Högskolan på Åland serienummer 61/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 61/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Hur sker sponsring på Åland idag? Case Åland Sailing Robots Christoffer Eriksson Harry Rönnberg Högskolan på Åland serienummer 61/2013 Företagsekonomi Mariehamn 2013 ISSN

2

3 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Företagsekonomi Christoffer Eriksson & Harry Rönnberg Hur sker sponsring på Åland idag? Thor-Björn Wik Abstrakt: Syftet med vårt slutarbete är att göra en undersökning bland några åländska organisationer för att ta reda på om det har skett en förskjutning i sättet att idka sponsring bland sponsringsgivarna. Tidigare utgjorde sponsring av filantropiska skäl en större del av hur företagen valde att marknadsföra sig. Idag fordrar företagen alltid någon form av motprestation vid sponsring. I vår skrivbordsundersökning pekade de flesta forskarna i ämnet på att en förskjutning mot krav på motprestationer har skett. Utvecklingen i företagsvärlden bland större företag visade att filantropisk sponsring utan krav på motprestation har minskat och att sponsring idag är en integrerad del i företagens marknadsföringsstrategi. Vi intervjuade representanter från tre åländska organisationer och vi fann att det åländska näringslivet ännu inte har uppfattningen att varje sponsrad euro skall komma tillbaka till företaget i form av motprestationer. De större företagen tillämpar de moderna idéerna om sponsring medan de mindre företagen inte alltid gör det. På Åland är det företagets VD, ägare eller marknadsförare som fattar sponsringsbesluten. I större företag sköter PR- och marknadsföringsavdelningen administreringen av sponsringens genomförande. Den har också kapacitet att bli medarrangör i ett event tillsammans med sponsorstagande organisationen för att försäkra sig om att företaget får en unik möjlighet att exponera sig och stärka företagets image samt efteråt mäta utfallet. De mindre åländska företagen föredrar att spendera sina sponsringsmedel på att betala för reklamutrymme i form av reklamskyltar eller logotyper i annonser. Sponsring ses bland många åländska företagare mera som en form av CSR-verksamhet som stärker företagets image. Det verkar också finnas ett socialt tryck på små företag att medverka med sponsring av olika sporter, kulturella tillställningar och gemensamma evenemang på Åland. Kanske för att det finns idrottare, konstnärer och föreningsaktiva som jobbar i de flesta företagen och ofta har också företagsledningen ett eget intresse och engagemang i sport, kultur och sociala aktiviteter. Utgående från vad vi har kommit fram till har vi tagit fram ett förslag till sponsorsstrategi åt Högskolan på Åland för kunskapsprojekt Åland Sailing Robots som kulminerar i ett deltagande i Microtransat Challenge Nyckelord (sökord): Sponsring, Event marketing, Högskolan på Åland, Åland Sailing Robots, Sponsringspolicy, Sponsorplan, Grön sponsring Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 61/ Svenska 43 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

4

5 Degree Thesis Högskolan på Åland/Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Business Economics Christoffer Eriksson & Harry Rönnberg How is Sponsoring Implemented on the Åland Islands Today? Thor-Björn Wik Abstract: The purpose of our paper is to make a limited research among Aalandic organisations about whether the focus of sponsoring has turned from mostly philanthropic reasons into mandatory demands for some kind of sponsor benefits. Our findings in the literature pointed to that philanthropic sponsoring without some received favours in return, has become scarcer and nowadays sponsoring is an integrated part of the marketing plans of larger companies. In our interviews with three organisations based on the Aaland islands we found that here in this business community the notion of receiving full benefits for every euro spent on sponsorships does not yet prevail to the same extent as in more international settings because of the small size of most businesses here. Here it is either the CEO, owner or the head of sales and marketing that make the decisions, whether to sponsor or not, rather than a marketing department that has the necessary resources to monitor the outcome of sponsorships or embark into joint ventures like events together with the sponsored organisation in order to secure unique opportunities for exposure and image transfer for their company. The small companies here prefer to be visible on the arena and event advertising. Sponsoring here is more seen as a form of CSR-marketing. There seems to be a social pressure that makes the small businesses sponsor sports, cultural events and joint ventures here on the island. There are sportsmen, artists and activists working in many of the smaller businesses, and mostly the management themselves are involved in some sports, cultural or social activities. Based on our findings we have also prepared a sponsoring strategy for the project Åland Sailing Robots that culminates in an entry in the Microtransat Challenge Key words: Sponsorship, Event marketing, Åland University of Applied Sciences, Åland Sailing Robots, Sponsorship policy, Choosing sponsors, CSR, Green sponsoring Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 61/ Swedish 43 Handed in: Date of presentation: Approved on:

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VÅRA CENTRALA BEGREPP... 7 FÖRORD INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte Metod och urval Litteratur och elektroniska källor Metod Intervjuer Avgränsningar Reliabilitet och validitet TEORI Vad är sponsring? Vad betyder sponsor? Vad är en sponsortagare? Vad är donation? Sponsring genom tiderna Grönt sponsringsarbete Event marketing Att höja värdet på sin insats Profilering Kommunikation inom organisationen Sponsringspolicy Image och profil Målgrupp Exponering Exklusivitet och våra produkter Ekonomi Mätbarhet Upplägg av sponsorplan Guld, silver, bronskoncept Skräddarsytt sponsringsupplägg Hur matcha sponsorerbjudandet med sponsorerna EMPIRI Åland Sailing Robots Projektgruppen Sponsorplan för ÅSR... 34

7 3.4 Vad erbjuds sponsorerna? Exponering av varumärke Kommunikation utåt Vårt förslag på sponsorplan ÅSR:s motprestationer Event möjligheter SLUTDISKUSSION Vidare forskning KÄLLOR... 43

8 BILAGOR Bilaga 1 Mejlkontakt till Patent och Registerstyrelsen Bilaga 2 Frågor till Lena Brenner Bilaga 3 Frågor till Pia Nyberg Bilaga 4 Frågor till Peter Mattsson Bilaga 5 Case Barclays Bank Bilaga 6 Ålandsbankens sponsoreringspolicy Åland Bilaga 7 Ålandsbankens sponsoreringspolicy Fastlandet Bilaga 8 Sveriges lantbruksuniversitets sponsringsdirektiv Bilaga 9 Exempel på sponsringsbudget Bilaga 10 Vårt förslag på motprestationer Bilaga 11 Vårt förslag på aktivitetsplan Bilaga 12 Vårt förslag på säljbrev Bilaga 13 Mejlkontakt till Wiklöf Holding Ab

9 PRESENTATION AV VÅRA CENTRALA BEGREPP Sponsring uppstår när sponsorn och sponsorstagaren gör upp ett avtal över vad sponsringen omfattar. En sponsor bidrar med: pengar, varor eller tjänster till sponsortagaren i utbyte mot: exponering, möjlighet att stärka sitt varumärke och för att nå med sitt budskap till en målgrupp. En sponsortagare tar emot t.ex. finansiellt stöd, varor eller tjänster av en sponsor i utbyte mot motprestationer. Understöd utan krav på motprestation betraktas som en gåva eller donation. Åland Sailing Robots (ÅSR) är ett lärande och samarbetsprojekt som utmynnar i ett event. Slutmålet är ett deltagande i Microtransat Challenge. Microtransat Challenge är en distansseglingsutmaning där en självdriven båt, utan yttre påverkan av människor, skall kunna styra, navigera samt rapportera sin position. World Robotic Sailing Championship (WRSC) är en tävling där de deltagarlagen skall bygga en båt som är: självdriven, självnavigerande och producerar sin egen energi. I WRSC testas sedan båtarnas olika egenskaper i olika tävlingsmoment. International Robotic Sailing Conference (IRSC) är en konferens i samband med WRSC tävlingen där man presenterar olika forskningsarbeten. Skördefesten är ett evenemang som startade Syftet med Skördefesten är att öka försäljningen av åländska produkter och hantverk samt öka kännedomen om hur åländskt jordbruk fungerar. Öppna gårdar är en benämning för enskilda utställare och företag som deltar i Skördefesten. 7

10 Sponsoravtal är ett förslag som sponsortagaren presenterar till en potentiell sponsor. När sponsorn har godkänt förslaget uppstår ett sponsoravtal för sponsortagaren. Sponsringsavtal uppstår när en sponsor har förhandlat fram och godkänt ett avtal med en sponsortagare. Då uppkommer ett sponsringsavtal för sponsorn (Företaget). Filantropisk sponsring innebär att företag sponsrar för att få goodwill och för att få en god image i samhället. Sponsringens värde förutsätter inte lika stor motprestation av sponsortagaren. Filantropisk sponsring betraktas i vissa fall som en gåva. Sponsorplan görs upp av sponsortagaren. Sponsorplanen är till för att organisera hur organisationen skall genomföra ett enskilt sponsorprojekt. 8

11 FÖRORD Vi vill tacka alla som har bidragit till vårt arbete: Vår handledare Thor-Björn Wik som har gett oss nyttig feedback under arbetets gång. Ronny Eriksson och Sven Schauman, representanter från ÅSR:s organisation, som har gett oss information om projektet ÅSR och svarat på våra frågor angående projektet. Vi vill rikta ett speciellt tack till alla som ställt upp på våra intervjuer, Lena Brenner (Ålands Landsbygdscentrum), Pia Nyberg (Ålands Centralandelslag) och Peter Mattsson (IFK Mariehamn Ab). De har gett oss en bra inblick i hur sponsring fungerar på Åland. Jonny Mattsson, ombudsman på Företagarna på Åland r.f., och Lewi Wikbäck, pressansvarig på Ålandsbanken, som har bistått med fakta. Vi tackar även personalen på Mariehamns Stadsbibliotek, ett speciellt tack till Helena Lundberg och Linda Lundgren som har hjälpt oss med att söka fram information om sponsring samt fjärrlåna publikationer. TACK Med vänlig hälsning Christoffer Eriksson och Harry Rönnberg 9

12 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Sponsring är en av många kommunikationskanaler som företag tillämpar i sin marknadsföringsstrategi för att nå ut med sitt budskap. Det är vanligt förekommande att företag väljer att sponsra föreningar, organisationer, projekt eller event. Vi upplever att det för år sedan var lättare att få filantropisk sponsring av företag jämfört med idag. Vi tror att trenden idag är att företagen fordrar motprestationer och inte sponsrar i rena pengar utan börjar övergå till produkt- och tjänstesponsring. En av orsakerna till att det har blivit svårare att få sponsring i rena pengar av företag är den finanskris som bröt ut år Vår uppfattning är att när finanskrisen bröt ut blev företagen betydligt försiktigare med att ge sponsringsmedel till olika föreningar och projekt samtidigt som de började ställa högre krav på motprestationer av sponsortagaren samt att de gärna vill skriva längre sponsorkontrakt. Enligt en av Finlands Patent- och registerstyrelsens tjänstemän fanns det 783 registrerade föreningar med Åland som hemort den 17 september 2013 (se bilaga 1). Denna siffra baseras enbart på registrerade föreningar och utöver det finns det också icke registrerade föreningar, projekt- och eventgrupper som också är på jakt efter sponsorer. Ålands statistik och centralbyrå presenterade den 22 mars 2013 en studie där de redogjorde hur många företag som fanns på Åland den 31 december Studien visade att det fanns 2407 företag på Åland. (Karlsson, 2013) Vi har, av Högskolan på Åland, fått i uppdrag att ta fram en sponsorplan för projektet Åland Sailing Robots (ÅSR) som vi sedan kommer att presentera till projektets styrelse. 1.2 Problemdiskussion När projektgruppen presenterade projektet Åland Sailing Robots (ÅSR) lyfte de fram de synliga delarna av projektet som sker utanför Åland som de mest viktiga momenten. Samtidigt framhöll de vikten av att ÅSR-projektet skulle profilera Åland och Högskolan på Åland. Projektets slutmål Microtransat Challenge ger projektet en internationell profil som kanske gör det svårt att marknadsföra åt åländska företag. Eftersom sponsorintäkterna är en viktig inkomstkälla för projektet är det då av största betydelse att projektgruppen kan leverera motprestationer som intresserar sponsorerna. Slutmålet är viktigt i det här fallet men det finns möjlighet att även dra nytta av delmålen på 10

13 vägen. En expertgrupp på tio entusiastiska personer är bra men om det finns en grupp på cirka 100 personer på Högskolan på Åland som arbetar med projektet är det bättre ur sponsorns synpunkt. Genom att presentera delmålen och andra viktiga milstolpar i ÅSR-projektet för mäss- och eventpublik kan Högskolan på Åland nå en publik på cirka 1000 personer som har sett deras monter. Att publiken bekantar sig med projektet och dess sponsorer ökar exponeringsvärdet betydligt för sponsorerna. Projektgruppen behöver hitta en balans mellan event och aktiviteter som riktar sig både till den internationella marknaden samt den åländska marknaden. Projektgruppen berättade att de lade stor vikt på massmedial uppmärksamhet och synlighet i både tryckt media och etermedia. Vi finner att de från projektets sida måste försäkra sig om att det finns material i form av text, bild samt video som kan förmedlas till massmedia ifall inte tidningarna skickar egna fotografer och reportrar för att bevaka viktiga händelser. 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att undersöka hur sponsring genomförs på Åland idag. Vi vill ta reda på om det tillämpas modernt sponsringstänk på Åland. Vi tar del av aktuella undersökningar och litteratur om sponsringens utveckling internationellt för att se om utvecklingen på Åland följer de internationella trenderna. Vi kommer, utgående från teorin och vad respondenterna har berättat, att presentera ett förslag på en sponsorplan för Åland Sailing Robots styrelse. 1.4 Metod och urval Litteratur och elektroniska källor Vi har hämtat information i böcker som vi har lånat från Mariehamns stadsbibliotek. Vi har också valt att hämta information från hemsidor på Internet som vi anser är tillförlitliga och trovärdiga. Syftet med Internetkällorna är att vi bl.a. vill presentera olika exempel i teoridelen som är relaterade till arbetet. Vi har kontrollerat varje enskilt exempel på olika hemsidor. Vi har även hämtat information ur vetenskapliga artiklar Metod Vi har valt att göra en deduktiv undersökning som baseras på de senaste teorier och nuvarande definitioner av olika centrala begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 83). Vi kommer utgående från definitionerna försöka dra logiska slutsatser. Vi har 11

14 valt att göra en skrivbordsundersökning som betyder att vi kommer att söka information via databaser, intervjuer och böcker (Laurelli, Örtengren, & Ångström, 2002) Intervjuer Vi har valt en kvalitativ undersökning i form av intervjuer som arbetsmetod för att kunna jämföra forskarnas teorier med hur åländska organisationer agerar i sponsringsfrågor i verkligheten. Jan Trost (2012, s. 23) beskriver att man tillämpar kvalitativ undersökning då man intresserar sig för människors sätt att agera och tänka i olika situationer. Vi har intervjuat representanter från tre åländska organisationer: Lena Brenner från Ålands Landsbygdscentrum, Pia Nyberg från Ålands Centralandelslag (ÅCA) och Peter Mattsson från IFK Mariehamn Ab. Vi har valt att tillämpa en strategisk urvalsmetod. Jan Trost (2012, ss ) beskriver metoden som ett sätt där intervjuaren utgående från respondentens olika variabler eller karaktärsdrag väljer ut sina respondenter. Orsaken till att vi valde strategisk urvalsmetod var att vi fann att personerna som sköter marknadsföring och sponsring i dessa organisationer kan tillföra intressanta infallsvinklar. Vi valde dessa tre organisationer som har bred kontaktyta med det åländska näringslivet och därmed också känner till sponsringsförfarandet. Vi har valt att direkt kontakta personerna som vi ville intervjua. Kontaktuppgifterna till Lena Brenner hittade vi i Skördefestens officiella programblad som refererade till en mejladress för eventet. Eftersom programbladet refererade till en generell informationsadress valde vi att kontakta Lena Brenner direkt per telefon. Vid samtalet gjorde vi upp om en intervjutid. Under vårt besök på ÅCA:s event under Skördefesten träffade vi Pia Nyberg, som var huvudansvarig för eventet på ÅCA. Vi berättade om vårt slutarbete för henne och vi kom överens om en intervjutid med henne per mejl. Hennes kontaktuppgifter fanns utskrivet på Skördefestens officiella programblad. Peter Mattssons kontaktuppgifter hittade vi på IFK Mariehamn Ab:s hemsida. Han har titeln VD/ klubbdirektör för IFK Mariehamn Ab. Hans ansvarsområden är att sköta om t.ex. spelarkontrakt, spelarrekrytering samt sponsoravtal. Vi valde att skicka en intervjuförfrågan per mejl till honom. Vi kontaktade våra respondenter en dryg vecka före intervjutillfället. Vid den första kontakten redogjorde vi: vilka vi var, vilken skola vi representerade, syftet med undersökningen samt en motivering till varför vi hade valt just dem. Vi mejlade ut vårt frågeformulär till respondenterna cirka en vecka före intervjutillfället (se bilaga 2, 3 och 12

15 4). Vi valde att skicka ut frågorna på förhand för att respondenten skulle få bekanta sig med frågorna samt få tid på sig att förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna skedde i form av semistrukturerade intervjuer på respondenternas arbetsplats. Vi lovade respondenterna att inte publicera intervjuerna som helhet utan att vi skulle välja ut de avsnitt som vi fann var intressanta. Under intervjun bestämde vi att en av oss skulle ansvara för dialogen med respondenten medan den andra förde anteckningar. För att undvika missförstånd valde vi att skicka ut vårt arbete till alla respondenterna fyra dagar före skolans utsatta deadline. Vi bad dem att läsa igenom arbetet samt kontrollera att vi inte hade misstolkat dem. Detta gav oss möjligheten att korrigera texten innan arbetet skickades vidare till våra opponenter och handledaren. Intervjuerna genomfördes under perioden 1-11 oktober Intervjun med Lena Brenner utfördes den 1 oktober i ett sammanträdesrum på Ålands Landsbygdscentrum. Intervjun med Pia Nyberg genomfördes den 2 oktober i ett mötesrum på ÅCA. Intervjun med Peter Mattsson utfördes den 11 oktober i ett konferensrum på Wiklöf Holding Arena. Varje enskild intervju pågick i cirka minuter. 1.5 Avgränsningar Vi har valt att tillämpa begreppet sponsring i arbetet. Vi finner att begreppet sponsring är den teoretiska termen medan sponsorering främst används i talspråk. Vi kommer inte att diskutera huruvida man skriver media-avtal samt fördjupa oss i den finska lagstiftningen gällande t.ex. beskattning av sponsring. Vi har valt att inte undersöka möjligheter till att få ett s.k. evenemangsstöd till eventdelen. Vi kommer bara att behandla de marknadsföringsaktiviteter som ÅSR organisationen själv väljer att ta hand om och att utföra. Rektorn för Högskolan på Åland, Edvard Johansson, berättar att skolan inte har någon officiell sponsorspolicy. Därför har vi, efter samråd med rektorn, valt att tillämpa SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) checklista för att ta emot sponsring, där den är tillämpbar. Vi finner att SLU:s checklista tar upp många väsentliga punkter som en sponsorstagare bör undersöka. 1.6 Reliabilitet och validitet Reliabiliteten omfattar arbetets trovärdighet och huruvida resultatet skiljer sig om en annan forskare utför samma studie som oss. Med hög reliabilitet innebär det att en annan forskare upprepar vår undersökning och kommer fram till samma resultat. Är 13

16 däremot reliabilitet låg blir resultaten divergerande. Eftersom vår undersökning är en kvalitativ undersökning, baseras den på tolkningar på respondenters svar. En annan forskare kan tolka samma svar på ett annat sätt. Undersökningen är en stickprovsundersökning som baseras på att vi valde ut tre åländska organisationer och att deras åsikter behöver inte representera den allmänna uppfattningen om sponsring bland åländska företag. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) Validitet omfattar vår förmåga att mäta de faktorer som vi har haft för avsikt att undersöka (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60). Ett arbete med hög validitet betyder det att vi har lyckats undersöka de faktorer som var påtänkta. Vi finner att vi genom de frågor som vi ställde till våra respondenter fick en bra bild över hur synen på sponsring är bland våra respondenter. Eftersom vi har intervjuat samtliga respondenter personligen har vi vid behov kunnat omformulera frågor och därför undvikit situationer där respondenter har missuppfattat frågor. Eftersom vi kunde omformulera frågorna finns risken att vi som intervjuare har påverkat respondenternas svar. 14

17 2. TEORI 2.1 Vad är sponsring? Sponsring uppstår när sponsorn och sponsorstagaren gör upp ett avtal över vad sponsringen omfattar. Ur avtalet framgår: vad sponsringen gäller, tidsperiod, motprestationer, ersättning, vilka mätbara delmål som finns och vad intressenterna i projektet vill få ut av samarbetet. Parterna bör ha en överenskommelse för hur de gör ifall någondera parten vill avsluta samarbetet. (Uppsala Universitet, 2009) För 20 år sedan var det mera vanligt att företag finansierade föreningar/organisationer/projekt med en summa pengar rakt av och hade små krav på: motprestationer, kontroll och insyn. Ann-Marie Grey och Kim Skildum-Reid konstaterar att från och med 2000-talet har sponsring blivit ett viktigt inslag i företagens marknadsföringsplan och budget. Det ställs klara mål för vad sponsringsprojekt skall generera, krav ställs på mätbara mål och kontinuerlig uppföljning av projekten. Ofta är det bara en del av sponsringen som betalas ut i kontanter. Ersättning kan också ges i form av t.ex. varor, tjänster, experthjälp, tillgång till utrustning och arbetsutrymmen, hjälp med logistik och marknadsföring. (Bowdin, Allen, O Toole, Harris, & McDonnell, 2012, s. 442) Idag gör sponsortagare och sponsorn tydliga avtal över parternas åtaganden samt rättigheter. T.ex. om sponsortagaren har lovat synlighet i massmedia förväntar sig sponsorn att det publiceras artiklar om projektet eller att det får en utlovad exponering i exempelvis radio, TV och sociala medier. Resultatkravet kan även vara att ett vetenskapligt forskningsresultat skall publiceras i en vetenskaplig publikation. (International Chamber of Commerce, 2003, s. 3) Vad betyder sponsor? I nätversionen av svenska akademins ordbok som baseras på boken från år 1985 definieras ordet sponsor enligt följande: 1) löftesman l. borgensman; fadder, dopvittne; numera nästan bl. (om ä. förh.) om universitetslärare l. äldre student som åtagit sig sponsion för studerande. 15

18 2) om person l. företag l. institution o. d. som ger ngn l. ngt finansiellt stöd (o. själv därigenom får reklam); särsk. i fråga om stöd till idrottsman l. idrottstävling l. (i sht om utländska förh.) program i radio l. teve. Källa: Svenska Akademiens ordbok (2010) I Svenska akademins ordlista från 2009 definieras ordet sponsor enligt följande: Finansiär. Bland företag eller dylikt som lämnar bidrag till verksamheten eller evenemang i syfte att få reklam. Källa: Svenska Akademiens ordbok (2009, s. 2943) Synen på begreppet sponsor har förändrats med åren. I definitionen från 1985 förknippas ordet sponsor nästan uteslutande med idrott medan i den modernare definitionen kan sponsor förknippas med kultur-, miljö- och forskningsprojekt Vad är en sponsortagare? En sponsortagare kan vara en förening eller en organisation som tar emot t.ex. finansiellt stöd av en sponsor. Sponsortagaren förväntas leverera en eller flera motprestationer som är överenskomna med sponsorn. Genom att göra upp ett avtal mellan parterna finns ett konkret bevis för vad samarbetet skall generera för nytta för respektive part. Det är sponsortagaren som äger rättigheterna i ett sponsorsamarbete (International Chamber of Commerce, 2003, s. 3) Vad är donation? Ifall det inte framförs krav på motprestation vid beviljande av understöd ses det som en donation (Uppsala Universitet, 2009). I det fall där sponsortagaren inte har tillräckligt bra motprestationer att erbjuda för en vanlig sponsring är det bättre att direkt fråga efter en donation menar Bowdin m.fl. (2012, s. 449). 2.2 Sponsring genom tiderna Redan åren 1434 till 1637 idkade köpmannafamiljen Medici sponsring av kultur genom att de engagerade bildkonstnärer, skulptörer, författare och poeter för att producera konst i Florens. Några av konstnärerna som familjen Medici sponsrade var: Leonardo Da Vinci, Donatello och Botticelli vilka bidrog till att göra Florens till ett kulturellt centrum under renässansen. Det är realistiskt att anta att dessa konstnärer sponsrades av släkten Medici för att den skulle få goodwill hos sina målgrupper. Konsten var ett sätt att locka kunder till Florens. Därigenom kunde affärsmännen som var i Florens för 16

19 affärer också bjudas på utsökta konstupplevelser. Samtidigt fick Medicis visa upp sin affärsverksamhet och erhöll acceptans för sina aktiviteter av kunderna på ett bra sätt. Bowdin m.fl. (2012, ss ) Första gången som ordet sponsor omnämns historiskt är 1651 men i dess moderna betydelse användes ordet sponsor första gången 1869 (Merriam-Webster). Kommersiell sponsring är i ständig omvandling för att anpassa sig till marknadens krav (se figur 1). Forskarna Annmarie Ryan och John Fahy (2012, ss ) har identifierat fem varianter av sponsring i sin undersökning gällande vad som skrivits om sponsring: Figur 1Illustrerar hur synen på sponsring har ändrats från 1980 talet framtill nutid. (Ryan & Fahy, 2012, s. 1139). Fritt översatt och modifierad av Harry Rönnberg. 17

20 Filantropiska skäl Sponsring som donation Marknadsmässiga skäl Sponsring som investering Kundcentrerad sponsring Sponsring som värdeskapare Sponsring som en strategisk resurs Sponsring som källa till marknadsfördelar Önskan att förstärka företagets relationer och nätverk Sponsring som samarbete, relationsbyggande och för att skapa nya nätverk. De har genom att undersöka dessa fem strategier för sponsring kunnat ta fram vilka kompetenser som blir viktiga i framtiden. Enligt Ryan & Fahy (2012, s. 1137) är det viktigt att kunna se möjligheter till att skapa nya nätverk, bygga upp fungerande nätverk samt kunna förvalta sina nätverksportföljer. Ett litet exempel på ett fungerande samarbete under Skördefesten 2013 var hur Ålands Centralandelslag (ÅCA) kunde vädersäkra sitt Öppna gårdar arrangemang genom att kontakta sin logistikpartner Transmar AB som på kort varsel ställde ett antal täckta lastbilsflak till ÅCA:s förfogande. Pia Nyberg (2013), marknadsföringsansvarig på ÅCA, berättade att hon dagen före Skördefesten övergav planen att ha säljställena i marknadstält inför ett utlovat regnoväder Grönt sponsringsarbete År 2012 fick energibolaget E.ON utmärkelsen Årets samhällsengagemang på den svenska galan Gyllene hjulet för sitt sätt att sponsra svenska fotbollsföreningar. E.ON har tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet skapat fonden Energifonden. Den reserverar medel till fotbollsföreningar, bistår dem med konsulttjänster och rådgivning gällande energifrågor. E.ON kan genom fonden hjälpa fotbollsföreningarna med att sänka sina energikostnader i t.ex. träningsutrymmen och klubbhus, på tävlingsarenor. E.ON hjälper såväl föreningen som dess medlemmar att tänka energismart. Sedan fonden startades år 2011 har den omsatt ca 27 miljoner svenska kronor och 216 fotbollsföreningar runt om i Sverige har beviljats medel från fonden. (Lenngren, 2013, s. 11) Niklas Birgetz (2013, s. 12), VD på Sponsrings & Eventföreningen, berättar att senaste statistiken visar att segmentet social sponsring, där grön sponsring ingår, står för nästan 14 % av de 16,1 miljarder kronor som företagen har sponsrat år Social sponsring är den svenska termen för CSR, Corporate Social Responsibility. På frågan 18

21 om grön sponsring berättade Peter Mattsson (2013), klubbdirektör för IFK Mariehamn Ab, att de ännu inte har blivit kontaktade om s.k. grön sponsring. 2.3 Event marketing Event marketing har länge varit ett inslag i företags marknadsföring i form av olika jippon där de ordnar extra aktiviteter för att locka kunder till ett säljställe. Tidigare var det inte stora och tidsmässigt långa jippon som fordrades för att få önskad respons i form av ökad kundtillströmning. Jippot utgjorde då en del av sponsoråtagandet. När det började komma fler företag och föreningar in på marknaden som ordnade olika mindre jippon märktes det att effekten av ökad kundtillströmning avtog. Därför började flera intressenter gå samman i större gemensamma evenemang Event som kunde erbjuda flera intressanta programpunkter till kunder och publik. Därigenom kunde eventet locka en större publik. (Grönkvist, 2000, ss ) Enligt Julia Day (2002) spenderade företag globalt 18,1 miljarder på event marketing år 2001 (motsvarar cirka 21,4 miljarder euro med dagens kurs 2013). Till år 2005 prognostiserade undersökningsinstitut SponsorClick att summan skulle stiga till 29,1 miljarder. (motsvarar cirka 34,4 miljarder euro med dagens kurs). Enligt Bowdin m.fl. (2012, s. 442) hade den globala eventsamordnarorganisationen Art & Business år 2008 uppskattat att summan stigit till 43,5 miljarder. (motsvarar cirka 51,4 miljarder euro i dagens kurs). Figur 2 visar när ett eller flera företag tillsammans med en eller flera sponsortagare skapar ett event. Syftet med att arrangera ett event är att man riktar sig till en större publik. Intressenterna i eventet skall ha möjligheten att bestämma målgrupper som eventet riktar sig till, hur intressenternas kommunikation med besökarna skall ske samt hur varumärken, tjänster och varor skall exponeras. 19

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring?

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Anders Lindén, VD Tango Sponsring Marknadsundersökningsdagen, 15 mars 2012 Kort intro Sponsor Statistik Tango Sponsring 20 års branscherfarenhet Oberoende

Läs mer

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn. Principer sponsring 2013-05-30/eb Huvudsponsor Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

OWASP AppSec Research 2010 Conference

OWASP AppSec Research 2010 Conference AppSec Research 2010 Conference Stockholm 21-24 juni Sponsringsprogram för OWASP AppSec Research 2010 Open Web Application Security Project (OWASP) är en öppen, global, icke-kommersiell organisation bestående

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook. VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY En internationell välgörenhetssuccé Team Rynkeby är ett

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet

Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-04-29 Gäller från och med 2013-04-29 Diarienummer: 2013/85

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Bilaga 1 Ramar för värdstad

Bilaga 1 Ramar för värdstad RF622/14-69 Bilaga 1 Ramar för värdstad Riksidrottsförbundet Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se Ansvarsfördelning

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

VARFÖR SKA VÅRT FÖRETAG BLI SPONSOR?

VARFÖR SKA VÅRT FÖRETAG BLI SPONSOR? SPONSORERBJUDANDE OM KLUBBEN Mölndal Outdoor IF bildades 2011 och är en renodlad idrottsklubb med fokus på konditionsidrotter som bedrivs utomhus. Vi har verksamhet inom ungdom, orientering, triathlon,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Riktlinjer för sponsring

Riktlinjer för sponsring Riktlinjer för sponsring Beslutade av kommunstyrelsen den 8 februari 2012, 21. Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: 018-727

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Exponerings möjligheter för företag 2012/2013

Exponerings möjligheter för företag 2012/2013 Exponerings möjligheter för företag 2012/2013 Johan Hansson, Kassör Sävedalens IBK, Innebandy A-lag 2012/2013 Klubben Sävedalens Innebandyklubb Organisationen och korpklubben, Sävedalen Panthers grundades

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet.

Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet. 1 Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet. 1 2 Utgångspunkter SU är en demokratiskt styrd och huvudsakligen skattefinansierad organisation som utan vinstintressen eller andra

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer

Sponsorpaket Utställare 17-18 april 2016

Sponsorpaket Utställare 17-18 april 2016 Sponsorpaket Utställare 17-18 april 2016 Nordic-mässan 2014 initierade Sociala Tjänstehundar i Sverige AB DAI Djur Assisteradeinventioner, som ett pilotprojekt för att skapa en mötesplats och plattform

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2013 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

10-arsjubileum MED FYRGLASBANAN I LINKÖPINGS SPORTHALL. Fredrik Johnson ActiPro Event, tävlingsansvarig

10-arsjubileum MED FYRGLASBANAN I LINKÖPINGS SPORTHALL. Fredrik Johnson ActiPro Event, tävlingsansvarig E N AV VÄ R L D E N S S T Ö R S TA S Q U A S H TÄV L I N G A R LINKÖPINGS SPORTHALL SWEDISH OPEN SQUASH 2 9 J A N U A R I 3 F E B R U A R I F Y R G L A S B A N A N L I N K Ö P I N G S S P O R T H A L L

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports.

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Det här är och gör jag Bakgrund: Tidning tv webb Synliggöra orientering i media/få människor att

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer