Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83)"

Transkript

1 MEMO/12/54 Bryssel den 30 januari 2012 Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83) 1. Vad är en rörlighetsperiod inom Erasmus och vem avgör vad den ska innehålla? En rörlighetsperiod inom Erasmus varar mellan tre och tolv månader och ingår i studenternas utbildning vid den högskola där de hör hemma. Den avslutade studieperioden utomlands måste få fullt akademiskt erkännande, vilket föreskrivs i avtalet om lärande som studenten och den utskickande och den mottagande högskolan skriver under. Avtalet om lärande är ett slags kontrakt som ska fyllas i innan studieperioden börjar. I avtalet avges exakt vilka kurser studenten kommer att läsa. I slutet av studieperioden utomlands lämnar den mottagande högskolan en rapport både till Erasmusstudenterna och deras hemmahögskola om resultaten i det program för studier utomlands som man har enats om. Universitet och andra högskolor som deltar i Erasmus-programmet måste ha en Erasmus högskolestadga och vara erkända av de nationella myndigheterna i det land där de är belägna. Syftet med Erasmus-högskolestadgan är att garantera programmets kvalitet genom grundprinciper och engagemang som de berörda högskolorna ska efterleva. Studenter som är inskrivna vid en högskola som har en utvidgad Erasmushögskolestadga kan också få praktikplacering vid ett företag eller en organisation utomlands. Hemmahögskolan måste till fullo erkänna utlandsvistelsen på grundval av ett avtal om praktik som alla parter godkänner innan studenter reser iväg. 2. Hur söker man Erasmusstipendium? För att delta i Erasmusutbyte måste studenterna uppfylla följande villkor: - Vara inskrivna vid en deltagande högskola för att genomgå en utbildning som leder till examen (inbegripet doktorsexamen) i något av de 33 deltagande länderna (EU:s 27 medlemsstater samt Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). - Ha avklarat minst det första studieåret vid högskolan (detta villkor gäller inte praktik). De flesta av EU:s högskolor deltar i Erasmusprogrammet. Kontoret som ansvarar för internationella förbindelser eller Erasmuskontoret vid hemmahögskolan är den första kontaktpunkten som informerar om hur man söker Erasmusstipendium. Kontoret kan ge information om alla Erasmusutbyten som högskolan deltar i. 3. Hur många studenter har deltagit i Erasmusprogrammet? Studentutbytena inom Erasmus-programmet har ökat avsevärt sedan programmet startades 1987 och man förväntar sig att det totala antalet deltagare kommer att nå 3 under läsåret 2012/2013.

2 Framsteg för att uppnå målet med 3 utbytesstudenter Fördelning av utresande studenter som studerade eller praktiserade på företag utomlands under Hur mycket utgör ett Erasmusstipendium? Under läsåret 2009/2010 utgjorde det genomsnittliga Erasmusstipendiet 254 i månaden. Efterfrågan överstiger betydligt tillgången på stipendier i de flesta länderna. Mer än studenter fick under läsåret 2009/2010 Erasmusstipendier till studier eller praktik utomlands, vilket var en ökning med 7,4 % (och ett nytt rekord) jämfört med föregående år. Studenterna beviljas stipendier efter ett urval vid hemmahögskolan, och efter att de accepterats av mottagande högskola eller företag (för praktik). En av grundprinciperna i Erasmus är att den högskola som tar emot utbytesstudenterna inte får kräva några studieavgifter av dem. Stipendiebeloppet varierar mellan länderna och är inte avsett att täcka alla utgifter för studenten. Tanken är att det ska kompensera för en del av skillnaderna i levnadskostnaderna i det land man reser till. 2

3 Europeiska kommissionen har fastställt ett tak för det månatliga stipendiet efter mottagande land, och det är de nationella programkontoren som förvaltar Erasmus och högskolorna som bestämmer stipendiebeloppet. De flesta vill ha så många mottagare som möjligt (studenter och anställda), medan några föredrar att betala högre stipendier till färre mottagare. De nationella programkontoren och hemmahögskolorna kan till exempel ta hänsyn till studenternas socioekonomiska bakgrund och avståndet mellan den utsändande och den mottagande högskolan. Erasmusstipendiet får kombineras med andra medel som ges av högskolan, medlemsstaterna, regionerna eller andra offentliga eller privata organ. Allt fler privata företag erbjuder utbytesstipendier och allt fler studenter har nu möjlighet att ta studielån på bank. 5. Är det sant att man också kan får Erasmusstöd till rörlighet för anställda och språkkurser? Ja. De så kallade decentraliserade insatserna för att främja rörlighet för enskilda, som sköts av de nationella programkontoren i de 33 deltagande länderna, inbegriper Erasmusutbyte till undervisning eller fortbildning för anställda, intensiva Erasmusprogram och intensiva Erasmusspråkkurser. Utbyte för anställda inom Erasmus Undervisningsuppdrag ger lärare tillfälle att tillbringa en viss tid utomlands. Det må vara allt från en dag (minst fem undervisningstimmar) till sex veckor vid en högskola i ett annat land. Målet är att främja undervisning av hög kvalitet och internationellt samarbete mellan högskolor. Rörlighet för personal utgör 8 % av Erasmus totala budget. Under läsåret 2009/2010 bekostades undervisningsuppdrag och fortbildningstillfällen ur Erasmus. Fortbildning för anställda finns även för annan personal än lärarkåren. Ökning av antalet anställda som deltar i rörlighet från 2007/2008 till 2009/2010 3

4 Intensivprogram och intensiva språkkurser inom Erasmus Ett intensivprogram är en kort utbildning där studenter och lärare från högskolor i minst tre deltagande länder deltar. Utbildningen kan vara från tio hela dagar i följd till sex veckor av ämnesrelaterat arbete. Syftet är att uppmuntra undervisning i ämnen som annars kanske inte lärs ut vid enskilda högskolor och ge studenter och lärare tillfälle att arbeta tillsammans i multinationella grupper. De viktigaste inslagen i intensivprogrammen inom Erasmus är de innovativa ämnesövergripande och flerdisciplinära tillvägagångssätten. Under läsåret 2009/2010 deltog studenter och lärare i 384 intensivprogram. Erasmus intensiva språkkurser. Initiativet stöder specialiserade kurser i de språk som används och lärs ut i mindre utsträckning. De anordnas i de länder där språken används som undervisningsspråk vid högskolorna. Engelska, tyska, franska och spanska (kastilianska) kan inte ingå i Erasmus intensiva språkkurser. Målet för kursen är att språkligt och kulturellt förbereda framtida Erasmusstudenter för utbytesperioden i det mottagande landet. Under läsåret 2009/2010 deltog studenter i 361 intensiva språkkurser inom Erasmus. Andra insatser Centraliserade insatser som nätverk, multilaterala projekt och åtföljande åtgärder förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur. De är avsedda att utveckla specifik verksamhet bland högskolor och andra intressenter (till exempel företag) för att modernisera olika aspekter av högre utbildning och genomföra samt ge impulser till politik i sektorn. Inriktning av projekt för högskolesamarbete som bekostats ur Erasmus från 2007 till

5 Prioriteringar inom politiken för högre utbildning som tagits upp i Erasmus samarbetsprojekt från 2007 till Vilken är medlemsstaternas roll i Erasmus? EU:s medlemsstater medverkar på olika nivåer. Först och främst sänder varje medlemsstat sin nationella representant på ministernivå till rådet för att anta lagar och samordna politiken, inbegripet programmet för livslångt lärande som Erasmus ingår i. Budgeten för Erasmus bestäms gemensamt av rådet och Europaparlamentet för sju år. För närvarande utgör anslagen till Erasmus cirka 450 om året. Vidare medfinansierar de nationella myndigheterna driftskostnaderna för sina nationella programkontor och övervakar hur programmet genomförs i deras land. Europeiska kommissionen bistås i genomförandet av programmet för livslångt lärande av kommittén för livslångt lärande som består av företrädare för medlemsstaterna. Slutligen måste högskolorna vara erkända av de nationella myndigheterna för att kvalificeras för Erasmus-högskolestadga och på så sätt kunna delta i programmet. 7. Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är det nya programmet för ekonomiskt stöd till allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott som Europeiska kommissionen föreslagit. Det är tänkt att inledas 2014 och skulle innebära en avsevärd ökning av de medel som anslås till kunskaps- och färdighetsutveckling. Erasmus för alla utgår från principen att investering i utbildning är avgörande för att människor ska få möjligheten att utvecklas, förvärva nya färdigheter och förbättra sina yrkesutsikter. 5

6 Erasmus för alla kommer att ha en förenklad struktur som ökar resurseffektiviteten, vilket innebär fler stipendier för studenter, praktikanter, lärare och andra. Det kommer att finnas avsevärt fler möjligheter till rörlighet och samarbete; i synnerhet kommer det att finnas mer pengar till studier, praktik, undervisning och volontärarbete utomlands för personer som genomgår högre och yrkesinriktad utbildning, praktikanter, lärare, utbildare och ungdomsledare. Det kommer också att finnas mer möjligheter för utbildningsanstalter eller ungdomsorganisationer att bilda partnerskap med varandra för att utbyta goda lösningar och med företag för att främja innovation och anställbarhet, samt större stöd till IT-plattformar som e- vänkontakter för att koppla samman skolor och andra tillhandhållare av lärande via internet. 8. Hur skiljer sig Erasmus för alla från de nuvarande programmen? Huvudmålet förblir detsamma: att förbättra människors utveckling och färdigheter och på sikt deras anställbarhet samt stödja moderniseringen av systemen för högre och yrkesinritad utbildning. Erasmus för alla är tänkt att ersätta sju aktuella program med ett enda: det sammanför det nuvarande programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig), Aktiv ungdom/ung och aktiv i Europa och fem internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet för samarbete med industriländer). Huvudmålen för de nuvarande programmen kommer att fortsätta (rörlighet i utbildningssyfte, samarbetsprojekt och stöd till politiska reformer), medan man kommer att förstärka insatser där effekterna på själva systemet är som starkast och där det finns ett klart EU-mervärde. Det finns också en rad nya innovativa förslag, som garantisystemet för studielån till Erasmus Master, kunskapsallianserna och sektorskompetensallianserna. Ett enda program kommer att leda till enklare ansökningsregler och ansökningsförfaranden samt bidra till att man undviker splittring och dubbelarbete. (Se IP/11/1398). Sedan 2007 har i genomsnitt personer per år fått EU-bidrag till studier, praktik och volontärarbete utomlands. Kommissionens förslag skulle innebära att detta tal blir nästan dubbelt så stort. Detta förslag till Erasmus för alla diskuteras nu av rådet (de 27 medlemsstaterna) och Europaparlamentet som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om budgetramen för

7 9. Vem har glädje av Erasmusprogrammet? Målgrupp Mål Budget 2009/10 Studenter inom högre utbildning Studenter får nya kunskaper och utvecklar viktiga överförbara färdigheter tack vare studier eller praktik utomlands. Studenter är väl förberedda för arbetsmarknadens behov i framtiden. 330 Budgetandel 2009/10 Antal bidragsmottagare 2009/10 77 % studenter (cirka 20 % genomgick praktik utomlands) Budget * Antal bidragsmottagare * 2012/ studenter (30 % genomgår praktik utomlands ) Bättre språkkunskaper och förståelse för andra kulturer. Lärare inom högre utbildning Annan personal än lärare inom högre utbildning Högskolor Bättre undervisning tack vare utbyte av bästa lösningar och innovativa undervisningsmetoder vid korta vistelser utomlands i undervisningssyfte. Främja internationellt samarbete mellan högskolor via korta besök i fortbildningssyfte. Modernisera högskolorna och göra dem mer attraktiva Främja internationell rörlighet och samarbete i den akademiska världen * 5 % utlandsvistelser för lärare 1% utlandsvistelser för annan personal än lärare 16 %* högskolor utlandsvistelser för lärare utlandsvistelser för annan personal än lärare Inte tillämpligt Anpassa kursplaner för allmän och yrkesinriktad utbildning till arbetsmarknadens behov Skapa möjligheter till gemensam undervisning i bestämda ämnen Offentliga organ, föreningar och andra intressenter Uppmuntra dem att bidra till moderniseringen av högskolorna via samarbetsprojekt och sådana initiativ som kommunikation, undersökningar eller forskning. 3 * 1%* Inte tillämpligt 4,5 Inte tillämpligt Privata sektorn Öka företagens konkurrenskraft genom kunskapsutbyte, däribland undervisning vid högskolor 1 * <1%* mottagande företag / organisationer 1,5 Inte tillämpligt Höja praktikanters yrkesfärdigheter och anställbarhet Engagera arbetsgivare och arbetsmarknadens institutioner i utformningen och genomförandet av innovativa program. * Uppskattning

8 10. Var finns det statistik om Erasmus-programmet? Statistiska uppgifter om Erasmus-programmet finns på nedanstående webbplatser eller i broschyren "Erasmus facts, figures & trends The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2009/2010": Statistik: Broschyr: 2

9 Bilaga 1 Erasmusambassadörerna Erasmusambassadörerna har valts ut i de 33 länder som deltar i programmet. En student och en anställd har valts ut för att representera varje land, med ledning av den inverkan som Erasmus haft på deras yrkes- och privatliv. Deras uppgift är att uppmuntra andra studenter och anställda till att ta till vara de möjligheter som programmet erbjuder. Country BE BG CZ DK DE EE IE Student Ambassador Marc GOFFART from University of Ghent in 1990 (3 months) to Free University of Amsterdam (Netherlands) Boryana KLINKOVA from Burgas Free University in 2001 (3 months) to Chemnitz University of Technology (Germany) Tomas VITVAR from Czech Technical University in Prague in 2000 (6 months) to Cork Institute of Technology (Ireland) Nina SIIG SIMONSEN from Roskilde University in 2009 (4 months) to Mykolas Romeris University (Lithuania) Katja KROHN from University of Greifswald in 2007 (5 months) to University of Oviedo (Spain) Helen MARGUS from Tallinn University in 2005 (5 months) to University of Ioannina (Greece) Jessica GOUGH from University of Limerick in 2009 (5 months) to Autonomous University of Barcelona (Spain) Maria KALIAMBOU from Aristotle University of Staff Ambassador Hugo MARQUANT Head of International Office and Erasmus Coordinator ( ) Léonard de Vinci University College Rumyana TODOROVA Vice-Rector for International Relations University of Shumen Milada HLAVÁČKOVÁ Erasmus department coordinator since 1998/99 VŠB Technical University of Ostrava Connie VÆVER VIA University College (TEKO Design) Christiane BIEHL LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997 University of Cologne Sirje VIRKUS and Erasmus departmental coordinator Tallinn University Miriam BRODERICK Head of Department of Languages and Cultural Studies Dublin Institute of Technology Katerina GALANAKI- SPILIOTOPOULOS 3

10 EL ES FR IT CY LV LT LU HU Thessaloniki in 1995 (6 months) to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany) Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ from Polytechnic University of Valencia in 2002 (1 year) to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland) Julien PEA from University of Franche-Comté 2003 (9 months) to University of Birmingham (UK) Maurizio OLIVIERO from University of Perugia in 1988 (9 months) to University of Alicante (Spain) Stavroulla ANTONIOU from University of Cyprus in 2004 (6 months) to Roma Tre University (Italy) Madara APSALONE from University of Latvia in 2006 (5 months) to Copenhagen Business School (Denmark) Tadas ZUKAS from Mykolas Romeris University in 2001 (6 months) to Christian Albrechts University of Kiel (Germany) Matthieu CISOWSKI from Paris IV Sorbonne in 2000 to Bremen University (Germany) Piroska BAKOS from University of Pécs in 1998 to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany) Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator Athens University of Economics and Business Fidel CORCUERA MANSO Vice-Rector of International relations University of Zaragoza Nathalie BRAHIMI Lycée Ozenne Ann Katherine ISAACS University of Pisa Maria HADJIMATHEOU LLP/Erasmus institutional coordinator University of Cyprus Aleksejs NAUMOVS Rector Art Academy of Latvia Vilma LEONAVICIENE Vilnius Pedagogical University Lucien KERGER Vice-President University of Luxembourg Mária DUDÁS and institutional coordinator Óbuda University MT David FRIGGIERI from University of Malta in 2000 (7 months) John SCHRANZ University of Malta 4

11 NL AT PL PT RO SI SK FI to University of Rennes I (France) Désirée MAJOOR from Utrecht University in 1987 (6 months) to Bologna University (Italy) René KREMSER from Vorarlberg University of Applied Sciences in 2005 (5 months) to VAMK University of Applied Sciences (Finland) Diana DMUCHOWSKA from Medical University of Bialystok in 2005 (1 year) to University of Duisburg-Essen (Germany) Filipe ARAÚJO from Catholic University of Portugal in 1999 (10 months) to LUMSA University (Italy) Laura Adelina POPA from Academy of Economic Studies Bucharest in 2008 (10 months) to Istanbul University Jure KUMLJANC from Faculty of Tourism Studies Portorož in 2007 (6 months) to University College Birmingham (UK) Jana VITVAROVÁ from University of Žilina in 2000 (5 months) to National Institute of Telecommunications, Evry (France) Elina YLIPELKONEN from Seinäjoki University of Applied Sciences in 2006 to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany) Karl-Fredrik AHLMARK from University of Gothenburg in 2008 (6 months) Bram PEPER Erasmus University Rotterdam Elena LUPTAK Docent and Erasmus departmental coordinator Konservatorium Wien University Ryszard ZAMORSKI Vice-Dean Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences José MARAT-MENDES New University of Lisbon Ion VISA Rector Transilvania University of Brasov Vesna RIJAVEC University of Maribor Jozef RISTVEJ Vice-Dean for Development and International Relations University of Žilina Paula PIETILÄ Disability Coordinator University of Turku Hans ÅHL Swedish and Swedish as a second language 5

12 SE to Loughborough University (UK) Erasmus Intensive Language Course coordinator Mid Sweden University UK HR TR IS LI NO CH Kate SAMWAYS from Cardiff University in 2008 (10 months) to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy) Jelena SIMIĆ from University of Rijeka in 2010 (4 months) to University of Wrocław (Poland) Begum YURDAKOK from Ankara University in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange) to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden) Ásgerður KJARTANSDÓTTIR from University of Iceland in 1997 (5 months) to Umeå University (Sweden) Gerold BÜCHEL from University of Liechtenstein in 2001 (6 months) to Catholic University of Lyon (France) Frederik STRAND SARDINOUX from INSA Toulouse in 2008 (6 months) to Norwegian University of Science and Technology Marco AMHERD from Zurich University of the Arts in 2011 ( 10 months) to CESMD Toulouse (Centre d'etudes supérieures Musique et Danse) Julia KENNEDY Erasmus institutional coordinator Robert Gordon University Katica ŠIMUNOVIĆ Erasmus Faculty coordinator Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Mr. Mustafa ÇOBAN Akdeniz University Vocational High School of Health Services Guðmundur HÁLFDANARSON University of Iceland Hansjörg HILTI University of Liechtenstein Wolfgang LASCHET EU Programme coordinator Norwegian University of Science and Technology Antoinette CHARON WAUTERS and International Relations coordinator University of Lausanne 6

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Frågor och svar om Erasmus+

Frågor och svar om Erasmus+ EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Strasbourg och Bryssel den 19 november 2013 Frågor och svar om Erasmus+ (se även IP/13/1110) Vad är Erasmus+? Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning MED FOKUS PÅ LEONARDO DA VINCI

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning MED FOKUS PÅ LEONARDO DA VINCI Internationellt samarbete inom yrkesutbildning MED FOKUS PÅ LEONARDO DA VINCI Dagens program 09.30 10.30 Introduktion samt Quall Christina Jansson 10.30 11.00 Prisutdelning Bästa kvalitet i projekt inom

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Convergence 1. BAKGRUND

Convergence 1. BAKGRUND Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar), den 2 oktober 2014 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2005 KOM (2005) 549 slutlig/2 CORRIGENDUM: Annule et remplace la communication COM(2005) 549 final du 10.11.2005. Les changements se trouvent sous

Läs mer

Europa utan gränser Schengenområdet

Europa utan gränser Schengenområdet istockphoto/romrodinka Europa utan gränser Schengenområdet Migration och inrikes frågor 1 Schengenområdet EU länder som ingår i Schengenområdet EU länder som inte ingår i Schengenområdet Schengenländer

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Innehållet i vår presentation; Internationalisering vid Högskolan i Borås Erasmus Mundus-projekt

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGRE UTBILDNING OCH EXAMINA I EUROPA: EN JÄMFÖRELSE

BEHÖRIGHET TILL HÖGRE UTBILDNING OCH EXAMINA I EUROPA: EN JÄMFÖRELSE GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK KULTUR OCH UTBILDNING BEHÖRIGHET TILL HÖGRE UTBILDNING OCH EXAMINA I EUROPA: EN JÄMFÖRELSE SAMMANFATTNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.9.2006 KOM(2006) 481 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa {SEK(2006)

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG. av den 15 november 2006. om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG. av den 15 november 2006. om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande 24.11.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 327/45 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Utvärdering av den europeiska referensramen för kvalifikationer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Utvärdering av den europeiska referensramen för kvalifikationer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2013 COM(2013) 897 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvärdering av den europeiska referensramen för kvalifikationer Genomförande

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 1.4.2006 C 79/1 I (Meddelanden) RÅDET ATT MODERNISERA UTBILDNINGEN: ETT AVGÖRANDE BIDRAG TILL VÄLSTÅND OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING I EUROPA 2006 ÅRS GEMENSAMMA LÄGESRAPPORT FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer