Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två"

Transkript

1 Copyright 2014 CWT

2 Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark sedan en tid tillbaka, bland annat i USA och Storbritannien. På andra håll är utvecklingen svagare, inte minst i euroområdet där BNP-tillväxten varit nära noll andra och tredje kvartalen Även i flera av de stora tillväxtekonomierna är utvecklingen svag, bland annat Ryssland och Brasilien. 1 Detta påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser. De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. 2 Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två Under årets andra tertial (maj-augusti) har den försäljning av resetjänster som sker via landets resebyråer (inte researrangörer men inkl. online-resebyråer) minskat med cirka 3 %. Ackumulerat från årets början är minskningen 2 %. Detta är både privat- och affärsresor. Till skillnad från de närmast föregående åren är det försäljningen av privatresor som gått tillbaka, -13 % under tertialet och -3 % ackumulerat jan-aug, medan affärsreseförsäljningen skjutit fart och ökat med 6 % under tertialet. Försäljningen av flygresor har i kronor minskat med 4 % (under tertial 2, 2014), vilket inte är detsamma som att färre biljetter har sålts. Dessvärre är uppgifterna om antalet utställda biljetter i den statistik som IATA förser agenterna med inte jämförbara med motsvarande uppgifter under Därför kan inte med säkerhet konstateras att biljettpriserna sjunkit, men uppgifterna från Transportstyrelsen, som visar på ett större antal passagerare på landets flygplatser, tyder på det. 3 1 Konjunkturläget, December 2014, Konjunkturinstitutet 2 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering november 2014, Svenskt Näring 3 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

3 Den globala flygtrafiken väntas öka signifikant under året Flygtrafiken väntas öka med 7 % under 2015 vilket är det högsta värdet sedan 2010 och en bra bit över trenden på 5,5 % som vi har sett under de senaste 20 åren. Ökningen drivs till stor del av att den ekonomiska cykeln har vänt mot det positiva men också för att slutkonsumentet drar nytta av lägre biljettpriser som följd av fallande oljepriser och därför tenderar att resa mer. Resan väntas kosta ca 5 % mindre 2015 än det gjort under Flygbolagen rapporterar att de förväntar sig att passagerartillväxten under året kommer att nå upp i samma nivåer som under 2010 och tidigt Detsamma gäller för frakttrafiken. Observera dock att den ekonomiska uppgången som väntas driva dessa förändringar är till viss del osäker eftersom vi kan se tecken på att uppgången står och stampar både i Europa och i Asien. Flygindustrins bidrag till en övergripande, globala ekonomin Faktum är att den ekonomiska utvecklingen runt om i världen får en avsevärd push från den alltmer utbredda flygtrafiken. Fler antal flyglinjer och bättre anslutningar mellan länder och städer bidrar till ett bättre flöde av människor, kapital, varor, teknologi och idéer vilket bidrar till ekonomin fortsatta utveckling. Konsumenten Kostnaden för att flyga fortsätter att falla efter att vi justerat för inflationen. Jämfört med för 20 år sedan så har de reella transportkostnaderna mer än halverats. Regeringen Även länderna som helhet drar nytta av flygindustrins goda utveckling genom den skatt den genererar, genom de jobb den genererar och genom att den möjliggör för företagen att faktiskt bedriva en internationell verksamhet. 4 Swedavias flygplatser slog nytt resenärsrekord Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med 7 procent under 2014 jämfört med Totalt reste eller ankom drygt 35,6 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner passagerare. 4 IATA Economic performance of the airline industry, Year end report 2014

4 Under december månad reste drygt 2,6 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed 6 procent fler jämfört med december föregående år. Antalet utrikesresenärer var nära 1,7 miljoner vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma månad förra året. 5 Inriktning avseende Göteborg City Airport beslutad Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport. Kommersiella flygbolag, vilka har verksamhet vid Göteborg City Airport, kommer att erbjudas etableringsmöjligheter vid Göteborg Landvetter Airport. Därtill kommer dialoger inledas med kvarvarande verksamheter, bland andra allmänflyg och samhällsnyttigt flyg, med syfte att finna långsiktiga lösningar års flygbolagsstrejker påverkar hela branschens förtjänst och rykte Det europeiska flygbolagen har relativt goda förutsättningar idag. Sjunkande räntor och sjunkande bränslepris. Tyvärr så har det under året inte varit till stor hjälp på grund av det stora antal strejker som kantat flygåret För att beskriva ett exempel så orsakade september månads pilotstrejk hos Air France-KLM förlorade intäkter på ca 416 miljoner Euro vilket i förlängningen medförde att tredje kvartalets rörelseresultat minskade med mer än hälften. 7 Även Lufthansa har drabbats hårt av det gångna årets strejker. De menar att det har inneburit ca 160 miljoner dollar ner på flygbolagets rörelseresultat. 8 Förutom att de återkommande strejkerna påverkar bolagens resultat negativ så påverkar det även resenärernas förtroende för att flygbolaget ska leverera vad de lovar. Under årets tre första kvartal gick Lufthansas piloter ut i strejk inte mindre än åtta gånger vilket till slut medför att bolagets lojala kunder kanske väljer att flyga med ett annat bolag. Så länge flygbolaget befinner sig mitt i en arbetsrättslig process tenderar är vi mindre benägna att boka flyg med just det bolaget eftersom det kan komma att påverka vår egen planering och vårt eget arbete. Många menar att det i strejksituationer blir väldigt tydligt att det lönar sig att ha en TMC som hanterar företagets resande. Detta för att strejkinformation ofta når TMC:erna snabbare än det kommuniceras ut i media vilket gör att resenären också kan bli meddelade och får hjälp med att boka om. 9 5 Trafikstatistik, januari-december 2014, Swedavia 6 Pressmeddelande , Swedavia 7 BBC Business News, 29 oktober BBC Business News, 1 december Travel Market Report, 28 oktober 2014

5 Den globala hotellmarknaden upplever stigande efterfrågan För närvarande befinner sig den globala hotellmarknaden i en period av stabil och stigande efterfrågan samtidigt som expansionen av nya hotellrum är relativt modest. Detta leder till att hotellens resultat som helhet stärks vilket följaktligen innebär större tryck på Travel Managers som ska förhandla priser. En växande efterfrågan och en viss fördröjning vad gäller utbud kommer att pressa upp det genomsnittliga rumspriset (ADR 10 ). Hotelloperatören kommer följaktligen att befinna sig i en bättre förhandlingssits än de gjort på mycket länge. Räkna med en prisökning på 2,6 % globalt sett under Latinamerika är den marknaden där priserna kommer stiga som mest (6,3 %). Hotellpriserna i USA och APAC 11 kommer att ha en måttlig tillväxt medan priserna i EMEA kommer att stiga långsammare än det globala snittet under Bristande utbud driver upp rumspriserna APAC 13 tillfredsställande utbud håller tillbaka prisökningen Hotellpriserna i regionen väntas stiga med 2,7 % under 2015 drivet att stor efterfrågan både från privat- och affärsresesidan. LATAM 14 tvåsiffrig prisökning Hotellpriserna förväntas skjuta i höjden (6,3 %) under året till största del på grund av bristande rumstillgång. Efterfrågan fortsätter att stiga och även om prisuppgången lugnade ner sig under 2012 och 2013 så har World Cup Brazil i kombination med stärkt regional ekonomi gjort att uppgången satt fart igen. EMEA 15 rumsbrist i UK driver priserna uppåt Västra Europa håller fortsatt på att återhämta sig från den ekonomiska krisen och vi kan vänta oss en generell prisuppgång på omkring 1 % under Med tanke på att västra 10 ADR=Average Daily Rates 11 APAC=Asia-Pacific Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 13 APAC=Asia-Pacific 14 LATAM=Latinamerika 15 EMEA=Europa, Mellanöstern, Africa

6 Europa är oerhört fragmenterat och därför varierar förstås den siffran signifikant, från land till land. I östra Europa återhämtade sig hotellpriserna något under 2014 efter att ha fallit betydligt under 2012 och Uppgången drivs delvis av en ökad mötes- och eventsaktivitet eftersom mötesplanerare ser detta som ett relativt prisvärt alternativ. I Afrika ser priserna ut att öka blygsamt för fjärde året i rad. NORAM 16 något högre ökning än tidigare år Ökad efterfrågan på rum inom affärsresesektorn i kombination med långsam tillväxt på utbudssidan fortsätter att driva upp hotellpriserna. Under 2015 räknar vi med en generell ökning på 3,5 %. 17 Hotellmarknaden i Norden Mot slutet av Q3, 2014 ledde Köpenhamn med en 5 procentig RevPar ökning. Den starka tillväxten beror till största delen på högre priser samt att staden sett väldigt begränsat med nyetableringar sedan Under 2015 kommer dock ett antal nya hotell öppna upp sina dörrar i staden. I Stockholm är det privatresesegmentet som visar de största tillväxttalen, men även affärsresesegmentet börjar nu sakta men säkert att visa samma mönster. Däremot visar fortfarande grupp och konferens negativa siffror. Under året som gick (2014) har utbudet i Stockholm vuxit med 1000 rum och trots det ser vi en ökning i RevPar på 2 % under årets första nio månader. I Oslo visade marknaden stark tillväxt under första kvartalen (2014) men som sedan backade under andra kvartalet på grund av påsk och på grund av utebliven Shipping event week. Mot slutet av tredje kvartalen var RevPar upp på nära 1 % tillväxt och liksom i Stockholm drevs den av privatresesegmentet. I Helsingfors visar hotellmarkanden bättre resultat än den finska ekonomin gör som helhet trots en minskning av ryska besökare samt begränsat inhemskt affärsresande. Mot slutet av kvartal 3 ser vi en ökning i RevPar om 2 %. 18 Nyckeltrender för hotell under 2015 Mobilt, millennials 19, hälsa samt att behaga affärsresenären är vad hotellen måste hålla koll på under detta år. Generation Y tar över mer och hotellföretagen slåss för att fånga deras uppmärksamhet. Generation Y är ofta toleranta och flexibla men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Generation Y är också den första generationen som vuxit upp med internet vilket påverkar deras sätt att boka och söka efter boende. Med detta i åtanke måste hotellen se till att hålla sina mobila bokningskanaler och sina mobila tjänster som helhet aktuella, tillgängliga och väl fungerande. Affärsresenären är ofta både krävande och tidspressad vilket gör att ytterligare en utmaning blir att hålla denna grupp kunder nöjda. Det innebär exempelvis att äldre hotellanläggningar måste uppgraderas för att klara av att hantera mängden datatrafik som vi kräver idag. Hälsa och välbefinnande är ytterligare en trend som kommer mer under Hälsosamma måltider, gym och kanske till och med Yogapausar under företagsmötet NORA=Nordamerika Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 18 Positive outlook on many hotelmarkets, Pandox Up Grade, issue 2, Generation Y, dvs personer födda tidigt 80-tal till tidigt Key trends for hotels to watch in 2015, The guest experience top trends 2015

7 CWT Meetings & Events det behövs bara en strategisk partner Under förra året lanserade CWT Meetings & Events ett uppdaterat varumärke med ny look and feel och ett nytt tänk bakom. I och med att vår Meetings & Events affär har vuxit på global basis så har det blivit mer och mer uppenbart hur viktigt det är att skapa ett unikt varumärke som verkligen klarar av att stå för vårt erbjudande på marknaden. Förutom det rent visuella så vill vi att det nya varumärket ska spegla mötes- och events världen tydligare genom att andas mer dynamik och kreativitet. Den nya taglinen Where ideas meet results visar ett åtagande på både kreativitet och resultat. Man brukar tala om att människor och även organisationer har en vänster och en höger hjärnhalva. Den vänstra är skicklig på logistik, administration, planering och kostnadskontroll medan den högra står för fantasi, kreativitet och samarbete. Vi vill och kan leverera båda halvorna vilket vi nu, på ett tydligt sätt, visar med vårt varumärke. Vi kan leverera helheten vilket gör att våra kunder endast behöver en strategisk partner. CWT s prognos för 2015 Även om det finns enstaka undantag från land till land så kommer de huvudsakliga trenderna under nästa år se ut så här: Efterlevnad är en gemensam angelägenhet, oavsett bransch eller geografi. Fler inrikes möten. Mellanklasshotell som fortsatt erbjuder traditionell on site M&E tjänster är mest populära. Kortare bokningsledtider. Kunder är mer fokuserade på att minska den förbetalning som krävs. Utom för de riktigt stora eventen. Användandet av social teknologi ökar markant. Asien och Stillahavsområde (APAC) Den stabila ekonomiska tillväxten som vi kan vänta oss under nästa år i APAC-regionen borde kunna möjliggöra för företagen att investera i möten och events. Det i sin tur kan driva upp priset per deltagare samt gruppstorleken något. Centraliserade helhetsgrepp över det totala mötandet är fortfarande i sin vagga i regionen men till viss del kommer globala organisationer med säte i APAC att hjälpa till och driva den utvecklingen.

8 Europa, Mellanöster och Afrika (EMEA) En något stabilare ekonomi generellt sett borde medföra att gruppstorlekarna stannar på samma nivåer under 2015 som i år. Förmodligen kan vi vänta oss något lägre kostnad per deltagare eftersom leverantörerna slåss om att få göra affärer. Allt detta leder till att ledtiderna kommer att vara korta 2-3 veckor och viss fluktuation kommer att förekomma i linje med företagens resultatrapporter. Latinamerika (LATAM) Den ekonomiska utvecklingen på vissa nyckelmarknader i regionen mattas av vilket skapar viss osäkerhet som leder till minskad efterfrågan. Samtidigt så gör den fortsatt höga inflationen att vi kan vänta oss den största ökning i pris per deltagare i just den här regionen. Nordamerika (NORAM) En stabil förbättringstrend i ekonomin och därmed stärkt företagande bidrar till en viss ökning i vad som spenderas per deltagare samt även på gruppstorlek under Ökning hålls dock tillbaka av att många NORAM baserade företag tar ett helhetsgrepp över sina möten för att kunna driva besparingar. 21 Tekniska lösningar för events skjuter i höjden under 2015 Högt upp på agendan nästa år kommer att vara möteshantering från a till ö det vill säga att skapa sig en övergripande strategisk kontroll på hela sin mötesinvestering från idé till uppföljning och ROI. Vi ser att teknologi kommer att spela en allt större roll för hela eventet, från specialdesignade delegathanteringssystem till social media och dedikerade eventappar. Mycket pekar på att det finns ett positivt samband mellan användandet av appar och ett ökat engagemang och nöjdhet från deltagarna. Antalet mötesplanerare som vill integrera social media i sin eventstrategi kommer att öka under Att använda sig av Facebookuppdateringar och live tweeting är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lyfta nivån på kommunikationen och interaktionen, det vill säga och förbättra, optimera och driva på engagemanget hos deltagarna. Det är anledningen bakom att vi just nu på CWT M&E skapar en egen mötesapp som vi lanserar till marknaden och våra kunder under början av Därför är teknologi viktigt för events Trenden går från användande av software som är specialdesignat för möten och events till ett bredare användande av social media och egna appar. Detta öppnar upp för möjligheten att strömlinjeforma, effektivisera och höja deltagarupplevelsen på ett helt nytt sätt. Teknik är inte en gimmick Det finns så många häftiga appar och verktyg på marknaden, men det är viktigt att tänka efter och bestämma sig för vad som ska uppnås. Det finns ingen vinst i att använda appar bara för att det är nytt och coolt. När kommer tekniken till nytta Se över omfattningen av ditt event, dess syfte och mål och fundera över var tekniken kan stötta. Eftersom alla kostnader ska godkännas så är det viktigt att ha en klar bild av hur tekniken kommer att förhöja upplevelsen. Börja från början Ett välfungerande registreringssystem kan göra en stor skillnad för hela boknings och processen. Sikta mot papperslöst Sociala kanaler och appar kan ta bort behovet av buntar med papper genom att ladda upp reseinfo, marknadsmaterial och konferensprogram på Facebook, LinkedIn och Twitter samt på eventets webbsida Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 22 ENGAGE, CWT Meeting & Events Magazine UK, september 2014

9 Flyg och hotellpriserna 2015 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) och GBTA Foundations rapport, 2015 Global Travel Price Outlook, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning även under Stor efterfrågan från snabbväxande marknader som Kina, Indien och Brasilien samt stabiliserande ekonomi i de mer avancerade ekonomierna i kombination med att utbudet av resor växer långsamt bidrar till att pressa priserna uppåt. Flygpriserna är det som förväntas stiga mest med tanke på flertalet konsolideringar på stora marknader. Flyg Med tanke på ökad efterfrågan, en gynnsam kostnadsstruktur och långsamt växande kapacitet så väntas flygpriseran stiga stegvis under 2015 med så mycket som 2,2 %. Lågprisflygen kommer dock att begränsa prisuppgången i vissa regioner. Hotell Under 2015 hamnar hotelleverantörerna i bättre förhandlingsläge än på många år. Till stor del beror detta på ökad efterfrågan, ökat investeringsintresse samt förmånliga kapitalkostnader. Detta kan leda till större press på förhandlade avtalspriser för Travel Managers. Den globala prisökningen väntas bi 2,6 %. I Sverige räknar vi med att flygpriserna kan gå ner något (0,4 %) medan hotellpriserna ökar med ca 0,5 %. 23 Trendbarometer för 2015 CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings and Events: Baserat på en enkät på mer än 1100 travel och meetings managers runt om i världen har det identifierats 11 trender som kommer att ha stort inflytande på deras jobb under nästa år; Den globala ekonomin, social media, IATA och NDC, mobil teknologi, Big Data, politisk miljö, hur reser generation X, data security, corporate social responsibility och lågkostnadsflygbolag. 23 Global Travel Price Outlook 2015, Carlson Wagonlit Travel i samarbete med GBTA Foundation

10 Undersökningen visar att data security och mobile technology kommer vara de största påverkansfaktorerna på hur rese- och mötesansvariga lägger sina planer och riktlinjer för Den digitala verkligheten Världen blir mer och mer digital. Många tar sina beslut på resande fot baserat på all den information som finns tillgänglig oavsett tidpunkt och var man befinner sig. Denna verklighet skapar helt nya utmaningar och möjligheter för hur företag ska hantera sitt totala resande. Vi på CWT har definierat resandets ekosystem vilket innefattar hela resans livscykel före, under och efter resan både ur ett resenärsperspektiv och för den reseansvarig på företaget. I vår rapport, CWT Vision april 2014, delar vi med sig av vad detta innebär och vilka områden man som reseansvarig bör fokusera på för att få mest möjliga effekt av sina insatser. Dagens växande trender med fokus på den enskilde slutanvändaren driver på resenärens förväntningar på användarupplevelsen även i samband med affärsresor. Vi måste och vi kommer att möta dessa förväntningar genom ny teknik och ett nytt förhållningssätt. I korta drag innebär det att vi ska leverera ett enklare och snabbare sätt att hantera hela reseprocessen, all er reserelaterade information tillgänglig var som helst och när du vill samt ett sätt att följa upp, analysera, förbättra och personalisera. Vi är övertygande om att ju snabbare både vi och våra kundföretag välkomnar det digitala och integrerar det som en självklar del i vår strategi desto mer framgångsrika kommer vi att vara. Framgångsrika med att öka nöjdheten hos resenärerna samtidigt som vi ser till att företagens totala resande hanteras på ett sätt som stämmer bättre överens med deras övergripande målsättningar. 25 Den mobila trenden -inte längre en trend utan en del av vardagen Mobil teknik och mobila applikationer är inte längre en trend; det är en del av vår vardag både privat och professionellt. Med stöd av den senaste studien från CWT Travel Management Institute menar vi att om man använder den mobila tekniken rätt så kan man förhöja hela reseupplevelsen för resenären och samtidigt bidra till att företag får ut mer av sina totala reseoch mötesinvesteringar. Det är också ett faktum att affärsresenären blir mer och mer angelägen om att kunna hantera sina affärsresor på samma sätt som sina privata resor. Det vill säga, de vill kunna genomföra bokningar var de än befinner sig och på det sätt som passar dem just då oavsett om det är via smartphone, platta eller dator. I linje med det visar vår studie att antalet mobila bokningar kommer att dubbleras från nu till år Vår prisbelönta app, CWT To Go, är en av de mest innehållsrika reseapparna på marknaden idag. Den får positiva utlåtanden och innehåller precis de funktioner som resenärerna sagt att de helst vill ha. Det vill säga band annat flygstatus uppdateringar och sin egen reseinformation. Tack vare våra studier så vet vi också vad de prioriterar härnäst och därför introducerar vi under hösten en hotellbokningsfunktion som förstås följs av flygbokning tidigt under nästa år CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings & Events 25 CWT Vision, april Tap into mobile services, CWT Travel Management Institute, juli 2014

11 Källor

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Året som gått Konjunkturläget 2009 påverkade både privat- och affärsresandet. Se sidan 1

Året som gått Konjunkturläget 2009 påverkade både privat- och affärsresandet. Se sidan 1 ÅRSREDOVISNING 2009 Ticket 2009 1 Året som gått 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Affärsmodell 6 Ticket Privatresor 13 Ticket Affärsresor 18 Risker 19 Medarbetare 22 Tickets hållbarhetsansvar

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Analysgaranti* 21 December 2007 Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Ticket går mot ett starkt 2007 där en mer tydlig strategi börjar ge betalt. Men en bit kvarstår till att nå målet om en

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor...

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... Årsredovisning 2012 Innehåll På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... 6 Varumärken Radisson Blu... 8 Park Inn

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Please, do not disturb.

Please, do not disturb. Please, do not disturb. Come inside and join our world of hospitality! Årsredovisning 2013 Innehåll Rezidor på 30 sekunder... Flik VD-ord...2 4D-strategin...6 Våra varumärken...10 Marknadsutveckling...16

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken Partimotion Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken 2 1 Sammanfattning 3 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Innehållsförteckning...3 3 Förslag

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012 Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega

Läs mer

FÖREtAgSPRESENtAtioN. DEttA är. BäDDAt FÖR RivStARt NäR konjunkturen vänder

FÖREtAgSPRESENtAtioN. DEttA är. BäDDAt FÖR RivStARt NäR konjunkturen vänder FÖREtAgSPRESENtAtioN DEttA är Nu BäDDAt FÖR RivStARt NäR konjunkturen vänder Radisson Blu Royal Hotel, Moskva LADDAD FÖR LÖNSAM tillväxt Som ett av världens snabbast växande hotellföretag, har Rezidor

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

TALANGMARKNADEN 2014

TALANGMARKNADEN 2014 KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN 2014 Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. TRENDRAPPORT 2014 Innehåll Insightlabstudie: De

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer