Så här fördelas pengarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här fördelas pengarna"

Transkript

1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014

2 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 % Socialtjänst 10,7 % Äldre och handikappomsorg 27,5 % Samhällsbyggnad 8,0 % Kultur och bibliotek 1,5 % Arbetsmarknadsinsatser 1,4% Miljö och bygg 0,8 % Räddningstjänsten 2,2 % Politik och övergripande administration 9,2 % Näringslivsenheten 0,7 % Tryck: STUART Print, 2015 Foto: Bild och Budskap Timea Hedlund Ahlbins foto (där ej annat anges)

3 Kommunalrådet har ordet 3 Det ekonomiska resultatet för den kommunala förvaltningen visar tydligt på behovet av fortsatta omstruktureringar och organisationsförändringar om vi ska nå målen i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för Effektivisering, stark prioritering inom investeringsbudgeten, pensionslösningar, tillvaratagande av naturlig avgång och varsel är några av de medel vi har att tillgå. Vi behöver en blandning av åtgärder på kort och lång sikt. Därför arbetar vi nu med en mer långsiktig investeringsbudget, och har startat arbetet med kommunplan 2025, där vi ska planera var vi vill ha verksamhet om 10 år. Detta innebär att ett antal utrednings- och planeringsuppdrag har delats ut inom vår kommunala förvaltning. Koncernsamverkan måste dessutom utvecklas ytterligare. Vamas provborrning norr om Sälen efter vatten har gett önskat resultat, och under året har förberedelser gjorts för att bilda en ny stor vattentäkt. Upphandling har genomförts för slamhantering, och förberedelser för upphandling av renhållningsentreprenör har gjorts. Ett nytt stort kommunalt verksamhetsområde för V/A i Sälenfjällen planeras. Vidare arbetar Vamas, för kommunens räkning, fortsatt med V/A-plan och sluttäckning av Malungs gamla deponi. Malungshem arbetar vidare med att få bort ett gammalt underhållsberg. Här har framgång nåtts med mycket arbete i egen regi. Bolaget har också gjort en stor satsning på bredband via fiber i sitt fastighetsbestånd. Via sitt delägarskap i Sälen Centrum HB har bolaget också varit engagerade i ombyggnation av Centrumhuset i Sälen. Malungs Elverk/Elnät har deltagit i framtagandet av kommunens bredbandsstrategi, och kommer fortsatt att ha en viktig roll i vår kommuns bredbandsutveckling. Malung-Sälen Turism AB har tillsammans med kommunens kulturförvaltning samlokaliserat turistbyrå/bibliotek i Sälens centrumhus. Detta har varit lyckat, och därför planeras ett liknande samarbete i Malung. Vidare har bolaget varit involverade i regional turistutveckling och utvecklat samarbetet med Destination Sälenfjällen AB. Ärnäshedens Fastighets AB har haft fullt uthyrt under 2014, och därmed försett Limabaserade företag med ändamålsenliga lokaler. Under året beslutade den förra regeringen att ge ett investeringsstöd till Airport Center med 250 miljoner kronor. Efter en fråga i riksdagen är det klart att även den nuvarande regeringen står bakom denna satsning. Trafikverket beslutade att upphöra med underhåll av bandelen Rågsveden-Malung på Västerdalsbanan. Vi har naturligtvis på många olika sätt, och med många samarbetspartners, protesterat mot detta beslut, och i skrivande stund har vi nått framgång i vårt opinionsarbete. Det kommer dock att krävas fortsatt stort engagemang från vår kommun och vårt näringsliv för att vårt arbete ska lyckas. En nyöppnad lastterminal i Malungsfors är nödvändig för ordentliga samhälls- och företagsekonomiska effekter för godstrafik på Västerdalsbanan. Vi utreder också bildandet av ett kommunalt lantmäteri, eftersom beslut har fattats om nedläggning av Malungs lantmäterikontor. Annat som kan nämnas från det gångna året är invigning av ett nytt industrihus som hyrs av Normark, storbranden i det före detta garveriet, det pågående arbetet med gymnasiesamverkan med Vansbro och ett antal goda resultat i nationella mätningar av vår kommunala verksamhet. Jag tackar alla medarbetare för gott samarbete under Det ekonomiska resultatet för den kommunala förvaltningen visar tydligt på behovet av fortsatta omstruktureringar och organisationsförändringar. Kurt Podgorski Kommunalråd Foto: Anders Mojanis

4 4 Nyckeltal Fakta Personalkostnaderna står för merparten av Malung-Sälens kommuns verksamhetskostnader. Lönekostnaderna uppgick totalt till 333,4 miljoner kronor vilket är 9,4 miljoner kronor mer än föregående år. Omsättning Intäkter 747,7 miljoner kronor Kostnader 780,4 miljoner kronor Resultat 32,7 miljoner kronor Befolkningsutveckling Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2014 hade kommunen invånare, en minskning med 92 personer. Folkmängden i kommunen har de tre senaste åren minskat med i genomsnitt 100 personer per år. Det blir färre som tillsammans ska driva utvecklingen framåt och färre som ska dela på ansvaret för välfärd och goda villkor. Trenden att de mindre kommunerna minskar lär med stor sannolikhet fortsätta framöver. Den 31 december 2014 var 915 tillsvidareanställda, vilket omräknat till årsarbetare blir 849 personer, vilket är en minskning med 1 person och ökning med 3 årsarbetare. Den övervägande andelen personal är anställda inom socialförvaltningen samt inom barnoch ungdomsförvaltningen. Malung-Sälens kommuns personal har en medelålder som uppgår till 49 år. Kommunen har 174 personer anställda som är 60 år eller äldre. Sjukfrånvaron har under de senaste åren varit på en relativt låg nivå. Under 2014 har dock sjukfrånvaron ökat. Kommunens målsättning är att vara en av Sveriges friskaste kommunala arbetsplatser. Den största minskningen har skett vad gäller långtidssjukfrånvaron. Bidragande orsaker till det är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsoarbetet och ett aktivt rehabiliteringsarbete med bland annat tidiga rehabiliteringsinsatser. Soliditet: 36,1 procent Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt var soliditeten 38,4 procent, minskningen beror främst på det stora negativa resultatet. Balansomslutning: 803 miljoner kronor Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar uppgick balansomslutningen till 841 miljoner kronor. Årets resultat Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett negativt resultat på 16,3 miljoner kronor jämfört med ett resultat på 18,6 miljoner kronor föregående år. Befolkningsstatistik Malung-Sälen Dalarna Antal invånare Andel invånare upp till 17 år 17,4 % 19,2 % Andel invånare 65 år och äldre 25,6 % 23,6 % Medelålder 45,0 år 43,7 år Resultat koncernen , miljoner kronor ,7 21,2 18,6 16,3

5 5 INLEDNING: I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna får för sina skattepengar och hur detta finansieras. Här finns också en översikt i siffror för de senaste fem åren tillsammans med kommunens politiska sammansättning. Avsnittet innehåller också en schematisk beskrivning av kommunens och kommunkoncernens organisation. Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE: Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen inleds med en omvärldsanalys. Den innehåller även ett stycke om begreppet god ekonomisk hushållning samt en uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och i vilken utsträckning kommunen uppfyllt målen. Förvaltningsberättelsen innehåller även en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder för 2014 och en personalekonomisk redogörelse. Avsnittet avslutas med en finansiell analys utifrån fyra aspekter: resultat, kapacitet, risk och kontroll. VERKSAMHETERNA: I det tredje avsnittet beskrivs kommunens verksamhet lite mer utförligt. Elva förvaltningar/nämnder (kommunstyrelseförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, skogsförvaltningen och markenheten, arbetsmarknadsenheten, byggnads- och miljönämnden, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden) beskriver sitt uppdrag, redogör för viktiga händelser under året, redovisar målluppfyllelse samt ger sin syn på den framtida utvecklingen. Även de kommunala bolagen kommenterar året på ett liknande sätt. INLEDNING Exempel på hur pengarna fördelas 2 Kommunstyrelsens ordförande om året som gått 3 Politik och organisation 6 Fem år i sammandrag 8 Fördelning kostnader och intäkter 9 FÖRVALTNINGBERÄTTELSE Omvärldsanalys 11 Mål och måluppfyllelse 14 Personalekonomisk redovisning 19 Finansiell analys kommunen 25 Finansiell analys koncernen 32 VERKSAMHETERNA Övergripande politisk verksamhet 35 Kommunstyrelseförvaltningen 37 Service- och teknikförvaltningen 40 Skogsförvaltningen och markenheten 42 Arbetsmarknadsenheten 43 Stadsbyggnadskontoret 45 Miljökontoret 48 Barn- och utbildningsförvaltningen 51 Socialförvaltningen 54 Kulturförvaltningen 57 Räddningstjänsten 59 Överförmyndarverksamheten 61 De kommunala bolagen 62 RÄKENSKAPER RÄKENSKAPER: Det fjärde och sista avsnittet redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning) och verksamhetens finan siering (kassaflödesanalys). Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till en del poster. Och till sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller samt förklaringar av vissa ekonomiska termer. Resultaträkning 72 Balansräkning 73 Kassaflödesanalys 75 Noter 76 Redovisningsprinciper 88 Ord- och begreppsförklaringar 90 Revisionsberättelse 92

6 6 Politik Politik och organisation Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och åtta nämnder. Kommunfullmäktige Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka mål man ska ha för utvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommuninvånarna ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas. Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunens revisorer. Kommunstyrelsen Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. Till sin hjälp har man de politiska nämnderna och deras förvaltningar. De politiska nämnderna Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom det område som man ansvarar för, till exempel förskola, grundskola och äldreomsorg. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 9 9 Vänsterpartiet 6 5 Centerpartiet 5 3 Folkpartiet 3 3 Malung-Sälenpartiet 3 3 Kristdemokraterna 1 0 Sverigedemokraterna 0 1 Totalt: 41 39

7 7 Organisation Koncernen Malung-Sälens kommun Kommunkoncernen består av den kommunala organisationen och de kommunägda bolag, där Malung-Sälens kommun har ett betydande inflytande. Styrningen av de kommunala bolagen sker genom bolagsordningar och ägardirektiv, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Malung-Sälens kommun Malungs Elverk AB 74 % Malungshem AB 100 % Malung-Sälen Turism AB 100 % Gustols AB 100 % Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 100 % Malungs Elnät AB 100 % Sälen Centrum HB 50 % Översikten omfattar ägande på minst 50 %. Malung Sälens kommun är även delägare till Ärnäshedens Fastighets AB (40%). Den kommunala förvaltningen I bilden nedan beskrivs hur den politiska organisationen ser ut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen är inte överställd nämnderna i formell mening men har en särställning i sitt uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunens nämnder ansvarar för ett antal verksamheter som organisatoriskt utgörs av förvaltningar med en förvaltningschef som rapporterar till nämnden. Även kommunstyrelsen har en uppgift som facknämnd för kommunstyrelseförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt förvaltningen av skog och mark. Revision Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen Valnämnden Barnoch utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Överförmyndarnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Byggnadsnämnd Kommunstyrelseförvaltning Serviceoch teknikförvaltning Barnoch utbildningsförvaltning Räddningstjänst Kulturförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Stadsbyggnadskontor

8 8 Fem år i sammandrag FEM ÅR I SAMMANDRAG 2014* Antal kommuninvånare 31/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, % 106,3 100,4 103,8 95,4 95,9 Nettokostnadernas ökning, % 5,6 2,5 6,4 1,12 2,01 Skatte- och generella statsbidrags ökning, % 0,4 2,5 1,4 1,7 5,9 varav Skatteintäkternas ökning, % 1,4 1,61 3,2 3,9 2,56 varav generella statsbidrags ökning, % 4,2 4,47 2,6 2,79 13,3 Eget kapital, mkr Eget kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr 325,9 335,0 271,1 216,2 218,7 Låneskuld/invånare, kr Årets resultat, mkr 32,7 0,1 18,4 22,4 25,2 Nettoinvesteringar, mkr 41,4 60,7 19,5 85,2 35,8 Skattesats kommunen, kr 22,54 22,54 22,31 22,31 22,31 Koncernern Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Årets resultat, mkr 16,3 18,6 21,2 12,7 37 Eget kapital, mkr * I samtliga nyckeltal under 2014 så ingår uppbokningen av 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi.

9 9 Fördelning kostnader och intäkter 9,5 % entreprenad och köp av verksamhet. Varifrån kommer pengarna? En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. 7,3 % drift och förbrukningsmaterial. 13,7 % tjänster (konsult, hyror, tele, data, försäkringar, transporter med mera). 75,9 % 8,5 % 3,6 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % Skatter och utjämningsbidrag Stats- och landstingsbidrag Försäljning Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Verksamhet och entreprenad 4,8 % bidrag och transfereringar (föreningsbidrag, kollektivtrafik med mera). 64,8 % av pengarna används till personal i form av löner och fortbildning. 0,1 % övrigt.

10 Vi bjuder gärna upp! Malung-Sälens kommun är norra Europas största vintertur ismkommun. Och vi har en spännande utveckling framför oss med planer på en internationell flygplats i Sälen. Förutom upplevelseindustrin, stora evenemang i världsklass och en snabbt växande turism har kommunen ett rikt och differentierat näringsliv. Vi har också Dalarnas mest företagsamma befolkning. Malung-Sälen är Dalarnas bästa skolkommun och vi lyfts också fram som ett föredöme när det gäller individanpassad äldreomsorg. Dessutom har vi gott om lediga jobb, attraktiva tomter och bra boendemiljöer. I Malung-Sälen lever man närmare det som verkligen betyder något. Välkommen hit du med!

11 11 Förvaltningsberättelse Omvärld, befolkning och arbetsmarknad Omvärld Övergripande förändringskrafter påverkar utvecklingen på global nivå. På nationell, regional och lokal nivå måste man förhålla sig till dessa och de går normalt inte att påverka på kort sikt, möjligtvis på längre sikt. Det är svårt att sia om framtiden, men inte mindre nödvändigt och inte mindre ansvarfullt, för att klara olika vägval och möjliggöra strategiska prioriteringar. Det är också nödvändigt för att spegla, justera och vässa den egna självbilden. Utmaningar för det kommunala uppdraget Malung-Sälens kommun påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Både av sådana som välkomnas och sådana som ibland kan leda till oönskade resultat eller effekter. Händelser i världen går inte spårlöst förbi. Därför handlar det så långt som möjligt om att sträva efter att påverka istället för att påverkas. Det kan konstateras att det framtida kommunala uppdraget påverkas av följande trender. Globalisering en mer gränslös värld och en mer långtgående påverkan (händer det någonstans i världen, så händer det också här och nära, i någon form). Demografi ändrad ålderssammansättning, ökad och snabb urbanisering, minskade barnkullar och ökat behov av inflyttning/invandring. Krav på mer välfungerande integration och insatser för en bredare inkludering. Värdeförändringar kunskap, idéer och trender får en allt snabbare och bredare spridning, samtidigt som allt fler grupper riskerar att ställas på undantag. Variationer i värderingar och förväntningar ökar, parallellt med allt fler upplever sig stå inför en opåverkbar och ödesbestämd framtid. Den teknologiska och medicintekniska utvecklingen tenderar att göra allt mer möjligt, men också allt mindre möjligt att finansiera inom allmänna och solidariska former. Klimatförändringar det tydliggörs en allt större och bredare samsyn kring att människans livsföring orsakar klimatförändringar, vilket alla (även kommuner) på ett allt tydligare och ett allt mer långtgående vis måste förhålla sig till. Fyra konkreta utmaningar Det torde med viss framsynthet kunna konstateras att Malung-Sälens kommun står inför minst fyra konkreta framtidsutmaningar. Åstadkomma en ekonomi i balans, inte minst utifrån ett generationsperspektiv och utifrån viljan att fortsätta ett sammanhållet samhällsbygge. Hantera demografiska förändringar, skapa förmåga att vara stark utifrån sin storlek behålla förmågan att erbjuda god samhällsservice och att klara kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen. Möjliggöra ett fortsatt samhällsbygge, med eller utan Airport Center. Tillvarata SITE-regionens kraftfält och utvecklingsmöjligheter, för att påverka synen och upplevelsen av centrum och periferi. Med ovanstående analys som grund har Malung-Sälens kommun under 2014 påbörjat ett arbete med Kommunplan 2025 ett strategidokument för att möta kommande utmaningar. Befolkning Under de senaste 20 åren har befolkningen i storstäder, större städer och deras förortskommuner ökat med nästan 20 procent medan de flesta övriga kommuner har haft en befolkningsminskning. Den trenden finns allt tydligare även i Malung-Sälens kommun. Folkmängden i kommunen har de tre senaste åren minskat med i genomsnitt 100 personer per år. Det blir färre som tillsammans ska driva utvecklingen framåt och färre som ska dela på ansvaret för välfärd och goda villkor. Det blir också färre som ska bära upp service,

12 12 Förvaltningsberättelse Driftredovisning 2014 (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut FÖRVALTNING/NÄMND Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto Övergripande politisk verksamhet Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten Service- och teknikförvaltningen Skogsförvaltningen inkl markenheten Byggnadsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa förvaltningar/nämnder Pensionskostnader Avslut sociala omkostnader Kalkylerad kapitalkostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella stats- och utj.bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Totalt både de offentliga tjänsterna och det privata tjänsteutbudet. Trenden är att det är de större regionerna och de större kommunerna som ökar. De mindre minskar. Denna utveckling fortsätter med stor sannolikhet de närmaste 15 åren. År 2014 minskade befolkningen till under invånare. Skillnaden mellan antalet födda och antalet döda var 34. Det har under senare år även varit färre som flyttar in än som flyttar ut och utflyttningen sker i första hand i åldersgruppen 20 till 30 år. Den ökande utflyttningen bidrog i ännu högre grad ( 59) till det minskande totala antalet invånare. Arbetsmarknad Sysselsättningen är jämförelsevis mycket god i Malung-Sälen i förhållande till övriga kommuner i länet. I gruppen år är arbetslösheten lägst i Dalarna och betydligt lägre än riket i övrigt. I gruppen år är sysselsättningsläget gott i Malung-Sälens kommun. Även för den gruppen är siffran bäst i länet och långt under rikssnittet. Trots att nyföretagandet har minskat mellan 2013 och 2014 ligger Malung-Sälens kommun väl till vad gäller företagsamhet. Nyföretagandet i Dalarna har efter två svaga år nu åter börjat öka. På kommunnivå är det Malung-Sälen som är Dalarnas mest företagsamma kommun. Dessutom har företagsamheten i kommunen vuxit snabbare än befolkningen under året som gått. Andelen företagsamma har ökat från 16,2 till 16,5 procent. Kommunen har även länets högsta företagsamhet bland yngre personer. För Malung-Sälens kommun bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och ökar i betydelse för både jobb och tillväxt i hela landet. För förutseende regioner, kommuner och företagare kan detta bidra till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och utrikesfödda, och möjligheter till tillväxt. SITE-projektet är kommunens bidrag i det arbetet. Andelen kostnader och kr/inv Förvaltning/nämnd % kr/inv Kommunstyrelsen 10, Arbetsmarknadsenheten 1,4 814 Service- och teknikförvaltningen 8, Skogsförvaltningen 1,0 609 Byggnadsnämnden 0,6 324 Kulturnämnden 1,5 852 Barn- och utbildningsnämnden 37, Socialnämnden 38, Miljönämnden 0,2 124 Räddningsnämnden 2, Överförmyndarnämnden 0,2 120

13 13 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året 2014 har varit ett år i Malung-Sälens kommun som präglats av fortsatt drift av flera större projekt; destinationsutvecklingsprojektet SITE, e-handelsprojektet och projektet för nytt ärendehanteringssystem. Kommunens minskade skatteintäkter har ställt fortsatta krav på nämnderna och kommunstyrelsen att fortsatt arbeta med åtgärder för att åstadkomma kostnadsminskningar. Under året har ett 40-tal utredningsuppdrag satts igång, varav flertalet fullföljdes under året. Ett kommande åtgärdsprogram tar sikte på ekonomisk balans senast år Kommunen har fortsatt att visa goda resultat, vad gäller kvaliteten på kärnverksamheterna. Flera verksamheter inom barn- och utbildningsområdet och omsorgerna visar även år 2014 att verksamheten bedrivs på en nivå som står sig mycket väl i nationella jämförelser. Kommunen har under året ägnat stor kraft åt att få till stånd en upprustning av Västerdalsbanan efter Trafikverkets besked om att underhållet av banan mellan Rågsveden och Malungsfors skulle upphöra. Beskedet innebär dock ännu inte någon nedläggning av banan. Flygplatsprojektet har under året tillsammans med Destination Sälenfjällen fortsatt planeringen av det blivande Sälen Trysil Airport Center. Regeringen beslutade under våren att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil. Flygplatsen är främst tänkt att frakta skidturister till fjälldestinationerna i Sälen och i norska Trysil. Den nya flygplatsen ska byggas i västra delen av Sälenfjällen intill Rörbäcksnäs. Näringslivsrådets verksamhet har fortsatt utvecklats positivt under året. Det näringspolitiska programmet har varit ett bra stöd i arbetet med att bidra till ett rikt och levande näringsliv i kommunen. Kommunen har arbetat vidare för att behålla en låg sjukfrånvaron bland de anställda. Sjukfrånvaron för Malung-Sälens kommun var 5,11 procent för år Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer (Kommunallagen 8 kap 1 ). Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål, samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Styrmodellen i Malung-Sälens kommun ska bidra till god ekonomisk hushållning.

14 14 Förvaltningsberättelse Styrmodellen Kommunfullmäktige beslutade år 2011 om styrmodell för Malung-Sälens kommun. Styrmodellen utgår från mål- och resultatstyrning. I kommunfullmäktiges beslut beskrivs principerna för styrningen och hur styrkedjan ska hållas samman. Kommunstyrelsen utarbetar årligen anvisningar i form av årshjul för att konkretisera arbetet med planerings- och uppföljningsprocesserna, inklusive tidsangivelser för de aktiviteter i styrmodellen, som kommunfullmäktige beslutat om. Mål- och resultatstyrningen bygger på att nämnderna utarbetar nämndplaner med nämndmål utifrån respektive uppdrag och kommunfullmäktiges inriktningsmål. För alla mål på nämnd- och fullmäktigenivå ska det finnas mått eller indikatorer för att kunna följa upp verksamheternas resultat. I möjligaste mån används mått som medger jämförelser med andra kommuner. Styrmodellen finns att läsa på kommunens hemsida, Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar mål för planperioden och prioriterade åtgärder för innevarande år på den övergripande nivån. För att följa upp kommunfullmäktiges inriktningsmål har verksamhetsplanen kompletterats med mått och måltal för planperioden. Uppföljning på den övergripande nivån sker från och med år 2011 med hjälp av ett antal mått eller indikatorer, som ska visa hur arbetet för att nå målen fortlöper. Många av indikatorerna har valts för att också skapa möjlighet att kunna göra jämförelser med andra kommuner. I följande avsnitt redovisas kommunfullmäktiges inriktningsmål och de indikatorer som valts för att mäta graden av måluppfyllelse. Kommunfullmäktige har valt att besluta om inriktningsmål inom fyra områden; hållbar tillväxt, kvalitet, kompetens och demokrati. Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål finns i avsnittet Finansiell analys. Utfallet för 2014 finns angivet för de indikatorer som mätts under året. Målnivån för planperioden finns också angiven. Då ett flertal mått för Malung-Sälens kommun hämtas från mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar den sista kolumnen genomsnittsvärden för de kommuner som deltagit i mätningen 2014 (cirka 220 kommuner). Under respektive nämnds förvaltningsberättelse finns i flera fall motsvarande redovisning på nämndnivå. Respektive nämnd kan ha egna verksamhetsmål och därtill finns olika uppdrag, projekt och aktiviteter att samordna och följa upp. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan finns att hämta i sin originalversion från kommunens hemsida se/kommunochpolitik Förklaring till färgmarkeringar i tabeller för måluppfyllelse För att signalera i vilken mån Malung-Sälens kommun uppfyller målen används genomgående en färgskala med grönt, gult och rött. Grönt innebär att målet nås, gult att målet delvis uppnås och rött att målet inte alls är uppfyllt. Färgmarkeringen för respektive mål är en sammanvägd bedömning av resultaten på övergripande nivå och på nämndnivå, där så är tillämpligt. Vissa mått eller indikatorer är inte jämförbara med andra kommuner. Där kan dock jämförelse över tid av de egna resultaten göras. För alla redovisningar gäller att om färgmarkering saknas, innebär det att ingen mätning gjorts under året eller att redovisning sker på annat ställe i dokumentet. STYRMODELL Vision Strategier Hållbar utveckling Kvalitet Kompetens Demokrati PRIORITERADE ÅTGÄRDER Mål- och resultatstyrning Nämndplaner

15 15 Förvaltningsberättelse Hållbar tillväxt Området innehåller mål som speglar kommunens roll som samhällsbyggare. För 2014 kan konstateras att det fortfarande finns mer att arbeta med när det gäller att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för planperioden. Trots att befolkningsutvecklingen är negativ finns ett starkt entreprenörskap och andelen sysselsatta i befolkningen ligger på en god nivå. Andelen nya företag/1 000 invånare har sjunkit från 5,3 år 2013 till 4,4 men ligger ändå på en genomsnittlig nivå för riket. Företagsmätningen Insikt, som mäter företagsklimatet och där Malung-Sälens kommun 2013 låg under genomsnittet, görs en andra gång under På miljö- och klimatområdet behöver kommunen fortsatt lägga ytterligare kraft. Glädjande är att andelen ekologiska livsmedel har ökat med 16 % mellan åren 2013 och 2014, mycket tack vare ett nytt livsmedelsavtal. Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande HÅLLBAR TILLVÄXT Vi utvecklar styrningen och samordningen inom koncernen och möjliggör fler strategiska insatser och åtgärder som leder till hållbar utveckling, ökad sysselsättning och till ökad tillväxt inte minst inom besöksnäringen. Andel nöjda medborgare (NRI) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd/1 000 invånare 56 80,1 4, ,6 4,5 Minst bibehållen nivå I nivå med medel 60 78,5 4,1 Vi agerar aktivt, långsiktigt och förtroendefullt för att möjliggöra ökad inflyttning. Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster och skapar goda utvecklingsvillkor för företagsamhet och entreprenörskap. Andel nöjda medborgare (NMI) Andel nya företag/1 000 inv Andel nöjda företagare 50 4,4 Ej mätt 50 5,3 62 Bibehållen nivå 53 4,9 67 Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling utifrån miljö- och klimathänsyn. Andel återvunnet material i förhållande till total mängd, % Andel miljöbilar i kommunorganisationen, % Ej mätt Andel ekologiska livsmedel, % Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 De åtgärder som kommunfullmäktige prioriterat inom området Hållbar tillväxt redovisas nedan. Utvärdera näringslivsrådets verksamhet och effekter av det näringspolitiska programmet, och utifrån detta fortsatt utveckla näringslivskontorets verksamhet och näringslivssamverkan. Näringslivsrådet har arbetat med vissa fokusområden för att stärka sambandet mellan näringsliv och samhällsutveckling. Näringslivskontoret har haft i uppdrag att genomföra rekommenderade förändringar. Göra en organisatorisk översyn av miljö- och naturvårdsfrågornas tillhörighet, säkra att dessa frågor naturligt finns med i hela planberedningsprocessen. Arbetet pågår. Påbörja arbetet med en kommunal vindbruksplan. Arbetet pågår. Starta arbetet med att bygga upp ett Komhall. Arbetet pågår. Färdigställa kommunövergripande bredbandsstrategi Bredbandsstrategi har utarbetats.

16 16 Förvaltningsberättelse Kvalitet Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Indikatorerna på övergripande nivå och på nämndnivå visar att målet uppnås. Malung-Sälens kommun har mycket goda resultat inom förskola och grundskola. Inom äldreomsorg och handikappomsorg finns motsvarande goda resultat. Se även uppföljning av nämndsplaner för barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. Kommunfullmäktige har även beslutat om att nämnderna ska utarbeta servicedeklarationer under innevarande planperiod. Målet är uppfyllt i sin helhet under Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande KVALITET Vi erbjuder välfärdstjänster med en kvalitet som ligger över genomsnittet bland jämförbara kommuner. Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen har öppet utöver tiden på vardagar Bibehållen nivå 49 Ej jämförbart Andel som erbjudits plats i försklolan och får plats på önskat placeringsdatum, % Bibehållen nivå 67 Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet % 92, ,4 Antal personer som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad under 14 dagar Bibehållen nivå 15 Vi har servicedeklarationer för alla prioriterade tjänster senast vid planperiodens slut. Andel servicedeklarationer, % Redovisade synpunkter Rutin och uppföljning igång Ej jämförbart Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Inom området Kvalitet har kommunfullmäktige prioriterat följande aktiviteter. Fortsätta inarbeta kommunens måltidspolicy, med fokus på när- och lokalproducerade alternativ. Under 2014 har positiva effekter av den nya livsmedelsupphandlingen kunnat ses i uppföljningen. Se över möjligheten till egenproducerad pensionärsmat ( Sala-maten ) Måltidsverksamheten har under året fått i uppdrag av socialnämnden att lämna förslag på ny lösning. Utarbeta plan och strategi för kommande behov i äldreomsorgen. En verksamhetsöversyn har pågått under året.

17 17 Förvaltningsberättelse Kompetens Ständiga förbä6ringar 2014 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 2014 De prioriterade inriktningsmålen inom området anger kommunfullmäktiges ambitionsnivå för kommunens anställda. En medarbetarenkät Kompetens genomfördes i slutet av 2012 och har följts upp under Resultatet avseende Hållbart medarbetarengagemang (HME) är relativt lika mellan åren. Inför år 2014 antogs nya indikatorer för arbetet med ständiga förbättringar. Kommunorganisationen började arbeta mer systematiskt med dokumentation av förbättringsidéer och genomförda förbättringar under våren. Det första resultatet visar att knappt 400 idéer har dokumenterats och cirka 55 % av dessa har genomförts. Socialnämnden har varit pilot för kommunens bemanningsprojekt och kan nu erbjuda alla medarbetare som önskar en heltidstjänst Förslag Genomfört Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande KOMPETENS Vi sätter tydligare fokus på medarbetarskapets innehåll och betonar tydligare alla medarbetares ansvar för ständiga förbättringar av verksamheterna i en god dialog med de fackliga organisationerna. Medarbetarindex (HME) Antal förbättringsförslag Antal genomförda förbättringar dokumenterade idéer Hälften av idéerna är genomförda 79 Ej jämförbart Ej jämförbart Vi gör fler insatser för att möjliggöra heltidstjänst för den medarbetare som önskar antalet deltidstjänster minskar under hela planperioden. Andel heltidstjänster, % 69,8 68,9 Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Kommunfullmäktige har pekat på behovet av att göra ett långsiktigt arbete för att säkra framtida kompetensbehov. Arbeta aktivt med övergripande personal-, rekryterings- och kompetensutvecklingsstrategiska frågor. Under året har arbetet framför allt gällande rekryteringsprocessen samt allmän introduktion och introduktion för chefer varit i fokus.

18 18 Förvaltningsberättelse Demokrati Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och delaktighet. Resultaten pekar på att målen delvis uppnås. Informationsflödet till medborgarna har stärkts bland annat genom den nya hemsidan och närvaron på sociala medier. I 2014 års mätning avseende facebook placerar sig kommunen på en femteplats i landet när man mäter interaktivitet och på en tredjeplats ifall man mäter engagemanget i relation till invånarantalet. Under 2014 gjordes tjänsten som landsbygdsutvecklare om i samband med nyrekrytering. En ny EU-programperiod har inletts men mycket arbete har varit av förberedande karaktär under Arbetet med ungdomars delaktighet har intensifierats. Prioriterade Indikator Resultat 2014 Resultat 2013 Måltal Jämförelse inriktningsmål KKiK/ motsvarande DEMOKRATI Vi stärker kontakten med brukare och utvecklar dialogen med medborgarna genom förbättrad information och ökad delaktighet. Andel röstande i kommunalval, % Andel nöjda medborgare (NII) Informationsindex 82, ,2 40 Ej jämförbart Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt. Antalet aktiva byautvecklingsgrupper Antalet startade LEADERfinansierade projekt Ej mätt Ej mätt Oförändrat 15 Oförändrat Ej jämförbart Ej jämförbart Vi arbetar för att ständigt öka ungas inflytande, delaktighet och engagemang. Ungdomsenkät NII (18 24 år) Ej jämförbart Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Prioriterade åtgärder 2014 Kommunfullmäktige har avseende demokratifrågor lyft ungdomars möjligheter att vara delaktiga. Utvärdera demokrati-, inflytande- och delaktighetsfrågors organisatoriska tillhörighet. Frågan har aktualiserats efter höstens val. Skapa forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Med hjälp av ungdomsmentorerna har en demokratidag genomförts under 2014.

19 19 Förvaltningsberättelse Personal Väsentliga personalhändelser Malung-Sälens kommun har ambitionen att möjliggöra en bra verksamhet med ett gott resultat som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Det har under 2014 arbetats med många olika insatser med syftet att stödja chefer och medarbetare i deras olika uppdrag. Några exempel listas nedan. Den 31 december 2014 har Malung-Sälens kommun 915 tillsvidareanställda medarbetare, vilket omräknat till årsarbetare är 849 personer. Sjukskrivningarna ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Insatser har genomförts för att främja en god hälsa, arbetstillfredsställelse och kompetensutveckling. Sammanställning av personal avser om inget annat anges tillsvidareanställd personal vars anställningsvillkor regleras av Allmänna bestämmelser. Kompetensutveckling Förvaltningsövergripande kompetensutveckling har skett genom bland annat utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunens chefer och skyddsombud. Kompetensutveckling för chefer har genomförts på både förvaltningsnivå och enhetschefsnivå. En medarbetarenkät för all personal har genomförts under året. På förvaltningsnivå har kompetensutvecklig genomförts inom en mängd områden, vilket styrs av bland annat förändringar i lagstiftning och regelverk, behov av verksamhetsutveckling och metodutveckling, bemötande och arbetsmiljöfrågor. Personalkostnader Personalkostnaderna står för merparten av Malung-Sälens kommuns verksamhetskostnader. Effektivisering och utveckling av verksamheternas innehåll utifrån behovet hos kommuninvånarna har fortsatt under De direkta personalkostnaderna ökade år 2014 med tkr jämfört med år Kommunens skuld inklusive arbetsgivaravgift till samtliga anställda i form av sparade semesterdagar, semesterersättning, uppehållslön och semester/ ferielön till lärare var tkr per december LÖNEKOSTNADER, tkr Ersättning till förtroendevalda Löner Sjuklöner OB, mertid, jour, beredskap Summa löner Personalomkostnader (PO) Pensionsutbetalningar Förändring semesterlöneskuld Summa PO Summa kostnader

20 20 Förvaltningsberättelse Kommunens skuld för okompenserad övertid var inklusive arbetsgivaravgift tkr per december Skulden för semester, uppehåll och ferielön har minskat med tkr, och skulden för övertid har minskat med 69 tkr sedan december Kommunens kostnad för sjuklön under 2014 för samtliga anställda inklusive arbetsgivaravgift är tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med En ytterligare kostnad tillkommer eftersom sjukdom är semesterlönegrundande Personalens sammansättning Antal anställda Kommunen har den sista december personer som var tillsvidareanställda på AB-avtalet. Omräknat till årsarbetare är det 849 personer. Det är en minskning med 1 personer och en ökning med 3 årsarbetare jämfört med sista december TILLSVIDAREANSTÄLLDA Antal anställda Antal årsarbetare Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar full tid, i regel 40 timmar/vecka. Årsarbetare ger en tydligare bild av resursbehovet än vad antalet anställda gör. Den övervägande andelen av personalen är anställd inom socialförvaltningen, samt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en liten minskning av personal inom socialförvaltningen och barn- och utbildnings-förvaltningen. Det är en viss ökning av personal inom gruppen övrig verksamhet. ÅRSARBETARE TILLSVIDAREANSTÄLLDA Socialförvaltningen 39,4 % Barn- och utbildning 35,2 % Övrig verksamhet * 25,4 % *Gruppen övrig verksamhet inkluderar samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning

Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelse Kommunledningskontor

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer