Arbetsplan 2016/2017. Brukets skola inkl fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan 2016/2017. Brukets skola inkl fritidshem"

Transkript

1 Arbetsplan 2016/2017 Brukets skola inkl fritidshem

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättning 3. Läroplansmål - Normer och värden 4. Läroplansmål - Kunskaper 5. Läroplansmål - Elevernas ansvar och inflytande 6. Läroplansmål - Skola och hem 7. Läroplansmål - Övergång och samverkan 8. Läroplansmål - Bedömning och betyg 9. Skolans utvecklingsområden utifrån kvalitetsrapporten 10. Skolans utvecklingsområden utifrån brukarenkäten 11. Utvecklingsområde utifrån Grundskolenämndens verksamhetsplan 2

3 1. Inledning Brukets skola är en F-3 skola med ca 125 elever, belägen i Markbackens bostadsområde på väster i Örebro. Skolans fritidshem Guldgruvan är integrerat i skolans lokaler. Skolan ligger bilfritt mitt i bostadsområdet, med lokaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Upptagningsområdet är Markbackens bostadsområde och del av villaområdet i gamla Hjärsta. Även elever från andra närliggande bostadsområden väljer att gå på Brukets skola. Vi har ett nära samarbete med Brukets förskola som också är inrymd i skolans lokaler. 2. Förutsättningar Skolan har ca 125 elever inskrivna, fördelade på en förskoleklass, två klasser med 1:or, två klasser med 2:or och en klass med 3:or. Fritidshemmet Guldgruvan har ca 70 barn inskrivna och de är indelade i två grupper utifrån ålder. Inför läsåret 16/17 har antalet personal utökats, såväl i klassrummet som i elevhälsan i form av specialpedagog, speciallärare, kurator och skolpsykolog. Idag arbetar ca 25 personal på skolan. Personalen är organiserad i två arbetslag utifrån lärarbehörighet. Ett arbetslag för förskoleklassen och år 1 samt ett arbetslag för år 2 och 3. Fritidshemmets personal ingår i dessa arbetslag men har en egen utvecklingsledare. Utvecklingsledarna ingår tillsammans med rektor och specialpedagog i skolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen arbetar med organisatoriska frågor och är beslutande organ. Skolan har en administratör som arbetar halvtid. I elevhälsoteamet ingår förutom rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Knutet till elevhälsoteamet finns också skolpsykolog och skolläkare. Under året kommer vi att genomlysa elevhälsans arbetssätt och metoder. På skolan finns förutom lärare också förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare, fasta stödpersoner samt elevassistenter till barn i behov av särskilt stöd. Skolbarnsomsorg finns för åldrarna 6-9 år på skolan. Skolan har förmånen att ha ett mångkulturellt elevunderlag med 27 olika modersmål representerade. 3

4 Brukets skolas pedagogiska inriktning är att försöka möta varje individ, beroende på ålder och mognad, där den befinner sig. Tillsammans med vårdnadshavare upprättas individuella utvecklingsplaner (IUP) där nuläge och mål för eleven beskrivs. Verksamheten utvärderas regelbundet under läsåret, både utifrån kunskapsmål och trygghetsmål. Rektor deltar minst en gång per månad på APT, då det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger i fokus. Vår vision 3. Läroplansmål - Normer och värden Mål: Alla elever och vuxna ska vara och känna sig trygga på Brukets skola. Skolan har en trygghetsplan som alla vuxna arbetar efter. Vår skola ska präglas av respekt för människors olikheter. Vår skola ska vara trygg för våra elever och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Alla vuxna på Brukets skola har ett gemensamt ansvar för alla elever inom vår verksamhet. I arbetslag och på konferenser arbetar personalen med ett gemensamt förhållningsätt och öppenhet mot varandra och eleverna. Under vårterminen -17 planeras en ICDP-utbildning. Vi arbetar aktivt för att vara goda förebilder för eleverna genom att möta varandra med respekt och använda ett vårdat språk. På klassråd ska finnas en stående punkt om trygghet som sedan följs upp på elevråd och fritidsråd. På alla raster finns rastvärdar och aktiviteter för barnen. I omklädningsrummen finns alltid en vuxen närvarande. 4

5 Med trygghet menar vi: Att bli respekterad för sina åsikter och bli lyssnad på. Att få känna att alla är lika mycket värda. Att veta vad som förväntas av mig. Att ha tydliga vuxna omkring mig som sätter gränser. Att ha någon att vara med på rasterna. Att få den hjälp man behöver för att lyckas i skolan. Att veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp. Att veta att vuxna ingriper vid kränkande behandling. Avstämning under året Vi genomför brukarenkät och trygghetsenkät. Resultaten sammanställs och utvärderas. På skolans råd diskuteras och följs frågan om trygghetsarbetet i grupperna. 4. Läroplansmål - Kunskaper Mål: Alla elever ska nå kunskapskraven enligt LGR Processen Elevernas inflytande över sitt lärande och sin arbetsmiljö. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi anpassar vårt arbetssätt och innehållet i undervisningen så att alla elever ges möjlighet att uppnå målen. Med stöd av kvalitetsutvecklarna i Örebro arbetar vi med ledarrollen i fokus. För att nå ökad måluppfyllelse arbetar vi på följande sätt: Under höstterminen har vi ett utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare för att sätta upp mål för läsåret samt upprätta en individuell utvecklingsplan (IUP) som en naturlig grund för skolarbetet. Under samtalet fyller eleven med pedagog och vårdnadshavare i elevens IUP där nuläget beskrivs samt mål för det fortsatta arbetet sätts upp. Vi arbetar efter pedagogiska planeringar (PP) och material som tydligt redovisar målen i LGR11 och hur dessa skall följas upp och uppnås. Dessa PP ligger till grund för de skriftliga omdömena. 5

6 Alla elever med annat modersmål än svenska uppmuntras att förkovra sig i samt använda sitt modersmål i sina studier. Vi samarbetar med modersmålsavdelningen för att stärka språket i ämnet. Undervisning i modersmålet sker parallellt med den ordinarie undervisningen och syftet är att stärka språk och kultur samt att arbeta med de sociala målen tillsammans. Vi gör en bedömning av den språkliga medvetenheten redan i förskoleklassen för att tidigt kartlägga och bedöma elevernas behov. Material som används som underlag för denna bedömning är Bornholmsmodellen, Fonolek och jag kan materialet. De elever som bedöms behöva arbeta mer med den fonologiska medvetenheten följs sedan upp i årskurs 1. Avstämning under året Under utvecklingssamtalen utvärderas elevens arbete utifrån de uppsatta målen i IUP: n. Elevens läs- och skrivutveckling följs upp en gång per termin genom Skolverkets material Nya språket lyfter samt minst en gång per läsår med Skolverkets Bedömningsstöd för läs- och skrivinlärning. Resultaten diskuteras i arbetslagen där specialpedagog deltar. Den språkliga medvetenheten testas i förskoleklassen. Elevernas matematikutveckling följs upp enligt modellen i Bedömningsstöd i matematik. Dessutom följs respektive elevs kunskaper i alla ämnen upp regelbundet genom bland annat utvärdering av hur väl kunskapsmålen är uppfyllda i de pedagogiska planeringarna. Detta redovisas sedan i de skriftliga omdömena. I mitten av varje termin sker en avstämning på individnivå i samtliga ämnen. Stödmaterial Klass 1-3 använder sig av Skolverkets material Bedömningsstöd i läs- och skrivinlärning och Nya språket lyfter. I matematiken använder vi oss av Skolverks Bedömningsstöd i matematik. Nationella prov genomförs i år 3. Resultatet analyseras och ligger till grund för de skriftliga omdömen som ges på vårterminen i årskurs 3. Nyanlända elever kartläggs enligt gällande riktlinjer. Åtgärder om en elev riskerar att inte nå målen Varje lärare är skyldig att vid varje misstanke om att elev inte kommer att nå målen rapportera detta vidare, till skolans elevhälsoteam. Läraren utarbetar extra anpassningar som skrivs in i elevens IUP. Vid behov upprättas åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen ska vara tidsbestämda och följas upp regelbundet. 6

7 Beslut om vidare stödåtgärder tas av rektor i skolans elevhälsoteam. Stödet kan ges både enskilt eller i grupp av pedagoger i arbetslagen. Stöd ges även indirekt genom att pedagogerna får handledning/rådgivning av specialpedagog och/eller skolpsykolog. Dokumentation Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras i deras individuella utvecklingsplaner. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling sker också genom avstämning och uppföljning av måluppfyllelsen. 5. Läroplansmål - Elevernas ansvar och inflytande Mål: Öka elevens möjlighet till delaktighet i skolans och fritidshemmets verksamhet. Processen Tillsammans med respektive pedagog diskuterar och bestämmer eleven och vårdnadshavare hur målen i LGR11 skall uppnås. Elever i år 1-3 ansvarar för sitt eget lärande genom att tillsammans med vårdnadshavare och pedagog på utvecklingssamtalet sätta upp egna kunskapsmål i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Alla klasser har klassråd regelbundet. Elevrådsrepresentanterna tar med information till elevrådet som träffas kontinuerligt under hela läsåret. För att skapa delaktighet och inflytande vill vi ge alla elever möjlighet att vara med på elevråd under sina skolår på Brukets skola. Därför väljs representanter löpande vid närmaste klassråd. Varje klass (F-3) bidrar med två elever som får delta vid kommande elevråd. Protokoll från elevrådet gås igenom i alla klasser. Fritidshemmet har fritidsråd varje termin. Personalen på fritidshemmet är ansvariga. Dokumentation Elever och personal gör en utvärdering av de olika aktiviteterna. Minnesanteckningar skrivs vid varje klassråd, elevråd och fritidsråd. Minnesanteckningarna synliggörs för alla elever och frågorna lämnas till ledningsgruppen för vidare arbete. Dokumentation görs också genom elevernas individuella utvecklingsplaner och pedagogiska planeringar. Resultatet av åtgärderna förs in i nästa års kvalitetsrapport. 7

8 6. Läroplansmål - Skola och hem Mål: Vi skapar möjligheter för elevernas utveckling och lärande genom god kontakt mellan skola och hem. Mål och krav är väl kända för föräldrar och elever. Processen Genom att skapa bra kontakt med alla vårdnadshavare redan när eleverna börjar på Brukets skola så skapar vi möjligheter för elevernas utveckling och lärande. Vi har regelbunden kontakt med hemmen genom veckobrev och månadsbrev från såväl skola som fritidshemmet. Fritidshemmet har drop-in-fika ett par gånger under läsåret. Vi tar telefonkontakt när vi behöver diskutera något med vårdnadshavarna eller om något hänt som vårdnadshavarna behöver få vetskap om. Alla vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med i skolan. Under läsåret kommer ett samarbete med modersmålsavdelningen/kulturgruppen att medföra en förstärkning i arbetet gällande vår strävan att ha ett gott samarbete med hemmen. Dokumentation Utvärdering av föräldramöten. Sammanställning av brukarenkät. 7. Läroplansmål - Övergång och samverkan Mål: Tydliga rutiner för överlämningar och samarbete mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem för att få en helhetssyn på elevens utveckling. Processen Genom ökat samarbete mellan personalen på de olika enheterna (förskola, förskoleklass, skola och fritidshem) skapar vi trygga överlämningar mellan förskola, förskoleklass och skola. Under vårterminen träffar förskoleklassen de blivande förskoleklasseleverna för gemensamma aktiviteter. 8

9 Förskoleavdelningarna på skolan har gemensamma öppningar och stängningar med fritidshemmet Guldgruvan. Under året har man olika aktiviteter tillsammans som att fira midsommar och grilla ute. Klasslärare och fritidspedagoger träffas vid skoldagens slut när eleverna ska gå över till fritids. Klasslärare har då möjlighet att lämna över information till fritidspedagog om skoldagen. Lärare till blivande år 1 besöker förskoleklassen under våren för att presentera sig och träffa alla barn. När möjlighet finns gör läraren flera korta besök i verksamheten för att lära känna barnen. Personalen träffas och har ett överlämnande under våren för att övergången mellan förskoleklass och år 1 ska bli så bra som möjligt. Den personal som behöver ska få information om t.ex. allergier eller andra sjukdomar, sekretess och vilka elever som inte får vara med på bild. Avstämning under året Utvärdering av årshjul och handlingsplan sker i årets kvalitetsredovisning. 8. Läroplansmål - Bedömning och betyg Mål: Alla elever får det stöd de behöver för sin kunskapsutveckling. Processen Under höstterminen har vi utvecklingssamtal med alla elever och vårdnadshavare, där upprättas en IUP. Genom att arbeta aktivt med individuella utvecklingsplaner (IUP) där eleverna blir medvetna om målen och vad som krävs för att nå målen för kunskapsområdet synliggör vi mål och krav för eleverna. Vi använder Skolverkets Bedömningsstöd för läs- och skrivinlärning och Nya språket lyfter i svenska samt Skolverkets Bedömningsstöd i matematik i matematik för att kartlägga elevernas kunskaper och som ett underlag för bedömning. Den språkliga och fonologiska medvetenheten följs upp redan i förskoleklassen för att kunna sätta in rätt stöd tidigt. 9

10 Arbetet med ovanstående dokumentation diskuteras och utvärderas i arbetslagen för att nyttja varandras kunskaper och erfarenheter. Avstämning under året Under utvecklingssamtalen utvärderas elevens arbete utifrån de uppsatta målen i IUP: n. Respektive lärare följer dessutom upp varje elevs kunskaper i alla ämnen regelbundet genom bland annat utvärdering av hur väl kunskapsmålen är uppfyllda i de pedagogiska planeringarna. I mitten av varje termin sker en avstämning på individnivå i samtliga ämnen. Skriftliga omdömen ges en gång per läsår. Vi kommer att använda Skolverkets blankett för skriftliga omdömen. Vi genomför nationella prov i årskurs 3. Kunskapsprofiler görs på alla elever utifrån proven. Dessa analyseras och den fortsatta undervisningen läggs upp efter detta. För att få en rättvis och likvärdig bedömning kommer lärarna i lärararbetslaget tillsammans med klassläraren bedöma proven. 9. Skolans utvecklingsområden utifrån kvalitetsrapporten Brukets skola har inför föregående läsår genomgått en stor organisationsförändring. Från att tidigare ha varit en F-6 skola är nu Brukets skola en F-3 skola. Inför nuvarande läsår anställdes ett flertal nya personal på skolan samt en ny rektor. Skolsköterskans och kuratorns tjänstgöringsgrad ökades och skolpsykologen fick ett riktat uppdrag på skolan. Dessa förändringar har påverkat verksamheten på ett gynnsamt sätt. Vi fokuserar på arbetet med arbetsmiljön på skolan för att skapa struktur, trygghet och arbetsro för våra elever. Personalen är organiserad i team runt varje årskurs för att säkerställa behörighet och för att ge varje elev det stöd den behöver. I teamen ingår förutom pedagoger också fritidspedagoger och elevassistenter. Ett nära samarbete med specialpedagog, speciallärare och kurator ska också ge att elever med särskilda behov får rätt hjälp och stöttning samt anpassat material och rätt verktyg. Tillsammans med Perrongen och modersmålsavdelningen kartlägger vi nyanlända elever och ser över vilka elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål. En ambition under året är att bygga upp en förberedelseverksamhet. Ett utökat samarbete med modersmålsavdelningen innebär att 10

11 modersmålslärarna deltar i den ordinarie undervisningen för att stötta eleverna språkligt i sin kunskapsinhämtning. En lärare på modersmålsavdelningen har också fått sitt försteläraruppdrag på Brukets skola och kommer under året att vara behjälplig, med sin interkulturella kompetens, i vår strävan efter ett mycket gott samarbete med vårdnadshavarna. Vi kommer att erbjuda läxhjälp men även extra stöd för elever som behöver det vid något tillfälle i veckan. Skolan kommer att erbjuda handledning från skolpsykolog till personalen. Psykologen finns till vårt förfogande en halvdag per vecka. Dessutom kommer samarbetet med kvalitetsutvecklarna som påbörjades under förra läsåret att fortsätta under hösten där ledarskap, förhållningssätt och kollegialt lärande står i fokus. En ansvarig IKT-pedagog har fått uppdraget att utveckla arbetet med att använda digitala verktyg i undervisningen samt att använda It s learning som en aktiv lärplattform. Skolans hemsida ska vara levande och lättillgänglig. 10. Utvecklingsområde utifrån brukarenkät För att få vårdnadshavare mer delaktiga i brukarenkäten kommer kulturgruppen att få ett uppdrag där målet är att få en högre svarsfrekvens på brukarenkäten. Genusfrågan kommer att diskuteras under läsåret på olika konferenser. Alla vuxna på Brukets skola tar ett gemensamt ansvar och arbetar aktivt för att vara goda förebilder för eleverna. De vuxna tydliggör till vem eleverna ska vända sig under skoldagen, under rasterna och på fritidstid. När vuxna får kännedom om något så återkopplar de till eleverna. Genom klassråd, elevråd och fritidsråd fångar vi upp elevernas åsikter och på så sätt deltar de i den demokratiska processen. Genom samarbete med fastighetsbolaget kommer skolgårdsmiljön att ses över. Genom delaktighet i skolans råd får eleverna möjlighet att påverka. 11

12 11. Utvecklingsområde utifrån Grundskolenämndens verksamhetsplan Brukets skola ska under läsåret samarbeta med kvalitetsutvecklarorganisationen. Syftet är att organisera och genomföra aktiviteter som bidrar till: Skolans utvecklingsarbete kring ledarskap på skola. Ett gemensamt förhållningssätt. Stärka lokal organisation för kollegialt lärande på skolan. 12

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Normer och värden Kunskaper samt Bedömning och betyg Delaktighet och inflytande Övergång och samverkan

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Innehållsförteckning 1. Inledning och förutsättningar 2. Normer och värden/ det goda mötet 3. Kunskaper, betyg och bedömning 4. Barn i behov av stöd 5.

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Adolfsbergsskolan 7-9

Verksamhetsplan 2014/2015 Adolfsbergsskolan 7-9 Verksamhetsplan 2014/2015 Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Normer, värden, trygghet och jämställdhet 3. Kunskaper och måluppfyllelse 3.1 Extra anpassningar och Åtgärdsprogram

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolan F-6 Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Nolbyskolan F-6 Läsåret 2015/2016 november Arbetsplan för Nolbyskolan F-6 Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Verksamhetsplan Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Hagaskolans årshjul sid. 3 Hagafritidshem årshjul sid. 4 Utvecklingsarbete sid.

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för verksamheten 2015/2016 Wallerska skolan

Plan för verksamheten 2015/2016 Wallerska skolan Plan för verksamheten 2015/2016 Wallerska skolan Innehållsförteckning Inledning och förutsättningar 1. Normer och värden/ det goda mötet 2. Kunskaper, betyg och bedömning 3. Barn i behov av stöd 4. Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Arbetsplan för Kullingsbergsskolan Årskurs 4-6

Arbetsplan för Kullingsbergsskolan Årskurs 4-6 151001 Arbetsplan för Kullingsbergsskolan Årskurs 4-6 Läsåret 2015/2016 - Utveckla arbetet med elevers delaktighet och inflytande. - Utveckla kunskaper, lärande och utveckling genom att skapa samsyn i

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här 150812 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 2 och 3 Läsåret 2015/2016 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan läsåret 2016/17. Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan

Verksamhetsplan läsåret 2016/17. Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan Verksamhetsplan läsåret 2016/17 Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan Översikt/sammanfattning VAD behöver göras/prioriterade åtgärder HUR och av vilka VARFÖR?/ förväntat resultat Uppföljning (hur och när)

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolans f-klass/fritidshem

Kvalitetsanalys. Tranängskolans f-klass/fritidshem Kvalitetsanalys Tranängskolans f-klass/fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 5 Arbete i verksamheten...

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Innehåll Grunduppgifter...3 Utvärdering...4 Främjande insatser...4 Kartläggning...7 Förebyggande insatser...7 Rutiner för akuta situationer...8

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Olaus Petriskolan inkl. fritidshem

Arbetsplan 2015/2016 Olaus Petriskolan inkl. fritidshem Arbetsplan 2015/2016 Olaus Petriskolan inkl. fritidshem Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Normer och värden Kunskaper samt Bedömning och betyg Delaktighet och inflytande Övergång och samverkan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Grundskolan 2010

Kvalitetsredovisning för Grundskolan 2010 Kvalitetsredovisning för Grundskolan 2010 Enhet: Stavreskolan F-5 Verksamheten i förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg är på Stavreskolan helt integrerade med varandra både lokal- och verksamhetsmässigt.

Läs mer

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan.

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan. Norrsätraskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Lena Seydlitz Norrsätraskolans arbetsplan 2015 2016 för grundskolan. MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2016-10-12 Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer