Vårdkontaktsregistrering i VAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdkontaktsregistrering i VAS"

Transkript

1 Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad. Vårdkontakt omfattar vårdtillfälle, besök, hemsjukvård, konsultation, telefonkontakt och brevkontakt. Regelverk för registrering av vårdkontakter omfattar specialiserad öppenoch slutenvård samt primärvård. Registrering skall göras i landstingets verksamhetssystem VAS. I regelverket används nationella termer och definitioner. Vårdkontaktregistreringens innehåll och omfattning styrs av: Socialstyrelsens föreskrift om rapportering till patientregistret vad avser individbaserad statistik för alla patienter utskrivna från sluten vård samt läkares öppenvårdskontakter inom specialiserad vård (SOSFS 2008:26, SOSFS 2009:26 (ändringsföreskrift), SOSFS 2011:4 (ändringsföreskrift), SOSFS 2013:30 (ändringsföreskrift). Uppgifter till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om verksamhetsstatistik från primärvård och specialiserad vård samt underlag för väntetidsrapportering och öppna jämförelser. Uppgifterna ligger till grund för DRG gruppering och kostnad per patient (KPP). Landstingsinterna krav på planering och uppföljning av patientkontakter. Respektive division ansvarar för att utifrån detta regelverk skapa lokala rutiner och arbetssätt. Kontaktperson är divisionens representant i arbetsgruppen för Hälsoinformatik.

2 Sida 2 (10) Definitioner Avtalad tid Med avtalad tid avses att tidpunkt för besöket har avtalats innan besöket äger rum. Ett besök räknas som planerat om tid har avtalats för besöket oberoende när tid avtalats. Förtydligande: Har patienten på något sätt i förväg kontaktat vårdenheten och exakt tidpunkt för besöket avtalats är besöket ur patientens synvinkel att betrakta som planerat. Vårdenhet Vårdenhet är en organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård och leds av en verksamhetschef eller motsvarande (definition av vårdenhet enligt Patientdatalagen i Praktiken 2009, fastställd definition för Norrbottens läns landsting vid Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp ). Vårdhändelse utan patientkontakt Vårdhändelser utan patientkontakt (VUP) ska inte rapporteras till Patientregistret. I förekommande fall kan VUP anges med lämplig KVÅ-kod vid den vårdkontakt där beslut om åtgärd fattas eller vid den vårdkontakt där det medicinska ställningstagandet meddelas patienten. VUP helt utan näraliggande patientkontakt där undersökningsresultat och ställningstagande endast meddelas inremitterande vårdenhet registreras hos denne med lämpliga KVÅ-koder vid den vårdkontakt där det medicinska ställningstagandet meddelas. Exempel på VUP är konferens om patient, genomgång av journalhandlingar (för t.ex. second opinion ), bedömning av laboratoriesvar (JUP, journal utan patient). Hembesök Öppenvårdskontakt i form av hembesök anges med kod 4 eller 5, detta gäller även för besök hos hemsjukvårspatient. Vårdteam Med vårdteam i form av öppenvårdskontakt med variabeln 1, 3, 5 eller 7 avses att patienten möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal där var och en har självständigt behandlingsansvar. De olika specialitets- eller personalkategoriernas medicinska bedömningar skall vara dokumenterade i patientjournalen. Ett team bestående av t.ex. en läkare och assisterande personal anses således inte vara ett vårdteam i detta sammanhang. Teambesök ska registreras på den hälso- och sjukvårdspersonal som har huvudansvar för besöket. Besöket kan även registreras på övriga teamdeltagare om detta är önskvärt för egen uppföljning. Använd i så fall besökstyp Kontakt, annan och besöksform någon av formerna för teambesök samt avgiftstyp = Ö1. Observera att patienten endast ska betala en avgift och att det är den ansvarige för teambesöket som avgiften ska registreras på.

3 Sida 3 (10) Gruppbesök Gruppbesök ska registreras som ett besök per patient. Telefon- och brevkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Denna form av öppenvårdskontakt inkluderar även kontakt via e-post, fax, telemedicin, SMS etc. Med kvalificerad hälso- och sjukvård i samband med telefon- eller brevkontakt avses att sjukvårdspersonalen gjort en medicinsk bedömning och fattat beslut om eventuell behandling eller ändring av pågående behandling. Hit räknas också kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter från patienten för medicinska utlåtanden, t.ex. läkarutlåtande om hälsotillstånd, men inte kontakter som bara innebär delgivning av utlåtandet. Förlängning av sjukintyg som sker vid telefonkontakt eller vid begäran om förlängning av sjukintyg via e-tjänster på 1177.se räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård. Information om individuella förberedelser, som t.ex. ändrad ordination av patientens läkemedel (t.ex. Waran) räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård. Telefon- eller brevkontakt som ersätter ett besök är att betrakta som en kvalificerad telefon- eller brevkontakt som ska vårdkontaktregistreras med kontakttyp Telefonkontakt (telk) eller Brevkontakt (brev) och kontaktform Telefon och brevkontakt för kvalificerad vård (08). Kvalificerad telefon- eller brevkontakt ska diagnos- och åtgärdskodas på samma sätt som andra vårdkontakter. Telefon- och brevkontakt avseende icke kvalificerad hälso- och sjukvård Enligt denna definition räknas följande inte som kvalificerad hälso- och sjukvård: Förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning utan ställningstagande till ändrad ordination Delgivning av undersökningsresultat eller medicinskt utlåtande utan besked om eventuell behandlingsplan Kontakt där patienten eller annan begär eller får journalkopia utan att sjukvårdspersonal förklarar journalinnehållet för patienten eller lämnar ett medicinskt utlåtande baserat på journalinnehållet Utskick av tidigare ordinerat och utprovat hjälpmedel. Information om standardiserade förberedelser inför en kommande vårdkontakt, t.ex. fasta inför en operation eller laxering inför en tarmröntgen. Vårdadministrativa kontakter som tidbokning och utskick av kallelse till en kommande vårdkontakt Kontakter av servicenatur som t.ex. att patienten begär bokning av tolk eller sjuktransport Kontakter av allmän natur som t.ex. att patient eller anhörig får vägbeskrivning eller information om öppettider, telefontider, besökstider etc.

4 Sida 4 (10) Icke kvalificerad telefon- och brevkontakt ska inte vårdkontaktregistreras. Anhörigkontakter Vårdkontakttyperna utgår från ett patientperspektiv och utgår därför ifrån vem patienten träffar och inte träffar. Patienten kan ibland företrädas av en anhörig, vilket då ska kodas på den aktuella patienten. Det ska även med KVÅ-kod anges att det är en anhörig som varit närvarande och inte patienten. Anhörigkontakt per telefon eller brev där den anhörige företräder patienten som uppfyller ovanstående krav på kvalificerad hälso- och sjukvård ska vårdkontaktregistreras. Anhörigkontakt av andra skäl än att den anhörige företräder patienten (t.ex. vid information om hur patienten mår) ska inte vårdkontaktregistreras. Registrering av åtgärder som utförs på patienter inneliggande på annan klinik Åtgärden ska registreras med KVÅ-kod på behandlande klinik, d v s den klinik som patienten är inskriven på. Detta för att vårdtillfället ska bära alla kostnader som uppstått under vårdtillfället. Detta är viktigt ur ett KPPperspektiv. Vårdkontakt öppen och sluten vård Öppen vård (besök) Med öppen vård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar (Socialstyrelsens termbank). Med öppen vård avses alla vårdkontakter (besök) som inte är sluten vård. Besök är en vårdkontakt inom öppen vård som kan vara: ett personligt möte mellan patient och självständig hälso- och sjukvårdspersonal och ska vårdkontaktregistreras. ett möte på distans via video mellan patient och självständig hälso- och sjukvårdspersonal som ska vårdkontaktregistreras. Sluten vård (vårdtillfälle) Med sluten vård avses vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (Socialstyrelsens termbank). Inskrivning är en händelse när ett vårdtillfälle påbörjas och vårdplats i sluten vård ställs till patients förfogande. Inskrivning kräver medicinsk bedömning av patientens tillstånd. (Socialstyrelsens termbank).

5 Sida 5 (10) Besök som övergår till inläggning Om ett planerat eller oplanerat besök i öppen vård övergår till inskrivning vid vårdenhet i sluten vård gäller följande: Ändring av ankomstregistrerat besök: o Ändra kontaktform i det ankomstregistrerade besöket till kod 26 = Besök som övergår till inläggning. Medicinsk registrering: o Besöket ska diagnosregistreras med diagnoskoden U99.9 Diagnosinformation saknas. o Åtgärden ska registreras med koden XS100 Oplanerad inskrivning till sluten vård. Denna åtgärdskod används för alla öppenvårdsbesök som leder till akut inläggning på det egna sjukhuset. Dokumentation: o Inläggningsanteckning dokumenteras på aktuell specialistklinik. Patienten ska betala avgift både för besöket och de vårddagar som vårdtillfället omfattar. Medicinskt akut besök på specialistmottagning som inte är akutmottagning Från och med 2015 ska samtliga besök som är medicinskt akuta och som sker på specialistmottagning som inte är akutmottagning registreras med besökstypen Medicinskt akut. Med medicinskt akut avses besök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning. Besök som sker oplanerat men inte kräver omedelbar bedömning omfattas inte. Distansvård Med distansvård avses distanskonsultation eller distansbehandling. Distanskonsultation innebär att hälso- och sjukvårdspersonal under pågående vårdkontakt konsulterar annan hälso- och sjukvårdspersonal via video/webb. Distansbehandling innebär ett möte på distans via video/webb mellan patient och självständig hälso- och sjukvårdspersonal. Distansbehandling jämställs med personligt besök ur avgiftshänseende och ingår i högskostandsskyddet. Nytt är att patientavgift betalas vid den vårdinrättning som patienten besöker. Om patienten inte besöker en vårdinrättning vid distansbehandlingen uttas avgift, via fakturering, av den enhet som genomför distansbehandling. Exempel 1: (Distanskonsultation) En patient har ett bokat läkarbesök på Övertorneå hälsocentral med planerad konsultation av hudläkare på Sunderby sjukhus via video.

6 Sida 6 (10) På Övertorneå hälsocentral bokas ett läkarbesök: Besöket vårdkontaktregistreras som läkarbesök på Övertorneå hälsocentral, besöksavgift som vid ett läkarbesök. Läkarbesöket dokumenteras på Övertorneå hälsocentral. Besöket registreras med specialstudiekoden z-web På Hudkliniken i Sunderbyn bokas distanskonsultation: Mottagning: ehäl ehälsa Besöksorsak: aktuell besöksorsak Besökstyp: k Konsultation Besöksform: 30 Distanskonsultation Patienten ankomstregistreras i AN24 Ankomstregistrering utan avgift med avgiftstyp: 17 Ingen avgift. Observera! Ingen avgift ska tas ut av Sunderbyn eftersom patienten redan har betalat. Avgiftstyp Ö1 får inte användas eftersom det fakturerar hemlandstinget för utomlänspatienter. På hudkliniken i Sunderbyn upprättas dokumentation av den läkare som konsulterades. Exempel 2 (Distansbehandling) Patient har ett bokat läkarbesök på kirurgkliniken, Sunderby sjukhus, som genomförs via video från Gällivare sjukhus: På Gällivare sjukhus bokas ett sjuksköterskebesök/undersköterskebesök enligt nedan. Besök till ssk/usk Besökstyp: ka, kontakt annan Besöksform: 00 Avgiftstyp: D3 = 200 kr Besöket ankomstregistreras i Gällivare. Sjuksköterskan i Gällivare dokumenterar att en distansbehandling har genomförts, ange vilken klinik som distansbehandlat. På Sunderby sjukhus bokas ett läkarbesök på kirurgkliniken enligt nedan. Besökstyp: å Återbesök Besöksform 31 Distansbehandling Patienten ankomstregistreras i AN24 Ankomstregistrering utan avgift med avgiftstyp: 17 Ingen avgift. Observera! Ingen avgift ska tas ut av Sunderbyn eftersom patienten redan har betalat. Avgiftstyp Ö1 får inte användas eftersom det fakturerar hemlandstinget för utomlänspatienter. Dokumentation för läkarbesöket sker på kirurgkliniken i Sunderbyn. Exempel 3 (Patienten i hemmet) En patient genomför en vårdkontakt från sitt hem med hjälp av videoutrustning. Vårdkontakt bokas på den vårdenhet som patienten kopplas upp mot.

7 Sida 7 (10) Besökstyp: å Återbesök Besöksform: 31 Distansbehandling Avgiftstyp: D3 = 200 kr, betalningssätt faktura utan faktureringsavgift. Dokumentation upprättas på vårdenheten av den hälso- och sjukvårdspersonal som genomfört besöket. Exempel 4 (Distanskonsultation på jourtid) En patient söker under jourtid på Haparanda hälsocentral och jourläkaren finns på Kalix sjukhus. Sjuksköterskan tar emot patienten och bedömer om läkare ska konsulteras. När sjuksköterskan bedömer att läkaren ska konsulteras registreras vårdkontakten enlig nedan: Vårdkontakten registreras på Haparanda hälsocentral. Besökstyp: o, oplanerat besök Besöksform: 00 Enskilt besök på vårdenhet Avgiftstyp: J3 =300 kr på jourtid Vårdkontakten diagnosregistreras med specialstudiekoden z-web. Haparanda hälsocentral dokumenterar sjuksköterskebesöket och anger även varifrån läkaren distanskonsulterats så att det framgår på vilken inrättning och klinik läkarens journalanteckning finns. Kalix jourmottagning ankomstregistrerar vårdkontakten i AN24 Ankomstregistrering utan avgift. Besökstyp: k, konsultation Besöksform: 30 Distanskonsultation Avgiftstyp: 17 Ingen avgift Observera! Ingen avgift ska tas ut av Kalix eftersom patienten redan har betalat. Avgiftstyp Ö1 får inte användas eftersom det fakturerar hemlandstinget för utomlänspatienter. Dokumentation sker på Kalix jourmottagning av den behandlande läkaren. Distansbehandling förekommer inom psykiatrin inom den egna kliniken. I de fall den distansbehandlande läkaren finns upplagd på kliniken och patienten ankomstregistreras till läkaren gäller besökstyp å eller n och besöksform 31, avgiftstyp D3. Besöksform Kod Besöksform Definition/Beskrivning Kommentar 00 Enskilt besök på vårdenhet 01 Teambesök på vårdenhet Öppenvårdsbesök på vårdenhet där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Öppenvårdsbesök på vårdenhet där en patient möter ett vårdteam

8 Sida 8 (10) Kod Besöksform Definition/Beskrivning Kommentar 02 Gruppbesök på vårdenhet 03 Gruppteambesök på vårdenhet Öppenvårdsbesök på vårdenhet där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Öppenvårdsbesök på vårdenhet där flera patienter möter ett vårdteam 04 Enskilt besök i hemmet Öppenvårdsbesök i en patients bostad eller motsvarande där patienten möter en hälsooch sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. 05 Teambesök i hemmet Öppenvårdsbesök i en patients bostad eller motsvarande där patienten möter ett vårdteam 06 Enskilt besök på annan plats 07 Teambesök på annan plats 08 Telefon- och brevkontakt för (kvalificerad) vård 20 Gruppbesök på annan plats 21 Gruppteambesök på annan plats 22 Familjebesök på vårdenhet 23 Familjebesök på annan plats Öppenvårdsbesök på annan plats där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Öppenvårdsbesök på annan plats där en patient möter ett vårdteam Telefon- och brevkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Öppenvårdsbesök på annan plats där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Öppenvårdsbesök på annan plats där flera patienter i grupp möter ett vårdteam Öppenvårdsbesök där närstående tillsammans med patient möter hälso- och sjukvårdspersonal Öppenvårdsbesök på annan plats där närstående tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal 24 Indirekt patientkontakt Ställningstagande/bedömning utan att patienten är närvarande. 25 Anhörigkontakt Vårdkontakt där patienten företräds av anhörig eller närstående 26 Besök som övergår till inläggning 27 Besök på egen mottagning Vårdkontakt i öppenvård, planerad eller oplanerad, som övergår till inläggning i sluten vård 28 Familjebesök i hemmet Öppenvårdsbesök i hemmet där närstående tillsammans med patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 30 Distantskonsultation via video/webb 31 Distansbehandling via video/webb Distanskonsultation via video/webb med patient + hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats Distansbehandling via video/webb med patient + hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats Familjebesök räknas som planerat besök. Besöket registreras på patienten. Familjebesök räknas som planerat besök. Besöket registreras på patienten Ej att förväxla med anhörigkontakt Vårdkontakten registreras på patienten Familjebesök räknas som planerat besök. Besöket registreras på patienten

9 Sida 9 (10) Kontakttyp (Besökstyp i ankomstregistreringen) Kod Kontakttyp/Besökstyp Definition/Beskrivning Kommentar o Besök oplanerat Öppenvårdsbesök för vilket tid inte avtalats no Nybesök, oplanerat Öppenvårdsbesök för vilket tid inte avtalats och inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande n Nybesök, planerat Öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats och inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande åo Återbesök, oplanerat Öppenvårdsbesök för vilket tid ej avtalats och har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande å Återbesök, planerat Öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats och har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande k Konsultation Vårdkontakt där patienten direkt eller indirekt bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde, och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande hälso- och sjukvårdspersonal kp Kontakt, provtagning Vårdkontakt för ordinerad provtagning telk Telefonkontakt Vårdkontakt per telefon avseende kvalificerad hälso- och sjukvård brev Brevkontakt Vårdkontakt via brev, e- post, fax, telemedicin, SMS etc. avseende kvalificerad hälso- och sjukvård ka Kontakt, annan Vårdkontakt som inte faller in under någon av Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Patienten har ett pågående vårdtillfälle på remitterande enhet. Konsultation registreras på konsulterad enhet. Används t.ex. för att planera in i tidbok.

10 Sida 10 (10) Kod Kontakttyp/Besökstyp Definition/Beskrivning Kommentar de övriga kontakttyperna men som av praktiska skäl behöver registreras på vårdenheten. Räknas inte in i nationell besöksstatistik. Används i avvaktan på VAS-utveckling mao Medicinskt akut Med medicinskt akut avses besök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning. Besök som sker oplanerat men inte kräver omedelbar bedömning omfattas inte. Psykiatrisk vårdform (Intagningsform i VAS) Kod A B C D E F G H I J K Definition/Beskrivning Socialstyrelsen (SoS) Frivillig psykiatrisk vård Frivillig sluten psykiatrisk vård under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård Frivillig sluten psykiatrisk vård under pågående rättspsykiatrisk vård Sluten psykiatrisk tvångsvård enligt LPT Sluten rättspsykiatrisk vård enligt LRV med särskild utskrivningsprövning Sluten rättspsykiatrisk vård enligt LRV utan särskild utskrivningsprövning Sluten rättspsykiatrisk vård enligt LRV, övrig vård Öppen psykiatrisk tvångsvård enligt LPT Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård enligt LRV med särskild utskrivningsprövning Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård enligt LRV utan särskild utskrivningsprövning Psykiatrisk vård före ställningstagande om intagningsbeslut - kvarhållning Övriga dokument kopplat till vårdkontaktsregistrering Avgiftstyper i VAS Länsstrategi distansvård

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering

Vårdkontakter regler vid registrering Upprättare: Gunilla Lindqvist, Informatiksamordnare Margareta Högström, Kvalitetsutvecklare Revisionsnr Diarienr. 1() Granskare: Ingrid Åsberg, Verksamhetsutvecklare Fastställandedatum 2010-09-16 Fastställare:

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering Hälsooch sjukvård Region Gävleborg

Vårdkontakter regler vid registrering Hälsooch sjukvård Region Gävleborg Diarienr: Ej tillämpligt 1(15) Dokument ID: 09-31022 Fastställandedatum: 2016-02-16 Revisionsnr: 5 Giltigt t.o.m.: 2018-02-16 Upprättare: Gunilla M Siltberg Lindqvist Fastställare: Staffan Gullsby Vårdkontakter

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp 2017-03-15 Dnr 32041/2016 1(5) Resultat av terminologiremiss om och relaterade begrepp Begreppen i denna sammanställning är resultatet av ett terminologiarbete. Begreppen har förankrats dels internt på

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade

Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade vården 2012-12-16 Uppdrag avseende landstingens regelverk och registrering av vårdkontakter

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4711 sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik vardinformatik@sll.se

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård Dnr 3875/2012 1(8) Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning,, öppen vård, hemsjukvård Begreppen i denna remiss är resultatet från fortsättningen av det terminologiarbete som är en del

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Kontakttyper läkare PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg

Kontakttyper läkare PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg Checklista Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-132945 Fastställandedatum: 2015-12-14 Giltigt t.o.m.: 2017-12-14 Upprättare: Margareta E Högström Fastställare: Margareta Högström Kontakttyper

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Kontakttyper sjuksköterska PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg

Kontakttyper sjuksköterska PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg Checklista Diarienr: Ej tillämpligt 1(16) Dokument ID: 09-132992 Fastställandedatum: 2016-12-22 Giltigt t.o.m.: 2017-12-22 Upprättare: Margareta E Högström Fastställare: Margareta Högström Kontakttyper

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare Sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se 1 Övertro på läkaren förmåga?? Det är

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41956 Fastställandedatum: 2014-01-15 Giltigt t.o.m.: 2015-01-15 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Stefan Back Läkemedelsgenomgång, enkel och

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Syfte och omfattning Syftet är minskade läkemedelsrelaterade problem med mål att samtliga patienter ska få en väl avpassad läkemedelsbehandling. Alla

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Bilaga 1 Svar lämnat av Stockholms stad Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret 2013:30 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna ( 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Anette Forsblom Socialchef Karin Jonsson Förvaltningschef För Söderhamns Kommun Datum: Margareta Högberg Kommunchef Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda boenden, korttidsboende samt för patienter inskrivna i hemsjukvård

Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda boenden, korttidsboende samt för patienter inskrivna i hemsjukvård 6.17. Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda boenden, korttidsboende samt för patienter inskrivna i hemsjukvård Bakgrund Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun 2012-07-16 SID 1 (9) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från revideras 2016-07-25 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i

Läs mer

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Hälsa och Habilitering Fastställt av: Närvårdssamverkan Uppsala

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem

Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem Stockholms läns landsting NVSO 1997-12-16 Sida 1(8) Minnesanteckningar begreppsmodellering Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem 1997-12-11 Plats: Astrakan, Gävlegatan 22, Stockholm Närvarande: Göran Holmberg,

Läs mer

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman Registrering och Datainsamling i VG Primärvård 2012-10-10 Lars Björkman Vad ska insamlade uppgifter användas till VG Primärvård Beräkning av ersättningssystemets komponenter Underlag för uppföljning enligt

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Samverkan i praktiken - erfarenheter efter 10 år Vad är nästa steg? Agnetha Karlberg, Norrbottens läns landsting Ewa Lundström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 40 mil Norrbotten läns landting 252

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer