Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två"

Transkript

1 Copyright 2014 CWT

2 Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark sedan en tid tillbaka, bland annat i USA och Storbritannien. På andra håll är utvecklingen svagare, inte minst i euroområdet där BNP-tillväxten varit nära noll andra och tredje kvartalen Även i flera av de stora tillväxtekonomierna är utvecklingen svag, bland annat Ryssland och Brasilien. 1 Detta påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser. De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. 2 Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två Under årets andra tertial (maj-augusti) har den försäljning av resetjänster som sker via landets resebyråer (inte researrangörer men inkl. online-resebyråer) minskat med cirka 3 %. Ackumulerat från årets början är minskningen 2 %. Detta är både privat- och affärsresor. Till skillnad från de närmast föregående åren är det försäljningen av privatresor som gått tillbaka, -13 % under tertialet och -3 % ackumulerat jan-aug, medan affärsreseförsäljningen skjutit fart och ökat med 6 % under tertialet. Försäljningen av flygresor har i kronor minskat med 4 % (under tertial 2, 2014), vilket inte är detsamma som att färre biljetter har sålts. Dessvärre är uppgifterna om antalet utställda biljetter i den statistik som IATA förser agenterna med inte jämförbara med motsvarande uppgifter under Därför kan inte med säkerhet konstateras att biljettpriserna sjunkit, men uppgifterna från Transportstyrelsen, som visar på ett större antal passagerare på landets flygplatser, tyder på det. 3 1 Konjunkturläget, December 2014, Konjunkturinstitutet 2 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering november 2014, Svenskt Näring 3 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

3 Den globala flygtrafiken väntas öka signifikant under året Flygtrafiken väntas öka med 7 % under 2015 vilket är det högsta värdet sedan 2010 och en bra bit över trenden på 5,5 % som vi har sett under de senaste 20 åren. Ökningen drivs till stor del av att den ekonomiska cykeln har vänt mot det positiva men också för att slutkonsumentet drar nytta av lägre biljettpriser som följd av fallande oljepriser och därför tenderar att resa mer. Resan väntas kosta ca 5 % mindre 2015 än det gjort under Flygbolagen rapporterar att de förväntar sig att passagerartillväxten under året kommer att nå upp i samma nivåer som under 2010 och tidigt Detsamma gäller för frakttrafiken. Observera dock att den ekonomiska uppgången som väntas driva dessa förändringar är till viss del osäker eftersom vi kan se tecken på att uppgången står och stampar både i Europa och i Asien. Flygindustrins bidrag till en övergripande, globala ekonomin Faktum är att den ekonomiska utvecklingen runt om i världen får en avsevärd push från den alltmer utbredda flygtrafiken. Fler antal flyglinjer och bättre anslutningar mellan länder och städer bidrar till ett bättre flöde av människor, kapital, varor, teknologi och idéer vilket bidrar till ekonomin fortsatta utveckling. Konsumenten Kostnaden för att flyga fortsätter att falla efter att vi justerat för inflationen. Jämfört med för 20 år sedan så har de reella transportkostnaderna mer än halverats. Regeringen Även länderna som helhet drar nytta av flygindustrins goda utveckling genom den skatt den genererar, genom de jobb den genererar och genom att den möjliggör för företagen att faktiskt bedriva en internationell verksamhet. 4 Swedavias flygplatser slog nytt resenärsrekord Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med 7 procent under 2014 jämfört med Totalt reste eller ankom drygt 35,6 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner passagerare. 4 IATA Economic performance of the airline industry, Year end report 2014

4 Under december månad reste drygt 2,6 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed 6 procent fler jämfört med december föregående år. Antalet utrikesresenärer var nära 1,7 miljoner vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma månad förra året. 5 Inriktning avseende Göteborg City Airport beslutad Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport. Kommersiella flygbolag, vilka har verksamhet vid Göteborg City Airport, kommer att erbjudas etableringsmöjligheter vid Göteborg Landvetter Airport. Därtill kommer dialoger inledas med kvarvarande verksamheter, bland andra allmänflyg och samhällsnyttigt flyg, med syfte att finna långsiktiga lösningar års flygbolagsstrejker påverkar hela branschens förtjänst och rykte Det europeiska flygbolagen har relativt goda förutsättningar idag. Sjunkande räntor och sjunkande bränslepris. Tyvärr så har det under året inte varit till stor hjälp på grund av det stora antal strejker som kantat flygåret För att beskriva ett exempel så orsakade september månads pilotstrejk hos Air France-KLM förlorade intäkter på ca 416 miljoner Euro vilket i förlängningen medförde att tredje kvartalets rörelseresultat minskade med mer än hälften. 7 Även Lufthansa har drabbats hårt av det gångna årets strejker. De menar att det har inneburit ca 160 miljoner dollar ner på flygbolagets rörelseresultat. 8 Förutom att de återkommande strejkerna påverkar bolagens resultat negativ så påverkar det även resenärernas förtroende för att flygbolaget ska leverera vad de lovar. Under årets tre första kvartal gick Lufthansas piloter ut i strejk inte mindre än åtta gånger vilket till slut medför att bolagets lojala kunder kanske väljer att flyga med ett annat bolag. Så länge flygbolaget befinner sig mitt i en arbetsrättslig process tenderar är vi mindre benägna att boka flyg med just det bolaget eftersom det kan komma att påverka vår egen planering och vårt eget arbete. Många menar att det i strejksituationer blir väldigt tydligt att det lönar sig att ha en TMC som hanterar företagets resande. Detta för att strejkinformation ofta når TMC:erna snabbare än det kommuniceras ut i media vilket gör att resenären också kan bli meddelade och får hjälp med att boka om. 9 5 Trafikstatistik, januari-december 2014, Swedavia 6 Pressmeddelande , Swedavia 7 BBC Business News, 29 oktober BBC Business News, 1 december Travel Market Report, 28 oktober 2014

5 Den globala hotellmarknaden upplever stigande efterfrågan För närvarande befinner sig den globala hotellmarknaden i en period av stabil och stigande efterfrågan samtidigt som expansionen av nya hotellrum är relativt modest. Detta leder till att hotellens resultat som helhet stärks vilket följaktligen innebär större tryck på Travel Managers som ska förhandla priser. En växande efterfrågan och en viss fördröjning vad gäller utbud kommer att pressa upp det genomsnittliga rumspriset (ADR 10 ). Hotelloperatören kommer följaktligen att befinna sig i en bättre förhandlingssits än de gjort på mycket länge. Räkna med en prisökning på 2,6 % globalt sett under Latinamerika är den marknaden där priserna kommer stiga som mest (6,3 %). Hotellpriserna i USA och APAC 11 kommer att ha en måttlig tillväxt medan priserna i EMEA kommer att stiga långsammare än det globala snittet under Bristande utbud driver upp rumspriserna APAC 13 tillfredsställande utbud håller tillbaka prisökningen Hotellpriserna i regionen väntas stiga med 2,7 % under 2015 drivet att stor efterfrågan både från privat- och affärsresesidan. LATAM 14 tvåsiffrig prisökning Hotellpriserna förväntas skjuta i höjden (6,3 %) under året till största del på grund av bristande rumstillgång. Efterfrågan fortsätter att stiga och även om prisuppgången lugnade ner sig under 2012 och 2013 så har World Cup Brazil i kombination med stärkt regional ekonomi gjort att uppgången satt fart igen. EMEA 15 rumsbrist i UK driver priserna uppåt Västra Europa håller fortsatt på att återhämta sig från den ekonomiska krisen och vi kan vänta oss en generell prisuppgång på omkring 1 % under Med tanke på att västra 10 ADR=Average Daily Rates 11 APAC=Asia-Pacific Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 13 APAC=Asia-Pacific 14 LATAM=Latinamerika 15 EMEA=Europa, Mellanöstern, Africa

6 Europa är oerhört fragmenterat och därför varierar förstås den siffran signifikant, från land till land. I östra Europa återhämtade sig hotellpriserna något under 2014 efter att ha fallit betydligt under 2012 och Uppgången drivs delvis av en ökad mötes- och eventsaktivitet eftersom mötesplanerare ser detta som ett relativt prisvärt alternativ. I Afrika ser priserna ut att öka blygsamt för fjärde året i rad. NORAM 16 något högre ökning än tidigare år Ökad efterfrågan på rum inom affärsresesektorn i kombination med långsam tillväxt på utbudssidan fortsätter att driva upp hotellpriserna. Under 2015 räknar vi med en generell ökning på 3,5 %. 17 Hotellmarknaden i Norden Mot slutet av Q3, 2014 ledde Köpenhamn med en 5 procentig RevPar ökning. Den starka tillväxten beror till största delen på högre priser samt att staden sett väldigt begränsat med nyetableringar sedan Under 2015 kommer dock ett antal nya hotell öppna upp sina dörrar i staden. I Stockholm är det privatresesegmentet som visar de största tillväxttalen, men även affärsresesegmentet börjar nu sakta men säkert att visa samma mönster. Däremot visar fortfarande grupp och konferens negativa siffror. Under året som gick (2014) har utbudet i Stockholm vuxit med 1000 rum och trots det ser vi en ökning i RevPar på 2 % under årets första nio månader. I Oslo visade marknaden stark tillväxt under första kvartalen (2014) men som sedan backade under andra kvartalet på grund av påsk och på grund av utebliven Shipping event week. Mot slutet av tredje kvartalen var RevPar upp på nära 1 % tillväxt och liksom i Stockholm drevs den av privatresesegmentet. I Helsingfors visar hotellmarkanden bättre resultat än den finska ekonomin gör som helhet trots en minskning av ryska besökare samt begränsat inhemskt affärsresande. Mot slutet av kvartal 3 ser vi en ökning i RevPar om 2 %. 18 Nyckeltrender för hotell under 2015 Mobilt, millennials 19, hälsa samt att behaga affärsresenären är vad hotellen måste hålla koll på under detta år. Generation Y tar över mer och hotellföretagen slåss för att fånga deras uppmärksamhet. Generation Y är ofta toleranta och flexibla men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Generation Y är också den första generationen som vuxit upp med internet vilket påverkar deras sätt att boka och söka efter boende. Med detta i åtanke måste hotellen se till att hålla sina mobila bokningskanaler och sina mobila tjänster som helhet aktuella, tillgängliga och väl fungerande. Affärsresenären är ofta både krävande och tidspressad vilket gör att ytterligare en utmaning blir att hålla denna grupp kunder nöjda. Det innebär exempelvis att äldre hotellanläggningar måste uppgraderas för att klara av att hantera mängden datatrafik som vi kräver idag. Hälsa och välbefinnande är ytterligare en trend som kommer mer under Hälsosamma måltider, gym och kanske till och med Yogapausar under företagsmötet NORA=Nordamerika Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 18 Positive outlook on many hotelmarkets, Pandox Up Grade, issue 2, Generation Y, dvs personer födda tidigt 80-tal till tidigt Key trends for hotels to watch in 2015, The guest experience top trends 2015

7 CWT Meetings & Events det behövs bara en strategisk partner Under förra året lanserade CWT Meetings & Events ett uppdaterat varumärke med ny look and feel och ett nytt tänk bakom. I och med att vår Meetings & Events affär har vuxit på global basis så har det blivit mer och mer uppenbart hur viktigt det är att skapa ett unikt varumärke som verkligen klarar av att stå för vårt erbjudande på marknaden. Förutom det rent visuella så vill vi att det nya varumärket ska spegla mötes- och events världen tydligare genom att andas mer dynamik och kreativitet. Den nya taglinen Where ideas meet results visar ett åtagande på både kreativitet och resultat. Man brukar tala om att människor och även organisationer har en vänster och en höger hjärnhalva. Den vänstra är skicklig på logistik, administration, planering och kostnadskontroll medan den högra står för fantasi, kreativitet och samarbete. Vi vill och kan leverera båda halvorna vilket vi nu, på ett tydligt sätt, visar med vårt varumärke. Vi kan leverera helheten vilket gör att våra kunder endast behöver en strategisk partner. CWT s prognos för 2015 Även om det finns enstaka undantag från land till land så kommer de huvudsakliga trenderna under nästa år se ut så här: Efterlevnad är en gemensam angelägenhet, oavsett bransch eller geografi. Fler inrikes möten. Mellanklasshotell som fortsatt erbjuder traditionell on site M&E tjänster är mest populära. Kortare bokningsledtider. Kunder är mer fokuserade på att minska den förbetalning som krävs. Utom för de riktigt stora eventen. Användandet av social teknologi ökar markant. Asien och Stillahavsområde (APAC) Den stabila ekonomiska tillväxten som vi kan vänta oss under nästa år i APAC-regionen borde kunna möjliggöra för företagen att investera i möten och events. Det i sin tur kan driva upp priset per deltagare samt gruppstorleken något. Centraliserade helhetsgrepp över det totala mötandet är fortfarande i sin vagga i regionen men till viss del kommer globala organisationer med säte i APAC att hjälpa till och driva den utvecklingen.

8 Europa, Mellanöster och Afrika (EMEA) En något stabilare ekonomi generellt sett borde medföra att gruppstorlekarna stannar på samma nivåer under 2015 som i år. Förmodligen kan vi vänta oss något lägre kostnad per deltagare eftersom leverantörerna slåss om att få göra affärer. Allt detta leder till att ledtiderna kommer att vara korta 2-3 veckor och viss fluktuation kommer att förekomma i linje med företagens resultatrapporter. Latinamerika (LATAM) Den ekonomiska utvecklingen på vissa nyckelmarknader i regionen mattas av vilket skapar viss osäkerhet som leder till minskad efterfrågan. Samtidigt så gör den fortsatt höga inflationen att vi kan vänta oss den största ökning i pris per deltagare i just den här regionen. Nordamerika (NORAM) En stabil förbättringstrend i ekonomin och därmed stärkt företagande bidrar till en viss ökning i vad som spenderas per deltagare samt även på gruppstorlek under Ökning hålls dock tillbaka av att många NORAM baserade företag tar ett helhetsgrepp över sina möten för att kunna driva besparingar. 21 Tekniska lösningar för events skjuter i höjden under 2015 Högt upp på agendan nästa år kommer att vara möteshantering från a till ö det vill säga att skapa sig en övergripande strategisk kontroll på hela sin mötesinvestering från idé till uppföljning och ROI. Vi ser att teknologi kommer att spela en allt större roll för hela eventet, från specialdesignade delegathanteringssystem till social media och dedikerade eventappar. Mycket pekar på att det finns ett positivt samband mellan användandet av appar och ett ökat engagemang och nöjdhet från deltagarna. Antalet mötesplanerare som vill integrera social media i sin eventstrategi kommer att öka under Att använda sig av Facebookuppdateringar och live tweeting är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lyfta nivån på kommunikationen och interaktionen, det vill säga och förbättra, optimera och driva på engagemanget hos deltagarna. Det är anledningen bakom att vi just nu på CWT M&E skapar en egen mötesapp som vi lanserar till marknaden och våra kunder under början av Därför är teknologi viktigt för events Trenden går från användande av software som är specialdesignat för möten och events till ett bredare användande av social media och egna appar. Detta öppnar upp för möjligheten att strömlinjeforma, effektivisera och höja deltagarupplevelsen på ett helt nytt sätt. Teknik är inte en gimmick Det finns så många häftiga appar och verktyg på marknaden, men det är viktigt att tänka efter och bestämma sig för vad som ska uppnås. Det finns ingen vinst i att använda appar bara för att det är nytt och coolt. När kommer tekniken till nytta Se över omfattningen av ditt event, dess syfte och mål och fundera över var tekniken kan stötta. Eftersom alla kostnader ska godkännas så är det viktigt att ha en klar bild av hur tekniken kommer att förhöja upplevelsen. Börja från början Ett välfungerande registreringssystem kan göra en stor skillnad för hela boknings och processen. Sikta mot papperslöst Sociala kanaler och appar kan ta bort behovet av buntar med papper genom att ladda upp reseinfo, marknadsmaterial och konferensprogram på Facebook, LinkedIn och Twitter samt på eventets webbsida Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 22 ENGAGE, CWT Meeting & Events Magazine UK, september 2014

9 Flyg och hotellpriserna 2015 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) och GBTA Foundations rapport, 2015 Global Travel Price Outlook, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning även under Stor efterfrågan från snabbväxande marknader som Kina, Indien och Brasilien samt stabiliserande ekonomi i de mer avancerade ekonomierna i kombination med att utbudet av resor växer långsamt bidrar till att pressa priserna uppåt. Flygpriserna är det som förväntas stiga mest med tanke på flertalet konsolideringar på stora marknader. Flyg Med tanke på ökad efterfrågan, en gynnsam kostnadsstruktur och långsamt växande kapacitet så väntas flygpriseran stiga stegvis under 2015 med så mycket som 2,2 %. Lågprisflygen kommer dock att begränsa prisuppgången i vissa regioner. Hotell Under 2015 hamnar hotelleverantörerna i bättre förhandlingsläge än på många år. Till stor del beror detta på ökad efterfrågan, ökat investeringsintresse samt förmånliga kapitalkostnader. Detta kan leda till större press på förhandlade avtalspriser för Travel Managers. Den globala prisökningen väntas bi 2,6 %. I Sverige räknar vi med att flygpriserna kan gå ner något (0,4 %) medan hotellpriserna ökar med ca 0,5 %. 23 Trendbarometer för 2015 CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings and Events: Baserat på en enkät på mer än 1100 travel och meetings managers runt om i världen har det identifierats 11 trender som kommer att ha stort inflytande på deras jobb under nästa år; Den globala ekonomin, social media, IATA och NDC, mobil teknologi, Big Data, politisk miljö, hur reser generation X, data security, corporate social responsibility och lågkostnadsflygbolag. 23 Global Travel Price Outlook 2015, Carlson Wagonlit Travel i samarbete med GBTA Foundation

10 Undersökningen visar att data security och mobile technology kommer vara de största påverkansfaktorerna på hur rese- och mötesansvariga lägger sina planer och riktlinjer för Den digitala verkligheten Världen blir mer och mer digital. Många tar sina beslut på resande fot baserat på all den information som finns tillgänglig oavsett tidpunkt och var man befinner sig. Denna verklighet skapar helt nya utmaningar och möjligheter för hur företag ska hantera sitt totala resande. Vi på CWT har definierat resandets ekosystem vilket innefattar hela resans livscykel före, under och efter resan både ur ett resenärsperspektiv och för den reseansvarig på företaget. I vår rapport, CWT Vision april 2014, delar vi med sig av vad detta innebär och vilka områden man som reseansvarig bör fokusera på för att få mest möjliga effekt av sina insatser. Dagens växande trender med fokus på den enskilde slutanvändaren driver på resenärens förväntningar på användarupplevelsen även i samband med affärsresor. Vi måste och vi kommer att möta dessa förväntningar genom ny teknik och ett nytt förhållningssätt. I korta drag innebär det att vi ska leverera ett enklare och snabbare sätt att hantera hela reseprocessen, all er reserelaterade information tillgänglig var som helst och när du vill samt ett sätt att följa upp, analysera, förbättra och personalisera. Vi är övertygande om att ju snabbare både vi och våra kundföretag välkomnar det digitala och integrerar det som en självklar del i vår strategi desto mer framgångsrika kommer vi att vara. Framgångsrika med att öka nöjdheten hos resenärerna samtidigt som vi ser till att företagens totala resande hanteras på ett sätt som stämmer bättre överens med deras övergripande målsättningar. 25 Den mobila trenden -inte längre en trend utan en del av vardagen Mobil teknik och mobila applikationer är inte längre en trend; det är en del av vår vardag både privat och professionellt. Med stöd av den senaste studien från CWT Travel Management Institute menar vi att om man använder den mobila tekniken rätt så kan man förhöja hela reseupplevelsen för resenären och samtidigt bidra till att företag får ut mer av sina totala reseoch mötesinvesteringar. Det är också ett faktum att affärsresenären blir mer och mer angelägen om att kunna hantera sina affärsresor på samma sätt som sina privata resor. Det vill säga, de vill kunna genomföra bokningar var de än befinner sig och på det sätt som passar dem just då oavsett om det är via smartphone, platta eller dator. I linje med det visar vår studie att antalet mobila bokningar kommer att dubbleras från nu till år Vår prisbelönta app, CWT To Go, är en av de mest innehållsrika reseapparna på marknaden idag. Den får positiva utlåtanden och innehåller precis de funktioner som resenärerna sagt att de helst vill ha. Det vill säga band annat flygstatus uppdateringar och sin egen reseinformation. Tack vare våra studier så vet vi också vad de prioriterar härnäst och därför introducerar vi under hösten en hotellbokningsfunktion som förstås följs av flygbokning tidigt under nästa år CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings & Events 25 CWT Vision, april Tap into mobile services, CWT Travel Management Institute, juli 2014

11 Källor

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen Copyright 2014 CWT Världsekonomin återhämtar sig sakta men säkert Återhämtningen i omvärldsekonomin går som förväntat trögt och drivs till stor del av extraordinär expansiv penningpolitik. Den globala

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa.

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa. Copyright 2013 CWT Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis i de utvecklade ekonomierna. Undantaget är euroländerna i Sydeuropa, som fortsätter

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Svag världsekonomi Den globala konjunkturen är fortsatt svag under första halvan av 2013. Euroområdet

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -

- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar - Kontakt: Suzanne Withers +44 (0) 207 976 4604 Suzanne.A.Withers@aexp.com 18 november 2008 AMERICAN EXPRESS PRESENTERAR GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT FÖR 2009 - Kostnaderna för affärs förväntas generellt

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015 Pressrelease Lördag, :e februari, 2015 Q4 20: Positiv avslutning på 20 :e februari 2015 Daniel Grass T +46 10 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 20

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Planering av flygtrafik Fö 6: Flygbolag Ekonomiska strategier och styrning Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2014-09-16 Tobias Andersson Granberg 2 Produkten Vad säljer flygbolaget?

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Framtidens resande. Sammanfattning

Framtidens resande. Sammanfattning Framtidens resande Under 1990-talet revolutionerade Expedia resebranshen genom att ta den information som endast varit tillgänglig för resebyråer och göra den öppen för den stora marknaden. Expedia har

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Agenda Presentation av VIA Egencia Vad är bäst pris? Varför finns det så många olika priser?

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Att boka företagsresan på nätet är ingen stor affär. Men lönsam. resor på nätet

Att boka företagsresan på nätet är ingen stor affär. Men lönsam. resor på nätet Att boka företagsresan på nätet är ingen stor affär. Men lönsam. resor på nätet Att boka företagsresan på internet kan spara stora pengar. Om man gör det. Hos Travellink bokas 8 av 10 företagsresor via

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Barcelona Training Camp

Barcelona Training Camp TUFFA TRÄNINGSPASS SOL RELAX GOD MAT BARCELONA - SPANIEN - 14-18 MAJ, 2016 Barcelona Training Camp Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008

AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008 Contact: Suzanne Withers 020 7976 4604 Suzanne.A.Withers@aexp.com Deepa Bose 020 7976 4677 Deepa.B.Bose@aexp.com AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer