ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014"

Transkript

1 Upprättat Revideras ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan

2 1. Bakgrund Diskriminering Diskrimineringslag (2008:567) 1 Kap. Inledande bestämmelser träder i kraft I: Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Definitioner diskriminering Inget barn och ingen elev får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen omfattar alla utbildningsanordnare. I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller ha ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 6. ålder: uppnådd levnadslängd Kränkande behandling Skollagen 2010:800 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Ändamål och tillämpningsområde 1 Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

3 Definition kränkande behandling Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Vision På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Främjande arbete för att förebygga och hindra diskriminering och kränkande behandling På Karl-Oskarskolan finns ordnings- och trivselregler som ska vara väl kända. Elevrådet, eleverna och föräldrarna ska vara delaktiga i framtagandet av dessa regler. Indelning i arbetslag för att skapa trygghet och en sammanhållning över årskursgränserna Uppstartsdagar där syftet är att lära känna klasskamrater och andra elever i arbetslaget/på skolan. Lärarnas arbetsrum ska ligga i nära anslutning till elevernas uppehållsrum/ korridorer. Mentorstid tid för att skapa gemenskap i gruppen och för att diskutera värdegrundsfrågor. Återkommande samtal med eleverna för att få kännedom om eventuella kränkningar som sker när vuxna inte är närvarande (sköts av respektive mentor) Gemensamhetsaktiviteter för att skapa gemenskap. Förebyggande arbete och allmänna rutiner för att upptäcka Kartläggning/inventering av riskområden för kränkande behandling Nolltolerans mot klotter och skadegörelse Alla anställda ska vara lyhörd för vad som händer på skolan. Att vara lyhörd innebär att Du reagerar även på små signaler. Om det förekommer kränkningar behöver det inte innebära att en elev berättar vad som hänt och hur man upplevt en viss situation. Som personal på skolan har du ett uppdrag att observerar beteenden i klassrum, matsal och på raster. Försök memorera händelser som kan vara indikatorer på mobbing, exempelvis att en elev ofta sitter ensam i matsalen, inte deltar i gruppens arbete eller gärna tyr sig till vuxna. Varningssignaler att vara uppmärksam på hos elever försöker alltid vara nära personal i fria situationer blir förlöjligad, en som man driver med har ont i magen, ont i huvudet, stor ströfrånvaro är inblandad i bråk och skoj som ofta upplöses när någon vuxen kommer nära går ofta ensam på raster tappar lusten, ingenting är roligt längre är okoncentrerad i sitt arbete, gör inte sina läxor Särskilt utsatta situationer och miljöer är raster, friluftsdagar, omklädningsrum och förflyttning mellan salar. Skolans rutiner kring anmälan, utredning och vidtagande av åtgärder mot kränkande behandling En blankett för anmälan till elevhälsan är framtagen och det är denna blankett personal använder om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

4 Rektor tillsammans med elevhälsan och vid behov annan personal är ansvariga för att en utredning görs och att åtgärder vidtas. Särskild blankett finns för: Anmälan diskriminering/kränkande behandling. Lämnas till rektor. Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling Vid kränkning eller diskriminering av en elev/elever, tar mentor eller annan vuxen hand om ärendet. Händelsen dokumenteras på blankett Dokumentationsblankett diskriminering/kränkande behandling och rektor informeras. 1. Mentor eller annan involverad vuxen på skolan har samtal med den utsatte så snart som möjligt helst samma dag som man får vetskap om händelsen. Den vuxne som för samtalet, dokumenterar. Bra är om möjligt att vara två vuxna vid samtalet. Respektera om den utsatte endast vill berätta för en person om diskrimineringen. 2. Utifrån samtalet med den utsatte tas kontakt med samtliga involverade och samtal förs enskilt med var och en. Vid allvarligare former kontaktas hemmen och skolan samtalar med vårdnadshavarna till alla inblandade. Uppföljning sker inom rimlig tid av mentor eller annan vuxen. Samtalen dokumenteras på blankett: Dokumentationsblankett diskriminering/kränkande behandling 3. Mentorerna kontaktar de inblandades målsmän. 4. Uppföljning sker genom samtal med de inblandade ca 1-2 veckor efter det avslutade samtalet. 5. Dokumentationen lämnas till rektor. Om diskrimineringen eller annan kränkande behandling konstaterats och inte upphört kontaktas Elevhälsoteamet som tar över ärendet. 1. Teamet samlar information och utreder. 2. Någon ur teamet eller av dem tillfrågad person har enskilt samtal med den utsatte. Samtalet dokumenteras på Dokumentationsblankett diskriminering/kränkande behandling. 3. Den utsattes vårdnadshavare informeras av teamet om att samtal skett. 4. Samtal genomförs med den/dem som utfört diskrimineringen eller kränkningen. Mentor kontaktar vårdnadshavare. 5. Uppföljningsmöte hålls efter cirka en vecka för att kontrollera att mobbningen upphört. Samtal sker först med den utsatte. 6. Även om diskrimineringen/ kränkningen upphört efter denna vecka genomförs efter en tid ytterligare minst ett uppföljningssamtal med den utsatte. Härefter avslutas ärendet. Dokumentationen lämnas till rektor. Om samma elev vid upprepade tillfällen återkommer i ärenden, kallas till elevhälsomöte tillsammans med vårdnadshavarna där åtgärdsprogram upprättas. Polisanmälan och/eller anmälan till socialtjänsten kan göras i vilket skede som helst och anmälan görs av rektor. Blankett finns för: Dokumentationsblankett diskriminering/kränkande behandling. Lämnas till rektor. Handlingsplan för händelse att personal kränker/diskriminerar elev Om elev, förälder eller skolans personal upplever att elev/elever kränkts av anställda på skolan hänvisas ärendet till skolledning som omgående utreder saken. Dokumentation i ärenden där personal kränker elev upprättas av rektor

5 Rutin för handläggning av anmälan Så snart ansvarig rektor fått kännedom om att personal kränkt elev eller att kränkning kan ha inträffat skall rektor utreda uppgifterna. Rektor vidtar nödvändiga åtgärder enligt nedan. Vårdnadshavaren underrättas då eleven ej är myndig. Kontakt tas ev med sociala myndigheter för samråd/anmälan. Disciplinåtgärd mot den kränkande övervägs. Bedöms kränkningen som allvarlig, dvs att kränkningen är att betrakta som en brottslig handling, skall rektor göra polisanmälan. Eleven erbjuds medicinsk/psykologisk hjälp och eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram. Eleven/vårdnadshavaren informeras om Barn och elevombudsmannen roll och eventuellt rätt till skadestånd. Anmälan görs till Arbetsmiljöverket. I händelse av att personal på skolan blir kränkt av en elev Vid glåpord, hot eller våld mot personal All kränkning mot personal lyder under arbetsmiljölagen och hanteras av rektor. 1. Mentor och rektor informeras om det kränkande beteendet. 2. Mentor har ett samtal med eleven angående det inträffade. 3. Mentor informerar vårdnadshavare om det inträffade, 4. Beslutade åtgärder genomförs och återkoppling till berörda parter sker 5. Bedöms kränkningen som allvarlig, dvs. att kränkningen är att betrakta som en brottslig handling, skall rektor göra polisanmälan. 6.Anmälan till Arbetsmiljöverket. Utvärdering av genomförda aktiviteter över åtgärder för att förebygga och hindra diskriminering och kränkande behandling inom Karl-Oskarskolan Oxhagen 2011/12 I samband med skolstart och det första allmänna föräldramötet som hölls i början av september informeras befintliga och nya föräldrar samt elever om skolans systematiska arbete för att förebygga och hindra diskriminering och kränkande behandling. Skolans elevhälsoteam och dess funktionärer samt arbetsuppgifter presenteras. Rektor var ansvarig för att informationen delgavs målsmän och elever. Skolans mentorer informerade i samband med höstens och vårens utvecklingssamtal målmän och elever om de aktiviteter som skolan genomför inom ramen för den årliga likabehandlingsplan. Vi behöver förbättra implementering och genomförande av utbildning riktad till elevrådet i vad planen innebär och hur vi på skolan tillsammans med eleverna ska förbättra vårt förebyggande och systematiska arbete för att förebygga och hindra diskriminering och kränkande behandling. Åtgärd Uppdraget att genomföra riktad utbildning till elevrådet i att förebyggande arbeta med skolans likabehandlingsplan ges till kurator och planerare vid Karl-Oskarskolan Oxhagen. Vår skola behöver förbättra uppföljning och utvärdering av den årliga likabehandlingsplanen och framförallt stärka den systematiska arbetsgången för skolans elevhälsoteam. Åtgärd uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen görs både höst och vår. Ansvarig för att nämnda åtgärd genomförs är rektor. Som en del av arbetet innebär att stärka arbetet med att identifiera och kartlägga riskområden på vår skola.

6 Åtgärd uppdraget att stärka identifiering och kartläggning av skolans riskområden ges till kurator. Rektor och tillika utbildningschef ansvarar för att tillgodose så att en rutin tas fram för alla våra skolor som underlättar att till huvudmannen kommunicera händelser som faller under diskriminering och kränkande behandling. Åtgärd skall vara klart som senast i september Årlig plan: Aktiviteter över åtgärder för att förebygga och hindra diskriminering och kränkande behandling vid Karl-Oskarskolan Oxhagen 2013/2014 Aktivitet Tid Ansvarig Alla nya elever informeras Skolstart - gemensam för alla Rektor om planen i samband med skolor terminsstart ht. Målsman och elever Utvecklingssamtal - Mentor/lärare informeras om planen i gemensam för alla skolor samband med utvecklingssamtal ht samt vt Elevrådet får utbildning i vad Ht - gemensam för alla skolor Rektor & Adm planen innebär Nolltolerans mot kränkning Alltid ingripa och rapportera All personal och diskriminering Elevhälsosteamet ansvarar för November och april Rektor uppföljning och utvärdering av denna plan Kartläggning platser/riskområde November och april Kurator Revidering av planen Juni Rektor Den enskilda skolans förebyggande och hindrande åtgärder skrivs in i ovanstående aktivitetskalender. I nästa års plan redogörs för hur de planerade åtgärderna har genomförts.

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Fridtjuv Bergskolan F-5

Fridtjuv Bergskolan F-5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Ödeshög kommunala skola samt skolbarnsomsorg Fridtjuv Bergskolan F-5 Syfte DK-planens syfte är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer