Investering IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investering 2015 - IT"

Transkript

1 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar. 2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Årliga kapitalkostnader för projekt Rodret (Kommunstyrelsen, 450 tkr), Kvalitetssystem för Socialtjänsten (Socialnämnden, 380 tkr) och Kvalitetssystem för Sjukvård- och omsorgskontoret (Sjukvård- och omsorgsnämnden, 190 tkr) belastar respektive nämnds driftsbudget när investeringen aktiveras. Detta ska rymmas inom nämndernas befintliga ramar. Kapitalkostnaden för övriga ITinvesteringar (3 500 tkr) ryms inom den befintliga datorhyran. Per Nordenstam Kommundirektör Michael Eklund Avdelningschef Bakgrund Lanseringen av kommunens nya webbplats i februari 2015 markerade på flera sätt både slutet på en planerad utvecklingsperiod och början på en ny. Kommunens nya webbplats är en viktig del av den digitala plattform som successivt har utvecklats och etablerats under , inom ramen för de utvecklingsprogram som drivits av IT-avdelningen tillsammans med kommunens alla verksamheter: P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 800, Norrtälje Estunavägen O R G A N I S A T I O N S N U M M E R T E L E F A X W E B B B A N K G I R O w w w. n o r r t a l j e. s e K O M M U N S T Y R E L S E K O N T O R E T

2 2 (19) Utvecklingsprogrammen har haft som övergripande mål att uppgradera hela den digitala miljön så att den möjliggör vidare utveckling, inte begränsar. Att etablera förutsättningar för att förbättra servicen till invånarna och möjliggöra smartare och effektivare sätt att leverera den servicen har varit ett viktigt fokus. Likaså att ge alla medarbetare pålitliga verktyg som möjliggör ett modernt arbetssätt och förutsättningar för ett flexibelt arbetsliv. Parallellt har hela den tekniska grundplattformen, IT-infrastrukturen uppgraderats och framtidssäkrats för att kunna stödja de övergripande målen i kommunen. Med lanseringen av Framtidens Webb etableras de slutliga komponenterna för att tekniken på allvar ska kunna stödja kommunens verksamheter i sina utmaningar. En viktig förutsättning för att medborgarna i Norrtälje ska kunna utnyttja den digitala service som kommer att utvecklas de närmaste åren är tillgång till god internetuppkoppling. Att påskynda och driva utveckling av både bredbandsutbyggnad och trådlös 4G-uppkoppling är en framgångsfaktor för att skapa den nytta som är målet. Parallellt med de tre nämnda utvecklingsprogrammen Superservice, Arbetsplats 2.0 och Gränslös Infrastruktur har ett särskilt utvecklingsprogram genomförts internt på IT-avdelningen, DoIT. Målet har varit att med medborgarfokus utveckla IT-verksamheten och IT-organisationen så att den är, och uppfattas, som en del av kärnverksamheten och en drivkraft i det pågående utvecklingsarbetet i kommunen:

3 3 (19) Med DoIT förbättras och utvecklas både hur saker görs inom IT-verksamheten och hur tjänster levereras till verksamheten. Det är en femårig planerad förändringsresa ( ) där de viktigaste delarna är etablering av ett förtroendefullt och nyttofokuserat samarbete med verksamheterna i kommunen, långsiktig omställning och byggande av strategisk kompetens på IT-avdelningen, utveckling av effektiva produktionsprocesser och kundfokuserade leveransprocesser. Utveckling Utvecklingen av IT-stödet under bygger vidare på den förutsättningsteknik som etablerats Under den kommande treårsperioden utvecklas välfärdsteknologi tillsammans med verksamheterna som på allvar kan förändra arbetssätt och strukturer och möta de utmaningar som Norrtälje kommun och verksamheterna har framför sig t.ex. den demografiska utvecklingen, skillnaderna mellan stad och landsbygd, utveckling av medborgardialogen, hållbarhet, ökade krav på service. Med den genomförda uppgraderingen av den tekniska plattformen har förutsättningar skapats för att verksamhetens behov, i betydligt högre grad än tidigare, kan styra inriktningen av utvecklingen av IT-stödet. Vidareutveckling av förutsättningstekniken och IT-infrastrukturen kommer att behöva ske även framgent men målet är att allt större del av utvecklingsarbetet och

4 4 (19) resurstilldelningen ska utgå ifrån verksamheternas behov och i högre grad initieras av verksamheten. Att framöver prioritera och föreslå utvecklingsinsatser som fokuserar på de övergripande målen och skapar största möjliga gemensamma nytta kommer att vara en kvalificerad och avgörande uppgift i planeringsarbetet, som åligger kommundirektörens ledningsgrupp i de nya, etablerade samverkansformerna. För varje projekt kommer i planerings- och etableringsfasen att tas fram mål och effekthemtagningsplaner, dvs. de nyttor som eftersträvas med projektet kommer att konkretiseras och tidsättas samt följas upp så att de hämtas hem inom planerad tid. Utvecklingsarbetet kommer, med uppdaterade målbilder, även under 2015 att bedrivas inom ramen för de tre utvecklingsprogrammen Superservice, Arbetsplats 2.0 och Gränslös infrastruktur men kompletteras med ett program för Digital Verksamhet. Utgångspunkt för all IT-verksamhet är att IT ska hjälpa kommunen och kärnverksamheterna att nå sina övergripande mål. Under våren 2015 kommer ett IT-strategiskt program att tas fram, Norrtälje 2.0, med målet att beskriva och införa gemensamma principer för: - ledning och prioritering av utveckling med hjälp av IT och - samordning av kommunens arbete med digital utveckling Parallellt kommer digitala utvecklingsplaner att tas fram tillsammans med, och för, alla kommunens verksamheter. Detta kommer att vara en integrerad del av kommunens arbete med VP Investeringar 2015 IT-avdelningen har historiskt haft en årlig investeringsram om ca 15 mnkr, vilket har bedömts som realistiskt utifrån uppdrag och behov. Genom de nya samverkans- och samarbetsformerna mellan IT-verksamheten och

5 5 (19) kärnverksamheten fångas verksamhetens behov både tidigare och i en helt annan omfattning än tidigare. De samordnas också på ett strukturerat sätt och utgår ifrån, och kopplas tydligare till, verksamheternas processer och behov. Allt större del av verksamhetsutvecklingen framöver kommer att vara integrerad med ITutveckling och digitalisering. Detta kommer att få större genomslag först i VP men syns till vissa delar redan i 2015 års IT-investeringar, vilket tydliggörs i redovisningen nedan. Årets planerade investeringar uppgår till 23,5 mnkr. Utvecklingsprogram Investering 2015 Mnkr Superservice totalt Arbetsplats 2.0 totalt Gränslös Infrastruktur totalt Digital Verksamhet totalt Totalt Superservice Superservice har som övergripande mål att förbättra servicen till medborgarna och samtidigt införa smartare och mer effektiva interna arbetsprocesser i verksamheten. Med lanseringen av kommunens nya webbplats och NorrtäljeAppen nåddes viktiga leveranser. Utvecklingen 2015 kommer att fokusera på att underlätta för invånarna i Norrtälje och införa fler digitala tjänster. Mnkr Superservice totalt Framtidens webb 1000 Mina sidor 500 SoK webb 1000 Chat 500 NorrtäljeAppen 300 Direkt Feedback 500 Visuell Styrning 500 e-tjänster 2 000

6 6 (19) Framtidens webb De delar som återstår av projektet kommer att avslutas slutförandet av de sista målgrupperna, utveckling av utökat funktionalitet för medborgardialog, karttjänster från flera verksamheter och integrering av kartfunktionen i webbplatsen, inkludering av skolans lärplattform i webbplatsen mm. Det övergripande målet med kommunens nya webbplats är att halvera antalet inkommande telefonsamtal till kommunen, från 1,6 miljoner per år till Om varje samtal i snitt tar 3 minuter motsvarar den frigjorda tiden ca 22 tjänster. Detta blir tid som istället kan ägnas åt personliga möten med invånare, mer kvalificerade ärenden och utveckling. Mina sidor En förstudie kommer under året att genomföras för utveckling av funktionen Mina sidor på webbplatsen. Under sista kvartalet initieras projektet och visst utvecklingsarbete påbörjas, t.ex. den stödjande tekniken och integrationsarbete. Med Mina sidor skapas nya möjligheter för digital kommunikation som fullt ut kopplar ihop tjänster till medborgaren med våra interna processer. Till medborgarens Mina sidor kan kommunens verksamheter skicka brev, beslut och meddelande, om medborgaren vill det, på ett skyddat och tryggt sätt. Målet är att en övervägande del av kontakten med medborgarna ska ske i digital form. Detta sparar på sikt bla papper, porto och resor men ger också medborgaren mer frihet om hen vill det. Medborgaren kan logga in på Mina sidor och på ett ställe säkert svara, komplettera eller bevaka allt sitt engagemang med kommunen. Om medborgaren vill kan uppgifter hämtas automatiskt t.ex. fastighetsuppgifter vid ansökan om bygglov, personuppgifter vid beställningar/ändring av sophämtning eller när man vill ansöka om en förskoleplats till ett av sina barn. Det bir enklare för medborgaren att fylla i ansökningar, uppgifter som lämnas blir kvalitetssäkrade och man har en överblick av hela sitt engagemang med kommunen. SoK webb Under 2015 kommer Sjukvårds- och omsorgskontorets webbplats (idag att integreras med kommunens webbplats. Projektet är omfattande och kommer att inkludera tät dialog och samverkan med förvaltningen och landstinget då en stor del av informationen och möjliga

7 7 (19) tjänster finns i båda organisationerna. Att säkerställa att personlig information hanteras korrekt och säkert kommer att vara en viktig och kostnadsdrivande del i projektet. Att landstinget är en annan organisation och en annan IT-miljö likaså. Med inkluderingen av SoK webbinnehåll skapas bättre möjligheter att realisera nyttan av framtida digitala tjänster inom vård och omsorg, se vidare nedan under Digital verksamhet: E-hälsa. Genom tydlig och riktad information och guidning kan kommunen på ett tidigt stadium ge information och stöd till både anhöriga och brukare. Chatt Framtidens webb möjliggör att fler digitala tjänster till medborgarna kan utvecklas. Många invånare kommer att behöva initialt stöd och support, både när de går över till att använda kommunens nya digitala tjänster och om de behöver något tillfälligt stöd. Att kunna erbjuda möjligheten att chatta med Kontaktcenters medarbetare, när man t.ex. håller på att använda en digital tjänst, är en viktig stödfunktion på en modern webbplats. En chatt är en del av ambitionen att utveckla och förbättra medborgardialogen. Funktionen kan också användas för verksamheter som vissa tider vill erbjuda chatt-möjlighet, t.ex. bygglovshandläggning, hjälp i skolvalsperioder eller stöd och råd till ungdomar. Det är en utökning av den service som ges idag och ger nya möjligheter för både verksamheten och medborgarna att mötas. En chatt förväntas även ytterligare minska antalet samtal till kommunen. NorrttäljeAppen Kommunens egen App har idag laddats ner drygt 6000 gånger, vilket motsvarar mer än 10 % av kommunens invånare. Före midsommar planeras en uppgraderad version av NorrtäljeAppen att släppas. Utökad funktionalitet föreslås bland annat att vara: möjlighet att betygsätta kommunala anläggningar och arrangemang, funktion för synpunktsinhämtning kring verksamhet och service, utökade kartfunktioner, integration av evenemangskalender, utveckling och samordning av funktioner kopplade till tjänster på webben. Målet med med Appen är att ytterligare 2000 nerladdningar ska göras under Direkt feedback möjliggör systematisk inhämtning av medborgarnas synpunkter på den service man får och presentation av denna i realtid för verksamheten (och

8 8 (19) andra om man vill). Syftet är att tydliggöra medborgarens synpunkter på den service man får och använda informationen för att fortsätta utveckla verksamheten, tillsammans med medarbetarna. Genom att visualisera på skärm, och därmed tillgängliggöra detta för medarbetarna, skapas en naturlig utgångspunkt för medarbetardriven verksamhetsutveckling. Under 2013 etablerades den tekniska lösningen och under 2014 har Bygg- och Miljökontoret, Näringsliv- och kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen börjat använda lösningen. Under 2015 planeras anslutning av minst två verksamheter. Under 2015 kommer också en förstudie att genomföras för att undersöka möjligheterna att tillsammans med verksamheterna publicera resultatet på kommunens webbplats, på Intranätet och i kommunens uppföljningsverktyg Rodret. Visuell styrning är ett projekt som möjliggör visualisering av t.ex. en ärendehanteringsprocess i en verksamhet. Att effektivisera och jobba smartare inom kommunen är ett uttalat mål med Superservice. En nyckelfaktor för att lyckas med det är engagemang och deltagande från medarbetarna. Genom att visualisera och visa upp kommunens processer på skärm, tydliggörs var i processen flaskhalsar och förbättringsområden finns. När processen visualiseras kan medarbetarna samlas kring processen på skärmen och aktivt medverka i förbättringsarbetet. Genom visualisering, utbildning, omsorgsfull förankring och återkommande förbättringsmöten inbjuds medarbetarna i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på ett naturligt och självklart sätt. Det blir dialog kring förbättringspotential snarare än problem. Målet är inte att skapa perfekta medarbetare utan perfekta processer. Under 2013 har tekniskt förarbete och en pilot på Bygg- och Miljökontoret genomförts. Under 2014 har lösningen satts upp i full drift på Bygg- och Miljökontoret och IT-avdelningen och används nu i den medarbetardrivna verksamhetsutvecklingen. Under 2015 planeras införande i minst två verksamheter. Både Direkt feedback och Visuell styrning bygger på ett Lean-inspirerat arbetssätt. Målet med Lean är att i utvecklingen av verksamheten fokusera på det

9 9 (19) som tillför medborgarvärde och skapa medarbetarengagemang i verksamhetsutvecklingen. e-tjänster På den nya webbplatsen kommer i början av mars ca 50 e-tjänster att finnas. Runt 30 av dessa kommer att vara integrerade med bakomliggande verksamhetssystem. Att göra om alla pdf-blanketter som ärvts från den gamla webben till intelligenta e-tjänster på den nya webben är ett prioriterat projekt under Med digitala blanketter behöver inte medboragen skriva ut blanketten, fylla i och posta utan kan, när blanketten är ifylld på webben, med ett knapptryck skicka in sin ansökan. Detta kommer att öka servicegraden, medborgarnöjdheten och användarvänligheten på den nya webben och möjliggöra samma service oavsett från vilken enhet man besöker webbplatsen. Målet är dessutom att under 2015 lansera ytterligare 30 e-tjänster. Flera av de bakomliggande verksamhetssystemen saknar möjlighet, är för gamla eller har för dåligt gränssnitt för att lanseras som en tjänst på webbplatsen. För att säkerställa ytterligare tillgängliggörande av tjänster och service till medborgarna behöver en förstudie genomföras för att fastställa en strategi för webblansering av dessa verksamhetstjänster. Att utveckla ett återanvändbart gränssnitt mot medborgaren blir centralt och utveckling kring detta pågår inom ramen för samarbetet mellan kommunerna med samma e-tjänstplattform som Norrtälje kommun. Målet är att under året definiera ett generiskt gränssnitt för e- tjänster. Ett särskilt fokus i det fortsatta arbetet med e-tjänster kommer att vara att finna processer som går att helt automatisera, dvs. ta bort all manuell handläggning. Nyttoeffekterna av en sådan automatisering är 100% tids- och resursfrigörande. Det är tid och resurser som kan läggas på mer kvalitativa uppgifter i verksamheten eller omföras till andra verksamheter. Målet under 2015 är att finna 15 sådana processer och starta automatiseringsarbetet av dessa. Arbetsplats 2.0 De projekt som ryms inom utvecklingsprogrammet Arbetsplats 2.0 har alla som mål att bidra till att utveckla Norrtälje kommun till en attraktiv arbetsplats och

10 10 möjliggöra ett modernt och effektivt arbetssätt. Under våren 2015 kommer, utöver nedanstående genomförandeprojekt, två betydande förstudier att genomföras. Dessa genomförs och bekostas inom ramen för IT-avdelningens driftsbudget. Den ena presenteras nedan och fokuserar på dokumenthanteringen i kommunen, den andra kommer att undersöka förutsättningarna och behovet av ett nytt Intranät i kommunen. Båda har tydliga kopplingar till ett modernt och effektivt arbetssätt. Om arbete i högre utsträckning än tidigare är något man gör och inte en plats man är på behövs systemstöd som möjliggör samarbete, delning av dokument och kunskap, social samverkan samt arbetsgemenskap. När inte den fysiska arbetsplatsen är utgångspunkten för arbetsdagen behövs en gemensam plats som kan nås oavsett plats och tid. Ett modernt intranät har flera funktioner som stödjer ett modernt arbetssätt i förstudien kartläggs dessa och en kravspecifikation tas fram. Följande projekt planeras inom ramen för utvecklingsprogrammet: Arbetsplats 2.0 totalt Ipads till politiken 200 Projektverktyg 1000 Dokumenthantering 1000 Ipads till politiken Under våren 2015 initieras en förstudie kring all dokumenthantering i kommunen, se nedan Dokumenthantering. En del i dokumenthanteringen är dokumenthanteringen kopplat till den politiska processen allt från att handläggaren skriver ett tjänsteutlåtande tills att det politiska ärendet är beslutat, arkiverat och sökbart för alla. De verktyg som idag finns för att stödja den politiska processen kommer, inom ramen för projekt Dokumenthantering, att ses över och eventuellt utvecklas/uppgraderas. I det här projektet tas höjd för utbyte av applikationer och utveckling av administrativa processer kopplat till den politiska processen.

11 11 Projektverktyg Under 2013 och 2014 har ett förbättringsarbete kopplat till projektverksamheten i kommunen drivits av IT-avdelningen och Ekonomiavdelningen. Under 2013 framarbetades en projektmodell för kommunen och ett projektverktyg upphandlades för att stödja projektmetodiken, projektmodellen och arbetet i projekt generellt. Under 2013 togs en projektledarutbildning fram och ett antal utbildningar hölls (ca 60 medarbetare deltog, 4 utbildningstillfällen är planerade 2015) och ett brett införande av projektverktyget genomfördes i verksamheten, bla VA-avdelningen, Gata- och Parkavdelningen, Renhållningsavdelningen, ITavdelningen, Skolverksamheten, Hamnprojektet m.fl. För vissa projektintensiva verksamheter, t.ex. inom samhällsbyggnadsprocessen och Hamnprojektet, har särskilt stöd erbjudits och separata projektkontor etablerats. Idag bedrivs största delen av projekten i kommunen enligt projektmodellen. Dessa projektintensiva verksamheter behöver kompletterande funktionalitet och integration till andra system för att nå den fulla potentialen med projektverktyget och för att de taxefinansierade verksamheterna ska kunna redovisa kostnader på ett rättvisande och effektivt sätt. Dessa funktioner är t.ex. resursplanering, tidrapportering, möjlighet att hämta ekonomisk data från ekonomisystemet, portfölj- och programhantering. Två projekt är planerade under året integration med ekonomisystemet och aktivering av tidrapportering i projektverktyget. Syftet är att på ett samlat ställe kunna planera, följa upp och styra ett projekts ekonomi, resurser, leveranser, tidplan mm. Målet är att alla de projekt som genomförs i högre utsträckning ska lyckas och leverera den förväntade nyttan. Dokumenthantering De lösningar som idag finns för dokumenthantering i kommunen begränsar möjligheterna att införa ett modernt och effektivt arbetssätt. Idag hanteras dokument i flera olika, inte sammanhängande, lösningar av den enskilde medarbetaren, i ärendehanteringen, i handläggarstödet, av kontor och avdelningar på gemensamma lagringsytor mm. Flera av lösningarna erbjuder inte ett bra stöd till verksamheten och i många fall finns dubbla lösningar. De många lösningarna begränsar möjligheterna till vidare utveckling och effektiv förvaltning.

12 12 I IT-avdelningens driftsbudget ryms en förstudie kring dokumenthanteringen i kommunen som kommer att genomföras under våren Förstudien ska mynna ut i en kravspecifikation för dokumenthanteringen i kommunen. I förstudien kartläggs möjligheterna till enhetlig dokumenthantering, ett modernt arbetssätt kopplat till dokumenthantering, mobilitet och access, delning av dokument och information på ett effektivt och säkert sätt, användarvänligt handläggarstöd, sömlös integrering och smart koppling till de politiska processerna, effektiv och användarvänlig hantering av dokument för de förtroendevalda, e-arkivering mm. Angreppsättet i förstudien är brett och omfattande allt från att man öppnar ett nytt dokument tills att det sparas i ett e- arkiv. Under sista kvartalet startas genomförandet och inleds med införandet av individuella lagringsplatser. För att åstadkomma ett verkligt mobilt arbetssätt behövs lösningar som ger åtkomst till dokument som man behöver i det dagliga arbetet. Ett första steg är därför införandet av en ny nätbaserad, säker lösning för lagring av dokument. Privat använder många av våra användare redan idag den här typen av så kallade molnlösningar, t.ex. Skydrive eller Dropbox. Med en gemensam nätbaserad lösning för lagring säkerställs att dokument hanteras rätt och kan delas med andra, att känsliga uppgifter sköts korrekt och att back-up görs på rätt sätt. Gränslös infrastruktur Målet med IT-miljön i Norrtälje kommun är att den ska möjliggöra vidare utveckling av verksamheten, inte begränsa. Efter den uppgradering som skett är fokus fortsättningsvis på att prioritera utveckling av infrastruktur som tydligt kan kopplas till medborgarnytta, stödjer fortsatt utveckling av verksamheterna, digitaliseringsprocessen och det som IT-avdelningen levererar till verksamheterna. Gränslös Infrastruktur totalt Tjänstekatalog 500 Förvaltningsmodell 500 Telefoni 500 Distansarbetsplats 1000 Klienter och servrar 500 Integrationer 1000

13 13 Tjänstekatalog Under har nya arbetssätt och ny organisation införts på ITavdelningen. Detta har möjliggjorts genom effektiviseringar och utlokalisering av enklare uppgifter, som t.ex. leverans av datorer, övervakning av IT-miljön mm. Samtidigt har en tjänstekatalog tagits fram för det som IT-avdelningen levererar i form av produkter och tjänster till verksamheten. Under 2014 har förutsättningarna för att införa självbetjäningsverktyg utretts och delvis införts. Nu kan verksamheterna och medarbetarna med hjälp av guider och lathundar enklare få hjälp med problem men också lättare beställa ny utrustning och tjänster. Under 2015 kommer utvecklingen av supporten till användarna att fortsätta med fokus på att utveckla självbetjäningsfunktionaliteten och beställningsfunktionen så att mer sker med automatik i bakomliggande system registrering i anläggningsregister, månadsdebiteringar mm. Detta är en förutsättning för IT-avdelningens fortsatta omställning till mer kvalificerade uppgifter i stödet till kärnverksamheten. Förvaltningsmodell För IT-verksamheten har det viktigaste projektet under 2014 varit etableringen av en gemensam förvaltningsmodell. Projektet syftar till att införa en gemensam modell, struktur och samsyn kring hur vi sköter och utvecklar systemstödet i kommunen och avslutas under Men syftet är också att etablera nya former för samverkan och samarbete mellan IT-avdelningen och verksamheterna och mellan verksamheterna att effektivt sköta om systemstödet vi har idag och skapa förutsättningar för digitalisering och gemensam utveckling som bättre möter morgondagens utmaningar. Verksamheternas utvecklingsbehov ska i högre grad styra vad IT-resurserna ska användas till. Målet med förvaltningsmodellens införande är att optimera systemstödet till verksamhetens processer, öka verksamhetens möjlighet att påverka IT-prioriteringar, förbättra samverkan mellan likartade processer och verksamheter samt IT-verksamheten och generera mer nytta för pengarna.

14 14 Med en gemensam förvaltningsmodell skapar vi också ordning och reda och ett kvalitetssäkringssystem som garanterar att vi har korrekta avtal, att vi betalar korrekt för det systemstöd vi har och att vi har det systemstöd vi betalar för. Under 2015 kommer etableringen av förvaltningsmodellen att slutföras i och med att gemensamma utvecklingsplaner för alla verksamheter kommer att tas fram inom ramen för kommunens gemensamma planeringsprocess. För att säkerställa effektiv och ändamålsenlig planering, uppföljning och styrning av arbetet kommer detta att göras med hjälp av kommunens projektverktyg. Viss utveckling och anpassning kommer att behöva ske av verktyget. Telefoni Under 2014 upphandlades kommunikation som tjänst, d.v.s. ny telefoni- och kommunikationslösning, utan att kommunen framöver behöver hantera någon hårdvara; kommunen köper det alltså som en tjänst. Det underlättar möjligheterna att i framtiden byta leverantör och minskar behovet av teknisk kompetens inom organisationen. Det möjliggör också nya arbetssätt på ITavdelningen och kommunens Kontaktcenter som i slutändan skapar nytta för invånarna. Hela införandet av den nya lösningen hanteras inom ramen för IT-avdelningens driftsbudget. För att säkerställa verksamhetskritisk funktionalitet kommer dock viss investering i teknisk utrustning behöva ske. Det gäller framför allt infrastruktur för att garantera inomhustäckning i enskilda verksamheter men också inköp av IP-telefoner. Distansarbetsplats En förstudie kommer att genomföras kring distansarbetsplatslösning och ett införande planeras påbörjas under andra halvåret Målet är att kartlägga möjligheterna för att tillgängliggöra komplett systemstöd på ett säkert, mobilt och flexibelt sätt för verksamheterna när man befinner sig utanför kommunhuset. Denna utvecklingsinsats riktas både till verksamheter som bedriver fältarbete, tex inom Bygg- och miljöverksamheten, och till övriga verksamheter i linje med förstudierna kring Dokumenthantering och Intranät som presenteras under Arbetsplats 2.0 ovan. Om arbete i högre utsträckning än tidigare är något man

15 15 gör och inte en plats man är på, behövs systemstöd som alltid är tillgängligt oavsett plats eller tid. Projektet syftar till att etablera möjligheten till distansarbetsplats i kommunen. Klienter och servrar Med införandet av Windows 7 och nytt Officepaket under våren 2014 levererades nya datorer till alla verksamheter. Dessa datorer hyrs vilket minskar de årliga investeringarna/inköpen av datorer till kommunen med ca 5-6 mnkr. Hyreskostnaderna belastar IT-avdelningens driftsbudget vilket är möjligt tack vare effektiviseringar och omprioriteringar. För verksamheten är månadskostnaden per dator i princip densamma. Fortfarande kommer dock vissa investeringar i hårdvara/klienter att behöva göras, t.ex. i servrar, testmaskiner, bildskärmar mm. Integrationer Inom alla utvecklingsprogram Digital verksamhet, Superservice, Arbetsplats 2.0 och Gränslös Infrastruktur, men även inom andra utvecklingsområden, finns ett ökande behov av att föra samman information från olika system genom så kallade integrationer. Exempel är kommunens beslutsstödsystem Rodret, där syftet är att just sammanställa information för att få ett bra beslutsunderlag i olika situationer. Ett andra exempel är kommunens webbplats där information hämtas från andra källor och presenteras på webbplatsen (t.ex. evenemang) och e-tjänster, där integration sker med bakomliggande system. Under 2015 planeras flera utvecklingsprojekt som inkluderar integrationer. Det tredje exemplet är inom ramen för arbetet med digitalisering och automatisering som nämnts ovan under e-tjänster. Att sammanföra information i olika system kommer att vara nödvändigt för att åstadkomma automatiska tjänster till medborgarna. Under 2015 planeras identifiering och påbörjad implementering av ett antal helt automatiserade tjänster. Digital Verksamhet Från och med 2016 kommer alla verksamheter att ha egna digitala utvecklingsplaner men 2015 samlas utvecklingsprojekt som inkluderar

16 16 utveckling eller implementering av systemstöd till verksamheterna under det tillfälliga programmet Digital Verksamhet. Att dessa projekt inkluderas i detta investeringsärende är ett resultat av den ökade samverkan mellan verksamheten och IT. Tidigare hade dessa projekt antingen genomförts i verksamhetens regi, utan samordning och förankring, eller aldrig blivit av, trots verksamhetens behov. Nu planeras, beslutas, genomförs och styrs de på ett kontrollerat sätt och ingår i kommunens gemensamma uppföljningsprocess. Digital Verksamhet totalt Rodret Kvalitetsledningssystem Socialkontoret Kvalitetsledningssystem Sjukvård- och omsorgskontoret 1500 e- hälsa Digitalt bibliotek 1000 Rodret Under implementerades ett nytt beslutsstödsystem i kommunen, Rodret. Rodret är framför allt chefernas verktyg för att planera, styra och följa upp sina verksamhetsmål och sin ekonomi. Under 2015 planeras två projekt för att öka nyttan med Rodret komplettering av nuvarande rapporter och utveckling av sk Dashboard för högre chefer samt implementering av en skolmodul. En dashboard kan ses som en startsida som innehåller allt det en chef behöver för att snabbt få en överblick av läget i verksamheten. På dashboarden kan viktiga nyckeltal för verksamhetsmål, volymer, ekonomi, personal eller annat presenteras och jämföras med planer och budget. När allt följer planen kan chefen ägna sig åt andra saker, om avvikelser finns kan hen med hjälp av beslutstödet titta närmare på de aktuella avvikelserna och göra djupare analyser. För det beslutsstöd som kommunen valt, Hypergene (som internt kallas Rodret) finns särskilda verksamhetsmoduler för olika kommunala verksamheter. Dessa har tagits fram för att ge en mer skräddarsydd lösning för planering, styrning och uppföljning av den aktuella verksamheten. Inom skolverksamheten används idag fortfarande kommunens gamla beslutsstöd eftersom standardfunktionaliteten i Rodret inte på ett fullgott sätt kunnat ersätta detta. Under 2015 planeras därför införandet av skolmodulen i Rodret.

17 17 Kvalitetsledningssystem Socialkontoret Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS är ansvarig för att det finns ett kvalitetsledningssystem för verksamheten (Socialstyrelsen SOSFS 2011:9). Under 2014 har ett pilotprojekt genomförts på Socialkontoret där syftet har varit att kartlägga processer och styrdokument och implementera lämpligt systemstöd inom verksamheten för Barn och Unga. Pilotprojektet har varit framgångsrikt och både mottagits väl av medarbetarna och nått de uppsatta målen om kvalitet och kostnad. Under 2015 planeras ett genomförande i hela verksamheten, inklusive systemstöd. Projektet kartlägger alla verksamhetsprocesser inom Socialtjänsten och ger bra och nödvändigt underlag för fortsatt verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring i det dagliga arbetet. Kvalitetsledningssystem Sjukvård- och omsorgskontoret Även Sjukvårds- och omsorgskontoret bedriver LSS-verksamhet och har samma ansvar att etablera kvalitetsledningssystem för verksamheten. Tack vare pilotprojektet inom Socialtjänstverksamheten kan synergier uppnås vad gäller metodik och systemstöd, varför etableringsarbetet bör bli både billigare, enklare och snabbare. Under 2015 och 2016 planeras införande i Vård- och omsorgskontorets hela verksamhet. e-hälsa Inom bla vård- och omsorgskontoret pågår kartläggning av möjligheterna till olika lösningar för e-hemtjänst och under 2015 planeras flera pilotprojekt på området. Flera av dessa initiativ förutsätter en etablerad teknisk infrastruktur som kan tillgängliggöra dessa tjänster. Idag finns inte en strategi eller plan för etablering av denna infrastruktur. En central förutsättning för att kunna erbjuda dessa tjänster är därför att skapa en infrastruktur där driftsäkerhet, tydligt ansvar och personlig integritet för medborgaren prioriteras samt konkurrensneutralitet för utförarna garanteras. Med införandet av digitala larm inom hemtjänsten och införandet av ny lösning för kommunikation och telefoni finns anledning att undersöka om synergier kan göras kring gemensam infrastruktur. Under 2015 planeras etablering av gemensam infrastruktur för att tillgängliggöra e-

18 18 hemtjänstfunktioner, och andra tjänster, till brukarna oavsett vilken utförare som tillhandahåller tjänsten. Flertalet av de processer som initieras på Vård- och omsorgskontoret fortsätter på utförarsidan hos t.ex. Tiohundrabolaget eller någon annan utförare. På Tiohundrabolaget, pågår kartläggningar för att hitta nya arbetssätt som är mer effektiva och skapar nytta för kunden/medborgaren. Motsvarande kartläggning planeras inom Vård- och omsorgskontoret. Att hitta nyttor som samtidigt skapar smartare arbetssätt och bättre service till medborgarna är gemensamma mål för båda organisationerna. Att hitta förutsättningar för sammanhållna vårdkedjor är en viktig, uttalad ambition i det samarbete som planeras. Fokus i samarbetet är att alla utförare ska kunna anslutas till och använda eventuella nya, mer digitala processer. Projektet syftar till att använda digitala verktyg på ett sätt som ökar servicegrad, effektivitet, kvalitet och beställarens uppföljningsmöjligheter. Utgångspunkten i arbetet är vårdtagarens/patientens/brukarens resa, från första kontakt tills ärendet/omsorgen är avslutad, och kommer att omfatta information via tex webb, tjänster till brukaren, interna processer mm. Integreringen av Tiohundraprojektets webbplats i kommunens gemensamma redovisas ovan under Superservice/SoK Webb bidrar också till nytta för brukare, beställare (Vård- och omsorgskontoret) och utförare (t.ex. Tiohundrabolaget) genom att information enklare kan hittas eller att t.ex. ansökningar kan göras enklare och handläggning förenklas. Digitalt bibliotek Många av de tjänster som biblioteket idag erbjuder finns samlade i bibliotekets verksamhetssystem Arena. Arena har en egen webbportal (http://arena.norrtalje.se/web/arena), utanför kommunens webbplats, där tjänster erbjuds och information presenteras. Att inkludera bibliotekens information, service och tjänsteutbud på kommunens nya webbplats kunde inte genomföras inom ramen för projektet. Därför planeras nu ett särskilt projekt för att kartlägga förutsättningarna (under våren) och sedan

19 19 genomföra en sådan inkludering/integrering (efter sommaren). Målet är både att hitta synergier och arbeta smartare, t.ex. genom att undvika dubbelregistrering av nyheter och evenemang, men också att tillgängliggöra bibliotekens efterfrågade service till fler medborgare och fler målgrupper genom en mer sömlös koppling till de tjänster som erbjuds via bibliotekets verksamhetssystem Arena.

Samverkan som drivkraft

Samverkan som drivkraft Samverkan som drivkraft för verksamhetsstyrd IT-utveckling Michael Eklund, CIO pm3 i Norrtälje Portföljstyrgrupp VP och budget Portföljkontor Barn och utbildning Räddningstjänst Samhällsbyggnad och miljö

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-03-12\dagordning\tjänsteutlåtande\7.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2008-013248-112 SID 1 (6) 2009-02-17 Verksamhetsstöd

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

SMART KOMMUN I NACKA: ÖPPEN OCH ENKEL

SMART KOMMUN I NACKA: ÖPPEN OCH ENKEL SMART KOMMUN I NACKA: ÖPPEN OCH ENKEL Omvärldstryck Minst 20 000 nya bostäder, 15 000 nya arbetsplatser skapas Äldre och lever längre Nya Nackabor Nya krav Uppdraget Smart-arbetet ska vara en pådrivande

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Catrin Ditz Maria Nilsson Datum 2015-09-09 Diarienummer KSN-2015-1516 Kommunstyrelsen Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Beroenden till andra processer... 4 4. Nuläge... 4 5. Vision och mål...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-14 PaN A1410-00260-43 Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens plan

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

Riktlinjer för e-förvaltning. Österåkers kommun

Riktlinjer för e-förvaltning. Österåkers kommun Riktlinjer för e-förvaltning Österåkers kommun 2015-2018 - Enklare för medborgare - Effektivare för organisationen 1 Inledning Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt och utgör ett kommunövergripande dokument

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Minskad handläggningstid med digitalisering?

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Gemensam definitionsgrund

Gemensam definitionsgrund e 24 april 2012 Service Vill ni att våra medborgare ska uppleva kommunen tillgänglig? Vill ni göra medborgarnas kontakt med kommunen så enkel som möjligt? Är ni redo att tänka igenom våra processer och

Läs mer