Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011"

Transkript

1 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark , Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag på ett parkeringshus kallat SkyPark. Idén med Skypark är att man stannar bilen vid en specifik entrémodul, en robot placerar sedan in bilen på lämplig parkering vilken kopplas samman med föraren vid betalning. Kommunfullmäktige beslöt att anse förslaget besvarat med hänvisning till remissinstansernas positiva svar på ett effektivare markutnyttjande, att fokus nu ligger på reglering av infartsparkeringar men att det framöver kan bli aktuellt att se över infartsparkeringarnas fysiska struktur och att en offentlig upphandling får avgöra vilken eventuell operatör som skulle kunna bli aktuellt. Svar på tidigare bordlagda interpellationer 2. Svar på interpellation Huddinge en gynnsammare plats för företagande och nya jobb I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist frågar Peter Andersson (S) vilka insatser kommunstyrelsens ordförande tänker vidta för att kommunens företagsklimat ska stärkas. Daniel Dronjak Nordqvist svarar bland annat att tydliga uppdrag om att prioritera arbetslinjen och ett gott företagsklimat finns i Mål och budget. Kommunstyrelsen har också initierat ett närmare samarbete mellan näringslivsenheten och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En annan viktig fråga är att säkra mark för näringslivet och företagsetableringar. Denna fråga arbetar kommunen med i framtagandet av den nya översiktsplanen. 3. Svar på interpellation angående yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning I en interpellation till gymnasienämndens ordförande Christina Eklund (M) frågar Emil Högberg (S) bland annat vad kommunledningen anser om att regeringen tagit bort statsbidragen för yrkesinriktad gymnasial \\Hamburger\users$\karlun\Karins\Snabbprotokoll 2010\Snabbprotokoll 2011\ docx

2 2 (5) vuxenutbildning och vad som händer med de elever som har påbörjat en sådan utbildning. Christina Eklund svarar bland annat att en regering alltid gör prioriteringar beroende på finansiellt läge och andra för samhället viktiga påverkansfaktorer. Alla som nu går en yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har möjlighet att slutföra den. Regeringen har aviserat att satsa extra på Yrkesvux i höstbudgeten och vi avvaktar och ser hur det ser ut innan vi tar ställning. Vuxenutbildningen reformeras under Komvux kommer att erbjuda alla kurser och ämnen som finns i gymnasieskolan. Detta innebär att vi även kommer att erbjuda yrkeskurser. Beslutsärenden, ej motioner 4. Förslag till ändring av gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3100 Kommunfullmäktige beslöt om ändring av gatukostnadsreglementet. Den genomsnittliga kostnaden för en fastighetsägare i de fem gatukostnadsområden som är aktuella minskar med cirka 13 procent för befintliga fastigheter och med cirka 8 procent för tillkommande fastigheter. Mot beslutet reserverade sig (HP) och menade att reglementet före 2007 ska återinföras. 5. Ändring av upplåtelsetaxa för återvinningsstationer (HKF 1210) Kommunfullmäktige beslöt att ta bort taxebestämmelsen ur HKF så att markupplåtelse för återvinningsstationer kan vara avgiftsfri. 6. Utökad låne- och borgensram, Söderenergi AB Kommunfullmäktige beslöt om en höjning av låne- och borgensramen för Söderenergi AB till totalt mnkr, för Huddinge kommun begränsat till 29 procent av utestående belopp vilket motsvarar kommunens ägda andel. 7. Reviderat exploateringsavtal för Högmora 2:6 Kommunfullmäktige beslöt att godkänna mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Peter Geigold med flera ägare till fastigheten Högmora 2:6 8. Detaljplan för Högmora 2:6 m.fl. DP 17-B-6 - beslut om antagande Kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplan för Högmora 2:6. 9. Revidering av kommunens reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktige beslöt att godkänna nytt reglemente för intern kontroll, vilket ersätter nuvarande reglemente (HKF 9410). Den centrala förändringen i

3 3 (5) reglementet är att arbetet med intern kontroll ska fokusera på att säkerställa att kommunen uppnår sina mål. 10. Införande av kundval för familjerådgivningen enligt LOV Kommunfullmäktige beslöt att kundval för familjerådgivningen enligt lagen om valfrihetssystem införs och att egenavgiften för familjerådgivningens brukare fastställs till 225 kronor per samtal. Mot beslutet reserverade sig (S) och (MP) som ville ha tilläggsförslag, bland annat att det i förfrågningsunderlaget ska finnas med krav på bra arbetsvillkor och meddelarfrihet för anställda. Mot beslutet reserverade sig (V) och yrkade på avslag och att avgiften förblir oförändrad, 150 kronor per samtal. 11. Införandet av parboendegaranti i Huddinge kommun Kommunfullmäktige beslöt att införa parboendegaranti inom äldreomsorgen i Huddinge kommun. Parboendegarantin ska även gälla par där bara den ena parten fått biståndsbeslut. 12. Sammanträdestider 2012 Kommunfullmäktige fastställde datum för sina sammanträden Valärenden 14. Avsägelser Beslutsärenden, motioner 15. Behov av dagvattenrening i Gladö industriområde - svar på motion ställd av Marica Lindblad (MP) Kommunfullmäktige beslöt att bifalla motionen från Marica Lindblad (MP) om att kommunen ska se över hur rening och omhändertagande av dagvatten ska ske i Gladö industriområde. 16. Utred möjligheten till och verka för kameraövervakning i våra centrum - svar på motion ställd av Arnold Boström (SD) Arnold Boström (SD) föreslår i en motion att kommunen ska utreda möjligheten till och verka för kameraövervakning i våra centrum. Kommunfullmäktige beslöt att avslå motionen med hänvisning till att forskning och utvärdering visat att kameraövervakning inte har

4 4 (5) brottsförebyggande effekter samt att integrationsintresset väger tyngre än kameraövervakningsintresset. Mot beslutet reserverade sig (SD). 17. Sluta tänka etniskt - svar på motion ställd av Arnold Boström (SD) Arnold Boström (SD) föreslår i en motion att kommunen och dess bolag ska verka för att rekrytering inte baseras på utländsk eller icke utländsk bakgrund. Kommunfullmäktige beslöt att avslå motionen med hänvisning till att Huge Fastigheter AB i sin rekryteringspolicy strävar efter att hälften av bolagets feriearbetare ska ha utländsk bakgrund då bolaget vill ta socialt ansvar och främja integration och goda kundrelationer. I Huddinge kommuns rekryteringsprocess ska ingen arbetssökande särbehandlas utifrån etnicitet. 18. Hemtjänst utan biståndsbedömning - svar på motion ställd av Marie Fors (S) och Emil Högberg (S) Motionärerna föreslår att äldre över 80 år erbjuds fyra timmar hemtjänst per månad utan biståndsbedömning. Kommunfullmäktige beslöt att anse motionen besvarad med hänvisning till att social- och äldreomsorgsförvaltningen fått i uppdrag att under 2011 utreda frågan om att införa en förenklad biståndsprövning av servicetjänster inom äldreomsorgen Huddinge. Mot beslutet reserverade sig (S), (MP) och (V). Svar på interpellationer 19. Svar på interpellation om stress och oro i skolan Bordlades. 20. Svar på interpellation om ombildningskonsulter I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) frågar Tomas Henriksson (S) om Huge Fastigheter AB:s ansvar vid försäljningar och om Huge accepterar utlåtanden från konsulter som anlitats av en bostadsrättsförening, även om deras slutsatser inte stämmer med Huges bild av fastigheternas skick. Besvarandet av interpellationen överläts till vice ordf i Huges styrelse Kennet Bergh (M). I svaret sägs bland annat Huge inte tar några egna initiativ till försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar. Fastighetsköp för ombildning är i stället en möjlighet som i vissa fall finns öppen för dem som har bildat en bostadsrättsförening och vänt sig till Huge med önskemål om fastighetsköp. Om en sådan möjlighet finns så utgår den från de principer som Huges styrelse har fattat beslut om. Frågan om ett eventuellt förvärv prövas

5 5 (5) därefter i varje enskilt fall. Vid en försäljning anlitar Huge två av varandra oberoende auktoriserade fastighetsvärderare för att få värderingsutlåtanden.

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer