TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3)"

Transkript

1 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) Anne Flodén, SU (redaktör) Lars Wennberg, KS Kerstin Karud, SUS Malmö, Anne Flodén.. har disputerat!! I vanliga fall brukar vi inte vara så personliga i Nya Transplantationsnytt, men här är det läge för ett undantag. Anne Floden, vår redaktör och utan var entusiasm Transplantationsnytt inte hade överlevt. Anne, som till vardags arbetar som transplantationskoordinator vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, försvarade sin avhandling med titeln Attitudes Towards Organ Donor Advocacy among Swedish Intensive and Critical Care Nurses i början av juni i år. Hon är den andra transplantationskoordinatorn i Sverige som har disputerat, den första var Marie Omnell Persson i Malmö. Anne beskriver närmare sin avhandling i det här numret av Nya Transplantationsnytt. I korta drag har hon studerat intensivvårdssjuksköterskors attityder och förhållningssätt till organdonation från nyligen avlidna. Till skillnad från de flesta andra avhandlingsarbeten kommer Annes forskning att kunna få omedelbara konsekvenser för sjukvåden, organdonationsverksamheten i Sverige och internationellt. Starkt Anne!! Under hösten kommer en rad aktiviteter som berör organ- och vävnadsdonation att äga rum i Sverige och jag hoppas att dessa sammantaget kommer att medföra att fler människor aktivt tar ställning i donationsfrågan och på ett positivt sätt. Donationsveckan infaller (som vanligt) v 42, i anslutning till den Europeiska Donationsdagen. Vi uppmanar och uppmuntrar samtliga sjukhus i Sverige att bedriva upplysningsarbete om just organ och vävnadsdonation. Donationskort och annat material är framtaget i samarbete med Donationsrådet på Socialstyrelsen och kan rekvireras via Donationsrådetshemsida De här frågorna berör ju på intet vis enbart Universitetssjukhusen med transplantationsverksamhet, utan är en angelägenhet för alla sjukhus eftersom behövande patienter och donatorer kommer från alla delar av vårt avlånga land. Förutom lokala och regionala möten, hölls i september ett State of the Art möte om DCD (Donation after Cadiac Death) i Stockholm. Ett väl utbyggt DCD program skulle kunna medföra ett tillskott på organ till väntande patienter, även om frågan självklart medför andra och nya etiska, praktiska och organisatoriska problem. Det är viktigt att dessa problem och frågeställningar diskuteras och belyses öppet så att alla, befolkningen och sjukvårdspersonal av alla kategorier, känner sig trygga med detta delvis nya förfarande vid organdonation. I juni i år hölls även World Transplant Games med Göteborg som värld och med Prins Daniel som beskyddare. För de som deltog var detta givetvis en viktig händelse och såväl donations- som transplantationsfrågor fick stort utrymme i media lokalt och nationellt. Jag är övertygad om att World Transplant games på både kort och lång sikt ökar donationsviljan i landet. Mer om spelen längre in i tidningen. NordiatransÊ Ê40 th Congress ÊÊÊÊÊÊÊÊLund Ê9-10ÊMarchÊ2012ÊÊÊ Theme:ÊNordicÊVision Deadlines:Ê AbstractÊSubmission:Ê1ÊOctoberÊ2011 ApplicationÊGrants:Ê20ÊJanuaryÊ2012 EarlyÊRegistration:Ê20ÊJanuaryÊ2012 Docent Lars Bäckman Uppsala Akademiska Sjukhus

2 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA European Training Program on Organ Donation (ETPOD) ETPOD är av EU rekommenderat som ett nationellt utbildningsprogram i organdonationsfrågor. Spanien initierade projektet och vid uppstarten 2006 tillfrågades flera regioner i Sverige om deltagande. I Södra regionen fanns intresse och det beslutades om att delta i uppbyggnaden av detta europeiska utbildningsprojekt, som innefattade 17 EU- länder. ETPOD genomfördes för första gången mellan 2006 och Syftet var att utveckla ett program som förmedlade samma kunskapsinnehåll gällande donationsfrågor i alla deltagarländer efter anpassning till respektive lands regelverk. Regional DAL och DAS har drivit genomförande av programmet i nära samarbete med transplantationskoordinatorer i Malmö, DAL i Halmstad och DAS i Ljungby. Programmet är nu etablerat och bygger på två utbildningsmodaliteter, dels internetbaserade utbildningskurser och dels utbildningsmöten. I varje deltagarland väljs ett målområde (i Sverige valdes hela Södra sjukvårdsregionen i uppbyggnadsfasen). I varje målområde utses två personer från intensivvården som får fördjupad kunskap om donationsfrågor, två personer som får en pedagogisk utbildning och en person som är övergripande kvalitetsansvarig. Programmet avslutas med en föreläsningsserie till sjukhuspersonal om donatorsidentifiering, diagnostik av total hjärninfarkt, donatorsvård, familjeomhändertagande och koordineringen av organ. Genom att i många EU- länder utbilda en miniorganisation som i sin tur föreläser till sjukhuspersonal sprids som ringar på vattnet kunskap om donation och leder förhoppningsvis på sikt till att fler donatorer identifieras. I Södra regionen är resultatet av deltagandet i ETPOD att vi idag årligen erbjuder en en-dagsutbildning till all sjukhuspersonal i donationsfrågor. Ett av regionens sjukhus får då ta på sig värdskapet men alla sjukhus i regionen kan skicka deltagare. Med beaktande av den utveckling som sker när det gäller samordning av organ och vävnadsdonation kommer för första gången årets ETPOD- dag att även innehålla föreläsning om vävnadsdonation. Nästa ETPOD- dag arrangeras i Malmö, onsdagen den 19 oktober, kl Mer information om utbildningsdagen finns på välj Donation/Kalendarium. Peter Desatnik Överläkare Anestesi och intensivvård Regional Donationsansvarig läkare Ulrika Peetz Hansson Intensivvårdssjuksköterska Regional Donationsansvarig sjuksköterska Södra sjukvårdsregionen 2

3 Attitudes towards organ donor advocacy among Swedish intensive and critical care nurses Ovanstående doktorsavhandling framlades vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg den 8 juni, 2011 Avhandlingen kan läsas i sin helhet på: Vård i livets slutskede inom intensivvården innefattar även vård av personer som har avlidit i total hjärninfarkt och som genom sin död blir potentiella organdonatorer. Detta innebär att vården kommer att förändras till vård efter livets slut, som då sker för att underlätta möjligheterna för organdonation. Syftet med denna avhandling var att kvalitativt och kvantitativt studera IVA-sjuksköterskors attityder till organ donor advocacy genom att studera deras uppfattningar, erfarenheter och förhållningssätt, samt att utveckla ett kontextspecifikt instrument för IVA- sjuksköterskors självskattning av attityder gentemot organ donor advocacy (ATODAS). Datainsamling skedde både med intervjuer och med enkäter, för att söka det unika i varje enskilt fall samt för att kunna studera gruppkorrelationer. Studiernas deltagare bestod av yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor. Tilltro till diagnostik av total hjärninfarkt Mindre än hälften av IVA sjuksköterskorna (48 %) litade på att man med säkerhet kunde fastställa att någon avlidit i total hjärninfarkt med hjälp av klinisk diagnostik (vilket är gold standard i Sverige) utan att en bekräftande cerebral angiografi genomfördes. Bland IVA-sjuksköterskor fanns en uppfattning av att denna osäkerhet kunde påverka anhöriga när beslut om organdonation skulle fattas. Anhörigkontakterna God kontakt med familjen beskrevs som central. Trettio procent av sjuksköterskorna (n = 207) hävdade att frågan om organdonation innebar en ytterligare påfrestning för anhöriga utöver det faktum att deras närstående hade avlidit. Totalt 39 procent (n = 275) hade erfarenhet av att frågan om organdonation inte tagits upp eftersom situationen ansetts vara så känslomässigt laddad att det ansågs olämpligt. Dock framstod uppfattningen från intervjuerna att frågan om donation alltid bör ställas eftersom det var viktigt att uppfylla den avlidnes vilja avseende donation, oavsett om det innebar att organdonation skulle bli av eller inte. Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att det beslut familjemedlemmarna kom fram till var äkta och fattades av egen fri vilja samt att det skulle leda till en känsla av rätt beslut utan ånger. Vård av den potentielle organdonatorn IVA-sjuksköterskan strävade efter att skydda och uppfylla den potentiella organdonatorns vilja och önskningar och upplevde ett krav att ta ansvar för situationen genom att visa respekt, bevara värdighet, genomföra donationsprocessen på ett korrekt sätt samt att uppvisa ett professionellt förhållningssätt. Det får inte bli fel sågs som centralt, såväl i mötet med familjen som vid vården av den möjliga donatorn. Även om den medicinska vården var tidskrävande så upplevde deltagarna en ännu större ansvarskänsla för familjen i dessa situationer. förekommande uppfattning var att sjuksköterskans plikt enbart var att ta hand om levande personer, medan andra menade att deras professionella ansvar innebar ett skifte av fokus från den avlidne personen till de möjliga organmottagarna. Att ta hand om en organdonator krävde ett extraordinärt och känslomässigt engagemang jämfört med vård av den vanliga IVA- patienten. Medvetenhet om sin egen uppfattning rörande total hjärninfarkt och organdonation ansågs ytterst viktigt på grund av att sjuksköterskan kommer att handla i enlighet med denna, medvetet eller omedvetet. Uppfattningen var att neutrala kollegor var mindre proaktiva för att främja organdonation. Upplevd brist på organisation Behovet av en tydlig organisation när det gäller organdonation togs upp i flera av delstudierna. Data från intervjuerna och enkäterna visade en besvikelse över bristen på struktur och riktlinjer. Det fanns ett behov av en lokal organisation och av riktlinjer att använda genom donationsprocessen, särskilt i den tidiga fasen. Det uppfattades som att identifiering av möjliga donatorer inte ägde rum på grund av brist på struktur och riktlinjer. Sammanfattningsvis Tvivel på och olika sätt att förstå diagnostiken av total hjärninfarkt verkar vara en avgörande faktor vid vård av en patient som kan bli en potentiell organdonator. Bristen på en strukturerad och välfungerande organisation verkar också vara en begränsning. Båda dessa aspekter är viktiga för IVA sjuksköterskans möjlighet att uppfylla sitt professionella ansvar gentemot den avlidne, anhöriga, kollegor samt ev. mottagare av organ. Avhandlingen bygger på följande delarbeten: I Flodén A, Forsberg A. A phenomenographic study of ICU nurses perceptions of and attitudes to organ donation and care of potential donors. Intensive & Critical Care Nursing, 2009; 25, II Flodén A, Persson L-O, Rizell M, Sanner M, Forsberg A. Attitudes to organ donation among Swedish ICU nurses. Journal of Clinical Nursing. 2011a. doi: /j. III x. Flodén A, Berg M, Forsberg A. ICU nurses perceptions of responsibilities and organisation in relation to organ donation - A phenomonographic study. Intensive & Critical Care Nursing, doi: /j.iccn IV Flodén A, Lennerling A, Fridh I, Rizell M, Forsberg A. Development and Psychometric Evaluation of the Instrument: Attitudes Towards Organ Donor Advocacy Scale (ATODAS). The Open Nursing Journal, In press. Anne Flodén, leg sjuksköterska, fil.dr. Transplantationskoordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset Det professionella ansvaret Olika uppfattningar fanns bland IVA-sjuksköterskorna angående deras ansvar när en person hade avlidit i total hjärninfarkt. En 3

4 NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION World Tr a n s p l a n t 2 / 2011 (årgång 3) lagledare. Det var mycket uppskattat och en trevlig gest. Sverige hade sitt största lag någonsin med över 50 deltagare, anhöriga och supportrar inräknade. TransplantSweden-Idrottsföreningen för Transplanterade växer så det knakar och truppen till Durban, i Sydafrika, 2013 borde bli minst lika stor. Självklart är föreningen öppen för alla som fått ett eller flera organ transplanterade, anhöriga, supportrar och medicinsk personal. Tävlingarna började ordentligt på söndagen och Sverige tog direkt ett av många guld. Innebandylaget spelade en mycket tuff final mot grannlandet Finland. Det blev många medaljer under tävlingsveckan till Svenska transplantationslandslaget. Alla idrottsevenemang gick på kända arenor i Göteborg med Slottsskogsvallen som juvelen i kronan. Här avgjordes två dagar av friidrott och här överlämnades stafettpinnen, officiellt i form Veckan innan Midsommar gick det 18:e World Transplant Games av stapeln i Göteborg. Det blev den största manifestationen någonsin i Sverige för organdonation och uppmärksammandet av bristen på transplanterbara organ. Spelen inspirerade också allmänheten att ta ställning om sina egna organ, vilket var ett av målen med att få tävlingarna till Sverige. Totalt kom drygt personer, varav transplanterade idrottare, från drygt 50 länder till Göteborg juni. WTG2011 i Göteborg blev därmed ett av de största World Transplant Games genom tiderna. Några nya länder kom också med i Prins Daniel, beskyddare för WTG2011, tar emot en gåva från det Australiensiska laget gemenskapen. Till exempel hade Bhutan skickat en representant. Det var extra spännande att Prins Daniel, som bekant också är njurtransplanterad, kom till Göteborg som spelens beskyddare. Han deltog dock inte som tävlande, även om det säkert ryckte i golfarmen, men agerade starter och medaljutdelare i det nya Livsloppet. Vidare besökte han Drottning Silvias Barnsjukhus vid Östra Sjukhuset. Vid en lunch på konserthuset, fick Prins Daniel fick ta emot en gåva från det Australiensiska laget. Gåvan bestod i en tavla målad i traditionell aborigin Dot painting teknik och lämnades över av konstnären själv. Efter lunchen gick prinsen ner till Götaplatsen, där samtliga lag samlats för processionen till Lisebergshallen och invigningen, och hälsade personligen på alla av WTGF-flaggan, till Willie Uys från Sydafrika som arrangerar nästa World Transplant Games i Durban I och med WTG2011 tog tävlingarna ett steg in i Cyberspace. För första gången kunde man följa händelserna direkt på nätet via web-tv. Dels sändes det direkt från olika arenor och föreläsningar, dels kunde tittare från alla världens hörn få en nyhetsuppdatering live varje kväll klockan 19 lokal svensk tid. Ett uppskattat inslag var också Kvällssoffan där intressanta personer, tävlande och andra engagerade inom transplantation, intervjuades i direktsändning. Allt detta finns arkiverat och kan ses on demand som det heter på nusvenska 4

5 Games 2011 Några svenska delegater Midsommarfest på Trädgårdsföreningen i Göteborg Sociala medier som Facebook, Twitter, Bambuser, YouTube med flera gjorde också att WTG2011 fick enormt genomslag. Det var många anhöriga från hela världen som följde med och höll sig uppdaterade och kom med uppmuntrande tillrop och kommentarer. Veckan avslutades med en fest på Trädgårdsföreningen i Göteborg där samtliga deltagare bjöds på Svensk Midsommarafton. Det var många som deltog i de, för många nationaliteter, mycket udda men spännande typiska lekarna och dansen runt midsommarstången. WTGames 2011 i Göteborg blev mycket lyckat. Tävlingarna har visat att transplantation och att ta ställning själv i frågan om sina egna organ fungerar och ger många som väntar på ett eller flera organ hopp om ett friskare liv. Det är vad World Transplant Games handlar om. FAKTARUTA TransplantSweden - Idrottsföreningen för Transplanterade. World Transplant Games Federation WTG2011 web-tv On demand Scrolla ner till WTG2011-kanalen Tävlingarnas hemsida Durban, Sydafrika WTG2011 finns också att hitta på Facebook, Flickr, YouTube, Twitter och Bambuser. Text & Foto CJ Ahl Press och informationsansvarig World Transplant Games

6 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA Ett vårdvetenskapligt forskningsperspektiv på organdonation och organtransplantation En forskningsgrupp med namnet The Forsberg & Lennerling Research Group in Organ Donation and Organ Transplantation har etablerat sig som ledande i Skandinavien avseende vetenskapliga studier med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Gruppen som startades och leds av professor Anna Forsberg och medicine doktor Annette Lennerling har sju medlemmar. Medlemmarna som alla är sjuksköterskor har sin professionella plattform inom transplantationssjukvård, organdonation eller intensivvård och hör akademiskt till Sahlgrenska Akademin och Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. De representerar vård av såväl vuxna som barn. Under åren har gruppen publicerat fem avhandlingar och runt 30 vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv. I september 2011 står gruppen tillsammans med medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets Transplantationscentrum som lokala värdar för den årliga konferens som arrangeras av International Transplant Nurses Society (ITNS) i Göteborg. Forskningsgruppens projekt är primärt humanvetenskapliga. Den ontologiska utgångspunkten är att människan är ett motivstyrt handlande subjekt. Intresset för forskningen inom organdonation är hur människan i relation till en organdonation förstår, uppfattar, upplever och bemästrar situationen och fenomenet donation av organ. Vidare är ett centralt perspektiv att se människan som har en sjukdom eller symtom och inte sjukdomen i människan. Det är den transplanterade människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande såväl som i samband med återhämtning och bevarande av hälsa som är i fokus. Frågeställningarna inom studierna är i huvudsak riktade mot personens tolkning av och reaktion på hela sin livssituation snarare än sjukdomen i sig. Forskningen genomförs med en bredd av metoder såsom fenomenografi, fenomenologi, fenomenologisk hermeneutik, grounded theory, innehållsanalys, instrumentutveckling samt olika statistiska metoder. Tre mätinstrument har antingen utvecklats från grunden eller vidareutvecklats; The percieved threat of the risk for graft rejection (PTGR), och General Coping Questionnaire (GCQ) vilka studerar upplevelse och coping i relation till risken för avstötning samt the Organ Transplant Symptom and Well-being Instrument (OTSWI). Fyra huvudspår i forskningsgruppens inriktning kommer att fortsätta utvecklas. Dessa är: Organdonation från avliden givare som situation och fenomen Organdonation från levande givare i form av erfarenheter och konsekvenser för hälsa och dagligt liv Symtom och hälsorelaterad livskvalitet hos organtransplanterade personer Lärande, bemästrande och adherence hos organtransplanterade personer Professor Anna Forsberg Göteborgs Universitet Medlemmar i The Forsberg & Lennerling Research Group Från vänster: Isabell Fridh, Anna Forsberg, Anne Flodén, Madeleine Nilsson, Annette Lennerling, Charlotte Lovén. Saknas: Suzanne Malmros 6

7 DCD Donation after Cardiac Death ett aktuellt ämne för diskussion i Sverige Det andra svenska State of the Art mötet om DCD avhölls den september på Läkaresällskapet i Stockholm. Denna upplagas pressläggning inföll dock före mötet varför ett referat från själva mötet kommer först i nästa nummer. DCD (också benämnt Non-Heart Beating Donor NHBD) utgör en växande andel av organdonationer i Europa. I Storbritannien och Holland kommer närmare 30% av de transplanterade njurarna från en DCD donator. En majoritet av Europas länder har idag infört eller planerar införande av DCD och frågan aktualiseras nu även i Sverige. DCD indelas i två huvudtyper, kontrollerad - och okontrollerad DCD. Dessa två grupper kan sedan delas upp i ytterligare fyra subgrupper, den så kallade Maastricht-indelningen. Maastricht I Maastricht II Maastricht III Död vid ankomst sjukhus - återupplivning avslutat utanför sjukhuset Misslyckad/avslutad återupplivning inom sjukhusmiljö Förväntat hjärtstopp efter avslutad respiratorbehandlig. Vid kontrollerad DCD finns därmed gott om tid för förberedelser och diskussion med anhöriga. Det svenska regelverket för att undersöka en patients viljeyttring via Donationsregistret är dock i dessa fall problematiskt. Vid kontrollerad DCD behöver ju donationsviljan utredas redan innan patienten dödförklaras. En viktig aspekt vid ett ev. införande av DCD är att de patienter som förväntas utveckla total hjärninfarkt verkligen identifieras och att behandlingen i dessa fall inte avbryts även om patienten bedömts bortom all hjälp. Jämfört med DBD (Donation after Brain Death) kan färre organ tas tillvara och organ kvalitén kan också påverkas negativt hos en DCD donator. Socialstyrelsen har klargjort att vid misstanke om utveckling av total hjärninfarkt kan behandlingen fortsätta för att upprätthålla vitala funktioner och därmed möjliggöra diagnostik med direkta kriterier. Huvudskälen att införa DCD är att förbättra organtillgången och att göra det möjligt att respektera fler individers önskan att donera. OM DCD används på fel sätt kan organtillgång och kvalitet istället påverkas negativt. Det är utomordentligt viktigt att säkerställa att så inte blir fallet i Sverige. Öystein Jynge Transplantationskoordinator, OFO Mellansverige Docent Annika Tibell Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Maastricht IV Hjärtstopp efter att döden är fastställd med direkta kriterier Okontrollerad DCD (Maastricht typ I och II) kräver mycket akut handläggning, avancerad logistik och särskilt utbildad beredskapsorganisation. De flesta DCD donationer idag kommer från Maastricht typ III gruppen. Detta rör sig alltså om patienter där man planerar att avsluta respiratorbehandling. För att patienten skall vara aktuell som DCD donator krävs att hjärtstillestånd förväntas uppkomma inom kort efter respiratoravstängning. Respiratorn stängs vanligen av inne på operationssalen och beredskap finns för att, efter hjärtstillestånd och den sk no touch perioden, omgående ta tillvara organen. 7

8 K a l e n d a r i u m Oktober Fördjupningsutbildning i organdonation för donationsansvariga sjuksköterskor, Sigtunahöjden Hotell och Konferens Donationsveckan 2011, Nationellt. 19 ETPOD basutbildningsdag inom organ- och vävnadsdonation, Södra sjukvårdsregionen, Donation 22 Europeiska donationsdagen, Nationellt EDHEP OFO Mellansverige, Friiberghs Herrgård, Örsundsbro (se ruta) 27 Arbetsmöte för transplantationsansvariga nefrologer - Södra sjukvårdsregionen, Skånes universitetssjukhus Malmö, 28 Regiondag om njurtransplantation - Södra sjukvårdsregionen, Skånes universitetssjukhus Malmö, EDHEP Göteborg, Hjortviken Hotell och Konferens (se ruta) November 10 Möte för donationsansvariga i Södra sjukvårdsregionen - Regionala styrgruppen för organdonation. December 1-2 EDHEP - Södra sjukvårdsregionen, Åkerberg, Höör Donation 7-8 EDHEP OFO Mellansverige, Friiberghs herrgård (se ruta) 2012 Januari Nationella DAL och DAS mötet, Västerås Mars 9-10 Nordiatrans 40e Kongress, Lund April Fördjupningsutbildning i organdonation för läkare, Pensionat Enehall, Båstad The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT), 32nd Annual Meeting and Sciebntific Sessions, Prague, Czech Republic Juli XXIV International Congress of The Transplantation Society, Berlin Grundutbildning i vävnadsdonation, Grand Hotel, Lund Organ Donation Congress, Buenos Aires, Argentina (se ruta) European Donor Hospital Konsten att möta människor Göteborg Malmö Stockholm Uppsala

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013 Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Donationsrådet 2007 Identifierade svagheter och bister

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD)

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) INLEDNING Organdonation är en del av intensivvården i Sverige. När en patient under

Läs mer

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-09 Dnr: 140072/10 1(1) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH)

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH) Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr 1.4-7015/2015 1(5) Ämne Donationsrådet Sekreterare Marianne Törnblom Datum 150603 Tid 10:00-14:00 Deltagare Kenneth Johansson, ordförande (KJ) Michael Wanecek, överläkare,

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Attityder till organdonation

Attityder till organdonation Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Attityder till organdonation Januari 2015 Markör AB 1 (40) Uppdrag: Attitydundersökning om organdonationer Beställare: Utredningen om donations-

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2014 (årgång 6)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2014 (årgång 6) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2014 (årgång 6) REDAKTION, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars Wennberg, KS

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2013 (årgång 5)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2013 (årgång 5) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2013 (årgång 5) REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2009

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2009 nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2009 Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars Wennberg,

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Donation. Nyfiken på Metha Frøjk: OM ATT GE ELLER TA EMOT EN NJURE GÅR DET MODE I DIALYSAVDELNINGAR? Världsnjurdagen: ÄR DINA NJURAR OKEJ?

Donation. Nyfiken på Metha Frøjk: OM ATT GE ELLER TA EMOT EN NJURE GÅR DET MODE I DIALYSAVDELNINGAR? Världsnjurdagen: ÄR DINA NJURAR OKEJ? NR. 1.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Nyfiken på Metha Frøjk: OM ATT GE ELLER TA EMOT EN NJURE GÅR DET MODE I DIALYSAVDELNINGAR? Världsnjurdagen: ÄR

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Alla kan bli vinnare men det hänger på att fler vill donera organ. Har du tagit ställning till donation?

Alla kan bli vinnare men det hänger på att fler vill donera organ. Har du tagit ställning till donation? Alla kan bli vinnare men det hänger på att fler vill donera organ Har du tagit ställning till donation? 1 Medvetenheten bland allmänheten om organdonation har ökat och få säger idag nej till donation.

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Främjande av organdonation. En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer

Främjande av organdonation. En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer Främjande av organdonation En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON SAMMANFATTNING AV XVIVO Stort behov, patienter dör i väntan på en ny lunga XVIVO har en unik Patenterad,

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Total hjärninfarkt och organdonation - riktlinjer för handläggning

Total hjärninfarkt och organdonation - riktlinjer för handläggning Total hjärninfarkt och organdonation - riktlinjer för handläggning Flödesschema organdonation Identifiering av möjlig donator Patient med svår nytillkommen hjärnskada, som vårdas i ventilator vid ankomst

Läs mer

VIKING. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010

VIKING. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 VIKING VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 Föreningen Föreningens namn är VIKING-Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade (RFHLT). Viking är en riksförening inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Föreningen

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

STUDIE MED INFORMELLA PERSONLIGA INTERVJUER PER TELEFON

STUDIE MED INFORMELLA PERSONLIGA INTERVJUER PER TELEFON STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR UTREDNINGEN OM DONATIONS- OCH TRANSPLANTATIONSFRÅGOR STUDIE MED INFORMELLA PERSONLIGA INTERVJUER PER TELEFON S2013:04/2013/12 RAPPORT P1323 SENHÖSTEN 2013 SAMMANFATTNING

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om JUNI 2009 Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde leder till legitimation

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag.

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Inledning Årsberättelse Tobias Registret, Sveriges nationella register för potentiella givare av blodbildande stamceller, invigdes den 19 maj 1992. Registret namngavs efter Tobias som avled i en blodbristsjukdom

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT. nya. Nordiatrans 40 år

TRANSPLANTATIONSNYTT. nya. Nordiatrans 40 år TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2012 (årgång 4) Transplantation en framtidsorienterad verksamhet Som nytillträdd verksamhetschef känns det ju naturligt att hålla upp fingret i luften

Läs mer

Medlemsbladet 4. En aktiv Viking-höst. Kunglig glans över tr ansplantationsjubiléet VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE INNEHÅLL SID

Medlemsbladet 4. En aktiv Viking-höst. Kunglig glans över tr ansplantationsjubiléet VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE INNEHÅLL SID Medlemsbladet RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE 01 Kunglig glans över tr ansplantationsjubiléet En aktiv Viking-höst INNEHÅLL SID Kansli: Viking - Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Begäran om omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut rörande hjärttransplantationer som rikssjukvård

Begäran om omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut rörande hjärttransplantationer som rikssjukvård 1 (8) Rikssjukvårdsnämnden Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Begäran om omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut rörande hjärttransplantationer som rikssjukvård Med hänvisning till vad som anförs nedan

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2010 (årgång 2)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2010 (årgång 2) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2010 (årgång 2) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Njurkonferens i Norr 1

Njurkonferens i Norr 1 16-17 FEBRUARI 2011 I UMEÅ Njurkonferens i Norr 1 Innehåll: Onsdagen den 16 februari: Njursjukvården i norr förr och nu 4 Bernd Stegmayr Njurtransplantation och donation 5 Emöke Dimeny Njurdonation från

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

DONATION AV LÅNGA RÖRBEN OCH SENOR

DONATION AV LÅNGA RÖRBEN OCH SENOR DONATION AV LÅNGA RÖRBEN OCH SENOR DONATIONSVERKSAMHET I JÄMTLAND DAL CAROLINE STARLANDER, ÖL AN/IVA PER RAMBERG OCH ÅKE HAMBERG, ÖL ORTOPEDI DONATION AV LÅNGA RÖRBEN OCH SENOR Är vi bra i Jämtland? 130

Läs mer

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Vi, Lotta Svensson Appelqvist och Urban Beinö, hade den fantastiska möjligheten att få deltaga vid årets internationella histiocytos-seminarium.som

Läs mer

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Västra Götalandsregionen, Regionarkivet Göteborg inbjuder för 17:de året i följd till Dagar om lagar Nya organisationer,system och re er 5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 DAGAR OM

Läs mer

Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade

Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Verksamhetsberättelse 2009 Organisations nr. 802418-4213 Ordförande Anders olsson, Tvååker När vi bildade vår Idrottsförening 2004 var ett av huvudsyftena

Läs mer

Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9

Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9 1 T-Journalen Årgång 2011 Något av innehållet i detta nr: Nr 3 september Varför denna bild på vårt vackra slott? På sid 16 kan Du läsa mer om den medlemsträff som äger rum lördagen den 8 oktober med rundvandring

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Projektnr: P95/0182 HANDIKAPPINSTITUTET Projektrapport 1998 Box 510 162 15 VÄLLINGBY

Projektnr: P95/0182 HANDIKAPPINSTITUTET Projektrapport 1998 Box 510 162 15 VÄLLINGBY Projektnr: P9/18 HANDIKAPPINSTITUTET Projektrapport 1998 Box 1 1 1 VÄLLINGBY Projektansvariga: Kersti Samuelsson, Arbetsterapeut Johan Alinder, Överläkare Projektledare: Karoline Göterdal, Arbetsterapeut

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset medicinsk etiska riktlinjer förhjärt-lung räddning (HLR)

Sahlgrenska Universitets sjukhuset medicinsk etiska riktlinjer förhjärt-lung räddning (HLR) Sahlgrenska Universitets sjukhuset medicinsk etiska riktlinjer förhjärt-lung räddning (HLR) Medicinsk etik Länge var det den medicinska kunskapen som satte gränsen för behandling man gjorde allt man kunde.

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Metoder för förbättrad venprovtagning

Metoder för förbättrad venprovtagning Metoder för förbättrad venprovtagning Utvärdering av ett utbildningsprogram Karin Bölenius Institutionen för omvårdnad och institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet, Umeå,

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

Det konstigaste med att bli sjuk var att jag inte kände springet i benen längre. Att bli omkringkörd i rullstol för att få frisk luft var ingen

Det konstigaste med att bli sjuk var att jag inte kände springet i benen längre. Att bli omkringkörd i rullstol för att få frisk luft var ingen NÄR LIVET FÅR EN CHANS TILL Ingen vet i förväg vem av oss som kan komma att bli antingen organdonator eller mottagare. Men en förutsättning för att kunna rädda en sjuk människa genom transplantation, är

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer