Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83)"

Transkript

1 MEMO/12/54 Bryssel den 30 januari 2012 Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83) 1. Vad är en rörlighetsperiod inom Erasmus och vem avgör vad den ska innehålla? En rörlighetsperiod inom Erasmus varar mellan tre och tolv månader och ingår i studenternas utbildning vid den högskola där de hör hemma. Den avslutade studieperioden utomlands måste få fullt akademiskt erkännande, vilket föreskrivs i avtalet om lärande som studenten och den utskickande och den mottagande högskolan skriver under. Avtalet om lärande är ett slags kontrakt som ska fyllas i innan studieperioden börjar. I avtalet avges exakt vilka kurser studenten kommer att läsa. I slutet av studieperioden utomlands lämnar den mottagande högskolan en rapport både till Erasmusstudenterna och deras hemmahögskola om resultaten i det program för studier utomlands som man har enats om. Universitet och andra högskolor som deltar i Erasmus-programmet måste ha en Erasmus högskolestadga och vara erkända av de nationella myndigheterna i det land där de är belägna. Syftet med Erasmus-högskolestadgan är att garantera programmets kvalitet genom grundprinciper och engagemang som de berörda högskolorna ska efterleva. Studenter som är inskrivna vid en högskola som har en utvidgad Erasmushögskolestadga kan också få praktikplacering vid ett företag eller en organisation utomlands. Hemmahögskolan måste till fullo erkänna utlandsvistelsen på grundval av ett avtal om praktik som alla parter godkänner innan studenter reser iväg. 2. Hur söker man Erasmusstipendium? För att delta i Erasmusutbyte måste studenterna uppfylla följande villkor: - Vara inskrivna vid en deltagande högskola för att genomgå en utbildning som leder till examen (inbegripet doktorsexamen) i något av de 33 deltagande länderna (EU:s 27 medlemsstater samt Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). - Ha avklarat minst det första studieåret vid högskolan (detta villkor gäller inte praktik). De flesta av EU:s högskolor deltar i Erasmusprogrammet. Kontoret som ansvarar för internationella förbindelser eller Erasmuskontoret vid hemmahögskolan är den första kontaktpunkten som informerar om hur man söker Erasmusstipendium. Kontoret kan ge information om alla Erasmusutbyten som högskolan deltar i. 3. Hur många studenter har deltagit i Erasmusprogrammet? Studentutbytena inom Erasmus-programmet har ökat avsevärt sedan programmet startades 1987 och man förväntar sig att det totala antalet deltagare kommer att nå 3 under läsåret 2012/2013.

2 Framsteg för att uppnå målet med 3 utbytesstudenter Fördelning av utresande studenter som studerade eller praktiserade på företag utomlands under Hur mycket utgör ett Erasmusstipendium? Under läsåret 2009/2010 utgjorde det genomsnittliga Erasmusstipendiet 254 i månaden. Efterfrågan överstiger betydligt tillgången på stipendier i de flesta länderna. Mer än studenter fick under läsåret 2009/2010 Erasmusstipendier till studier eller praktik utomlands, vilket var en ökning med 7,4 % (och ett nytt rekord) jämfört med föregående år. Studenterna beviljas stipendier efter ett urval vid hemmahögskolan, och efter att de accepterats av mottagande högskola eller företag (för praktik). En av grundprinciperna i Erasmus är att den högskola som tar emot utbytesstudenterna inte får kräva några studieavgifter av dem. Stipendiebeloppet varierar mellan länderna och är inte avsett att täcka alla utgifter för studenten. Tanken är att det ska kompensera för en del av skillnaderna i levnadskostnaderna i det land man reser till. 2

3 Europeiska kommissionen har fastställt ett tak för det månatliga stipendiet efter mottagande land, och det är de nationella programkontoren som förvaltar Erasmus och högskolorna som bestämmer stipendiebeloppet. De flesta vill ha så många mottagare som möjligt (studenter och anställda), medan några föredrar att betala högre stipendier till färre mottagare. De nationella programkontoren och hemmahögskolorna kan till exempel ta hänsyn till studenternas socioekonomiska bakgrund och avståndet mellan den utsändande och den mottagande högskolan. Erasmusstipendiet får kombineras med andra medel som ges av högskolan, medlemsstaterna, regionerna eller andra offentliga eller privata organ. Allt fler privata företag erbjuder utbytesstipendier och allt fler studenter har nu möjlighet att ta studielån på bank. 5. Är det sant att man också kan får Erasmusstöd till rörlighet för anställda och språkkurser? Ja. De så kallade decentraliserade insatserna för att främja rörlighet för enskilda, som sköts av de nationella programkontoren i de 33 deltagande länderna, inbegriper Erasmusutbyte till undervisning eller fortbildning för anställda, intensiva Erasmusprogram och intensiva Erasmusspråkkurser. Utbyte för anställda inom Erasmus Undervisningsuppdrag ger lärare tillfälle att tillbringa en viss tid utomlands. Det må vara allt från en dag (minst fem undervisningstimmar) till sex veckor vid en högskola i ett annat land. Målet är att främja undervisning av hög kvalitet och internationellt samarbete mellan högskolor. Rörlighet för personal utgör 8 % av Erasmus totala budget. Under läsåret 2009/2010 bekostades undervisningsuppdrag och fortbildningstillfällen ur Erasmus. Fortbildning för anställda finns även för annan personal än lärarkåren. Ökning av antalet anställda som deltar i rörlighet från 2007/2008 till 2009/2010 3

4 Intensivprogram och intensiva språkkurser inom Erasmus Ett intensivprogram är en kort utbildning där studenter och lärare från högskolor i minst tre deltagande länder deltar. Utbildningen kan vara från tio hela dagar i följd till sex veckor av ämnesrelaterat arbete. Syftet är att uppmuntra undervisning i ämnen som annars kanske inte lärs ut vid enskilda högskolor och ge studenter och lärare tillfälle att arbeta tillsammans i multinationella grupper. De viktigaste inslagen i intensivprogrammen inom Erasmus är de innovativa ämnesövergripande och flerdisciplinära tillvägagångssätten. Under läsåret 2009/2010 deltog studenter och lärare i 384 intensivprogram. Erasmus intensiva språkkurser. Initiativet stöder specialiserade kurser i de språk som används och lärs ut i mindre utsträckning. De anordnas i de länder där språken används som undervisningsspråk vid högskolorna. Engelska, tyska, franska och spanska (kastilianska) kan inte ingå i Erasmus intensiva språkkurser. Målet för kursen är att språkligt och kulturellt förbereda framtida Erasmusstudenter för utbytesperioden i det mottagande landet. Under läsåret 2009/2010 deltog studenter i 361 intensiva språkkurser inom Erasmus. Andra insatser Centraliserade insatser som nätverk, multilaterala projekt och åtföljande åtgärder förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur. De är avsedda att utveckla specifik verksamhet bland högskolor och andra intressenter (till exempel företag) för att modernisera olika aspekter av högre utbildning och genomföra samt ge impulser till politik i sektorn. Inriktning av projekt för högskolesamarbete som bekostats ur Erasmus från 2007 till

5 Prioriteringar inom politiken för högre utbildning som tagits upp i Erasmus samarbetsprojekt från 2007 till Vilken är medlemsstaternas roll i Erasmus? EU:s medlemsstater medverkar på olika nivåer. Först och främst sänder varje medlemsstat sin nationella representant på ministernivå till rådet för att anta lagar och samordna politiken, inbegripet programmet för livslångt lärande som Erasmus ingår i. Budgeten för Erasmus bestäms gemensamt av rådet och Europaparlamentet för sju år. För närvarande utgör anslagen till Erasmus cirka 450 om året. Vidare medfinansierar de nationella myndigheterna driftskostnaderna för sina nationella programkontor och övervakar hur programmet genomförs i deras land. Europeiska kommissionen bistås i genomförandet av programmet för livslångt lärande av kommittén för livslångt lärande som består av företrädare för medlemsstaterna. Slutligen måste högskolorna vara erkända av de nationella myndigheterna för att kvalificeras för Erasmus-högskolestadga och på så sätt kunna delta i programmet. 7. Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är det nya programmet för ekonomiskt stöd till allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott som Europeiska kommissionen föreslagit. Det är tänkt att inledas 2014 och skulle innebära en avsevärd ökning av de medel som anslås till kunskaps- och färdighetsutveckling. Erasmus för alla utgår från principen att investering i utbildning är avgörande för att människor ska få möjligheten att utvecklas, förvärva nya färdigheter och förbättra sina yrkesutsikter. 5

6 Erasmus för alla kommer att ha en förenklad struktur som ökar resurseffektiviteten, vilket innebär fler stipendier för studenter, praktikanter, lärare och andra. Det kommer att finnas avsevärt fler möjligheter till rörlighet och samarbete; i synnerhet kommer det att finnas mer pengar till studier, praktik, undervisning och volontärarbete utomlands för personer som genomgår högre och yrkesinriktad utbildning, praktikanter, lärare, utbildare och ungdomsledare. Det kommer också att finnas mer möjligheter för utbildningsanstalter eller ungdomsorganisationer att bilda partnerskap med varandra för att utbyta goda lösningar och med företag för att främja innovation och anställbarhet, samt större stöd till IT-plattformar som e- vänkontakter för att koppla samman skolor och andra tillhandhållare av lärande via internet. 8. Hur skiljer sig Erasmus för alla från de nuvarande programmen? Huvudmålet förblir detsamma: att förbättra människors utveckling och färdigheter och på sikt deras anställbarhet samt stödja moderniseringen av systemen för högre och yrkesinritad utbildning. Erasmus för alla är tänkt att ersätta sju aktuella program med ett enda: det sammanför det nuvarande programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig), Aktiv ungdom/ung och aktiv i Europa och fem internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet för samarbete med industriländer). Huvudmålen för de nuvarande programmen kommer att fortsätta (rörlighet i utbildningssyfte, samarbetsprojekt och stöd till politiska reformer), medan man kommer att förstärka insatser där effekterna på själva systemet är som starkast och där det finns ett klart EU-mervärde. Det finns också en rad nya innovativa förslag, som garantisystemet för studielån till Erasmus Master, kunskapsallianserna och sektorskompetensallianserna. Ett enda program kommer att leda till enklare ansökningsregler och ansökningsförfaranden samt bidra till att man undviker splittring och dubbelarbete. (Se IP/11/1398). Sedan 2007 har i genomsnitt personer per år fått EU-bidrag till studier, praktik och volontärarbete utomlands. Kommissionens förslag skulle innebära att detta tal blir nästan dubbelt så stort. Detta förslag till Erasmus för alla diskuteras nu av rådet (de 27 medlemsstaterna) och Europaparlamentet som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om budgetramen för

7 9. Vem har glädje av Erasmusprogrammet? Målgrupp Mål Budget 2009/10 Studenter inom högre utbildning Studenter får nya kunskaper och utvecklar viktiga överförbara färdigheter tack vare studier eller praktik utomlands. Studenter är väl förberedda för arbetsmarknadens behov i framtiden. 330 Budgetandel 2009/10 Antal bidragsmottagare 2009/10 77 % studenter (cirka 20 % genomgick praktik utomlands) Budget * Antal bidragsmottagare * 2012/ studenter (30 % genomgår praktik utomlands ) Bättre språkkunskaper och förståelse för andra kulturer. Lärare inom högre utbildning Annan personal än lärare inom högre utbildning Högskolor Bättre undervisning tack vare utbyte av bästa lösningar och innovativa undervisningsmetoder vid korta vistelser utomlands i undervisningssyfte. Främja internationellt samarbete mellan högskolor via korta besök i fortbildningssyfte. Modernisera högskolorna och göra dem mer attraktiva Främja internationell rörlighet och samarbete i den akademiska världen * 5 % utlandsvistelser för lärare 1% utlandsvistelser för annan personal än lärare 16 %* högskolor utlandsvistelser för lärare utlandsvistelser för annan personal än lärare Inte tillämpligt Anpassa kursplaner för allmän och yrkesinriktad utbildning till arbetsmarknadens behov Skapa möjligheter till gemensam undervisning i bestämda ämnen Offentliga organ, föreningar och andra intressenter Uppmuntra dem att bidra till moderniseringen av högskolorna via samarbetsprojekt och sådana initiativ som kommunikation, undersökningar eller forskning. 3 * 1%* Inte tillämpligt 4,5 Inte tillämpligt Privata sektorn Öka företagens konkurrenskraft genom kunskapsutbyte, däribland undervisning vid högskolor 1 * <1%* mottagande företag / organisationer 1,5 Inte tillämpligt Höja praktikanters yrkesfärdigheter och anställbarhet Engagera arbetsgivare och arbetsmarknadens institutioner i utformningen och genomförandet av innovativa program. * Uppskattning

8 10. Var finns det statistik om Erasmus-programmet? Statistiska uppgifter om Erasmus-programmet finns på nedanstående webbplatser eller i broschyren "Erasmus facts, figures & trends The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2009/2010": Statistik: Broschyr: 2

9 Bilaga 1 Erasmusambassadörerna Erasmusambassadörerna har valts ut i de 33 länder som deltar i programmet. En student och en anställd har valts ut för att representera varje land, med ledning av den inverkan som Erasmus haft på deras yrkes- och privatliv. Deras uppgift är att uppmuntra andra studenter och anställda till att ta till vara de möjligheter som programmet erbjuder. Country BE BG CZ DK DE EE IE Student Ambassador Marc GOFFART from University of Ghent in 1990 (3 months) to Free University of Amsterdam (Netherlands) Boryana KLINKOVA from Burgas Free University in 2001 (3 months) to Chemnitz University of Technology (Germany) Tomas VITVAR from Czech Technical University in Prague in 2000 (6 months) to Cork Institute of Technology (Ireland) Nina SIIG SIMONSEN from Roskilde University in 2009 (4 months) to Mykolas Romeris University (Lithuania) Katja KROHN from University of Greifswald in 2007 (5 months) to University of Oviedo (Spain) Helen MARGUS from Tallinn University in 2005 (5 months) to University of Ioannina (Greece) Jessica GOUGH from University of Limerick in 2009 (5 months) to Autonomous University of Barcelona (Spain) Maria KALIAMBOU from Aristotle University of Staff Ambassador Hugo MARQUANT Head of International Office and Erasmus Coordinator ( ) Léonard de Vinci University College Rumyana TODOROVA Vice-Rector for International Relations University of Shumen Milada HLAVÁČKOVÁ Erasmus department coordinator since 1998/99 VŠB Technical University of Ostrava Connie VÆVER VIA University College (TEKO Design) Christiane BIEHL LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997 University of Cologne Sirje VIRKUS and Erasmus departmental coordinator Tallinn University Miriam BRODERICK Head of Department of Languages and Cultural Studies Dublin Institute of Technology Katerina GALANAKI- SPILIOTOPOULOS 3

10 EL ES FR IT CY LV LT LU HU Thessaloniki in 1995 (6 months) to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany) Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ from Polytechnic University of Valencia in 2002 (1 year) to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland) Julien PEA from University of Franche-Comté 2003 (9 months) to University of Birmingham (UK) Maurizio OLIVIERO from University of Perugia in 1988 (9 months) to University of Alicante (Spain) Stavroulla ANTONIOU from University of Cyprus in 2004 (6 months) to Roma Tre University (Italy) Madara APSALONE from University of Latvia in 2006 (5 months) to Copenhagen Business School (Denmark) Tadas ZUKAS from Mykolas Romeris University in 2001 (6 months) to Christian Albrechts University of Kiel (Germany) Matthieu CISOWSKI from Paris IV Sorbonne in 2000 to Bremen University (Germany) Piroska BAKOS from University of Pécs in 1998 to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany) Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator Athens University of Economics and Business Fidel CORCUERA MANSO Vice-Rector of International relations University of Zaragoza Nathalie BRAHIMI Lycée Ozenne Ann Katherine ISAACS University of Pisa Maria HADJIMATHEOU LLP/Erasmus institutional coordinator University of Cyprus Aleksejs NAUMOVS Rector Art Academy of Latvia Vilma LEONAVICIENE Vilnius Pedagogical University Lucien KERGER Vice-President University of Luxembourg Mária DUDÁS and institutional coordinator Óbuda University MT David FRIGGIERI from University of Malta in 2000 (7 months) John SCHRANZ University of Malta 4

11 NL AT PL PT RO SI SK FI to University of Rennes I (France) Désirée MAJOOR from Utrecht University in 1987 (6 months) to Bologna University (Italy) René KREMSER from Vorarlberg University of Applied Sciences in 2005 (5 months) to VAMK University of Applied Sciences (Finland) Diana DMUCHOWSKA from Medical University of Bialystok in 2005 (1 year) to University of Duisburg-Essen (Germany) Filipe ARAÚJO from Catholic University of Portugal in 1999 (10 months) to LUMSA University (Italy) Laura Adelina POPA from Academy of Economic Studies Bucharest in 2008 (10 months) to Istanbul University Jure KUMLJANC from Faculty of Tourism Studies Portorož in 2007 (6 months) to University College Birmingham (UK) Jana VITVAROVÁ from University of Žilina in 2000 (5 months) to National Institute of Telecommunications, Evry (France) Elina YLIPELKONEN from Seinäjoki University of Applied Sciences in 2006 to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany) Karl-Fredrik AHLMARK from University of Gothenburg in 2008 (6 months) Bram PEPER Erasmus University Rotterdam Elena LUPTAK Docent and Erasmus departmental coordinator Konservatorium Wien University Ryszard ZAMORSKI Vice-Dean Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences José MARAT-MENDES New University of Lisbon Ion VISA Rector Transilvania University of Brasov Vesna RIJAVEC University of Maribor Jozef RISTVEJ Vice-Dean for Development and International Relations University of Žilina Paula PIETILÄ Disability Coordinator University of Turku Hans ÅHL Swedish and Swedish as a second language 5

12 SE to Loughborough University (UK) Erasmus Intensive Language Course coordinator Mid Sweden University UK HR TR IS LI NO CH Kate SAMWAYS from Cardiff University in 2008 (10 months) to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy) Jelena SIMIĆ from University of Rijeka in 2010 (4 months) to University of Wrocław (Poland) Begum YURDAKOK from Ankara University in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange) to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden) Ásgerður KJARTANSDÓTTIR from University of Iceland in 1997 (5 months) to Umeå University (Sweden) Gerold BÜCHEL from University of Liechtenstein in 2001 (6 months) to Catholic University of Lyon (France) Frederik STRAND SARDINOUX from INSA Toulouse in 2008 (6 months) to Norwegian University of Science and Technology Marco AMHERD from Zurich University of the Arts in 2011 ( 10 months) to CESMD Toulouse (Centre d'etudes supérieures Musique et Danse) Julia KENNEDY Erasmus institutional coordinator Robert Gordon University Katica ŠIMUNOVIĆ Erasmus Faculty coordinator Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Mr. Mustafa ÇOBAN Akdeniz University Vocational High School of Health Services Guðmundur HÁLFDANARSON University of Iceland Hansjörg HILTI University of Liechtenstein Wolfgang LASCHET EU Programme coordinator Norwegian University of Science and Technology Antoinette CHARON WAUTERS and International Relations coordinator University of Lausanne 6

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet IP/08/605 Bryssel den 18 april 2008 Rapport från kommissionen visar att över 2 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet Över hälften av EU:s befolkning använder nu Internet regelbundet. 80

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Frågor och svar om Erasmus+

Frågor och svar om Erasmus+ EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Strasbourg och Bryssel den 19 november 2013 Frågor och svar om Erasmus+ (se även IP/13/1110) Vad är Erasmus+? Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län Viktoriadagen maj 2011 Strama Uppsala län Bakterierna 3 miljarder år gamla 1918 Spanska sjukan på Västmanlands Regemente. Foto: Ernst Blom It is not difficult to make microbes resistant to penicillin.

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1.

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 april 2010 (5.5) (OR. en) 8799/10 EDUC 75 SOC 276 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8261/10 EDUC 63 SOC 245 Ärende:

Läs mer

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen Erasmus+ Regelverk 2014-09-26 Jari Rusanen Regelverket Learning Agreements Det är hemlärosätets ansvar att se till att egna studenter har Learning Agreement. Svenska lärosäten ansvarar inte för Learning

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det 2016-06-02 Innehåll... 1 Inledning... 3 1. Den Europeiska utbildningspolitiken... 3 1.1 Europa 2020... 3 1.2 Utbildning 2020...

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Studier utomlands läsåret 2012/2013 ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats: http://www.statsvet.su.se/student/erasmus_nordplus.htm. Du som vill läsa statsvetenskap

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Erasmus+ Online Linguistic Support. Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+!

Erasmus+ Online Linguistic Support. Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+ Online Linguistic Support Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+: förändrar liv och öppnar sinnen Målet med Erasmus+ är att främja kompetens, öka anställbarhet och modernisera allmän

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 juni 2003 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0165 (COD) 8644/1/03 REV 1 EDUC 80 CODEC 519 OC 349 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Vad är utbytesstudier?

Vad är utbytesstudier? 1 Vad är utbytesstudier? Man byter ut en del av sin studietid på KTH mot studier vid ett universitet utomlands De kurser man läser ska kunna tillgodoräknas in i sin civilingenjörsexamen Utbytesstudier

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 GRATTIS TILL BEVILJADE LEONARDO DA VINCI MOBILITETSPROJEKT 2012-2014 2012-09-07 Program 7 september 09.30 10.00 Fika 10.00-12.15 Genomgång av kontrakt

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Regionreformer pågår - eller?

Regionreformer pågår - eller? Sundsvall, 30 maj 2007 Regionreformer pågår - eller? Hallgeir Aalbu, EuroFutures Innehåll Det nordiska timglaset Processer pågår samtidigt men varför just nu? Varför något borde göras argumenten Mer om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Offentliga pengar till teknikutveckling (FoU, fouu)?

Offentliga pengar till teknikutveckling (FoU, fouu)? Offentliga pengar till teknikutveckling (FoU, fouu)? Margareta Groth Programansvarig Produktframtagning och Material Vinnova Regionala Vilka offentliga pengar finns att söka? Några län satsar medel på

Läs mer

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 IP/08/1422 Bryssel den 29 september 2008 Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-5-2000-1-SE-ERASMUS-EPS-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 Fax: 023-7780 90 E-post:

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.9.2010 KOM(2010) 477 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för kultur och utbildning 2015/0000(INI) 4.2.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/0000(INI)) Utskottet för kultur

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Grattis på födelsedagen Eures! Femton år av stöd för ökad rörlighet i det europeiska arbetslivet

Grattis på födelsedagen Eures! Femton år av stöd för ökad rörlighet i det europeiska arbetslivet LEDARE Två sidor av samma mynt: Eures transnationella och gränsöverskridande tjänster EEures är inte bara till för att stödja gränsöverskridande arbetstagare de som bor och arbetar i en annan medlemsstat

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Sweden

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Sweden ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Sweden FL0 European Union Citizenship SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna MEDBORGARSKAP

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord SV SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord A. GEMENSAM PRAXIS 1. Vilka myndigheter kommer att

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer