Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se"

Transkript

1 Angeläget ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet En presentation hämtad från Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

2 BAKGRUND Tanken på Angeläget föddes efter ett projekt med att utveckla ett material om arbetsorganisatoriska förutsättningarna för hälsa; Arbetsmiljöspelet. Då, och i många samtal med människor, framstår det tydligt att arbetsorganisationen visserligen är viktig för vår upplevelse av hälsa och livskvalitet, men den är bara en del av bilden. Våra personliga val, vanor och tankemönster påverkar i stor utsträckning också vårt välmående. Angeläget har tagits fram för att stödja interna eller externa handledares arbete med dessa frågeställningar. SYFTE Angeläget är ett material för enskilda medarbetares, patienters eller klienters välmående och livskvalitet. Syftet med materialet är att det ska vara ett stöd i att identifiera och prioritera områden som personen själv väljer ut som viktiga, angelägna, för att öka det egna välbefinnandet och förebygga ohälsa. MÅLGRUPPER Deltagare När materialet togs fram var den primära målgruppen medarbetare som är friska och mår bra. Vi hade identifierat behovet att arbeta med den egna balansen och livskvaliteten, ett behov av att reflektera och bearbeta brytpunkten mellan arbetsmiljö och livskvalitet. Därefter har vi kommit att förstå att Angeläget även kan användas tillsammans med människor i andra delar av målgruppsbilden härintill. Handledare Materialet kan användas i grupper Sjuk eller enskilt med individer. Det är handledarens profession och kompetens som avgör var, hur och när Angeläget kan används. Det beror i stor utsträckning på vem handledaren är van att möta i sin profession. Må dåligt Verksam Utve ckling, Källsborn Idé & Utbildning AB De svar vi fått vid utvärderingen av materialet talar sitt tydliga språk: - Det här var jättespännande, jag vill använda det tillsammans med min personalgrupp under en konferens vi ska ha om vår arbetsmiljö. Jag ser det som ett stöd till var och en att utvecklas själv. (Chef inom en kommun.) - I samtal kognitiv behandlingssituation där jag och en klient kan diskutera starka och angelägna kort. (Beteendevetare på Företagshälsovård) VERKTYGET ANGELÄGET BESTÅ AV Verktyget Angeläget består av fyra delar. 1. Kort med individuell arbetsbok, Mina angelägna kort 2. Handledarmaterial, Angeläget handledarmaterial 3. Deltagardokumentation, Angelägen bok 4. Handledarutbildning MÅLGRUPP Må bra Frisk Angeläget Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

3 1. Kort med individuell arbetsbok, Mina angelägna kort Grunden i materialet är en uppsättning kort med positivt formulerade påståenden baserade på vetenskaplig forskning om mänskliga behov och andra aspekter som påverkar upplevelsen av balans, välmående och livskvalitet. De behandlar fysiska behov liksom mentala behov. Innehållet i korten har testats, utvärderats och reviderats i flera omgångar. Korten används för att prioritera och sortera fram olika högar utifrån den egna upplevelsen av starka kort, dvs områden som användaren upplever sig vara nöjd med och angeläga kort, dvs kort vars innehåll eller budskap upplevs som just angeläget att göra något åt. I en tredje hög hamnar kort som användaren upplever som inte viktiga just nu. Till korten hör en individuell arbetsbok. Den individuella arbetsboken är både en instruktion till deltagaren och en bok att teckna ner egna sorteringar, prioriteringar och reflektioner i. 2. Handledarmaterial, Angeläget handledarmaterial Dispositionen av handledarmaterialet är följande: FÖRE UNDER EFTER Vad en handledare kan tänka på innan han/hon använder Mina angelägna kort i en grupp eller tillsammans med enskilda personer. När handledaren leder aktiviteter med kort och arbetsbok. Som stöd för uppföljningsträffar finns fördjupningsavsnitt med teorigenomgångar, bilder, formulär, övningar och annat som handledaren kan använda vid uppföljningsträffar etc. Cd-rom och overheadmaterial: På CDn finns bilderna i materialet i Powerpoint format. Där finns allt material en handledare behöver för att arbeta med grupper eller individer finns på CDn. 3. En angelägen bok Deltagarboken består innehållsmässigt av handledarmaterialets fördjupningstexter, presenterade ur ett användarperspektiv. 4. Handledarutbildning Erbjuds till handledare som så önskar. FLEXIBILITET Angeläget kan beställas som ett paket eller som enskilda delar, helt beroende på användarorganisationens behov, kompetens och ambitionsnivå. Det är framtaget för att handledare ska få tankar och uppslag om hur de kan arbeta tillsammans med grupper eller individer. Interna handledare är positivt både ur kostnadssynpunkt och för att de ofta skapar större kontinuitet. Men runt om Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

4 i landet finns också erfarna konsulter som kan anlitas för arbete med verktyget. EXEMPEL PÅ UPPLÄGG Verktyget kan användas både för korta och långvariga aktiviteter. Bilden visar ett exempel på upplägg som innefattar en dags arbete med korten och därefter en serie kortare fördjupningsträffar med förslagsvis några veckors mellanrum. Arbete med korten Fördjupningsträff 1 Fördjupningsträff 2 Relationer Fördjupningsträff 3 Forts.. T ex. Balans Stress Starka Angelägna kort kort Inte viktiga just nu Mina ang elägna kort Utifrån gruppens behov och önskemål planeras och genomförs en serie träffar som fördjupning av det enskilda arbetet med korten. Fördjupningsträffarna syftar till att ge ett forsatt stöd i processsen. För organisationer som vill ägna mer tid för reflektion finns många möjligheter att använda materialet. Ett exempel på detta är att använda det som struktur och innehåll i ett vecko-program där medarbetare får avsätta tid för personlig reflektion. Ytterligare ett användningsområde är att erbjuda arbete med Angeläget som uppföljning av medarbetar- och arbetsmiljöenkäter. Fördjupningskapitlens rubriken är: Våra behov Balans - Tankens kraft - Val - Att sätta gränser Relationer Kommunikation Självbild Stress (Samt 16 gruppövningar kopplade till innehållen i kapitlen.) TANKAR BAKOM VERKTYGET Livskvalitet Den definition av begreppet livskvalitet materialet utgår från är hämtad från kvalitets- och verksamhetsutvecklingens områden. En vanlig definition av kvalitet är: När kundens uttalade och outtalade krav och förväntningar på varor och tjänster är tillgodosedda och ibland överträffade. Samma sak gäller på individnivån: När våra uttalade och outtalade krav och förväntningar på livet är tillgodosedda och ibland överträffade. Det innebär att vi alla behöver reflektera över våra uttalade och outtalade krav och förväntningar på livet. - Är det realistiska förväntningar jag har? Eller kan det vara så att jag ska dra ner på mina krav och förväntningar på mig själv, på livet. Andemeningen med materialet är inte att det skall resultera i fler Att Göra Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

5 Listor. Att acceptera att släppa på krav, att göra mindre, är enligt vår uppfattning många gånger en mycket större utmaning. Det handlar om att hitta rätt balans. I BALANS? VAD JAG VILL Mina kra v och förväntningar på livet LIVSKVALITET VAD JAG FÅR Tillgodosedda och ibland överträffade krav och förväntningar Kort- ett sätt att gestalta Vi har valt att skriva de påståenden en användare ska ta ställning till på kort. Det är ett mycket medvetet val bakom detta och det tillför ett mervärde jämfört med att enbart samtala eller använda enkät. Korten får gestalta, representera, vårt förhållningssätt till tankar vi har. Vi vill tydliggöra för användare att de har sina egna liv i sina egna händer. I det här verktyget handlar det om att ta hand om sig själv. Det första steget när man använder materialet består av att plocka, med händerna, fram sina starka kort. Att ge sig själv beröm och godkänt inom ett antal områden faller sig olika naturligt för olika människor. Vad som är gemensamt för oss alla är att vi mår väl av det. Korten tillåter oss också att arbeta med frågeställningarna utifrån begreppen distans och närhet. En användare kan fysiskt skjuta kort ifrån sig eller välja att ta till sig ett kort. Vissa kort, som inte känns angelägna går nästan spårlöst förbi, medan andra bränner till i fingertopparna. Din uppgift som handledare är att uppmuntra användare att verkligen arbeta med korten. Att fundera över och överväga, att göra rangordningar, flytta kort fram och tillbaka, ja nästan ta ett steg tillbaka och titta på avstånd och fundera över sin egen rad : -Är det så där jag tycker just nu? Det är den typen av fysiskt påtagbart arbete med sina egna prioriteringar som korten tillåter på ett helt annat sätt än en enkät gör. En enkät ger en samlad bild, medan korten direkt leder till fördjupning, dialog och handling. Det pratbara När vi på olika ställen i materialet använder begreppet pratbart menar vi vad som är tillåtet eller accepterat att tala om. Det kan vara inom organisationen, ungefär samma sak som kallas högt i tak eller öppet klimat. Men det kan också handla om vad som är pratbart, OK att ta upp, i en relation mellan två människor, inom en arbetsgrupp eller mellan chef och med- Verksam Utve ckling, Källsborn Idé & Utbildning AB PRATBARHET JAG SAMHÄLLET FÖRETAGET ARBETSGRUPPEN FAMILJ/ NÄRA VÄN Angeläget Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

6 arbetare. Arbetet med korten leder i första hand till ett samtal med sig själv, egen reflektion. Men en av tankarna bakom verktyget är att reflektionerna inte enbart ska stanna inom den enskilda användaren, utan även leda till samtal. Vissa av korten tar upp frågeställningar de flesta anser att de kan prata med vem som helst om. Motion är t. ex ett område som många upplever att de kan tala om på en samhällsnivå, d v s med vem som helst. - Nu har jag kommit igång med gympan efter sommaruppehållet. I cirkelns kärna finns de frågeställningar eller områden som de flesta upplever som mycket privata. En deltagare sa till och med - Det var intressant, för det fanns kort jag inte vågade ta i, fast jag var ensam. Hon insåg att hon inte ens var beredd att prata med sig själv om det området. Privata områden finns med bland korten, men ska absolut respekteras. Det finns inget krav på redovisningar från enskilda användare. Däremot finns det mycket att vinna på det igenkännande som öppenhet leder till. - Vad säger du? Tänker du så, jag trodde jag var ensam om det. BOJEN - att tydliggöra värderingar Genomgående i hela materialet finns en boj avbildad. Den symboliserar kopplingen mellan våra värderingar och det vi gör, vårt beteende. Beteende Våra värderingar ligger på botten och utgör den mest grundläggande nivån i den här bilden. Där återfinns våra egna personliga värderingar, som vi är mer eller mindre medvetna om. Att de framställs som en bojsten är ett sätt att visa att värderingar är något som går att ändra (flytta på) men att det inte händer utan ansträngning. De ger oss därigenom en viss stadga. Värderingarna styr våra ställningstaganden och handlingar, de hjälper oss att avgöra vad vi anser är rätt och fel, bra eller mindre bra, och hur vi bör handla i olika situationer. Genom detta förenklar de vår tillvaro, på gott och ont. Utan en uppsättning värderingar i botten skulle vi annars få ta ställning till varje enskild företeelse som om den var något nytt. Värderingar Att bojen får pryda verktyget beror på att många människor idag lever i en situation där beteende och värderingar inte överensstämmer. Det resulterar i slitningarna i kättingen som håller samman bojen, vårt beteende och bojstenen, våra värderingar. EGNA VAL OCH TID FÖR REFLEKTION Ytterligare en av grundbultarna till verktyget är att vi har val. Det är inte alltid vi uppfattar det så, och det är inte alltid vi uppskattar att vi har dessa valmöjligheter. Reflekterandet i verktyget handlar om att öka medvetenheten om de egna valen, och att göra medvetna val. Begreppet reflektion återkommer på många ställen. Vad som avses är ett medvetet tänkande om både vad som är och vad som skulle kunna vara. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

7 KOPPLING TILL ANNAT UTVECKLINGSARBETE Angeläget kan användas för att arbeta med personlig utveckling och personlig hälsa. Men förhoppningen är att det ska användas som ett komplement till övrigt utvecklingsarbete inom ledarskap och arbetsmiljö. Det ger en möjlighet att koppla ihop det organisatoriska med det individuella. En viktig övning i materialet är till exempel avsedd för att öka medvetenheten bland chefer/ledare om tecken på överbelastning både hos sig själva och hos sina medarbetare. Organisationen: Organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete som följer lagen Visioner, mål och ledarskap Ekonomiskt resultat/uthållighet Arbetsplatsen/enheten: Lokalt ledarskap Påverkansmöjligheter Fysiska arbetsmiljöförutsättningar Kvalitet/Kundkontakter Medarbetare/individ: Arbetsglädje Fysiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande Bilden ovan positionerar arbetet med det här verktyget till basen av bilden. När vi beskriver Angeläget som ett Individuellt förebyggande arbetsmiljöverktyg är det främst på de två sista raderna i triangeln vi befinner oss. Men nivåerna ovanför utgör förutsättningen för ett psykiskt välbefinnande. De behandlar övergripande arbetsorganisatoriska förutsättningarna för hälsa. Medarbetarnas välmående i alla avseenden utgör grunden för en väl fungerande organisation. Ju mer organisationen förmår att koppla det övergripande med det individuella, desto bättre blir det - för alla. Sist men inte minst: Medarbetarnas välmående i alla avseenden utgör grunden för en väl fungerande organisation. Ju mer organisationen förmår att koppla det övergripande med det individuella, desto bättre blir det - för alla. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

8 Prislista Angeläget Kort, 40 st.37 inplastade, 3 tomma kort (En lek per deltagare, de inplastade behålls av handledaren och kan återanvändas) Tomma kort för egna påståenden (Tre kort per deltagare, återanvänds ej) Arbetsboken Mina angelägna kort (En bok per deltagare) Handledarmaterial Deltagarmaterial 450 kr/lek 15 kr/3 kort 120 kr/st kr/st 230 kr/st Handledarträning offereras. Moms och fraktkostnad tillkommer. För beställningar över 50 kortlekar eller 100 arbetsböcker begär offert. Likaså om ni önskar få materialet företagsanpassat, förpackat i småboxar, eget Förord, uppföljning kopplad till egen mötesstruktur, namn och telefonnummer till stödpersoner etc. Om Du vill beställa Mina angelägna kort (laminerade) antal lekar Tomma kort antal kort Arbetsbok antal böcker Deltagarmaterial En angelägen bok antal böcker Handledarmaterial antal hl-mat Leveransadress: Namn: Företag/Org Postadress(gatu / utdelningsadress)) Postnr, ort Fakturaadress om annan än leveransadress: fax Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

9 KOSTNADSEXEMPEL FÖR MATERIAL De laminerade korten kan återanvändas. Detta är ett räkneexempel baserat på arbete med grupper om 10 deltagare: Kostnad för första gruppen: Kort 450:- x 10 st 4500:- Arbetsböcker 120:- x 10 st 1200:- Tomma kort 15:- x 10 st 150:- Kostnad första gruppen 5850:- Per deltagare: 585:- Med deltagardokumentation, En angelägen bok: 815:- Kostnad för andra gruppen och fortsättningsvis: Kort (återanvänds) 0:- Arbetsböcker 120:- x 10 st 1200:- Tomma kort 15:- x 10 st 150:- Kostnad andra gruppen 1350:- Per deltagare: 135:- Med deltagardokumentation, En angelägen bok: 365:- Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

10 Angeläget Helena Svahn fil kand i pedagogik, påbyggd med forskarutbildning inom Förändrings- och Utvecklingsarbete. Helena har många års erfarenhet av kompetens- och kvalitetsutveckling i internationella handels och industriföretag, samt som konsult. Från åttiotalet och framåt har hon arbetat med verksamhetsutveckling utifrån ett beteendevetenskapligt helhetsperspektiv, bl a som examinator och utvärderingsledare inom QUL och Sambandet. Kultur och värderingar kopplat till verksamheters utveckling är hennes specialområde. Helena har tidigare utvecklad ett antal utbildningsmaterial dels i egen regi, dels behovsanpassade material i nära samverkan med kunder. Idéen till Angeläget fick hon i samband med utvecklingen av ett kompetensverktyg som handlar om värderingar och arbetsmiljö. Verksam Utveckling startade 1994 och är idag inriktat på utveckling, utbildning och materialframställning. Helena Svahn Verksam Utveckling , epost: Medförfattare till Handledarmaterialet har Kerstin Källsborn varit. Kerstin har mer än 20 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

Arbetsmiljöspelet. ett dialogverktyg om psykosocial arbetsmiljö. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se

Arbetsmiljöspelet. ett dialogverktyg om psykosocial arbetsmiljö. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se Arbetsmiljöspelet ett dialogverktyg om psykosocial arbetsmiljö En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Arbetsmiljöspelet är ett dialogverktyg för att väcka tankar, underlätta kommunikation

Läs mer

Jag, vi och våra värderingar

Jag, vi och våra värderingar Jag, vi och våra värderingar ett dialogverktyg om värderingar och kvalitetskultur En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se Helena Svahn Verksam Utveckling 2003, tel 0155-50708 www.verksamutveckling.se

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården Medarbetarskap & Ledarskap Vilket är sjukvårdens uppdrag? Att ge vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på lika villkor till alla i samhället med en ändlig resurs Med begränsade resurser Hur kan

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Uppdrag: Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Rädda Östersjön! Lärarhandledning

Uppdrag: Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Rädda Östersjön! Lärarhandledning Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Uppdrag: Rädda Östersjön! Lärarhandledning Hur kan du och dina elever bidra till en friskare Östersjö? Hav i balans Giftri miljö Ingen övergödning

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Handlingsplan mot kränkande särbehandling

Handlingsplan mot kränkande särbehandling Handlingsplan mot kränkande DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot kränkande GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 1997 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET PU 971013 40 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer