TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3)"

Transkript

1 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) Anne Flodén, SU (redaktör) Lars Wennberg, KS Kerstin Karud, SUS Malmö, Anne Flodén.. har disputerat!! I vanliga fall brukar vi inte vara så personliga i Nya Transplantationsnytt, men här är det läge för ett undantag. Anne Floden, vår redaktör och utan var entusiasm Transplantationsnytt inte hade överlevt. Anne, som till vardags arbetar som transplantationskoordinator vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, försvarade sin avhandling med titeln Attitudes Towards Organ Donor Advocacy among Swedish Intensive and Critical Care Nurses i början av juni i år. Hon är den andra transplantationskoordinatorn i Sverige som har disputerat, den första var Marie Omnell Persson i Malmö. Anne beskriver närmare sin avhandling i det här numret av Nya Transplantationsnytt. I korta drag har hon studerat intensivvårdssjuksköterskors attityder och förhållningssätt till organdonation från nyligen avlidna. Till skillnad från de flesta andra avhandlingsarbeten kommer Annes forskning att kunna få omedelbara konsekvenser för sjukvåden, organdonationsverksamheten i Sverige och internationellt. Starkt Anne!! Under hösten kommer en rad aktiviteter som berör organ- och vävnadsdonation att äga rum i Sverige och jag hoppas att dessa sammantaget kommer att medföra att fler människor aktivt tar ställning i donationsfrågan och på ett positivt sätt. Donationsveckan infaller (som vanligt) v 42, i anslutning till den Europeiska Donationsdagen. Vi uppmanar och uppmuntrar samtliga sjukhus i Sverige att bedriva upplysningsarbete om just organ och vävnadsdonation. Donationskort och annat material är framtaget i samarbete med Donationsrådet på Socialstyrelsen och kan rekvireras via Donationsrådetshemsida De här frågorna berör ju på intet vis enbart Universitetssjukhusen med transplantationsverksamhet, utan är en angelägenhet för alla sjukhus eftersom behövande patienter och donatorer kommer från alla delar av vårt avlånga land. Förutom lokala och regionala möten, hölls i september ett State of the Art möte om DCD (Donation after Cadiac Death) i Stockholm. Ett väl utbyggt DCD program skulle kunna medföra ett tillskott på organ till väntande patienter, även om frågan självklart medför andra och nya etiska, praktiska och organisatoriska problem. Det är viktigt att dessa problem och frågeställningar diskuteras och belyses öppet så att alla, befolkningen och sjukvårdspersonal av alla kategorier, känner sig trygga med detta delvis nya förfarande vid organdonation. I juni i år hölls även World Transplant Games med Göteborg som värld och med Prins Daniel som beskyddare. För de som deltog var detta givetvis en viktig händelse och såväl donations- som transplantationsfrågor fick stort utrymme i media lokalt och nationellt. Jag är övertygad om att World Transplant games på både kort och lång sikt ökar donationsviljan i landet. Mer om spelen längre in i tidningen. NordiatransÊ Ê40 th Congress ÊÊÊÊÊÊÊÊLund Ê9-10ÊMarchÊ2012ÊÊÊ Theme:ÊNordicÊVision Deadlines:Ê AbstractÊSubmission:Ê1ÊOctoberÊ2011 ApplicationÊGrants:Ê20ÊJanuaryÊ2012 EarlyÊRegistration:Ê20ÊJanuaryÊ2012 Docent Lars Bäckman Uppsala Akademiska Sjukhus

2 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA European Training Program on Organ Donation (ETPOD) ETPOD är av EU rekommenderat som ett nationellt utbildningsprogram i organdonationsfrågor. Spanien initierade projektet och vid uppstarten 2006 tillfrågades flera regioner i Sverige om deltagande. I Södra regionen fanns intresse och det beslutades om att delta i uppbyggnaden av detta europeiska utbildningsprojekt, som innefattade 17 EU- länder. ETPOD genomfördes för första gången mellan 2006 och Syftet var att utveckla ett program som förmedlade samma kunskapsinnehåll gällande donationsfrågor i alla deltagarländer efter anpassning till respektive lands regelverk. Regional DAL och DAS har drivit genomförande av programmet i nära samarbete med transplantationskoordinatorer i Malmö, DAL i Halmstad och DAS i Ljungby. Programmet är nu etablerat och bygger på två utbildningsmodaliteter, dels internetbaserade utbildningskurser och dels utbildningsmöten. I varje deltagarland väljs ett målområde (i Sverige valdes hela Södra sjukvårdsregionen i uppbyggnadsfasen). I varje målområde utses två personer från intensivvården som får fördjupad kunskap om donationsfrågor, två personer som får en pedagogisk utbildning och en person som är övergripande kvalitetsansvarig. Programmet avslutas med en föreläsningsserie till sjukhuspersonal om donatorsidentifiering, diagnostik av total hjärninfarkt, donatorsvård, familjeomhändertagande och koordineringen av organ. Genom att i många EU- länder utbilda en miniorganisation som i sin tur föreläser till sjukhuspersonal sprids som ringar på vattnet kunskap om donation och leder förhoppningsvis på sikt till att fler donatorer identifieras. I Södra regionen är resultatet av deltagandet i ETPOD att vi idag årligen erbjuder en en-dagsutbildning till all sjukhuspersonal i donationsfrågor. Ett av regionens sjukhus får då ta på sig värdskapet men alla sjukhus i regionen kan skicka deltagare. Med beaktande av den utveckling som sker när det gäller samordning av organ och vävnadsdonation kommer för första gången årets ETPOD- dag att även innehålla föreläsning om vävnadsdonation. Nästa ETPOD- dag arrangeras i Malmö, onsdagen den 19 oktober, kl Mer information om utbildningsdagen finns på välj Donation/Kalendarium. Peter Desatnik Överläkare Anestesi och intensivvård Regional Donationsansvarig läkare Ulrika Peetz Hansson Intensivvårdssjuksköterska Regional Donationsansvarig sjuksköterska Södra sjukvårdsregionen 2

3 Attitudes towards organ donor advocacy among Swedish intensive and critical care nurses Ovanstående doktorsavhandling framlades vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg den 8 juni, 2011 Avhandlingen kan läsas i sin helhet på: Vård i livets slutskede inom intensivvården innefattar även vård av personer som har avlidit i total hjärninfarkt och som genom sin död blir potentiella organdonatorer. Detta innebär att vården kommer att förändras till vård efter livets slut, som då sker för att underlätta möjligheterna för organdonation. Syftet med denna avhandling var att kvalitativt och kvantitativt studera IVA-sjuksköterskors attityder till organ donor advocacy genom att studera deras uppfattningar, erfarenheter och förhållningssätt, samt att utveckla ett kontextspecifikt instrument för IVA- sjuksköterskors självskattning av attityder gentemot organ donor advocacy (ATODAS). Datainsamling skedde både med intervjuer och med enkäter, för att söka det unika i varje enskilt fall samt för att kunna studera gruppkorrelationer. Studiernas deltagare bestod av yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor. Tilltro till diagnostik av total hjärninfarkt Mindre än hälften av IVA sjuksköterskorna (48 %) litade på att man med säkerhet kunde fastställa att någon avlidit i total hjärninfarkt med hjälp av klinisk diagnostik (vilket är gold standard i Sverige) utan att en bekräftande cerebral angiografi genomfördes. Bland IVA-sjuksköterskor fanns en uppfattning av att denna osäkerhet kunde påverka anhöriga när beslut om organdonation skulle fattas. Anhörigkontakterna God kontakt med familjen beskrevs som central. Trettio procent av sjuksköterskorna (n = 207) hävdade att frågan om organdonation innebar en ytterligare påfrestning för anhöriga utöver det faktum att deras närstående hade avlidit. Totalt 39 procent (n = 275) hade erfarenhet av att frågan om organdonation inte tagits upp eftersom situationen ansetts vara så känslomässigt laddad att det ansågs olämpligt. Dock framstod uppfattningen från intervjuerna att frågan om donation alltid bör ställas eftersom det var viktigt att uppfylla den avlidnes vilja avseende donation, oavsett om det innebar att organdonation skulle bli av eller inte. Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att det beslut familjemedlemmarna kom fram till var äkta och fattades av egen fri vilja samt att det skulle leda till en känsla av rätt beslut utan ånger. Vård av den potentielle organdonatorn IVA-sjuksköterskan strävade efter att skydda och uppfylla den potentiella organdonatorns vilja och önskningar och upplevde ett krav att ta ansvar för situationen genom att visa respekt, bevara värdighet, genomföra donationsprocessen på ett korrekt sätt samt att uppvisa ett professionellt förhållningssätt. Det får inte bli fel sågs som centralt, såväl i mötet med familjen som vid vården av den möjliga donatorn. Även om den medicinska vården var tidskrävande så upplevde deltagarna en ännu större ansvarskänsla för familjen i dessa situationer. förekommande uppfattning var att sjuksköterskans plikt enbart var att ta hand om levande personer, medan andra menade att deras professionella ansvar innebar ett skifte av fokus från den avlidne personen till de möjliga organmottagarna. Att ta hand om en organdonator krävde ett extraordinärt och känslomässigt engagemang jämfört med vård av den vanliga IVA- patienten. Medvetenhet om sin egen uppfattning rörande total hjärninfarkt och organdonation ansågs ytterst viktigt på grund av att sjuksköterskan kommer att handla i enlighet med denna, medvetet eller omedvetet. Uppfattningen var att neutrala kollegor var mindre proaktiva för att främja organdonation. Upplevd brist på organisation Behovet av en tydlig organisation när det gäller organdonation togs upp i flera av delstudierna. Data från intervjuerna och enkäterna visade en besvikelse över bristen på struktur och riktlinjer. Det fanns ett behov av en lokal organisation och av riktlinjer att använda genom donationsprocessen, särskilt i den tidiga fasen. Det uppfattades som att identifiering av möjliga donatorer inte ägde rum på grund av brist på struktur och riktlinjer. Sammanfattningsvis Tvivel på och olika sätt att förstå diagnostiken av total hjärninfarkt verkar vara en avgörande faktor vid vård av en patient som kan bli en potentiell organdonator. Bristen på en strukturerad och välfungerande organisation verkar också vara en begränsning. Båda dessa aspekter är viktiga för IVA sjuksköterskans möjlighet att uppfylla sitt professionella ansvar gentemot den avlidne, anhöriga, kollegor samt ev. mottagare av organ. Avhandlingen bygger på följande delarbeten: I Flodén A, Forsberg A. A phenomenographic study of ICU nurses perceptions of and attitudes to organ donation and care of potential donors. Intensive & Critical Care Nursing, 2009; 25, II Flodén A, Persson L-O, Rizell M, Sanner M, Forsberg A. Attitudes to organ donation among Swedish ICU nurses. Journal of Clinical Nursing. 2011a. doi: /j. III x. Flodén A, Berg M, Forsberg A. ICU nurses perceptions of responsibilities and organisation in relation to organ donation - A phenomonographic study. Intensive & Critical Care Nursing, doi: /j.iccn IV Flodén A, Lennerling A, Fridh I, Rizell M, Forsberg A. Development and Psychometric Evaluation of the Instrument: Attitudes Towards Organ Donor Advocacy Scale (ATODAS). The Open Nursing Journal, In press. Anne Flodén, leg sjuksköterska, fil.dr. Transplantationskoordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset Det professionella ansvaret Olika uppfattningar fanns bland IVA-sjuksköterskorna angående deras ansvar när en person hade avlidit i total hjärninfarkt. En 3

4 NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION World Tr a n s p l a n t 2 / 2011 (årgång 3) lagledare. Det var mycket uppskattat och en trevlig gest. Sverige hade sitt största lag någonsin med över 50 deltagare, anhöriga och supportrar inräknade. TransplantSweden-Idrottsföreningen för Transplanterade växer så det knakar och truppen till Durban, i Sydafrika, 2013 borde bli minst lika stor. Självklart är föreningen öppen för alla som fått ett eller flera organ transplanterade, anhöriga, supportrar och medicinsk personal. Tävlingarna började ordentligt på söndagen och Sverige tog direkt ett av många guld. Innebandylaget spelade en mycket tuff final mot grannlandet Finland. Det blev många medaljer under tävlingsveckan till Svenska transplantationslandslaget. Alla idrottsevenemang gick på kända arenor i Göteborg med Slottsskogsvallen som juvelen i kronan. Här avgjordes två dagar av friidrott och här överlämnades stafettpinnen, officiellt i form Veckan innan Midsommar gick det 18:e World Transplant Games av stapeln i Göteborg. Det blev den största manifestationen någonsin i Sverige för organdonation och uppmärksammandet av bristen på transplanterbara organ. Spelen inspirerade också allmänheten att ta ställning om sina egna organ, vilket var ett av målen med att få tävlingarna till Sverige. Totalt kom drygt personer, varav transplanterade idrottare, från drygt 50 länder till Göteborg juni. WTG2011 i Göteborg blev därmed ett av de största World Transplant Games genom tiderna. Några nya länder kom också med i Prins Daniel, beskyddare för WTG2011, tar emot en gåva från det Australiensiska laget gemenskapen. Till exempel hade Bhutan skickat en representant. Det var extra spännande att Prins Daniel, som bekant också är njurtransplanterad, kom till Göteborg som spelens beskyddare. Han deltog dock inte som tävlande, även om det säkert ryckte i golfarmen, men agerade starter och medaljutdelare i det nya Livsloppet. Vidare besökte han Drottning Silvias Barnsjukhus vid Östra Sjukhuset. Vid en lunch på konserthuset, fick Prins Daniel fick ta emot en gåva från det Australiensiska laget. Gåvan bestod i en tavla målad i traditionell aborigin Dot painting teknik och lämnades över av konstnären själv. Efter lunchen gick prinsen ner till Götaplatsen, där samtliga lag samlats för processionen till Lisebergshallen och invigningen, och hälsade personligen på alla av WTGF-flaggan, till Willie Uys från Sydafrika som arrangerar nästa World Transplant Games i Durban I och med WTG2011 tog tävlingarna ett steg in i Cyberspace. För första gången kunde man följa händelserna direkt på nätet via web-tv. Dels sändes det direkt från olika arenor och föreläsningar, dels kunde tittare från alla världens hörn få en nyhetsuppdatering live varje kväll klockan 19 lokal svensk tid. Ett uppskattat inslag var också Kvällssoffan där intressanta personer, tävlande och andra engagerade inom transplantation, intervjuades i direktsändning. Allt detta finns arkiverat och kan ses on demand som det heter på nusvenska 4

5 Games 2011 Några svenska delegater Midsommarfest på Trädgårdsföreningen i Göteborg Sociala medier som Facebook, Twitter, Bambuser, YouTube med flera gjorde också att WTG2011 fick enormt genomslag. Det var många anhöriga från hela världen som följde med och höll sig uppdaterade och kom med uppmuntrande tillrop och kommentarer. Veckan avslutades med en fest på Trädgårdsföreningen i Göteborg där samtliga deltagare bjöds på Svensk Midsommarafton. Det var många som deltog i de, för många nationaliteter, mycket udda men spännande typiska lekarna och dansen runt midsommarstången. WTGames 2011 i Göteborg blev mycket lyckat. Tävlingarna har visat att transplantation och att ta ställning själv i frågan om sina egna organ fungerar och ger många som väntar på ett eller flera organ hopp om ett friskare liv. Det är vad World Transplant Games handlar om. FAKTARUTA TransplantSweden - Idrottsföreningen för Transplanterade. World Transplant Games Federation WTG2011 web-tv On demand Scrolla ner till WTG2011-kanalen Tävlingarnas hemsida Durban, Sydafrika WTG2011 finns också att hitta på Facebook, Flickr, YouTube, Twitter och Bambuser. Text & Foto CJ Ahl Press och informationsansvarig World Transplant Games

6 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA Ett vårdvetenskapligt forskningsperspektiv på organdonation och organtransplantation En forskningsgrupp med namnet The Forsberg & Lennerling Research Group in Organ Donation and Organ Transplantation har etablerat sig som ledande i Skandinavien avseende vetenskapliga studier med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Gruppen som startades och leds av professor Anna Forsberg och medicine doktor Annette Lennerling har sju medlemmar. Medlemmarna som alla är sjuksköterskor har sin professionella plattform inom transplantationssjukvård, organdonation eller intensivvård och hör akademiskt till Sahlgrenska Akademin och Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. De representerar vård av såväl vuxna som barn. Under åren har gruppen publicerat fem avhandlingar och runt 30 vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv. I september 2011 står gruppen tillsammans med medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets Transplantationscentrum som lokala värdar för den årliga konferens som arrangeras av International Transplant Nurses Society (ITNS) i Göteborg. Forskningsgruppens projekt är primärt humanvetenskapliga. Den ontologiska utgångspunkten är att människan är ett motivstyrt handlande subjekt. Intresset för forskningen inom organdonation är hur människan i relation till en organdonation förstår, uppfattar, upplever och bemästrar situationen och fenomenet donation av organ. Vidare är ett centralt perspektiv att se människan som har en sjukdom eller symtom och inte sjukdomen i människan. Det är den transplanterade människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande såväl som i samband med återhämtning och bevarande av hälsa som är i fokus. Frågeställningarna inom studierna är i huvudsak riktade mot personens tolkning av och reaktion på hela sin livssituation snarare än sjukdomen i sig. Forskningen genomförs med en bredd av metoder såsom fenomenografi, fenomenologi, fenomenologisk hermeneutik, grounded theory, innehållsanalys, instrumentutveckling samt olika statistiska metoder. Tre mätinstrument har antingen utvecklats från grunden eller vidareutvecklats; The percieved threat of the risk for graft rejection (PTGR), och General Coping Questionnaire (GCQ) vilka studerar upplevelse och coping i relation till risken för avstötning samt the Organ Transplant Symptom and Well-being Instrument (OTSWI). Fyra huvudspår i forskningsgruppens inriktning kommer att fortsätta utvecklas. Dessa är: Organdonation från avliden givare som situation och fenomen Organdonation från levande givare i form av erfarenheter och konsekvenser för hälsa och dagligt liv Symtom och hälsorelaterad livskvalitet hos organtransplanterade personer Lärande, bemästrande och adherence hos organtransplanterade personer Professor Anna Forsberg Göteborgs Universitet Medlemmar i The Forsberg & Lennerling Research Group Från vänster: Isabell Fridh, Anna Forsberg, Anne Flodén, Madeleine Nilsson, Annette Lennerling, Charlotte Lovén. Saknas: Suzanne Malmros 6

7 DCD Donation after Cardiac Death ett aktuellt ämne för diskussion i Sverige Det andra svenska State of the Art mötet om DCD avhölls den september på Läkaresällskapet i Stockholm. Denna upplagas pressläggning inföll dock före mötet varför ett referat från själva mötet kommer först i nästa nummer. DCD (också benämnt Non-Heart Beating Donor NHBD) utgör en växande andel av organdonationer i Europa. I Storbritannien och Holland kommer närmare 30% av de transplanterade njurarna från en DCD donator. En majoritet av Europas länder har idag infört eller planerar införande av DCD och frågan aktualiseras nu även i Sverige. DCD indelas i två huvudtyper, kontrollerad - och okontrollerad DCD. Dessa två grupper kan sedan delas upp i ytterligare fyra subgrupper, den så kallade Maastricht-indelningen. Maastricht I Maastricht II Maastricht III Död vid ankomst sjukhus - återupplivning avslutat utanför sjukhuset Misslyckad/avslutad återupplivning inom sjukhusmiljö Förväntat hjärtstopp efter avslutad respiratorbehandlig. Vid kontrollerad DCD finns därmed gott om tid för förberedelser och diskussion med anhöriga. Det svenska regelverket för att undersöka en patients viljeyttring via Donationsregistret är dock i dessa fall problematiskt. Vid kontrollerad DCD behöver ju donationsviljan utredas redan innan patienten dödförklaras. En viktig aspekt vid ett ev. införande av DCD är att de patienter som förväntas utveckla total hjärninfarkt verkligen identifieras och att behandlingen i dessa fall inte avbryts även om patienten bedömts bortom all hjälp. Jämfört med DBD (Donation after Brain Death) kan färre organ tas tillvara och organ kvalitén kan också påverkas negativt hos en DCD donator. Socialstyrelsen har klargjort att vid misstanke om utveckling av total hjärninfarkt kan behandlingen fortsätta för att upprätthålla vitala funktioner och därmed möjliggöra diagnostik med direkta kriterier. Huvudskälen att införa DCD är att förbättra organtillgången och att göra det möjligt att respektera fler individers önskan att donera. OM DCD används på fel sätt kan organtillgång och kvalitet istället påverkas negativt. Det är utomordentligt viktigt att säkerställa att så inte blir fallet i Sverige. Öystein Jynge Transplantationskoordinator, OFO Mellansverige Docent Annika Tibell Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Maastricht IV Hjärtstopp efter att döden är fastställd med direkta kriterier Okontrollerad DCD (Maastricht typ I och II) kräver mycket akut handläggning, avancerad logistik och särskilt utbildad beredskapsorganisation. De flesta DCD donationer idag kommer från Maastricht typ III gruppen. Detta rör sig alltså om patienter där man planerar att avsluta respiratorbehandling. För att patienten skall vara aktuell som DCD donator krävs att hjärtstillestånd förväntas uppkomma inom kort efter respiratoravstängning. Respiratorn stängs vanligen av inne på operationssalen och beredskap finns för att, efter hjärtstillestånd och den sk no touch perioden, omgående ta tillvara organen. 7

8 K a l e n d a r i u m Oktober Fördjupningsutbildning i organdonation för donationsansvariga sjuksköterskor, Sigtunahöjden Hotell och Konferens Donationsveckan 2011, Nationellt. 19 ETPOD basutbildningsdag inom organ- och vävnadsdonation, Södra sjukvårdsregionen, Donation 22 Europeiska donationsdagen, Nationellt EDHEP OFO Mellansverige, Friiberghs Herrgård, Örsundsbro (se ruta) 27 Arbetsmöte för transplantationsansvariga nefrologer - Södra sjukvårdsregionen, Skånes universitetssjukhus Malmö, 28 Regiondag om njurtransplantation - Södra sjukvårdsregionen, Skånes universitetssjukhus Malmö, EDHEP Göteborg, Hjortviken Hotell och Konferens (se ruta) November 10 Möte för donationsansvariga i Södra sjukvårdsregionen - Regionala styrgruppen för organdonation. December 1-2 EDHEP - Södra sjukvårdsregionen, Åkerberg, Höör Donation 7-8 EDHEP OFO Mellansverige, Friiberghs herrgård (se ruta) 2012 Januari Nationella DAL och DAS mötet, Västerås Mars 9-10 Nordiatrans 40e Kongress, Lund April Fördjupningsutbildning i organdonation för läkare, Pensionat Enehall, Båstad The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT), 32nd Annual Meeting and Sciebntific Sessions, Prague, Czech Republic Juli XXIV International Congress of The Transplantation Society, Berlin Grundutbildning i vävnadsdonation, Grand Hotel, Lund Organ Donation Congress, Buenos Aires, Argentina (se ruta) European Donor Hospital Konsten att möta människor Göteborg Malmö Stockholm Uppsala

Mätetal 1. Utsedd donationsansvarig läkare (DAL) och sjuksköterska (DAS)

Mätetal 1. Utsedd donationsansvarig läkare (DAL) och sjuksköterska (DAS) Sjukhus Mätetal 1. Utsedd donationsansvarig läkare (DAL) och sjuksköterska (DAS) DAL DAS rdal rdas Skriftligt uppdrag för Avsatt tid Organ Vävnad tim/v Kommentar: Total avsatt tid/iva enhet/ Mätetal 3.

Läs mer

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015 Inledning I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om donations- och transplantationsfrågor. Dir. 2013:25. Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013

Kommittédirektiv. Utredning om donations- och transplantationsfrågor. Dir. 2013:25. Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Kommittédirektiv Utredning om donations- och transplantationsfrågor Dir. 2013:25 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av vissa donationsoch

Läs mer

Avresa tidig morgon via Danmark och Österrike för att under em komma fram till slutmålet Dubrovnik i Kroatien. Nu väntade fyra spännande dagar på

Avresa tidig morgon via Danmark och Österrike för att under em komma fram till slutmålet Dubrovnik i Kroatien. Nu väntade fyra spännande dagar på Avresa tidig morgon via Danmark och Österrike för att under em komma fram till slutmålet Dubrovnik i Kroatien. Nu väntade fyra spännande dagar på European organ donation congress som arrangeras vartannat

Läs mer

Tävlingen med enbart vinnare

Tävlingen med enbart vinnare Tävlingen med enbart vinnare www.wtg2011.com Förord Att donera ett organ är att ge med hjärtat. I vissa fall bokstavligt talat. Vid en transplantation tas det donerade organet om hand och ges till någon

Läs mer

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013 Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Donationsrådet 2007 Identifierade svagheter och bister

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD)

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) INLEDNING Organdonation är en del av intensivvården i Sverige. När en patient under

Läs mer

ORGANDONATION EN INTENSIVVÅRDSFRÅGA! Kristina Hambræus Jonzon

ORGANDONATION EN INTENSIVVÅRDSFRÅGA! Kristina Hambræus Jonzon ORGANDONATION EN INTENSIVVÅRDSFRÅGA! 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 Avlidna donatorer i Sverige 180 160 140 120 100 110 108 110 149 130 152 147 136

Läs mer

SIR:s riktlinje för uppföljning av Avlidna på IVA Mätetal

SIR:s riktlinje för uppföljning av Avlidna på IVA Mätetal Ansvariga författare: Carl-Johan Wickerts, Caroline Mårdh, Per Hederström Version: 5.0 Fastställd: 2016-09-23 Gäller från: 2016-01-01 SIR:s riktlinje för uppföljning av Avlidna på IVA Mätetal Denna riktlinje

Läs mer

Möjliga donatorer i Sverige 2011. En sammanställning av dödsfall inom intensivvården

Möjliga donatorer i Sverige 2011. En sammanställning av dödsfall inom intensivvården Möjliga donatorer i Sverige 2011 En sammanställning av dödsfall inom intensivvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) 1 (7) Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland,

Läs mer

Möjliga organdonatorer i Sverige en sammanställning av dödsfall inom intensivvården

Möjliga organdonatorer i Sverige en sammanställning av dödsfall inom intensivvården Möjliga organdonatorer i Sverige 2012 en sammanställning av dödsfall inom intensivvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Medlemsbladet 1. Som vanligt lurar spännande saker bakom hörnet. Under 2011 gjordes det fler transplantationer än tidigare

Medlemsbladet 1. Som vanligt lurar spännande saker bakom hörnet. Under 2011 gjordes det fler transplantationer än tidigare Medlemsbladet 1 VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE 2012 Som vanligt lurar spännande saker bakom hörnet Intresseanmälan till EM för hjärt-lungtransplanterade i Apeldoorn Holland. Läs mer

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Forsberg & Lennerlings forskningsgrupp inom organdonation och organtransplantation

Forsberg & Lennerlings forskningsgrupp inom organdonation och organtransplantation Forsberg & Lennerlings forskningsgrupp inom organdonation och organtransplantation SAMMANFATTNING Forskningsgruppens projekt är primärt humanvetenskapliga. Den ontologiska utgångspunkten för de vetenskapliga

Läs mer

Nationell Workshop DCD Oktober Stefan Ström Medlem i VOG Organ RDAL Uppsala Örebro regionen

Nationell Workshop DCD Oktober Stefan Ström Medlem i VOG Organ RDAL Uppsala Örebro regionen VOG ORGANORGAN Vävnads Områdes Grupp Organ DCD projektet t Nationell Workshop DCD Oktober 2015 Norra Lti Latin Stockholm Stefan Ström Medlem i VOG Organ RDAL Uppsala Örebro regionen VARFÖR? Transplantationskirurgin

Läs mer

Organdonatorer i Sverige 2014

Organdonatorer i Sverige 2014 Organdonatorer i Sverige 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen

Läs mer

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska. En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska. En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Organdonation. Berörda enheter

Organdonation. Berörda enheter Organdonation Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Bakgrund Total hjärninfarkt är det dödsbegrepp som används i Sverige sedan 1988-01- 01 (SFS 1987:269). Med hjälp av indirekta eller

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

DCD III donation efter död till följd av cirkulationstillestånd. Ordnat nationellt införande av ny medicinsk teknik Ger fler möjlighet att donera

DCD III donation efter död till följd av cirkulationstillestånd. Ordnat nationellt införande av ny medicinsk teknik Ger fler möjlighet att donera DCD III donation efter död till följd av cirkulationstillestånd Ordnat nationellt införande av ny medicinsk teknik Ger fler möjlighet att donera Bakgrund 95000 700 0,5% 167 650 Vi har alltså för få identifierade

Läs mer

UPPSALA ÖREBRO REGIONEN

UPPSALA ÖREBRO REGIONEN UPPSALA ÖREBRO REGIONEN DONATION ORGANISATION OCH REGIONALT ARBETSSÄTT RESULTAT September 2015 1 EN INBLICK I 2 3 Detta är ingen region! 4 Detta är en kontinent 5 UPPSALA ÖREBRO REGIONEN RDAL RDAS 7 ORGANISATION

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Remissvar: Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Remissvar: Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) FHöARNBDU'KNADPE'N 'i Sundbyberg 2015-03-15 Vår referens: Sofia Karlsson Dnr.nr: 52015/06250/F Mottagarens adress: s.registrator@regeringska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Organdonation

Läs mer

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-09 Dnr: 140072/10 1(1) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Donationsspecialiserad sjuksköterska

Donationsspecialiserad sjuksköterska Donationsspecialiserad sjuksköterska vad gör en sådan och vad leder det till? Maria Söderkvist Under snart sex år har Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Solna arbetat med att

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

Remissvar med anledning av förslag till Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation, Ds 2011:32

Remissvar med anledning av förslag till Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation, Ds 2011:32 2011-11-09 Socialdepartementet 103 30 Stockholm Remissvar med anledning av förslag till Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation, Ds 2011:32 Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Sedan våren 2016 finns också en regionalt donationsansvarig sjuksköterska, vilket inte tidigare funnits i donationsregionen på flera år.

Sedan våren 2016 finns också en regionalt donationsansvarig sjuksköterska, vilket inte tidigare funnits i donationsregionen på flera år. Svar på interpellation från Marie Morell (M) och Lena Käcker- Johansson(KD) angående Vad görs för att förbättra donationsverksamheten i Östergötland?(Dnr RS 2016-663) Interpellanterna ställer viktiga frågor

Läs mer

Mätvärden donationsverksamhet

Mätvärden donationsverksamhet TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-16 LS-LED15-1306-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Att vårda organdonatorer Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av förutsättningar och hinder i verksamheten

Att vårda organdonatorer Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av förutsättningar och hinder i verksamheten EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ VÅRDVETENSKAP VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 2015:48 Att vårda organdonatorer Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av förutsättningar och hinder i verksamheten

Läs mer

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvarig sjuksköterska 2016

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvarig sjuksköterska 2016 Inledning I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska

Läs mer

Organdonatorer i Sverige En rapport baserad på dödsfall inom intensivvården

Organdonatorer i Sverige En rapport baserad på dödsfall inom intensivvården Organdonatorer i Sverige 2013 En rapport baserad på dödsfall inom intensivvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH)

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH) Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr 1.4-7015/2015 1(5) Ämne Donationsrådet Sekreterare Marianne Törnblom Datum 150603 Tid 10:00-14:00 Deltagare Kenneth Johansson, ordförande (KJ) Michael Wanecek, överläkare,

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Jan Forslid TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, P 18 1 (3) Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2015

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2015 Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

En skrift för närstående. Om organ- och vävnadsdonation

En skrift för närstående. Om organ- och vävnadsdonation En skrift för närstående Om organ- och vävnadsdonation Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

MOD Nyhetsbrev November Stort TACK till alla som hjälpt oss under donationsveckan!

MOD Nyhetsbrev November Stort TACK till alla som hjälpt oss under donationsveckan! Ämne: Nyhetsbrev november 2016 Från: "Emma" Datum: 2016-12-13 12:45 Till: Emma Dalman MOD Nyhetsbrev November 2016 Ännu en vän... Ännu en nära vän

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014 Sammanfattning Regeringen beslutade

Läs mer

Sjukhusläkares syn på organdonation

Sjukhusläkares syn på organdonation Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Sjukhusläkares syn på organdonation Maj 2015 Markör AB 1 (35) Uppdrag: Sjukhusläkares syn på organdonation Beställare: Utredningen om donations-

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

FRAMTIDENS DONATION. DCD Donation after Circulatory Death 18/11/2016. Stefan Ström

FRAMTIDENS DONATION. DCD Donation after Circulatory Death 18/11/2016. Stefan Ström FRAMTIDENS DONATION DCD Donation after Circulatory Death 18/11/2016 Stefan Ström Överläkare intensivvårdsavdelningen Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås RDAL Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Regionalt donationsansvariga Presentation av donationssiffror

Regionalt donationsansvariga Presentation av donationssiffror Regionalt donationsansvariga Presentation av donationssiffror Södra, Sydöstra, Stockholm, Uppsala-Örebro, Västra Götaland, Norra Södra sjukvårdsregionen, 2013 Befolkning 1,8 miljoner 25.679 km2 9 sjukhus

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Fastställda målbeskrivningar och kvalitetskrav till nationella/regional utbildningar. där SKL är delfinansiär.

Fastställda målbeskrivningar och kvalitetskrav till nationella/regional utbildningar. där SKL är delfinansiär. 2016-03-08 Fastställda målbeskrivningar och kvalitetskrav till nationella/regional utbildningar där SKL är delfinansiär. Bilaga: 1. Grundkurs i donation för intensivvårdspersonal 2. EDHEP, European Donor

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

Organdonation. En livsviktig verksamhet. Annette Grip, Överläkare MIVA, Södersjukhuset

Organdonation. En livsviktig verksamhet. Annette Grip, Överläkare MIVA, Södersjukhuset Organdonation En livsviktig verksamhet Annette Grip, Överläkare MIVA, Södersjukhuset Varför organdonation? Organtransplantation är det sista steget i en behandlingskedja, där alla tidigare steg har varit

Läs mer

Remissvar Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Remissvar Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över remissen/ betänkandet/ utredningen Organdonation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Transplantationsverksamheter i Sverige

Transplantationsverksamheter i Sverige Transplantationsverksamheter i Sverige Rapport från nationell tillsyn 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James. /smash/search.

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James.  /smash/search. Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer Inger James http://www.diva-portal.org /smash/search.jsf Kontext Gränssituationer Kirurgisk vårdavdelning Olika gemenskaper Huvudsyftet

Läs mer

C-uppsats Institutionen för Omvårdnad

C-uppsats Institutionen för Omvårdnad C-uppsats Institutionen för Omvårdnad SJUKSKÖTERSKANS DELTAGANDE I DONATIONSPROCESSEN Attityd, kunskap och upplevelse FÖRFATTARE Doris Larsson Zackariasson Författaren är Leg. Sjuksköt. vid Kirop. Sahlgrenska

Läs mer

Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (Ds 2013:58)

Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (Ds 2013:58) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1199 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (Ds

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Remissvar på Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) dnr S2015/06250/FS

Remissvar på Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) dnr S2015/06250/FS 2016-03-13 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård 103 33 stockholm Remissvar på Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) dnr S2015/06250/FS Svenska Läkaresällskapet (SLS) är

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Dagordning 3 dec kl. 13:00 16:00. Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr /2015 1(7) Tid 13:00-16:00, 08:30-12:00. Ämne Donationsrådet

Dagordning 3 dec kl. 13:00 16:00. Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr /2015 1(7) Tid 13:00-16:00, 08:30-12:00. Ämne Donationsrådet Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr 1.4-7015/2015 1(7) Ämne Donationsrådet Sekreterare Marianne Törnblom Datum 151203 151204 Tid 13:00-16:00, 08:30-12:00 Deltagare Kenneth Johansson, ordförande (KJ)

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. SFAIs. Intensivvårdsmöte 20-ÅRS JUBILEUM

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. SFAIs. Intensivvårdsmöte 20-ÅRS JUBILEUM Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. SFAIs Intensivvårdsmöte 20-ÅRS JUBILEUM 16 18 november 2016, Sigtuna Välkomna! 12:00 LUNCH 13:00 Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Vävnadsbanken vid Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsberättelse 2012 för Vävnadsbanken vid Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsberättelse 2012 för Vävnadsbanken vid Universitetssjukhuset i Lund Organisation och syfte Vävnadsbanken tillhör Skånes universitetssjukhus och är en del av KBR-divisionen och ligger under Barnhjärtcentrum

Läs mer

Donation. transplantation. en förutsättning för

Donation. transplantation. en förutsättning för Donation en förutsättning för transplantation Att människor vill donera organ och vävnader är en förutsättning för all transplantationsverksamhet. I vissa fall kan donationen ske redan medan man lever,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Vävnadsbanken vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Verksamhetsberättelse 2013 för Vävnadsbanken vid Skånes universitetssjukhus i Lund Verksamhetsberättelse 2013 för Vävnadsbanken vid Skånes universitetssjukhus i Lund Organisation och syfte Vävnadsbanken tillhör Skånes universitetssjukhus och var en del av division 2 och låg under Barnhjärtcentrum

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

Intensivvårdssjuksköterskors känslor och attityder kring donation efter hjärtdöd En kvalitativ intervjustudie

Intensivvårdssjuksköterskors känslor och attityder kring donation efter hjärtdöd En kvalitativ intervjustudie EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ VÅRDVETENSKAP VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 2015:58 Intensivvårdssjuksköterskors känslor och attityder kring donation efter hjärtdöd En kvalitativ intervjustudie

Läs mer

Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp.

Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp. Sahlgrenska akademin Forskningsplan Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp. BAKGRUND Enligt Svenska hjärt- lungräddningsregistret (Herlitz, 2012) har antalet personer som överlevt

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

Attityder till organdonation

Attityder till organdonation Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Attityder till organdonation Januari 2015 Markör AB 1 (40) Uppdrag: Attitydundersökning om organdonationer Beställare: Utredningen om donations-

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

2008-11-13 Dnr 14/08. Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen

2008-11-13 Dnr 14/08. Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen www.smer.se 2008-11-13 Dnr 14/08 Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen Statens medicinsk-etiska råd (SMER) överlämnar härmed en promemoria om överväganden i livets slutskede som tagits fram

Läs mer

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016 Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

RESEBERÄTTELSE FRÅN TPM-KURSEN 2013

RESEBERÄTTELSE FRÅN TPM-KURSEN 2013 RESEBERÄTTELSE FRÅN TPM-KURSEN 2013 Vi, Ulf Hyddmark IVA-läkare och DAL i Ystad samt Erica Svensson, IVA-ssk och DAS i Växjö, fick möjligheten att deltaga i 19 th Advanced International Training Course

Läs mer

Organdonation & transplantation. Lästips från sjukhusbiblioteket

Organdonation & transplantation. Lästips från sjukhusbiblioteket Organdonation & transplantation Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Den rena godheten (2007) Av Slavenka Drakulic Författarinnan har sökt upp ett tiotal personer som alla

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27 Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 21 Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU2015:84) dnr

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2013 (årgång 5)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2013 (årgång 5) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2013 (årgång 5) REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

Handlingsplan för donationsfrämjande arbete inom vårdgivarorganisationen år 2011-2013

Handlingsplan för donationsfrämjande arbete inom vårdgivarorganisationen år 2011-2013 1 (28) Nationell vävnadsdokumentation Handlingsplan för donationsfrämjande arbete inom vårdgivarorganisationen år 2011-2013 Sammanfattning Detta dokument är en av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderad

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

ATT VÅRDA FÖR LIVET CARING FOR LIFE. Intensivvårdssjuksköterskors kunskap och beredskap i organdonationsprocessen

ATT VÅRDA FÖR LIVET CARING FOR LIFE. Intensivvårdssjuksköterskors kunskap och beredskap i organdonationsprocessen Omvårdnadsvetenskap 15 hp, avancerad nivå Intensivvård 2013 ATT VÅRDA FÖR LIVET Intensivvårdssjuksköterskors kunskap och beredskap i organdonationsprocessen CARING FOR LIFE Intensive care nurses knowledge

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Bemötande i vården. Upplägg. Introduktion. Bemötandeärenden till patientnämndens kansli. Intervjuer med patienter som upplevt bristande bemötande

Bemötande i vården. Upplägg. Introduktion. Bemötandeärenden till patientnämndens kansli. Intervjuer med patienter som upplevt bristande bemötande Bemötande i vården Eva Jangland Sjuksköterska, klinisk adjunkt Kirurgen, Akademiska sjukhuset Doktorand Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala Universitet Upplägg Bemötandeärenden till patientnämndens

Läs mer

Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator Ger såväl närstående som sjukvårdspersonal rådrum

Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator Ger såväl närstående som sjukvårdspersonal rådrum Stellan Welin, professor, Bioteknik, kultur, samhälle, institutionen för tema, Linköpings universitet stewe@tema.liu.se Margareta Sanner, leg psykolog, docent, institutionen för folkhälso- och sjukvårdsforskning,

Läs mer

Intensivvård/ intermediärvård

Intensivvård/ intermediärvård Intensivvård/ intermediärvård Markus Castegren Överläkare/Funktionsområdeschef Intensivvård Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) markus.castegren@karolinska.se SFAIs definition av intensivvård Intensivvård

Läs mer