Högskolan på Åland serienummer 61/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 61/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Hur sker sponsring på Åland idag? Case Åland Sailing Robots Christoffer Eriksson Harry Rönnberg Högskolan på Åland serienummer 61/2013 Företagsekonomi Mariehamn 2013 ISSN

2

3 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Företagsekonomi Christoffer Eriksson & Harry Rönnberg Hur sker sponsring på Åland idag? Thor-Björn Wik Abstrakt: Syftet med vårt slutarbete är att göra en undersökning bland några åländska organisationer för att ta reda på om det har skett en förskjutning i sättet att idka sponsring bland sponsringsgivarna. Tidigare utgjorde sponsring av filantropiska skäl en större del av hur företagen valde att marknadsföra sig. Idag fordrar företagen alltid någon form av motprestation vid sponsring. I vår skrivbordsundersökning pekade de flesta forskarna i ämnet på att en förskjutning mot krav på motprestationer har skett. Utvecklingen i företagsvärlden bland större företag visade att filantropisk sponsring utan krav på motprestation har minskat och att sponsring idag är en integrerad del i företagens marknadsföringsstrategi. Vi intervjuade representanter från tre åländska organisationer och vi fann att det åländska näringslivet ännu inte har uppfattningen att varje sponsrad euro skall komma tillbaka till företaget i form av motprestationer. De större företagen tillämpar de moderna idéerna om sponsring medan de mindre företagen inte alltid gör det. På Åland är det företagets VD, ägare eller marknadsförare som fattar sponsringsbesluten. I större företag sköter PR- och marknadsföringsavdelningen administreringen av sponsringens genomförande. Den har också kapacitet att bli medarrangör i ett event tillsammans med sponsorstagande organisationen för att försäkra sig om att företaget får en unik möjlighet att exponera sig och stärka företagets image samt efteråt mäta utfallet. De mindre åländska företagen föredrar att spendera sina sponsringsmedel på att betala för reklamutrymme i form av reklamskyltar eller logotyper i annonser. Sponsring ses bland många åländska företagare mera som en form av CSR-verksamhet som stärker företagets image. Det verkar också finnas ett socialt tryck på små företag att medverka med sponsring av olika sporter, kulturella tillställningar och gemensamma evenemang på Åland. Kanske för att det finns idrottare, konstnärer och föreningsaktiva som jobbar i de flesta företagen och ofta har också företagsledningen ett eget intresse och engagemang i sport, kultur och sociala aktiviteter. Utgående från vad vi har kommit fram till har vi tagit fram ett förslag till sponsorsstrategi åt Högskolan på Åland för kunskapsprojekt Åland Sailing Robots som kulminerar i ett deltagande i Microtransat Challenge Nyckelord (sökord): Sponsring, Event marketing, Högskolan på Åland, Åland Sailing Robots, Sponsringspolicy, Sponsorplan, Grön sponsring Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 61/ Svenska 43 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

4

5 Degree Thesis Högskolan på Åland/Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Business Economics Christoffer Eriksson & Harry Rönnberg How is Sponsoring Implemented on the Åland Islands Today? Thor-Björn Wik Abstract: The purpose of our paper is to make a limited research among Aalandic organisations about whether the focus of sponsoring has turned from mostly philanthropic reasons into mandatory demands for some kind of sponsor benefits. Our findings in the literature pointed to that philanthropic sponsoring without some received favours in return, has become scarcer and nowadays sponsoring is an integrated part of the marketing plans of larger companies. In our interviews with three organisations based on the Aaland islands we found that here in this business community the notion of receiving full benefits for every euro spent on sponsorships does not yet prevail to the same extent as in more international settings because of the small size of most businesses here. Here it is either the CEO, owner or the head of sales and marketing that make the decisions, whether to sponsor or not, rather than a marketing department that has the necessary resources to monitor the outcome of sponsorships or embark into joint ventures like events together with the sponsored organisation in order to secure unique opportunities for exposure and image transfer for their company. The small companies here prefer to be visible on the arena and event advertising. Sponsoring here is more seen as a form of CSR-marketing. There seems to be a social pressure that makes the small businesses sponsor sports, cultural events and joint ventures here on the island. There are sportsmen, artists and activists working in many of the smaller businesses, and mostly the management themselves are involved in some sports, cultural or social activities. Based on our findings we have also prepared a sponsoring strategy for the project Åland Sailing Robots that culminates in an entry in the Microtransat Challenge Key words: Sponsorship, Event marketing, Åland University of Applied Sciences, Åland Sailing Robots, Sponsorship policy, Choosing sponsors, CSR, Green sponsoring Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 61/ Swedish 43 Handed in: Date of presentation: Approved on:

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VÅRA CENTRALA BEGREPP... 7 FÖRORD INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte Metod och urval Litteratur och elektroniska källor Metod Intervjuer Avgränsningar Reliabilitet och validitet TEORI Vad är sponsring? Vad betyder sponsor? Vad är en sponsortagare? Vad är donation? Sponsring genom tiderna Grönt sponsringsarbete Event marketing Att höja värdet på sin insats Profilering Kommunikation inom organisationen Sponsringspolicy Image och profil Målgrupp Exponering Exklusivitet och våra produkter Ekonomi Mätbarhet Upplägg av sponsorplan Guld, silver, bronskoncept Skräddarsytt sponsringsupplägg Hur matcha sponsorerbjudandet med sponsorerna EMPIRI Åland Sailing Robots Projektgruppen Sponsorplan för ÅSR... 34

7 3.4 Vad erbjuds sponsorerna? Exponering av varumärke Kommunikation utåt Vårt förslag på sponsorplan ÅSR:s motprestationer Event möjligheter SLUTDISKUSSION Vidare forskning KÄLLOR... 43

8 BILAGOR Bilaga 1 Mejlkontakt till Patent och Registerstyrelsen Bilaga 2 Frågor till Lena Brenner Bilaga 3 Frågor till Pia Nyberg Bilaga 4 Frågor till Peter Mattsson Bilaga 5 Case Barclays Bank Bilaga 6 Ålandsbankens sponsoreringspolicy Åland Bilaga 7 Ålandsbankens sponsoreringspolicy Fastlandet Bilaga 8 Sveriges lantbruksuniversitets sponsringsdirektiv Bilaga 9 Exempel på sponsringsbudget Bilaga 10 Vårt förslag på motprestationer Bilaga 11 Vårt förslag på aktivitetsplan Bilaga 12 Vårt förslag på säljbrev Bilaga 13 Mejlkontakt till Wiklöf Holding Ab

9 PRESENTATION AV VÅRA CENTRALA BEGREPP Sponsring uppstår när sponsorn och sponsorstagaren gör upp ett avtal över vad sponsringen omfattar. En sponsor bidrar med: pengar, varor eller tjänster till sponsortagaren i utbyte mot: exponering, möjlighet att stärka sitt varumärke och för att nå med sitt budskap till en målgrupp. En sponsortagare tar emot t.ex. finansiellt stöd, varor eller tjänster av en sponsor i utbyte mot motprestationer. Understöd utan krav på motprestation betraktas som en gåva eller donation. Åland Sailing Robots (ÅSR) är ett lärande och samarbetsprojekt som utmynnar i ett event. Slutmålet är ett deltagande i Microtransat Challenge. Microtransat Challenge är en distansseglingsutmaning där en självdriven båt, utan yttre påverkan av människor, skall kunna styra, navigera samt rapportera sin position. World Robotic Sailing Championship (WRSC) är en tävling där de deltagarlagen skall bygga en båt som är: självdriven, självnavigerande och producerar sin egen energi. I WRSC testas sedan båtarnas olika egenskaper i olika tävlingsmoment. International Robotic Sailing Conference (IRSC) är en konferens i samband med WRSC tävlingen där man presenterar olika forskningsarbeten. Skördefesten är ett evenemang som startade Syftet med Skördefesten är att öka försäljningen av åländska produkter och hantverk samt öka kännedomen om hur åländskt jordbruk fungerar. Öppna gårdar är en benämning för enskilda utställare och företag som deltar i Skördefesten. 7

10 Sponsoravtal är ett förslag som sponsortagaren presenterar till en potentiell sponsor. När sponsorn har godkänt förslaget uppstår ett sponsoravtal för sponsortagaren. Sponsringsavtal uppstår när en sponsor har förhandlat fram och godkänt ett avtal med en sponsortagare. Då uppkommer ett sponsringsavtal för sponsorn (Företaget). Filantropisk sponsring innebär att företag sponsrar för att få goodwill och för att få en god image i samhället. Sponsringens värde förutsätter inte lika stor motprestation av sponsortagaren. Filantropisk sponsring betraktas i vissa fall som en gåva. Sponsorplan görs upp av sponsortagaren. Sponsorplanen är till för att organisera hur organisationen skall genomföra ett enskilt sponsorprojekt. 8

11 FÖRORD Vi vill tacka alla som har bidragit till vårt arbete: Vår handledare Thor-Björn Wik som har gett oss nyttig feedback under arbetets gång. Ronny Eriksson och Sven Schauman, representanter från ÅSR:s organisation, som har gett oss information om projektet ÅSR och svarat på våra frågor angående projektet. Vi vill rikta ett speciellt tack till alla som ställt upp på våra intervjuer, Lena Brenner (Ålands Landsbygdscentrum), Pia Nyberg (Ålands Centralandelslag) och Peter Mattsson (IFK Mariehamn Ab). De har gett oss en bra inblick i hur sponsring fungerar på Åland. Jonny Mattsson, ombudsman på Företagarna på Åland r.f., och Lewi Wikbäck, pressansvarig på Ålandsbanken, som har bistått med fakta. Vi tackar även personalen på Mariehamns Stadsbibliotek, ett speciellt tack till Helena Lundberg och Linda Lundgren som har hjälpt oss med att söka fram information om sponsring samt fjärrlåna publikationer. TACK Med vänlig hälsning Christoffer Eriksson och Harry Rönnberg 9

12 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Sponsring är en av många kommunikationskanaler som företag tillämpar i sin marknadsföringsstrategi för att nå ut med sitt budskap. Det är vanligt förekommande att företag väljer att sponsra föreningar, organisationer, projekt eller event. Vi upplever att det för år sedan var lättare att få filantropisk sponsring av företag jämfört med idag. Vi tror att trenden idag är att företagen fordrar motprestationer och inte sponsrar i rena pengar utan börjar övergå till produkt- och tjänstesponsring. En av orsakerna till att det har blivit svårare att få sponsring i rena pengar av företag är den finanskris som bröt ut år Vår uppfattning är att när finanskrisen bröt ut blev företagen betydligt försiktigare med att ge sponsringsmedel till olika föreningar och projekt samtidigt som de började ställa högre krav på motprestationer av sponsortagaren samt att de gärna vill skriva längre sponsorkontrakt. Enligt en av Finlands Patent- och registerstyrelsens tjänstemän fanns det 783 registrerade föreningar med Åland som hemort den 17 september 2013 (se bilaga 1). Denna siffra baseras enbart på registrerade föreningar och utöver det finns det också icke registrerade föreningar, projekt- och eventgrupper som också är på jakt efter sponsorer. Ålands statistik och centralbyrå presenterade den 22 mars 2013 en studie där de redogjorde hur många företag som fanns på Åland den 31 december Studien visade att det fanns 2407 företag på Åland. (Karlsson, 2013) Vi har, av Högskolan på Åland, fått i uppdrag att ta fram en sponsorplan för projektet Åland Sailing Robots (ÅSR) som vi sedan kommer att presentera till projektets styrelse. 1.2 Problemdiskussion När projektgruppen presenterade projektet Åland Sailing Robots (ÅSR) lyfte de fram de synliga delarna av projektet som sker utanför Åland som de mest viktiga momenten. Samtidigt framhöll de vikten av att ÅSR-projektet skulle profilera Åland och Högskolan på Åland. Projektets slutmål Microtransat Challenge ger projektet en internationell profil som kanske gör det svårt att marknadsföra åt åländska företag. Eftersom sponsorintäkterna är en viktig inkomstkälla för projektet är det då av största betydelse att projektgruppen kan leverera motprestationer som intresserar sponsorerna. Slutmålet är viktigt i det här fallet men det finns möjlighet att även dra nytta av delmålen på 10

13 vägen. En expertgrupp på tio entusiastiska personer är bra men om det finns en grupp på cirka 100 personer på Högskolan på Åland som arbetar med projektet är det bättre ur sponsorns synpunkt. Genom att presentera delmålen och andra viktiga milstolpar i ÅSR-projektet för mäss- och eventpublik kan Högskolan på Åland nå en publik på cirka 1000 personer som har sett deras monter. Att publiken bekantar sig med projektet och dess sponsorer ökar exponeringsvärdet betydligt för sponsorerna. Projektgruppen behöver hitta en balans mellan event och aktiviteter som riktar sig både till den internationella marknaden samt den åländska marknaden. Projektgruppen berättade att de lade stor vikt på massmedial uppmärksamhet och synlighet i både tryckt media och etermedia. Vi finner att de från projektets sida måste försäkra sig om att det finns material i form av text, bild samt video som kan förmedlas till massmedia ifall inte tidningarna skickar egna fotografer och reportrar för att bevaka viktiga händelser. 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att undersöka hur sponsring genomförs på Åland idag. Vi vill ta reda på om det tillämpas modernt sponsringstänk på Åland. Vi tar del av aktuella undersökningar och litteratur om sponsringens utveckling internationellt för att se om utvecklingen på Åland följer de internationella trenderna. Vi kommer, utgående från teorin och vad respondenterna har berättat, att presentera ett förslag på en sponsorplan för Åland Sailing Robots styrelse. 1.4 Metod och urval Litteratur och elektroniska källor Vi har hämtat information i böcker som vi har lånat från Mariehamns stadsbibliotek. Vi har också valt att hämta information från hemsidor på Internet som vi anser är tillförlitliga och trovärdiga. Syftet med Internetkällorna är att vi bl.a. vill presentera olika exempel i teoridelen som är relaterade till arbetet. Vi har kontrollerat varje enskilt exempel på olika hemsidor. Vi har även hämtat information ur vetenskapliga artiklar Metod Vi har valt att göra en deduktiv undersökning som baseras på de senaste teorier och nuvarande definitioner av olika centrala begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 83). Vi kommer utgående från definitionerna försöka dra logiska slutsatser. Vi har 11

14 valt att göra en skrivbordsundersökning som betyder att vi kommer att söka information via databaser, intervjuer och böcker (Laurelli, Örtengren, & Ångström, 2002) Intervjuer Vi har valt en kvalitativ undersökning i form av intervjuer som arbetsmetod för att kunna jämföra forskarnas teorier med hur åländska organisationer agerar i sponsringsfrågor i verkligheten. Jan Trost (2012, s. 23) beskriver att man tillämpar kvalitativ undersökning då man intresserar sig för människors sätt att agera och tänka i olika situationer. Vi har intervjuat representanter från tre åländska organisationer: Lena Brenner från Ålands Landsbygdscentrum, Pia Nyberg från Ålands Centralandelslag (ÅCA) och Peter Mattsson från IFK Mariehamn Ab. Vi har valt att tillämpa en strategisk urvalsmetod. Jan Trost (2012, ss ) beskriver metoden som ett sätt där intervjuaren utgående från respondentens olika variabler eller karaktärsdrag väljer ut sina respondenter. Orsaken till att vi valde strategisk urvalsmetod var att vi fann att personerna som sköter marknadsföring och sponsring i dessa organisationer kan tillföra intressanta infallsvinklar. Vi valde dessa tre organisationer som har bred kontaktyta med det åländska näringslivet och därmed också känner till sponsringsförfarandet. Vi har valt att direkt kontakta personerna som vi ville intervjua. Kontaktuppgifterna till Lena Brenner hittade vi i Skördefestens officiella programblad som refererade till en mejladress för eventet. Eftersom programbladet refererade till en generell informationsadress valde vi att kontakta Lena Brenner direkt per telefon. Vid samtalet gjorde vi upp om en intervjutid. Under vårt besök på ÅCA:s event under Skördefesten träffade vi Pia Nyberg, som var huvudansvarig för eventet på ÅCA. Vi berättade om vårt slutarbete för henne och vi kom överens om en intervjutid med henne per mejl. Hennes kontaktuppgifter fanns utskrivet på Skördefestens officiella programblad. Peter Mattssons kontaktuppgifter hittade vi på IFK Mariehamn Ab:s hemsida. Han har titeln VD/ klubbdirektör för IFK Mariehamn Ab. Hans ansvarsområden är att sköta om t.ex. spelarkontrakt, spelarrekrytering samt sponsoravtal. Vi valde att skicka en intervjuförfrågan per mejl till honom. Vi kontaktade våra respondenter en dryg vecka före intervjutillfället. Vid den första kontakten redogjorde vi: vilka vi var, vilken skola vi representerade, syftet med undersökningen samt en motivering till varför vi hade valt just dem. Vi mejlade ut vårt frågeformulär till respondenterna cirka en vecka före intervjutillfället (se bilaga 2, 3 och 12

15 4). Vi valde att skicka ut frågorna på förhand för att respondenten skulle få bekanta sig med frågorna samt få tid på sig att förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna skedde i form av semistrukturerade intervjuer på respondenternas arbetsplats. Vi lovade respondenterna att inte publicera intervjuerna som helhet utan att vi skulle välja ut de avsnitt som vi fann var intressanta. Under intervjun bestämde vi att en av oss skulle ansvara för dialogen med respondenten medan den andra förde anteckningar. För att undvika missförstånd valde vi att skicka ut vårt arbete till alla respondenterna fyra dagar före skolans utsatta deadline. Vi bad dem att läsa igenom arbetet samt kontrollera att vi inte hade misstolkat dem. Detta gav oss möjligheten att korrigera texten innan arbetet skickades vidare till våra opponenter och handledaren. Intervjuerna genomfördes under perioden 1-11 oktober Intervjun med Lena Brenner utfördes den 1 oktober i ett sammanträdesrum på Ålands Landsbygdscentrum. Intervjun med Pia Nyberg genomfördes den 2 oktober i ett mötesrum på ÅCA. Intervjun med Peter Mattsson utfördes den 11 oktober i ett konferensrum på Wiklöf Holding Arena. Varje enskild intervju pågick i cirka minuter. 1.5 Avgränsningar Vi har valt att tillämpa begreppet sponsring i arbetet. Vi finner att begreppet sponsring är den teoretiska termen medan sponsorering främst används i talspråk. Vi kommer inte att diskutera huruvida man skriver media-avtal samt fördjupa oss i den finska lagstiftningen gällande t.ex. beskattning av sponsring. Vi har valt att inte undersöka möjligheter till att få ett s.k. evenemangsstöd till eventdelen. Vi kommer bara att behandla de marknadsföringsaktiviteter som ÅSR organisationen själv väljer att ta hand om och att utföra. Rektorn för Högskolan på Åland, Edvard Johansson, berättar att skolan inte har någon officiell sponsorspolicy. Därför har vi, efter samråd med rektorn, valt att tillämpa SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) checklista för att ta emot sponsring, där den är tillämpbar. Vi finner att SLU:s checklista tar upp många väsentliga punkter som en sponsorstagare bör undersöka. 1.6 Reliabilitet och validitet Reliabiliteten omfattar arbetets trovärdighet och huruvida resultatet skiljer sig om en annan forskare utför samma studie som oss. Med hög reliabilitet innebär det att en annan forskare upprepar vår undersökning och kommer fram till samma resultat. Är 13

16 däremot reliabilitet låg blir resultaten divergerande. Eftersom vår undersökning är en kvalitativ undersökning, baseras den på tolkningar på respondenters svar. En annan forskare kan tolka samma svar på ett annat sätt. Undersökningen är en stickprovsundersökning som baseras på att vi valde ut tre åländska organisationer och att deras åsikter behöver inte representera den allmänna uppfattningen om sponsring bland åländska företag. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) Validitet omfattar vår förmåga att mäta de faktorer som vi har haft för avsikt att undersöka (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60). Ett arbete med hög validitet betyder det att vi har lyckats undersöka de faktorer som var påtänkta. Vi finner att vi genom de frågor som vi ställde till våra respondenter fick en bra bild över hur synen på sponsring är bland våra respondenter. Eftersom vi har intervjuat samtliga respondenter personligen har vi vid behov kunnat omformulera frågor och därför undvikit situationer där respondenter har missuppfattat frågor. Eftersom vi kunde omformulera frågorna finns risken att vi som intervjuare har påverkat respondenternas svar. 14

17 2. TEORI 2.1 Vad är sponsring? Sponsring uppstår när sponsorn och sponsorstagaren gör upp ett avtal över vad sponsringen omfattar. Ur avtalet framgår: vad sponsringen gäller, tidsperiod, motprestationer, ersättning, vilka mätbara delmål som finns och vad intressenterna i projektet vill få ut av samarbetet. Parterna bör ha en överenskommelse för hur de gör ifall någondera parten vill avsluta samarbetet. (Uppsala Universitet, 2009) För 20 år sedan var det mera vanligt att företag finansierade föreningar/organisationer/projekt med en summa pengar rakt av och hade små krav på: motprestationer, kontroll och insyn. Ann-Marie Grey och Kim Skildum-Reid konstaterar att från och med 2000-talet har sponsring blivit ett viktigt inslag i företagens marknadsföringsplan och budget. Det ställs klara mål för vad sponsringsprojekt skall generera, krav ställs på mätbara mål och kontinuerlig uppföljning av projekten. Ofta är det bara en del av sponsringen som betalas ut i kontanter. Ersättning kan också ges i form av t.ex. varor, tjänster, experthjälp, tillgång till utrustning och arbetsutrymmen, hjälp med logistik och marknadsföring. (Bowdin, Allen, O Toole, Harris, & McDonnell, 2012, s. 442) Idag gör sponsortagare och sponsorn tydliga avtal över parternas åtaganden samt rättigheter. T.ex. om sponsortagaren har lovat synlighet i massmedia förväntar sig sponsorn att det publiceras artiklar om projektet eller att det får en utlovad exponering i exempelvis radio, TV och sociala medier. Resultatkravet kan även vara att ett vetenskapligt forskningsresultat skall publiceras i en vetenskaplig publikation. (International Chamber of Commerce, 2003, s. 3) Vad betyder sponsor? I nätversionen av svenska akademins ordbok som baseras på boken från år 1985 definieras ordet sponsor enligt följande: 1) löftesman l. borgensman; fadder, dopvittne; numera nästan bl. (om ä. förh.) om universitetslärare l. äldre student som åtagit sig sponsion för studerande. 15

18 2) om person l. företag l. institution o. d. som ger ngn l. ngt finansiellt stöd (o. själv därigenom får reklam); särsk. i fråga om stöd till idrottsman l. idrottstävling l. (i sht om utländska förh.) program i radio l. teve. Källa: Svenska Akademiens ordbok (2010) I Svenska akademins ordlista från 2009 definieras ordet sponsor enligt följande: Finansiär. Bland företag eller dylikt som lämnar bidrag till verksamheten eller evenemang i syfte att få reklam. Källa: Svenska Akademiens ordbok (2009, s. 2943) Synen på begreppet sponsor har förändrats med åren. I definitionen från 1985 förknippas ordet sponsor nästan uteslutande med idrott medan i den modernare definitionen kan sponsor förknippas med kultur-, miljö- och forskningsprojekt Vad är en sponsortagare? En sponsortagare kan vara en förening eller en organisation som tar emot t.ex. finansiellt stöd av en sponsor. Sponsortagaren förväntas leverera en eller flera motprestationer som är överenskomna med sponsorn. Genom att göra upp ett avtal mellan parterna finns ett konkret bevis för vad samarbetet skall generera för nytta för respektive part. Det är sponsortagaren som äger rättigheterna i ett sponsorsamarbete (International Chamber of Commerce, 2003, s. 3) Vad är donation? Ifall det inte framförs krav på motprestation vid beviljande av understöd ses det som en donation (Uppsala Universitet, 2009). I det fall där sponsortagaren inte har tillräckligt bra motprestationer att erbjuda för en vanlig sponsring är det bättre att direkt fråga efter en donation menar Bowdin m.fl. (2012, s. 449). 2.2 Sponsring genom tiderna Redan åren 1434 till 1637 idkade köpmannafamiljen Medici sponsring av kultur genom att de engagerade bildkonstnärer, skulptörer, författare och poeter för att producera konst i Florens. Några av konstnärerna som familjen Medici sponsrade var: Leonardo Da Vinci, Donatello och Botticelli vilka bidrog till att göra Florens till ett kulturellt centrum under renässansen. Det är realistiskt att anta att dessa konstnärer sponsrades av släkten Medici för att den skulle få goodwill hos sina målgrupper. Konsten var ett sätt att locka kunder till Florens. Därigenom kunde affärsmännen som var i Florens för 16

19 affärer också bjudas på utsökta konstupplevelser. Samtidigt fick Medicis visa upp sin affärsverksamhet och erhöll acceptans för sina aktiviteter av kunderna på ett bra sätt. Bowdin m.fl. (2012, ss ) Första gången som ordet sponsor omnämns historiskt är 1651 men i dess moderna betydelse användes ordet sponsor första gången 1869 (Merriam-Webster). Kommersiell sponsring är i ständig omvandling för att anpassa sig till marknadens krav (se figur 1). Forskarna Annmarie Ryan och John Fahy (2012, ss ) har identifierat fem varianter av sponsring i sin undersökning gällande vad som skrivits om sponsring: Figur 1Illustrerar hur synen på sponsring har ändrats från 1980 talet framtill nutid. (Ryan & Fahy, 2012, s. 1139). Fritt översatt och modifierad av Harry Rönnberg. 17

20 Filantropiska skäl Sponsring som donation Marknadsmässiga skäl Sponsring som investering Kundcentrerad sponsring Sponsring som värdeskapare Sponsring som en strategisk resurs Sponsring som källa till marknadsfördelar Önskan att förstärka företagets relationer och nätverk Sponsring som samarbete, relationsbyggande och för att skapa nya nätverk. De har genom att undersöka dessa fem strategier för sponsring kunnat ta fram vilka kompetenser som blir viktiga i framtiden. Enligt Ryan & Fahy (2012, s. 1137) är det viktigt att kunna se möjligheter till att skapa nya nätverk, bygga upp fungerande nätverk samt kunna förvalta sina nätverksportföljer. Ett litet exempel på ett fungerande samarbete under Skördefesten 2013 var hur Ålands Centralandelslag (ÅCA) kunde vädersäkra sitt Öppna gårdar arrangemang genom att kontakta sin logistikpartner Transmar AB som på kort varsel ställde ett antal täckta lastbilsflak till ÅCA:s förfogande. Pia Nyberg (2013), marknadsföringsansvarig på ÅCA, berättade att hon dagen före Skördefesten övergav planen att ha säljställena i marknadstält inför ett utlovat regnoväder Grönt sponsringsarbete År 2012 fick energibolaget E.ON utmärkelsen Årets samhällsengagemang på den svenska galan Gyllene hjulet för sitt sätt att sponsra svenska fotbollsföreningar. E.ON har tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet skapat fonden Energifonden. Den reserverar medel till fotbollsföreningar, bistår dem med konsulttjänster och rådgivning gällande energifrågor. E.ON kan genom fonden hjälpa fotbollsföreningarna med att sänka sina energikostnader i t.ex. träningsutrymmen och klubbhus, på tävlingsarenor. E.ON hjälper såväl föreningen som dess medlemmar att tänka energismart. Sedan fonden startades år 2011 har den omsatt ca 27 miljoner svenska kronor och 216 fotbollsföreningar runt om i Sverige har beviljats medel från fonden. (Lenngren, 2013, s. 11) Niklas Birgetz (2013, s. 12), VD på Sponsrings & Eventföreningen, berättar att senaste statistiken visar att segmentet social sponsring, där grön sponsring ingår, står för nästan 14 % av de 16,1 miljarder kronor som företagen har sponsrat år Social sponsring är den svenska termen för CSR, Corporate Social Responsibility. På frågan 18

21 om grön sponsring berättade Peter Mattsson (2013), klubbdirektör för IFK Mariehamn Ab, att de ännu inte har blivit kontaktade om s.k. grön sponsring. 2.3 Event marketing Event marketing har länge varit ett inslag i företags marknadsföring i form av olika jippon där de ordnar extra aktiviteter för att locka kunder till ett säljställe. Tidigare var det inte stora och tidsmässigt långa jippon som fordrades för att få önskad respons i form av ökad kundtillströmning. Jippot utgjorde då en del av sponsoråtagandet. När det började komma fler företag och föreningar in på marknaden som ordnade olika mindre jippon märktes det att effekten av ökad kundtillströmning avtog. Därför började flera intressenter gå samman i större gemensamma evenemang Event som kunde erbjuda flera intressanta programpunkter till kunder och publik. Därigenom kunde eventet locka en större publik. (Grönkvist, 2000, ss ) Enligt Julia Day (2002) spenderade företag globalt 18,1 miljarder på event marketing år 2001 (motsvarar cirka 21,4 miljarder euro med dagens kurs 2013). Till år 2005 prognostiserade undersökningsinstitut SponsorClick att summan skulle stiga till 29,1 miljarder. (motsvarar cirka 34,4 miljarder euro med dagens kurs). Enligt Bowdin m.fl. (2012, s. 442) hade den globala eventsamordnarorganisationen Art & Business år 2008 uppskattat att summan stigit till 43,5 miljarder. (motsvarar cirka 51,4 miljarder euro i dagens kurs). Figur 2 visar när ett eller flera företag tillsammans med en eller flera sponsortagare skapar ett event. Syftet med att arrangera ett event är att man riktar sig till en större publik. Intressenterna i eventet skall ha möjligheten att bestämma målgrupper som eventet riktar sig till, hur intressenternas kommunikation med besökarna skall ske samt hur varumärken, tjänster och varor skall exponeras. 19

Sponsringspolicy för Värnamo kommun

Sponsringspolicy för Värnamo kommun Kommunledningskontoret Sponsringspolicy för Värnamo kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-29 Sponsringspolicy för Värnamo kommun Allmänt Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två parter som

Läs mer

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-11 Sidan 2 av 5 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun 1. Vem vänder sig policyn till? Denna policy vänder sig till

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring?

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Anders Lindén, VD Tango Sponsring Marknadsundersökningsdagen, 15 mars 2012 Kort intro Sponsor Statistik Tango Sponsring 20 års branscherfarenhet Oberoende

Läs mer

First AID360 Partner. Som first AID360 partner kommer ert företag att ha. en framskjuten position genom hela projektet och få

First AID360 Partner. Som first AID360 partner kommer ert företag att ha. en framskjuten position genom hela projektet och få First AID360 Partner Som first AID360 partner kommer ert företag att ha en framskjuten position genom hela projektet och få tillgång till värdefulla mediautrymmen tillsammans med AID360. 2010 Arrangör

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 Plats: Regionens hus, Sal B 3 Kultursponsring Diarienummer: RJL 2016/3367 Vid protokollet

Läs mer

Givande och mottagande av sponsring

Givande och mottagande av sponsring Givande och mottagande av sponsring Riktlinjer Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23 Giltighetstid Tills vidare + Första översyn 2017-07- 30 Ansvarig funktion Stabchef

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SPONSRING

PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SPONSRING PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SPONSRING Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns riktlinjer för sponsring Riktlinjer 2009-05-18, 55 Kommunfullmäktige (Beslut om riktlinjera

Läs mer

SPONSORPAKET. BMW IBU World Cup Biathlon Östersund 2015 WWW.WORLDCUPOSTERSUND.SE

SPONSORPAKET. BMW IBU World Cup Biathlon Östersund 2015 WWW.WORLDCUPOSTERSUND.SE SPONSORPAKET BMW IBU World Cup Biathlon Östersund 2015 WWW.WORLDCUPOSTERSUND.SE HUR BLIR DITT 2019? VM-dubbeln om fyra år medger mångfaldigad tillväxt i regionen med en i vår livstid oöverträffad publicitet.

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Hur blir NyföretagarCentrum en attraktiv partner? Björn Stenvad Sponsoranalytiker 08-556 990 52 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se

Hur blir NyföretagarCentrum en attraktiv partner? Björn Stenvad Sponsoranalytiker 08-556 990 52 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Hur blir NyföretagarCentrum en attraktiv partner? Björn Stenvad Sponsoranalytiker 08-556 990 52 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Sponsor Insight Oberoende analysföretag specialiserade inom sponsring och evenemang

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag.

Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag. Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag. Eco Örebro söker samarbete med företag som har en

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn. Principer sponsring 2013-05-30/eb Huvudsponsor Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Din medverkan gör skillnad!

Din medverkan gör skillnad! Sponsoravtal INLEDNING IK Fyris sportklubb är en ideell förening som har som mål att verka för att Uppsalas ungdomar ska beredas tillfälle att bedriva idrott. Med fokus på närområdena Stenhagen, Berthåga

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 20 december 2012 203.8.3-451/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg Affärsutveckling och marknadsföring Bok 4 Marknadsföringens verktyg HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Sponsring. Sponsring är den marknadsföringskanal som svenskar tycker bäst om. Källa: IRM

Sponsring. Sponsring är den marknadsföringskanal som svenskar tycker bäst om. Källa: IRM Sponsring Definitionen av sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Kort och gott så är sponsring definierat som kommunikation via

Läs mer

OWASP AppSec Research 2010 Conference

OWASP AppSec Research 2010 Conference AppSec Research 2010 Conference Stockholm 21-24 juni Sponsringsprogram för OWASP AppSec Research 2010 Open Web Application Security Project (OWASP) är en öppen, global, icke-kommersiell organisation bestående

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Rapport Evenemangsmarknaden

Rapport Evenemangsmarknaden Rapport Evenemangsmarknaden Producerad av PS Communication, För: Nynäshamns kommun. Projekt: Utarbetande och formulering av en evenemangsstrategi med tillhörande faktadel, policy och handbok, en del av

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Olika typer av sponsring och avgränsning 3 3.1 Evenemangssponsring 3 3.2 Idrottsponsring 3.3 Övrig

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler Iq Rapport 2013:1 Alkoholvarumärkens sponsring Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklamen samverkar i flera kanaler 4. Sponsring ett sätt att bygga varumärke

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

IFK Skövde Handboll Säsongen

IFK Skövde Handboll Säsongen IFK Skövde Handboll Säsongen 2012-2013 NU TAR VI ETT STEG TILL Vi ser med tillförsikt fram emot nästa säsong. Vi har samlat goda erfarenheter från årets kvartfinalserie. Vårt unga lag har ytterligare ett

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Blad 1 RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Kommunens vision Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet. Detta

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Eventkompetens ett ESF-projekt

Eventkompetens ett ESF-projekt Eventkompetens ett ESF-projekt Underlag för anbud kurser, program och seminarier VT 2017 Eventkompetens www.eventkompetens.se Innehållsförteckning Affärsutveckling event effektiva verktyg för ökade intäkter...

Läs mer

IFK Skövde Handboll Säsongen 2010-2011

IFK Skövde Handboll Säsongen 2010-2011 Skövde Säsongen 2010-2011 NU TAR VI ETT STEG TILL Kommande säsong firar vi att vi tillhört den svenska handbollseliten i 20 år. Vi jobbar nu vidare på att återigen ta steget upp bland topp fyra. Två hemvändare,

Läs mer

Riktlinjer för sponsring

Riktlinjer för sponsring Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Informationschef Dokumentnamn Riktlinjer sponsring Dokumentet gäller för Tjörns kommunkoncern Fastställd/Upprättad 2017-02-09 Giltig

Läs mer

IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll!

IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll! IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll! IFK Lidingö FK profilen Att tänka på för dig som gillar fotboll! I IFK Lidingö FK, precis som i andra klubbar, är det viktigt hur vi uppträder

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer