Årsmöte Protokoll Tisdag den 19 oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Protokoll Tisdag den 19 oktober 2010"

Transkript

1 Årsmöte Protokoll Tisdag den 19 oktober Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare - Jan Ihré och Katarina Törnell 4. Dagordningen godkändes 5. Datum för protokolljustering en vecka 6. Mötet ansåg stämman behörigen utlyst ja 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning Ordförande Rose-Marie Appelblom redogjorde för det gångna verksamhetsåret. För tredje året i rad har antalet medlemmar ökat. Förra läsåret betalade 125 familjer av ca 200. Vårt mål är att det ska vara självklart för alla att vara med i föräldraföreningen. Även i år har TRÄFF haft ett bra samarbete med skolan, både genom de informella skolrådmötena med rektorn, att ledningen kommer till vissa TRÄFF-möten och samarbete i olika projekt. Tillsammans med skolan har TRÄFF arrangerat det mycket uppskattade minglet i samband med skolstarten och skolkonserten. Skolan arbetar med att försena alkoholdebuten som idag (stigit från 12,7 år till 13,9 år), motverka droganvändning, mobbing, skadegörelse m.m. En del i detta är att föräldrarna i varje klass gör gemensamma överenskommelser om att exempelvis inte bjuda barnen på alkohol (detta inom ramen för ÖPP Örebro Prevention Program, läs mer på hemsidan). TRÄFF har jobbat för att detta arbete ska påbörjas redan från F- klassen, där överenskommelser kan handla om frågor som att inte svära, att föräldrar hör av sig till varandra om det uppstår konflikter mellan barnen och för att stämma av. Vilka överenskommelser som görs är upp till varje klass. Läs mer om utvärderingen under punkt övriga frågor. Som en del i detta arbete samarbetar skolan och TRÄFF med föräldravandringar. Skolan administrerar vandringarna och TRÄFF ordnade förra året en tävling med 2000 kr till vinnande klass, vilket ökade antalet föräldrar på gatorna. TRÄFF har jobbat vidare med projektet Träkvista skolas framtid, där lokalfrågan fortfarande bevakas. 1

2 Vi har genomfört en fixardag för att göra skolan lite finare, något som nu blivit tradition. TRÄFF arbetar för att skolan ska få närproducerad, ekologisk mat och har en dialog med både kommunen och skolan om detta. TRÄFF har fortsatt sponsring av 9:ornas avslutningsmiddag, Vi har även sponsrat fritids inköp av spel. Närpolisrådet har varit vilande en tid i samband med personalförändringar inom lokalpolisen, men detta kommer att återupptas. Löpande kostnader har varit webhotell, bankgiro och gåvor. Resultaträkningen visar att året gav en förlust på i år p.g.a. konserten och att kostnaderna för skolstarten för 2 läsår föll på detta räkenskapsår. Tillgångar i slutet av räkenskapsåret ligger på kr. TRÄFF ska lägga ut verksamhetsberättelsen och räkenskaperna på hemsidan. 8. Revisionsberättelse redogjordes av revisor Gabriella Babtist, som godkände räkenskaperna. Hon påpekade periodiseringar, d.v.s. att två skolstarter hamnat på samma läsår. Av denna anledning vill TRÄFF ändra räkenskapsåret så det bättre sammanfaller med skolåret, se 15.b 9. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna läsåret 10. Styrelsens budgetförslag läggs fram på nästa möte den 7 december. 11. Fastställande av årsavgift idag 150 kr / familj. Mötet beslöt att inte förändra årsavgiften utan att i stället arbeta för att öka antalet medlemmar, och ev. söka pengar från fonder till speciella projekt. 2

3 12. Val av ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen valberedningens förslag godkändes av stämman: Post i styrelsen Namn Förslag Period Ordförande Rose-Marie Appelblom Omval 1år Vise ordförande Thomas Mårdh Nyval 2 år Sekreterare Helena Löfgren Omval 1 år Kassör Lotta Westberg Omval 2 år Ledamot Eva Kindstrand Omval 1 år Ledamot Annika Wennerholm Avgår Ledamot Helena Keller Nyval 2 år Ledamot Kristina Häggström Omval 1 år Ledamot Thomas Mårdh Omval 1 år Ledamot Therése Therén Omval 2 år Ledamot Mikael Wester Omval 1 år Suppleant Katja Troell Nyval 2 år Suppleant Johanna Fahlström Nyval 1 år Post i Skolråd Namn Förslag Period Ordf TRÄFF Rose Marie Appelblom Omval 1 år Ledamot TRÄFF Eva Kindstrand Omval 1 år Ledamot TRÄFF Annika Wennerholm Avgår 1 år Ledamot TRÄFF, suppleant. Kristina Häggström Nyval 1 år TRÄFF Camilla Kierkegaard Sirén Omval 1 år TRÄFF Annika Granberg Omval 1 år Post i Närpolisråd Namn Förslag Period Föräldrarepresentant Therése Therén Omval 1 år 13. Val av valberedning, varav en ledamot utses till sammankallande: Post Namn Förslag Period Valberedning Jan Ihre Omval 1 år Valberedning, sammankallande Ylva Ytterborn Omval 2 år 14. Val av revisor och revisorssuppleant: Post Namn Förslag Period Revisor Gabriella Babtist Omval 2 år Suppleant Sture Nyberg Omval 1 år 3

4 15. Övriga förslag från styrelsen samt från medlemmar enligt 14 a. Förslag till förändring av stadgar 5: Suppleanter bör även finnas till styrelsen. 5 Styrelsen dagens formulering Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt 2-5 ledamöter. 5 Styrelsen förslag till ny formulering Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, 2-5 ledamöter, samt 2 suppleanter. b. Förslag till förändring av stadgar 8 Räkenskapsår och revision För att få en överensstämmelse mellan läsår och räkenskapsår, så att alla kostnader och intäkter faller på rätt läsår som skolstart och tidiga medlemsintäkter bör räkenskapsåret förändras. 8 Räkenskapsår och revision dagens formulering: Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 september 31 augusti. För granskning av styrelsens förvaltning utses vid ordinarie stämma 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 3 veckor före ordinarie stämma. Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast 1 vecka före stämman. 8 Räkenskapsår och revision nytt förslag Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli 30 juni. För granskning av styrelsens förvaltning utses vid ordinarie stämma 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 3 veckor före ordinarie stämma. Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast 1 vecka före stämman. 4

5 c. Förslag till förändring av stadgar 9 ordinarie föreningsstämma För att skapa en bättre kontinuitet bör vi ha en valperiod om två år där hälften av förtroendeposterna väljs per läsår. Vid införande av det nya systemet väljs hälften på 1 år och hälften på 2 år. 9 Ordinarie föreningsstämma nuvarande formulering Ordinarie föreningsstämma bör hållas senast mitten av höstterminen. Kallelse skall senast 20 dagar före mötet skickas till föräldrarna med skolans elever, ryggsäckspost eller per post. 9 Ordinarie föreningsstämma förslag till ny formulering Ordinarie föreningsstämma bör hållas senast mitten av höstterminen. Kallelse skall senast 20 dagar före mötet skickas till föräldrarna med skolans elever, ryggsäckspost eller per post. Styrelseledamot utses om ett eller två år med jämn fördelning för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålles påföljande eller nästkommande räkenskapsår. 16. Årsmötet avslutas. 17. Övriga frågor a. Uppföljning av matprojektet närproducerad, ekologisk mat För bakgrund se protokoll Som Mälaröarnas nyheter rapporterade den 18 oktober ligger kostnaden för skolmaten i Ekerö kommun idag i på 5140 kr per elev och år, vilket innebär ca 22 kr per elev och dag, där 40% står för livsmedel, d.v.s. 8 kr per elev och dag. Det är stor skillnad mellan kommunerna och Ekerö ligger på plats 272 av 290 bland landets kommuner när det gäller hur mycket pengar som läggs på skolmat. Jämfört med Stockholmskommunerna ligger Ekerö på delad 24:e plats av 26 kommuner. Nu vill kommunen satsa på bättre matkvalitet genom att anslå kr i budgeten. Man har ännu inte planerat på vilket sätt pengarna ska användas. Ett alternativ kan vara ett pilotprojekt i någon skola. Katja Troell har en dialog med ordförande i barn- och ungdomsnämnden och berättade att hon ska vara delaktig i kommunens arbete för att utarbeta ett förslag på hur kommunens extra medel ska användas. 5

6 Katja kommer ta reda på när nästa upphandling ska ske och ta fram underlag för detta arbete. Ett av argumenten är att detta är i linje med kommunens målsättning att bli en av Ekerös 10 bästa skolkommuner, samt att kommunen marknadsförs sig som en ekokommun. Hon kommer att ha kontakt med Michael Bäckman, kökschef på Annerstadsskolan i Huddinge, som jobbar aktivt med dessa frågor. Han arbetar även som både utbildare och föreläsare. b. Uppföljning av ÖPP (Örebro Prevention Projekt) Bakgrund ÖPP är ett föräldrabaserat alkohol- och drogpreventivt program som riktar sig till att reducera och förskjuta debuten för ungdomsdrickande (som stigit från 12,7 år till 13,9 år), motverka droganvändning, mobbing, skadegörelse m.m. TRÄFF ser att det finns stora fördelar med att redan från början göra gemensamma överenskommelser, dels för att det är lättare att börja med det direkt efter dagis då föräldrar har en tätare kontakt, dels för att gemensamma överenskommelser även motverkar som mobbing, skolk, skadegörelse m.m. TRÄFF har fått feedback från rektorn och Eva Molin Sandström och lärare i F-5 om hur det gått att genomföra dessa föräldraöverenskommelser. Resultatet har varierat, i vissa klasser har det gått bra, i andra klasser har det funnits osäkerhet och irritation. ÖPP inte handlar om att skolan sätter upp regler för familjelivet eller att föräldraföreningen vill göra intrång i någons privatliv. Det handlar om frivilliga överenskommelser föräldrar emellan för att hitta gemensamma värderingar och underlätta kommunikationen inför framtidens utmaningar när barnen blir äldre. TRÄFF vill därför jobba för att reda ut missförstånd som försvårar processen, förtydliga lärarens respektive föräldrarnas roll, samt förtydliga kopplingen mellan mål - som vi nog alla ställer oss bakom - och hur vi tillsammans når dit. Vi har därför tagit fram förslag på åtgärder som syftar till huvudmålet: att vi som föräldrar bör hitta sätt att kunna kommunicera med varandra på ett respektfullt och konstruktivt sätt och respektera att vi ibland har olika åsikter - ÖPP är ett sätt att lära sig att göra överenskommelser föräldrar emellan. 6

7 i. Skriva en manual att dela ut klasserna, med exempel på överenskommelser som gjorts i olika årskullar, där föräldrarnas respektive lärarens roll förtydligas. ii. Närvara vid föräldramöten för F-klasserna och ge dem stöd i att starta upp iii. Göra punktinsatser av information och stöd där det inte har fungerat bra. iv. Uppmuntra lärare att först välja klassföräldrar och överlåta till dessa att leda samtalet, vilket inte innebär att de måste komma med förslagen eller fatta beslut. c. Ekologiska skolpaviljonger Jan Ytterborn, arkitekt och förälder på Träkvista skola, utvecklar i samtal med Astma och Allergiförbundet ekologiska skolpaviljonger. Han ska träffa representanter för kommunen Anders Anagrius och Jan Runesten för att diskutera detta. Han presenterade vad detta innebär i praktiken. Han arbetar med en metod som kallas Integrated Design Process som innebär att alla inblandade i projektet: brukare, arkitekter, tekniska konsulter, miljöexperter, finansiärer, byggare m.fl. arbetar igenom projektets alla faser vilket ger en förståelse för kvalitet och slutresultat i hela kedjan. Metoden har utvecklats i samband med miljöcertifieringssystem i fastighetsbranschen. Jan ser att behovet för att skapa friska och kreativa miljöer för barnen är oerhört viktigt något som är kraftigt eftersatt i många skolmiljöer idag. Eftersom stora skolklasser med stor sannolikhet är här för att stanna, blir behovet av att kunna dela upp klassen i mindre grupper viktigt. Detta kan skapas genom lätt justerade textilier i form av draperier, som snabbt kan förändra rummens storlek samtidigt som de ger en mycket god ljudabsorbtion. Dagens skolpaviljonger görs av företag som även tillverkar byggbodar och kunskapen om att göra energieffektiva, ekologiska, kreativa och allergifria miljöer saknas. Jan arbetar med några av de bästa miljökonsulterna för att skapa Svanenmärkta byggnader byggda i massivträ utan farliga lim och kemikalier. För att ge en snabb och säker byggprocess tillverkas skolmodulerna på fabrik vilket förhindrar fuktproblem, som annars är vanligt i passivhusisolerade byggnader. 7

8 Jan visade bilder med exempel på en småskalig struktur, där varje klassrum har sin egen förgård och entré, vilket ger en spännande bykänsla. En önskan är att projektet kan införliva solceller och solpaneler för att pedagogiskt visa barnen på våra framtida energislag. Jan avslutade med att detta ligger i linje med Ekerö som ekokommun och höga ambitioner som skolkommun. Nästa möte: tisdag den 7 december kl 19 i skolans café. 8

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer