Sessionssalen i kommunalhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen i kommunalhuset."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sessionssalen i kommunalhuset. Se bifogade uppropslistor Diana Molinsky, Johanna Bergman, Nicolas Holst, Anders Persson, Bengt Nylander, Stephanie Hansson, Ingalill Söderberg, Lisbeth Krogh, Charlotte Björkman, Stefan Björk (kom 17:30), Eeva Laine (kom 17:15), Claes Melkersson, Christina Axelsson (gick 22:00), Birgitta du Rées och Nils Nilsson Cem Delen och Yosef Sigal Justeringens tid 16 april 2015 Paragrafer 1-26 Underskrifter Per-Erik Björkbacka Sekreterare Nils Johnson Ordförande Cem Delen Justerare Yosef Sigal Justerare Utdragsbestyrkande:

2 2 (45) BEVIS om justering av Kommunfullmäktiges protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunfullmäktige har sammanträtt den 13 april 2015 Protokollet har justerats den 16 april 2015 Anslaget sattes upp den 17 april 2015 Anslaget tas ner den 11 maj 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 11 maj 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Kommunstyrelsens kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Telefon Underskrift KUNGÖRELSE av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 3 kap. 30 kommunallagen Vid kommunfullmäktiges ovan angivna sammanträde har beslut fattats om följande kommunala föreskrifter: Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

3 3 (45) SPALT I 13 april ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 1. Emil Högberg (S) 2. Daniel Dronjak Nordqvist (M) 3. Sara Heelge Vikmång (S) 4. Christina Eklund (M) 5. Marica Lindblad (MP) 6. Bilal Dogan (S) 7. Jelena Drenjanin (M) 8. Arnold Boström (SD) 9. Nujin Alacabek Darwich (V) 10. Anneli Sjöberg (S) 11. Vibeke Bildt (FP) 12. Anti Avsan (M) (går kl. 22:15) Johanna Bergman 13. Rikard Lingström (S) Samtliga Sara Holmgren 14. Christian Ottosson (C) 15. Zaire Kanat Yildirim (MP) 16. Erik Ottoson (M) 17. Ann-Marie Högberg (S) 18. Gunilla Helmerson (M) 19. Tomas Hansson (KD) 20. Sven Pernils (SD) 21. Fredrik Fjällström (S) 22. Erica Stensson (V) Samtliga Jonatan Spejare 23. Eva Carlsson-Paulsén (M) (går kl. 21:15) Fredrik Kristoffersen 24. Natalie Sial (S) 1 13 (kom kl. 21:05) Michael Hagström 25. Tomas Nimréus Silfverswärd (FP) Samtliga Amanda Söderberg 26. Peter Johansson (MP) Samtliga 1-15 Marianne Broman (går 21:18) Albert Askeljung 27. Henrik Boltenstål (M) 28. Tomas Henriksson (S) 29. Ted Wallebo (M) 30. Shewen Nysmed (S) 31 Christoffer Engkvist (C) Samtliga Evelina Robertson

4 4 (45) SPALT II 13 april ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 32. Ellinor Avsan (M) (går kl. 22:15) Claes-Johan Bonde 33. Yosef Sigal (S) 34. Nils Johnson (M) 35. Michaela Lööf (S) 36. Åke Wickberg (MP) 1-2 (kom kl. 18:00), (går kl.22:27) 1-2 Albert Askeljung Vakant 37. Annika Boström (SD) Samtliga Lars Johansson 38. Katharina Wallenborg (DP) 39. Peter Höög (M) 40. Erling Karlsson (S) 41. Malin Danielsson (FP) 42. Sonia Benavente (V) 43. Carl Göransson (M) Samtliga Love Bergström 44. Marie Fors (S) 45. Jan-Olof Bodén (MP) 46. Lisa Alexandersson (C) 47. Jennifer Lind (M) 48. Mats Arkhem (SD) 49. Sefkan Halbori (S) 50. Leif Dyrvall (DP) 51. Kennet Bergh (M) 52. Karl Henriksson (KD) 53. Louise Callenberg (S) Samtliga Pran Malhotra 54. Lars Björkman (HP) 55. Cem Delen (FP) 56. Amir Seyfeddini (M) 57. Göran Hallberg (S) 58. Madeleine Johansson (V) Samtliga Elisabeth Ulin Karlsson 59. Birgitta Ljung (MP) 60. Björn Karlsson (M) 61. Martin Nigals (SD)

5 5 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Nya ersättare i kommunfullmäktige Ordföranden anmäler från Länsstyrelsen i Stockholms län inkommet protokoll med innehåll att Kemo Ceesay utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet- Socialdemokraterna för tiden till och med den 14 oktober 2018, samt att Albert Askeljung utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna för tiden till och med den 14 oktober

6 6 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet I enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för Huge Fastigheter AB ger styrelseordföranden i Huge Fastigheter AB Anti Avsan (M) och verkställande direktören Sophia Mattsson-Linnala en information för kommunfullmäktige om Huge Fastigheter AB:s verksamhet. Efter informationen ges kommunfullmäktiges ledamöter tillfälle att ställa frågor till närvarande representanter för bolaget. Härvid yttrar sig Sonia Benavente (V) och Marianne Broman (MP)

7 7 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Nya enkla frågor Inför sammanträdet har följande skriftligen avfattade enkla frågor inlämnats till kommunfullmäktige, nämligen 1. enkel fråga ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om uppföljning av jämställd snöröjning; se bilaga till detta protokoll, 2. enkel fråga ställd av Mats Arkhem (SD) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om övervakningskameror på utsatta platser; se bilaga till detta protokoll, samt 3. enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat; se bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar att de enkla frågorna får ställas.

8 8 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om uppföljning av jämställd snöröjning Som svar på Nujin Alacabek Darwichs (V) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om uppföljning av jämställd snöröjning anför till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) följande: "Någon regelrätt utvärdering har inte genomförts av den jämställda snöröjningen. Däremot jobbar vi aktivt med att förbättra den så att våra ambitioner också blir förändring i invånarnas vardag. Huddinge kommun har valt att genomföra jämställd snöröjning eftersom det har konstaterats genom flera undersökningar att kvinnor i högre utsträckning än män använder kommunala färdmedel samt går och cyklar till förskolor, skolor och arbetsplatser. Sedan 2013 har vi förkortat åtgärdstiderna på bussvägar, gång- och cykelvägar samt trappor. Under vintern har kommunen genomfört en informationsåtgärd till våra entreprenörer för att tydligare gå från ord till handling och att alla åtgärder hänger ihop. Det är ingen större mening att ploga en gångväg om inte anslutningar till busshållplats eller övergångsställe är plogat. Vår ambition är att få maskinförarna att tänka på hela resan, och arbetet fortsatte även den gångna vintern. Sedan till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) besvarat den enkla frågan yttrar sig Nujin Alacabek Darwich (V)

9 9 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Mats Arkhem (SD) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om övervakningskameror på utsatta platser Kommunfullmäktiges beslut Som svar på Mats Arkhems (SD) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om övervakningskameror på utsatta platser anför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) följande: Mats Arkhem (SD) har ställt en enkel fråga till mig om kameraövervakning. Han frågar om kommunen har någon vilja och/eller ambition, trots Länsstyrelsens påstådda motvilja, att verka för fler övervakningskameror på utsatta platser, enligt de motioner SD tidigare lagt. Frågan om kameraövervakning är ofta en balansgång mellan det man vill uppnå med övervakningen, vanligtvis brottspreventiva resultat, och det eventuella intrång övervakningen innebär för den personliga integriteten. Frågan har tidigare behandlats bland annat i svaret på en SD-motion i samma ämne. Frågan var remitterad till HuBrå som hänvisade till forskning som genomförts på området. Resultatet av denna visar bland annat att när det gäller planerade brott som begås på till exempel parkeringsplatser kan kameror ha en stor effekt vad gäller att minska brottslighet medan oplanerade brott t ex bråk i anslutning till krogen har övervakningskameror signifikant mindre inverkan. Jag är positiv till kameraövervakning vid, exempelvis, parkeringsplatser och detta nämns även i vårt nyligen formulerade parkeringsprogram. Tidigare har kameraövervakning nästintill varit en kommunal icke-fråga eftersom det i praktiken varit omöjligt att få tillstånd från Länsstyrelsen. Regeringen har nyligen aviserat att det ska bli enklare att få tillstånd för olika typer av kameraövervakning varför vi har en, till viss del, ny spelplan att ta ställning till. Jag är försiktigt positiv till kameraövervakning på vissa platser kanske till exempel gångtunnlar som ofta upplevs som obehagliga sent på kvällen eller parkeringsplatser. Det är också intressant att följa teknikutvecklingen. Exempelvis vad gäller värmekameror. Eftersom värmekameror endast registrerar värme och inte visar den faktiska personen, djuret eller föremålet och inspelningen endast sker live och inte sparas krävs inte samma typ av tillstånd som vid klassisk kameraövervakning. Bland annat Huge har visat intresse för denna typ av bevakning i anslutning till skolor. HuBrå har också börjat undersöka märk-dna att man helt sonika, till exempel i sitt eget hem eller på arbetsplatser, märker alla värdefulla saker med DNA för att minska incitamentet till att stjäla. Polisen har nyligen genomfört tester på detta i utvalda stadsdelar i tre av länets kommuner och bedömer att det haft en positiv effekt.

10 10 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Jag är alltså öppen för att utreda och titta på olika möjligheter kameraövervakning behöver inte vara det enda svaret även om det är särskilt bra på vissa platser. Vår politiska utgångspunkt måste alltid vara att minska den faktiska brottsligheten samtidigt som vi ska arbeta för att människors upplevelse av sin egen säkerhet är så hög som möjligt. Sedan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat den enkla frågan yttrar sig Mats Arkhem (SD)

11 11 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat Kommunfullmäktiges beslut Som svar på Emil Högbergs (S) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat anför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) följande: Emil Högberg (S) har ställt en enkel fråga till mig om varför hans motion om åtgärder för ett bättre företagsklimat inte behandlats i KF ännu. Det är en berättigad fråga det medger jag. En motion ska normalt besvaras inom ett år. Fick en liknande fråga för ett par månader sedan och svarade då att den var på väg upp. Vilket den var. Men vi valde att inte ta upp den till beslut eftersom vi inte tyckte att förvaltningen tillräckligt utrett motionens förslag. Det finns en del intressant att titta på som vi tycker ska göras innan beslut t ex det pågående arbete inom södertörnskommunerna kring möjligheten att utveckla en gemensam näringslivsportal och eller gemensamma e-tjänster och kvalitetsdeklarationer. Det hade inte känts bra att gå fram med ett förslag som inte beretts tillräckligt, är kanske något du håller med om. Men det är inte bra är att vi inte klarat oss inom rimliga tidsramar, vilket jag beklagar. Mitt besked är att motionen, förhoppningsvis väl beredd kommer upp för behandling i kommunstyrelsen i maj. Sedan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat den enkla frågan yttrar sig Emil Högberg (S)

12 12 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Beslut rörande nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer: 1. interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Erling Karlsson (S) och Rikard Lingström (S) till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om förskoleplaceringar (se bilaga till detta protokoll), samt 2. interpellation ställd av Marie Fors (S) och Sefkan Halbori (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om frågor kring Football Fridays (se bilaga till detta protokoll). Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas

13 13 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Erling Karlsson (S) och Rikard Lingström (S) till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om förskoleplaceringar Som svar på Sara Heelge Vikmångs (S), Erling Karlssons (S) och Rikard Lingströms (S) interpellation ställd den 13 april 2015, 7, om förskoleplaceringar hänvisar förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) besvarat interpellationen yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Marianne Broman (MP), Erling Karlsson (S), Jelena Drenjanin (M), Jan-Olof Bodén (MP), Nujin Alacabek Darwich (V), Ellinor Avsan (M) och Malin Danielsson (FP)

14 14 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Information från kommunrevisionen Det antecknas, att följande revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer är utdelad till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: Granskning av vidtagna åtgärder med anledning av anmärkning av revisionsberättelsen för Delgivningen av revisionsskrivelsen föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut

15 15 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 31 december 2014 Det antecknas, att följande statistikrapport från äldreomsorgsnämnden utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 december 2014 (AN- 2015/ ). Det antecknas, att delgivningen inte föranleder något kommunfullmäktiges beslut

16 16 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningarna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret Revisionsberättelsen är daterad den 2 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer Revisionen har enligt verksamhetsredogörelsen genomfört följande granskningar under år 2014, vilka dokumenterats i rapporter med följande rubriker: 1. Granskning av manuella utbetalningar. 2. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. 3. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. 4. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. 5. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. 6. Revisorernas bedömning av delårsrapport Granskning av internkontroll. 8. Granskning av valfrihet inom förskolan. 9. Granskning av delegation av beslutanderätt. 10. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. 11. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 13. Granskning av årsredovisning Under var och en av ovanstående rubriker beskriver revisionen kortfattat vilka brister som finns samt de förslag till förbättringar som föreslås. I verksamhetsredogörelsen för Huddinge kommuns revisorer 2014 redovisas kortfattat respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge kommuns revision.

17 17 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Jäv i kommunfullmäktige De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Beslutet delges Kommunens nämnder kommunens fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

18 18 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 Kommunfullmäktiges beslut 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns. 2. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr avsätts 27,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. 3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2014 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 och redovisas under eget kapital. 4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2014, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2015, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 godkänns. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser för 2014 enligt kommunstyrelsens instruktioner. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr).i förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 185 mnkr. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 5,5 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 blir då 83,5 mnkr. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr föreslås 27,8 mnkr avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr.

19 19 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak Nordqvist (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ellinor Avsan (M), Karl Henriksson (KD), Jelena Drenjanin (M) och Jennifer Lind (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Emil Högberg (S) yrkar bifall till punkterna 2, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag samt dessutom att måluppfyllelsen för det övergripande målet hållbar samhällsutveckling bedöms som ej godtagbart, att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar, att årsredovisningen för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns i övrigt, samt att nämndernas verksamhetsberättelser godkänns i övrigt. Birgitta Ljung (MP), Sara Heelge Vikmång (S) och Marica Lindblad (MP) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkanden. Nujin Alacabek Darwich (V) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkande att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden ska bedömas som godtagbar. Vidare yttrar sig Katharina Wallenborg (DP), Sonia Benavente (V), Tomas Henriksson (S), Anti Avsan (M), Arnold Boström (SD) och Ellinor Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Ordföranden ställer först propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens sammanvägda bedömning under rubriken Samlad måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014 (se sidan 7) innebärande att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att måluppfyllelsen för det övergripande målet hållbar samhällsutveckling bedöms som ej godtagbart. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige röstat i enlighet med Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Nils Johnson (M), Lars Johansson (SD), Leif Dyrvall (DP), Björn Karlsson (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (FP), Gunilla Helmerson(M), Lars Björkman (HP), Christina

20 20 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Eklund (M), Sven Pernils (SD), Peter Höög (M), Anti Avsan (M), Ellinor Avsan (M), Eva Carlsson-Paulsén (M), Martin Nigals (SD), Kennet Bergh (M), Tomas Hansson (KD), Jelena Drenjanin (M), Katharina Wallenborg (DP), Mats Arkhem (SD), Jennifer Lind (M), Amir Seyfeddini (M), Karl Henriksson (KD), Lisa Alexandersson (C), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Cem Delen (FP), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ted Wallebo (M), Erik Ottoson (M), Henrik Boltenstål (M), Amanda Söderberg (FP), Love Bergström (M) och Evelina Robertson (C). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Erling Karlsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sonia Benavente (V), Ann-Marie Högberg (S), Pran Malhotra (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jan-Olof Bodén (MP), Anneli Sjöberg (S), Tomas Henriksson (S), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Michael Hagström (S), Åke Wickberg (MP), Yosef Sigal (S), Bilal Dogan (S), Marica Lindblad (MP), Fredrik Fjällström (S), Emil Högberg (S), Sara Heelge- Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Zaire Kanat Yildirim (MP), Shewen Nysmed (S), Jonatan Spejare (V), Sefkan Halbori (S) och Michaela Lööf (S). Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 röstat för att bifalla kommunstyrelsens sammanvägda bedömning under rubriken Samlad måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014 innebärande att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag om att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som god (se sidan 47 i Årsredovisningen 2014) och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställes och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige röstat i enlighet med Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Nils Johnson (M), Leif Dyrvall (DP), Björn Karlsson (M), Vibeke Bildt (FP), Gunilla Helmerson(M), Lars Björkman (HP), Christina Eklund (M), Peter Höög (M), Anti Avsan (M), Ellinor Avsan (M), Eva Carlsson-Paulsén (M), Kennet Bergh (M), Tomas Hansson (KD), Jelena Drenjanin (M), Katharina Wallenborg (DP), Jennifer Lind (M), Amir Seyfeddini (M), Karl Henriksson (KD), Lisa Alexandersson (C), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Cem Delen (FP), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ted Wallebo (M), Erik Ottoson (M), Henrik Boltenstål (M), Amanda Söderberg

21 21 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ (FP), Love Bergström (M) och Evelina Robertson (C). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Erling Karlsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sonia Benavente (V), Ann-Marie Högberg (S), Pran Malhotra (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jan-Olof Bodén (MP), Anneli Sjöberg (S), Tomas Henriksson (S), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Michael Hagström (S), Åke Wickberg (MP), Yosef Sigal (S), Bilal Dogan (S), Marica Lindblad (MP), Fredrik Fjällström (S), Emil Högberg (S), Sara Heelge- Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Zaire Kanat Yildirim (MP), Shewen Nysmed (S), Jonatan Spejare (V), Sefkan Halbori (S) och Michaela Lööf (S). Kommunfullmäktige har allts med 29 röster mot 27 beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag innebärande att den sammanvägda bedömningen för måluppfyllelsen för förskolenämnden är god. Följande fem ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Lars Johansson (SD), Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Martin Nigals (SD) och Mats Arkhem (SD). Härefter beslutar kommunfullmäktige även i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet- Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp; se bilagor till detta protokoll. Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning i kommunfullmäktige Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Samtliga nämnder

22 22 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) Kommunfullmäktiges beslut 1. Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa (HKF 2210) ska ändras i de delar som föreslås i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2014; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2015 i detta ärende. Beslutet i denna del ska gälla med undantag för de ändringar i förslaget, som framgår av punkterna 2 och 3 nedan. 2. Samhällsbyggnadsnämndens förslag om en avgift för Takkupa i tabell 15 stryks. 3. Respektive åtgärd enligt den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna nya taxan i tabell 15 ska ha den ändrade lydelse som föreslås av kommunstyrelsens förvaltning under rubriken Förvaltningens synpunkter ; se kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2015 i detta ärende. 4. Hänvisningen vad gäller i prisbasbeloppet i plan- och bygglovtaxan (sidorna 4 och 7) till lagen (1962:381) om allmän försäkring ska ändras till 2 kap. 6 8 socialförsäkringsbalken. 5. Hänvisningen vad gäller i inkomstbasbeloppet i plan- och bygglovtaxan (sidorna 4 och 7) till lagen (1998:674) ska ändras till 58 kap. 26 och 27 socialförsäkringsbalken. 6. Beslutet enligt punkterna 1 5 ska gälla från och med det månadsskifte som följer efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. Sammanfattning Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa (HKF 2210) fastställdes av kommunfullmäktige , 108. Taxan har reviderats enligt fullmäktiges beslut den 2 maj 2011, 108, samt den 10 september 2012, 15. Samhällsbyggnadsnämnden godkände i beslut den 11 december 2014, 7, förslag till revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. Förslaget har överlämnats till fullmäktige för fastställelse. Ändringarna innebär bl.a. att taxan ska tillföras avgifter dels för delstartsbesked, dels för interimistiskt slutbesked och dels för s.k. Attefallsåtgärder. Sistnämnda uttryck avser åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov och som infördes i lagen från och med den 2 juli Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslut ska fattas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag dock med vissa textmässiga justeringar.

23 23 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Dessutom föreslås vissa uppdateringar av texten i delar som inte omfattas av samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden HKF 2210

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer