Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se"

Transkript

1 Angeläget ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet En presentation hämtad från Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

2 BAKGRUND Tanken på Angeläget föddes efter ett projekt med att utveckla ett material om arbetsorganisatoriska förutsättningarna för hälsa; Arbetsmiljöspelet. Då, och i många samtal med människor, framstår det tydligt att arbetsorganisationen visserligen är viktig för vår upplevelse av hälsa och livskvalitet, men den är bara en del av bilden. Våra personliga val, vanor och tankemönster påverkar i stor utsträckning också vårt välmående. Angeläget har tagits fram för att stödja interna eller externa handledares arbete med dessa frågeställningar. SYFTE Angeläget är ett material för enskilda medarbetares, patienters eller klienters välmående och livskvalitet. Syftet med materialet är att det ska vara ett stöd i att identifiera och prioritera områden som personen själv väljer ut som viktiga, angelägna, för att öka det egna välbefinnandet och förebygga ohälsa. MÅLGRUPPER Deltagare När materialet togs fram var den primära målgruppen medarbetare som är friska och mår bra. Vi hade identifierat behovet att arbeta med den egna balansen och livskvaliteten, ett behov av att reflektera och bearbeta brytpunkten mellan arbetsmiljö och livskvalitet. Därefter har vi kommit att förstå att Angeläget även kan användas tillsammans med människor i andra delar av målgruppsbilden härintill. Handledare Materialet kan användas i grupper Sjuk eller enskilt med individer. Det är handledarens profession och kompetens som avgör var, hur och när Angeläget kan används. Det beror i stor utsträckning på vem handledaren är van att möta i sin profession. Må dåligt Verksam Utve ckling, Källsborn Idé & Utbildning AB De svar vi fått vid utvärderingen av materialet talar sitt tydliga språk: - Det här var jättespännande, jag vill använda det tillsammans med min personalgrupp under en konferens vi ska ha om vår arbetsmiljö. Jag ser det som ett stöd till var och en att utvecklas själv. (Chef inom en kommun.) - I samtal kognitiv behandlingssituation där jag och en klient kan diskutera starka och angelägna kort. (Beteendevetare på Företagshälsovård) VERKTYGET ANGELÄGET BESTÅ AV Verktyget Angeläget består av fyra delar. 1. Kort med individuell arbetsbok, Mina angelägna kort 2. Handledarmaterial, Angeläget handledarmaterial 3. Deltagardokumentation, Angelägen bok 4. Handledarutbildning MÅLGRUPP Må bra Frisk Angeläget Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

3 1. Kort med individuell arbetsbok, Mina angelägna kort Grunden i materialet är en uppsättning kort med positivt formulerade påståenden baserade på vetenskaplig forskning om mänskliga behov och andra aspekter som påverkar upplevelsen av balans, välmående och livskvalitet. De behandlar fysiska behov liksom mentala behov. Innehållet i korten har testats, utvärderats och reviderats i flera omgångar. Korten används för att prioritera och sortera fram olika högar utifrån den egna upplevelsen av starka kort, dvs områden som användaren upplever sig vara nöjd med och angeläga kort, dvs kort vars innehåll eller budskap upplevs som just angeläget att göra något åt. I en tredje hög hamnar kort som användaren upplever som inte viktiga just nu. Till korten hör en individuell arbetsbok. Den individuella arbetsboken är både en instruktion till deltagaren och en bok att teckna ner egna sorteringar, prioriteringar och reflektioner i. 2. Handledarmaterial, Angeläget handledarmaterial Dispositionen av handledarmaterialet är följande: FÖRE UNDER EFTER Vad en handledare kan tänka på innan han/hon använder Mina angelägna kort i en grupp eller tillsammans med enskilda personer. När handledaren leder aktiviteter med kort och arbetsbok. Som stöd för uppföljningsträffar finns fördjupningsavsnitt med teorigenomgångar, bilder, formulär, övningar och annat som handledaren kan använda vid uppföljningsträffar etc. Cd-rom och overheadmaterial: På CDn finns bilderna i materialet i Powerpoint format. Där finns allt material en handledare behöver för att arbeta med grupper eller individer finns på CDn. 3. En angelägen bok Deltagarboken består innehållsmässigt av handledarmaterialets fördjupningstexter, presenterade ur ett användarperspektiv. 4. Handledarutbildning Erbjuds till handledare som så önskar. FLEXIBILITET Angeläget kan beställas som ett paket eller som enskilda delar, helt beroende på användarorganisationens behov, kompetens och ambitionsnivå. Det är framtaget för att handledare ska få tankar och uppslag om hur de kan arbeta tillsammans med grupper eller individer. Interna handledare är positivt både ur kostnadssynpunkt och för att de ofta skapar större kontinuitet. Men runt om Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

4 i landet finns också erfarna konsulter som kan anlitas för arbete med verktyget. EXEMPEL PÅ UPPLÄGG Verktyget kan användas både för korta och långvariga aktiviteter. Bilden visar ett exempel på upplägg som innefattar en dags arbete med korten och därefter en serie kortare fördjupningsträffar med förslagsvis några veckors mellanrum. Arbete med korten Fördjupningsträff 1 Fördjupningsträff 2 Relationer Fördjupningsträff 3 Forts.. T ex. Balans Stress Starka Angelägna kort kort Inte viktiga just nu Mina ang elägna kort Utifrån gruppens behov och önskemål planeras och genomförs en serie träffar som fördjupning av det enskilda arbetet med korten. Fördjupningsträffarna syftar till att ge ett forsatt stöd i processsen. För organisationer som vill ägna mer tid för reflektion finns många möjligheter att använda materialet. Ett exempel på detta är att använda det som struktur och innehåll i ett vecko-program där medarbetare får avsätta tid för personlig reflektion. Ytterligare ett användningsområde är att erbjuda arbete med Angeläget som uppföljning av medarbetar- och arbetsmiljöenkäter. Fördjupningskapitlens rubriken är: Våra behov Balans - Tankens kraft - Val - Att sätta gränser Relationer Kommunikation Självbild Stress (Samt 16 gruppövningar kopplade till innehållen i kapitlen.) TANKAR BAKOM VERKTYGET Livskvalitet Den definition av begreppet livskvalitet materialet utgår från är hämtad från kvalitets- och verksamhetsutvecklingens områden. En vanlig definition av kvalitet är: När kundens uttalade och outtalade krav och förväntningar på varor och tjänster är tillgodosedda och ibland överträffade. Samma sak gäller på individnivån: När våra uttalade och outtalade krav och förväntningar på livet är tillgodosedda och ibland överträffade. Det innebär att vi alla behöver reflektera över våra uttalade och outtalade krav och förväntningar på livet. - Är det realistiska förväntningar jag har? Eller kan det vara så att jag ska dra ner på mina krav och förväntningar på mig själv, på livet. Andemeningen med materialet är inte att det skall resultera i fler Att Göra Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

5 Listor. Att acceptera att släppa på krav, att göra mindre, är enligt vår uppfattning många gånger en mycket större utmaning. Det handlar om att hitta rätt balans. I BALANS? VAD JAG VILL Mina kra v och förväntningar på livet LIVSKVALITET VAD JAG FÅR Tillgodosedda och ibland överträffade krav och förväntningar Kort- ett sätt att gestalta Vi har valt att skriva de påståenden en användare ska ta ställning till på kort. Det är ett mycket medvetet val bakom detta och det tillför ett mervärde jämfört med att enbart samtala eller använda enkät. Korten får gestalta, representera, vårt förhållningssätt till tankar vi har. Vi vill tydliggöra för användare att de har sina egna liv i sina egna händer. I det här verktyget handlar det om att ta hand om sig själv. Det första steget när man använder materialet består av att plocka, med händerna, fram sina starka kort. Att ge sig själv beröm och godkänt inom ett antal områden faller sig olika naturligt för olika människor. Vad som är gemensamt för oss alla är att vi mår väl av det. Korten tillåter oss också att arbeta med frågeställningarna utifrån begreppen distans och närhet. En användare kan fysiskt skjuta kort ifrån sig eller välja att ta till sig ett kort. Vissa kort, som inte känns angelägna går nästan spårlöst förbi, medan andra bränner till i fingertopparna. Din uppgift som handledare är att uppmuntra användare att verkligen arbeta med korten. Att fundera över och överväga, att göra rangordningar, flytta kort fram och tillbaka, ja nästan ta ett steg tillbaka och titta på avstånd och fundera över sin egen rad : -Är det så där jag tycker just nu? Det är den typen av fysiskt påtagbart arbete med sina egna prioriteringar som korten tillåter på ett helt annat sätt än en enkät gör. En enkät ger en samlad bild, medan korten direkt leder till fördjupning, dialog och handling. Det pratbara När vi på olika ställen i materialet använder begreppet pratbart menar vi vad som är tillåtet eller accepterat att tala om. Det kan vara inom organisationen, ungefär samma sak som kallas högt i tak eller öppet klimat. Men det kan också handla om vad som är pratbart, OK att ta upp, i en relation mellan två människor, inom en arbetsgrupp eller mellan chef och med- Verksam Utve ckling, Källsborn Idé & Utbildning AB PRATBARHET JAG SAMHÄLLET FÖRETAGET ARBETSGRUPPEN FAMILJ/ NÄRA VÄN Angeläget Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

6 arbetare. Arbetet med korten leder i första hand till ett samtal med sig själv, egen reflektion. Men en av tankarna bakom verktyget är att reflektionerna inte enbart ska stanna inom den enskilda användaren, utan även leda till samtal. Vissa av korten tar upp frågeställningar de flesta anser att de kan prata med vem som helst om. Motion är t. ex ett område som många upplever att de kan tala om på en samhällsnivå, d v s med vem som helst. - Nu har jag kommit igång med gympan efter sommaruppehållet. I cirkelns kärna finns de frågeställningar eller områden som de flesta upplever som mycket privata. En deltagare sa till och med - Det var intressant, för det fanns kort jag inte vågade ta i, fast jag var ensam. Hon insåg att hon inte ens var beredd att prata med sig själv om det området. Privata områden finns med bland korten, men ska absolut respekteras. Det finns inget krav på redovisningar från enskilda användare. Däremot finns det mycket att vinna på det igenkännande som öppenhet leder till. - Vad säger du? Tänker du så, jag trodde jag var ensam om det. BOJEN - att tydliggöra värderingar Genomgående i hela materialet finns en boj avbildad. Den symboliserar kopplingen mellan våra värderingar och det vi gör, vårt beteende. Beteende Våra värderingar ligger på botten och utgör den mest grundläggande nivån i den här bilden. Där återfinns våra egna personliga värderingar, som vi är mer eller mindre medvetna om. Att de framställs som en bojsten är ett sätt att visa att värderingar är något som går att ändra (flytta på) men att det inte händer utan ansträngning. De ger oss därigenom en viss stadga. Värderingarna styr våra ställningstaganden och handlingar, de hjälper oss att avgöra vad vi anser är rätt och fel, bra eller mindre bra, och hur vi bör handla i olika situationer. Genom detta förenklar de vår tillvaro, på gott och ont. Utan en uppsättning värderingar i botten skulle vi annars få ta ställning till varje enskild företeelse som om den var något nytt. Värderingar Att bojen får pryda verktyget beror på att många människor idag lever i en situation där beteende och värderingar inte överensstämmer. Det resulterar i slitningarna i kättingen som håller samman bojen, vårt beteende och bojstenen, våra värderingar. EGNA VAL OCH TID FÖR REFLEKTION Ytterligare en av grundbultarna till verktyget är att vi har val. Det är inte alltid vi uppfattar det så, och det är inte alltid vi uppskattar att vi har dessa valmöjligheter. Reflekterandet i verktyget handlar om att öka medvetenheten om de egna valen, och att göra medvetna val. Begreppet reflektion återkommer på många ställen. Vad som avses är ett medvetet tänkande om både vad som är och vad som skulle kunna vara. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

7 KOPPLING TILL ANNAT UTVECKLINGSARBETE Angeläget kan användas för att arbeta med personlig utveckling och personlig hälsa. Men förhoppningen är att det ska användas som ett komplement till övrigt utvecklingsarbete inom ledarskap och arbetsmiljö. Det ger en möjlighet att koppla ihop det organisatoriska med det individuella. En viktig övning i materialet är till exempel avsedd för att öka medvetenheten bland chefer/ledare om tecken på överbelastning både hos sig själva och hos sina medarbetare. Organisationen: Organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete som följer lagen Visioner, mål och ledarskap Ekonomiskt resultat/uthållighet Arbetsplatsen/enheten: Lokalt ledarskap Påverkansmöjligheter Fysiska arbetsmiljöförutsättningar Kvalitet/Kundkontakter Medarbetare/individ: Arbetsglädje Fysiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande Bilden ovan positionerar arbetet med det här verktyget till basen av bilden. När vi beskriver Angeläget som ett Individuellt förebyggande arbetsmiljöverktyg är det främst på de två sista raderna i triangeln vi befinner oss. Men nivåerna ovanför utgör förutsättningen för ett psykiskt välbefinnande. De behandlar övergripande arbetsorganisatoriska förutsättningarna för hälsa. Medarbetarnas välmående i alla avseenden utgör grunden för en väl fungerande organisation. Ju mer organisationen förmår att koppla det övergripande med det individuella, desto bättre blir det - för alla. Sist men inte minst: Medarbetarnas välmående i alla avseenden utgör grunden för en väl fungerande organisation. Ju mer organisationen förmår att koppla det övergripande med det individuella, desto bättre blir det - för alla. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

8 Prislista Angeläget Kort, 40 st.37 inplastade, 3 tomma kort (En lek per deltagare, de inplastade behålls av handledaren och kan återanvändas) Tomma kort för egna påståenden (Tre kort per deltagare, återanvänds ej) Arbetsboken Mina angelägna kort (En bok per deltagare) Handledarmaterial Deltagarmaterial 450 kr/lek 15 kr/3 kort 120 kr/st kr/st 230 kr/st Handledarträning offereras. Moms och fraktkostnad tillkommer. För beställningar över 50 kortlekar eller 100 arbetsböcker begär offert. Likaså om ni önskar få materialet företagsanpassat, förpackat i småboxar, eget Förord, uppföljning kopplad till egen mötesstruktur, namn och telefonnummer till stödpersoner etc. Om Du vill beställa Mina angelägna kort (laminerade) antal lekar Tomma kort antal kort Arbetsbok antal böcker Deltagarmaterial En angelägen bok antal böcker Handledarmaterial antal hl-mat Leveransadress: Namn: Företag/Org Postadress(gatu / utdelningsadress)) Postnr, ort Fakturaadress om annan än leveransadress: fax Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

9 KOSTNADSEXEMPEL FÖR MATERIAL De laminerade korten kan återanvändas. Detta är ett räkneexempel baserat på arbete med grupper om 10 deltagare: Kostnad för första gruppen: Kort 450:- x 10 st 4500:- Arbetsböcker 120:- x 10 st 1200:- Tomma kort 15:- x 10 st 150:- Kostnad första gruppen 5850:- Per deltagare: 585:- Med deltagardokumentation, En angelägen bok: 815:- Kostnad för andra gruppen och fortsättningsvis: Kort (återanvänds) 0:- Arbetsböcker 120:- x 10 st 1200:- Tomma kort 15:- x 10 st 150:- Kostnad andra gruppen 1350:- Per deltagare: 135:- Med deltagardokumentation, En angelägen bok: 365:- Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

10 Angeläget Helena Svahn fil kand i pedagogik, påbyggd med forskarutbildning inom Förändrings- och Utvecklingsarbete. Helena har många års erfarenhet av kompetens- och kvalitetsutveckling i internationella handels och industriföretag, samt som konsult. Från åttiotalet och framåt har hon arbetat med verksamhetsutveckling utifrån ett beteendevetenskapligt helhetsperspektiv, bl a som examinator och utvärderingsledare inom QUL och Sambandet. Kultur och värderingar kopplat till verksamheters utveckling är hennes specialområde. Helena har tidigare utvecklad ett antal utbildningsmaterial dels i egen regi, dels behovsanpassade material i nära samverkan med kunder. Idéen till Angeläget fick hon i samband med utvecklingen av ett kompetensverktyg som handlar om värderingar och arbetsmiljö. Verksam Utveckling startade 1994 och är idag inriktat på utveckling, utbildning och materialframställning. Helena Svahn Verksam Utveckling , epost: Medförfattare till Handledarmaterialet har Kerstin Källsborn varit. Kerstin har mer än 20 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer