Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 16/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 16/17"

Transkript

1 OXL100 v (11) BREVIKSSKOLAN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision för Breviksskolan 16/17 På Breviksskolan ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionshinder. Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar eller hedersrelaterat våld får förekomma. Var och en har ansvar för att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda lärandemiljön och arbetsplatsen. Alla elever och personal i verksamheten ska respektera detta och inte utsätta andra för något slags kränkande handlingar. Om sådana ändå sker ska varje anställd som får kännedom om detta omedelbart agera enligt skolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Barn och elevers rättigheter och skyldigheter Enligt FN:s Barnkonvention och skolans författningar har barn och elever rättighet att bli skyddade mot alla former av kränkande behandling. Barn och elever är skyldiga att ha åldersadekvat kunskap om kränkande behandling och reagera snabbt på alla tendenser till sådan. Elever jämställs i de flesta delar av Arbetsmiljölagen med arbetstagare. Från år 7 har eleverna rätt att välja egna elevskyddsombud med uppgift att delta i skolans arbetsmiljöarbete. From april 2006 finns en särskild Barn- och elevombudsman (BEO), som har till uppgift att tillvarata barns och elevers rättigheter. I Oxelösunds kommun är varje rektor ansvarig för att all personal känner till sina skyldigheter enligt Diskrimineringslagen och Skollagen. Rektor är ansvarig för att det finns tydliga anvisningar och rutiner för hur vi på Breviksskolan arbetar utifrån dessa lagar. Den nya Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Oxelögatan (vx) OXELÖSUND (fax)

2 2 (11) trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder stärktes skyddet för personer med funktionsnedsättning genom att även bristande tillgänglighet ses som diskriminering. Bestämmelserna kring annan kränkande behandling regleras från 1 januari 2009 i Skollagen 14 a kap. Enhetens utredningar dokumenteras och arkiveras enligt särskilda anvisningar på skolan. Undervisning, schemaläggning och läromedel Skolan granskar läromedel och anpassar till elever med särskilda behov. Elever som behöver kompensatoriska hjälpmedel får tillgång till det. Det kan vara ergonomiska hjälpmedel eller pedagogiska hjälpmedel som t ex olika dataprogram. Skolan tar hänsyn till elever med olika medicinska behov vid schemaläggning (t ex diabetes). Pedagogerna gör individuella anpassningar i sin undervisning. Vid behov får eleven särskilt stöd och ett åtgärdsprogram utformas. Vad är diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling? Till kränkande behandling hör negativa handlingar riktade mot annan person, medvetna eller omedvetna. Kränkningar kan vara: Fysiska (t.ex. bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. bli hotad eller kallad någonting som upplevs kränkande) Psykosociala (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text- eller bildburna (t.ex. klotter, lappar, e-post, SMS/MMS eller inlägg på nätet) Kränkningen är subjektiv och bestäms av den som blivit kränkt. Den utsatte bär inte ansvar för att kränkningen sker. På Breviksskolan gäller nolltolerans vad det gäller alla tendenser till kränkande behandling. Detta jobbar vi med på skolan, bland annat via trygghetsgruppen. Om ytterligare åtgärder behövs har vi även ett nära samarbete med polis och socialtjänst.

3 3 (11) Vem ansvarar? Rektor är ytterst ansvarig för att motverka kränkningar på skolan. Alla måste vara med och ta ansvar, både personal och elever. Som elev skall det vara självklart att bry sig om andra, och prata med en vuxen om det förekommer kränkningar. Mål På Breviksskolan ska ingen elev utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Vårt mål är en skola med trygghet och trivsel det är för oss: att elever och personal gör sitt bästa för att alla ska trivas. att alla visar respekt och hänsyn för varandra, skolans lokaler och material. att det är tillåtet att uttrycka sina åsikter och visa sina känslor utan att kränka någon. att alla ges chansen att kunna ta tillvara sina möjligheter. att alla blir sedda och bekräftade. att alla känner sig välkomna. Nulägesbeskrivning och åtgärder Senaste två läsåren har Oxelösund och Breviksskolan tagit emot fler och fler nyanlända elever. För att ge dem en trygg och bra start har skolan startat en mottagningsenhet med modersmålslärare och studiehandledare. Här går eleverna två månader, sedan klassplaceras de men kan få fortsatt stöd i teoretiska ämnen i förberedelsegruppen. På Breviksskolan har vi en Trygghetsgrupp som jobbar både förebyggande och när det framkommer att elev blir utsatt för kränkningar eller mobbing. Trygghetsgruppen består av personal från samtliga arbetslag på skolan. Gruppen träffas några tillfällen varje termin för att stämma av läget på skolan och prata trygghet och trivsel. Om skolan får kännedom om att en elev känner sig kränkt får två personer från trygghetsgruppen ansvar för att samtala med de inblandade för att komma till rätta med situationen. Några representanter från gruppen är också varje år med och tar fram en ny likabehandlingsplan. I arbetet med planen utgår man ifrån vad trygghetsgruppen sett under året, elevernas svar i trivselenkäten samt eventuella synpunkter från föräldrar och övrig personal. (Hantering av ärenden i trygghetsgruppen, se stycket Åtgärder när trakasserier och kränkningar uppstått s.7).

4 4 (11) 2013 tog den centrala elevhälsan i kommunen fram en mall för hur rutinerna kring överlämningen från åk 5 till 6 ska se ut. Personalen på Brevik jobbar vidare med att besöka de andra skolorna och möter upp eleverna tidigt för en bra övergång till Brevik. Det finns också ett nytt omdömes- och planeringsverktyg i datasystemet Dexter som ska underlätta kunskapsöverlämningen från åk 5 till åk 6. Som en del i trivsel- och trygghetsarbetet på skolan får alla elever en gång per år anonymt fylla i en trivselenkät. Elevernas svar ger oss en inblick i vad som fungerar bra på skolan och vad vi behöver jobba mer med. Elevernas svar blir också en viktig del i vårt fortsatta arbete och utformningen av nya likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. När resultatet är sammanställt presenteras det för all personal under de gemensamma studiedagarna i augusti. Personalen analyserar resultatet och kommer fram till vad man tillsammans med eleverna ska jobba vidare med under året. Fokus ligger i att stärka det eleverna tycker är bra och åtgärda det som är mindre bra. I 2016 års enkät svarar 95,5 % av eleverna att de trivs i skolan och 98,1 % känner sig trygga i skolan alltid eller ibland. (jämfört med 93 respektive 95,5 % 2015). De elever som ibland känner sig otrygga nämner ofta korridoren, vid skåpen, matsalen eller omklädningsrummen. Eleverna svarar också i enkäten på frågor om vad de tycker är bra med skolan. Utifrån perspektivet trygghet, trivsel och likabehandling kan man se många positiva svar. Många elever svarar att: man känner sig trygg, bra stämning, välkomnande, kan vara sig själv och accepteras som den man är, kompisar, ingen mobbning och skulle något ske stoppar de vuxna det direkt samt att det finns vuxna man alltid kan prata med. I en friendsrapport från 2013 (baserad på enkätsvar från barn) framkommer att endast 50 % av eleverna uppger att personal ingriper om någon behandlas illa. Jämförelsevis kan vi glädjande konstatera att 90,5 % av våra elever uppger att personal ser och ingriper om någon behandlas illa.( 7 % svarade Nej och 2,5 % svarade ej på frågan) I 2016 års enkät förtydligade vi frågan gällande mobbning, då vi tidigare inte var nöjda med formuleringen. 8 % av eleverna uppgav i år att de senaste året känt sig mobbade. Av de elever som svarat att de känt sig mobbade svarar 9,4 % att det skett på fritiden, 9,4 % att det skett på social medier och 56,2 % att det skett i skolan. (25 % svarade ej på frågan). Siffrorna kommer trygghetsgruppen titta mer på under läsåret. I senaste enkäten la vi också till en fråga angående arbetsro i klassrummen. I svaren ser vi att 36,9 % av eleverna upplever att de alltid får arbetsro, 57 % ibland och 5,4 % att de aldrig får det. Detta är en av de frågor som personalen tillsammans med eleverna kommer fortsätta lägga fokus på under läsåret. Elevrådet kommer diskutera sina tankar om hur man kan uppnå bättre arbetsro och personalen jobbar vidare med detta i arbetslagen. En konkret åtgärd 2015 var att utöka antalet lektioner där man är två lärare i stället för en.

5 5 (11) Förebyggande och trygghetsskapande arbete i punktform Så här vill vi åstadkomma en trygg miljö: Personal och elever signalerar tydligt i ord och handling att alla har lika värde, rätt att yttra sig och rätt till tid. Ansvarig: rektor, alla på skolan. Personal från arbetslagen finns på plats i korridorerna under raster. Ansvarig: rektor, all personal. På skolan finns en trygghetsgrupp. Ansvariga: rektor och kurator. På skolan finns ett bemannat bibliotek- Ansvarig: Koordinaten Varje dag äter de flesta i personalen lunch tillsammans med eleverna för att skapa lugn, trivsel och trygghet.- Ansvariga: all personal I korridoren finns ett café som är bemannat varje skoldag. Där kan man fika, låna spel och bollar och det finns ytterligare en vuxen att prata med. Det är också där som personalen fikar, tillsammans med eleverna. Ansvarig: aktivitetspedagog. På skolan används schemalagd tid (ex. mentorstid) till relationsskapande samtal mellan mentor och elev. Ansvariga: mentorer. På skolan finns trivsel- och ordningsregler som gäller både personal och elever. Ansvariga: alla på skolan. Eleverna får varje år på våren fylla i en anonym trivsel- och trygghetsenkät. Ansvarig: kurator. Föräldrar uppmanas att alltid omgående ta kontakt med personalen om de misstänker att någon elev inte har det bra. Ansvarig: mentor. Klassråd. Ansvarig: mentor. Elevråd och elevskyddsombud. Utifrån elevernas önskan att få vara med och bestämma mer finns representanter från elevrådet från ht -10 också med i ett matråd på skolan. Ansvarig: aktivitetspedagog. Rutiner finns för att underlätta övergången när eleverna börjar på Breviksskolan Ansvarig: rektor. Eleverna ska aldrig välja lag eller grupper i undervisning. Andra sätt att indela ska användas. Ansvarig: undervisande lärare.

6 6 (11) Planens förankring - Rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras om planen. - Rektor ansvarar för att föräldrar informeras om planen på skolrådet. - Mentorer ansvarar för att eleverna får ett exemplar av planen och förstår innebörden av den. Detta arbete ska ske årligen under höstterminen på mentorstid. - Mentorer ansvarar för att planen tas upp på föräldramöte. - IT-ansvarig ansvarar för att planen finns tillgänglig för alla på skolans hemsida. Elevrådet utvärderar planen i maj månad. I samband med detta utvärderar rektor planen med skolrådet på skolan. Under sommaren utvärderar personalen planen. Vid höstterminens start ansvarar rektor för att ny plan tas fram. Den nya planen tas fram med utgångspunkt i en nulägesanalys på skolan utifrån de utvärderingar och enkäter som elever och personal deltagit i under våren samt eventuella synpunkter från föräldrar.

7 7 (11) Kränkningar, våld, diskriminering Om utsatt elev eller personal behöver stöd, ansvarar rektor för att det erbjuds t.ex. via elevhälsan eller företagshälsovården. Arbetsgång vid kränkningar mellan elever i skolan När något händer: Blanketten anmälan kränkande behandling ska fyllas i och lämnas till rektor som i sin tur informerar huvudmannen. Denne skall enligt 6:10 i skollagen skyndsamt utreda omständigheterna och följa upp att tillräckliga åtgärder satts/sätts in. Vid tillfällen som bedöms vara av lindrigare art Personal pratar genast med berörda parter Arbetslaget diskuterar situationen och gör tillsammans med sina trygghetsgruppsrepresentanter en bedömning. Om det handlar om upprepade allvarliga kränkningar kopplas trygghetsgruppen in. I annat fall hanterar arbetslaget situationen och pratar med de inblandade. Vid trakasserier/kränkningar som bedöms vara av grövre art Trygghetsgruppen kontaktas och vidtar åtgärder enligt fastställd arbetsgång nedan: Kurator/biträdande rektor kontaktar minst två samtalsledare från ett annat arbetslag än det som eleven tillhör. Dessa får ansvar för ärendet och meddelar mentor att trygghetsgruppen är inkopplad. Mentor i sin tur informerar vårdnadshavare. Dokumentation förs fortlöpande av samtalsledarna. Samtalsledarna samlar information och utarbetar en individuell plan. Exempel på åtgärder Observation i klass Omorganisation i klass/grupp Stöd av elevhälsan Rektorsmöte Tillfällig avstängning vid hot/våld

8 8 (11) 2. Samtal Samtal med den trakasserade/kränkte för att få veta vad som hänt och få konkreta händelser att tala om med de elever som kränker. 3. Detta ska ske snarast: När de aktuella eleverna finns på skolan, hämtas de en i taget till ett samtal. Eleverna ska inte känna till detta i förväg eller veta att skolan uppmärksammat fallet. Om möjligt informeras undervisande lärare i förväg så att hämtningen inte blir tydlig för övriga elever. Mentor informeras fortlöpande om läget. Om det är flera inblandade ska de inte kunna prata med varandra mellan samtalen. Personalens förhållningssätt i samtalet ska vara neutral. 4. Uppföljning Enskilda uppföljningssamtal vid ett eller flera tillfällen med alla inblandade och återkoppling till vårdnadshavare via mentor. Har kränkningarna upphört avslutas ärendet enligt punkt 5 annars vidtas åtgärder enligt punkt Utvärdering och uppföljning Berörd personal utvärderar ärendet efter uppföljningssamtalen. Ärendet avslutas eller: 6. Om vi ej lyckas stoppa trakasserierna eller kränkningarna kontaktar teamet rektor eller elevhälsoteamet, som vidtar ytterligare åtgärder. Anmälan till polis eller socialtjänst kan bli aktuell.

9 9 (11) Arbetsgång då elev kränker personal Berörd personal kontaktar vårdnadshavare. Mentor underrättas. Vid behov kontaktas rektor. Denne tar i sin tur kontakt med vårdnadshavare. Arbetsgång då personal kränker elev Den som får kännedom om att en personal kränkt en elev måste alltid kontakta rektor. Personal som kränkt en elev måste alltid kontakta rektor innan vidare åtgärder vidtas. Rektor ansvarar för utredningen, återkopplingen till vårdnadshavare och/eller elev samt för uppföljningen. Arbetsgång då personal kränker personal Den som får kännedom om att en personal kränkt en annan personal, eller som själv känner sig kränkt, kontaktar rektor. Rektor ansvarar för utredning, uppföljning och eventuella åtgärder. Arbetsgång då personal blir kränkt av annan vuxen Den som får kännedom om att en vuxen kränkt en personal, eller som själv känner sig kränkt, kontaktar rektor. Rektor ansvarar för utredning, uppföljning och eventuella åtgärder.

10 10 (11) Arbetsgång när elev blir utsatt för diskriminering Vid misstanke om att en elev blir utsatt för diskriminering kontaktas alltid rektor. Rektor ansvarar för utredning och uppföljning samt kontaktar mentor. Arbetsgång vid våld mot elev Tillkalla fler vuxna för att hjälpa till i den akuta situationen. Bedöm de fysiska skadorna och vidta åtgärder. Den drabbade får ej lämnas ensam. Arbetslaget bestämmer vem som ska ta hand om klassen och ger information för att undvika spekulationer. Mentor kontaktar hemmet. Skolan ansvarar för att boka läkarbesök för bedömning och dokumentation av skadan. Skriv händelserapport. Rektor gör anmälan till polis och/eller socialtjänsten. Vårdnadshavarna tar kontakt med försäkringsbolag om det behövs. Mentor har uppföljningsansvar. Detta gäller för den angripande om det är en elev: Eleven avskiljs t.ex. genom att föräldrar hämtar efter att skolan kontaktat hemmet, eller att eleven får möjlighet att sitta själv med en vuxen. Rektor samtalar snarast med eleven. Rektor kallar till möte med berörd personal och vårdnadshavare för att planera elevens fortsatta skolgång. Om den angripande är en vuxen görs en polisanmälan snarast.

11 11 (11) Arbetsgång vid våld mot vuxen Tillkalla fler vuxna för att hjälpa till i den akuta situationen. Bedöm de fysiska skadorna och vidta åtgärder. Den drabbade får ej lämnas ensam. Arbetslaget bestämmer vem som ska ta hand om klassen och ger information för att undvika spekulationer. Rektor kontaktar den drabbade. Rektor ansvarar för att boka läkarbesök för bedömning och dokumentation av skadan. Skaderapport skrivs (blankett TFA7TFA-KL). Vid allvarligare skada görs även anmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Skriv händelserapport. Rektor gör anmälan till polis och/eller socialtjänsten. Rektor har uppföljningsansvar. Detta gäller för den angripande om det är en elev: Eleven avskiljs t.ex. genom att föräldrar hämtar efter att personal kontaktat hemmet, eller att eleven får möjlighet att sitta själv med en vuxen. Rektor samtalar snarast med eleven. Rektor kallar till möte för att tillsammans med berörd personal och vårdnadshavare planera elevens fortsatta skolgång. Uppföljning sker enl. planering. Om den angripande är en vuxen görs en polisanmälan snarast.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 12/13

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 12/13 1 (12) BREVIKSSKOLAN 2012-08-27 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision för Breviksskolan 12/13 På Breviksskolan ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 14/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 14/15 1 (12) BREVIKSSKOLAN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision för Breviksskolan 14/15 På Breviksskolan ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö KÄTTINGE SKOLA Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Vikbolandets skolor LIKABEHANDLINGSPLAN. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan. En plan för en trygg miljö VIKBOLANDSSKOLAN

Vikbolandets skolor LIKABEHANDLINGSPLAN. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan. En plan för en trygg miljö VIKBOLANDSSKOLAN VIKBOLANDSSKOLAN Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Inledning Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Drakskeppet & Hajen Visionen för Drakskeppet och Hajen är att det ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga

Läs mer

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö DAGSBERG SKOLA Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling KÄTTINGE SKOLA 2017-01-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kättingeskolan, läsåret 2016/2017 En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan

Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan Plan mot kränkande behandling Maria Törnqvist Plan mot kränkande behandling för Stackgrönnanskolan åk F-5 och fritidshem Skolan/förskolan/fritidshemmet ska varje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011 Hagaströms skolas Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleklass årskurs 6 2010/2011 På vår skola arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 1 Innehåll Ledord och övergripande mål 3 Kamratstödjare på Grundsärskolan - Stenportskolan 3 Vad är diskriminering och kränkning? 3 Diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan 1. Inledning Enligt Lagen

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Hulans enhet

Likabehandlingsplan Hulans enhet 1 (9) 2014-2015 Hulans enhet Likabehandlingsplan Hulans enhet Hulanskolan Uppdaterad 2014-09-01 2 Inledning I skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Orrelyckan Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Bakgrund Planen utgår från det som föreskrivs i Skollagen (2010:800) 6:e kap. och i Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer