Så här fördelas pengarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här fördelas pengarna"

Transkript

1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014

2 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 % Socialtjänst 10,7 % Äldre och handikappomsorg 27,5 % Samhällsbyggnad 8,0 % Kultur och bibliotek 1,5 % Arbetsmarknadsinsatser 1,4% Miljö och bygg 0,8 % Räddningstjänsten 2,2 % Politik och övergripande administration 9,2 % Näringslivsenheten 0,7 % Tryck: STUART Print, 2015 Foto: Bild och Budskap Timea Hedlund Ahlbins foto (där ej annat anges)

3 Kommunalrådet har ordet 3 Det ekonomiska resultatet för den kommunala förvaltningen visar tydligt på behovet av fortsatta omstruktureringar och organisationsförändringar om vi ska nå målen i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för Effektivisering, stark prioritering inom investeringsbudgeten, pensionslösningar, tillvaratagande av naturlig avgång och varsel är några av de medel vi har att tillgå. Vi behöver en blandning av åtgärder på kort och lång sikt. Därför arbetar vi nu med en mer långsiktig investeringsbudget, och har startat arbetet med kommunplan 2025, där vi ska planera var vi vill ha verksamhet om 10 år. Detta innebär att ett antal utrednings- och planeringsuppdrag har delats ut inom vår kommunala förvaltning. Koncernsamverkan måste dessutom utvecklas ytterligare. Vamas provborrning norr om Sälen efter vatten har gett önskat resultat, och under året har förberedelser gjorts för att bilda en ny stor vattentäkt. Upphandling har genomförts för slamhantering, och förberedelser för upphandling av renhållningsentreprenör har gjorts. Ett nytt stort kommunalt verksamhetsområde för V/A i Sälenfjällen planeras. Vidare arbetar Vamas, för kommunens räkning, fortsatt med V/A-plan och sluttäckning av Malungs gamla deponi. Malungshem arbetar vidare med att få bort ett gammalt underhållsberg. Här har framgång nåtts med mycket arbete i egen regi. Bolaget har också gjort en stor satsning på bredband via fiber i sitt fastighetsbestånd. Via sitt delägarskap i Sälen Centrum HB har bolaget också varit engagerade i ombyggnation av Centrumhuset i Sälen. Malungs Elverk/Elnät har deltagit i framtagandet av kommunens bredbandsstrategi, och kommer fortsatt att ha en viktig roll i vår kommuns bredbandsutveckling. Malung-Sälen Turism AB har tillsammans med kommunens kulturförvaltning samlokaliserat turistbyrå/bibliotek i Sälens centrumhus. Detta har varit lyckat, och därför planeras ett liknande samarbete i Malung. Vidare har bolaget varit involverade i regional turistutveckling och utvecklat samarbetet med Destination Sälenfjällen AB. Ärnäshedens Fastighets AB har haft fullt uthyrt under 2014, och därmed försett Limabaserade företag med ändamålsenliga lokaler. Under året beslutade den förra regeringen att ge ett investeringsstöd till Airport Center med 250 miljoner kronor. Efter en fråga i riksdagen är det klart att även den nuvarande regeringen står bakom denna satsning. Trafikverket beslutade att upphöra med underhåll av bandelen Rågsveden-Malung på Västerdalsbanan. Vi har naturligtvis på många olika sätt, och med många samarbetspartners, protesterat mot detta beslut, och i skrivande stund har vi nått framgång i vårt opinionsarbete. Det kommer dock att krävas fortsatt stort engagemang från vår kommun och vårt näringsliv för att vårt arbete ska lyckas. En nyöppnad lastterminal i Malungsfors är nödvändig för ordentliga samhälls- och företagsekonomiska effekter för godstrafik på Västerdalsbanan. Vi utreder också bildandet av ett kommunalt lantmäteri, eftersom beslut har fattats om nedläggning av Malungs lantmäterikontor. Annat som kan nämnas från det gångna året är invigning av ett nytt industrihus som hyrs av Normark, storbranden i det före detta garveriet, det pågående arbetet med gymnasiesamverkan med Vansbro och ett antal goda resultat i nationella mätningar av vår kommunala verksamhet. Jag tackar alla medarbetare för gott samarbete under Det ekonomiska resultatet för den kommunala förvaltningen visar tydligt på behovet av fortsatta omstruktureringar och organisationsförändringar. Kurt Podgorski Kommunalråd Foto: Anders Mojanis

4 4 Nyckeltal Fakta Personalkostnaderna står för merparten av Malung-Sälens kommuns verksamhetskostnader. Lönekostnaderna uppgick totalt till 333,4 miljoner kronor vilket är 9,4 miljoner kronor mer än föregående år. Omsättning Intäkter 747,7 miljoner kronor Kostnader 780,4 miljoner kronor Resultat 32,7 miljoner kronor Befolkningsutveckling Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2014 hade kommunen invånare, en minskning med 92 personer. Folkmängden i kommunen har de tre senaste åren minskat med i genomsnitt 100 personer per år. Det blir färre som tillsammans ska driva utvecklingen framåt och färre som ska dela på ansvaret för välfärd och goda villkor. Trenden att de mindre kommunerna minskar lär med stor sannolikhet fortsätta framöver. Den 31 december 2014 var 915 tillsvidareanställda, vilket omräknat till årsarbetare blir 849 personer, vilket är en minskning med 1 person och ökning med 3 årsarbetare. Den övervägande andelen personal är anställda inom socialförvaltningen samt inom barnoch ungdomsförvaltningen. Malung-Sälens kommuns personal har en medelålder som uppgår till 49 år. Kommunen har 174 personer anställda som är 60 år eller äldre. Sjukfrånvaron har under de senaste åren varit på en relativt låg nivå. Under 2014 har dock sjukfrånvaron ökat. Kommunens målsättning är att vara en av Sveriges friskaste kommunala arbetsplatser. Den största minskningen har skett vad gäller långtidssjukfrånvaron. Bidragande orsaker till det är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsoarbetet och ett aktivt rehabiliteringsarbete med bland annat tidiga rehabiliteringsinsatser. Soliditet: 36,1 procent Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt var soliditeten 38,4 procent, minskningen beror främst på det stora negativa resultatet. Balansomslutning: 803 miljoner kronor Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar uppgick balansomslutningen till 841 miljoner kronor. Årets resultat Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett negativt resultat på 16,3 miljoner kronor jämfört med ett resultat på 18,6 miljoner kronor föregående år. Befolkningsstatistik Malung-Sälen Dalarna Antal invånare Andel invånare upp till 17 år 17,4 % 19,2 % Andel invånare 65 år och äldre 25,6 % 23,6 % Medelålder 45,0 år 43,7 år Resultat koncernen , miljoner kronor ,7 21,2 18,6 16,3

5 5 INLEDNING: I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna får för sina skattepengar och hur detta finansieras. Här finns också en översikt i siffror för de senaste fem åren tillsammans med kommunens politiska sammansättning. Avsnittet innehåller också en schematisk beskrivning av kommunens och kommunkoncernens organisation. Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE: Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen inleds med en omvärldsanalys. Den innehåller även ett stycke om begreppet god ekonomisk hushållning samt en uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och i vilken utsträckning kommunen uppfyllt målen. Förvaltningsberättelsen innehåller även en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder för 2014 och en personalekonomisk redogörelse. Avsnittet avslutas med en finansiell analys utifrån fyra aspekter: resultat, kapacitet, risk och kontroll. VERKSAMHETERNA: I det tredje avsnittet beskrivs kommunens verksamhet lite mer utförligt. Elva förvaltningar/nämnder (kommunstyrelseförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, skogsförvaltningen och markenheten, arbetsmarknadsenheten, byggnads- och miljönämnden, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden) beskriver sitt uppdrag, redogör för viktiga händelser under året, redovisar målluppfyllelse samt ger sin syn på den framtida utvecklingen. Även de kommunala bolagen kommenterar året på ett liknande sätt. INLEDNING Exempel på hur pengarna fördelas 2 Kommunstyrelsens ordförande om året som gått 3 Politik och organisation 6 Fem år i sammandrag 8 Fördelning kostnader och intäkter 9 FÖRVALTNINGBERÄTTELSE Omvärldsanalys 11 Mål och måluppfyllelse 14 Personalekonomisk redovisning 19 Finansiell analys kommunen 25 Finansiell analys koncernen 32 VERKSAMHETERNA Övergripande politisk verksamhet 35 Kommunstyrelseförvaltningen 37 Service- och teknikförvaltningen 40 Skogsförvaltningen och markenheten 42 Arbetsmarknadsenheten 43 Stadsbyggnadskontoret 45 Miljökontoret 48 Barn- och utbildningsförvaltningen 51 Socialförvaltningen 54 Kulturförvaltningen 57 Räddningstjänsten 59 Överförmyndarverksamheten 61 De kommunala bolagen 62 RÄKENSKAPER RÄKENSKAPER: Det fjärde och sista avsnittet redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning) och verksamhetens finan siering (kassaflödesanalys). Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till en del poster. Och till sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller samt förklaringar av vissa ekonomiska termer. Resultaträkning 72 Balansräkning 73 Kassaflödesanalys 75 Noter 76 Redovisningsprinciper 88 Ord- och begreppsförklaringar 90 Revisionsberättelse 92

6 6 Politik Politik och organisation Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och åtta nämnder. Kommunfullmäktige Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka mål man ska ha för utvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommuninvånarna ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas. Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunens revisorer. Kommunstyrelsen Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. Till sin hjälp har man de politiska nämnderna och deras förvaltningar. De politiska nämnderna Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom det område som man ansvarar för, till exempel förskola, grundskola och äldreomsorg. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 9 9 Vänsterpartiet 6 5 Centerpartiet 5 3 Folkpartiet 3 3 Malung-Sälenpartiet 3 3 Kristdemokraterna 1 0 Sverigedemokraterna 0 1 Totalt: 41 39

7 7 Organisation Koncernen Malung-Sälens kommun Kommunkoncernen består av den kommunala organisationen och de kommunägda bolag, där Malung-Sälens kommun har ett betydande inflytande. Styrningen av de kommunala bolagen sker genom bolagsordningar och ägardirektiv, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Malung-Sälens kommun Malungs Elverk AB 74 % Malungshem AB 100 % Malung-Sälen Turism AB 100 % Gustols AB 100 % Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 100 % Malungs Elnät AB 100 % Sälen Centrum HB 50 % Översikten omfattar ägande på minst 50 %. Malung Sälens kommun är även delägare till Ärnäshedens Fastighets AB (40%). Den kommunala förvaltningen I bilden nedan beskrivs hur den politiska organisationen ser ut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen är inte överställd nämnderna i formell mening men har en särställning i sitt uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunens nämnder ansvarar för ett antal verksamheter som organisatoriskt utgörs av förvaltningar med en förvaltningschef som rapporterar till nämnden. Även kommunstyrelsen har en uppgift som facknämnd för kommunstyrelseförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt förvaltningen av skog och mark. Revision Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen Valnämnden Barnoch utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Överförmyndarnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Byggnadsnämnd Kommunstyrelseförvaltning Serviceoch teknikförvaltning Barnoch utbildningsförvaltning Räddningstjänst Kulturförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Stadsbyggnadskontor

8 8 Fem år i sammandrag FEM ÅR I SAMMANDRAG 2014* Antal kommuninvånare 31/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, % 106,3 100,4 103,8 95,4 95,9 Nettokostnadernas ökning, % 5,6 2,5 6,4 1,12 2,01 Skatte- och generella statsbidrags ökning, % 0,4 2,5 1,4 1,7 5,9 varav Skatteintäkternas ökning, % 1,4 1,61 3,2 3,9 2,56 varav generella statsbidrags ökning, % 4,2 4,47 2,6 2,79 13,3 Eget kapital, mkr Eget kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr 325,9 335,0 271,1 216,2 218,7 Låneskuld/invånare, kr Årets resultat, mkr 32,7 0,1 18,4 22,4 25,2 Nettoinvesteringar, mkr 41,4 60,7 19,5 85,2 35,8 Skattesats kommunen, kr 22,54 22,54 22,31 22,31 22,31 Koncernern Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Årets resultat, mkr 16,3 18,6 21,2 12,7 37 Eget kapital, mkr * I samtliga nyckeltal under 2014 så ingår uppbokningen av 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi.

9 9 Fördelning kostnader och intäkter 9,5 % entreprenad och köp av verksamhet. Varifrån kommer pengarna? En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. 7,3 % drift och förbrukningsmaterial. 13,7 % tjänster (konsult, hyror, tele, data, försäkringar, transporter med mera). 75,9 % 8,5 % 3,6 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % Skatter och utjämningsbidrag Stats- och landstingsbidrag Försäljning Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Verksamhet och entreprenad 4,8 % bidrag och transfereringar (föreningsbidrag, kollektivtrafik med mera). 64,8 % av pengarna används till personal i form av löner och fortbildning. 0,1 % övrigt.

10 Vi bjuder gärna upp! Malung-Sälens kommun är norra Europas största vintertur ismkommun. Och vi har en spännande utveckling framför oss med planer på en internationell flygplats i Sälen. Förutom upplevelseindustrin, stora evenemang i världsklass och en snabbt växande turism har kommunen ett rikt och differentierat näringsliv. Vi har också Dalarnas mest företagsamma befolkning. Malung-Sälen är Dalarnas bästa skolkommun och vi lyfts också fram som ett föredöme när det gäller individanpassad äldreomsorg. Dessutom har vi gott om lediga jobb, attraktiva tomter och bra boendemiljöer. I Malung-Sälen lever man närmare det som verkligen betyder något. Välkommen hit du med!

11 11 Förvaltningsberättelse Omvärld, befolkning och arbetsmarknad Omvärld Övergripande förändringskrafter påverkar utvecklingen på global nivå. På nationell, regional och lokal nivå måste man förhålla sig till dessa och de går normalt inte att påverka på kort sikt, möjligtvis på längre sikt. Det är svårt att sia om framtiden, men inte mindre nödvändigt och inte mindre ansvarfullt, för att klara olika vägval och möjliggöra strategiska prioriteringar. Det är också nödvändigt för att spegla, justera och vässa den egna självbilden. Utmaningar för det kommunala uppdraget Malung-Sälens kommun påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Både av sådana som välkomnas och sådana som ibland kan leda till oönskade resultat eller effekter. Händelser i världen går inte spårlöst förbi. Därför handlar det så långt som möjligt om att sträva efter att påverka istället för att påverkas. Det kan konstateras att det framtida kommunala uppdraget påverkas av följande trender. Globalisering en mer gränslös värld och en mer långtgående påverkan (händer det någonstans i världen, så händer det också här och nära, i någon form). Demografi ändrad ålderssammansättning, ökad och snabb urbanisering, minskade barnkullar och ökat behov av inflyttning/invandring. Krav på mer välfungerande integration och insatser för en bredare inkludering. Värdeförändringar kunskap, idéer och trender får en allt snabbare och bredare spridning, samtidigt som allt fler grupper riskerar att ställas på undantag. Variationer i värderingar och förväntningar ökar, parallellt med allt fler upplever sig stå inför en opåverkbar och ödesbestämd framtid. Den teknologiska och medicintekniska utvecklingen tenderar att göra allt mer möjligt, men också allt mindre möjligt att finansiera inom allmänna och solidariska former. Klimatförändringar det tydliggörs en allt större och bredare samsyn kring att människans livsföring orsakar klimatförändringar, vilket alla (även kommuner) på ett allt tydligare och ett allt mer långtgående vis måste förhålla sig till. Fyra konkreta utmaningar Det torde med viss framsynthet kunna konstateras att Malung-Sälens kommun står inför minst fyra konkreta framtidsutmaningar. Åstadkomma en ekonomi i balans, inte minst utifrån ett generationsperspektiv och utifrån viljan att fortsätta ett sammanhållet samhällsbygge. Hantera demografiska förändringar, skapa förmåga att vara stark utifrån sin storlek behålla förmågan att erbjuda god samhällsservice och att klara kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen. Möjliggöra ett fortsatt samhällsbygge, med eller utan Airport Center. Tillvarata SITE-regionens kraftfält och utvecklingsmöjligheter, för att påverka synen och upplevelsen av centrum och periferi. Med ovanstående analys som grund har Malung-Sälens kommun under 2014 påbörjat ett arbete med Kommunplan 2025 ett strategidokument för att möta kommande utmaningar. Befolkning Under de senaste 20 åren har befolkningen i storstäder, större städer och deras förortskommuner ökat med nästan 20 procent medan de flesta övriga kommuner har haft en befolkningsminskning. Den trenden finns allt tydligare även i Malung-Sälens kommun. Folkmängden i kommunen har de tre senaste åren minskat med i genomsnitt 100 personer per år. Det blir färre som tillsammans ska driva utvecklingen framåt och färre som ska dela på ansvaret för välfärd och goda villkor. Det blir också färre som ska bära upp service,

12 12 Förvaltningsberättelse Driftredovisning 2014 (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut FÖRVALTNING/NÄMND Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto Övergripande politisk verksamhet Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten Service- och teknikförvaltningen Skogsförvaltningen inkl markenheten Byggnadsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa förvaltningar/nämnder Pensionskostnader Avslut sociala omkostnader Kalkylerad kapitalkostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella stats- och utj.bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Totalt både de offentliga tjänsterna och det privata tjänsteutbudet. Trenden är att det är de större regionerna och de större kommunerna som ökar. De mindre minskar. Denna utveckling fortsätter med stor sannolikhet de närmaste 15 åren. År 2014 minskade befolkningen till under invånare. Skillnaden mellan antalet födda och antalet döda var 34. Det har under senare år även varit färre som flyttar in än som flyttar ut och utflyttningen sker i första hand i åldersgruppen 20 till 30 år. Den ökande utflyttningen bidrog i ännu högre grad ( 59) till det minskande totala antalet invånare. Arbetsmarknad Sysselsättningen är jämförelsevis mycket god i Malung-Sälen i förhållande till övriga kommuner i länet. I gruppen år är arbetslösheten lägst i Dalarna och betydligt lägre än riket i övrigt. I gruppen år är sysselsättningsläget gott i Malung-Sälens kommun. Även för den gruppen är siffran bäst i länet och långt under rikssnittet. Trots att nyföretagandet har minskat mellan 2013 och 2014 ligger Malung-Sälens kommun väl till vad gäller företagsamhet. Nyföretagandet i Dalarna har efter två svaga år nu åter börjat öka. På kommunnivå är det Malung-Sälen som är Dalarnas mest företagsamma kommun. Dessutom har företagsamheten i kommunen vuxit snabbare än befolkningen under året som gått. Andelen företagsamma har ökat från 16,2 till 16,5 procent. Kommunen har även länets högsta företagsamhet bland yngre personer. För Malung-Sälens kommun bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och ökar i betydelse för både jobb och tillväxt i hela landet. För förutseende regioner, kommuner och företagare kan detta bidra till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och utrikesfödda, och möjligheter till tillväxt. SITE-projektet är kommunens bidrag i det arbetet. Andelen kostnader och kr/inv Förvaltning/nämnd % kr/inv Kommunstyrelsen 10, Arbetsmarknadsenheten 1,4 814 Service- och teknikförvaltningen 8, Skogsförvaltningen 1,0 609 Byggnadsnämnden 0,6 324 Kulturnämnden 1,5 852 Barn- och utbildningsnämnden 37, Socialnämnden 38, Miljönämnden 0,2 124 Räddningsnämnden 2, Överförmyndarnämnden 0,2 120

13 13 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året 2014 har varit ett år i Malung-Sälens kommun som präglats av fortsatt drift av flera större projekt; destinationsutvecklingsprojektet SITE, e-handelsprojektet och projektet för nytt ärendehanteringssystem. Kommunens minskade skatteintäkter har ställt fortsatta krav på nämnderna och kommunstyrelsen att fortsatt arbeta med åtgärder för att åstadkomma kostnadsminskningar. Under året har ett 40-tal utredningsuppdrag satts igång, varav flertalet fullföljdes under året. Ett kommande åtgärdsprogram tar sikte på ekonomisk balans senast år Kommunen har fortsatt att visa goda resultat, vad gäller kvaliteten på kärnverksamheterna. Flera verksamheter inom barn- och utbildningsområdet och omsorgerna visar även år 2014 att verksamheten bedrivs på en nivå som står sig mycket väl i nationella jämförelser. Kommunen har under året ägnat stor kraft åt att få till stånd en upprustning av Västerdalsbanan efter Trafikverkets besked om att underhållet av banan mellan Rågsveden och Malungsfors skulle upphöra. Beskedet innebär dock ännu inte någon nedläggning av banan. Flygplatsprojektet har under året tillsammans med Destination Sälenfjällen fortsatt planeringen av det blivande Sälen Trysil Airport Center. Regeringen beslutade under våren att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil. Flygplatsen är främst tänkt att frakta skidturister till fjälldestinationerna i Sälen och i norska Trysil. Den nya flygplatsen ska byggas i västra delen av Sälenfjällen intill Rörbäcksnäs. Näringslivsrådets verksamhet har fortsatt utvecklats positivt under året. Det näringspolitiska programmet har varit ett bra stöd i arbetet med att bidra till ett rikt och levande näringsliv i kommunen. Kommunen har arbetat vidare för att behålla en låg sjukfrånvaron bland de anställda. Sjukfrånvaron för Malung-Sälens kommun var 5,11 procent för år Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer (Kommunallagen 8 kap 1 ). Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål, samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Styrmodellen i Malung-Sälens kommun ska bidra till god ekonomisk hushållning.

14 14 Förvaltningsberättelse Styrmodellen Kommunfullmäktige beslutade år 2011 om styrmodell för Malung-Sälens kommun. Styrmodellen utgår från mål- och resultatstyrning. I kommunfullmäktiges beslut beskrivs principerna för styrningen och hur styrkedjan ska hållas samman. Kommunstyrelsen utarbetar årligen anvisningar i form av årshjul för att konkretisera arbetet med planerings- och uppföljningsprocesserna, inklusive tidsangivelser för de aktiviteter i styrmodellen, som kommunfullmäktige beslutat om. Mål- och resultatstyrningen bygger på att nämnderna utarbetar nämndplaner med nämndmål utifrån respektive uppdrag och kommunfullmäktiges inriktningsmål. För alla mål på nämnd- och fullmäktigenivå ska det finnas mått eller indikatorer för att kunna följa upp verksamheternas resultat. I möjligaste mån används mått som medger jämförelser med andra kommuner. Styrmodellen finns att läsa på kommunens hemsida, Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar mål för planperioden och prioriterade åtgärder för innevarande år på den övergripande nivån. För att följa upp kommunfullmäktiges inriktningsmål har verksamhetsplanen kompletterats med mått och måltal för planperioden. Uppföljning på den övergripande nivån sker från och med år 2011 med hjälp av ett antal mått eller indikatorer, som ska visa hur arbetet för att nå målen fortlöper. Många av indikatorerna har valts för att också skapa möjlighet att kunna göra jämförelser med andra kommuner. I följande avsnitt redovisas kommunfullmäktiges inriktningsmål och de indikatorer som valts för att mäta graden av måluppfyllelse. Kommunfullmäktige har valt att besluta om inriktningsmål inom fyra områden; hållbar tillväxt, kvalitet, kompetens och demokrati. Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål finns i avsnittet Finansiell analys. Utfallet för 2014 finns angivet för de indikatorer som mätts under året. Målnivån för planperioden finns också angiven. Då ett flertal mått för Malung-Sälens kommun hämtas från mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar den sista kolumnen genomsnittsvärden för de kommuner som deltagit i mätningen 2014 (cirka 220 kommuner). Under respektive nämnds förvaltningsberättelse finns i flera fall motsvarande redovisning på nämndnivå. Respektive nämnd kan ha egna verksamhetsmål och därtill finns olika uppdrag, projekt och aktiviteter att samordna och följa upp. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan finns att hämta i sin originalversion från kommunens hemsida se/kommunochpolitik Förklaring till färgmarkeringar i tabeller för måluppfyllelse För att signalera i vilken mån Malung-Sälens kommun uppfyller målen används genomgående en färgskala med grönt, gult och rött. Grönt innebär att målet nås, gult att målet delvis uppnås och rött att målet inte alls är uppfyllt. Färgmarkeringen för respektive mål är en sammanvägd bedömning av resultaten på övergripande nivå och på nämndnivå, där så är tillämpligt. Vissa mått eller indikatorer är inte jämförbara med andra kommuner. Där kan dock jämförelse över tid av de egna resultaten göras. För alla redovisningar gäller att om färgmarkering saknas, innebär det att ingen mätning gjorts under året eller att redovisning sker på annat ställe i dokumentet. STYRMODELL Vision Strategier Hållbar utveckling Kvalitet Kompetens Demokrati PRIORITERADE ÅTGÄRDER Mål- och resultatstyrning Nämndplaner

15 15 Förvaltningsberättelse Hållbar tillväxt Området innehåller mål som speglar kommunens roll som samhällsbyggare. För 2014 kan konstateras att det fortfarande finns mer att arbeta med när det gäller att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för planperioden. Trots att befolkningsutvecklingen är negativ finns ett starkt entreprenörskap och andelen sysselsatta i befolkningen ligger på en god nivå. Andelen nya företag/1 000 invånare har sjunkit från 5,3 år 2013 till 4,4 men ligger ändå på en genomsnittlig nivå för riket. Företagsmätningen Insikt, som mäter företagsklimatet och där Malung-Sälens kommun 2013 låg under genomsnittet, görs en andra gång under På miljö- och klimatområdet behöver kommunen fortsatt lägga ytterligare kraft. Glädjande är att andelen ekologiska livsmedel har ökat med 16 % mellan åren 2013 och 2014, mycket tack vare ett nytt livsmedelsavtal. Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande HÅLLBAR TILLVÄXT Vi utvecklar styrningen och samordningen inom koncernen och möjliggör fler strategiska insatser och åtgärder som leder till hållbar utveckling, ökad sysselsättning och till ökad tillväxt inte minst inom besöksnäringen. Andel nöjda medborgare (NRI) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd/1 000 invånare 56 80,1 4, ,6 4,5 Minst bibehållen nivå I nivå med medel 60 78,5 4,1 Vi agerar aktivt, långsiktigt och förtroendefullt för att möjliggöra ökad inflyttning. Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster och skapar goda utvecklingsvillkor för företagsamhet och entreprenörskap. Andel nöjda medborgare (NMI) Andel nya företag/1 000 inv Andel nöjda företagare 50 4,4 Ej mätt 50 5,3 62 Bibehållen nivå 53 4,9 67 Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling utifrån miljö- och klimathänsyn. Andel återvunnet material i förhållande till total mängd, % Andel miljöbilar i kommunorganisationen, % Ej mätt Andel ekologiska livsmedel, % Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 De åtgärder som kommunfullmäktige prioriterat inom området Hållbar tillväxt redovisas nedan. Utvärdera näringslivsrådets verksamhet och effekter av det näringspolitiska programmet, och utifrån detta fortsatt utveckla näringslivskontorets verksamhet och näringslivssamverkan. Näringslivsrådet har arbetat med vissa fokusområden för att stärka sambandet mellan näringsliv och samhällsutveckling. Näringslivskontoret har haft i uppdrag att genomföra rekommenderade förändringar. Göra en organisatorisk översyn av miljö- och naturvårdsfrågornas tillhörighet, säkra att dessa frågor naturligt finns med i hela planberedningsprocessen. Arbetet pågår. Påbörja arbetet med en kommunal vindbruksplan. Arbetet pågår. Starta arbetet med att bygga upp ett Komhall. Arbetet pågår. Färdigställa kommunövergripande bredbandsstrategi Bredbandsstrategi har utarbetats.

16 16 Förvaltningsberättelse Kvalitet Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Indikatorerna på övergripande nivå och på nämndnivå visar att målet uppnås. Malung-Sälens kommun har mycket goda resultat inom förskola och grundskola. Inom äldreomsorg och handikappomsorg finns motsvarande goda resultat. Se även uppföljning av nämndsplaner för barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. Kommunfullmäktige har även beslutat om att nämnderna ska utarbeta servicedeklarationer under innevarande planperiod. Målet är uppfyllt i sin helhet under Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande KVALITET Vi erbjuder välfärdstjänster med en kvalitet som ligger över genomsnittet bland jämförbara kommuner. Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen har öppet utöver tiden på vardagar Bibehållen nivå 49 Ej jämförbart Andel som erbjudits plats i försklolan och får plats på önskat placeringsdatum, % Bibehållen nivå 67 Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet % 92, ,4 Antal personer som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad under 14 dagar Bibehållen nivå 15 Vi har servicedeklarationer för alla prioriterade tjänster senast vid planperiodens slut. Andel servicedeklarationer, % Redovisade synpunkter Rutin och uppföljning igång Ej jämförbart Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Inom området Kvalitet har kommunfullmäktige prioriterat följande aktiviteter. Fortsätta inarbeta kommunens måltidspolicy, med fokus på när- och lokalproducerade alternativ. Under 2014 har positiva effekter av den nya livsmedelsupphandlingen kunnat ses i uppföljningen. Se över möjligheten till egenproducerad pensionärsmat ( Sala-maten ) Måltidsverksamheten har under året fått i uppdrag av socialnämnden att lämna förslag på ny lösning. Utarbeta plan och strategi för kommande behov i äldreomsorgen. En verksamhetsöversyn har pågått under året.

17 17 Förvaltningsberättelse Kompetens Ständiga förbä6ringar 2014 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 2014 De prioriterade inriktningsmålen inom området anger kommunfullmäktiges ambitionsnivå för kommunens anställda. En medarbetarenkät Kompetens genomfördes i slutet av 2012 och har följts upp under Resultatet avseende Hållbart medarbetarengagemang (HME) är relativt lika mellan åren. Inför år 2014 antogs nya indikatorer för arbetet med ständiga förbättringar. Kommunorganisationen började arbeta mer systematiskt med dokumentation av förbättringsidéer och genomförda förbättringar under våren. Det första resultatet visar att knappt 400 idéer har dokumenterats och cirka 55 % av dessa har genomförts. Socialnämnden har varit pilot för kommunens bemanningsprojekt och kan nu erbjuda alla medarbetare som önskar en heltidstjänst Förslag Genomfört Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande KOMPETENS Vi sätter tydligare fokus på medarbetarskapets innehåll och betonar tydligare alla medarbetares ansvar för ständiga förbättringar av verksamheterna i en god dialog med de fackliga organisationerna. Medarbetarindex (HME) Antal förbättringsförslag Antal genomförda förbättringar dokumenterade idéer Hälften av idéerna är genomförda 79 Ej jämförbart Ej jämförbart Vi gör fler insatser för att möjliggöra heltidstjänst för den medarbetare som önskar antalet deltidstjänster minskar under hela planperioden. Andel heltidstjänster, % 69,8 68,9 Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Kommunfullmäktige har pekat på behovet av att göra ett långsiktigt arbete för att säkra framtida kompetensbehov. Arbeta aktivt med övergripande personal-, rekryterings- och kompetensutvecklingsstrategiska frågor. Under året har arbetet framför allt gällande rekryteringsprocessen samt allmän introduktion och introduktion för chefer varit i fokus.

18 18 Förvaltningsberättelse Demokrati Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och delaktighet. Resultaten pekar på att målen delvis uppnås. Informationsflödet till medborgarna har stärkts bland annat genom den nya hemsidan och närvaron på sociala medier. I 2014 års mätning avseende facebook placerar sig kommunen på en femteplats i landet när man mäter interaktivitet och på en tredjeplats ifall man mäter engagemanget i relation till invånarantalet. Under 2014 gjordes tjänsten som landsbygdsutvecklare om i samband med nyrekrytering. En ny EU-programperiod har inletts men mycket arbete har varit av förberedande karaktär under Arbetet med ungdomars delaktighet har intensifierats. Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande DEMOKRATI Vi stärker kontakten med brukare och utvecklar dialogen med medborgarna genom förbättrad information och ökad delaktighet. Andel röstande i kommunalval, % Andel nöjda medborgare (NII) Informationsindex 82, ,2 40 Ej jämförbart Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt. Antalet aktiva byautvecklingsgrupper Antalet startade LEADERfinansierade projekt Ej mätt Ej mätt Oförändrat 15 Oförändrat Ej jämförbart Ej jämförbart Vi arbetar för att ständigt öka ungas inflytande, delaktighet och engagemang. Ungdomsenkät NII (18 24 år) Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Kommunfullmäktige har avseende demokratifrågor lyft ungdomars möjligheter att vara delaktiga. Utvärdera demokrati-, inflytande- och delaktighetsfrågors organisatoriska tillhörighet. Frågan har aktualiserats efter höstens val. Skapa forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Med hjälp av ungdomsmentorerna har en demokratidag genomförts under 2014.

19 19 Förvaltningsberättelse Personal Väsentliga personalhändelser Malung-Sälens kommun har ambitionen att möjliggöra en bra verksamhet med ett gott resultat som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Det har under 2014 arbetats med många olika insatser med syftet att stödja chefer och medarbetare i deras olika uppdrag. Några exempel listas nedan. Den 31 december 2014 har Malung-Sälens kommun 915 tillsvidareanställda medarbetare, vilket omräknat till årsarbetare är 849 personer. Sjukskrivningarna ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Insatser har genomförts för att främja en god hälsa, arbetstillfredsställelse och kompetensutveckling. Sammanställning av personal avser om inget annat anges tillsvidareanställd personal vars anställningsvillkor regleras av Allmänna bestämmelser. Kompetensutveckling Förvaltningsövergripande kompetensutveckling har skett genom bland annat utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunens chefer och skyddsombud. Kompetensutveckling för chefer har genomförts på både förvaltningsnivå och enhetschefsnivå. En medarbetarenkät för all personal har genomförts under året. På förvaltningsnivå har kompetensutvecklig genomförts inom en mängd områden, vilket styrs av bland annat förändringar i lagstiftning och regelverk, behov av verksamhetsutveckling och metodutveckling, bemötande och arbetsmiljöfrågor. Personalkostnader Personalkostnaderna står för merparten av Malung-Sälens kommuns verksamhetskostnader. Effektivisering och utveckling av verksamheternas innehåll utifrån behovet hos kommuninvånarna har fortsatt under De direkta personalkostnaderna ökade år 2014 med tkr jämfört med år Kommunens skuld inklusive arbetsgivaravgift till samtliga anställda i form av sparade semesterdagar, semesterersättning, uppehållslön och semester/ ferielön till lärare var tkr per december LÖNEKOSTNADER, tkr Ersättning till förtroendevalda Löner Sjuklöner OB, mertid, jour, beredskap Summa löner Personalomkostnader (PO) Pensionsutbetalningar Förändring semesterlöneskuld Summa PO Summa kostnader

20 20 Förvaltningsberättelse Kommunens skuld för okompenserad övertid var inklusive arbetsgivaravgift tkr per december Skulden för semester, uppehåll och ferielön har minskat med tkr, och skulden för övertid har minskat med 69 tkr sedan december Kommunens kostnad för sjuklön under 2014 för samtliga anställda inklusive arbetsgivaravgift är tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med En ytterligare kostnad tillkommer eftersom sjukdom är semesterlönegrundande Personalens sammansättning Antal anställda Kommunen har den sista december personer som var tillsvidareanställda på AB-avtalet. Omräknat till årsarbetare är det 849 personer. Det är en minskning med 1 personer och en ökning med 3 årsarbetare jämfört med sista december TILLSVIDAREANSTÄLLDA Antal anställda Antal årsarbetare Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar full tid, i regel 40 timmar/vecka. Årsarbetare ger en tydligare bild av resursbehovet än vad antalet anställda gör. Den övervägande andelen av personalen är anställd inom socialförvaltningen, samt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en liten minskning av personal inom socialförvaltningen och barn- och utbildnings-förvaltningen. Det är en viss ökning av personal inom gruppen övrig verksamhet. ÅRSARBETARE TILLSVIDAREANSTÄLLDA Socialförvaltningen 39,4 % Barn- och utbildning 35,2 % Övrig verksamhet * 25,4 % *Gruppen övrig verksamhet inkluderar samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 2 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2016 Förskolan 9,0 % Grundskolan och fritids 18,8 % Gymnasium och vuxenutbildning

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Populärutgåva Bekymmersamt ekonomiskt läge men goda resultat i kärnverksamheterna Det ekonomiska utfallet för 2013 är bekymmersamt. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2012

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2012 1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2012 Så här fördelas pengarna Förskolan 8,7 % Grundskolan och fritids 20,4% Gymnasium och vuxenutbildning 10,7% Socialtjänst 4,7% Äldre och handikappomsorg 32,5%

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Byggnadsnämnden Nämndsplan 2012-2014 Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Innehåll Sidan 1 av 9 Inledning 2 Byggnadsnämnden 2 Organisation 2 Byggnadsnämndens ledamöter 2 Byggnadsnämndens ansvarsområden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Malung-Sälens kommun DELÅRSRAPPORT 2015-07-31

Malung-Sälens kommun DELÅRSRAPPORT 2015-07-31 Malung-Sälens kommun DELÅRSRAPPORT -07-31 Innehållsförteckning Organisationsöversikt... 3 Fem år i sammandrag... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Mål och måluppfyllelse... 5 Prioriterade åtgärder... 8 Befolkningsförändringar...

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer