Sessionssalen i kommunalhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen i kommunalhuset."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sessionssalen i kommunalhuset. Se bifogade uppropslistor Diana Molinsky, Johanna Bergman, Nicolas Holst, Anders Persson, Bengt Nylander, Stephanie Hansson, Ingalill Söderberg, Lisbeth Krogh, Charlotte Björkman, Stefan Björk (kom 17:30), Eeva Laine (kom 17:15), Claes Melkersson, Christina Axelsson (gick 22:00), Birgitta du Rées och Nils Nilsson Cem Delen och Yosef Sigal Justeringens tid 16 april 2015 Paragrafer 1-26 Underskrifter Per-Erik Björkbacka Sekreterare Nils Johnson Ordförande Cem Delen Justerare Yosef Sigal Justerare Utdragsbestyrkande:

2 2 (45) BEVIS om justering av Kommunfullmäktiges protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunfullmäktige har sammanträtt den 13 april 2015 Protokollet har justerats den 16 april 2015 Anslaget sattes upp den 17 april 2015 Anslaget tas ner den 11 maj 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 11 maj 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Kommunstyrelsens kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Telefon Underskrift KUNGÖRELSE av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 3 kap. 30 kommunallagen Vid kommunfullmäktiges ovan angivna sammanträde har beslut fattats om följande kommunala föreskrifter: Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

3 3 (45) SPALT I 13 april ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 1. Emil Högberg (S) 2. Daniel Dronjak Nordqvist (M) 3. Sara Heelge Vikmång (S) 4. Christina Eklund (M) 5. Marica Lindblad (MP) 6. Bilal Dogan (S) 7. Jelena Drenjanin (M) 8. Arnold Boström (SD) 9. Nujin Alacabek Darwich (V) 10. Anneli Sjöberg (S) 11. Vibeke Bildt (FP) 12. Anti Avsan (M) (går kl. 22:15) Johanna Bergman 13. Rikard Lingström (S) Samtliga Sara Holmgren 14. Christian Ottosson (C) 15. Zaire Kanat Yildirim (MP) 16. Erik Ottoson (M) 17. Ann-Marie Högberg (S) 18. Gunilla Helmerson (M) 19. Tomas Hansson (KD) 20. Sven Pernils (SD) 21. Fredrik Fjällström (S) 22. Erica Stensson (V) Samtliga Jonatan Spejare 23. Eva Carlsson-Paulsén (M) (går kl. 21:15) Fredrik Kristoffersen 24. Natalie Sial (S) 1 13 (kom kl. 21:05) Michael Hagström 25. Tomas Nimréus Silfverswärd (FP) Samtliga Amanda Söderberg 26. Peter Johansson (MP) Samtliga 1-15 Marianne Broman (går 21:18) Albert Askeljung 27. Henrik Boltenstål (M) 28. Tomas Henriksson (S) 29. Ted Wallebo (M) 30. Shewen Nysmed (S) 31 Christoffer Engkvist (C) Samtliga Evelina Robertson

4 4 (45) SPALT II 13 april ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 32. Ellinor Avsan (M) (går kl. 22:15) Claes-Johan Bonde 33. Yosef Sigal (S) 34. Nils Johnson (M) 35. Michaela Lööf (S) 36. Åke Wickberg (MP) 1-2 (kom kl. 18:00), (går kl.22:27) 1-2 Albert Askeljung Vakant 37. Annika Boström (SD) Samtliga Lars Johansson 38. Katharina Wallenborg (DP) 39. Peter Höög (M) 40. Erling Karlsson (S) 41. Malin Danielsson (FP) 42. Sonia Benavente (V) 43. Carl Göransson (M) Samtliga Love Bergström 44. Marie Fors (S) 45. Jan-Olof Bodén (MP) 46. Lisa Alexandersson (C) 47. Jennifer Lind (M) 48. Mats Arkhem (SD) 49. Sefkan Halbori (S) 50. Leif Dyrvall (DP) 51. Kennet Bergh (M) 52. Karl Henriksson (KD) 53. Louise Callenberg (S) Samtliga Pran Malhotra 54. Lars Björkman (HP) 55. Cem Delen (FP) 56. Amir Seyfeddini (M) 57. Göran Hallberg (S) 58. Madeleine Johansson (V) Samtliga Elisabeth Ulin Karlsson 59. Birgitta Ljung (MP) 60. Björn Karlsson (M) 61. Martin Nigals (SD)

5 5 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Nya ersättare i kommunfullmäktige Ordföranden anmäler från Länsstyrelsen i Stockholms län inkommet protokoll med innehåll att Kemo Ceesay utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet- Socialdemokraterna för tiden till och med den 14 oktober 2018, samt att Albert Askeljung utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna för tiden till och med den 14 oktober

6 6 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet I enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för Huge Fastigheter AB ger styrelseordföranden i Huge Fastigheter AB Anti Avsan (M) och verkställande direktören Sophia Mattsson-Linnala en information för kommunfullmäktige om Huge Fastigheter AB:s verksamhet. Efter informationen ges kommunfullmäktiges ledamöter tillfälle att ställa frågor till närvarande representanter för bolaget. Härvid yttrar sig Sonia Benavente (V) och Marianne Broman (MP)

7 7 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Nya enkla frågor Inför sammanträdet har följande skriftligen avfattade enkla frågor inlämnats till kommunfullmäktige, nämligen 1. enkel fråga ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om uppföljning av jämställd snöröjning; se bilaga till detta protokoll, 2. enkel fråga ställd av Mats Arkhem (SD) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om övervakningskameror på utsatta platser; se bilaga till detta protokoll, samt 3. enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat; se bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar att de enkla frågorna får ställas.

8 8 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om uppföljning av jämställd snöröjning Som svar på Nujin Alacabek Darwichs (V) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om uppföljning av jämställd snöröjning anför till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) följande: "Någon regelrätt utvärdering har inte genomförts av den jämställda snöröjningen. Däremot jobbar vi aktivt med att förbättra den så att våra ambitioner också blir förändring i invånarnas vardag. Huddinge kommun har valt att genomföra jämställd snöröjning eftersom det har konstaterats genom flera undersökningar att kvinnor i högre utsträckning än män använder kommunala färdmedel samt går och cyklar till förskolor, skolor och arbetsplatser. Sedan 2013 har vi förkortat åtgärdstiderna på bussvägar, gång- och cykelvägar samt trappor. Under vintern har kommunen genomfört en informationsåtgärd till våra entreprenörer för att tydligare gå från ord till handling och att alla åtgärder hänger ihop. Det är ingen större mening att ploga en gångväg om inte anslutningar till busshållplats eller övergångsställe är plogat. Vår ambition är att få maskinförarna att tänka på hela resan, och arbetet fortsatte även den gångna vintern. Sedan till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) besvarat den enkla frågan yttrar sig Nujin Alacabek Darwich (V)

9 9 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Mats Arkhem (SD) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om övervakningskameror på utsatta platser Kommunfullmäktiges beslut Som svar på Mats Arkhems (SD) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om övervakningskameror på utsatta platser anför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) följande: Mats Arkhem (SD) har ställt en enkel fråga till mig om kameraövervakning. Han frågar om kommunen har någon vilja och/eller ambition, trots Länsstyrelsens påstådda motvilja, att verka för fler övervakningskameror på utsatta platser, enligt de motioner SD tidigare lagt. Frågan om kameraövervakning är ofta en balansgång mellan det man vill uppnå med övervakningen, vanligtvis brottspreventiva resultat, och det eventuella intrång övervakningen innebär för den personliga integriteten. Frågan har tidigare behandlats bland annat i svaret på en SD-motion i samma ämne. Frågan var remitterad till HuBrå som hänvisade till forskning som genomförts på området. Resultatet av denna visar bland annat att när det gäller planerade brott som begås på till exempel parkeringsplatser kan kameror ha en stor effekt vad gäller att minska brottslighet medan oplanerade brott t ex bråk i anslutning till krogen har övervakningskameror signifikant mindre inverkan. Jag är positiv till kameraövervakning vid, exempelvis, parkeringsplatser och detta nämns även i vårt nyligen formulerade parkeringsprogram. Tidigare har kameraövervakning nästintill varit en kommunal icke-fråga eftersom det i praktiken varit omöjligt att få tillstånd från Länsstyrelsen. Regeringen har nyligen aviserat att det ska bli enklare att få tillstånd för olika typer av kameraövervakning varför vi har en, till viss del, ny spelplan att ta ställning till. Jag är försiktigt positiv till kameraövervakning på vissa platser kanske till exempel gångtunnlar som ofta upplevs som obehagliga sent på kvällen eller parkeringsplatser. Det är också intressant att följa teknikutvecklingen. Exempelvis vad gäller värmekameror. Eftersom värmekameror endast registrerar värme och inte visar den faktiska personen, djuret eller föremålet och inspelningen endast sker live och inte sparas krävs inte samma typ av tillstånd som vid klassisk kameraövervakning. Bland annat Huge har visat intresse för denna typ av bevakning i anslutning till skolor. HuBrå har också börjat undersöka märk-dna att man helt sonika, till exempel i sitt eget hem eller på arbetsplatser, märker alla värdefulla saker med DNA för att minska incitamentet till att stjäla. Polisen har nyligen genomfört tester på detta i utvalda stadsdelar i tre av länets kommuner och bedömer att det haft en positiv effekt.

10 10 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Jag är alltså öppen för att utreda och titta på olika möjligheter kameraövervakning behöver inte vara det enda svaret även om det är särskilt bra på vissa platser. Vår politiska utgångspunkt måste alltid vara att minska den faktiska brottsligheten samtidigt som vi ska arbeta för att människors upplevelse av sin egen säkerhet är så hög som möjligt. Sedan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat den enkla frågan yttrar sig Mats Arkhem (SD)

11 11 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat Kommunfullmäktiges beslut Som svar på Emil Högbergs (S) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat anför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) följande: Emil Högberg (S) har ställt en enkel fråga till mig om varför hans motion om åtgärder för ett bättre företagsklimat inte behandlats i KF ännu. Det är en berättigad fråga det medger jag. En motion ska normalt besvaras inom ett år. Fick en liknande fråga för ett par månader sedan och svarade då att den var på väg upp. Vilket den var. Men vi valde att inte ta upp den till beslut eftersom vi inte tyckte att förvaltningen tillräckligt utrett motionens förslag. Det finns en del intressant att titta på som vi tycker ska göras innan beslut t ex det pågående arbete inom södertörnskommunerna kring möjligheten att utveckla en gemensam näringslivsportal och eller gemensamma e-tjänster och kvalitetsdeklarationer. Det hade inte känts bra att gå fram med ett förslag som inte beretts tillräckligt, är kanske något du håller med om. Men det är inte bra är att vi inte klarat oss inom rimliga tidsramar, vilket jag beklagar. Mitt besked är att motionen, förhoppningsvis väl beredd kommer upp för behandling i kommunstyrelsen i maj. Sedan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat den enkla frågan yttrar sig Emil Högberg (S)

12 12 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Beslut rörande nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer: 1. interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Erling Karlsson (S) och Rikard Lingström (S) till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om förskoleplaceringar (se bilaga till detta protokoll), samt 2. interpellation ställd av Marie Fors (S) och Sefkan Halbori (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om frågor kring Football Fridays (se bilaga till detta protokoll). Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas

13 13 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Erling Karlsson (S) och Rikard Lingström (S) till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om förskoleplaceringar Som svar på Sara Heelge Vikmångs (S), Erling Karlssons (S) och Rikard Lingströms (S) interpellation ställd den 13 april 2015, 7, om förskoleplaceringar hänvisar förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) besvarat interpellationen yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Marianne Broman (MP), Erling Karlsson (S), Jelena Drenjanin (M), Jan-Olof Bodén (MP), Nujin Alacabek Darwich (V), Ellinor Avsan (M) och Malin Danielsson (FP)

14 14 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Information från kommunrevisionen Det antecknas, att följande revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer är utdelad till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: Granskning av vidtagna åtgärder med anledning av anmärkning av revisionsberättelsen för Delgivningen av revisionsskrivelsen föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut

15 15 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 31 december 2014 Det antecknas, att följande statistikrapport från äldreomsorgsnämnden utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 december 2014 (AN- 2015/ ). Det antecknas, att delgivningen inte föranleder något kommunfullmäktiges beslut

16 16 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningarna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret Revisionsberättelsen är daterad den 2 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer Revisionen har enligt verksamhetsredogörelsen genomfört följande granskningar under år 2014, vilka dokumenterats i rapporter med följande rubriker: 1. Granskning av manuella utbetalningar. 2. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. 3. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. 4. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. 5. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. 6. Revisorernas bedömning av delårsrapport Granskning av internkontroll. 8. Granskning av valfrihet inom förskolan. 9. Granskning av delegation av beslutanderätt. 10. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. 11. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 13. Granskning av årsredovisning Under var och en av ovanstående rubriker beskriver revisionen kortfattat vilka brister som finns samt de förslag till förbättringar som föreslås. I verksamhetsredogörelsen för Huddinge kommuns revisorer 2014 redovisas kortfattat respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge kommuns revision.

17 17 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Jäv i kommunfullmäktige De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Beslutet delges Kommunens nämnder kommunens fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

18 18 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 Kommunfullmäktiges beslut 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns. 2. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr avsätts 27,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. 3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2014 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 och redovisas under eget kapital. 4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2014, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2015, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 godkänns. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser för 2014 enligt kommunstyrelsens instruktioner. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr).i förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 185 mnkr. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 5,5 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 blir då 83,5 mnkr. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr föreslås 27,8 mnkr avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr.

19 19 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak Nordqvist (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ellinor Avsan (M), Karl Henriksson (KD), Jelena Drenjanin (M) och Jennifer Lind (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Emil Högberg (S) yrkar bifall till punkterna 2, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag samt dessutom att måluppfyllelsen för det övergripande målet hållbar samhällsutveckling bedöms som ej godtagbart, att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar, att årsredovisningen för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns i övrigt, samt att nämndernas verksamhetsberättelser godkänns i övrigt. Birgitta Ljung (MP), Sara Heelge Vikmång (S) och Marica Lindblad (MP) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkanden. Nujin Alacabek Darwich (V) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkande att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden ska bedömas som godtagbar. Vidare yttrar sig Katharina Wallenborg (DP), Sonia Benavente (V), Tomas Henriksson (S), Anti Avsan (M), Arnold Boström (SD) och Ellinor Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Ordföranden ställer först propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens sammanvägda bedömning under rubriken Samlad måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014 (se sidan 7) innebärande att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att måluppfyllelsen för det övergripande målet hållbar samhällsutveckling bedöms som ej godtagbart. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige röstat i enlighet med Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Nils Johnson (M), Lars Johansson (SD), Leif Dyrvall (DP), Björn Karlsson (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (FP), Gunilla Helmerson(M), Lars Björkman (HP), Christina

20 20 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Eklund (M), Sven Pernils (SD), Peter Höög (M), Anti Avsan (M), Ellinor Avsan (M), Eva Carlsson-Paulsén (M), Martin Nigals (SD), Kennet Bergh (M), Tomas Hansson (KD), Jelena Drenjanin (M), Katharina Wallenborg (DP), Mats Arkhem (SD), Jennifer Lind (M), Amir Seyfeddini (M), Karl Henriksson (KD), Lisa Alexandersson (C), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Cem Delen (FP), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ted Wallebo (M), Erik Ottoson (M), Henrik Boltenstål (M), Amanda Söderberg (FP), Love Bergström (M) och Evelina Robertson (C). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Erling Karlsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sonia Benavente (V), Ann-Marie Högberg (S), Pran Malhotra (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jan-Olof Bodén (MP), Anneli Sjöberg (S), Tomas Henriksson (S), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Michael Hagström (S), Åke Wickberg (MP), Yosef Sigal (S), Bilal Dogan (S), Marica Lindblad (MP), Fredrik Fjällström (S), Emil Högberg (S), Sara Heelge- Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Zaire Kanat Yildirim (MP), Shewen Nysmed (S), Jonatan Spejare (V), Sefkan Halbori (S) och Michaela Lööf (S). Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 röstat för att bifalla kommunstyrelsens sammanvägda bedömning under rubriken Samlad måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014 innebärande att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag om att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som god (se sidan 47 i Årsredovisningen 2014) och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställes och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige röstat i enlighet med Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Nils Johnson (M), Leif Dyrvall (DP), Björn Karlsson (M), Vibeke Bildt (FP), Gunilla Helmerson(M), Lars Björkman (HP), Christina Eklund (M), Peter Höög (M), Anti Avsan (M), Ellinor Avsan (M), Eva Carlsson-Paulsén (M), Kennet Bergh (M), Tomas Hansson (KD), Jelena Drenjanin (M), Katharina Wallenborg (DP), Jennifer Lind (M), Amir Seyfeddini (M), Karl Henriksson (KD), Lisa Alexandersson (C), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Cem Delen (FP), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ted Wallebo (M), Erik Ottoson (M), Henrik Boltenstål (M), Amanda Söderberg

21 21 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ (FP), Love Bergström (M) och Evelina Robertson (C). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Erling Karlsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sonia Benavente (V), Ann-Marie Högberg (S), Pran Malhotra (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jan-Olof Bodén (MP), Anneli Sjöberg (S), Tomas Henriksson (S), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Michael Hagström (S), Åke Wickberg (MP), Yosef Sigal (S), Bilal Dogan (S), Marica Lindblad (MP), Fredrik Fjällström (S), Emil Högberg (S), Sara Heelge- Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Zaire Kanat Yildirim (MP), Shewen Nysmed (S), Jonatan Spejare (V), Sefkan Halbori (S) och Michaela Lööf (S). Kommunfullmäktige har allts med 29 röster mot 27 beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag innebärande att den sammanvägda bedömningen för måluppfyllelsen för förskolenämnden är god. Följande fem ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Lars Johansson (SD), Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Martin Nigals (SD) och Mats Arkhem (SD). Härefter beslutar kommunfullmäktige även i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet- Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp; se bilagor till detta protokoll. Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning i kommunfullmäktige Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Samtliga nämnder

22 22 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) Kommunfullmäktiges beslut 1. Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa (HKF 2210) ska ändras i de delar som föreslås i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2014; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2015 i detta ärende. Beslutet i denna del ska gälla med undantag för de ändringar i förslaget, som framgår av punkterna 2 och 3 nedan. 2. Samhällsbyggnadsnämndens förslag om en avgift för Takkupa i tabell 15 stryks. 3. Respektive åtgärd enligt den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna nya taxan i tabell 15 ska ha den ändrade lydelse som föreslås av kommunstyrelsens förvaltning under rubriken Förvaltningens synpunkter ; se kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2015 i detta ärende. 4. Hänvisningen vad gäller i prisbasbeloppet i plan- och bygglovtaxan (sidorna 4 och 7) till lagen (1962:381) om allmän försäkring ska ändras till 2 kap. 6 8 socialförsäkringsbalken. 5. Hänvisningen vad gäller i inkomstbasbeloppet i plan- och bygglovtaxan (sidorna 4 och 7) till lagen (1998:674) ska ändras till 58 kap. 26 och 27 socialförsäkringsbalken. 6. Beslutet enligt punkterna 1 5 ska gälla från och med det månadsskifte som följer efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. Sammanfattning Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa (HKF 2210) fastställdes av kommunfullmäktige , 108. Taxan har reviderats enligt fullmäktiges beslut den 2 maj 2011, 108, samt den 10 september 2012, 15. Samhällsbyggnadsnämnden godkände i beslut den 11 december 2014, 7, förslag till revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. Förslaget har överlämnats till fullmäktige för fastställelse. Ändringarna innebär bl.a. att taxan ska tillföras avgifter dels för delstartsbesked, dels för interimistiskt slutbesked och dels för s.k. Attefallsåtgärder. Sistnämnda uttryck avser åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov och som infördes i lagen från och med den 2 juli Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslut ska fattas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag dock med vissa textmässiga justeringar.

23 23 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Dessutom föreslås vissa uppdateringar av texten i delar som inte omfattas av samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden HKF 2210

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014 ÄLDREOMSORGS NÄMNDEN SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014 DIARIENUMMER AN-2014/22 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 23 september 2014 Tid och plats Klockan 17:00-17:35,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer