Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Vardkasens Vägförening"

Transkript

1 1(H)) Årsredovisning Vardkasens Vägförening Box Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening Räkenskapsåret Upprättad av: Cornelia von Bargen

2 2(10) Arsredovisninu Förvaltningsberättelse Styrelsen tår härmed avge följande redovisning tor sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning för perioden : Namn Mårten Hagardson Cornelia von Bargen.loacim Wängdahl Mattias Kalländer Linnea Drewitz Jimmy Lund Bclåttnini; Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot (har slutat och flyttat) Revisor har varit Henrik Moberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Föreningsfrågor Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i flera förcningsangelägenhetcr samt 10 protokollförda sammanträden. Under året har kontinuerligt underhåll av vägnätet och belysningen genomförts. Nytt för året var dammbindningsmetoden som visade sig falla väl ut. Vinterväghållningen i form av snöröjning och halkbekämpning anser styrelsen ha genomförts märkbart bättre än intilliggande vägnät. Under 2011 har etapp 2 genomförts i vägprojekt, vilket har bestått av bärighetshöjning, breddning och avvattning av Knoster- & Pikstigen. Sa: Klyvarestigen har breddats och Knosterstigsbacken och Sa: Klyvarestigen har försetts med vägbelysning. Förvaltning Sedan har ekonomin skötts av kassören Cornelia von Bargen. som även varit kontaktperson under året. Redovisningen har skötts via kassörens firma Covoba med stöd av Swedbank e-bokförings-system. Båda uppdrag är uppsagda på egen begäran inför Ekonomi Resultatet för året (2011) blev kr. Föreningen har fyra banklån med följande räntesatser per och villkor: Lån 1 - Byggkreditiv - 3 mån rörlig räntesats ca 3, 675 %, 20 års rak amortering Lån 2 - Byggkreditiv - 3 årig fast räntesats 3,80 %. 20 års rak amortering Lån 3 - Byggkreditiv - 3 årig fast räntesats 3,04 %, 20 års rak amortering Lån 4 - Investeringslån - Rörlig ränta ca 7,20 % Dispositionsförslag Styrelsen föreslår att årets resultat SEK balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till (oljande resultat och balansräkning. Medlemsförhållande Föreningen hade vid årets början 353,9 andelar och vid årets slut andelar vx\ /t

3 3(10) Årsredovisning Nyckeltal Nettoomsättning: Rörelseresultat: Resultat före bokslutsdispositioncr och skatt: Eget kapital: Tillgångar: Antal anställda: _ Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserat resultat Årets resultat Totalt I Styrelsen föreslär att resultatet disponeras enligt följande: Överföring till balanserat resultat Totalt \ M PK - ^

4 4(10) Årsredovisning RESULTATRÄKNING (Tilläggsupplysningar) Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäktcr Rörelseintäktcr Rörelsekostnadcr Råvaror och förnödenheter Indrivningskostnader Övriga externa kostnader *(4) Styrelsearvode *( 1) Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar *(3) Rörelsens kostnader Totalt Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioncr och skatt Bokslutsdispositioncr *(2) Ärcts resultat \A

5 5(10) Årsredovisning BALANSRÄKNING Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Väg & belysning *(5) Inventarier *(6) Summa anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Avskrivningar skatter Övriga fordringar Kassa och hank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar /t

6 6(10) Årsredovisning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat ] 13] 037 Årets resultat *(2 & 7) Summa eget kapital Avsättningar Egna fonder *(8) Långfristiga skulder Skulder til! kreditinstitut - Byggkreditiv *(9) Skulder till kreditinstitut ***(9) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut- Byggkreditiv Skulder till kreditinstitut Förskott medlemsavgifter Övriga skulder Upplupna kostnader och torutbctalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 7lU)) M Årsredovisning TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Värderingsprmciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd samt med god redovisningssed. Lordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN I. Personal Styrelse Totalt löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, _ pensionskostnader och sociala avgifter Bokslutsdispositioncr Förändring Utvecklingsfond Totalt Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. \4aleriella anläggningstillgångar: Markanläggningar 4% Vvf

8 8(10) Årsredovisning Upplysning om revisorns arvode Öhrlings PriccwaterhouscCoopers Revisionsuppdrag Totalt UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 5. Väg & belysning Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Arets avskrivningar på kvarvarande Väg & belysning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde 6. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Avgår årets utrangcringar/forsäljningar Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier Ingående avskrivningar Avgår ingående avskrivningar på sålda inventarier Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier - Utgående avskrivningar enligt plan pä kvarvarande inventarier Utgående restvärde enligt plan lor kvarvarande inventarier 0 7. Eget kapital Belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Årets resultat efter bokslut Belopp vid årets utgång Balanserat Resultat Årets resultat itf k#

9 9(10) Årsredovisning Egna fonder Trivselfonden (ihop med Utvecklingsfond under 2011) Utvecklingsfond Totalt Övriga skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder Förlallotidpunkt senare än 1 år från balansdagen* Summa Kortfristiga skulder 2012 Byggkreditiv Investeringslån Totalt W

10

11 (10) Årsredovisning o2r Stenhamra den 1 " I/O 2012 Mårten Urfgardson Ordförande Cornelia von Bargen Kassör Joacim Wängdahl Sekreterare Mattias Kalländer Ledamot Linnea Drewitz Ledamot Revisorpåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den» /U oc U ^oull,s ira 1^ ^JJ.lf, } Henrik Moberg Auktoriserad revisor

12 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Vardkasens Vägförening, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Vardkasens Vägförening för är Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vär revision av ärsredovisningen hnr vi även reviderat styrelsens förvaltning för Vardkasens Vägförening för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for alt upprätta en ilrsrcilovisning som ger en rättvisande bild enligt iirsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för alt upprätta en äisredovisning som inte innehäller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä ocgentlighcter eller pä fel. Revisorernas ansvar Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen pä grundval av vår revision. Revisionen har utfiirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att ärsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, blind annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i ärsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentlighetcr eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte alt utforma granskningsätgärder som är ändamälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprineiper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i ärsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Del är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen. Revisorernas ansvar Värt ansvar är atl med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag fiir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vär revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och ändamälsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Anmärkning Årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid att ärsstämma har kunnat hållas i mars månad, vilket föreskrivs i stadgarna. Frän årsstämman 2011 bestod styrelsen av sex ledamöter, vilket siridcr mot gällande stadgar som anger att föreningen skall ha tre till fem ledamöter. Stenhamra den 6 november 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlishi med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den Hl december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. ^ - ^ Lindh (förtroendevald revisor) Ötiiiinirf PricfAaterbmiscCoopers AB (extern revisor) llenr Auktoriserad revisor

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer