Vårdkontaktsregistrering i VAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdkontaktsregistrering i VAS"

Transkript

1 Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad. Vårdkontakt omfattar vårdtillfälle, besök, hemsjukvård, konsultation, telefonkontakt och brevkontakt. Regelverk för registrering av vårdkontakter omfattar specialiserad öppenoch slutenvård samt primärvård. Registrering skall göras i landstingets verksamhetssystem VAS. I regelverket används nationella termer och definitioner. Vårdkontaktregistreringens innehåll och omfattning styrs av: Socialstyrelsens föreskrift om rapportering till patientregistret vad avser individbaserad statistik för alla patienter utskrivna från sluten vård samt läkares öppenvårdskontakter inom specialiserad vård (SOSFS 2008:26, SOSFS 2009:26 (ändringsföreskrift), SOSFS 2011:4 (ändringsföreskrift), SOSFS 2013:30 (ändringsföreskrift). Uppgifter till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om verksamhetsstatistik från primärvård och specialiserad vård samt underlag för väntetidsrapportering och öppna jämförelser. Uppgifterna ligger till grund för DRG gruppering och kostnad per patient (KPP). Landstingsinterna krav på planering och uppföljning av patientkontakter. Respektive division ansvarar för att utifrån detta regelverk skapa lokala rutiner och arbetssätt. Kontaktperson är divisionens representant i arbetsgruppen för Hälsoinformatik.

2 Sida 2 (10) Definitioner Avtalad tid Med avtalad tid avses att tidpunkt för besöket har avtalats innan besöket äger rum. Ett besök räknas som planerat om tid har avtalats för besöket oberoende när tid avtalats. Förtydligande: Har patienten på något sätt i förväg kontaktat vårdenheten och exakt tidpunkt för besöket avtalats är besöket ur patientens synvinkel att betrakta som planerat. Vårdenhet Vårdenhet är en organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård och leds av en verksamhetschef eller motsvarande (definition av vårdenhet enligt Patientdatalagen i Praktiken 2009, fastställd definition för Norrbottens läns landsting vid Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp ). Vårdhändelse utan patientkontakt Vårdhändelser utan patientkontakt (VUP) ska inte rapporteras till Patientregistret. I förekommande fall kan VUP anges med lämplig KVÅ-kod vid den vårdkontakt där beslut om åtgärd fattas eller vid den vårdkontakt där det medicinska ställningstagandet meddelas patienten. VUP helt utan näraliggande patientkontakt där undersökningsresultat och ställningstagande endast meddelas inremitterande vårdenhet registreras hos denne med lämpliga KVÅ-koder vid den vårdkontakt där det medicinska ställningstagandet meddelas. Exempel på VUP är konferens om patient, genomgång av journalhandlingar (för t.ex. second opinion ), bedömning av laboratoriesvar (JUP, journal utan patient). Hembesök Öppenvårdskontakt i form av hembesök anges med kod 4 eller 5, detta gäller även för besök hos hemsjukvårspatient. Vårdteam Med vårdteam i form av öppenvårdskontakt med variabeln 1, 3, 5 eller 7 avses att patienten möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal där var och en har självständigt behandlingsansvar. De olika specialitets- eller personalkategoriernas medicinska bedömningar skall vara dokumenterade i patientjournalen. Ett team bestående av t.ex. en läkare och assisterande personal anses således inte vara ett vårdteam i detta sammanhang. Teambesök ska registreras på den hälso- och sjukvårdspersonal som har huvudansvar för besöket. Besöket kan även registreras på övriga teamdeltagare om detta är önskvärt för egen uppföljning. Använd i så fall besökstyp Kontakt, annan och besöksform någon av formerna för teambesök samt avgiftstyp = Ö1. Observera att patienten endast ska betala en avgift och att det är den ansvarige för teambesöket som avgiften ska registreras på.

3 Sida 3 (10) Gruppbesök Gruppbesök ska registreras som ett besök per patient. Telefon- och brevkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Denna form av öppenvårdskontakt inkluderar även kontakt via e-post, fax, telemedicin, SMS etc. Med kvalificerad hälso- och sjukvård i samband med telefon- eller brevkontakt avses att sjukvårdspersonalen gjort en medicinsk bedömning och fattat beslut om eventuell behandling eller ändring av pågående behandling. Hit räknas också kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter från patienten för medicinska utlåtanden, t.ex. läkarutlåtande om hälsotillstånd, men inte kontakter som bara innebär delgivning av utlåtandet. Förlängning av sjukintyg som sker vid telefonkontakt eller vid begäran om förlängning av sjukintyg via e-tjänster på 1177.se räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård. Information om individuella förberedelser, som t.ex. ändrad ordination av patientens läkemedel (t.ex. Waran) räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård. Telefon- eller brevkontakt som ersätter ett besök är att betrakta som en kvalificerad telefon- eller brevkontakt som ska vårdkontaktregistreras med kontakttyp Telefonkontakt (telk) eller Brevkontakt (brev) och kontaktform Telefon och brevkontakt för kvalificerad vård (08). Kvalificerad telefon- eller brevkontakt ska diagnos- och åtgärdskodas på samma sätt som andra vårdkontakter. Telefon- och brevkontakt avseende icke kvalificerad hälso- och sjukvård Enligt denna definition räknas följande inte som kvalificerad hälso- och sjukvård: Förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning utan ställningstagande till ändrad ordination Delgivning av undersökningsresultat eller medicinskt utlåtande utan besked om eventuell behandlingsplan Kontakt där patienten eller annan begär eller får journalkopia utan att sjukvårdspersonal förklarar journalinnehållet för patienten eller lämnar ett medicinskt utlåtande baserat på journalinnehållet Utskick av tidigare ordinerat och utprovat hjälpmedel. Information om standardiserade förberedelser inför en kommande vårdkontakt, t.ex. fasta inför en operation eller laxering inför en tarmröntgen. Vårdadministrativa kontakter som tidbokning och utskick av kallelse till en kommande vårdkontakt Kontakter av servicenatur som t.ex. att patienten begär bokning av tolk eller sjuktransport Kontakter av allmän natur som t.ex. att patient eller anhörig får vägbeskrivning eller information om öppettider, telefontider, besökstider etc.

4 Sida 4 (10) Icke kvalificerad telefon- och brevkontakt ska inte vårdkontaktregistreras. Anhörigkontakter Vårdkontakttyperna utgår från ett patientperspektiv och utgår därför ifrån vem patienten träffar och inte träffar. Patienten kan ibland företrädas av en anhörig, vilket då ska kodas på den aktuella patienten. Det ska även med KVÅ-kod anges att det är en anhörig som varit närvarande och inte patienten. Anhörigkontakt per telefon eller brev där den anhörige företräder patienten som uppfyller ovanstående krav på kvalificerad hälso- och sjukvård ska vårdkontaktregistreras. Anhörigkontakt av andra skäl än att den anhörige företräder patienten (t.ex. vid information om hur patienten mår) ska inte vårdkontaktregistreras. Registrering av åtgärder som utförs på patienter inneliggande på annan klinik Åtgärden ska registreras med KVÅ-kod på behandlande klinik, d v s den klinik som patienten är inskriven på. Detta för att vårdtillfället ska bära alla kostnader som uppstått under vårdtillfället. Detta är viktigt ur ett KPPperspektiv. Vårdkontakt öppen och sluten vård Öppen vård (besök) Med öppen vård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar (Socialstyrelsens termbank). Med öppen vård avses alla vårdkontakter (besök) som inte är sluten vård. Besök är en vårdkontakt inom öppen vård som kan vara: ett personligt möte mellan patient och självständig hälso- och sjukvårdspersonal och ska vårdkontaktregistreras. ett möte på distans via video mellan patient och självständig hälso- och sjukvårdspersonal som ska vårdkontaktregistreras. Sluten vård (vårdtillfälle) Med sluten vård avses vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (Socialstyrelsens termbank). Inskrivning är en händelse när ett vårdtillfälle påbörjas och vårdplats i sluten vård ställs till patients förfogande. Inskrivning kräver medicinsk bedömning av patientens tillstånd. (Socialstyrelsens termbank).

5 Sida 5 (10) Besök som övergår till inläggning Om ett planerat eller oplanerat besök i öppen vård övergår till inskrivning vid vårdenhet i sluten vård gäller följande: Ändring av ankomstregistrerat besök: o Ändra kontaktform i det ankomstregistrerade besöket till kod 26 = Besök som övergår till inläggning. Medicinsk registrering: o Besöket ska diagnosregistreras med diagnoskoden U99.9 Diagnosinformation saknas. o Åtgärden ska registreras med koden XS100 Oplanerad inskrivning till sluten vård. Denna åtgärdskod används för alla öppenvårdsbesök som leder till akut inläggning på det egna sjukhuset. Dokumentation: o Inläggningsanteckning dokumenteras på aktuell specialistklinik. Patienten ska betala avgift både för besöket och de vårddagar som vårdtillfället omfattar. Medicinskt akut besök på specialistmottagning som inte är akutmottagning Från och med 2015 ska samtliga besök som är medicinskt akuta och som sker på specialistmottagning som inte är akutmottagning registreras med besökstypen Medicinskt akut. Med medicinskt akut avses besök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning. Besök som sker oplanerat men inte kräver omedelbar bedömning omfattas inte. Distansvård Med distansvård avses distanskonsultation eller distansbehandling. Distanskonsultation innebär att hälso- och sjukvårdspersonal under pågående vårdkontakt konsulterar annan hälso- och sjukvårdspersonal via video/webb. Distansbehandling innebär ett möte på distans via video/webb mellan patient och självständig hälso- och sjukvårdspersonal. Distansbehandling jämställs med personligt besök ur avgiftshänseende och ingår i högskostandsskyddet. Nytt är att patientavgift betalas vid den vårdinrättning som patienten besöker. Om patienten inte besöker en vårdinrättning vid distansbehandlingen uttas avgift, via fakturering, av den enhet som genomför distansbehandling. Exempel 1: (Distanskonsultation) En patient har ett bokat läkarbesök på Övertorneå hälsocentral med planerad konsultation av hudläkare på Sunderby sjukhus via video.

6 Sida 6 (10) På Övertorneå hälsocentral bokas ett läkarbesök: Besöket vårdkontaktregistreras som läkarbesök på Övertorneå hälsocentral, besöksavgift som vid ett läkarbesök. Läkarbesöket dokumenteras på Övertorneå hälsocentral. Besöket registreras med specialstudiekoden z-web På Hudkliniken i Sunderbyn bokas distanskonsultation: Mottagning: ehäl ehälsa Besöksorsak: aktuell besöksorsak Besökstyp: k Konsultation Besöksform: 30 Distanskonsultation Patienten ankomstregistreras i AN24 Ankomstregistrering utan avgift med avgiftstyp: 17 Ingen avgift. Observera! Ingen avgift ska tas ut av Sunderbyn eftersom patienten redan har betalat. Avgiftstyp Ö1 får inte användas eftersom det fakturerar hemlandstinget för utomlänspatienter. På hudkliniken i Sunderbyn upprättas dokumentation av den läkare som konsulterades. Exempel 2 (Distansbehandling) Patient har ett bokat läkarbesök på kirurgkliniken, Sunderby sjukhus, som genomförs via video från Gällivare sjukhus: På Gällivare sjukhus bokas ett sjuksköterskebesök/undersköterskebesök enligt nedan. Besök till ssk/usk Besökstyp: ka, kontakt annan Besöksform: 00 Avgiftstyp: D3 = 200 kr Besöket ankomstregistreras i Gällivare. Sjuksköterskan i Gällivare dokumenterar att en distansbehandling har genomförts, ange vilken klinik som distansbehandlat. På Sunderby sjukhus bokas ett läkarbesök på kirurgkliniken enligt nedan. Besökstyp: å Återbesök Besöksform 31 Distansbehandling Patienten ankomstregistreras i AN24 Ankomstregistrering utan avgift med avgiftstyp: 17 Ingen avgift. Observera! Ingen avgift ska tas ut av Sunderbyn eftersom patienten redan har betalat. Avgiftstyp Ö1 får inte användas eftersom det fakturerar hemlandstinget för utomlänspatienter. Dokumentation för läkarbesöket sker på kirurgkliniken i Sunderbyn. Exempel 3 (Patienten i hemmet) En patient genomför en vårdkontakt från sitt hem med hjälp av videoutrustning. Vårdkontakt bokas på den vårdenhet som patienten kopplas upp mot.

7 Sida 7 (10) Besökstyp: å Återbesök Besöksform: 31 Distansbehandling Avgiftstyp: D3 = 200 kr, betalningssätt faktura utan faktureringsavgift. Dokumentation upprättas på vårdenheten av den hälso- och sjukvårdspersonal som genomfört besöket. Exempel 4 (Distanskonsultation på jourtid) En patient söker under jourtid på Haparanda hälsocentral och jourläkaren finns på Kalix sjukhus. Sjuksköterskan tar emot patienten och bedömer om läkare ska konsulteras. När sjuksköterskan bedömer att läkaren ska konsulteras registreras vårdkontakten enlig nedan: Vårdkontakten registreras på Haparanda hälsocentral. Besökstyp: o, oplanerat besök Besöksform: 00 Enskilt besök på vårdenhet Avgiftstyp: J3 =300 kr på jourtid Vårdkontakten diagnosregistreras med specialstudiekoden z-web. Haparanda hälsocentral dokumenterar sjuksköterskebesöket och anger även varifrån läkaren distanskonsulterats så att det framgår på vilken inrättning och klinik läkarens journalanteckning finns. Kalix jourmottagning ankomstregistrerar vårdkontakten i AN24 Ankomstregistrering utan avgift. Besökstyp: k, konsultation Besöksform: 30 Distanskonsultation Avgiftstyp: 17 Ingen avgift Observera! Ingen avgift ska tas ut av Kalix eftersom patienten redan har betalat. Avgiftstyp Ö1 får inte användas eftersom det fakturerar hemlandstinget för utomlänspatienter. Dokumentation sker på Kalix jourmottagning av den behandlande läkaren. Distansbehandling förekommer inom psykiatrin inom den egna kliniken. I de fall den distansbehandlande läkaren finns upplagd på kliniken och patienten ankomstregistreras till läkaren gäller besökstyp å eller n och besöksform 31, avgiftstyp D3. Besöksform Kod Besöksform Definition/Beskrivning Kommentar 00 Enskilt besök på vårdenhet 01 Teambesök på vårdenhet Öppenvårdsbesök på vårdenhet där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Öppenvårdsbesök på vårdenhet där en patient möter ett vårdteam

8 Sida 8 (10) Kod Besöksform Definition/Beskrivning Kommentar 02 Gruppbesök på vårdenhet 03 Gruppteambesök på vårdenhet Öppenvårdsbesök på vårdenhet där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Öppenvårdsbesök på vårdenhet där flera patienter möter ett vårdteam 04 Enskilt besök i hemmet Öppenvårdsbesök i en patients bostad eller motsvarande där patienten möter en hälsooch sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. 05 Teambesök i hemmet Öppenvårdsbesök i en patients bostad eller motsvarande där patienten möter ett vårdteam 06 Enskilt besök på annan plats 07 Teambesök på annan plats 08 Telefon- och brevkontakt för (kvalificerad) vård 20 Gruppbesök på annan plats 21 Gruppteambesök på annan plats 22 Familjebesök på vårdenhet 23 Familjebesök på annan plats Öppenvårdsbesök på annan plats där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Öppenvårdsbesök på annan plats där en patient möter ett vårdteam Telefon- och brevkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Öppenvårdsbesök på annan plats där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Öppenvårdsbesök på annan plats där flera patienter i grupp möter ett vårdteam Öppenvårdsbesök där närstående tillsammans med patient möter hälso- och sjukvårdspersonal Öppenvårdsbesök på annan plats där närstående tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal 24 Indirekt patientkontakt Ställningstagande/bedömning utan att patienten är närvarande. 25 Anhörigkontakt Vårdkontakt där patienten företräds av anhörig eller närstående 26 Besök som övergår till inläggning 27 Besök på egen mottagning Vårdkontakt i öppenvård, planerad eller oplanerad, som övergår till inläggning i sluten vård 28 Familjebesök i hemmet Öppenvårdsbesök i hemmet där närstående tillsammans med patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 30 Distantskonsultation via video/webb 31 Distansbehandling via video/webb Distanskonsultation via video/webb med patient + hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats Distansbehandling via video/webb med patient + hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats Familjebesök räknas som planerat besök. Besöket registreras på patienten. Familjebesök räknas som planerat besök. Besöket registreras på patienten Ej att förväxla med anhörigkontakt Vårdkontakten registreras på patienten Familjebesök räknas som planerat besök. Besöket registreras på patienten

9 Sida 9 (10) Kontakttyp (Besökstyp i ankomstregistreringen) Kod Kontakttyp/Besökstyp Definition/Beskrivning Kommentar o Besök oplanerat Öppenvårdsbesök för vilket tid inte avtalats no Nybesök, oplanerat Öppenvårdsbesök för vilket tid inte avtalats och inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande n Nybesök, planerat Öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats och inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande åo Återbesök, oplanerat Öppenvårdsbesök för vilket tid ej avtalats och har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande å Återbesök, planerat Öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats och har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, hälsocentral eller motsvarande k Konsultation Vårdkontakt där patienten direkt eller indirekt bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde, och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande hälso- och sjukvårdspersonal kp Kontakt, provtagning Vårdkontakt för ordinerad provtagning telk Telefonkontakt Vårdkontakt per telefon avseende kvalificerad hälso- och sjukvård brev Brevkontakt Vårdkontakt via brev, e- post, fax, telemedicin, SMS etc. avseende kvalificerad hälso- och sjukvård ka Kontakt, annan Vårdkontakt som inte faller in under någon av Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Med medicinskt verksamhetsområde etc. avses vårdenhet (klinik eller hälsocentral) Patienten har ett pågående vårdtillfälle på remitterande enhet. Konsultation registreras på konsulterad enhet. Används t.ex. för att planera in i tidbok.

10 Sida 10 (10) Kod Kontakttyp/Besökstyp Definition/Beskrivning Kommentar de övriga kontakttyperna men som av praktiska skäl behöver registreras på vårdenheten. Räknas inte in i nationell besöksstatistik. Används i avvaktan på VAS-utveckling mao Medicinskt akut Med medicinskt akut avses besök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning. Besök som sker oplanerat men inte kräver omedelbar bedömning omfattas inte. Psykiatrisk vårdform (Intagningsform i VAS) Kod A B C D E F G H I J K Definition/Beskrivning Socialstyrelsen (SoS) Frivillig psykiatrisk vård Frivillig sluten psykiatrisk vård under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård Frivillig sluten psykiatrisk vård under pågående rättspsykiatrisk vård Sluten psykiatrisk tvångsvård enligt LPT Sluten rättspsykiatrisk vård enligt LRV med särskild utskrivningsprövning Sluten rättspsykiatrisk vård enligt LRV utan särskild utskrivningsprövning Sluten rättspsykiatrisk vård enligt LRV, övrig vård Öppen psykiatrisk tvångsvård enligt LPT Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård enligt LRV med särskild utskrivningsprövning Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård enligt LRV utan särskild utskrivningsprövning Psykiatrisk vård före ställningstagande om intagningsbeslut - kvarhållning Övriga dokument kopplat till vårdkontaktsregistrering Avgiftstyper i VAS Länsstrategi distansvård

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman Registrering och Datainsamling i VG Primärvård 2012-10-10 Lars Björkman Vad ska insamlade uppgifter användas till VG Primärvård Beräkning av ersättningssystemets komponenter Underlag för uppföljning enligt

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (9) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Samverkan i praktiken - erfarenheter efter 10 år Vad är nästa steg? Agnetha Karlberg, Norrbottens läns landsting Ewa Lundström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 40 mil Norrbotten läns landting 252

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Anette Johansson Avdelningschef Sekretariatet Verksamhetsområde 2 Länssjukhuset i Halmstad 1 Verksamhetsområde 2 2009 omorganiserades Länssjukhuset

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Cosmicrutiner i det dagliga Rehabsamordningsarbetet

Cosmicrutiner i det dagliga Rehabsamordningsarbetet Cosmicrutiner i det dagliga Rehabsamordningsarbetet Framtaget av rehabsamordnarnas Cosmicgrupp under 2010: Monica Assernäs Elin Bjurhed Amelie Poppeldal-Johansson I samarbete med Britt Karlsson och Johan

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Wallén Verksamhetssamordnare Tfn 016-10 40 23 2007-11-29 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Patientnämndens Årsberättelse 2013

Patientnämndens Årsberättelse 2013 Patientnämndens Årsberättelse 2013 Layout Pia Aprea 2014 Patientnämnden i Skåne Årsberättelse 2013 Inledning Under 2013 registrerades 4 954 ärenden hos Patientnämnden i Skåne, vilket är en kraftig ökning

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Slutrapport Revision av registreringsrutiner inom psykiatrin i Stockholms läns landsting Oktober 2011 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Revision av registreringsrutiner inom psykiatrin i Stockholms läns landsting Oktober 2011 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport av registreringsrutiner inom psykiatrin i Stockholms läns landsting Oktober Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 4 1. Uppdrag... 6 2. Syfte...

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Bakgrund Inom Vilhelmina kommun bor ca 172 personer i särskilt boende. Enheterna är följande: Åsbacka äldreboende,

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD 2008-11-14 1 AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer