Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen"

Transkript

1 Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i<(.,n~ilu(l::;'~\,i ;.:::lssn l ~---_ ~ ~ j -~>.~ g Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen I Sörskogen bor 270 familjer, vi har 40 gästparkeringsplatser och en kommunal parkeringsyta dit besökare till idrottsplatsen är hänvisade till. Alla dessa P-platser är ofta upptagna och på den konununala P-platsen står ibland stora transportfordon som upptar flera parkeringsrutor. I Sörskogen finns även ett dagis. Föräldrar som lämnar och hämtar barn på dagis måste - som det nu är - ta med sig bilen härifrån i stället för att kliva på bussen och åka kommunalt till sina jobb. Nedanför bussens vändplan, vid sidan om korsningen Tryffelvägen-Flugsvampsvägen, finns ett område som lätt kunde omvandlas till parkeringsplats, eftersom marken där redan är några meter upphöjd med schaktmassor. Marknivån höjdes i samband med att Sörskogen byggdes och Sörskogen fick en vanvårdad "hundtoalett" i stället för angränsning till skog och ren natur. Ogräs och hundars rastande under 40 års tid på dessa schaktmassor har bildat ett mjukt lager där nytt ogräs konuner upp varje år. På Sörskogens vårstädning brukar vi plocka upp papper och dylikt från dikeskanten, men vi låter inte småbarn gå och smutsa ner sig just här. Mitt förslag är att området snyggas upp till en kommunal parkeringsplats, kanske med lite gräsmatta runtom, någon buske och belysning för att visa att här bryr man sig om både miljön och de som vistas här. Huddinge, den 15 januari 2015

2 POLITISKA KOMMUNLEDNINGEN INTERPELLATIONSSVAR DATUM DIARIENR SIDA 3 februari (2) Kommunfullmäktige Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) angående lokalstöd för pensionärsföreningar Till att börja med vill jag instämma i interpellantens uppfattning att pensionärsföreningarnas verksamhet är viktig för många Huddingebor. Det finns omfattande forskning som visar att en aktiv vardag långt upp i åldrarna leder till ett hälsosammare och längre liv. I detta arbete spelar pensionärsföreningarna en viktig roll. Stödet till pensionärsföreningar ser olika ut i kommunerna. Det vanligaste är att det sker genom någon form av grundbidrag och subventionerade lokaler. I Huddinge har stödet till pensionärsföreningar skett via ett relativt lågt grundbidrag, ett medlemsbidrag per medlem och år, samt tillgång till kommunens lokaler till en nolltaxa. Detta i kombination med att i stort sett alla kostnadsfritt haft tillgång till egna föreningslokaler i Huges bestånd. I samband den översyn av Huges sponsring och stöd till organisationer och föreningar som genomfördes tydliggjordes Huges respektive kommunens roller. Stöd till föreningar ska i första hand utgå från kultur- och fritidsnämndens fördelning och principer, för att garantera likvärdig behandling och transparens. I samband med denna översyn diskuterades hyressättningen till pensionärsföreningarna. Huge fick rimlig kostnadstäckning i form av hyra för lokalerna från kultur- och fritidsnämnden och pensionärsföreningarna fortsatte att erhålla sina föreningslokaler utan kostnad till och med år Nuvarande system med lågt stöd och fria lokaler för vissa av pensionärsföreningarna kan diskuteras. Nyttjandet av lokalerna var varierande och likvärdigheten och transparensen i systemet kan diskuteras. Det viktigt att säkerställa att kommunens stöd till pensionärsföreningarna ger förutsättningar för en bra verksamhet och ligger i linje med det stöd övriga föreningar får gällande lokaler för sin verksamhet. Under 2013 förde representanter från Huge och Kultur- och fritidsförvaltningen (KUF) dialoger med pensionärsföreningarna. Syftet var att diskutera deras behov och förväntningar samt att sondera vilka möjligheter som fanns att finna alternativa lösningar för att bedriva verksamheten. Exempelvis genom att samordna lokaler eller nyttja andra befintliga lokaler i kommunen. Vi har ett exempel där Segeltorps hobbyförening och PRO fått en hemvist i fritidsgården Torpet. Dessa dialoger kommer att fortsätta under året och KUF räknar med att ha en klar bild över läget till sommaren. Parallellt med detta har frågan om ökade grundbidrag för pensionärsföreningarna diskuterats. POSTADRESS Politiska kommunledningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalhuset Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 POLITISKA KOMMUNLEDNINGEN INTERPELLATIONSSVAR DATUM DIARIENR SIDA 3 februari (2) I detta sammanhang kan även nämnas att KUF det senaste året har initierat ett arbete för att utöka antalet lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Dialog har förts bland annat med kommunens skolor och ansvaret för uthyrning har tydliggjorts på så sätt att KUF numera uttalat är den part som hyr ut lokaler. Tidigare hade rektorerna kunnat sluta egna överenskommelser om uthyrning till tredje part. Min förhoppning är att kommunen tillsammans med Huge och pensionärsföreningarna finner en lösning som gör att vi även fortsättningsvis ger goda förutsättningar för pensionärsföreningarna att verka i Huddinge framöver. Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande

4 !(ornr 'l Kommunfullmäktige i Huddinge januari 2015 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med frågor om lokalstöd för pensionärsföreningar Det finns en stark oro bland Huddinges pensionärsföreningar gällande bristen på och kostnaden för att hyra lokaler. Pensionärsföreningarna fyller en viktig funktion i Huddinge genom att erbjuda aktiviteter för äldre. Verksamheten är dock beroende av att föreningarna har tillgång till lokaler med rimliga hyror. I efterdyningarna av den översyn som Huge fastigheter AB gjorde av hyresvillkoren för ett antal byggnader och lokaler som används inom kultur- och föreningslivet i Huddinge ändrades kommunens bidragsregler så att det blev möjligt att betala ut hyresbidrag till fler föreningar än enbart barn- och ungdomsföreningar. Vi välkomnade den bestämmelse som gav möjlighet att ge bidrag till lokaler för kulturverksamhet. Det saknades dock motsvarande regler för pensionärsföreningar - en annan kategori som riskerar stora försämringar i samband med att nya hyresavtal tas fram. Då fick vi med oss den dåvarande majoriteten på en översyn och komplettering av regler för pensionärsföreningar och eventuella andra föreningar som i dagsläget inte omfattas av bidragsreglerna. Nästan två år senare verkar det som att frågan har fallit i glömska eftersom reglerna fortfarande är oförändrade. Det är mycket oroande att översynen har dragit ut på tiden. Pensionärsföreningarna är oroliga för sin verksamhet. Det är olyckligt eftersom deras verksamhet är viktig för många Huddingebor och sätter en guldkant på vardagen för många pensionärer. Det stöd som kommunen kan ge dessa föreningar betalar sig mångdubbelt tillbaka. Mot bakgrund av det ovan anförda frågar jag dig följande Varför har översynen av bidragsreglernas tagit sådan lång tid? Hur vill du säkerställa pensionärsföreningarnas tillgång till lokaler? f. _p~ Emil Högberg Socialdemokraterna

5 Kommunfullmäktige i Huddinge 2 9 februari 2015 Fråga till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om åtgärder för att minska risken för ökat buller vid Hälsovägen/Huddingevägen Just nu pågår ett intensivt arbete med att flytta Huddingevägen genom Flemingsberg. I korsningen med Hälsovägen flyttas den mycket hårt trafikerade vägen 25 meter i riktning mot bostadshusen. Det har väckt oro för ökat buller i lägenheterna. Förutom att vägen kommer närmare har också de träd som tidigare fanns mellan vägen och husen avverkats. Trafikverket har inte tagit något initiativ för att minska risken för ökat buller. Mot bakgrund av det ovan frågar jag dig Har kommunen tagit något initiativ för att säkerställa att redan bullerstörda Huddingebor inte får en försämrad boendemiljö med anledning av att Huddingevägen flyttas? I'-H~~-- Socialdemokraterna

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Bostadsförmedling i Järfälla

Bostadsförmedling i Järfälla Bostadsförmedling i Järfälla Om förutsättningarna för en kommunal bostadsförmedling, ökad integrering med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, samt att räkna försörjningsstöd som inkomst Dnr Kst 2015/218

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/219.109 Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är

Läs mer