KOMMUNIKATIONSPLAN. för SAMOT vid Karlstads universitet för Etapp 2 1 juli juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSPLAN. för SAMOT vid Karlstads universitet för Etapp 2 1 juli 2008 30 juni 2011"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSPLAN för SAMOT vid Karlstads universitet för Etapp 2 1 juli juni SAMOT finansieras av Karlstad universitet, ett antal näringslivspartners och VINNOVA

2 1. INLEDNING God intern och extern information är av vital betydelse för att SAMOT skall kunna uppfylla de mål som slås fast i verksamhetsplanen vad gäller interaktion och samverkan inom och mellan SAMOT (forskargruppen och partnerföretagen), Karlstads universitet och det omgivande samhället. Denna kommunikationsplan är en vidareutveckling av SAMOT kommunikationsplan Etapp 1 ( ). Ett övergripande mål är att etablera och utveckla tydliga, ändamålsenliga informationskanaler och former som inbjuder till delaktighet och insyn, men som också minskar risken för att verksamheten dränks i ett ostrukturerat informationsflöde. SAMOTs kommunikationsplan har därför två huvudsakliga syften: Att göra SAMOTs informations och kommunikationsverksamhet transparent Att fungera som vägledande arbetsredskap för SAMOTs föreståndare och ledningsgrupp i dess verksamhet och prioriteringar vad gäller informationsfrågor Kommunikationsplanen definierar målsättningar för intern och extern kommunikation och informationsspridning samt åtgärder för att uppnå målsättningarna. Målsättningarna har formulerats utifrån SAMOTs verksamhetsplan. Vissa kommunikationsinsatser är löpande, medan andra är av tillfällig karaktär. Kommunikationsinsatserna är inte listade i någon särskild prioritetsordning. En utvärdering av den föreliggande kommunikationsplanen kommer att ligga till grund för nästa kommunikationsplan avseende Etapp Mål och vision Det övergripande målet för Vinn Excellence satsningarna är att utveckla starka forsknings och innovationsmiljöer. Vårt uppdrag under Etapp 2 är att vidareutveckla vårt VINN Excellence center inom transportområdet. SAMOTs verksamhetsidé är att bedriva multidiciplinär, internationellt erkänd forskning i aktiv samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och universitet. SAMOT är ett samarbete mellan olika parter, det är därför naturligt att kommunikation och tydlighet får stå i centrum för att parterna slutligen ska nå framgång i verksamheten. Målet med kommunikationsplanen är att bidra till det övergripande målet för Vinn Excellence satsningen genom att säkerställa en professionell och effektiv kommunikation bland de berörda parterna, något som är av central betydelse för att 2

3 den samverkan som eftersträvas skall kunna komma till stånd och få ett reellt innehåll. 2. INTERN KOMMUNIKATION Med intern kommunikation avses kommunikation mellan personer direkt involverade i SAMOT, dvs forskare och kontaktpersoner på partnerföretag. Denna kommunikation kan även beröra övriga aktörer i SAMOTs direkta närhet t ex i företagen, CTFs (Centrum för tjänsteforskning) nätverk eller studenter. Den interna kommunikationen syftar till att skapa helhetssyn och värdegemenskap bland SAMOTs medlemmar. Då kan alla på ett övergripande plan kommunicera vad SAMOT är och hur man arbetar. En förutsättning för en effektiv extern kommunikation är en god intern kommunikation. 2.1 Målsättningar Att skapa strukturer för en väl fungerande intern informationsspridning som tydliggör SAMOTs verksamhet för alla inblandade parter Att öka SAMOTs synlighet internt på Karlstads universitet Att synliggöra föreståndare och övriga SAMOT deltagare för varandra Att stärka engagemanget inom SAMOT och öka vi känslan Att lyfta fram, informera och inbjuda till dialog om aktuella och viktiga frågor av relevans för SAMOT Att ge goda förutsättningar för förankring och implementering av beslut rörande SAMOTs verksamhet och inriktning Att förbättra den interna koordinering inom SAMOT så att dubbelarbete kan undvikas Att informera om forskningsprojekt och resultat 2.2 Kommunikationsinsatser Vidareutveckla etablerade kanaler för att nå alla i SAMOT centrat Tillse att alla som är direkt involverade i SAMOT centrat finns med på våra listor (mailing listor, adresslistor, etc) Tillse att en god kommunikation upprätthålls inom ramen för de olika delprojekten SAMOT hemsida är central i det interna informationsflödet. Information ska finnas lättillgänglig och bearbetad på hemsidan. Det kan vara protokoll, handlingar till kommande möten, nyhetsbrev etc. Samtliga versioner ska vara aktuella. 3

4 2.2.2 Upprätthålla viktiga informationskanaler inom SAMOT Elektroniskt nyhetsbrev vid behov från föreståndaren. Det är viktigt att hålla nere informationsmängden, bland annat e mail. Upprätta och vidareutveckla en välfungerande mötesstruktur inom SAMOT centrat Seminarieverksamhet Presentera och diskutera projektplaner, planeringsrapporter för doktorsavhandlingar, resultat från olika delstudier och/eller kunskapsöversikter Presentera och diskutera case studies och framgångshistorier från partners Ytterligare intern spridning av projektresultat Utformning av gynnsamma kommunikationskanaler i enskilda forskningsprojekt Återrapportering av projektresultat i form av OH serier Öka SAMOTs synlighet internt på kau Tydliggöra SAMOT i interna dokument och processer såväl som i den fysiska miljön genom t ex skyltning, utställning av broschyrer och uppsättning av postrar 3. EXTERN KOMMUNIKATION Med extern kommunikation avses kommunikation med personer och organisationer som inte är direkt involverade i arbetet med SAMOT. Viktiga grupper är partnerföretagens organisationer bortom kontaktpersonerna, universitetsledning, fakulteter och ämnen, journalister, politiker, kollektivtrafikbranschen och dess leverantörer och kunder samt det globala forskarsamhället. Det kunskapsintresse dessa grupper har är utgångspunkten för hur vi tänker informera om projektresultat. Vi kan något grovt beskriva dem enligt följande: (1) Forskare (dels transportforskning, dels annan ämnesforskning). Karaktäristiskt för denna grupp är mycket stor kunskap om ämnesområdet med fokus på teoretiskt nyhetsvärde och metodfrågor. (2) Branschfolk (trafikhuvudmän, operatörer, konsulter, tjänstemän vid myndigheter och kommuner). Karaktäristiskt för denna grupp är stor kunskap om ämnesområdet med fokus på praktiska resultat och i visst behov av detaljer om enskilda studier. Dessa visar ofta intresse för nytänkande. (3) Politiker och intresseorganisationer. Karaktäristiskt för denna grupp är viss kunskap om och ofta stort intresse för ämnesområdet men med begränsad tid för att sätta sig in i detaljer i enskilda studier. Gruppen sätter med förkärlek in resultat i en större 4

5 samhällelig kontext. (4) Journalister. Karaktäristiskt för denna grupp är extremt ont om tid för att sätta sig in i detaljer. De har fokus på nyhetsvärde för bransch och på betydelsen för människors vardagsliv. Med hjälp av journalister kan vi nå ut med våra resultat till en bredare allmänhet. Nedanstående kommunikationsinsatser riktar sig i något olika utsträckning till dessa målgrupper. Informationsinnehållet målgruppsanpassas. 3.1 Målsättningar Att profilera SAMOT i syfte att höja kunskapen om dess verksamhet hos olika aktörer i branschen och i övriga samhället (nationellt och internationellt) Att förbättra förutsättningarna för finansiering och forskningsutveckling Att informera om forskningsprojekt och resultat Att utveckla SAMOTs varumärke och bygga varumärkeskapital Att stärka SAMOTs identitet 3.2 Kommunikationsinsatser Publicering i vetenskapliga journaler Varje projekt redovisas i form av vetenskapliga artiklar som skickas för granskning i vetenskapliga journaler Skapande och underhåll av nätverk Identifiera och upprätthålla kontakter i relevanta nätverk Identifiera nyckelpersoner och bygga upp ett brett kontaktnät Presentationsmaterial Grafisk profil och trycksaker. Ett antal trycksaker framställs inom SAMOT med syfte att underlätta spridning och påverkan. SAMOTs grafiska profil skall alla använda sig av. I den ingår SAMOT logotype. Logotypen ska finnas med i all informationsspridning och kommunikation. Utveckla broschyrer och OH presentationer. Informationsmaterialet ska följa SAMOT profil. Inventera behovet av ytterligare material 5

6 3.2.4 Utveckling av mediekontakter Etablera presskontakter lokal, riks, och/eller fackpress I de fall det finns ett nyhetsvärde i den planerade aktiviteten så skickas inbjudan till lokal, riks, och/eller fackpress. En sådan pressrelease sker med stöd av universitetets informationsavdelning Vidareutveckling av SAMOTs hemsida Utvärdera hur SAMOTs hemsida länkar till andra hemsidor (t ex kau och CTF) Anpassning av hemsidan efter SAMOT grafiska profil Fundera över medieingången på hemsidan Skapa en välfungerande, attraktiv, lättillgänglig och användarvänlig hemsida som bidrar till god extern och intern kommunikationsstruktur Medverka vid nationella/internationella konferenser/seminarier Presentera forskningsresultat i nationella och internationella forskningskonferenser Delta i/arrangera branschspecifika konferenser och seminarier Nyhetsbrev/populärvetenskapliga skrifter Regelbunden information i CTFs nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vänder sig till forskare och praktiker inom service management och ska både informera inåt till de som är verksamma inom centrat, till övriga intressenter och till det externa nätverket. Nyhetsbrevet skickas elektroniskt varannan månad till idag ca 240 mottagare och dessutom publiceras det på SAMOTs hemsida. Regelbunden information i Aktuell tjänsteforskning som skickas ut per post två gånger per år till idag ca 420 mottagare och publiceras på SAMOTs hemsida Författa korta populärvetenskapliga beskrivningar för varje projekt Att bygga varumärkeskapital Ett varumärke byggs upp av ett antal element (logga, namn, symboler) som identifierar och differentierar märket från andra. Varumärket SAMOT utgör det adderade värdet som reflekteras i hur kunder (individer och organisationer) tänker, känner och handlar i fråga om SAMOT. Tabell 1 innehåller en plan för varumärkesbyggande. Programmet innehåller en plan för att utveckla SAMOTs varumärke med hjälp av märkeselement och märkesaktiviteter på ett systematiskt sätt. Tabell 1. Program för tillvaratagande av SAMOTs varumärkeskapital 6

7 Aktivitet Ansvarig När Identifiera märkeselement som identifierar och differentierar SAMOT. Identifiera de viktigaste målgrupperna. Ledningsgrupp/styrelse Hösten 2008 Utvärdera hur varumärket SAMOT integreras och presenteras i Karlstads universitets marknadsföring (hemsida, officiella dokument och interna processer) Utvärdera associationer som indirekt överförs till varumärket SAMOT när det länkas till en annan enhet (t ex VINNOVA, Karlstads universitet eller partnerföretag) SAMOTs informatör i samarbete med Kau s centrala informationsavdelning Ledningsgrupp/styrelse Okt 2008 Våren Varumärkesstrategi Utveckla och genomför aktiviteter i syfte att tillvarata och öka SAMOTs varumärkeskapital Applicera identifierade märkeselement i alla marknadsaktiviteter i syfte att stärka SAMOTs identitet 4. UPPFÖLJNING En viktig del av ett planerat kommunikationsarbete är att följa upp både de genomförda kommunikationsåtgärderna och hur bilden av SAMOT förändras och utvecklas bland viktiga målgrupper. Vi behöver utvärdera hur kommunikationen fungerar och om de kommunikationsmål som har satts uppnås. Dessa erfarenheter kan sedan ligga till grund för det fortsatta kommunikationsarbetet. Genomförs utvärderingarna parallellt med kommunikationsaktiviteterna kan vi sedan successivt anpassa och utveckla insatserna löpande. 7

8 BILAGA 1 VARUMÄRKESBYGGANDE Echeverri, P., Fridberg, L. & Friman, M. Arbetsrapport Karlstad

9 VARUMÄRKESBYGGANDE Inledning En arbetsgrupp bestående av Margareta Friman, Per Echeverri och Linda Fridberg har fått i uppdrag att skriva en rapport om de märkeselement som identifierar och differentierar SAMOT. Syftet är att utveckla SAMOTs varumärke med hjälp av märkeselement och märkesaktiviteter på ett systematiskt sätt. Arbetet med att skriva denna rapport har även omfattat ett möte med Rolf Alsing kommunikationschef vid Karlstads universitet. Rapporten har därefter behandlats av ledningsgruppen (081205)och styrelsen (081219). Rapporten utgår från tre huvudaktiviteter i varumärkesbyggandet (Kotler & Keller 2006): (1) val av märkeselement, (2) marknadsföringsaktiviteter/marknadsföringsprogram, (3) associationer som indirekt överförs till märket när det länkas till en annan enhet. Varje aktivitet behandlas separat nedan. Först behandlas relevanta målgrupper (finns även angivna i SAMOT kommunikationsplan Etapp 1 och 2). Målgrupper Målgrupper är personer och organisationer som inte är direkt involverade i arbetet med SAMOT. Viktiga grupper är partnerföretagens organisationer bortom kontaktpersonerna, universitetsledning, fakulteter och ämnen, journalister, politiker, kollektivtrafikbranschen och dess leverantörer och kunder samt det globala forskarsamhället. Vi kan något grovt beskriva dem enligt följande: (1) Forskare (dels transportforskning, dels annan ämnesforskning). Karaktäristiskt för denna grupp är mycket stor kunskap om ämnesområdet med fokus på teoretiskt nyhetsvärde och metodfrågor. (2) Branschfolk (trafikhuvudmän, operatörer, konsulter, tjänstemän vid myndigheter och kommuner). Karaktäristiskt för denna grupp är stor kunskap om ämnesområdet med fokus på praktiska resultat och i visst behov av detaljer om enskilda studier. Dessa visar ofta intresse för nytänkande. (3) Politiker och intresseorganisationer. Karaktäristiskt för denna grupp är viss kunskap om och ofta stort intresse för ämnesområdet men med begränsad tid för att sätta sig in i detaljer i enskilda studier. Gruppen sätter med förkärlek in resultat i

10 en större samhällelig kontext. (4) Journalister. Karaktäristiskt för denna grupp är extremt ont om tid för att sätta sig in i detaljer. De har fokus på nyhetsvärde för bransch och på betydelsen för människors vardagsliv. Med hjälp av journalister kan vi nå ut med våra resultat till en bredare allmänhet. 1. Val av märkeselement Märkeselement är de grunddrag som används för att identifiera och differentiera märket. Starka märken har många element (t ex logga, symboler, slogan och mytologiskt namn). Många element kan väljas vid varumärkesbyggande. Sex beslutskriterier anses viktiga vid val av märkeselement. (1) Minnesvärd hur lätt kommer man ihåg elementet? (2) Meningsfull hur trovärdig är elementet? Säger den något om produkten och vem som ska använda den? (3) Attraktiv visuellt, verbalt eller på annat sätt? (4) Överförbar kan elementet användas för att introducera nya produkter i samma kategori? (5) Anpassningsförmåga Hur lätt är det att uppdatera elementet? (6) Skydd Hur kan man skydda märkeselementet? Kan den lätt kopieras? Elementens förmåga kan testas genom att undersöka vad kunderna tänker eller känner om dessa element. SAMOT Märkeselement Arbetsgruppen har fört en diskussion utifrån ovanstående sex punkter. (1) Minnesvärd Akronymen SAMOT är formulerad för att man ska minnas den. Den finns inget liknande som vi känner till. Akronymen är kort och bildar ett ord vilket ökar möjligheten för att andra ska komma ihåg den.

11 (2) Meningsfull Akronymen i sig är inte meningsfull. Akronymen säger inget om innehållet. Akronymen används alltid med namnet som presenteras intill. I namnet finns nyckelord som service, marknad, transporter och forskning. Nyckelorden signalerar och berättar något om innehållet. Ordet forskning ger trovärdighet. Namnet säger något om inriktningen på forskningen och den berättar något om på vilket nivå våra studier ligger. Service signalerar att forskningen sker på en lägre nivå än t ex hela transportsystem. Nivå är mer mer mikro än makro. Namnet berättar att det handlar mer om aktörernas värld än myndigheter eller vägverkets agerande. Namnet signalerar också att det handlar om konkurrens och aktiviteter på marknadsnivå. Allt detta är fördelen med ett långt namn. (3) Attraktiv Visuellt använder vi en grön färg i våra bilder som anknyter till VINNOVA och som är i linje med KAUs färgsättningar. Vi har ett engelskt namn vilket ger oss en fördel att agera internationellt. De bilder vi använder är på olika trafikslag och på olika människor. Visullet handlar det därför mycket om miljöer och dynamik. Allt är i rörelse och det händer något. Det finns saker som vi medvetet har utelämnat. Vi använder t ex ingen ikon. Det vi vill förmedla lägger vi snarare i de bilder som vi använder än vid namnet. Vi har medvetet valt att inte inkludera solen (som är symbolen för Karlstads Universitet). Vi visar på så sätt att vi är distinkt skilt från universitet. (4) Överförbar Namnet definierar ett område (service, transporter). Namnet låser inte exakt vad vi håller på med utan det finns utvecklingsmöjligheter och kan inkorporera andra saker som vi inte forskar om i dag, t ex skulle man kunna inkludera logistik eller tillverkningsfrågor utan att behöva förändra namnet på forskargruppen. (5) Anpassningsförmåga Svaret påminner om förklaringen ovan. Vi låser inte upp oss utan kan inkludera nya och andra saker. Vi har en anpassningsförmåga. (6) Skydd SAMOT kan förstås kopieras. Vem som helst kan sätta upp en liknande akronym. Vi bedömer det som om själva ordet (SAMOT) inte är så attraktivt. Men vårt namn ligger

12 förstås i tiden. Designen kan man kopiera och man kan använda samma bildspråk osv. Vi tror dock att om man vill göra något liknande kommer man säkert vilja skilja sig åt. Sammanfattning Märkeselement Vi har en genomtänkt strategi vad gäller val av akronym och namn. Det finns utvecklingsmöjligheter. Viktigt är nu att marknadsföra och stärka SAMOTs varumärkeskapital. 2. Marknadsaktiviteter Märken handlar inte enbart om reklam och marknadsföring. Det handlar lika mycket om att komma i kontakt med märket. Kontaktytor kan vara: personliga observationer och användning, word of mouth, interaktioner med personal osv. Märkeskontakter definieras som informationsbärande upplevelser som relaterar till produkten eller tjänsten. Marknadsförare arrangerar märkeskontakter på många olika sätt genom t ex klubbar, kundgrupper, shower, event marknadsföring, sponsorer, besöksverksamhet, publika relationer och press releases. Oavsett vilka verktyg man väljer är det viktigt att personifiera, integration och internalisering. Personifiering sker genom att skapa aktiva relationer med sina målgrupper. Personifierad marknadsföring utgår från att skapa relevant marknadsföring för sina kunder en utmaning eftersom inga kunder är identiska. Integrering handlar om att mixa och matcha marknadsaktiviteter i syfte att maximera deras individuella och kollektiva effekter. För att lyckas med detta krävs att man har tillgång till olika marknads aktiviteter som stärker märket. Det handlar mycket om märkesmedvetenhet som innebär att kunder kan identifiera märket under olika förhållanden. Internalisering handlar om att anlägga ett internt perspektiv. Internalisering inkluderar aktiviteter och processer för att hjälpa och engagera anställda. Det är viktigt att alla anställda har en uppdaterad, djup förståelse för märket.

13 SAMOT Marknadsaktiviteter Nedan diskuteras SAMOT marknadsaktiviteter i relation till personifiering, integrering och internalisering. Personifiering. Vi arbetar med att anpassa vårt budskap till våra målgrupper. I t ex konferensdeltagande vänder vi oss mot forskarvärlden. Vi presenterar våra forskningsrön på ett traditionellt sätt. Vi har också partneraktiviteter där vi också presenterar våra forskningsresultat. Här försöker vi i högre grad visa på implikationer. Vi sysslar också med uppsökandeverksamhet (t ex inför varje ny etapp). Då har vi inriktat budskapet på att förklara fördelen/nyttan med partnerskap i SAMOT för just det företag vi besöker. I broschyrerna som vi har producerat så långt har vi satsat på en personligprägel genom att gestalta enskilda människor och deras projekt inom SAMOT. Vi har också medvetet valt att lyfta fram olika typer av människor (t ex seniora, doktorander) och människor från olika organisationer (forskare, partnerföretag). I samband med att VINN Excellence centrat formerades skickade vi ut press releases. SAMOT presenterades i ett antal tidningar (t ex DN och NWT). Specifika SAMOT projekt har presenterats i media (t ex SVD, Verdens Gang och lokala TV4 nyheterna). Vi producerade två broschyrer: en allmän beskrivning av SAMOT (engelsk) och en som riktade sig mer mot att synliggöra några pågående projekt (svensk). En viktig aktivitet under första etappen var att presentera en hemsida. Under pågående etapp har vi gjort en ny broschyr som beskriver andra projekt än i den första broschyren (svenska). Integrering. SAMOT har ett nätverk av olika aktörer. En medveten strategi är att försöka särbehandla varje aktör (forskare, journalist etc). Vår grafiska profil integrerar våra aktiviteter under ett gemensamt paraply. Vi har producerat en roll up, tryckt visitkort och utvecklat en grafisk profil. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats och varje vecka/var 14:e dag presenteras en nyhet. Internalisering Vi har företagit interna marknadsföringsaktiviteter i form av t ex forskarkonferenser för SAMOT forskarkollegium. Våra seminarier har synliggjorts på kaus intranät. Ett antal partnerträffar har genomförts bl a i syfte att öka vi känslan inom SAMOT. En annan aktivitet var att synliggöra SAMOT under CTFs 20 års jubileum.

14 Sammanfattning Marknadsaktiviteter För att tydliggöra diskussionen är det viktigt att påminna om SAMOTs målgrupper (forskare, branschfolk, politiker/intresseorganisationer samt journalister). Forskare och branschfolk är de primära målgrupperna. Nedan diskuteras marknadsaktiviteter i relation till olika målgrupper. Marknadsaktiviteter som riktar sig som mot alla diskuteras inte (t ex broschyrer, webb). SAMOT når ut till andra forskare genom de aktiviteter som angetts ovan. Viktiga frågor är hur mycket vi når ut och om det är rätt forskare som är mottagare för vårt budskap? Under etapp 1 och fortsättningsvis under etapp 2 har en medveten strategi varit att aktivt nå ut till forskare. Vi har god representation på flera olika internationella och nationella konferenser. Vi har också besökt och fått besök av internationella forskare (t ex från Holland, Schweitz, USA). Vi har anordnat seminarier för att nå andra forskare. En möjlighet som vi har utnyttjat är att vi är aktiva inom flera olika fält: transportforskning, serviceforskning och ämnesforskning. Vi har tryckt på att det är viktigt att våra resultat är relevanta såväl för transportforskare som för forskare inom olika ämnesdiscipliner. Marknadsaktiviteter för att nå branschfolk är förstås delvis samma som ovan. Vi är aktiva på transportkonferenser som riktar sig både till praktiker och forskare. Vi deltar också på interna (för branschen) möten. Vi har anordnat symposier, t ex partnermöten. En utvecklingsmöjlighet är att i högre grad utnyttja våra partners och genomföra gemensamma marknadsaktiviteter. Vi bör undersöka om SAMOT finns länkade på partners hemsidor. Politiker/intresseorganisationer. Vi har deltagit i olika former av policydiskussioner. Vi har haft politiker på besök (t ex Lars Lejonborg) och vi har också deltagit i seminarier där publiken i huvudsak utgjorts av politiker. Marknadsaktiviteter för att nå journalister sker främst via press releser. Transportforum är också viktigt. Vi planerar nu att rekrytera kompetens som kan hjälpa oss i dessa aktiviteter (kontakter finns med tidigare chefsredaktören på Resor & Trafik). Vi samarbetar med kommunikationsavdelningen vid Karlstads universitet i dessa frågor. Vi försöker tillhandahålla korta beskrivningar av projekt (bl a på webben). Därutöver finns förstås abstracts och artiklar. En viktig strategi är att arbeta uppmärksamhetsskapande.

15 En slutsats är att vi expanderar vår synlighet i takt med att vi utvecklar våra partnerrelationer och vår forskning. 3. Associationer som indirekt överförs till märket Varumärket kan stärkas genom att länkas till annan information som har betydelse för kunden, t ex företaget, länder eller andra geografiska platser. Märket kan också relateras till andra märken, talesmän/kvinnor, sport/kulturella händelser (sponsorer) eller till någon annan tredje källa. Relevanta associationer för SAMOT SAMOT länkas till andra enheter som har sina egna associationer vilket skapar ett mervärde och nya märkesanknytningar. Genom att länkas till Karlstads universitet understyrks värden om forskning och utbildning. En översyn har genomförts i syfte att visa i vilken omfattning SAMOT syns i Karlstads universitetsmiljö (se bilaga). Rapporten föranleder en slutsats om att SAMOT som ett VINN Excellence center är väldigt osynligt. Detta har diskuterats med Rolf Alsing som är kommunikationschef på universitetet. SAMOT länkas till Vinnova genom att t ex finnas med på deras hemsida. Denna länk understryks också via SAMOTs gröna färg i loggan. Vinnova är en tung forskningsfinansiär vilket understryker att man blivit utvald för sin kvalitet och innovativa inriktning. SAMOT länkas till CTF som är moder organisationen. Vi har haft och har nytta av koppling till CTF. Nu syns vi på CTF hemsida, i nyhetsbrev och i annat kommunicerande material. SAMOT länkas också till konceptet VINN Excellence centrum. Via ett nätverk (se research centres.eu/no_cache/crcs/) länkas vi med samtliga sådana centrum i Europa. Detta signalerar excellent forskning i samverkan med företagspartners. SAMOT länkas också till ren ämnesforskning t ex psykologi, företagsekonomi och arbetsvetenskap. Här är kopplingen dock inte lika tydlig. En bra exempel är dock att i diskussioner om handelshögskola för fram transporter som en möjlig inriktning. Et annat

16 exempel är handledning av studenter i respektive ämne. Att vi syns i flera olika sammanhang signalerar att vi är kunniga på att driva såväl ämnes som flerdisciplinär forskning. SAMOT länkas också till flera företagspartners. En sådan länk signalerar att vi är intresserade av och engagerade i att föra ut våra forskningsresultat till branschen. Ett viktigt mål för SAMOT är att driva utvecklingen i branschen vilket understryks i denna association. Sammanfattning Associationer SAMOT associeras med andra aktörer vilket ger upphov till olika mervärden. Det är viktigt att undersöka om denna association är tydlig och att den görs på rätt sätt. Utvecklingsmöjligheter finns, t ex hur väl är vi synliga på Karlstads universitet och hos våra partners? 4. Uppföljning och mätning av varumärket SAMOT Kotler & Keller (2006) beskriver hur sk spårningsstudier kan användas för att samla information från intressenter rutinmässigt över tid. Sådana studier innehåller vanligtvis kvantitativa mått som ger information om hur märket och marknadsaktiviteter utförs utifrån ett antal nyckeldimensioner. Syftet är att förstå var, hur mycket och på vilket sätt värde skapas. Referenser Kotler, P. & Keller, K. L. (2006). Marketing Management 12e. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

17 BILAGA Utvärdering av hur varumärket SAMOT integreras och presenteras i Karlstads universitets marknadsföring (hemsida, officiella dokument och interna processer) Karlstad universitets hemsida På finns SAMOT presenterat under Centrumbildningar & forskargrupper samt Länkar. Under länken tidskrifter finns en länk till CTFs Aktuell tjänsteforsking vilket alltid innehåller SAMOT nyheter. Detta kan dock inte en oinformerad person veta då CTFs Aktuell tjänsteforsking inte innehåller några signal ord. Nyheter från Inslaget, finns SAMOT med på Inslaget kan det också i så fall synas på universitetets hemsida externt. (SAMOT nämndes t ex som en viktig verksamhet vid universitetet i samband med Peter Honeths besök). Det syns inte någonstans att Kau har ett Vinn Excellence Center SAMOT. Kau presenterar och beskriver sex prioriterade kunskapsområden inom forskningen: - skog, miljö och material (nationella forskningsprogram Ytbehandlingsprogrammet och T2F. NÄS, Nätverket för älvsäkerhet) - kommunikations och tjänstesamhället (CTF, Centrum för HumanIT, CMIT Communication: Media and Information Technology.) - lärande i skola och arbetsliv (CSL Centrum för språk och litteraturdidaktik) - regional identitet och välfärd (Turism och fritid, Miljöfocus och Cerut) - genusrelationer i samhället - kultur och gestalning (narrativitetsgruppen, Musikhögskolan Ingesund och Skapande Centrum) Inget av dessa prioriterade områden pekar explicit på transporter i allmänhet eller kollektivtrafik i synnerhet. SAMOT kan dock hänföras till området kommunikation och tjänstesamhället men nämns inte inom parentesen.

18 Nyhetsbrev KaU Nyhetsbrevet Nyheter från Karlstads universitet distribueras till alumnimedlemmar, små och medelstora företag i Karlstads kommun, universitetets partnerföretag och andra samarbetspartner som informationsavdelningen fått kännedom om. Andra samarbetspartners kan vara klustren, andra lärosätens rektorer och informationsavdelningar, länets riksdagsledamöter, kommunalråd och kommunledningar i Värmland inklusive ordförande och högste tjänsteman inom barn och utbildningsnämnderna, näringslivsutvecklare mfl, landstingsledning och länsledning, region Värmland, landshövdingarna i Värmland och angränsande län, riksdagens utbildningsutskott, regeringens minister för skola samt högre utbildning och forskning och så några till. Det har inte funnits någon nyhet om SAMOT i Nyheter hittills. Vi noterade även att forskare från CTF har varit med men presenterats som forskare från Kau. CTFs hemsida, CTF News och Aktuell tjänsteforskning SAMOT finns under Research på CTFs hemsida (länk finns som går direkt till SAMOTs hemsida). SAMOT forskare och aktiviteter presenteras alltid i CTF News och Aktuell tjänsteforskning. Övrigt Sammanfattningsvis visar denna genomgång att (förutom på Kaus hemsida och tillfälliga nyheter på Inslaget) så är SAMOT osynligt på Karlstads universitet. Det nämns ingenstans att det finns ett VINN Excellence Center på universitetet. Förutom (o)synlighet i den virtuella världen är heller inte SAMOT eller VINN Excellence synliggjort i den fysiska miljön. Det finns inte någon skylt som synliggör SAMOT och som visar hur man kan hitta fram till SAMOT. Skyltning är dock beställd och kommer att åtgärdas inom kort.

19 BILAGA 2 AKTIVITETSLISTA Baserat på rapport om varumärkesbyggande (se BIL 1) har följande aktiviteter identifierats. En tidsplan har upprättats i syfte att underlätta genomförande och uppföljning. Ansvarig person för respektive aktivitet har utpekats. Aktivitet Tidsplan Ansvarig Status Linda access till v.4 Christina Knowles Åtgärdat expertsvar Nyhetsbrev nr 1 v. 19 Linda Fridberg Åtgärdat Nyhetsbrev nr 2 v. 45 Linda Fridberg Åtgärdat Engelsk broschyr v Margareta Friman Åtgärdat Pressbilder på v. 19 Linda Fridberg hemsida Debattartikel i SVD v. 19 Margareta Friman Åtgärdat Utveckling av v. 27 Linda Fridberg mediaingång på hemsidan Upprätta medialista v. 27 Christina Knowles Åtgärdat Nyttja v. 38 Christina Knowles Persontrafikdagarna i oktober för pressaktivitet Publicerade abstract Löpande Linda Fridberg skickas till Christina Bedöma nyhetsvärde Löpande Christina Knowles utifrån abstract Uppföljning av aktiviteter må 4/5 kl Margareta, Christina och Linda Åtgärdat Kartläggning av informationskanaler hos partners. Synlighet. Hösten 2009 Linda Fridberg & Christina Knowles

20 1 broschyr med fokus på implementering Synlighet KAU Uppföljning av aktiviteter må 29/9 kl Uppföljning av aktiviteter må 30/8 kl Projektfoldrar Maj 2010 November 2008 Våren 2010 Margareta Friman Linda Fridberg Margareta, Christina och Linda Margareta, Christina och Linda Linda Delvis åtgärdat Åtgärdat

KOMMUNIKATIONSPLAN. för SAMOT (Service and market oriented transport research group) vid Karlstads universitet för perioden 1 mars 2006 1 mars 2008

KOMMUNIKATIONSPLAN. för SAMOT (Service and market oriented transport research group) vid Karlstads universitet för perioden 1 mars 2006 1 mars 2008 KOMMUNIKATIONSPLAN för SAMOT (Service and market oriented transport research group) vid Karlstads universitet för perioden 1 mars 2006 1 mars 2008 INLEDNING I verksamhetsplanen för SAMOT vid Karlstads

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Beslutad av regionstyrelsen 2012-09-27 Sida 1 Enheten för kommunikation Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19 hedvig.bergenheim@regionvarmland.se Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Policyn

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Kommunikativ plattform. En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation. Version 1.0

Kommunikativ plattform. En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation. Version 1.0 Kommunikativ plattform En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation Version 1.0 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Den kommunikativa plattformens uppgift... 4 Varumärkesbyggande

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer