Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor"

Transkript

1 Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor

2 Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört populärt: under de första 23 åren har över 2 miljoner studerande deltagit i programmet. Finland har varit med i Erasmus sedan 1992.

3 Erasmus stöder högskolornas europeiska samarbete och mobilitet. Erasmus är en del av Europeiska kommissionens Program för livslångt lärande. Programmet har som mål att fram till år 2012 ska hela 3 miljoner studerande ha fått möjlighet att bo och studera utomlands via Erasmus. Erasmus i Finland Finland är ett av de aktivaste Erasmus-länderna i Europa och en uppskattad samarbetspartner. Under de första 17 åren har cirka finländska studerande åkt ut i världen via programmet. Finland är ett populärt mottagarland: på 17 år har det kommit cirka utbytesstuderande till Finland via Erasmus. 3

4 4

5 Programmets mål Erasmus mål är att öka den europeiska rörlighetens kvalitet och kvantitet samt att främja samarbete å ena sidan mellan högskolorna och å andra sidan med arbetslivet. Programmet stöder skapandet av ett europeiskt område för högre utbildning, främjar uppkomsten av innovationer samt ökar examinas och behörigheters transparens och erkännande. Dessutom syftar Erasmusprogrammet till att främja ömsesidigt akademiskt tillgodoräknande av studieprestationer och vitsord i Europa. I Erasmus komprimeras det bästa av europeiskt samarbete. Det ger möjlighet till lärande, till nya, öppna och toleranta perspektiv och det sammanför människor på ett naturligt sätt. Erasmus-utbytet främjar interkulturell dialog och bidrar till ett gemensamt europeiskt tänkesätt. För deltagarna är Erasmus en belönande erfarenhet som förstärker språkkunskaperna, kunnandet inom det egna ämnet och färdigheter man behöver i ett allt mer internationellt arbetsliv. 5

6 Vem kan delta? Alla universitet och yrkeshögskolor samt deras studerande, lärare och övrig personal kan delta i Erasmus. Programmet omfattar alla ämnen och examensnivåer inom högre utbildning. I vissa verksamheter kan också företag och andra organisationer inom arbetslivet samt deras personal delta. Praktikantutbyte kan utöver högskolor också arrangeras av praktikkonsortier, det vill säga exempelvis en regional högskolesammanslutning som också kan omfatta andra organisationer. Förutom att sända ut praktikanter kan konsortiet till exempel skaffa nya kontakter och praktikplatser åt inkommande praktikanter och informera om praktikantutbytet. Ur Erasmus beviljas bidrag för många olika typer av mobilitet och projekt. För att kunna delta i verksamheten inom Erasmus måste högskolan först ansöka om Erasmus University Charter (EUC), som beviljas av Europeiska kommissionen. University Charter utgör ramverket för högskolans hela Erasmus-samarbete och via den förbinder sig högskolan att följa programmets grundprinciper och villkor. Erasmus Policy Statement (EPS) som ingår i EUC är en plan för högskolans verksamhet inom Erasmus där åtgärderna för mobilitetens organisation och kvalitet beskrivs. Praktikkonsortier bör på motsvarande sätt ansöka om Erasmus Placement Certificate av det nationella programkontoret. EPC beviljas för 1 3 år åt gången. Konsortier som har EPC kan beviljas praktikantutbytesstipendier och bidrag för organisation av utbytet. 6

7 Vilken verksamhet beviljas bidrag? Erasmus-programmets aktiviteter Studerandes och personalens mobilitet Student- och praktikantutbyte Lärar- och personalutbyte Bidrag för organisation av mobilitet Erasmus-språkkurser Intensivkurser Multilaterala projekt Akademiska nätverk Kompletterande åtgärder Länderna som deltar i Erasmus EU:s medlemsländer Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike Övriga Norge, Island, Kroatien, Liechtenstein, Schweitz och Turkiet I Erasmus deltar över högskolor i 33 länder redan 90 procent av alla europeiska högskolor. 7

8 Studerande Erasmus-utbytet ger erfarenheter från andra europeiska länder som är nyttiga med tanke på språk- och kulturkunskaperna, allmänbildningen och de egna studierna. Från Finland åker årligen cirka studerande på Erasmus-utbyte och cirka europeiska studerande kommer till Finland. Det traditionella Erasmus-studentutbytet fortsätter också inom ramen för Programmet för livslångt lärande. Det nya ur studerandes synvinkel är att man nu via Erasmus kan åka utomlands också på enbart praktik som sammanhänger med studierna. En studerande kan åka en gång på såväl student- som praktikantutbyte. En utbytesperiod är 3 12 månader lång. Studerande och praktikanter som deltar i utbytet kan få Erasmus-stipendium för att täcka en del av de extra kostnader som utbytet orsakar. 8

9 Studentutbyte Inom Erasmus-studentutbytet kan studerande fördjupa sig i sitt ämnesområde och få nya perspektiv på sina studier. Utländska högskolor kan också erbjuda ett bredare kursutbud eller spetskunnande på något område. Studentutbytet baserar sig på högskolornas bilaterala samarbetsavtal och högskolorna väljer sina utresande studerande. Inga terminsavgifter uppbärs av utbytesstuderande vid den mottagande högskolan och de avlagda studierna räknas tillgodo i examen vid hemhögskolan. Praktikantutbyte En ny funktion i Erasmus är praktikantutbytet där studerande kan åka utomlands för att avlägga arbetspraktik som hör till studierna. Lämpliga praktikplatser är företag, privata och offentliga organisationer. Högskolan kan hjälpa till att hitta en praktikplats, men studerande kan också själv skaffa sig en plats. Praktikperioden tillgodoräknas i studerandes examen. Erasmus-språkkurser Studerande och praktikanter som deltar i Erasmus-utbyte kan ansöka om plats på en intensivkurs i mindre utbredda språk (Erasmus Intensive Language Course, EILC) som får bidrag ur programmet Erasmus. Språk- och kulturkurserna på 2 6 veckor arrangeras i mottagarlandet före själva utbytesperioden. Kurserna är gratis och studerande som antagits till en kurs kan beviljas ett separat stipendium. I Finland arrangeras EILC-kurser i finska och svenska. 9

10 Lärare och övrig personal Erasmus-utbytet främjar yrkesmässig utveckling, stimulerar och motiverar personalen i sitt arbete samt gagnar högskolan överlag. Lärar- och personalutbytet bidrar till att nya kontakter uppstår och fördjupar högskolans internationella samarbete. Det nya Erasmus-programmet möjliggör också mobilitet mellan högskolorna och arbetslivet. Inom personalutbyte kan högskolans personal åka på en utbytesperiod till ett företag eller en annan högskola. Inom lärarutbyte kan företagens personal inbjudas till högskolan för att undervisa. De som deltar i lärar- och personalutbytet kan få Erasmus-stipendium för att täcka en del av de extra kostnader som utbytet orsakar. Mottagande högskola betalar stipendium åt dem som kommer till högskolan från ett företag. Utbyten från en högskola till en annan baserar sig på samarbetsavtal mellan högskolorna. 10

11 Lärarutbyte Utbyte inom Erasmus är en utmärkt kanal för lärare att utveckla sina yrkesfärdigheter och sitt kunnande. Utomlands får lärare nya kontakter och verktyg för att jämföra och utveckla högskolornas verksamhet. Finland är ett av de aktivaste länderna i Europa inom lärarutbytet: årligen åker över lärare på Erasmus-utbyte. Högskolan kan berika sitt undervisningsprogram också genom att bjuda in experter från utländska företag eller organisationer inom arbetslivet att undervisa på högskolan. För varje lärarutbyte görs en arbetsplan som bör omfatta minst 5 undervisningstimmar. Undervisningsbesök kan pågå i högst 6 veckor och undervisningen som ges ska ingå som en del i mottagande högskolans normala program. Personalutbyte I det nya Erasmus-programmet kan utöver lärarna också högskolans övriga personal delta i utbyte vid en annan högskola, ett företag eller en utländsk organisation inom arbetslivet, antingen privat eller offentlig. Personalutbytets syfte är kompetensutveckling genom t.ex. utbildning och utbyte av erfarenheter. Utbytesperioden kan vara 1 6 veckor lång och den kan omfatta bland annat personalutbildning och deltagarens personliga fortbildning. För varje utbyte görs en arbetsplan där besökets innehåll och mål specificeras. Utbytet kan exempelvis ta formen av studiebesök, seminarium, workshop eller inlärning i arbetet. 11

12 Bidrag för organisation av utbytet Högskolorna kan beviljas ekonomiskt bidrag för organisation av stödtjänster för utbytet (Organisation of Mobility, OM), såsom urval av deltagare, orientering, tutorverksamhet och språkträning, uppdatering av ECTS-material, besök till partnerhögskolor och underhåll av webbplatser. Det nationella programkontoret fördelar anslagen åt högskolorna utgående från tidigare genomförd mobilitet. Intensivkurser Intensivkurserna (Intensive Programme, IP) är korta studieperioder på 10 dagar 6 veckor med minst 10 utländska studerande. Kursen bör motsvara utvecklingsbehoven inom utbildning och uppmuntra högskolorna till undervisning i bland annat tvärvetenskapliga specialämnen samt ge studerande och lärare möjlighet att arbeta i en mångkulturell grupp. Intensivkursen bör tillgodoräknas i studerandenas examen. En intensivkurs arrangeras av minst tre högskolor från tre olika länder. Kursen kan vara av engångsart eller den kan ordnas högst tre år i rad, förutsatt att deltagarna och/eller ämnet byts varje år. Bidrag beviljas för ett år i taget. Bidraget täcker en del av kostnaderna för kursens arrangemang, resor och uppehälle. Intensivkursens koordinator lämnar in ansökan till sitt lands nationella Erasmus-kontor, i Finland till CIMO. 12

13 13

14 Projekt och nätverk Multilaterala projekt Delområdet för projekt inom programmet Erasmus har förnyats för de tre sista åren av Programmet för livslångt lärande. De tidigare fyra olika typerna av multilaterala projekt har ersatts med fem delvis nya prioriteringar. Ett Erasmus-projekt ska omfatta minst tre högskolor eller andra bidragsberättigade organisationer från tre olika länder. Det nya är att viss finansiering också kan beviljas partner från länder utanför Erasmus-programmet. Europeiska kommissionen administrerar alla projekt. Projektets koordinator lämnar in ansökan till kommissionen som bedömer och väljer ut projekten. Projektperioden är 2 3 år och bidraget som kommissionen beviljar täcker högst 75 % av projektets budget. Bidraget för hela projektet kan uppgå till högst euro. Bidrag beviljas för personalkostnader, direkta kostnader (bl.a. resor, logi, utrustning och material) samt allmänna kostnader. Bidragsberättigade organisationer utöver högskolorna är bland annat offentliga organisationer, företag och sammanslutningar inom högskolesektorn. Vid bedömningen av Erasmus-projekt betonas bland annat projektresultatens inverkan och relevans, metodologins och verksamhetsplanens kvalitet samt projektets europeiska mervärde. Övriga prioriteringar är innovation, partnergruppens expertis samt planerna för att sprida och utnyttja resultaten. 14

15 PRIORITERINGAR FÖR MULTILATERALA PROJEKT Samarbete mellan högskolor och företag Projekten mellan högskolor och företag syftar till att öka dessas ömsesidiga samarbete. Utöver högskolor ska projektparterna utgöras av till exempel företag, organisationer, fackföreningar, handelskammare eller motsvarande. Med hjälp av projekten kan man förstärka kontakten mellan högskolestudierna och arbetslivet och bedöma framtida behov av yrkeskunskap eller utveckla utbildningstjänster för företag inom ramen för livslångt lärande. Social integration inom högre utbildning Målet för projekt som främjar social integration kan vara att öka tillgången till högre utbildning för fler studenter från underrepresenterade grupper och icketraditionella inlärare samt att stödja dessa grupper i att slutföra sina studier. Projekten kan också främja livslångt lärande genom flexibla studievägar och utveckla högskolornas sociala ansvar. Strategier för rörlighet och avskaffande av hinder för rörlighet inom högre utbildning Projekten kan utveckla innovativa strategier för att öka rörligheten eller avlägsna hinder för rörlighet. Denna prioritering omfattar även utnyttjande av informationsoch kommunikationsteknik samt projekt som stöder virtuell rörlighet, för vilka det tidigare fanns den egna projekttypen virtuella campus. 15

16 Stöd till modernisering av högre utbildning Projekt som stöder modernisering av den högre utbildningen kan reformera högskolornas utbildningsprogram, administration eller finansiering. I denna prioritering ingår de populäraste av de tidigare projekttyperna: projekt för läroplansutveckling och för modernisering av högskoleutbildningen. Genom att förnya utbildningsprogram kan man utveckla sysselsättningen av dem som avlagt högskoleexamen eller gemensamma utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen kan omfatta en hel examen eller en del av den. Hög kvalitet och innovation inom högre utbildning Med hjälp av projekten kan man stödja sambandet mellan utbildning, forskning och innovation i Europa. Projekten ska helst komplettera EU-initiativ för innovation. Projekten kan främja innovativ kombination av undervisning och forskning samt öka studenternas innovativa verksamhet och företagande. Akademiska nätverk Akademiska nätverk är stora projekt som erbjuder en kanal för samarbete på europeisk nivå för högskolornas fakulteter, institutioner och enheter. Nätverksprojekten är 3-åriga och det högsta bidragsbeloppet för dem är euro. 16

17 Nätverken syftar till att sammanföra de bredaste och mest avancerade kunskaperna inom ett visst specialområde. Nätverkens verksamhet kan fokusera på informationsspridning, metodutveckling, spridning av god praxis samt produktion av kreativitet och innovation. I de akademiska nätverken bör det ingå minst en högskola från minst 25 länder som deltar i Erasmus. Därtill ska de omfatta andra aktörer och intressegrupper som är centrala med tanke på nätverkets specialområde. Europeiska kommissionen administrerar de akademiska nätverken. Nätverkets samordnare gör upp ansökan till kommissionen som bedömer och väljer ut projekten som beviljas bidrag. Kompletterande åtgärder Kompletterande åtgärder är mindre projekt som främjar målen i programmet Erasmus och som inte finansieras av de övriga delområdena inom Erasmus. Projekten kan exempelvis stödja en ökad medvetenhet om Erasmus eller utveckla programmets genomförande med hjälp av bland annat olika seminarier, konferenser eller marknadsföringskampanjer. Projektets längd är högst 1 år och det största bidragsbeloppet är euro. 17

18 Ansökan I Finland administrerar CIMO mobilitetsverksamheten inom Erasmus. Ur högskolans synvinkel innebär det att en ansökan och ett avtal omfattar följande verksamheter: studentutbyte praktikantutbyte lärarutbyte personalutbyte bidrag för organisation av utbytet Praktikkonsortier ansöker först om Erasmus Placement Certificate av det nationella programkontoret. Efter att konsortiet beviljats EPC kan det ansöka om praktikantstipendier och bidrag för organisation av utbytet på samma sätt som högskolorna. Studerande, lärare eller övrig personal som är intresserade av utbyte inom Erasmus ska kontakta den egna högskolans Erasmuskoordinator. Intensivkursens koordinator lämnar in ansökan till sitt lands nationella Erasmus-kontor. Kommissionen administrerar följande aktiviteter: Erasmus University Charter multilaterala projekt akademiska nätverk kompletterande åtgärder Ansökan till programmets alla verksamheter sker en gång om året. Närmare information

19 Vem var Erasmus av Rotterdam? Programmet för livslångt lärande Europeiska unionens Program för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme LLP ) består av delprogrammen Comenius för skolundervisning, Erasmus för högre utbildning, Leonardo da Vinci för yrkesutbildning och Grundtvig för vuxenutbildning. Genom programmets tvärgående delprogram stöds bland annat studiebesök inom utbildning, språkinlärning, utveckling av informations- och kommunikationsteknologi samt verksamhet inom europeiska nätverk såsom Euroguidance. Dessutom omfattar LLP programmet Jean Monnet som stöder verksamhet i anslutning till den europeiska integrationen. Erasmus av Rotterdam (ca ) var en nederländsk renässansfilosof, humanist, teolog och författare. Erasmus hade stor inverkan på Martin Luther och reformationen. Erasmus ökade intresset för antikens arv i Europa, återuppväckte studiet av latin och grekiska och översatte och skrev ett flertal verk. CIMO CIMO fungerar som Finlands nationella kontor för Programmet för livslångt lärande och därigenom också för programmet Erasmus. CIMOs Erasmus-experter ger råd åt organisationer som deltar i programmet. CIMO erbjuder också allmänna rådgivningstjänster exempelvis landsspecifika guider för såväl studier som praktik ute i världen. ISBN (tryckt). ISBN (pdf). Foton: Satu Haavisto, Janne Westerlund Tryckeri: Erweko 04/2011. Andra, korrigerade upplagan, 800 ex. Publikationen har fått stöd från Europeiska kommissionen. Kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen. 19

20 CIMO PB 343, Helsingfors Telefon (växel) Fax

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM 09:30 Kaffe 10:00 Internationella

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Program Delprogram Kategori Programdel Mål och beskrivning för programdelen LIVSLÅNGT LÄRANDE COMENIUS MOBILITET COMENIUS: Förberedande besök Målet med programdelen är att hjälpa lärosäten som är kvalificerade

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal.

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal. IPK:s huvuduppgift under 2007 har varit att informera om och lansera EU:s Program för livslångt lärande (LLP). Lanseringen kulminerade i februari då vi anordnade en nationell lanseringskonferens som lockade

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer