Investering IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investering 2015 - IT"

Transkript

1 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar. 2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Årliga kapitalkostnader för projekt Rodret (Kommunstyrelsen, 450 tkr), Kvalitetssystem för Socialtjänsten (Socialnämnden, 380 tkr) och Kvalitetssystem för Sjukvård- och omsorgskontoret (Sjukvård- och omsorgsnämnden, 190 tkr) belastar respektive nämnds driftsbudget när investeringen aktiveras. Detta ska rymmas inom nämndernas befintliga ramar. Kapitalkostnaden för övriga ITinvesteringar (3 500 tkr) ryms inom den befintliga datorhyran. Per Nordenstam Kommundirektör Michael Eklund Avdelningschef Bakgrund Lanseringen av kommunens nya webbplats i februari 2015 markerade på flera sätt både slutet på en planerad utvecklingsperiod och början på en ny. Kommunens nya webbplats är en viktig del av den digitala plattform som successivt har utvecklats och etablerats under , inom ramen för de utvecklingsprogram som drivits av IT-avdelningen tillsammans med kommunens alla verksamheter: P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 800, Norrtälje Estunavägen O R G A N I S A T I O N S N U M M E R T E L E F A X W E B B B A N K G I R O w w w. n o r r t a l j e. s e K O M M U N S T Y R E L S E K O N T O R E T

2 2 (19) Utvecklingsprogrammen har haft som övergripande mål att uppgradera hela den digitala miljön så att den möjliggör vidare utveckling, inte begränsar. Att etablera förutsättningar för att förbättra servicen till invånarna och möjliggöra smartare och effektivare sätt att leverera den servicen har varit ett viktigt fokus. Likaså att ge alla medarbetare pålitliga verktyg som möjliggör ett modernt arbetssätt och förutsättningar för ett flexibelt arbetsliv. Parallellt har hela den tekniska grundplattformen, IT-infrastrukturen uppgraderats och framtidssäkrats för att kunna stödja de övergripande målen i kommunen. Med lanseringen av Framtidens Webb etableras de slutliga komponenterna för att tekniken på allvar ska kunna stödja kommunens verksamheter i sina utmaningar. En viktig förutsättning för att medborgarna i Norrtälje ska kunna utnyttja den digitala service som kommer att utvecklas de närmaste åren är tillgång till god internetuppkoppling. Att påskynda och driva utveckling av både bredbandsutbyggnad och trådlös 4G-uppkoppling är en framgångsfaktor för att skapa den nytta som är målet. Parallellt med de tre nämnda utvecklingsprogrammen Superservice, Arbetsplats 2.0 och Gränslös Infrastruktur har ett särskilt utvecklingsprogram genomförts internt på IT-avdelningen, DoIT. Målet har varit att med medborgarfokus utveckla IT-verksamheten och IT-organisationen så att den är, och uppfattas, som en del av kärnverksamheten och en drivkraft i det pågående utvecklingsarbetet i kommunen:

3 3 (19) Med DoIT förbättras och utvecklas både hur saker görs inom IT-verksamheten och hur tjänster levereras till verksamheten. Det är en femårig planerad förändringsresa ( ) där de viktigaste delarna är etablering av ett förtroendefullt och nyttofokuserat samarbete med verksamheterna i kommunen, långsiktig omställning och byggande av strategisk kompetens på IT-avdelningen, utveckling av effektiva produktionsprocesser och kundfokuserade leveransprocesser. Utveckling Utvecklingen av IT-stödet under bygger vidare på den förutsättningsteknik som etablerats Under den kommande treårsperioden utvecklas välfärdsteknologi tillsammans med verksamheterna som på allvar kan förändra arbetssätt och strukturer och möta de utmaningar som Norrtälje kommun och verksamheterna har framför sig t.ex. den demografiska utvecklingen, skillnaderna mellan stad och landsbygd, utveckling av medborgardialogen, hållbarhet, ökade krav på service. Med den genomförda uppgraderingen av den tekniska plattformen har förutsättningar skapats för att verksamhetens behov, i betydligt högre grad än tidigare, kan styra inriktningen av utvecklingen av IT-stödet. Vidareutveckling av förutsättningstekniken och IT-infrastrukturen kommer att behöva ske även framgent men målet är att allt större del av utvecklingsarbetet och

4 4 (19) resurstilldelningen ska utgå ifrån verksamheternas behov och i högre grad initieras av verksamheten. Att framöver prioritera och föreslå utvecklingsinsatser som fokuserar på de övergripande målen och skapar största möjliga gemensamma nytta kommer att vara en kvalificerad och avgörande uppgift i planeringsarbetet, som åligger kommundirektörens ledningsgrupp i de nya, etablerade samverkansformerna. För varje projekt kommer i planerings- och etableringsfasen att tas fram mål och effekthemtagningsplaner, dvs. de nyttor som eftersträvas med projektet kommer att konkretiseras och tidsättas samt följas upp så att de hämtas hem inom planerad tid. Utvecklingsarbetet kommer, med uppdaterade målbilder, även under 2015 att bedrivas inom ramen för de tre utvecklingsprogrammen Superservice, Arbetsplats 2.0 och Gränslös infrastruktur men kompletteras med ett program för Digital Verksamhet. Utgångspunkt för all IT-verksamhet är att IT ska hjälpa kommunen och kärnverksamheterna att nå sina övergripande mål. Under våren 2015 kommer ett IT-strategiskt program att tas fram, Norrtälje 2.0, med målet att beskriva och införa gemensamma principer för: - ledning och prioritering av utveckling med hjälp av IT och - samordning av kommunens arbete med digital utveckling Parallellt kommer digitala utvecklingsplaner att tas fram tillsammans med, och för, alla kommunens verksamheter. Detta kommer att vara en integrerad del av kommunens arbete med VP Investeringar 2015 IT-avdelningen har historiskt haft en årlig investeringsram om ca 15 mnkr, vilket har bedömts som realistiskt utifrån uppdrag och behov. Genom de nya samverkans- och samarbetsformerna mellan IT-verksamheten och

5 5 (19) kärnverksamheten fångas verksamhetens behov både tidigare och i en helt annan omfattning än tidigare. De samordnas också på ett strukturerat sätt och utgår ifrån, och kopplas tydligare till, verksamheternas processer och behov. Allt större del av verksamhetsutvecklingen framöver kommer att vara integrerad med ITutveckling och digitalisering. Detta kommer att få större genomslag först i VP men syns till vissa delar redan i 2015 års IT-investeringar, vilket tydliggörs i redovisningen nedan. Årets planerade investeringar uppgår till 23,5 mnkr. Utvecklingsprogram Investering 2015 Mnkr Superservice totalt Arbetsplats 2.0 totalt Gränslös Infrastruktur totalt Digital Verksamhet totalt Totalt Superservice Superservice har som övergripande mål att förbättra servicen till medborgarna och samtidigt införa smartare och mer effektiva interna arbetsprocesser i verksamheten. Med lanseringen av kommunens nya webbplats och NorrtäljeAppen nåddes viktiga leveranser. Utvecklingen 2015 kommer att fokusera på att underlätta för invånarna i Norrtälje och införa fler digitala tjänster. Mnkr Superservice totalt Framtidens webb 1000 Mina sidor 500 SoK webb 1000 Chat 500 NorrtäljeAppen 300 Direkt Feedback 500 Visuell Styrning 500 e-tjänster 2 000

6 6 (19) Framtidens webb De delar som återstår av projektet kommer att avslutas slutförandet av de sista målgrupperna, utveckling av utökat funktionalitet för medborgardialog, karttjänster från flera verksamheter och integrering av kartfunktionen i webbplatsen, inkludering av skolans lärplattform i webbplatsen mm. Det övergripande målet med kommunens nya webbplats är att halvera antalet inkommande telefonsamtal till kommunen, från 1,6 miljoner per år till Om varje samtal i snitt tar 3 minuter motsvarar den frigjorda tiden ca 22 tjänster. Detta blir tid som istället kan ägnas åt personliga möten med invånare, mer kvalificerade ärenden och utveckling. Mina sidor En förstudie kommer under året att genomföras för utveckling av funktionen Mina sidor på webbplatsen. Under sista kvartalet initieras projektet och visst utvecklingsarbete påbörjas, t.ex. den stödjande tekniken och integrationsarbete. Med Mina sidor skapas nya möjligheter för digital kommunikation som fullt ut kopplar ihop tjänster till medborgaren med våra interna processer. Till medborgarens Mina sidor kan kommunens verksamheter skicka brev, beslut och meddelande, om medborgaren vill det, på ett skyddat och tryggt sätt. Målet är att en övervägande del av kontakten med medborgarna ska ske i digital form. Detta sparar på sikt bla papper, porto och resor men ger också medborgaren mer frihet om hen vill det. Medborgaren kan logga in på Mina sidor och på ett ställe säkert svara, komplettera eller bevaka allt sitt engagemang med kommunen. Om medborgaren vill kan uppgifter hämtas automatiskt t.ex. fastighetsuppgifter vid ansökan om bygglov, personuppgifter vid beställningar/ändring av sophämtning eller när man vill ansöka om en förskoleplats till ett av sina barn. Det bir enklare för medborgaren att fylla i ansökningar, uppgifter som lämnas blir kvalitetssäkrade och man har en överblick av hela sitt engagemang med kommunen. SoK webb Under 2015 kommer Sjukvårds- och omsorgskontorets webbplats (idag att integreras med kommunens webbplats. Projektet är omfattande och kommer att inkludera tät dialog och samverkan med förvaltningen och landstinget då en stor del av informationen och möjliga

7 7 (19) tjänster finns i båda organisationerna. Att säkerställa att personlig information hanteras korrekt och säkert kommer att vara en viktig och kostnadsdrivande del i projektet. Att landstinget är en annan organisation och en annan IT-miljö likaså. Med inkluderingen av SoK webbinnehåll skapas bättre möjligheter att realisera nyttan av framtida digitala tjänster inom vård och omsorg, se vidare nedan under Digital verksamhet: E-hälsa. Genom tydlig och riktad information och guidning kan kommunen på ett tidigt stadium ge information och stöd till både anhöriga och brukare. Chatt Framtidens webb möjliggör att fler digitala tjänster till medborgarna kan utvecklas. Många invånare kommer att behöva initialt stöd och support, både när de går över till att använda kommunens nya digitala tjänster och om de behöver något tillfälligt stöd. Att kunna erbjuda möjligheten att chatta med Kontaktcenters medarbetare, när man t.ex. håller på att använda en digital tjänst, är en viktig stödfunktion på en modern webbplats. En chatt är en del av ambitionen att utveckla och förbättra medborgardialogen. Funktionen kan också användas för verksamheter som vissa tider vill erbjuda chatt-möjlighet, t.ex. bygglovshandläggning, hjälp i skolvalsperioder eller stöd och råd till ungdomar. Det är en utökning av den service som ges idag och ger nya möjligheter för både verksamheten och medborgarna att mötas. En chatt förväntas även ytterligare minska antalet samtal till kommunen. NorrttäljeAppen Kommunens egen App har idag laddats ner drygt 6000 gånger, vilket motsvarar mer än 10 % av kommunens invånare. Före midsommar planeras en uppgraderad version av NorrtäljeAppen att släppas. Utökad funktionalitet föreslås bland annat att vara: möjlighet att betygsätta kommunala anläggningar och arrangemang, funktion för synpunktsinhämtning kring verksamhet och service, utökade kartfunktioner, integration av evenemangskalender, utveckling och samordning av funktioner kopplade till tjänster på webben. Målet med med Appen är att ytterligare 2000 nerladdningar ska göras under Direkt feedback möjliggör systematisk inhämtning av medborgarnas synpunkter på den service man får och presentation av denna i realtid för verksamheten (och

8 8 (19) andra om man vill). Syftet är att tydliggöra medborgarens synpunkter på den service man får och använda informationen för att fortsätta utveckla verksamheten, tillsammans med medarbetarna. Genom att visualisera på skärm, och därmed tillgängliggöra detta för medarbetarna, skapas en naturlig utgångspunkt för medarbetardriven verksamhetsutveckling. Under 2013 etablerades den tekniska lösningen och under 2014 har Bygg- och Miljökontoret, Näringsliv- och kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen börjat använda lösningen. Under 2015 planeras anslutning av minst två verksamheter. Under 2015 kommer också en förstudie att genomföras för att undersöka möjligheterna att tillsammans med verksamheterna publicera resultatet på kommunens webbplats, på Intranätet och i kommunens uppföljningsverktyg Rodret. Visuell styrning är ett projekt som möjliggör visualisering av t.ex. en ärendehanteringsprocess i en verksamhet. Att effektivisera och jobba smartare inom kommunen är ett uttalat mål med Superservice. En nyckelfaktor för att lyckas med det är engagemang och deltagande från medarbetarna. Genom att visualisera och visa upp kommunens processer på skärm, tydliggörs var i processen flaskhalsar och förbättringsområden finns. När processen visualiseras kan medarbetarna samlas kring processen på skärmen och aktivt medverka i förbättringsarbetet. Genom visualisering, utbildning, omsorgsfull förankring och återkommande förbättringsmöten inbjuds medarbetarna i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på ett naturligt och självklart sätt. Det blir dialog kring förbättringspotential snarare än problem. Målet är inte att skapa perfekta medarbetare utan perfekta processer. Under 2013 har tekniskt förarbete och en pilot på Bygg- och Miljökontoret genomförts. Under 2014 har lösningen satts upp i full drift på Bygg- och Miljökontoret och IT-avdelningen och används nu i den medarbetardrivna verksamhetsutvecklingen. Under 2015 planeras införande i minst två verksamheter. Både Direkt feedback och Visuell styrning bygger på ett Lean-inspirerat arbetssätt. Målet med Lean är att i utvecklingen av verksamheten fokusera på det

9 9 (19) som tillför medborgarvärde och skapa medarbetarengagemang i verksamhetsutvecklingen. e-tjänster På den nya webbplatsen kommer i början av mars ca 50 e-tjänster att finnas. Runt 30 av dessa kommer att vara integrerade med bakomliggande verksamhetssystem. Att göra om alla pdf-blanketter som ärvts från den gamla webben till intelligenta e-tjänster på den nya webben är ett prioriterat projekt under Med digitala blanketter behöver inte medboragen skriva ut blanketten, fylla i och posta utan kan, när blanketten är ifylld på webben, med ett knapptryck skicka in sin ansökan. Detta kommer att öka servicegraden, medborgarnöjdheten och användarvänligheten på den nya webben och möjliggöra samma service oavsett från vilken enhet man besöker webbplatsen. Målet är dessutom att under 2015 lansera ytterligare 30 e-tjänster. Flera av de bakomliggande verksamhetssystemen saknar möjlighet, är för gamla eller har för dåligt gränssnitt för att lanseras som en tjänst på webbplatsen. För att säkerställa ytterligare tillgängliggörande av tjänster och service till medborgarna behöver en förstudie genomföras för att fastställa en strategi för webblansering av dessa verksamhetstjänster. Att utveckla ett återanvändbart gränssnitt mot medborgaren blir centralt och utveckling kring detta pågår inom ramen för samarbetet mellan kommunerna med samma e-tjänstplattform som Norrtälje kommun. Målet är att under året definiera ett generiskt gränssnitt för e- tjänster. Ett särskilt fokus i det fortsatta arbetet med e-tjänster kommer att vara att finna processer som går att helt automatisera, dvs. ta bort all manuell handläggning. Nyttoeffekterna av en sådan automatisering är 100% tids- och resursfrigörande. Det är tid och resurser som kan läggas på mer kvalitativa uppgifter i verksamheten eller omföras till andra verksamheter. Målet under 2015 är att finna 15 sådana processer och starta automatiseringsarbetet av dessa. Arbetsplats 2.0 De projekt som ryms inom utvecklingsprogrammet Arbetsplats 2.0 har alla som mål att bidra till att utveckla Norrtälje kommun till en attraktiv arbetsplats och

10 10 möjliggöra ett modernt och effektivt arbetssätt. Under våren 2015 kommer, utöver nedanstående genomförandeprojekt, två betydande förstudier att genomföras. Dessa genomförs och bekostas inom ramen för IT-avdelningens driftsbudget. Den ena presenteras nedan och fokuserar på dokumenthanteringen i kommunen, den andra kommer att undersöka förutsättningarna och behovet av ett nytt Intranät i kommunen. Båda har tydliga kopplingar till ett modernt och effektivt arbetssätt. Om arbete i högre utsträckning än tidigare är något man gör och inte en plats man är på behövs systemstöd som möjliggör samarbete, delning av dokument och kunskap, social samverkan samt arbetsgemenskap. När inte den fysiska arbetsplatsen är utgångspunkten för arbetsdagen behövs en gemensam plats som kan nås oavsett plats och tid. Ett modernt intranät har flera funktioner som stödjer ett modernt arbetssätt i förstudien kartläggs dessa och en kravspecifikation tas fram. Följande projekt planeras inom ramen för utvecklingsprogrammet: Arbetsplats 2.0 totalt Ipads till politiken 200 Projektverktyg 1000 Dokumenthantering 1000 Ipads till politiken Under våren 2015 initieras en förstudie kring all dokumenthantering i kommunen, se nedan Dokumenthantering. En del i dokumenthanteringen är dokumenthanteringen kopplat till den politiska processen allt från att handläggaren skriver ett tjänsteutlåtande tills att det politiska ärendet är beslutat, arkiverat och sökbart för alla. De verktyg som idag finns för att stödja den politiska processen kommer, inom ramen för projekt Dokumenthantering, att ses över och eventuellt utvecklas/uppgraderas. I det här projektet tas höjd för utbyte av applikationer och utveckling av administrativa processer kopplat till den politiska processen.

11 11 Projektverktyg Under 2013 och 2014 har ett förbättringsarbete kopplat till projektverksamheten i kommunen drivits av IT-avdelningen och Ekonomiavdelningen. Under 2013 framarbetades en projektmodell för kommunen och ett projektverktyg upphandlades för att stödja projektmetodiken, projektmodellen och arbetet i projekt generellt. Under 2013 togs en projektledarutbildning fram och ett antal utbildningar hölls (ca 60 medarbetare deltog, 4 utbildningstillfällen är planerade 2015) och ett brett införande av projektverktyget genomfördes i verksamheten, bla VA-avdelningen, Gata- och Parkavdelningen, Renhållningsavdelningen, ITavdelningen, Skolverksamheten, Hamnprojektet m.fl. För vissa projektintensiva verksamheter, t.ex. inom samhällsbyggnadsprocessen och Hamnprojektet, har särskilt stöd erbjudits och separata projektkontor etablerats. Idag bedrivs största delen av projekten i kommunen enligt projektmodellen. Dessa projektintensiva verksamheter behöver kompletterande funktionalitet och integration till andra system för att nå den fulla potentialen med projektverktyget och för att de taxefinansierade verksamheterna ska kunna redovisa kostnader på ett rättvisande och effektivt sätt. Dessa funktioner är t.ex. resursplanering, tidrapportering, möjlighet att hämta ekonomisk data från ekonomisystemet, portfölj- och programhantering. Två projekt är planerade under året integration med ekonomisystemet och aktivering av tidrapportering i projektverktyget. Syftet är att på ett samlat ställe kunna planera, följa upp och styra ett projekts ekonomi, resurser, leveranser, tidplan mm. Målet är att alla de projekt som genomförs i högre utsträckning ska lyckas och leverera den förväntade nyttan. Dokumenthantering De lösningar som idag finns för dokumenthantering i kommunen begränsar möjligheterna att införa ett modernt och effektivt arbetssätt. Idag hanteras dokument i flera olika, inte sammanhängande, lösningar av den enskilde medarbetaren, i ärendehanteringen, i handläggarstödet, av kontor och avdelningar på gemensamma lagringsytor mm. Flera av lösningarna erbjuder inte ett bra stöd till verksamheten och i många fall finns dubbla lösningar. De många lösningarna begränsar möjligheterna till vidare utveckling och effektiv förvaltning.

12 12 I IT-avdelningens driftsbudget ryms en förstudie kring dokumenthanteringen i kommunen som kommer att genomföras under våren Förstudien ska mynna ut i en kravspecifikation för dokumenthanteringen i kommunen. I förstudien kartläggs möjligheterna till enhetlig dokumenthantering, ett modernt arbetssätt kopplat till dokumenthantering, mobilitet och access, delning av dokument och information på ett effektivt och säkert sätt, användarvänligt handläggarstöd, sömlös integrering och smart koppling till de politiska processerna, effektiv och användarvänlig hantering av dokument för de förtroendevalda, e-arkivering mm. Angreppsättet i förstudien är brett och omfattande allt från att man öppnar ett nytt dokument tills att det sparas i ett e- arkiv. Under sista kvartalet startas genomförandet och inleds med införandet av individuella lagringsplatser. För att åstadkomma ett verkligt mobilt arbetssätt behövs lösningar som ger åtkomst till dokument som man behöver i det dagliga arbetet. Ett första steg är därför införandet av en ny nätbaserad, säker lösning för lagring av dokument. Privat använder många av våra användare redan idag den här typen av så kallade molnlösningar, t.ex. Skydrive eller Dropbox. Med en gemensam nätbaserad lösning för lagring säkerställs att dokument hanteras rätt och kan delas med andra, att känsliga uppgifter sköts korrekt och att back-up görs på rätt sätt. Gränslös infrastruktur Målet med IT-miljön i Norrtälje kommun är att den ska möjliggöra vidare utveckling av verksamheten, inte begränsa. Efter den uppgradering som skett är fokus fortsättningsvis på att prioritera utveckling av infrastruktur som tydligt kan kopplas till medborgarnytta, stödjer fortsatt utveckling av verksamheterna, digitaliseringsprocessen och det som IT-avdelningen levererar till verksamheterna. Gränslös Infrastruktur totalt Tjänstekatalog 500 Förvaltningsmodell 500 Telefoni 500 Distansarbetsplats 1000 Klienter och servrar 500 Integrationer 1000

13 13 Tjänstekatalog Under har nya arbetssätt och ny organisation införts på ITavdelningen. Detta har möjliggjorts genom effektiviseringar och utlokalisering av enklare uppgifter, som t.ex. leverans av datorer, övervakning av IT-miljön mm. Samtidigt har en tjänstekatalog tagits fram för det som IT-avdelningen levererar i form av produkter och tjänster till verksamheten. Under 2014 har förutsättningarna för att införa självbetjäningsverktyg utretts och delvis införts. Nu kan verksamheterna och medarbetarna med hjälp av guider och lathundar enklare få hjälp med problem men också lättare beställa ny utrustning och tjänster. Under 2015 kommer utvecklingen av supporten till användarna att fortsätta med fokus på att utveckla självbetjäningsfunktionaliteten och beställningsfunktionen så att mer sker med automatik i bakomliggande system registrering i anläggningsregister, månadsdebiteringar mm. Detta är en förutsättning för IT-avdelningens fortsatta omställning till mer kvalificerade uppgifter i stödet till kärnverksamheten. Förvaltningsmodell För IT-verksamheten har det viktigaste projektet under 2014 varit etableringen av en gemensam förvaltningsmodell. Projektet syftar till att införa en gemensam modell, struktur och samsyn kring hur vi sköter och utvecklar systemstödet i kommunen och avslutas under Men syftet är också att etablera nya former för samverkan och samarbete mellan IT-avdelningen och verksamheterna och mellan verksamheterna att effektivt sköta om systemstödet vi har idag och skapa förutsättningar för digitalisering och gemensam utveckling som bättre möter morgondagens utmaningar. Verksamheternas utvecklingsbehov ska i högre grad styra vad IT-resurserna ska användas till. Målet med förvaltningsmodellens införande är att optimera systemstödet till verksamhetens processer, öka verksamhetens möjlighet att påverka IT-prioriteringar, förbättra samverkan mellan likartade processer och verksamheter samt IT-verksamheten och generera mer nytta för pengarna.

14 14 Med en gemensam förvaltningsmodell skapar vi också ordning och reda och ett kvalitetssäkringssystem som garanterar att vi har korrekta avtal, att vi betalar korrekt för det systemstöd vi har och att vi har det systemstöd vi betalar för. Under 2015 kommer etableringen av förvaltningsmodellen att slutföras i och med att gemensamma utvecklingsplaner för alla verksamheter kommer att tas fram inom ramen för kommunens gemensamma planeringsprocess. För att säkerställa effektiv och ändamålsenlig planering, uppföljning och styrning av arbetet kommer detta att göras med hjälp av kommunens projektverktyg. Viss utveckling och anpassning kommer att behöva ske av verktyget. Telefoni Under 2014 upphandlades kommunikation som tjänst, d.v.s. ny telefoni- och kommunikationslösning, utan att kommunen framöver behöver hantera någon hårdvara; kommunen köper det alltså som en tjänst. Det underlättar möjligheterna att i framtiden byta leverantör och minskar behovet av teknisk kompetens inom organisationen. Det möjliggör också nya arbetssätt på ITavdelningen och kommunens Kontaktcenter som i slutändan skapar nytta för invånarna. Hela införandet av den nya lösningen hanteras inom ramen för IT-avdelningens driftsbudget. För att säkerställa verksamhetskritisk funktionalitet kommer dock viss investering i teknisk utrustning behöva ske. Det gäller framför allt infrastruktur för att garantera inomhustäckning i enskilda verksamheter men också inköp av IP-telefoner. Distansarbetsplats En förstudie kommer att genomföras kring distansarbetsplatslösning och ett införande planeras påbörjas under andra halvåret Målet är att kartlägga möjligheterna för att tillgängliggöra komplett systemstöd på ett säkert, mobilt och flexibelt sätt för verksamheterna när man befinner sig utanför kommunhuset. Denna utvecklingsinsats riktas både till verksamheter som bedriver fältarbete, tex inom Bygg- och miljöverksamheten, och till övriga verksamheter i linje med förstudierna kring Dokumenthantering och Intranät som presenteras under Arbetsplats 2.0 ovan. Om arbete i högre utsträckning än tidigare är något man

15 15 gör och inte en plats man är på, behövs systemstöd som alltid är tillgängligt oavsett plats eller tid. Projektet syftar till att etablera möjligheten till distansarbetsplats i kommunen. Klienter och servrar Med införandet av Windows 7 och nytt Officepaket under våren 2014 levererades nya datorer till alla verksamheter. Dessa datorer hyrs vilket minskar de årliga investeringarna/inköpen av datorer till kommunen med ca 5-6 mnkr. Hyreskostnaderna belastar IT-avdelningens driftsbudget vilket är möjligt tack vare effektiviseringar och omprioriteringar. För verksamheten är månadskostnaden per dator i princip densamma. Fortfarande kommer dock vissa investeringar i hårdvara/klienter att behöva göras, t.ex. i servrar, testmaskiner, bildskärmar mm. Integrationer Inom alla utvecklingsprogram Digital verksamhet, Superservice, Arbetsplats 2.0 och Gränslös Infrastruktur, men även inom andra utvecklingsområden, finns ett ökande behov av att föra samman information från olika system genom så kallade integrationer. Exempel är kommunens beslutsstödsystem Rodret, där syftet är att just sammanställa information för att få ett bra beslutsunderlag i olika situationer. Ett andra exempel är kommunens webbplats där information hämtas från andra källor och presenteras på webbplatsen (t.ex. evenemang) och e-tjänster, där integration sker med bakomliggande system. Under 2015 planeras flera utvecklingsprojekt som inkluderar integrationer. Det tredje exemplet är inom ramen för arbetet med digitalisering och automatisering som nämnts ovan under e-tjänster. Att sammanföra information i olika system kommer att vara nödvändigt för att åstadkomma automatiska tjänster till medborgarna. Under 2015 planeras identifiering och påbörjad implementering av ett antal helt automatiserade tjänster. Digital Verksamhet Från och med 2016 kommer alla verksamheter att ha egna digitala utvecklingsplaner men 2015 samlas utvecklingsprojekt som inkluderar

16 16 utveckling eller implementering av systemstöd till verksamheterna under det tillfälliga programmet Digital Verksamhet. Att dessa projekt inkluderas i detta investeringsärende är ett resultat av den ökade samverkan mellan verksamheten och IT. Tidigare hade dessa projekt antingen genomförts i verksamhetens regi, utan samordning och förankring, eller aldrig blivit av, trots verksamhetens behov. Nu planeras, beslutas, genomförs och styrs de på ett kontrollerat sätt och ingår i kommunens gemensamma uppföljningsprocess. Digital Verksamhet totalt Rodret Kvalitetsledningssystem Socialkontoret Kvalitetsledningssystem Sjukvård- och omsorgskontoret 1500 e- hälsa Digitalt bibliotek 1000 Rodret Under implementerades ett nytt beslutsstödsystem i kommunen, Rodret. Rodret är framför allt chefernas verktyg för att planera, styra och följa upp sina verksamhetsmål och sin ekonomi. Under 2015 planeras två projekt för att öka nyttan med Rodret komplettering av nuvarande rapporter och utveckling av sk Dashboard för högre chefer samt implementering av en skolmodul. En dashboard kan ses som en startsida som innehåller allt det en chef behöver för att snabbt få en överblick av läget i verksamheten. På dashboarden kan viktiga nyckeltal för verksamhetsmål, volymer, ekonomi, personal eller annat presenteras och jämföras med planer och budget. När allt följer planen kan chefen ägna sig åt andra saker, om avvikelser finns kan hen med hjälp av beslutstödet titta närmare på de aktuella avvikelserna och göra djupare analyser. För det beslutsstöd som kommunen valt, Hypergene (som internt kallas Rodret) finns särskilda verksamhetsmoduler för olika kommunala verksamheter. Dessa har tagits fram för att ge en mer skräddarsydd lösning för planering, styrning och uppföljning av den aktuella verksamheten. Inom skolverksamheten används idag fortfarande kommunens gamla beslutsstöd eftersom standardfunktionaliteten i Rodret inte på ett fullgott sätt kunnat ersätta detta. Under 2015 planeras därför införandet av skolmodulen i Rodret.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer