Slutrapport Roden Multiarena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Roden Multiarena"

Transkript

1 Slutrapport Roden Multiarena Projektledare Katarina Lundgren - 1 -

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av rapporten Ridsport med potential En mängd aktiviteter & evenemang Flera målgrupper Energi- och klimatfrågor i fokus Geografisk knutpunkt Finansiering Jämställdhet Bakgrund Uppdraget Tidsplan Avgränsningar Organisation Innehållet i en multiarena Idrottshall och mässhall Ridhus Gemensamma utrymmen Övriga lokaler Hållbarhet Hästnäringen Placeringen Utdrag ur byggnadsnämndens utlåtande Framgångsfaktorer för en arena Vid val av plats har styrgruppen utgått från följande faktorer Alunda Gimo Östhammar Östhammar Norrskedika Identifiera samarbetspartners Enkäter Partners En idé Målgrupper Finansiering förutsättningar Investeringen/ Driften Ekonomiska förutsättningar Övriga bidrag Förutsättningar för en attraktivare kommun ökar med en multiarena Projektets genomförande med aktiviteter Media/Information/ Kommunikation Referenser och kommentarer Framtidens förutsättningar Mötesplats Östhammars Multiarena Källor

3 1. Sammanfattning av rapporten I rapporten beskrivs vilka förutsättningar det finns i Östhammars kommun för en multiarena. För att förstå vilka förutsättningar som krävs har så har skisser tagit fram både när det gäller innehåll men framför allt när det gäller markplanering och area. Dessa skisser ligger även till grund för de ekonomiska beräkningarna i projektet. 1.1 Ridsport med potential Diskussionen om en arena i Östhammars kommun har förts ända sedan 2006, då en förstudie genomfördes för att utreda behov och målgrupper för en framtida hästsportsanläggning. I förstudien konstaterades att det finns ett stort behov av en ridsportsanläggning i kommunen. I dagsläget finns inte någon anläggning för ridsport i Östhammars kommun där man kan genomföra tävlingar från regional nivå och uppåt. Detta begränsar utvecklingen av ridsporten, som har en stor potential i en kommun med både tätorter, landsbygd och lantbruk. Utbudet för tjejer är inte lika brett. 1.2 En mängd aktiviteter & evenemang Det finns flera användningsområden för en multiarena, vilket också flera förtroendevalda i kommunen har fört fram. Aktiviteter som friidrott, innebandy, motionsträning, gymnastik, friskvård, handikappidrott med mera är exempel på aktiviteter som kräver stora ytor. Det som framkommit under projektets gång är också att det saknas en stor mötesplats med kapacitet för minst 1000 personer. Det finns ett stort behov av att inomhus kunna arrangera mässor, konferenser, personalfester, konstutställningar med mera både under turistsäsongen och under övriga delar på året. Det finns även behov av ytterligare idrottshallar då det är ont om träningstider i de befintliga hallarna som har de godkända måtten för t e x. handboll och innebandy som har plats för publik. 1.3 Flera målgrupper Tanken är att arenan ska kunna nyttjas av såväl amatörer som professionella. Målgrupper är boende och sommarboende i kommunen, kommunens föreningar, företag och potentiella användare/tävlande från kringliggande kommuner. 1.4 Energi- och klimatfrågor i fokus Anläggningen bör vara klimatsmart. Energiförsörjningen ska sträva mot att vara förnybar. Goda förutsättningar bör finnas för en lokal energi försörjning. Energifrågorna är framträdande i Östhammars kommun. Forsmark Kärnkraftverk, SKB och det planerade slutförvaret av använt kärnbränsle gör energifrågorna högaktuella. En permanent utställning ägnad åt dessa frågor skulle kunna placeras i det så kallade Hans Blix-rummet i arenans mittskepp. 1.5 Geografisk knutpunkt Östhammars kommun har flera små orter och en stor del av befolkningen boende på landsbygden. Närmare hälften av den folkbokförda befolkningen bor öster om riksväg 76. Om man tittar på sommarboende och fritidsbebyggelse ligger den till övervägande del öster om riksväg 76. Inom en radie av 10 mil ligger Uppsala, Gävle, Norrtälje och avståndet till Stockholm är 14 mil. Den viktigaste vägen i kommunen är länsväg 288. Under de närmaste åren kommer den att byggas om till mötesfri väg, en så kallad 2+1 väg. För att arenan ska bidra till ökad synlighet och bra marknadsförning är en placering med bra annonsläge viktigt

4 Detta talar för att arenan bör placeras vid någon av korsvägarna länsväg 288 och länsväg 292 i Gimo eller korsningen länsväg 288 och riksväg 76 Östhammar. Båda platserna ligger väl synliga i öppen terräng och på rimligt avstånd från respektive tätort för att inte störa de boende. Detta skapar bra förutsättningar för samverkan mellan multiarenan, handel och hotell. 1.6 Finansiering Två externa konsulter har engagerats för att räkna på investeringen och på driften av multiarenan. Förutsättningarna för en arena är goda och båda menar att en finansieringslösning där offentlig sektor samverkar med näringslivet (OPS) är mest realistiskt och långsiktigt hållbart. Det visar erfarenhet från tidigare genomförda arenaprojekt. Kommunen ska inte satsa några medel förrän övrig finansiering är klar men för att skapa förutsättningar och trovärdighet behövs det tydliga signaler att kommunen är positiv till att satsa på en arena. 1.7 Jämställdhet I Östhammars kommun finns det flera möjligheter för så kallade killsporter som till exempel ishockey och motorsport. Det är därför extra viktig att satsa på ridsport som har ca 85 % kvinnliga utövare. I Upplands Ridsportförbund finns det ca 7000 medlemmar och av dessa är ca 500 i Östhammars kommun. I kommunen finns även ca 150 medlemmar i Wester Rid Association och ca 400 medlemmar i Islandshästs organisationer. Ridning är en stor sport inom handikappidrotten Enligt aktuella forskningsstudier har stallet/ridskolan visats sig vara en utmärkt plats för utveckling av flickors självförtroende och ledarskap helt enkelt en mycket bra plantskola för framtida kvinnliga chefer

5 2. Bakgrund Östhammars kommun utreder förutsättningarna för en multiarena i kommunen för att tillgodose föreningarnas och näringslivets behov av lokaler. Syftet är att öka livskvaliteten för de boende i kommunen samt att stimulera näringslivet och turismen på landsbygden. Anläggningen är tänkt att vara en arena för kommunens invånare och besökare med avsikt att skapa såväl rekreation som utåtriktade aktiviteter och evenemang. Meningen är att arenan ska vara en möjlighet för näringslivets aktörer att marknadsföra sig och bli mera synliga. Genom att placera anläggningen strategiskt i förhållande till stadens tillgång på infrastruktur och övriga utbud skall aktiviteterna smitta av sig och stimulera till ökad handelsutveckling och tillväxt. Arenan kan bidra till en ökad inflyttning som i sin tur skapar en positiv tillväxt i kommunen. En förstudie som genomfördes 2006 (Roden Horse Arena) konstaterades att det finns ett stort behov av en ridsportsanläggning. Det finns dessutom flera olika användningsområden för en arena av detta slag, som till exempel, utställningar, friidrott, bågskytte, och andra aktiviteter som dels kräver stora ytor och dels vill kunna komma undan blåst, regn och snö. I kommunen finns det ett uttalat behov av möteslokaler som kan ta emot minst 1000 personer. Det finns även behov av en stor idrottshall med läktarplatser för minst 500 personer, något som idag inte finns i någon av hallarna i Östhammars kommun. 2.1 Uppdraget Östhammars kommun beslutade efter förstudien att fortsätta utredningen kring förutsättningarna för en multiarena i kommunen tillsattes en projektledare att driva projektet under ca 12 månader. Projektets syfte har varit att undersöka förutsättningar för en multiarena och att identifiera placeringen av arenan, målgrupper och partners, samt att ta fram ett koncept för finansiering. Målen var att beskriva förutsättningar för en multiarena i Östhammars kommun vad gäller 1. Placeringen 2. Finansieringen av byggnationen och driften 3. Identifikation av samarbetspartners För att skapa förståelsen för placeringen var det nödvändigt att undersöka vilka verksamheter som arenan skulle kunna innehålla, likaså vilka volymer det rörde sig om. För att kunna göra ekonomiska beräkningar krävs ritningar men i våra beräkningar har vi nöjt oss med skisser (det har inte ingått framtagande av ritningar i projektet). Beräkningarna som presenteras är grundande på kvadratmeter priser och kvalitet. 2.2 Tidsplan Avgränsningar Byggnationen ingår ej i projektuppdraget. Organisationen för driften ingår ej. 2.4 Organisation Projektledare: Katarina Lundgren - 5 -

6 Styrgrupp: Ulf Andersson, näringslivschef, Inger Abrahamsson, ledamot i byggnadsnämnden, Charlotte Jansson Skoglund, Fåravelsförbundet, Lennart Brolin, entreprenör och egenföretagare, Jörgen Lönnies, SKB Nu AB Referensgrupp: Mats Sjöberg, företagslots i Östhammars kommun, Lena Hagman, Dannemora ryttarförening, Peter Jansson fritidschef i Östhammars kommun, Stefan Lindgren, ÖSK, Camilla Gelinder, Almo BK gymnastik, Ewa Hjertstedt, ansvarig för handelsutveckling i Östhammars kommun, Lena Eriksson, Frösåkers Ryttare, Barbro Mattsson, HSO Handikapporganisationernas samarbetsorgan, Lisa Eklund, Gimo ridklubb, Olle Rehn Norrskedika IF - 6 -

7 3. Innehållet i en multiarena Innan vi kommer till själva placeringen av en multiarena följer här en beskrivning av innehållet och dess volymer vad gäller fastigheter och mark En multiarena är en anpassningsbar lokal som kan användas till bland annat diverse sport- och kulturevenemang, mässor, utställningar, friskvård etc. Volymskiss över en multiarena 3.1 Idrottshall och mässhall Hall med innermått 25x70m. Läktare med sittplatser för 500 personer. Tabell över idrottshallar i Östhammars kommun som visar hur många sittplatser som finns i respektive hall. Det kan bli ett problem när klubbarna i kommunen går upp i högre divisioner då de högre förbunden ställer vissa krav på sittplatser. Namn på idrottshallen Mått på hallen Alunda A-hall Gimo, sporthall Österbybruk Östhammar Öregrund 40x20 40x20 40x20 40x20 40x20 Antal Kostnad åskådar för sittplatser föreninga r kr/h 130kr/h kr/h kr/h 130kr/h -7- Kostnad för privat personer 320kr/h 320kr/h 320kr/h 320kr/h 320kr/h Framtida behov när det gäller beläggning Ökat Ökat

8 Alunda IBF:s damlag är ett av alla idrottslag i kommunen som är i behov av en större arena med fler sittplatser. Vid slutspel har de upp emot 300 åskådare. 3.2 Ridhus Hall med innermåtten 24x100m och läktare för 500 personer. 3.3 Gemensamma utrymmen Arenans mittskepp innehåller omklädningsrum, serveringsdel, personalutrymmen, kansli m.m. Ca 250 kvm i två plan. 3.4 Övriga lokaler Ett servicestall för att göra i ordning sin häst före och efter träning. Servicestallet kan även hyras ut till hovslagare, veterinärer, massörer mm. Ca 60 m². Gäststall för 30 hästar för tillfällig uppstallning vid tävling och träning. Skateramp som kan flyttas vid behov - 8 -

9 Skiss över multiarenan (av liknande modell som finns i Norrtälje Sportcentrum) Till vänster ridhus, i mitten servering, omklädningsrum och kansli m.m. och till höger idrottshall. 3.5 Hållbarhet Anläggningen bör vara klimatsmart. Energiförsörjning ska sträva mot att vara förnybar. För att kunna utnyttja förnybara energikällor som t.ex. solenergi är det viktigt att man redan i planeringen tar hänsyn till väderstrecken/placeringen. Goda förutsättningar bör finnas för en lokal energiförsörjning eller en biobränsleförsörjd närvärmeanläggning. 3.6 Hästnäringen Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en samhällsekonomisk omsättning på totalt ca 48 miljarder kronor per år och avlönade heltidsarbeten. Det finns ca hästar i landet och en halv miljon svenskar som tävlar eller rider på sin fritid. I Östhammars kommun finns det ca 1500 aktiva ryttare som är anslutna till någon förening och dessutom finns det flera hästintresserade som inte är med i någon förening

10 4. Placeringen Med förutsättningen om en strategiskt långsiktig placering begränsades tidigt urvalet av tänkbara placeringar till fyra orter: Alunda, Gimo, Östhammar 1 och 2. Under projektets arbete tillkom också Norrskedika som ett alternativ. (Se bilaga 4.0) Östhammars kommun viktigaste vägförbindelse 288:an Här ser ni ett mycket välkomnade intryck som multiarenan kan erbjuda alla våra besökare och invånare. Körtiden från Uppsala kommer att minskas till ca 45 min med den nya 2+1. Tidsplanen ser ut på följande sätt: från Uppsala fram till Alunda år 2017 och vidare fram till Gimo år Tidsplanen för stäckningen mellan Gimo- Östhammar är inte beslutad. Detta enligt Andreas Lytter utredare på Östhammars kommun. 4.1 Utdrag ur byggnadsnämndens utlåtande (Se bilaga 4.1) Upptagningsområdet Östhammars kommun har flera små orter och en stor del av befolkningen boende på landsbygden. I genomsnitt bor det 15 personer/km² landareal. Närmare hälften av den folkbokförda befolkningen bor öster om riksväg 76. Om man tittar på sommarboende bor de nästan helt öster om riksväg 76. Kommunikation Inom en radie av 10 mil ligger Uppsala, Gävle, Norrtälje och det är ca 14 mil till Stockholm. Den viktigaste vägen i kommunen är länsväg 288. Under de närmaste åren kommer den att byggas om till en mötesfri väg, en så kallad 2+1 väg. Annonsläge Multiarenan önskar en tomt med bra annonsläge. Detta tyder på att den bör ligga vid någon av korsvägarna länsväg 288 och länsväg 292 i Gimo eller korsningen länsväg 288 och riksväg 76 Östhammar. Båda platserna ligger väl synliga i öppen terräng och rimligt avstånd från respektive tätort för att inte störa de boende. Positiv samverkan handel och hotell

11 4.2 Framgångsfaktorer för en arena Professor Göran Cars från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, har forskat kring arenors betydelse för tillväxt och samhälle. Enligt honom är följande faktorer viktiga för att en arena ska ha goda förutsättningar: Tillgängligheten Läget, väl synligt, expansionsmöjligheter Innehållet Flera verksamheter som stödjer varandra t.ex. handel, boende Upplevelser Kluster, flera verksamheter med liknande inriktning 4.3 Vid val av plats har styrgruppen utgått från följande faktorer Strategiskt placerad och väl synlig från de större vägarna Placerad där det finns möjlighet till handel Tillgång på mark (minst m² mark och expansionsmöjligheter med ca m²) Intressant för exponering och marknadsföra näringslivet och föreningar Tillgänglighet/närhet 4.4 Alunda Marma 1:67, kommunalmark ca m². Den här marken lämpar sig väl för hästhållning. Antal invånare är Här finns fler än tre ridhus som ägs av privatpersoner och det finns många hästar i närområdet. Olandshallen är hårt belastad och det är flera föreningar som är i behov av flera halltider. Här finns grundskola. Alunda har 20 % av den totala handeln i kommunen. Annonsläget är mindre bra. 4.5 Gimo Södra Skäfthammar 4:6, kommunal mark ca m². Det finns möjlighet till mer mark. Antal invånare är Här finns ridskola med ridhus. Gimo är kommunens sportcentrum med ishall, simhall och sporthall samt en uppvärmd konstgräsplan. Det finns både grundskola och gymnasium. Gimo har 14 % av den totala handel i kommunen Det är ett bra annonsläge. 4.6 Östhammar 1 Börstil 11:1, kommunalmark ca 80000m². Antal invånare är Här finns inget ridhus men många hästar. Frösåkershallen är hårt belastad och flera föreningar har behov av fler halltider. Här finns grundskola. Östhammars tätort har en marknadsandel på 45 % av den totala handeln i kommunen. Det är ett utmärkt annonsläge och här finns många turister 4.7 Östhammar 2 Lilla Lugnet, kommunalmark 35026m². Marken är begränsad och därför har vi inte arbetat vidare med denna placering. I övrigt är det samma förutsättningar som Börstil 11: Norrskedika Norrskedika IF äger 7573 m² mark. Denna mark är delvis bebyggd med etapp 1 och hänsyn behöver tas till den och de befintliga fotbollsplanerna. Marken är delvis på två sidor om vägen. Invånare 215. Anledningen till att Norrskedika har varit med i diskussionen är att Norrskedika IF har del finansiering i form av försäkringspengar som de vill använda till att bygga etapp 2. Etapp 2 är tänkt att bli en danshall som även kan användas till andra ändamål (multihall). Norrskedika är känt genom sina loppmarknader under sommartid. Annonsläget är mindre bra

12 Styrgruppens slutsats är att den mest lämpliga placeringen för en multiarena i Östhammars kommun är i korsningen av länsväg 288 och riksväg 76, det vill säga Börstilkorset. Bedömning är att närheten till Östhammars tätort är viktig och att placeringen är neutral. Detta bidrar till att alla föreningar/organisationer känner sig välkomna både från vår kommun och angränsade kommuner. Annonsläget är mycket bra (Bilaga 4.9) 5. Identifiera samarbetspartners 5.1 Intressenter För att vara intressent och synas med sin logga på hemsidan så har företaget eller föreningen deltagit i en projektpresentation. Efter presentationen har dessa funnit att ett arenaprojekt kan bidra till att deras verksamhet får nya eller bättrade förutsättningar. Det kan vara som till exempel att kunna träna inomhus, öka antalet medlemmar, möjlighet att skapa möten, mässor, personalvård och nya arbetstillfällen. Några av dess företag och föreningar är ICA Supermarket Östhammar, Gladur Roslagens Islandshästförening, Beijer Byggmaterial, ISS, Coop Extra, Östhammar Frösåkers Ryttareförening, Sandvik Coromant AB, Nordea, Östhammar. Flera företag finns på 5.2 Enkäter Enkäterna ligger till grund för att identifiera samarbetspartners och intressenter. Genom enkäterna har vi även fått en bild av vilka aktiviteter som arenan kan användas till samt i vilken utsträckning arenan kan komma att nyttjas. Den första enkäten gick ut via mail i december 2010 till alla företag och föreningar i kommunen. De som inte hade mailadress fick enkäten via post. Utdrag från resultatet av undersökningen följer nedan. En av frågorna var: Hur ofta har er förening behov av en mötesplats anpassad för personer med tillgång till restaurang/servering/omklädningsrum? Det var 31 organisationer som svarade att de hade behov av arenan. Totalt ca 1500 utskick Vi fick 44 svar Vi fick följande svar: 9% vill ta del av arenan 2-4 gånger i veckan 11% vill ta del av arenan 1 gång /mån 9% vill ta del av arenan 4 gånger/år 32% vill ta del av arenan 1-2 gånger/år När enkäten sändes ut var kännedomen om arenan låg. Många ville dessutom känna till arenans placering innan de svarade på enkäten vilket kan ha varit en bidragande orsak till att antal svarande var lågt. För att se hela frågeformuläret se bilaga 5.2. En andra enkät skickades ut cirka sex månader senare, i juni 2011, till alla sommarboende i kommunen, ca personer. Vi fick 98 svar. En av frågorna var: Arenan inbjuder till flera aktiviteter och arrangemang. Vilka möjligheter ser du? Vi fick följande svar: 43 % vill ta del av häst- och hundrelaterade aktiviteter 39 % vill ta del av idrott och sport 42 % vill ta del av mötesplatsen, utställningar och föreläsningar

13 39 % vill ta del av marknadsföring och mässor, För att läsa hela resultatet, se bilaga Det är intressant att läsa vilka förslag på aktiviteter som de svarande vill se i arenan, allt från födelsedagskalas, bowling, häst/hund- events, modellflyg, skateboardramp, boulebanor, körsång m.m. Frågor som liknar de i enkäterna har också ställts vid personliga kontakter och möten med företag och föreningar. Dessa kontakter har knutits via mässor, sociala medier, nätverk och olika former av möten både inom och utanför kommunen. 5.3 Partners Exempel på möjligheter som några företag ser med arenan Länets största privata arbetsgivare Sandvik Coromant AB är intresserade av nya och större friskvårdslokaler eftersom de lokaler som de har idag är för små. Här finns det stora möjligheter till samverkan mellan multiarena, föreningarna och näringslivet. Kingstreet (ett cateringföretag) är ett annat företag som är intresserade av att flytta sin verksamhet till arenan. Securitas AB är intresserade fortsatt dialog avseende: Stöd & riskanalys och säkerhetsprojektering för arenan, bevakningstjänster under byggtiden, utbildning brandskydd driftpersonal, föreningar och företag knutna till arenan och ert forum för regionens arenor, utbildning första hjälpen, driftpersonal, föreningar och företag knutna till arenan, sponsor vid verksamheter och evenemang, Vår erfarenhet är att det ofta finns möjlighet till mycket bra "vinn-vinn"-lägen i form av delvis sponsring via leverans av tjänster Thomas Krause I samverkan med ryttarklubbarna i kommunen har en arbetsgrupp bildats för att planera och genomföra en stor ryttartävling på en central plats i kommunen. För att underlätta samarbetet ska tävlingen genomföras i Roden Arenas ryttarspel. Arbetsgruppen består av Lena Eriksson, Frösåkers Ryttarklubb, Lena Hagman, Dannemora Ryttarförening/Gimo Ryttarklubb, Ewa Hjertstedt, egen företagare och Katarina Lundgren, projektledare

14 En arena kan bli en viktig mötesplats. Inte minst med tanke på att energifrågorna blir allt mer aktuella. Arenan skulle kunna bli ett perfekt mötesplats, ett centrum för möten kring dessa frågor. Hans Blix Hans Blix, f.d. utrikesminister, tidigare generalsekreterare för IAEA, det internationella atomenergiorganet, samt verksam inom FN. Sommarboende på Gräsö. Ambassadör för Roden Multiarena. 5.4 En idé Energifrågorna är framträdande i Östhammars kommun. Forsmark Kärnkraftverk, SKB och det planerade slutförvaret av använt kärnbränsle gör energifrågorna högaktuella. En permanent utställning ägnad åt dessa frågor skulle kunna placeras i det så kallade Hans Blixrummet i arenans mittskepp. 5.5 Målgrupper Målgrupper är kommunens föreningar, företag, fritids- och sommarboende och permanent boende i kommunen och kringliggande kommuner. Antal medlemmar 2010 som är anslutna till svenska ridsportförbundet i vår kommun och kringliggande kommuner är ca medlemmar fördelat på ca 190 klubbar. Western Riding Association of Sweden har 4000 medlemmar i Sverige varav ca 150 i vår kommun och det finns ca 500 medlemmar i Islandshästföreningar. Därutöver finns det flera som har hästar men som ej är anslutna till någon förening

15 6. Finansiering förutsättningar 6.1 Investeringen/ Driften Eva Blomdahl från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har engagerats för att räkna på investeringen och på driften av arenan. Kalkylen bygger på de skisser och volymer som är beskrivna under rubriken förutsättningar för en multiarena. Förutsättningar för denna kalkyl bygger på att bygginvesteringen uppgår till ca 33 miljoner och den totala investeringen är ca 38 miljoner. Kalkylen indikerar intäkter på ca 3,8 miljoner och en driftskostnad på ca 1,2 miljoner. Resultatet före avskrivningar uppgår till ca 2.7 miljoner och från detta dras ca 1.4 miljoner för avskrivningar. Räntekostnader uppgår till ca 1 miljon. Beräkningen grundar sig på att lokalerna i arenan är uthyrda ca 6000 timmar per år fördelat på idrottshall och ridhus. Max utnyttjad tid är timmar per år fördelat på de båda hallarna tillsammans. Det finns alltså ytterligare timmar att nyttja. Serveringen är uthyrd till enskild entreprenör och hyran för serveringen är /år. Denna intäkt är starkt beroende på aktiviteter i arena och är försiktig. Hyran i Norrtälje sportcenter är dubbelt så hög och där utgår provision vid events. I kalkylen ingår ej personalkostnader. Vi har använt oss av schablonuppgifter vid beräkning av till exempel byggkostnader, drift och underhåll. (Se bilaga 6.1) Ytterligare en extern oberoende konsult har kontaktats, Lars Wahlstedt, med tidigare erfarenheter som konsult till flera arenaprojekt. Han visade olika modeller för finansiering. Modell 1 bygger på följande grundförutsättningar (se skiss s.17) Offentlig Privat Samverkan, OPS Uppförandet och driften av arenan bör bygga på en s.k. OPS lösning. OPS lösningar bygger normalt på att den som är mest lämpad att ta en viss risk också ansvarar för att ta denna risk. Ofta är det infrastrukturprojekt som är aktuella för OPS lösningar - så är det också i detta fall eftersom arenan i mångt och mycket är ett infrastrukturprojekt för Östhammars kommun. Östhammars kommun inbjuds att investera och förväntar sig positiva effekter av detta t.ex. i form av ökad sysselsättning samt positiv utveckling av Östhammar som besöksort. De olika privata aktörerna som är med i projektet är professionella aktörer inom sina respektive verksamheter. Gemensamt för alla parter torde vara att alla är övertygade om att arenan är mycket bra för Östhammar och för alla som lever och verkar där. Det finns många olika sätt att genomföra OPS lösningar på. Ledord i arbetet bör bl.a. vara transparens och överensstämmelse med lagen (upphandlingsformer och statsstödsregler). Samarbetet skall också sträva efter att skapa en tydlighet varför man deltar och vad man förväntar sig att tjäna på detta

16 Alternativa modeller Kommunen äger hela arenan Sales & Leaseback. Ett företag bygger anläggningen och hyr ut anläggningen till användaren Helt privat ägande 6.2 Ekonomiska förutsättningar Kommunledningen är i grunden positiv till projektidén under förutsättning att en privat huvudfinansiär finns. Kommunen kan hänvisa mark för denna typ av arenaprojekt. Det blir sedan upp till huvudfinansiären att presentera en samarbetslösning och inleda ett samarbete med kommunen Styrgruppen har utgått från förutsättningen att projektet skall kunna genomföras med begränsad kommunal medverkan. Lärdomar från andra likartade projekt talar dock för att kommunala medel i projektets inledande fas bidrar till att skapa bättre förutsättningar. Kommunen behöver inte medverka med direkta pengar utan kan bidra med den mark där arenan kan byggas och vissa avgifter. Största delen av insatsen från kommunen kan vara apportegendom. Den insats i form av till exempel mark som kommunen medverkar med kan var den positiva signal som projektet behöver. Ekonomisk struktur Östhammars kommun Näringslivet Lån/bidrag/fonder Multiarena Fastighetsbolag AB Multiarena Driftbolag AB Föreningar Idrottshall Näringsliv Mässor Events Föreningar Ridhus

17 Steg 1: Östhammars kommun och näringslivet bildar ett fastighetsbolag Steg 2: Fastighetsbolaget bygger och äger arenan. Därefter bildas ett driftbolag i samverkan med föreningar, och lokala entreprenörer. Fritidsnämnden i Östhammars kommun möjligheter till bidrag Till denna typ av idrottscenter kan investeringsstöd sökas för handikappsanpassning, nybyggnation av anläggningar samt nyanskaffning av inventarier. Dessutom kan driftbidrag ges till samlingslokaler. Det finns föreningar som är intresserade av att söka dessa bidrag i samverkan med arenan. 6.3 Övriga bidrag Det finns en mäng stöd och fonder att söka bidrag ur några exempel är: - Allmänna arvsfonden - Boverket har bidrag till allmänna samlingsplatser - Viktoria fonden 7. Förutsättningar för en attraktivare kommun ökar med en multiarena Genom en inomhusarena ökar tillgängligheten, kvaliteten för föreningarna och tillväxten för deras medlemmar då verksamheterna kan utövas året runt. Arenan tillgodoser behovet av en stor mötesplats för kommunens invånare, gäster och näringsliv. Arenan stärker Östhammars varumärke. Arenan ökar antalet arbetstillfällen inom främst tjänstesektorn. De nya behov som arenan skapar som till exempel servering, fastighetsskötsel, hund och hästrelaterade verksamheter, föreningspool etc. Arenan kan bidra till att Bruksgymnasiet kan starta ett program med hästprofil på schemat vilket leder till ökat antal studenter. Det är dessutom sannolikt att ett program med hästprofil skull öka antalet kvinnliga sökande. Det kan även finnas möjligheter till att starta klasser med ridprofiler i Gimo, Östhammars och Forsmarks grundskolor och gymnasier. Styrkan i en multiarena i Östhammars kommun är att den bör vara unik. Den blir unik och intressant ur flera aspekter genom sitt innehåll hästsport-idrott-mässa samt ur ett energiperspektiv. Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och den ger möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Hästnäringens tillväxt ger en fantastisk möjlighet att behålla en levande landsbygd trots den strukturella förändringen i jordbruket. De allt större brukningsenheterna har gjort många gårdsbyggnader överflödiga men dessa har med hjälp av det ökade hästintresset åter blivit bebodda i form av hästgårdar. Hästen har på så sätt blivit en brygga mellan stad och land

18 Ridsporten den näst största sporten för tjejer mellan år. Här skapas många framtida ledare. 8. Projektets genomförande med aktiviteter Under projektets gång har styrgruppen haft 11 möten. Styrgruppens uppgift har varit att fastställa projektplanen, bedöma resultat och att ta beslut i projektet. Styrgruppen beslutar angående förslag om ändringar, uppföljning av tidplanen och budgeten. Referensgruppen har haft sju möten under projektets gång och kommit med förslag till styrgruppen. Referensgruppens uppgift har varit att stödja projektledaren att följa projektplanen, komma med idéer och lösningar. Gruppen består av tänkta kunder och samarbetspartners. Deras uppgift har också varit att bevaka intressenternas förväntningar. Både styrgruppen och referensgruppen fick möjlighet att åka till Strömsholm, som är en av Sveriges tre riksanläggningar för hästsport. Där fick vi möjlighet att besöka olika ridhus och hästmiljöer. På kommunens nätverksträffar har projektet varit presenterat genom projektledaren som spridit information om projektets genom broschyrer, rollups, personliga samtal och diskussioner. I samband med dessa träffar har många möten och besök bokats med kommunens företagare. Upplands Idrottsförbund bjuder in föreningar till frukostmöten en gång i månaden och här har även projektet deltagit och presenterats. Detta har bidragit till flera intressanta kontakter med föreningslivet i kommunen. Projektet har deltagit i nätverket Relations aktiviteter, Tillväxtdagen som ordnades av Uppsala företagarförening, Österbybruks Ballonglördag, Midnattssolsrallyt i Östhammar och även varit på Öregrunds golfbana. Delar av styrgruppen var på en föreläsning på Globen med professor Göran Cars i ämnet En arenas betydelse för samhället. Göran bjöds in till nätverksträffen den 1 juni på Storbrunn i Östhammar för att ge flera chansen att lyssna på hans kunskap

19 Enkätundersökning gjordes i december 2010 och i juni Detta redovisas under punkten målgrupper. Utskick till alla sommarboende i kommunen gjordes under juni månad som bjöds in till Öregrund golfbana för att träffas och diskutera multiarenan med delar av styrgruppen. Frukostmöte på Restaurang Rospinglan hölls under våren med åtta inbjudna företag där de fick information angående projektet där flera av dessa är idag samarbetspartners. 9. Media/Information/ Kommunikation Projektet har en egen hemsida där information om arenan finns. Där kan besökare ta dela av en skiss på hur en arena kan komma att se ut, erbjudande till samarbetspartners, resultaten från enkätundersökningarna och de artiklar som publicerats. Här syns våra 22 intressenter med sina loggor. Media har varit intresserade av arenaprojektet och har vid flera tillfällen skrivit om projektet och haft bilder på arenan. Främst är det UNT som skrivit om arenan vid sex tillfällen men även Östhammarsnyheter och Stockholms Fria tidning. Nyhetsbrev har publicerats på hemsidan och även sänts via e-post till referensgruppens och styrgruppens medlemmar. En facebooksida för arenan finns och uppdateras ca en gång i veckan. Här finns information om arenan. Här förs även en dialog med allmänheten. Arena har ca 180 vänner på facebook

20 10. Referenser och kommentarer Tord Åström, Norrtälje Sportcenter, Norrtälje Sportcenter ägs av Norrtälje kommun i ett AB. Serveringen hyrs ut med en hyra på per/månad. I Norrtälje har man ca invånare. Dag Söderberg, Länsidrottschef SISU Idrottsutbildarna - Upplands idrottsförbund Ridsporten tillhör en av Sveriges tre största idrotter. Bäst kan vi läsa av detta genom redovisad ungdomsverksamhet 7 20 år, Lokalt Aktivitetsstöd. Runt en halv miljon sammankomster med bort emot 3,5 miljoner deltagare är imponerande siffror, ridsporten är stor. Självklart så krävs det ändamålsenliga anläggningar och ytor för att få bedriva och utveckla denna verksamhet. Projektet Rodhen Arena kommer att fylla sin funktion och kommer starkt att bidra till Ridsportens fortsatta utveckling. Kan arena även erbjuda andra idrotter och föreningar möjlighet att utöva sina verksamheter vid samma plats så kommer det att skapa en levande anläggning. En anläggning i drift året runt skapar lätt en god samverkan mellan de olika föreningarna, dess föreningsledare och övriga aktörer runt anläggningen. Allt detta till gagn för idrotten, näringslivet och Östhammars kommun. Upplands Idrottsförbund ser mycket positivt på satsningen Rodhen Arena och önskar Östhammars kommun Lycka till i den fortsatta satsningen. Peter Jansson, fritidschef i Östhammars kommun Peter ser mycket positivt på en sportarena av detta slag då han ser ett ökat behov av att även vuxna vill motionera längre upp i åldrarna och trycket på de befintliga hallarna kommer att öka. Fritidsnämnden har gett honom i uppdrag att titta över kommunens alla hallar och behovet av upprustning är troligen stort. Här ser han stora möjligheter till samverkan i en arena. Stefan Unnevall, Länsstyrelsens processledare inom kärnenergiberedskap Han ser möjligheter till att lägga möten till arenan och även nyttja arenan som utrymningsstation vid en eventuell kärnkraftsolycka. Christer från Böckeberga Gård som är en konferensanläggning. Ridhuset används ett par gånger om året till stora mässor och utställningar. Vid dessa tillfällen lägger man ett golv av plattor (laminat) och mattor av samma typ som på Globen. Böckeberga Gård är en referensanläggning. De bygger även anläggningar runt om i Sverige. Företaget har även byggt en anläggning som sedan såldes till en kommun. Claes-Inge Andersson, Forsmark kraftgrupp, informationschef Vi har haft två möten då han har blivit informerad om projektet. Han är positiv och följer projektet genom våra nyhetsbrev. Linnea Wetterberg, projektutvecklare NCC Efter vårt möte så är NCC intresserade av projekt och tycker det är en realistisk arena. Stefan Alatalo, platschef PEAB Han är intresserad av att utveckla arenakonceptet

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE Bilaga 4 SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE Mars 2009 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP 4 PROJEKTETS MÅL 5 ARBETSTILLFÄLLEN OCH NYA FÖRETAG

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE ÅRE HÄSTSPORTARENA BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE 70 000 hästar under 1970-talet och idag ca 360 000 hästar (fler än det finns kor och älgar) i Sverige, näst hästtätaste landet i Europa. En ökning

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad 30 31 Näringsliv och arbetsmarknad Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till svensk hästnäring. En hästägare

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Visby 2011-10-20 Slutrapport

Visby 2011-10-20 Slutrapport Visby 2011-10-20 Slutrapport En samlad hästnäring på Gotland 1 Innehållsförteckning 1) En samlad Hästnäring på Gotland 2) Kontakt uppgifter 3) Sammanfattning 4) De som genomförde projektet 5) Varför genomföra

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

SÅ DU TÄNKER BYGGA EN ARENA? Tips och insikter från en erfaren aktör

SÅ DU TÄNKER BYGGA EN ARENA? Tips och insikter från en erfaren aktör SÅ DU TÄNKER BYGGA EN ARENA? Tips och insikter från en erfaren aktör SÅ DU TÄNKER BYGGA EN ARENA? Förberedelsefas Konceptutveckling program- och systemhandlingar A tt delta i ett arenaprojekt är få förunnat.

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Program. Inledning Nuläge förstudie Fikapaus Inspel från Idrott, Evenemang, Mässor Diskussion Mentometerfrågor Nästa steg

Program. Inledning Nuläge förstudie Fikapaus Inspel från Idrott, Evenemang, Mässor Diskussion Mentometerfrågor Nästa steg Program Inledning Nuläge förstudie Fikapaus Inspel från Idrott, Evenemang, Mässor Diskussion Mentometerfrågor Nästa steg Nya bostadsområden Kommunikationer Boende för missbrukare Nya vägar och gator Gröna

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Skanörs Kallbadhus & Restaurang Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Initiativtagare Nicholas Hörlin, 1972, Uppväxt i Skanör & Falsterbo Har i över 10 år arbetat med affärsutveckling inom fastighetsbranschen.

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Baldersnäs Horse Event Journalnummer: 2011-6286 Namn på myndighet

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. HÄSTNÄRINGEN IDAG 360000 hästar gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. 30000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer