Så här fördelas pengarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här fördelas pengarna"

Transkript

1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014

2 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 % Socialtjänst 10,7 % Äldre och handikappomsorg 27,5 % Samhällsbyggnad 8,0 % Kultur och bibliotek 1,5 % Arbetsmarknadsinsatser 1,4% Miljö och bygg 0,8 % Räddningstjänsten 2,2 % Politik och övergripande administration 9,2 % Näringslivsenheten 0,7 % Tryck: STUART Print, 2015 Foto: Bild och Budskap Timea Hedlund Ahlbins foto (där ej annat anges)

3 Kommunalrådet har ordet 3 Det ekonomiska resultatet för den kommunala förvaltningen visar tydligt på behovet av fortsatta omstruktureringar och organisationsförändringar om vi ska nå målen i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för Effektivisering, stark prioritering inom investeringsbudgeten, pensionslösningar, tillvaratagande av naturlig avgång och varsel är några av de medel vi har att tillgå. Vi behöver en blandning av åtgärder på kort och lång sikt. Därför arbetar vi nu med en mer långsiktig investeringsbudget, och har startat arbetet med kommunplan 2025, där vi ska planera var vi vill ha verksamhet om 10 år. Detta innebär att ett antal utrednings- och planeringsuppdrag har delats ut inom vår kommunala förvaltning. Koncernsamverkan måste dessutom utvecklas ytterligare. Vamas provborrning norr om Sälen efter vatten har gett önskat resultat, och under året har förberedelser gjorts för att bilda en ny stor vattentäkt. Upphandling har genomförts för slamhantering, och förberedelser för upphandling av renhållningsentreprenör har gjorts. Ett nytt stort kommunalt verksamhetsområde för V/A i Sälenfjällen planeras. Vidare arbetar Vamas, för kommunens räkning, fortsatt med V/A-plan och sluttäckning av Malungs gamla deponi. Malungshem arbetar vidare med att få bort ett gammalt underhållsberg. Här har framgång nåtts med mycket arbete i egen regi. Bolaget har också gjort en stor satsning på bredband via fiber i sitt fastighetsbestånd. Via sitt delägarskap i Sälen Centrum HB har bolaget också varit engagerade i ombyggnation av Centrumhuset i Sälen. Malungs Elverk/Elnät har deltagit i framtagandet av kommunens bredbandsstrategi, och kommer fortsatt att ha en viktig roll i vår kommuns bredbandsutveckling. Malung-Sälen Turism AB har tillsammans med kommunens kulturförvaltning samlokaliserat turistbyrå/bibliotek i Sälens centrumhus. Detta har varit lyckat, och därför planeras ett liknande samarbete i Malung. Vidare har bolaget varit involverade i regional turistutveckling och utvecklat samarbetet med Destination Sälenfjällen AB. Ärnäshedens Fastighets AB har haft fullt uthyrt under 2014, och därmed försett Limabaserade företag med ändamålsenliga lokaler. Under året beslutade den förra regeringen att ge ett investeringsstöd till Airport Center med 250 miljoner kronor. Efter en fråga i riksdagen är det klart att även den nuvarande regeringen står bakom denna satsning. Trafikverket beslutade att upphöra med underhåll av bandelen Rågsveden-Malung på Västerdalsbanan. Vi har naturligtvis på många olika sätt, och med många samarbetspartners, protesterat mot detta beslut, och i skrivande stund har vi nått framgång i vårt opinionsarbete. Det kommer dock att krävas fortsatt stort engagemang från vår kommun och vårt näringsliv för att vårt arbete ska lyckas. En nyöppnad lastterminal i Malungsfors är nödvändig för ordentliga samhälls- och företagsekonomiska effekter för godstrafik på Västerdalsbanan. Vi utreder också bildandet av ett kommunalt lantmäteri, eftersom beslut har fattats om nedläggning av Malungs lantmäterikontor. Annat som kan nämnas från det gångna året är invigning av ett nytt industrihus som hyrs av Normark, storbranden i det före detta garveriet, det pågående arbetet med gymnasiesamverkan med Vansbro och ett antal goda resultat i nationella mätningar av vår kommunala verksamhet. Jag tackar alla medarbetare för gott samarbete under Det ekonomiska resultatet för den kommunala förvaltningen visar tydligt på behovet av fortsatta omstruktureringar och organisationsförändringar. Kurt Podgorski Kommunalråd Foto: Anders Mojanis

4 4 Nyckeltal Fakta Personalkostnaderna står för merparten av Malung-Sälens kommuns verksamhetskostnader. Lönekostnaderna uppgick totalt till 333,4 miljoner kronor vilket är 9,4 miljoner kronor mer än föregående år. Omsättning Intäkter 747,7 miljoner kronor Kostnader 780,4 miljoner kronor Resultat 32,7 miljoner kronor Befolkningsutveckling Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2014 hade kommunen invånare, en minskning med 92 personer. Folkmängden i kommunen har de tre senaste åren minskat med i genomsnitt 100 personer per år. Det blir färre som tillsammans ska driva utvecklingen framåt och färre som ska dela på ansvaret för välfärd och goda villkor. Trenden att de mindre kommunerna minskar lär med stor sannolikhet fortsätta framöver. Den 31 december 2014 var 915 tillsvidareanställda, vilket omräknat till årsarbetare blir 849 personer, vilket är en minskning med 1 person och ökning med 3 årsarbetare. Den övervägande andelen personal är anställda inom socialförvaltningen samt inom barnoch ungdomsförvaltningen. Malung-Sälens kommuns personal har en medelålder som uppgår till 49 år. Kommunen har 174 personer anställda som är 60 år eller äldre. Sjukfrånvaron har under de senaste åren varit på en relativt låg nivå. Under 2014 har dock sjukfrånvaron ökat. Kommunens målsättning är att vara en av Sveriges friskaste kommunala arbetsplatser. Den största minskningen har skett vad gäller långtidssjukfrånvaron. Bidragande orsaker till det är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsoarbetet och ett aktivt rehabiliteringsarbete med bland annat tidiga rehabiliteringsinsatser. Soliditet: 36,1 procent Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt var soliditeten 38,4 procent, minskningen beror främst på det stora negativa resultatet. Balansomslutning: 803 miljoner kronor Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar uppgick balansomslutningen till 841 miljoner kronor. Årets resultat Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett negativt resultat på 16,3 miljoner kronor jämfört med ett resultat på 18,6 miljoner kronor föregående år. Befolkningsstatistik Malung-Sälen Dalarna Antal invånare Andel invånare upp till 17 år 17,4 % 19,2 % Andel invånare 65 år och äldre 25,6 % 23,6 % Medelålder 45,0 år 43,7 år Resultat koncernen , miljoner kronor ,7 21,2 18,6 16,3

5 5 INLEDNING: I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna får för sina skattepengar och hur detta finansieras. Här finns också en översikt i siffror för de senaste fem åren tillsammans med kommunens politiska sammansättning. Avsnittet innehåller också en schematisk beskrivning av kommunens och kommunkoncernens organisation. Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE: Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen inleds med en omvärldsanalys. Den innehåller även ett stycke om begreppet god ekonomisk hushållning samt en uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och i vilken utsträckning kommunen uppfyllt målen. Förvaltningsberättelsen innehåller även en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder för 2014 och en personalekonomisk redogörelse. Avsnittet avslutas med en finansiell analys utifrån fyra aspekter: resultat, kapacitet, risk och kontroll. VERKSAMHETERNA: I det tredje avsnittet beskrivs kommunens verksamhet lite mer utförligt. Elva förvaltningar/nämnder (kommunstyrelseförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, skogsförvaltningen och markenheten, arbetsmarknadsenheten, byggnads- och miljönämnden, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden) beskriver sitt uppdrag, redogör för viktiga händelser under året, redovisar målluppfyllelse samt ger sin syn på den framtida utvecklingen. Även de kommunala bolagen kommenterar året på ett liknande sätt. INLEDNING Exempel på hur pengarna fördelas 2 Kommunstyrelsens ordförande om året som gått 3 Politik och organisation 6 Fem år i sammandrag 8 Fördelning kostnader och intäkter 9 FÖRVALTNINGBERÄTTELSE Omvärldsanalys 11 Mål och måluppfyllelse 14 Personalekonomisk redovisning 19 Finansiell analys kommunen 25 Finansiell analys koncernen 32 VERKSAMHETERNA Övergripande politisk verksamhet 35 Kommunstyrelseförvaltningen 37 Service- och teknikförvaltningen 40 Skogsförvaltningen och markenheten 42 Arbetsmarknadsenheten 43 Stadsbyggnadskontoret 45 Miljökontoret 48 Barn- och utbildningsförvaltningen 51 Socialförvaltningen 54 Kulturförvaltningen 57 Räddningstjänsten 59 Överförmyndarverksamheten 61 De kommunala bolagen 62 RÄKENSKAPER RÄKENSKAPER: Det fjärde och sista avsnittet redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning) och verksamhetens finan siering (kassaflödesanalys). Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till en del poster. Och till sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller samt förklaringar av vissa ekonomiska termer. Resultaträkning 72 Balansräkning 73 Kassaflödesanalys 75 Noter 76 Redovisningsprinciper 88 Ord- och begreppsförklaringar 90 Revisionsberättelse 92

6 6 Politik Politik och organisation Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och åtta nämnder. Kommunfullmäktige Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka mål man ska ha för utvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommuninvånarna ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas. Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunens revisorer. Kommunstyrelsen Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. Till sin hjälp har man de politiska nämnderna och deras förvaltningar. De politiska nämnderna Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom det område som man ansvarar för, till exempel förskola, grundskola och äldreomsorg. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 9 9 Vänsterpartiet 6 5 Centerpartiet 5 3 Folkpartiet 3 3 Malung-Sälenpartiet 3 3 Kristdemokraterna 1 0 Sverigedemokraterna 0 1 Totalt: 41 39

7 7 Organisation Koncernen Malung-Sälens kommun Kommunkoncernen består av den kommunala organisationen och de kommunägda bolag, där Malung-Sälens kommun har ett betydande inflytande. Styrningen av de kommunala bolagen sker genom bolagsordningar och ägardirektiv, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Malung-Sälens kommun Malungs Elverk AB 74 % Malungshem AB 100 % Malung-Sälen Turism AB 100 % Gustols AB 100 % Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 100 % Malungs Elnät AB 100 % Sälen Centrum HB 50 % Översikten omfattar ägande på minst 50 %. Malung Sälens kommun är även delägare till Ärnäshedens Fastighets AB (40%). Den kommunala förvaltningen I bilden nedan beskrivs hur den politiska organisationen ser ut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen är inte överställd nämnderna i formell mening men har en särställning i sitt uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunens nämnder ansvarar för ett antal verksamheter som organisatoriskt utgörs av förvaltningar med en förvaltningschef som rapporterar till nämnden. Även kommunstyrelsen har en uppgift som facknämnd för kommunstyrelseförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt förvaltningen av skog och mark. Revision Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen Valnämnden Barnoch utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Överförmyndarnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Byggnadsnämnd Kommunstyrelseförvaltning Serviceoch teknikförvaltning Barnoch utbildningsförvaltning Räddningstjänst Kulturförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Stadsbyggnadskontor

8 8 Fem år i sammandrag FEM ÅR I SAMMANDRAG 2014* Antal kommuninvånare 31/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, % 106,3 100,4 103,8 95,4 95,9 Nettokostnadernas ökning, % 5,6 2,5 6,4 1,12 2,01 Skatte- och generella statsbidrags ökning, % 0,4 2,5 1,4 1,7 5,9 varav Skatteintäkternas ökning, % 1,4 1,61 3,2 3,9 2,56 varav generella statsbidrags ökning, % 4,2 4,47 2,6 2,79 13,3 Eget kapital, mkr Eget kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr 325,9 335,0 271,1 216,2 218,7 Låneskuld/invånare, kr Årets resultat, mkr 32,7 0,1 18,4 22,4 25,2 Nettoinvesteringar, mkr 41,4 60,7 19,5 85,2 35,8 Skattesats kommunen, kr 22,54 22,54 22,31 22,31 22,31 Koncernern Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Årets resultat, mkr 16,3 18,6 21,2 12,7 37 Eget kapital, mkr * I samtliga nyckeltal under 2014 så ingår uppbokningen av 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi.

9 9 Fördelning kostnader och intäkter 9,5 % entreprenad och köp av verksamhet. Varifrån kommer pengarna? En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. 7,3 % drift och förbrukningsmaterial. 13,7 % tjänster (konsult, hyror, tele, data, försäkringar, transporter med mera). 75,9 % 8,5 % 3,6 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % Skatter och utjämningsbidrag Stats- och landstingsbidrag Försäljning Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Verksamhet och entreprenad 4,8 % bidrag och transfereringar (föreningsbidrag, kollektivtrafik med mera). 64,8 % av pengarna används till personal i form av löner och fortbildning. 0,1 % övrigt.

10 Vi bjuder gärna upp! Malung-Sälens kommun är norra Europas största vintertur ismkommun. Och vi har en spännande utveckling framför oss med planer på en internationell flygplats i Sälen. Förutom upplevelseindustrin, stora evenemang i världsklass och en snabbt växande turism har kommunen ett rikt och differentierat näringsliv. Vi har också Dalarnas mest företagsamma befolkning. Malung-Sälen är Dalarnas bästa skolkommun och vi lyfts också fram som ett föredöme när det gäller individanpassad äldreomsorg. Dessutom har vi gott om lediga jobb, attraktiva tomter och bra boendemiljöer. I Malung-Sälen lever man närmare det som verkligen betyder något. Välkommen hit du med!

11 11 Förvaltningsberättelse Omvärld, befolkning och arbetsmarknad Omvärld Övergripande förändringskrafter påverkar utvecklingen på global nivå. På nationell, regional och lokal nivå måste man förhålla sig till dessa och de går normalt inte att påverka på kort sikt, möjligtvis på längre sikt. Det är svårt att sia om framtiden, men inte mindre nödvändigt och inte mindre ansvarfullt, för att klara olika vägval och möjliggöra strategiska prioriteringar. Det är också nödvändigt för att spegla, justera och vässa den egna självbilden. Utmaningar för det kommunala uppdraget Malung-Sälens kommun påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Både av sådana som välkomnas och sådana som ibland kan leda till oönskade resultat eller effekter. Händelser i världen går inte spårlöst förbi. Därför handlar det så långt som möjligt om att sträva efter att påverka istället för att påverkas. Det kan konstateras att det framtida kommunala uppdraget påverkas av följande trender. Globalisering en mer gränslös värld och en mer långtgående påverkan (händer det någonstans i världen, så händer det också här och nära, i någon form). Demografi ändrad ålderssammansättning, ökad och snabb urbanisering, minskade barnkullar och ökat behov av inflyttning/invandring. Krav på mer välfungerande integration och insatser för en bredare inkludering. Värdeförändringar kunskap, idéer och trender får en allt snabbare och bredare spridning, samtidigt som allt fler grupper riskerar att ställas på undantag. Variationer i värderingar och förväntningar ökar, parallellt med allt fler upplever sig stå inför en opåverkbar och ödesbestämd framtid. Den teknologiska och medicintekniska utvecklingen tenderar att göra allt mer möjligt, men också allt mindre möjligt att finansiera inom allmänna och solidariska former. Klimatförändringar det tydliggörs en allt större och bredare samsyn kring att människans livsföring orsakar klimatförändringar, vilket alla (även kommuner) på ett allt tydligare och ett allt mer långtgående vis måste förhålla sig till. Fyra konkreta utmaningar Det torde med viss framsynthet kunna konstateras att Malung-Sälens kommun står inför minst fyra konkreta framtidsutmaningar. Åstadkomma en ekonomi i balans, inte minst utifrån ett generationsperspektiv och utifrån viljan att fortsätta ett sammanhållet samhällsbygge. Hantera demografiska förändringar, skapa förmåga att vara stark utifrån sin storlek behålla förmågan att erbjuda god samhällsservice och att klara kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen. Möjliggöra ett fortsatt samhällsbygge, med eller utan Airport Center. Tillvarata SITE-regionens kraftfält och utvecklingsmöjligheter, för att påverka synen och upplevelsen av centrum och periferi. Med ovanstående analys som grund har Malung-Sälens kommun under 2014 påbörjat ett arbete med Kommunplan 2025 ett strategidokument för att möta kommande utmaningar. Befolkning Under de senaste 20 åren har befolkningen i storstäder, större städer och deras förortskommuner ökat med nästan 20 procent medan de flesta övriga kommuner har haft en befolkningsminskning. Den trenden finns allt tydligare även i Malung-Sälens kommun. Folkmängden i kommunen har de tre senaste åren minskat med i genomsnitt 100 personer per år. Det blir färre som tillsammans ska driva utvecklingen framåt och färre som ska dela på ansvaret för välfärd och goda villkor. Det blir också färre som ska bära upp service,

12 12 Förvaltningsberättelse Driftredovisning 2014 (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut FÖRVALTNING/NÄMND Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto Övergripande politisk verksamhet Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten Service- och teknikförvaltningen Skogsförvaltningen inkl markenheten Byggnadsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa förvaltningar/nämnder Pensionskostnader Avslut sociala omkostnader Kalkylerad kapitalkostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella stats- och utj.bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Totalt både de offentliga tjänsterna och det privata tjänsteutbudet. Trenden är att det är de större regionerna och de större kommunerna som ökar. De mindre minskar. Denna utveckling fortsätter med stor sannolikhet de närmaste 15 åren. År 2014 minskade befolkningen till under invånare. Skillnaden mellan antalet födda och antalet döda var 34. Det har under senare år även varit färre som flyttar in än som flyttar ut och utflyttningen sker i första hand i åldersgruppen 20 till 30 år. Den ökande utflyttningen bidrog i ännu högre grad ( 59) till det minskande totala antalet invånare. Arbetsmarknad Sysselsättningen är jämförelsevis mycket god i Malung-Sälen i förhållande till övriga kommuner i länet. I gruppen år är arbetslösheten lägst i Dalarna och betydligt lägre än riket i övrigt. I gruppen år är sysselsättningsläget gott i Malung-Sälens kommun. Även för den gruppen är siffran bäst i länet och långt under rikssnittet. Trots att nyföretagandet har minskat mellan 2013 och 2014 ligger Malung-Sälens kommun väl till vad gäller företagsamhet. Nyföretagandet i Dalarna har efter två svaga år nu åter börjat öka. På kommunnivå är det Malung-Sälen som är Dalarnas mest företagsamma kommun. Dessutom har företagsamheten i kommunen vuxit snabbare än befolkningen under året som gått. Andelen företagsamma har ökat från 16,2 till 16,5 procent. Kommunen har även länets högsta företagsamhet bland yngre personer. För Malung-Sälens kommun bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och ökar i betydelse för både jobb och tillväxt i hela landet. För förutseende regioner, kommuner och företagare kan detta bidra till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och utrikesfödda, och möjligheter till tillväxt. SITE-projektet är kommunens bidrag i det arbetet. Andelen kostnader och kr/inv Förvaltning/nämnd % kr/inv Kommunstyrelsen 10, Arbetsmarknadsenheten 1,4 814 Service- och teknikförvaltningen 8, Skogsförvaltningen 1,0 609 Byggnadsnämnden 0,6 324 Kulturnämnden 1,5 852 Barn- och utbildningsnämnden 37, Socialnämnden 38, Miljönämnden 0,2 124 Räddningsnämnden 2, Överförmyndarnämnden 0,2 120

13 13 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året 2014 har varit ett år i Malung-Sälens kommun som präglats av fortsatt drift av flera större projekt; destinationsutvecklingsprojektet SITE, e-handelsprojektet och projektet för nytt ärendehanteringssystem. Kommunens minskade skatteintäkter har ställt fortsatta krav på nämnderna och kommunstyrelsen att fortsatt arbeta med åtgärder för att åstadkomma kostnadsminskningar. Under året har ett 40-tal utredningsuppdrag satts igång, varav flertalet fullföljdes under året. Ett kommande åtgärdsprogram tar sikte på ekonomisk balans senast år Kommunen har fortsatt att visa goda resultat, vad gäller kvaliteten på kärnverksamheterna. Flera verksamheter inom barn- och utbildningsområdet och omsorgerna visar även år 2014 att verksamheten bedrivs på en nivå som står sig mycket väl i nationella jämförelser. Kommunen har under året ägnat stor kraft åt att få till stånd en upprustning av Västerdalsbanan efter Trafikverkets besked om att underhållet av banan mellan Rågsveden och Malungsfors skulle upphöra. Beskedet innebär dock ännu inte någon nedläggning av banan. Flygplatsprojektet har under året tillsammans med Destination Sälenfjällen fortsatt planeringen av det blivande Sälen Trysil Airport Center. Regeringen beslutade under våren att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil. Flygplatsen är främst tänkt att frakta skidturister till fjälldestinationerna i Sälen och i norska Trysil. Den nya flygplatsen ska byggas i västra delen av Sälenfjällen intill Rörbäcksnäs. Näringslivsrådets verksamhet har fortsatt utvecklats positivt under året. Det näringspolitiska programmet har varit ett bra stöd i arbetet med att bidra till ett rikt och levande näringsliv i kommunen. Kommunen har arbetat vidare för att behålla en låg sjukfrånvaron bland de anställda. Sjukfrånvaron för Malung-Sälens kommun var 5,11 procent för år Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer (Kommunallagen 8 kap 1 ). Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål, samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Styrmodellen i Malung-Sälens kommun ska bidra till god ekonomisk hushållning.

14 14 Förvaltningsberättelse Styrmodellen Kommunfullmäktige beslutade år 2011 om styrmodell för Malung-Sälens kommun. Styrmodellen utgår från mål- och resultatstyrning. I kommunfullmäktiges beslut beskrivs principerna för styrningen och hur styrkedjan ska hållas samman. Kommunstyrelsen utarbetar årligen anvisningar i form av årshjul för att konkretisera arbetet med planerings- och uppföljningsprocesserna, inklusive tidsangivelser för de aktiviteter i styrmodellen, som kommunfullmäktige beslutat om. Mål- och resultatstyrningen bygger på att nämnderna utarbetar nämndplaner med nämndmål utifrån respektive uppdrag och kommunfullmäktiges inriktningsmål. För alla mål på nämnd- och fullmäktigenivå ska det finnas mått eller indikatorer för att kunna följa upp verksamheternas resultat. I möjligaste mån används mått som medger jämförelser med andra kommuner. Styrmodellen finns att läsa på kommunens hemsida, Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar mål för planperioden och prioriterade åtgärder för innevarande år på den övergripande nivån. För att följa upp kommunfullmäktiges inriktningsmål har verksamhetsplanen kompletterats med mått och måltal för planperioden. Uppföljning på den övergripande nivån sker från och med år 2011 med hjälp av ett antal mått eller indikatorer, som ska visa hur arbetet för att nå målen fortlöper. Många av indikatorerna har valts för att också skapa möjlighet att kunna göra jämförelser med andra kommuner. I följande avsnitt redovisas kommunfullmäktiges inriktningsmål och de indikatorer som valts för att mäta graden av måluppfyllelse. Kommunfullmäktige har valt att besluta om inriktningsmål inom fyra områden; hållbar tillväxt, kvalitet, kompetens och demokrati. Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål finns i avsnittet Finansiell analys. Utfallet för 2014 finns angivet för de indikatorer som mätts under året. Målnivån för planperioden finns också angiven. Då ett flertal mått för Malung-Sälens kommun hämtas från mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar den sista kolumnen genomsnittsvärden för de kommuner som deltagit i mätningen 2014 (cirka 220 kommuner). Under respektive nämnds förvaltningsberättelse finns i flera fall motsvarande redovisning på nämndnivå. Respektive nämnd kan ha egna verksamhetsmål och därtill finns olika uppdrag, projekt och aktiviteter att samordna och följa upp. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan finns att hämta i sin originalversion från kommunens hemsida se/kommunochpolitik Förklaring till färgmarkeringar i tabeller för måluppfyllelse För att signalera i vilken mån Malung-Sälens kommun uppfyller målen används genomgående en färgskala med grönt, gult och rött. Grönt innebär att målet nås, gult att målet delvis uppnås och rött att målet inte alls är uppfyllt. Färgmarkeringen för respektive mål är en sammanvägd bedömning av resultaten på övergripande nivå och på nämndnivå, där så är tillämpligt. Vissa mått eller indikatorer är inte jämförbara med andra kommuner. Där kan dock jämförelse över tid av de egna resultaten göras. För alla redovisningar gäller att om färgmarkering saknas, innebär det att ingen mätning gjorts under året eller att redovisning sker på annat ställe i dokumentet. STYRMODELL Vision Strategier Hållbar utveckling Kvalitet Kompetens Demokrati PRIORITERADE ÅTGÄRDER Mål- och resultatstyrning Nämndplaner

15 15 Förvaltningsberättelse Hållbar tillväxt Området innehåller mål som speglar kommunens roll som samhällsbyggare. För 2014 kan konstateras att det fortfarande finns mer att arbeta med när det gäller att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för planperioden. Trots att befolkningsutvecklingen är negativ finns ett starkt entreprenörskap och andelen sysselsatta i befolkningen ligger på en god nivå. Andelen nya företag/1 000 invånare har sjunkit från 5,3 år 2013 till 4,4 men ligger ändå på en genomsnittlig nivå för riket. Företagsmätningen Insikt, som mäter företagsklimatet och där Malung-Sälens kommun 2013 låg under genomsnittet, görs en andra gång under På miljö- och klimatområdet behöver kommunen fortsatt lägga ytterligare kraft. Glädjande är att andelen ekologiska livsmedel har ökat med 16 % mellan åren 2013 och 2014, mycket tack vare ett nytt livsmedelsavtal. Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande HÅLLBAR TILLVÄXT Vi utvecklar styrningen och samordningen inom koncernen och möjliggör fler strategiska insatser och åtgärder som leder till hållbar utveckling, ökad sysselsättning och till ökad tillväxt inte minst inom besöksnäringen. Andel nöjda medborgare (NRI) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd/1 000 invånare 56 80,1 4, ,6 4,5 Minst bibehållen nivå I nivå med medel 60 78,5 4,1 Vi agerar aktivt, långsiktigt och förtroendefullt för att möjliggöra ökad inflyttning. Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster och skapar goda utvecklingsvillkor för företagsamhet och entreprenörskap. Andel nöjda medborgare (NMI) Andel nya företag/1 000 inv Andel nöjda företagare 50 4,4 Ej mätt 50 5,3 62 Bibehållen nivå 53 4,9 67 Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling utifrån miljö- och klimathänsyn. Andel återvunnet material i förhållande till total mängd, % Andel miljöbilar i kommunorganisationen, % Ej mätt Andel ekologiska livsmedel, % Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 De åtgärder som kommunfullmäktige prioriterat inom området Hållbar tillväxt redovisas nedan. Utvärdera näringslivsrådets verksamhet och effekter av det näringspolitiska programmet, och utifrån detta fortsatt utveckla näringslivskontorets verksamhet och näringslivssamverkan. Näringslivsrådet har arbetat med vissa fokusområden för att stärka sambandet mellan näringsliv och samhällsutveckling. Näringslivskontoret har haft i uppdrag att genomföra rekommenderade förändringar. Göra en organisatorisk översyn av miljö- och naturvårdsfrågornas tillhörighet, säkra att dessa frågor naturligt finns med i hela planberedningsprocessen. Arbetet pågår. Påbörja arbetet med en kommunal vindbruksplan. Arbetet pågår. Starta arbetet med att bygga upp ett Komhall. Arbetet pågår. Färdigställa kommunövergripande bredbandsstrategi Bredbandsstrategi har utarbetats.

16 16 Förvaltningsberättelse Kvalitet Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Indikatorerna på övergripande nivå och på nämndnivå visar att målet uppnås. Malung-Sälens kommun har mycket goda resultat inom förskola och grundskola. Inom äldreomsorg och handikappomsorg finns motsvarande goda resultat. Se även uppföljning av nämndsplaner för barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. Kommunfullmäktige har även beslutat om att nämnderna ska utarbeta servicedeklarationer under innevarande planperiod. Målet är uppfyllt i sin helhet under Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande KVALITET Vi erbjuder välfärdstjänster med en kvalitet som ligger över genomsnittet bland jämförbara kommuner. Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen har öppet utöver tiden på vardagar Bibehållen nivå 49 Ej jämförbart Andel som erbjudits plats i försklolan och får plats på önskat placeringsdatum, % Bibehållen nivå 67 Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet % 92, ,4 Antal personer som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad under 14 dagar Bibehållen nivå 15 Vi har servicedeklarationer för alla prioriterade tjänster senast vid planperiodens slut. Andel servicedeklarationer, % Redovisade synpunkter Rutin och uppföljning igång Ej jämförbart Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Inom området Kvalitet har kommunfullmäktige prioriterat följande aktiviteter. Fortsätta inarbeta kommunens måltidspolicy, med fokus på när- och lokalproducerade alternativ. Under 2014 har positiva effekter av den nya livsmedelsupphandlingen kunnat ses i uppföljningen. Se över möjligheten till egenproducerad pensionärsmat ( Sala-maten ) Måltidsverksamheten har under året fått i uppdrag av socialnämnden att lämna förslag på ny lösning. Utarbeta plan och strategi för kommande behov i äldreomsorgen. En verksamhetsöversyn har pågått under året.

17 17 Förvaltningsberättelse Kompetens Ständiga förbä6ringar 2014 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 2014 De prioriterade inriktningsmålen inom området anger kommunfullmäktiges ambitionsnivå för kommunens anställda. En medarbetarenkät Kompetens genomfördes i slutet av 2012 och har följts upp under Resultatet avseende Hållbart medarbetarengagemang (HME) är relativt lika mellan åren. Inför år 2014 antogs nya indikatorer för arbetet med ständiga förbättringar. Kommunorganisationen började arbeta mer systematiskt med dokumentation av förbättringsidéer och genomförda förbättringar under våren. Det första resultatet visar att knappt 400 idéer har dokumenterats och cirka 55 % av dessa har genomförts. Socialnämnden har varit pilot för kommunens bemanningsprojekt och kan nu erbjuda alla medarbetare som önskar en heltidstjänst Förslag Genomfört Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande KOMPETENS Vi sätter tydligare fokus på medarbetarskapets innehåll och betonar tydligare alla medarbetares ansvar för ständiga förbättringar av verksamheterna i en god dialog med de fackliga organisationerna. Medarbetarindex (HME) Antal förbättringsförslag Antal genomförda förbättringar dokumenterade idéer Hälften av idéerna är genomförda 79 Ej jämförbart Ej jämförbart Vi gör fler insatser för att möjliggöra heltidstjänst för den medarbetare som önskar antalet deltidstjänster minskar under hela planperioden. Andel heltidstjänster, % 69,8 68,9 Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Kommunfullmäktige har pekat på behovet av att göra ett långsiktigt arbete för att säkra framtida kompetensbehov. Arbeta aktivt med övergripande personal-, rekryterings- och kompetensutvecklingsstrategiska frågor. Under året har arbetet framför allt gällande rekryteringsprocessen samt allmän introduktion och introduktion för chefer varit i fokus.

18 18 Förvaltningsberättelse Demokrati Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och delaktighet. Resultaten pekar på att målen delvis uppnås. Informationsflödet till medborgarna har stärkts bland annat genom den nya hemsidan och närvaron på sociala medier. I 2014 års mätning avseende facebook placerar sig kommunen på en femteplats i landet när man mäter interaktivitet och på en tredjeplats ifall man mäter engagemanget i relation till invånarantalet. Under 2014 gjordes tjänsten som landsbygdsutvecklare om i samband med nyrekrytering. En ny EU-programperiod har inletts men mycket arbete har varit av förberedande karaktär under Arbetet med ungdomars delaktighet har intensifierats. Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande DEMOKRATI Vi stärker kontakten med brukare och utvecklar dialogen med medborgarna genom förbättrad information och ökad delaktighet. Andel röstande i kommunalval, % Andel nöjda medborgare (NII) Informationsindex 82, ,2 40 Ej jämförbart Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt. Antalet aktiva byautvecklingsgrupper Antalet startade LEADERfinansierade projekt Ej mätt Ej mätt Oförändrat 15 Oförändrat Ej jämförbart Ej jämförbart Vi arbetar för att ständigt öka ungas inflytande, delaktighet och engagemang. Ungdomsenkät NII (18 24 år) Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Kommunfullmäktige har avseende demokratifrågor lyft ungdomars möjligheter att vara delaktiga. Utvärdera demokrati-, inflytande- och delaktighetsfrågors organisatoriska tillhörighet. Frågan har aktualiserats efter höstens val. Skapa forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Med hjälp av ungdomsmentorerna har en demokratidag genomförts under 2014.

19 19 Förvaltningsberättelse Personal Väsentliga personalhändelser Malung-Sälens kommun har ambitionen att möjliggöra en bra verksamhet med ett gott resultat som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Det har under 2014 arbetats med många olika insatser med syftet att stödja chefer och medarbetare i deras olika uppdrag. Några exempel listas nedan. Den 31 december 2014 har Malung-Sälens kommun 915 tillsvidareanställda medarbetare, vilket omräknat till årsarbetare är 849 personer. Sjukskrivningarna ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Insatser har genomförts för att främja en god hälsa, arbetstillfredsställelse och kompetensutveckling. Sammanställning av personal avser om inget annat anges tillsvidareanställd personal vars anställningsvillkor regleras av Allmänna bestämmelser. Kompetensutveckling Förvaltningsövergripande kompetensutveckling har skett genom bland annat utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunens chefer och skyddsombud. Kompetensutveckling för chefer har genomförts på både förvaltningsnivå och enhetschefsnivå. En medarbetarenkät för all personal har genomförts under året. På förvaltningsnivå har kompetensutvecklig genomförts inom en mängd områden, vilket styrs av bland annat förändringar i lagstiftning och regelverk, behov av verksamhetsutveckling och metodutveckling, bemötande och arbetsmiljöfrågor. Personalkostnader Personalkostnaderna står för merparten av Malung-Sälens kommuns verksamhetskostnader. Effektivisering och utveckling av verksamheternas innehåll utifrån behovet hos kommuninvånarna har fortsatt under De direkta personalkostnaderna ökade år 2014 med tkr jämfört med år Kommunens skuld inklusive arbetsgivaravgift till samtliga anställda i form av sparade semesterdagar, semesterersättning, uppehållslön och semester/ ferielön till lärare var tkr per december LÖNEKOSTNADER, tkr Ersättning till förtroendevalda Löner Sjuklöner OB, mertid, jour, beredskap Summa löner Personalomkostnader (PO) Pensionsutbetalningar Förändring semesterlöneskuld Summa PO Summa kostnader

20 20 Förvaltningsberättelse Kommunens skuld för okompenserad övertid var inklusive arbetsgivaravgift tkr per december Skulden för semester, uppehåll och ferielön har minskat med tkr, och skulden för övertid har minskat med 69 tkr sedan december Kommunens kostnad för sjuklön under 2014 för samtliga anställda inklusive arbetsgivaravgift är tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med En ytterligare kostnad tillkommer eftersom sjukdom är semesterlönegrundande Personalens sammansättning Antal anställda Kommunen har den sista december personer som var tillsvidareanställda på AB-avtalet. Omräknat till årsarbetare är det 849 personer. Det är en minskning med 1 personer och en ökning med 3 årsarbetare jämfört med sista december TILLSVIDAREANSTÄLLDA Antal anställda Antal årsarbetare Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar full tid, i regel 40 timmar/vecka. Årsarbetare ger en tydligare bild av resursbehovet än vad antalet anställda gör. Den övervägande andelen av personalen är anställd inom socialförvaltningen, samt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en liten minskning av personal inom socialförvaltningen och barn- och utbildnings-förvaltningen. Det är en viss ökning av personal inom gruppen övrig verksamhet. ÅRSARBETARE TILLSVIDAREANSTÄLLDA Socialförvaltningen 39,4 % Barn- och utbildning 35,2 % Övrig verksamhet * 25,4 % *Gruppen övrig verksamhet inkluderar samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Byggnadsnämnden Nämndsplan 2012-2014 Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Innehåll Sidan 1 av 9 Inledning 2 Byggnadsnämnden 2 Organisation 2 Byggnadsnämndens ledamöter 2 Byggnadsnämndens ansvarsområden

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015-2018

Verksamhetsplan och budget 2015-2018 Verksamhetsplan och budget 2015-2018 Innehållsförteckning Omvärld... 3 God ekonomisk hushållning... 5 Styrmodellen i Malung-Sälens kommun... 6 Verksamhetsplan 2015-2018... 7 Finansiella mål...11 Ekonomisk

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer