Slutrapport Roden Multiarena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Roden Multiarena"

Transkript

1 Slutrapport Roden Multiarena Projektledare Katarina Lundgren - 1 -

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av rapporten Ridsport med potential En mängd aktiviteter & evenemang Flera målgrupper Energi- och klimatfrågor i fokus Geografisk knutpunkt Finansiering Jämställdhet Bakgrund Uppdraget Tidsplan Avgränsningar Organisation Innehållet i en multiarena Idrottshall och mässhall Ridhus Gemensamma utrymmen Övriga lokaler Hållbarhet Hästnäringen Placeringen Utdrag ur byggnadsnämndens utlåtande Framgångsfaktorer för en arena Vid val av plats har styrgruppen utgått från följande faktorer Alunda Gimo Östhammar Östhammar Norrskedika Identifiera samarbetspartners Enkäter Partners En idé Målgrupper Finansiering förutsättningar Investeringen/ Driften Ekonomiska förutsättningar Övriga bidrag Förutsättningar för en attraktivare kommun ökar med en multiarena Projektets genomförande med aktiviteter Media/Information/ Kommunikation Referenser och kommentarer Framtidens förutsättningar Mötesplats Östhammars Multiarena Källor

3 1. Sammanfattning av rapporten I rapporten beskrivs vilka förutsättningar det finns i Östhammars kommun för en multiarena. För att förstå vilka förutsättningar som krävs har så har skisser tagit fram både när det gäller innehåll men framför allt när det gäller markplanering och area. Dessa skisser ligger även till grund för de ekonomiska beräkningarna i projektet. 1.1 Ridsport med potential Diskussionen om en arena i Östhammars kommun har förts ända sedan 2006, då en förstudie genomfördes för att utreda behov och målgrupper för en framtida hästsportsanläggning. I förstudien konstaterades att det finns ett stort behov av en ridsportsanläggning i kommunen. I dagsläget finns inte någon anläggning för ridsport i Östhammars kommun där man kan genomföra tävlingar från regional nivå och uppåt. Detta begränsar utvecklingen av ridsporten, som har en stor potential i en kommun med både tätorter, landsbygd och lantbruk. Utbudet för tjejer är inte lika brett. 1.2 En mängd aktiviteter & evenemang Det finns flera användningsområden för en multiarena, vilket också flera förtroendevalda i kommunen har fört fram. Aktiviteter som friidrott, innebandy, motionsträning, gymnastik, friskvård, handikappidrott med mera är exempel på aktiviteter som kräver stora ytor. Det som framkommit under projektets gång är också att det saknas en stor mötesplats med kapacitet för minst 1000 personer. Det finns ett stort behov av att inomhus kunna arrangera mässor, konferenser, personalfester, konstutställningar med mera både under turistsäsongen och under övriga delar på året. Det finns även behov av ytterligare idrottshallar då det är ont om träningstider i de befintliga hallarna som har de godkända måtten för t e x. handboll och innebandy som har plats för publik. 1.3 Flera målgrupper Tanken är att arenan ska kunna nyttjas av såväl amatörer som professionella. Målgrupper är boende och sommarboende i kommunen, kommunens föreningar, företag och potentiella användare/tävlande från kringliggande kommuner. 1.4 Energi- och klimatfrågor i fokus Anläggningen bör vara klimatsmart. Energiförsörjningen ska sträva mot att vara förnybar. Goda förutsättningar bör finnas för en lokal energi försörjning. Energifrågorna är framträdande i Östhammars kommun. Forsmark Kärnkraftverk, SKB och det planerade slutförvaret av använt kärnbränsle gör energifrågorna högaktuella. En permanent utställning ägnad åt dessa frågor skulle kunna placeras i det så kallade Hans Blix-rummet i arenans mittskepp. 1.5 Geografisk knutpunkt Östhammars kommun har flera små orter och en stor del av befolkningen boende på landsbygden. Närmare hälften av den folkbokförda befolkningen bor öster om riksväg 76. Om man tittar på sommarboende och fritidsbebyggelse ligger den till övervägande del öster om riksväg 76. Inom en radie av 10 mil ligger Uppsala, Gävle, Norrtälje och avståndet till Stockholm är 14 mil. Den viktigaste vägen i kommunen är länsväg 288. Under de närmaste åren kommer den att byggas om till mötesfri väg, en så kallad 2+1 väg. För att arenan ska bidra till ökad synlighet och bra marknadsförning är en placering med bra annonsläge viktigt

4 Detta talar för att arenan bör placeras vid någon av korsvägarna länsväg 288 och länsväg 292 i Gimo eller korsningen länsväg 288 och riksväg 76 Östhammar. Båda platserna ligger väl synliga i öppen terräng och på rimligt avstånd från respektive tätort för att inte störa de boende. Detta skapar bra förutsättningar för samverkan mellan multiarenan, handel och hotell. 1.6 Finansiering Två externa konsulter har engagerats för att räkna på investeringen och på driften av multiarenan. Förutsättningarna för en arena är goda och båda menar att en finansieringslösning där offentlig sektor samverkar med näringslivet (OPS) är mest realistiskt och långsiktigt hållbart. Det visar erfarenhet från tidigare genomförda arenaprojekt. Kommunen ska inte satsa några medel förrän övrig finansiering är klar men för att skapa förutsättningar och trovärdighet behövs det tydliga signaler att kommunen är positiv till att satsa på en arena. 1.7 Jämställdhet I Östhammars kommun finns det flera möjligheter för så kallade killsporter som till exempel ishockey och motorsport. Det är därför extra viktig att satsa på ridsport som har ca 85 % kvinnliga utövare. I Upplands Ridsportförbund finns det ca 7000 medlemmar och av dessa är ca 500 i Östhammars kommun. I kommunen finns även ca 150 medlemmar i Wester Rid Association och ca 400 medlemmar i Islandshästs organisationer. Ridning är en stor sport inom handikappidrotten Enligt aktuella forskningsstudier har stallet/ridskolan visats sig vara en utmärkt plats för utveckling av flickors självförtroende och ledarskap helt enkelt en mycket bra plantskola för framtida kvinnliga chefer

5 2. Bakgrund Östhammars kommun utreder förutsättningarna för en multiarena i kommunen för att tillgodose föreningarnas och näringslivets behov av lokaler. Syftet är att öka livskvaliteten för de boende i kommunen samt att stimulera näringslivet och turismen på landsbygden. Anläggningen är tänkt att vara en arena för kommunens invånare och besökare med avsikt att skapa såväl rekreation som utåtriktade aktiviteter och evenemang. Meningen är att arenan ska vara en möjlighet för näringslivets aktörer att marknadsföra sig och bli mera synliga. Genom att placera anläggningen strategiskt i förhållande till stadens tillgång på infrastruktur och övriga utbud skall aktiviteterna smitta av sig och stimulera till ökad handelsutveckling och tillväxt. Arenan kan bidra till en ökad inflyttning som i sin tur skapar en positiv tillväxt i kommunen. En förstudie som genomfördes 2006 (Roden Horse Arena) konstaterades att det finns ett stort behov av en ridsportsanläggning. Det finns dessutom flera olika användningsområden för en arena av detta slag, som till exempel, utställningar, friidrott, bågskytte, och andra aktiviteter som dels kräver stora ytor och dels vill kunna komma undan blåst, regn och snö. I kommunen finns det ett uttalat behov av möteslokaler som kan ta emot minst 1000 personer. Det finns även behov av en stor idrottshall med läktarplatser för minst 500 personer, något som idag inte finns i någon av hallarna i Östhammars kommun. 2.1 Uppdraget Östhammars kommun beslutade efter förstudien att fortsätta utredningen kring förutsättningarna för en multiarena i kommunen tillsattes en projektledare att driva projektet under ca 12 månader. Projektets syfte har varit att undersöka förutsättningar för en multiarena och att identifiera placeringen av arenan, målgrupper och partners, samt att ta fram ett koncept för finansiering. Målen var att beskriva förutsättningar för en multiarena i Östhammars kommun vad gäller 1. Placeringen 2. Finansieringen av byggnationen och driften 3. Identifikation av samarbetspartners För att skapa förståelsen för placeringen var det nödvändigt att undersöka vilka verksamheter som arenan skulle kunna innehålla, likaså vilka volymer det rörde sig om. För att kunna göra ekonomiska beräkningar krävs ritningar men i våra beräkningar har vi nöjt oss med skisser (det har inte ingått framtagande av ritningar i projektet). Beräkningarna som presenteras är grundande på kvadratmeter priser och kvalitet. 2.2 Tidsplan Avgränsningar Byggnationen ingår ej i projektuppdraget. Organisationen för driften ingår ej. 2.4 Organisation Projektledare: Katarina Lundgren - 5 -

6 Styrgrupp: Ulf Andersson, näringslivschef, Inger Abrahamsson, ledamot i byggnadsnämnden, Charlotte Jansson Skoglund, Fåravelsförbundet, Lennart Brolin, entreprenör och egenföretagare, Jörgen Lönnies, SKB Nu AB Referensgrupp: Mats Sjöberg, företagslots i Östhammars kommun, Lena Hagman, Dannemora ryttarförening, Peter Jansson fritidschef i Östhammars kommun, Stefan Lindgren, ÖSK, Camilla Gelinder, Almo BK gymnastik, Ewa Hjertstedt, ansvarig för handelsutveckling i Östhammars kommun, Lena Eriksson, Frösåkers Ryttare, Barbro Mattsson, HSO Handikapporganisationernas samarbetsorgan, Lisa Eklund, Gimo ridklubb, Olle Rehn Norrskedika IF - 6 -

7 3. Innehållet i en multiarena Innan vi kommer till själva placeringen av en multiarena följer här en beskrivning av innehållet och dess volymer vad gäller fastigheter och mark En multiarena är en anpassningsbar lokal som kan användas till bland annat diverse sport- och kulturevenemang, mässor, utställningar, friskvård etc. Volymskiss över en multiarena 3.1 Idrottshall och mässhall Hall med innermått 25x70m. Läktare med sittplatser för 500 personer. Tabell över idrottshallar i Östhammars kommun som visar hur många sittplatser som finns i respektive hall. Det kan bli ett problem när klubbarna i kommunen går upp i högre divisioner då de högre förbunden ställer vissa krav på sittplatser. Namn på idrottshallen Mått på hallen Alunda A-hall Gimo, sporthall Österbybruk Östhammar Öregrund 40x20 40x20 40x20 40x20 40x20 Antal Kostnad åskådar för sittplatser föreninga r kr/h 130kr/h kr/h kr/h 130kr/h -7- Kostnad för privat personer 320kr/h 320kr/h 320kr/h 320kr/h 320kr/h Framtida behov när det gäller beläggning Ökat Ökat

8 Alunda IBF:s damlag är ett av alla idrottslag i kommunen som är i behov av en större arena med fler sittplatser. Vid slutspel har de upp emot 300 åskådare. 3.2 Ridhus Hall med innermåtten 24x100m och läktare för 500 personer. 3.3 Gemensamma utrymmen Arenans mittskepp innehåller omklädningsrum, serveringsdel, personalutrymmen, kansli m.m. Ca 250 kvm i två plan. 3.4 Övriga lokaler Ett servicestall för att göra i ordning sin häst före och efter träning. Servicestallet kan även hyras ut till hovslagare, veterinärer, massörer mm. Ca 60 m². Gäststall för 30 hästar för tillfällig uppstallning vid tävling och träning. Skateramp som kan flyttas vid behov - 8 -

9 Skiss över multiarenan (av liknande modell som finns i Norrtälje Sportcentrum) Till vänster ridhus, i mitten servering, omklädningsrum och kansli m.m. och till höger idrottshall. 3.5 Hållbarhet Anläggningen bör vara klimatsmart. Energiförsörjning ska sträva mot att vara förnybar. För att kunna utnyttja förnybara energikällor som t.ex. solenergi är det viktigt att man redan i planeringen tar hänsyn till väderstrecken/placeringen. Goda förutsättningar bör finnas för en lokal energiförsörjning eller en biobränsleförsörjd närvärmeanläggning. 3.6 Hästnäringen Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en samhällsekonomisk omsättning på totalt ca 48 miljarder kronor per år och avlönade heltidsarbeten. Det finns ca hästar i landet och en halv miljon svenskar som tävlar eller rider på sin fritid. I Östhammars kommun finns det ca 1500 aktiva ryttare som är anslutna till någon förening och dessutom finns det flera hästintresserade som inte är med i någon förening

10 4. Placeringen Med förutsättningen om en strategiskt långsiktig placering begränsades tidigt urvalet av tänkbara placeringar till fyra orter: Alunda, Gimo, Östhammar 1 och 2. Under projektets arbete tillkom också Norrskedika som ett alternativ. (Se bilaga 4.0) Östhammars kommun viktigaste vägförbindelse 288:an Här ser ni ett mycket välkomnade intryck som multiarenan kan erbjuda alla våra besökare och invånare. Körtiden från Uppsala kommer att minskas till ca 45 min med den nya 2+1. Tidsplanen ser ut på följande sätt: från Uppsala fram till Alunda år 2017 och vidare fram till Gimo år Tidsplanen för stäckningen mellan Gimo- Östhammar är inte beslutad. Detta enligt Andreas Lytter utredare på Östhammars kommun. 4.1 Utdrag ur byggnadsnämndens utlåtande (Se bilaga 4.1) Upptagningsområdet Östhammars kommun har flera små orter och en stor del av befolkningen boende på landsbygden. I genomsnitt bor det 15 personer/km² landareal. Närmare hälften av den folkbokförda befolkningen bor öster om riksväg 76. Om man tittar på sommarboende bor de nästan helt öster om riksväg 76. Kommunikation Inom en radie av 10 mil ligger Uppsala, Gävle, Norrtälje och det är ca 14 mil till Stockholm. Den viktigaste vägen i kommunen är länsväg 288. Under de närmaste åren kommer den att byggas om till en mötesfri väg, en så kallad 2+1 väg. Annonsläge Multiarenan önskar en tomt med bra annonsläge. Detta tyder på att den bör ligga vid någon av korsvägarna länsväg 288 och länsväg 292 i Gimo eller korsningen länsväg 288 och riksväg 76 Östhammar. Båda platserna ligger väl synliga i öppen terräng och rimligt avstånd från respektive tätort för att inte störa de boende. Positiv samverkan handel och hotell

11 4.2 Framgångsfaktorer för en arena Professor Göran Cars från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, har forskat kring arenors betydelse för tillväxt och samhälle. Enligt honom är följande faktorer viktiga för att en arena ska ha goda förutsättningar: Tillgängligheten Läget, väl synligt, expansionsmöjligheter Innehållet Flera verksamheter som stödjer varandra t.ex. handel, boende Upplevelser Kluster, flera verksamheter med liknande inriktning 4.3 Vid val av plats har styrgruppen utgått från följande faktorer Strategiskt placerad och väl synlig från de större vägarna Placerad där det finns möjlighet till handel Tillgång på mark (minst m² mark och expansionsmöjligheter med ca m²) Intressant för exponering och marknadsföra näringslivet och föreningar Tillgänglighet/närhet 4.4 Alunda Marma 1:67, kommunalmark ca m². Den här marken lämpar sig väl för hästhållning. Antal invånare är Här finns fler än tre ridhus som ägs av privatpersoner och det finns många hästar i närområdet. Olandshallen är hårt belastad och det är flera föreningar som är i behov av flera halltider. Här finns grundskola. Alunda har 20 % av den totala handeln i kommunen. Annonsläget är mindre bra. 4.5 Gimo Södra Skäfthammar 4:6, kommunal mark ca m². Det finns möjlighet till mer mark. Antal invånare är Här finns ridskola med ridhus. Gimo är kommunens sportcentrum med ishall, simhall och sporthall samt en uppvärmd konstgräsplan. Det finns både grundskola och gymnasium. Gimo har 14 % av den totala handel i kommunen Det är ett bra annonsläge. 4.6 Östhammar 1 Börstil 11:1, kommunalmark ca 80000m². Antal invånare är Här finns inget ridhus men många hästar. Frösåkershallen är hårt belastad och flera föreningar har behov av fler halltider. Här finns grundskola. Östhammars tätort har en marknadsandel på 45 % av den totala handeln i kommunen. Det är ett utmärkt annonsläge och här finns många turister 4.7 Östhammar 2 Lilla Lugnet, kommunalmark 35026m². Marken är begränsad och därför har vi inte arbetat vidare med denna placering. I övrigt är det samma förutsättningar som Börstil 11: Norrskedika Norrskedika IF äger 7573 m² mark. Denna mark är delvis bebyggd med etapp 1 och hänsyn behöver tas till den och de befintliga fotbollsplanerna. Marken är delvis på två sidor om vägen. Invånare 215. Anledningen till att Norrskedika har varit med i diskussionen är att Norrskedika IF har del finansiering i form av försäkringspengar som de vill använda till att bygga etapp 2. Etapp 2 är tänkt att bli en danshall som även kan användas till andra ändamål (multihall). Norrskedika är känt genom sina loppmarknader under sommartid. Annonsläget är mindre bra

12 Styrgruppens slutsats är att den mest lämpliga placeringen för en multiarena i Östhammars kommun är i korsningen av länsväg 288 och riksväg 76, det vill säga Börstilkorset. Bedömning är att närheten till Östhammars tätort är viktig och att placeringen är neutral. Detta bidrar till att alla föreningar/organisationer känner sig välkomna både från vår kommun och angränsade kommuner. Annonsläget är mycket bra (Bilaga 4.9) 5. Identifiera samarbetspartners 5.1 Intressenter För att vara intressent och synas med sin logga på hemsidan så har företaget eller föreningen deltagit i en projektpresentation. Efter presentationen har dessa funnit att ett arenaprojekt kan bidra till att deras verksamhet får nya eller bättrade förutsättningar. Det kan vara som till exempel att kunna träna inomhus, öka antalet medlemmar, möjlighet att skapa möten, mässor, personalvård och nya arbetstillfällen. Några av dess företag och föreningar är ICA Supermarket Östhammar, Gladur Roslagens Islandshästförening, Beijer Byggmaterial, ISS, Coop Extra, Östhammar Frösåkers Ryttareförening, Sandvik Coromant AB, Nordea, Östhammar. Flera företag finns på 5.2 Enkäter Enkäterna ligger till grund för att identifiera samarbetspartners och intressenter. Genom enkäterna har vi även fått en bild av vilka aktiviteter som arenan kan användas till samt i vilken utsträckning arenan kan komma att nyttjas. Den första enkäten gick ut via mail i december 2010 till alla företag och föreningar i kommunen. De som inte hade mailadress fick enkäten via post. Utdrag från resultatet av undersökningen följer nedan. En av frågorna var: Hur ofta har er förening behov av en mötesplats anpassad för personer med tillgång till restaurang/servering/omklädningsrum? Det var 31 organisationer som svarade att de hade behov av arenan. Totalt ca 1500 utskick Vi fick 44 svar Vi fick följande svar: 9% vill ta del av arenan 2-4 gånger i veckan 11% vill ta del av arenan 1 gång /mån 9% vill ta del av arenan 4 gånger/år 32% vill ta del av arenan 1-2 gånger/år När enkäten sändes ut var kännedomen om arenan låg. Många ville dessutom känna till arenans placering innan de svarade på enkäten vilket kan ha varit en bidragande orsak till att antal svarande var lågt. För att se hela frågeformuläret se bilaga 5.2. En andra enkät skickades ut cirka sex månader senare, i juni 2011, till alla sommarboende i kommunen, ca personer. Vi fick 98 svar. En av frågorna var: Arenan inbjuder till flera aktiviteter och arrangemang. Vilka möjligheter ser du? Vi fick följande svar: 43 % vill ta del av häst- och hundrelaterade aktiviteter 39 % vill ta del av idrott och sport 42 % vill ta del av mötesplatsen, utställningar och föreläsningar

13 39 % vill ta del av marknadsföring och mässor, För att läsa hela resultatet, se bilaga Det är intressant att läsa vilka förslag på aktiviteter som de svarande vill se i arenan, allt från födelsedagskalas, bowling, häst/hund- events, modellflyg, skateboardramp, boulebanor, körsång m.m. Frågor som liknar de i enkäterna har också ställts vid personliga kontakter och möten med företag och föreningar. Dessa kontakter har knutits via mässor, sociala medier, nätverk och olika former av möten både inom och utanför kommunen. 5.3 Partners Exempel på möjligheter som några företag ser med arenan Länets största privata arbetsgivare Sandvik Coromant AB är intresserade av nya och större friskvårdslokaler eftersom de lokaler som de har idag är för små. Här finns det stora möjligheter till samverkan mellan multiarena, föreningarna och näringslivet. Kingstreet (ett cateringföretag) är ett annat företag som är intresserade av att flytta sin verksamhet till arenan. Securitas AB är intresserade fortsatt dialog avseende: Stöd & riskanalys och säkerhetsprojektering för arenan, bevakningstjänster under byggtiden, utbildning brandskydd driftpersonal, föreningar och företag knutna till arenan och ert forum för regionens arenor, utbildning första hjälpen, driftpersonal, föreningar och företag knutna till arenan, sponsor vid verksamheter och evenemang, Vår erfarenhet är att det ofta finns möjlighet till mycket bra "vinn-vinn"-lägen i form av delvis sponsring via leverans av tjänster Thomas Krause I samverkan med ryttarklubbarna i kommunen har en arbetsgrupp bildats för att planera och genomföra en stor ryttartävling på en central plats i kommunen. För att underlätta samarbetet ska tävlingen genomföras i Roden Arenas ryttarspel. Arbetsgruppen består av Lena Eriksson, Frösåkers Ryttarklubb, Lena Hagman, Dannemora Ryttarförening/Gimo Ryttarklubb, Ewa Hjertstedt, egen företagare och Katarina Lundgren, projektledare

14 En arena kan bli en viktig mötesplats. Inte minst med tanke på att energifrågorna blir allt mer aktuella. Arenan skulle kunna bli ett perfekt mötesplats, ett centrum för möten kring dessa frågor. Hans Blix Hans Blix, f.d. utrikesminister, tidigare generalsekreterare för IAEA, det internationella atomenergiorganet, samt verksam inom FN. Sommarboende på Gräsö. Ambassadör för Roden Multiarena. 5.4 En idé Energifrågorna är framträdande i Östhammars kommun. Forsmark Kärnkraftverk, SKB och det planerade slutförvaret av använt kärnbränsle gör energifrågorna högaktuella. En permanent utställning ägnad åt dessa frågor skulle kunna placeras i det så kallade Hans Blixrummet i arenans mittskepp. 5.5 Målgrupper Målgrupper är kommunens föreningar, företag, fritids- och sommarboende och permanent boende i kommunen och kringliggande kommuner. Antal medlemmar 2010 som är anslutna till svenska ridsportförbundet i vår kommun och kringliggande kommuner är ca medlemmar fördelat på ca 190 klubbar. Western Riding Association of Sweden har 4000 medlemmar i Sverige varav ca 150 i vår kommun och det finns ca 500 medlemmar i Islandshästföreningar. Därutöver finns det flera som har hästar men som ej är anslutna till någon förening

15 6. Finansiering förutsättningar 6.1 Investeringen/ Driften Eva Blomdahl från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har engagerats för att räkna på investeringen och på driften av arenan. Kalkylen bygger på de skisser och volymer som är beskrivna under rubriken förutsättningar för en multiarena. Förutsättningar för denna kalkyl bygger på att bygginvesteringen uppgår till ca 33 miljoner och den totala investeringen är ca 38 miljoner. Kalkylen indikerar intäkter på ca 3,8 miljoner och en driftskostnad på ca 1,2 miljoner. Resultatet före avskrivningar uppgår till ca 2.7 miljoner och från detta dras ca 1.4 miljoner för avskrivningar. Räntekostnader uppgår till ca 1 miljon. Beräkningen grundar sig på att lokalerna i arenan är uthyrda ca 6000 timmar per år fördelat på idrottshall och ridhus. Max utnyttjad tid är timmar per år fördelat på de båda hallarna tillsammans. Det finns alltså ytterligare timmar att nyttja. Serveringen är uthyrd till enskild entreprenör och hyran för serveringen är /år. Denna intäkt är starkt beroende på aktiviteter i arena och är försiktig. Hyran i Norrtälje sportcenter är dubbelt så hög och där utgår provision vid events. I kalkylen ingår ej personalkostnader. Vi har använt oss av schablonuppgifter vid beräkning av till exempel byggkostnader, drift och underhåll. (Se bilaga 6.1) Ytterligare en extern oberoende konsult har kontaktats, Lars Wahlstedt, med tidigare erfarenheter som konsult till flera arenaprojekt. Han visade olika modeller för finansiering. Modell 1 bygger på följande grundförutsättningar (se skiss s.17) Offentlig Privat Samverkan, OPS Uppförandet och driften av arenan bör bygga på en s.k. OPS lösning. OPS lösningar bygger normalt på att den som är mest lämpad att ta en viss risk också ansvarar för att ta denna risk. Ofta är det infrastrukturprojekt som är aktuella för OPS lösningar - så är det också i detta fall eftersom arenan i mångt och mycket är ett infrastrukturprojekt för Östhammars kommun. Östhammars kommun inbjuds att investera och förväntar sig positiva effekter av detta t.ex. i form av ökad sysselsättning samt positiv utveckling av Östhammar som besöksort. De olika privata aktörerna som är med i projektet är professionella aktörer inom sina respektive verksamheter. Gemensamt för alla parter torde vara att alla är övertygade om att arenan är mycket bra för Östhammar och för alla som lever och verkar där. Det finns många olika sätt att genomföra OPS lösningar på. Ledord i arbetet bör bl.a. vara transparens och överensstämmelse med lagen (upphandlingsformer och statsstödsregler). Samarbetet skall också sträva efter att skapa en tydlighet varför man deltar och vad man förväntar sig att tjäna på detta

16 Alternativa modeller Kommunen äger hela arenan Sales & Leaseback. Ett företag bygger anläggningen och hyr ut anläggningen till användaren Helt privat ägande 6.2 Ekonomiska förutsättningar Kommunledningen är i grunden positiv till projektidén under förutsättning att en privat huvudfinansiär finns. Kommunen kan hänvisa mark för denna typ av arenaprojekt. Det blir sedan upp till huvudfinansiären att presentera en samarbetslösning och inleda ett samarbete med kommunen Styrgruppen har utgått från förutsättningen att projektet skall kunna genomföras med begränsad kommunal medverkan. Lärdomar från andra likartade projekt talar dock för att kommunala medel i projektets inledande fas bidrar till att skapa bättre förutsättningar. Kommunen behöver inte medverka med direkta pengar utan kan bidra med den mark där arenan kan byggas och vissa avgifter. Största delen av insatsen från kommunen kan vara apportegendom. Den insats i form av till exempel mark som kommunen medverkar med kan var den positiva signal som projektet behöver. Ekonomisk struktur Östhammars kommun Näringslivet Lån/bidrag/fonder Multiarena Fastighetsbolag AB Multiarena Driftbolag AB Föreningar Idrottshall Näringsliv Mässor Events Föreningar Ridhus

17 Steg 1: Östhammars kommun och näringslivet bildar ett fastighetsbolag Steg 2: Fastighetsbolaget bygger och äger arenan. Därefter bildas ett driftbolag i samverkan med föreningar, och lokala entreprenörer. Fritidsnämnden i Östhammars kommun möjligheter till bidrag Till denna typ av idrottscenter kan investeringsstöd sökas för handikappsanpassning, nybyggnation av anläggningar samt nyanskaffning av inventarier. Dessutom kan driftbidrag ges till samlingslokaler. Det finns föreningar som är intresserade av att söka dessa bidrag i samverkan med arenan. 6.3 Övriga bidrag Det finns en mäng stöd och fonder att söka bidrag ur några exempel är: - Allmänna arvsfonden - Boverket har bidrag till allmänna samlingsplatser - Viktoria fonden 7. Förutsättningar för en attraktivare kommun ökar med en multiarena Genom en inomhusarena ökar tillgängligheten, kvaliteten för föreningarna och tillväxten för deras medlemmar då verksamheterna kan utövas året runt. Arenan tillgodoser behovet av en stor mötesplats för kommunens invånare, gäster och näringsliv. Arenan stärker Östhammars varumärke. Arenan ökar antalet arbetstillfällen inom främst tjänstesektorn. De nya behov som arenan skapar som till exempel servering, fastighetsskötsel, hund och hästrelaterade verksamheter, föreningspool etc. Arenan kan bidra till att Bruksgymnasiet kan starta ett program med hästprofil på schemat vilket leder till ökat antal studenter. Det är dessutom sannolikt att ett program med hästprofil skull öka antalet kvinnliga sökande. Det kan även finnas möjligheter till att starta klasser med ridprofiler i Gimo, Östhammars och Forsmarks grundskolor och gymnasier. Styrkan i en multiarena i Östhammars kommun är att den bör vara unik. Den blir unik och intressant ur flera aspekter genom sitt innehåll hästsport-idrott-mässa samt ur ett energiperspektiv. Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och den ger möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Hästnäringens tillväxt ger en fantastisk möjlighet att behålla en levande landsbygd trots den strukturella förändringen i jordbruket. De allt större brukningsenheterna har gjort många gårdsbyggnader överflödiga men dessa har med hjälp av det ökade hästintresset åter blivit bebodda i form av hästgårdar. Hästen har på så sätt blivit en brygga mellan stad och land

18 Ridsporten den näst största sporten för tjejer mellan år. Här skapas många framtida ledare. 8. Projektets genomförande med aktiviteter Under projektets gång har styrgruppen haft 11 möten. Styrgruppens uppgift har varit att fastställa projektplanen, bedöma resultat och att ta beslut i projektet. Styrgruppen beslutar angående förslag om ändringar, uppföljning av tidplanen och budgeten. Referensgruppen har haft sju möten under projektets gång och kommit med förslag till styrgruppen. Referensgruppens uppgift har varit att stödja projektledaren att följa projektplanen, komma med idéer och lösningar. Gruppen består av tänkta kunder och samarbetspartners. Deras uppgift har också varit att bevaka intressenternas förväntningar. Både styrgruppen och referensgruppen fick möjlighet att åka till Strömsholm, som är en av Sveriges tre riksanläggningar för hästsport. Där fick vi möjlighet att besöka olika ridhus och hästmiljöer. På kommunens nätverksträffar har projektet varit presenterat genom projektledaren som spridit information om projektets genom broschyrer, rollups, personliga samtal och diskussioner. I samband med dessa träffar har många möten och besök bokats med kommunens företagare. Upplands Idrottsförbund bjuder in föreningar till frukostmöten en gång i månaden och här har även projektet deltagit och presenterats. Detta har bidragit till flera intressanta kontakter med föreningslivet i kommunen. Projektet har deltagit i nätverket Relations aktiviteter, Tillväxtdagen som ordnades av Uppsala företagarförening, Österbybruks Ballonglördag, Midnattssolsrallyt i Östhammar och även varit på Öregrunds golfbana. Delar av styrgruppen var på en föreläsning på Globen med professor Göran Cars i ämnet En arenas betydelse för samhället. Göran bjöds in till nätverksträffen den 1 juni på Storbrunn i Östhammar för att ge flera chansen att lyssna på hans kunskap

19 Enkätundersökning gjordes i december 2010 och i juni Detta redovisas under punkten målgrupper. Utskick till alla sommarboende i kommunen gjordes under juni månad som bjöds in till Öregrund golfbana för att träffas och diskutera multiarenan med delar av styrgruppen. Frukostmöte på Restaurang Rospinglan hölls under våren med åtta inbjudna företag där de fick information angående projektet där flera av dessa är idag samarbetspartners. 9. Media/Information/ Kommunikation Projektet har en egen hemsida där information om arenan finns. Där kan besökare ta dela av en skiss på hur en arena kan komma att se ut, erbjudande till samarbetspartners, resultaten från enkätundersökningarna och de artiklar som publicerats. Här syns våra 22 intressenter med sina loggor. Media har varit intresserade av arenaprojektet och har vid flera tillfällen skrivit om projektet och haft bilder på arenan. Främst är det UNT som skrivit om arenan vid sex tillfällen men även Östhammarsnyheter och Stockholms Fria tidning. Nyhetsbrev har publicerats på hemsidan och även sänts via e-post till referensgruppens och styrgruppens medlemmar. En facebooksida för arenan finns och uppdateras ca en gång i veckan. Här finns information om arenan. Här förs även en dialog med allmänheten. Arena har ca 180 vänner på facebook

20 10. Referenser och kommentarer Tord Åström, Norrtälje Sportcenter, Norrtälje Sportcenter ägs av Norrtälje kommun i ett AB. Serveringen hyrs ut med en hyra på per/månad. I Norrtälje har man ca invånare. Dag Söderberg, Länsidrottschef SISU Idrottsutbildarna - Upplands idrottsförbund Ridsporten tillhör en av Sveriges tre största idrotter. Bäst kan vi läsa av detta genom redovisad ungdomsverksamhet 7 20 år, Lokalt Aktivitetsstöd. Runt en halv miljon sammankomster med bort emot 3,5 miljoner deltagare är imponerande siffror, ridsporten är stor. Självklart så krävs det ändamålsenliga anläggningar och ytor för att få bedriva och utveckla denna verksamhet. Projektet Rodhen Arena kommer att fylla sin funktion och kommer starkt att bidra till Ridsportens fortsatta utveckling. Kan arena även erbjuda andra idrotter och föreningar möjlighet att utöva sina verksamheter vid samma plats så kommer det att skapa en levande anläggning. En anläggning i drift året runt skapar lätt en god samverkan mellan de olika föreningarna, dess föreningsledare och övriga aktörer runt anläggningen. Allt detta till gagn för idrotten, näringslivet och Östhammars kommun. Upplands Idrottsförbund ser mycket positivt på satsningen Rodhen Arena och önskar Östhammars kommun Lycka till i den fortsatta satsningen. Peter Jansson, fritidschef i Östhammars kommun Peter ser mycket positivt på en sportarena av detta slag då han ser ett ökat behov av att även vuxna vill motionera längre upp i åldrarna och trycket på de befintliga hallarna kommer att öka. Fritidsnämnden har gett honom i uppdrag att titta över kommunens alla hallar och behovet av upprustning är troligen stort. Här ser han stora möjligheter till samverkan i en arena. Stefan Unnevall, Länsstyrelsens processledare inom kärnenergiberedskap Han ser möjligheter till att lägga möten till arenan och även nyttja arenan som utrymningsstation vid en eventuell kärnkraftsolycka. Christer från Böckeberga Gård som är en konferensanläggning. Ridhuset används ett par gånger om året till stora mässor och utställningar. Vid dessa tillfällen lägger man ett golv av plattor (laminat) och mattor av samma typ som på Globen. Böckeberga Gård är en referensanläggning. De bygger även anläggningar runt om i Sverige. Företaget har även byggt en anläggning som sedan såldes till en kommun. Claes-Inge Andersson, Forsmark kraftgrupp, informationschef Vi har haft två möten då han har blivit informerad om projektet. Han är positiv och följer projektet genom våra nyhetsbrev. Linnea Wetterberg, projektutvecklare NCC Efter vårt möte så är NCC intresserade av projekt och tycker det är en realistisk arena. Stefan Alatalo, platschef PEAB Han är intresserad av att utveckla arenakonceptet

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Lokal välfärd och samhällsutveckling

Lokal välfärd och samhällsutveckling Lokal välfärd och samhällsutveckling 2 Hej! Vi vill bjuda dig på ett smakprov på det engagemang som Östhammars kommun har för den lokala välfärden och samhällsutvecklingen. Det finns många utmaningar,

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner

Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Kraft genom samverkan

Kraft genom samverkan Rapport nr 2 Kraft genom samverkan Exempel på projekt mellan kommuner och näringslivet KOMMUNERNA OCH KONKURRENSEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet, Sektionen för ekonomistyrning Stockholm

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Förstudie till Ljusdal Kommun

Förstudie till Ljusdal Kommun Förstudie till Ljusdal Kommun Om kommunal delaktighet i förverkligandet av idrotts och evenemangsarenan på Östernäs Förstudie till Ljusdal Kommun kring kommunal delaktighet i idrotts och evenemangsarenan

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer