PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE 20 MAJ 2015 i Södertörnkyrkan, Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE 20 MAJ 2015 i Södertörnkyrkan, Huddinge"

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE 20 MAJ 2015 i Södertörnkyrkan, Huddinge Sveriges kristna råds årsmöte hölls i Huddinge i enlighet med bifogad föredragningslista, bilaga 1. Närvarande representanter från medlemskyrkorna Equmeniakyrkan: Jacob Carlbäcker (Equmenia), Jenny Dobers, Lasse Svensson, Per Westblom Estniska evangelisk-lutherska kyrkan: Maie Martinson Evangeliska Frikyrkan: Håkan Arenius, Daniel Norburg, Øyvind Tholvsen Frälsningsarmén: Marie Willermark Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan: Ieva Graufelde Pingst fria församlingar i samverkan: Pelle Hörnmark, Roger Stenzelius, Ingrid Svanell Serbiska ortodoxa kyrkan: Anne-Christine Lindvall, Maria-Elisabeth Olsson Stockholms katolska stift: Anders Arborelius, Magdalena Dahlborg, Fredrik Emanuelson, Björn Göransson, Beata Rohdin Svenska Alliansmissionen: Lars-Gunnar Jonsson, Kjell Larsson Svenska kyrkan/efs: Maria Bergstrand, Johan Bronander, Rita Fröberg, Johan Boj Garde (Svenska Kyrkans Unga), Monica Drugge Hjortling, Stefan Holmström, Antje Jackelén, Björn Kling, Maria Lagerman, Torbjörn Larspers, Gunnel Larsson, Anna Lundblad Mårtensson, Amanda Nyberg (Svenska Kyrkans Unga), Margareta Pedersen-Ekström, Johanna Persdotter, Carina Planting-Gyllenbåga, Jessica Rytter, Jan Olov Sundström, Marika Sylvester, Eva Åsare, Mary Österström Syrisk-ortodoxa kyrkan: Dioscoros Benyamin Atas Vineyard Norden: Torbjörn Freij

2 Observatör Adventistsamfundet: Göran Hansen Övriga närvarande Förtroendevalda inom FSR/SKR: Michelle Mope Andersson, Patrick van Bladel och Katarina Miksits, Katolska Ekumeniska Nämnden; Cristina Grenholm, Cajsa Sandgren och Jenny Sjögreen, SKR:s styrelse; Lars Johnsson, revisor; Aynor Kordholmen, Syrisk-ortodoxa kyrkan Inbjudna gäster och utställare: Suzanne Jenner, Ekumeniska EU-kontoret; Johanna Karnhill och Solveig Westerbom, Studieförbundet Bilda; Jean Mansour och Tony Zeitoun, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia; Lennart Molin och Tore Samuelsson, Life & Peace Institute; Robert Odén och Birgitta Rosén, Svenska missionsrådet; Cecilia Ralfe-Stelander, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd; Jan Rosman, Trosrörelsen; Julia Ryberg, Vännernas samfund, Kväkarna; Anders Wejryd, Kyrkornas världsråd Huddinge kristna samarbetsråd: Anders Holmwall, Allmänna Apostoliska Kyrkan SKR:s och FSR:s personal: Maria Bäcklund, Björn Cedersjö, Misha Jaksic, Olle Kristenson, Eva-Maria Munck, Gunnel Näsfors, Susanne Rodmar, Mikael Stjernberg, Arja Stenholm, Margareta Säfwenberg, Jonas Thorängen, Karin Wiborn Onsdagen den 20 maj 2015 kl Inledning. Årsmötet öppnas Dioscoros Benyamin Atas, avgående ordförande i Sveriges kristna råd, förklarade årsmötet öppnat. 2. Anmälan om medlemskyrkornas val av representanter samt upprättande av röstlängd att fastställa årsmötets sammansättning enligt uppdaterad deltagarförteckning, bilaga Årsmötets stadgeenliga utlysande Generalsekreteraren informerade om att årsmötet enligt stadgarna skall utlysas senast två månader i förväg. Brev och e-post om kallelse till årsmötet har gått ut till medlemskyrkor och observatörer och har funnits utlagt på SKR:s hemsida sedan den 19 februari att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

3 4. Val av presidium och övriga mötesfunktionärer Valberedningens ordförande Cajsa Sandgren presenterade förslag till mötespresidium och övriga funktionärer, bilaga 3. Från Frikyrkofamiljen lämnades ett förslag till protokollsjusterare samt ett nytt förslag till ledamot av årsmötets beredningsutskott. att i enlighet med valberedningens och Frikyrkofamiljens förslag välja följande presidium och övriga mötesfunktionärer: Ordförande: Anne-Christine Lindvall, Ortodoxa kyrkofamiljen Vice ordförande: Anna Lundblad Mårtensson, Lutherska kyrkofamiljen Föredragande: Karin Wiborn, SKR Protokollssekreterare: Gunnel Näsfors, SKR Protokollsjusterare: Magdalena Dahlborg, Katolska kyrkofamiljen och Daniel Norburg, Frikyrkofamiljen Rösträknare: Utses under mötet vid behov Beredningsutskott: Johan Boj Garde, Lutherska kyrkofamiljen, Björn Göransson, Katolska kyrkofamiljen, Misha Jaksic, Ortodoxa kyrkofamiljen och Kjell Larsson, Frikyrkofamiljen 5. Fastställande av föredragningslista och tidsplan Generalsekreteraren föreslog följande ändringar och kompletteringar i föredragningslistan: - att punkt 21 med beslut om uttalande förläggs som punkt 12 - att punkt 19 med beslut om välkomnande av ny medlem förläggs som punkt 13 - att efterkommande punkter därmed skjuts uppåt i förhållande till utsänd föredragningslista att fastställa föredragningslistan med ovan föreslagna ändringar. 6. Förslag till uttalande Björn Cedersjö föredrog ett förslag till uttalande från Sveriges kyrkoledare med rubriken Hur länge har jorden råd med oss?, bilaga 4. Förslaget har tagits fram av SKR:s referensgrupp för klimat och hållbar utveckling, förankrats i SKR:s presidium och återfinns i den utlämnade årsmötesmappen. Den lutherska kyrkofamiljen skickade med några förslag till ändringar i uttalandet, att beaktas av årsmötets beredningsutskott. att ge beredningsutskottet i uppdrag att efter kaffepausen presentera ett förslag till uttalande. 7. Verksamhetsinriktning för Det framlagda förslaget till verksamhetsinriktning har processats i styrelsen, vid rådsmöten, på SKR:s kansli samt vid en samling med representanter från SKR:s olika arbetsgrupper. Styrelsen har sedan vid sitt sammanträde den 10 mars föreslagit årsmötet att fastställa den föreslagna verksamhetsinriktningen för , bilaga 5. att fastställa den framlagda verksamhetsinriktningen för

4 8. Presentation av verksamhetsberättelse inklusive årsredovisningar för verksamhetsåren Karin Wiborn sammanfattade de viktigaste händelserna ur den utlämnade verksamhetsberättelsen för perioden , bilaga 6. En kort film visades där några av kansliets medarbetare motiverade varför de arbetar på Sveriges kristna råd. Arja Stenholm presenterade de utsända ekonomiska årsredovisningarna för verksamhetsåren 2013 och 2014, bilaga 7 a-b. att ta emot verksamhetsberättelsen inklusive årsredovisningar för verksamhetsåren Revisorernas berättelser för 2013 och 2014 Den förtroendevalda revisorn Lars Johnsson föredrog delar ur revisorernas berättelser för 2013 och 2014, bilaga 8 a-b. att lägga revisorernas berättelser till handlingarna. 10. Fastställande av verksamhetsberättelser med resultat- och balansräkningar Styrelsen har vid sina sammanträden den 13 mars 2014 och den 10 mars 2015 överlämnat årsredovisningarna för år 2013 och 2014 till årsmötet för godkännande. att fastställa verksamhetsberättelsen inklusive årsredovisningar för verksamhetsåren Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren I beslutet deltog inte de årsmötesdelegater som under suttit i SKR:s styrelse, dvs Anders Arborelius, Dioscoros Benyamin Atas, Magdalena Dahlborg, Fredrik Emanuelson, Johan Boj Garde, Ieva Graufelde, Stefan Holmström, Pelle Hörnmark, Antje Jackelén, Kjell Larsson, Daniel Norburg, Marie Willermark och Per Westblom. Utanför föredragningslistan lämnades följande två hälsningar: - Dioscoros Benyamin Atas tackade för förtroendet att ha fått vara Sveriges kristna råds ordförande under det gångna verksamhetsåret. Han tackade särskilt sin företrädare Anders Wejryd och sin föreslagna efterträdare Anders Arborelius, samt generalsekreterare Karin Wiborn för allt stöd i arbetet i presidiet och styrelsen. - Sven Jansson från Diakonia informerade om kampanjen Act now for climate action, där 140 organisationer arbetar med en namninsamling inför det stora klimatmötet i Paris i december. En folder med presentation av kampanjen delades ut till årsmötesdeltagarna. Därefter ajournerades årsmötesförhandlingarna för kaffepaus.

5 12. Uttalande från årsmötet Johan Boj Garde presenterade beredningsutskottets förslag till uttalande om klimatet, för undertecknande av närvarande kyrkoledare. I det tidigare utlämnade förslaget har utskottet föreslagit följande tre strykningar: - hänvisningen till nattvarden i första stycket efter ingressen - bibelhänvisningen i tredje stycket - de tre orden och betala ut i den andra uppmaningen till svenska regeringen Den preliminära listan på närvarande kyrkoledare kompletteras med - Göran Hansen, Adventistsamfundet - Misha Jaksic, Serbiska ortodoxa kyrkan - Jean Mansour, Grekisk- ortodoxa kyrkan av Antiokia att anta det presenterade uttalandet, undertecknat av de 17 närvarande kyrkoledarna. 13. Ny medlem Den grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia har ansökt om medlemskap i Sveriges kristna råd och styrelsen har vid ett extra sammanträde den 19 maj föreslagit att välkomna dem som medlemmar. Ortodoxe samordnaren Misha Jaksic och ordföranden Tony Zeitoun från församlingen i Södertälje gav en kort bakgrund till kyrkans plats och utbredning i Sverige. Därefter presenterades deras kyrkoledare, arkimandriten Jean Mansour. Som underlag för beslutet om medlemskap har styrelsen och årsmötet fått ta del av en beskrivning av S:ta Marias Antiokia grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, samt denna församlings stadgar, bilaga 9 a-b. att välkomna den grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia som medlemmar i Sveriges kristna råd. 14. Val av styrelse för två år Valberedningens förslag till styrelse presenterades, bilaga 10, med en rättelse av ordningen inom den katolska kyrkofamiljen. Förslaget kompletterades med en ledamot och en ersättare från den ortodoxa kyrkofamiljen. att för perioden maj 2015 maj 2017 utse följande ledamöter och ersättare till Sveriges kristna råds styrelse: Lutherska kyrkofamiljen: Antje Jackelén Cristina Grenholm Maie Martinson Cecilia Brinck Stefan Holmström Personlig ersättare: Martin Modéus Christopher Meakin Maria Bergstrand Erik Sjöstrand Johan Boj Garde

6 Katolska kyrkofamiljen: Anders Arborelius Fredrik Emanuelson Frikyrkofamiljen: Lasse Svensson Pelle Hörnmark Marie Willermark Ortodoxa kyrkofamiljen: Dioscoros Benyamin Atas Jean Mansour Ersättare: Helena D Arcy Magdalena Dahlborg Ersättare: Olle Alkholm Kjell Larsson Daniel Norburg Ersättare: Jacob Kasselia Anne-Christine Lindvall Valberedningen informerade om pågående samtal att utöka styrelsen med fyra unga vuxna, varav två ledamöter och två ersättare som växlar efter två år. För att genomföra denna ändring behövs ingen stadgeändring, eftersom det där framgår att styrelsen skall bestå av minst 11 ledamöter. 15. Val av SKR:s presidium för ett år att för perioden maj 2015 maj 2016 utse Anders Arborelius, Dioscoros Benyamin Atas, Antje Jackelén och Lasse Svensson att utgöra Sveriges kristna råds presidium. 16. Val av två revisorer med ersättare för två år att för två år utse Jonas Grahn och ytterligare en auktoriserad revisor från företaget PwC, samt att för två år utse följande förtroendevalda revisorer: Lars Johnsson Ersättare: Sven Esplund 17. Val av valberedning för två år Kyrkofamiljerna meddelade sina förslag till ledamöter: Lutherska kyrkofamiljen: Katolska kyrkofamiljen: Ortodoxa kyrkofamiljen: Frikyrkofamiljen: Amanda Nyberg Beata Rohdin Maria-Elisabeth Olsson Helen Friberg att på förslag från respektive kyrkofamilj utse ovan uppräknade personer att utgöra valberedning fram till årsmötet 2017, samt att utse Maria-Elisabeth Olsson till sammankallande.

7 18. Handlingsplan för 2015 Generalsekreteraren presenterade den handlingsplan som styrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 4 december 2014, 105.1, bilaga 11. att lägga handlingsplanen för 2015 till handlingarna. 19. Budget för 2015 Arja Stenholm presenterade budgeten för 2015 som styrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 4 december 2014, 105.2, bilaga 12. att lägga budgeten för 2015 till handlingarna. 20. Rambudget och medlemsavgifter Arja Stenholm presenterade det förslag till rambudget och medlemsavgifter för som lagts fram av styrelsen den 10 mars 2015, 10.6, bilaga 13. att fastställa rambudget och medlemsavgifter för enligt styrelsens förslag. 21. Årskonferens 2016 och årsmöte 2017 Generalsekreteraren informerade om att årskonferenstiden 2014 tillsammans med Svenska missionsrådet har fastställts till den maj att uppdra till styrelsen att besluta om plats för årskonferensen 2016 samt tid och plats för årsmötet Aktuella rapporter och hälsningar - Kyrkornas världsråds Europapresident Anders Wejryd gav en kort rapport från det aktuella arbetet och framförde en hälsning från generalsekreterare Olav Fykse Tveit och ordförande Agnes Aboum. - Från Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Göteborg den maj har en skriftlig hälsning till SKR:s årsmöte inkommit, bilaga 14. att ta emot de lämnade hälsningarna. 23. Ev. tillkommande ärenden De avgående styrelseledamöter som efter valet av ny styrelse i 14 avtackades var följande: Ieva Graufelde, Jenny Sjögreen och Per Westblom. Ett varmt tack framfördes till Södertörnkyrkans föreståndare Roger Stenzelius för ett utmärkt värdskap för årsmötet, och årsmötespresidiet tackades för väl genomfört arbete inför och under årsmötesförhandlingarna. 24. Avslutning Årsmötespresidiets ordförande Anne-Christine Lindvall tackade de närvarande delegaterna för engagerat deltagande och förklarade årsmötet avslutat.

8 Huddinge dag som ovan GUNNEL NÄSFORS Protokollssekreterare Justeras: DIOSCOROS BENYAMIN ATAS Ordförande 1-4 MAGDALENA DAHLBORG Protokollsjusterare ANNE-CHRISTINE LINDVALL Ordförande 5-24 DANIEL NORBURG Protokollsjusterare ANNA LUNDBLAD MÅRTENSSON Vice ordförande 5-24

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012 - Protokoll Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 2.1 Ordförande och två vice ordförande 2.2 Två protokollssekreterare

Läs mer

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-16 76/15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande:

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2 5 juni 2011 Torsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD 2013 & 2014 ekumenik Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Ekumenik kommer från det grekiska

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015

Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 1. Kallelse och lunchanmälan 1 sida 2. Dagordning 1 sida 3. Fullmakt 1 sida 4. Verksamhetsberättelse 3 sidor 5.

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna. Tid: Lördagen den 15 juni 2013 Plats: Närvarande: Kulturmagasinet i Bergkvara Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp Solbrith

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer