Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015"

Transkript

1 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum:

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik

3 Inledning Detta dokument är ett stöd för tolkning av Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 och innehåller exempel på hur rapportering ska ske. Dokumentet är en sammanställning av frågor från vårdgivare som besvarats av Vårdinformatik. Om det uppstår situationer där dokumentets exempel inte anses vara tillämpbara ska frågan skickas in till Vårdinformatik för behandling. Dokumentet uppdateras löpande och alla frågor är daterade. Frågor besvarade före 2014 är daterade Senast tillagda eller ändrade frågor är gråmarkerade. Sida 1

4 Innehållsförteckning Inledning BEGREPP OCH BESKRIVNINGAR VÅRDHÄNDELSE MED PATIENTKONTAKT VÅRDKONTAKT (VÅRDKONTAKT) ÖPPEN VÅRD Vårdkontakter i öppen vård Enskilt öppenvårdsbesök Gruppbesök på mottagning Teambesök Konferens med patient Gruppteambesök på mottagning Enskilt hembesök Enskilt besök på annan plats Teambesök i hemmet Teambesök på annan plats Telefonkontakt med patient eller företrädare för patient, avseende kvalificerad hälso- och sjukvård VÅRDHÄNDELSE UTAN PATIENTKONTAKT Skriftlig vårdkontakt Konferens om patient Närståendeutbildning Närståendesamtal. Information och rådgivning med företrädare för patienten Öppenvårdsbesök som övergår till vårdtillfälle SLUTEN VÅRD Öppenvårdsbesök under pågående slutenvård inklusive permission Konsultation under vårdtillfälle Överflyttningar mellan olika kliniker/verksamhetsområde DIAGNOS OCH ÅTGÄRD Sida 2

5 1. BEGREPP OCH BESKRIVNINGAR 2. VÅRDHÄNDELSE MED PATIENTKONTAKT VÅRDKONTAKT (VÅRDKONTAKT) 3. ÖPPEN VÅRD Patient med flera hälsoproblem ( ) En patient träffar husläkaren på ett bokat besök för sin kroniska huvudvärk. Vid besöket tar patienten även upp problematik med värk i ett knä. Hur ska detta rapporteras? Ett planerat besök hos läkare ska rapporteras. Båda besvären kan diagnoskodas om de anses haft betydelse för vårdkontakten. Patient som träffar fler hälso- och sjukvårdspersonal vid samma tillfälle, vaxpropp ( ) En patient träffar husläkaren för obehag och upplevelse av nedsatt hörsel på ena örat. Husläkaren konstaterar vaxpropp och beslutar att örat behöver spolas vilket utförs på delegation av en sjuksköterska vilket görs i anslutning till läkarens bedömning. Efter spolningen gör husläkaren en ny bedömning och konstaterar att ingen ytterligare åtgärd behövs. Hur ska detta rapporteras? Ett planerat besök hos läkare ska rapporteras, sjuksköterskan har inget behandlingsansvar och tar inget beslut kring vidare behandling/åtgärd, sjuksköterskan assisterar läkaren. Patient som träffar fler hälso- och sjukvårdspersonal vid samma tillfälle, årskontroll av diabetes ( ) En patient har bokad tid hos sin diabetessjuksköterska för årskontroll och sin husläkare för kontroll av sin diabetes, samma dag. Hur ska detta rapporteras? Ett sjuksköterskebesök och ett läkarbesök rapporteras. Båda besöken innehåller självständiga bedömningar och/eller åtgärder, besöken bokades in efter varandra för att underlätta för patienten. Sida 3

6 Gruppbesök och individuell terapi samma dag ( ) En patient har ett bokat gruppbesök för sin depression som leds av en psykolog, efter gruppbesöket har patienten ett bokat besök för individuell terapi hos samma psykolog. Hur ska detta rapporteras? Ett gruppbesök hos psykolog och ett enskilt besök hos psykolog. Besöken innehåller olika åtgärder och hade kunnat ske vid olika tidpunkter, besöken bokades in efter varandra för att underlätta för patienten Vårdkontakter i öppen vård Avliden (dödsbevis) ( ) En person förs till akuten och där konstateras att patienten är avliden. Läkare utfärdar dödsbevis. För att kunna beskriva denna händelse gör vi en besöksregistrering. Är detta korrekt? Ja Enskilt öppenvårdsbesök Möte med patient, försäkringskassa m fl ( ) Avstämningsmöte med försäkringskassan m fl. Mötet sker på mottagningen tillsammans med patienten, patientens make, arbetsgivare samt behandlande läkare. Ska detta registreras som ett teambesök? Nej, mötet ska rapporteras som ett enskilt läkarbesök, eftersom det är en (1) hälso- och sjukvårdpersonal som deltar. Åtgärdskoden XS013 (Avstämningsmöte med försäkringskassan) kan rapporteras. Att ledsaga en patient från hemmet till en vårdcentral (2013) Hur registrerar man att ett team åker hem till en patient, hämtar patienten och följer denna till ett läkarbesök eller en provtagning vid en vårdcentral och sedan följer patienten åter till hemmet? Sida 4

7 Att ledsaga en patient är inte att betrakta som en vårdkontakt och ska inte rapporteras. Sjuksköterska som utför pricktest ( ) Patient kommer till bokat besök hos en sjuksköterska för ett pricktest. Sjuksköterskan utför pricktestet och bedömer resultatet och meddelar patienten att denne inte behöver träffa någon läkare. Ska detta registreras som ett sjuksköterskebesök? Ja, sjuksköterskan gör en medicinsk bedömning och tar beslut om fortsatt åtgärd/behandling. Läkarinsats vid besök hos annan personalkategori ( ) Om en läkare konsulteras vid ett besök hos annan personalkategori, ska detta registreras som två olika besök, endast som ett läkarbesök eller som ett teambesök? Det beror på läkarens insats. Om läkaren gör en mindre insats, t ex skriver ett recept rapporteras endast ett enskilt besök hos den andra personalkategorin. Om läkaren tar över det medicinska ansvaret, t ex gör en suicidriskbedömning rapporteras endast ett enskilt läkarbesök. Ett teambesök på mottagning ska vara bokat som sådant och innebär att minst två självständiga hälso- och sjukvårdspersonal träffar patienten tillsammans. Besök hos sjuksköterska, ordination av läkare som inte träffar patienten (2013) Läkare granskar journal och ordinerar behandling men träffar inte patienten. Patienten träffar sjuksköterskan som ger behandling med stöd av läkarens ordination. Sjuksköterskan tar prov och ger injektion/infusion. Ska detta registreras som läkarbesök eller sjuksköterskebesök? Detta rapporteras som ett sjuksköterskebesök. Att läkare har granskat journalen och ordinerat behandling dokumenteras i journalen men ska inte rapporteras som en vårdkontakt. Sida 5

8 Gruppbesök på mottagning Information och undervisning Skolor (2013) Hur ska så kallade diabetesskolor och smärtskolor registreras? Skolor såsom diabetesskolor, smärtskolor, där flera patienter möter en eller flera självständiga hälso- och sjukvårdspersonal, ska rapporteras med en vårdkontakt varje dag som patienten deltar. Rapporteringen görs på följande sätt: Gruppbesök (en hälso- och sjukvårdspersonal möter flera patienter) eller gruppteam (ett vårdteam möter flera patienter) Den som har behandlingsansvaret vid det aktuella besöket ska rapportera besöket och anges som "vårdgivare 1. Övriga medverkande hälso- och sjukvårdspersonal ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. Aktuell diagnoskod Åtgärdskod GB009 (Information och undervisning riktad till patient; Information till och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag) Tiden för åtgärden och andra åtgärder kan men behöver inte rapporteras Teambesök Är besök hos kurator och läkare ett teambesök? ( ) En patient har en pågående behandling hos en kurator. Nu planeras ett teambesök (med kurator och läkare) för fortsatt vårdplanering. Efter minuter är planeringen klar, läkaren lämnar rummet och kuratorn har ett stödsamtal resten av den bokade tiden. Hur ska detta rapporteras? Är det ett teambesök, ett läkarbesök eller ett teambesök + ett kuratorsbesök? Rapporteras som ett teambesök Konferens med patient Sida 6

9 Gruppteambesök på mottagning Medverkan i gruppteambesök Skolor ( ) "Njurskola" - sjuksköterskan deltar vid samtliga tillfällen och är sammankallande. Sjuksköterskan registrerar öppenvårdskontakten som ett gruppteambesök med åtgärdskoden GB009 (Information och undervisning riktad till patient). Dietist, kurator och sjukgymnast deltar vid olika tillfällen. Kurator och sjukgymnast kommer från egna kliniken. De registrerar inte någon öppenvårdskontakt, är det korrekt? Endast ett gruppteambesök ska rapporteras oavsett om deltagarna kommer från olika kliniker/verksamhetsområden eller endast en Enskilt hembesök Enskilt besök på annan plats Teambesök i hemmet Teambesök på annan plats Telefonkontakt med patient eller företrädare för patient, avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Bedömning av provsvar och ordination av läkemedel (2013) 1. Patienten går till labb och tar prov. 2. Läkare bedömer provsvaret utan att träffa patienten och gör en läkemedelsordination. 3. Sjuksköterska ringer upp patienten och meddelar läkarens bedömning och läkemedelsordination. 1. Rapporteras inte. 2. Rapporteras inte. 3. Rapporteras som telefonkontakt med sjuksköterska. Sida 7

10 Telefonkontakt om sjukintyg eller recept (2013) Patient ringer till läkare för få ett sjukintyg eller ett recept förlängt. Läkaren skriver intyget eller receptet. Vi registrerar en telefonkontakt med åtgärdskoden GD002 (Enkelt intyg) eller DT026 (Ordination av läkemedel). Är detta korrekt? Ja, under förutsättning att läkaren tar ställning till patientens aktuella hälsotillstånd och gör en kvalificerad medicinsk bedömning rapporteras detta som en vårdkontakt. Telefonkontakt pga utvärdering av läkemedel (2013) Telefonkontakten är planerad pga justering av blodtrycksmediciner. Vid senaste tillfället ändrades doseringen av läkemedlet, blodtrycket låg alldeles för lågt men steg då medicinen togs bort helt och hållet. Blodtrycket ligger nu helt bra. Telefonkontakten registreras med åtgärdskoden DT026 (Ordination av läkemedel). Är detta en korrekt registrering? Ja, eftersom telefonkontakten omfattar en medicinsk bedömning och beslut om behandling. Telefonkontakt inom förlossningsvården (2013) Vi ger rådgivning till kvinnor som ringer hit med ett begynnande värkarbete. De ringer sedan efter några timmar och kommer därefter till sjukhuset för förlossning. Det kan vara rådgivande telefonsamtal varje dygn. Vi journalför alla samtal. Ska telefonsamtalen rapporteras? Nej, telefonsamtalen ska inte rapporteras. Telefonkontakt med stomiterapeuten (2013) Patienten har problem med stomin. Det har läckt hela helgen. Stomiterapeuten föreslår Stomhesive puder som underlag för att torka upp huden. Därefter ska patienten sätta dit den convexa plattan utan ring eller pasta. Om det inte bli bra så får patienten återkomma på ett mottagningsbesök. Stomiterapeuten skriver ut hjälpmedelskort. Är det korrekt att registrera en telefonkontakt? Ja, en medicinsk bedömning görs och beslut fattas om behandling. Sida 8

11 Telefonkontakt med sjuksköterska och ordination av läkare (2013) Sjuksköterska har kontakt med en förälder per telefon angående barnets medicin. Sjuksköterskan bedömer att barnet/patienten behöver öka dosen på medicinen. Sjuksköterskan kontaktar läkaren och läkaren bedömer efter information från sjuksköterskan att det är relevant att öka dosen. Läkaren skriver en journalanteckning och skriver ut recept på samma medicin som patienten haft tidigare men ordinerar en högre dos. Föräldern ringer senare och lyssnar med sjuksköterskan som informerar om att recept finns att hämta på apoteket. Hur registreras telefonkontakterna? En telefonkontakt med sjuksköterska rapporteras. Förberedelse inför läkarbesök och brevkontakt med patient (2013) Vi får remiss på patienter som har problem med snarkning och andningsuppehåll. Innan läkarbesöket skickar vi remiss till neurofysiologen för att patienten ska genomgå en sömnregistrering i hemmet. Vi skickar även brev till patienten med ett frågeformulär som patienten ska fylla i och sända åter till kliniken. Remiss, svar från sömnregistreringen samt frågeformuläret ligger till grund för prioriteringen av hur snabbt patienten ska få tid för läkarbesöket. Ska detta registreras? Nej, varken brevkontakt med patient eller förberedelse inför ett läkarbesök ska rapporteras. 4. VÅRDHÄNDELSE UTAN PATIENTKONTAKT Röntgenrond (2013) Ska granskning av röntgenbilder registreras som en öppenvårdskontakt med åtgärdskoden XS008 (Konferens om patient)? Nej. Sida 9

12 Får åtgärden GD001 (Anmälan enligt lag) registreras som en vårdhändelse utan patientkontakt? (2013) Kan åtgärdskoden GD001(Anmälan enligt lag) till exempel smittskyddslagen registreras som en vårdhändelse utan patientkontakt? Vad gäller för smittspårning? Nej, åtgärdskoden GD001(Anmälan enligt lag) och åtgärdskoden AV097 (Smittspårning) ska inte rapporteras som en vårdhändelse utan patientkontakt. Åtgärdskoderna ska rapporteras vid en vårdkontakt med patient. Rapportering av intyg (2013) Ska intygsskrivande (enkelt intyg/omfattande intyg) rapporteras som en vårdhändelse utan patientkontakt? Nej. Dessa åtgärder ska rapporteras i samband med vårdkontakt med patient. Remiss till annan mottagning (2013) Läkaren skriver remiss till gastromottagningen efter att ha sett alarmerande provsvar. Provet beställdes vid senaste läkarbesöket. Ska granskningen av provsvaret och remissen registreras? Nej, varken granskningen av provsvaret eller remissen ska rapporteras som vårdkontakt Skriftlig vårdkontakt 4.2. Konferens om patient Konferens om patient (2013) Vilka konferenser får vi rapportera? Sida 10

13 Exempel på konferenser som kan rapporteras är tumörkonferenser, där specialister från olika verksamhetsområden (kirurgi, onkologi, patologi) tillsammans granskar patientfall och gemensamt tar beslut om fortsatt behandling. Konferensen ska rapporteras av den som har det huvudsakliga behandlingsansvaret. Avdelningsronder, rapportering vid byte av arbetspass, råd från en kollega till en annan ska inte rapporteras som konferens Närståendeutbildning 4.4. Närståendesamtal. Information och rådgivning med företrädare för patienten 4.5. Öppenvårdsbesök som övergår till vårdtillfälle Tidpunkt när patienten skrivs in i sluten vård ( ) Vilken tidpunkt gäller när patienten skrivs in i sluten vård från ett akutbesök. När läkaren har tagit beslutet eller när patienten flyttas till vårdavdelning? Problemen uppstår vid midnatt om det ska bli en eller flera vårddagar. Inskrivning sker när bedömning av patientens tillstånd kräver att vårdplats ställs till patientens förfogande. Hur ska man koda ett öppenvårdsbesök som leder till att patienten blir inskriven i sluten vård? ( ) Hur ska man koda ett öppenvårdsbesöks som leder till att patienten blir oplanerat inskriven i sluten vård? Öppenvårdsbesöket ska diagnoskodas enligt ICD-10-SE med tillgänglig information och åtgärdskodas med KVÅ-kod XS100 (Oplanerad inskrivning till sluten vård) samt DRG-grupperas om verksamheten använder DRG. Detta gäller alla öppenvårdsbesök som leder till inskrivning oavsett om besöket är planerat eller oplanerat. Sida 11

14 5. SLUTEN VÅRD När är det ett slutenvårdstillfälle? ( ) Om patient skrivs ut från avdelningen till hemmet och återkommer samma dag, har vi som praxis att det blir ett enda vårdtillfälle. Finns det några regler om detta? Om patienten skrivs ut till hemmet och återkommer samma dag, så är det ett nytt vårdtillfälle Öppenvårdsbesök under pågående slutenvård inklusive permission Besök under vårdtillfälle ( ) Patient är inlagd på vårdavdelning och har ett sedan tidigare bokat besök på annan mottagning/klinik. Kan man registrera detta som ett eget besök? Ja, tidigare bokat besök utan medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras där besöket sker Konsultation under vårdtillfälle Behandling, konsultation under vårdtillfälle ( ) När ska KVÅ-koden XS002 (Behandling under vårdtillfälle) respektive XS009 (Konsultation under vårdtillfälle) registreras? Åtgärdskoderna kan dokumenteras i lokala journalsystem men ska inte rapporteras som separata vårdkontakter. Sida 12

15 5.3. Överflyttningar mellan olika kliniker/verksamhetsområde Behandling under vårdtillfälle på annan klinik ( ) Fråga 1: Vi har patienter som flyttar mellan kliniker flera gånger under ett och samma vårdtillfälle. Detta medför administrativa problem och vi missar även ytterfallsersättningen. Det är ofta svårt sjuka patienter som har långa vårdtider. I dessa fall kan det även vara oklart vem som har det medicinska ansvaret för patienten. Kliniken som behandlar patienter för andningsinsufficiens efter stora bukoperationer vill skriva in patienterna på sin klinik. Patienterna behandlas där ungefär ett dygn för CPAP-behandling. Därefter överförs patienterna till vår klinik. Hur ska detta registreras? Fråga 2: Patienten vårdas och opereras på kirurgiska kliniken för en tumör. Efter cirka 6 dygn får patienten en aspirationspneumoni i samband med en reoperation och flyttas över till en akutvårdsavdelning (medicin) för CPAP-behandling. Vårdas där under ett dygn innan patienten överförs till CIVA på grund av försämring. I samband med överflyttningen till CIVA skrivs patienten åter in på kirurgiska kliniken. Hur ska detta registreras? Svar på fråga 1 och 2: Om behandlingen har ett medicinskt samband med vårdtillfället så ska det inte rapporteras som en ny vårdkontakt. I fallen som beskrivs ovan så har CPAPbehandlingen ett samband med vårdtillfällena på kirurgkliniken och får ses som en konsultinsats. Det gäller framförallt kortvariga behandlingar som utförs under dagen eller under ett dygn och/eller är en del av behandlingen av den åkomma som patienten vårdas för. Ersättningen för konsultinsatsen får klinikerna komma överens om. Utredning under vårdtillfälle ( ) Vi har en integrerad öppen och sluten vård där öppenvårdsläkaren sköter patienterna när de ligger inne i sluten vård, psykologer gör även hela utredningar på inneliggande patienter. Ska detta rapporteras som öppenvårdsbesök eller hör det till heldygnsvården? Alla åtgärder som sker när en patient är inskriven i sluten vård och som har ett medicinskt samband med det aktuella vårdtillfället, räknas tillhöra vårdtillfället och ska inte rapporteras som öppenvårdsbesök. Sida 13

16 Behandling under vårdtillfälle på annat sjukhus ( ) Hur ska registreringen göras i de fall patienten överförs till annat sjukhus för åtgärd/behandling som har ett medicinskt samband med vårdtillfället och sedan återförs till remitterande sjukhus? Behandlingar/utförda åtgärder som har medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras av klinik/sjukhus där patienten är inskriven i sluten vård. Detta gäller oavsett om en åtgärd utförs på annan klinik/sjukhus än den där patienten är inskriven. Utförs åtgärden under dagen och/eller är en del av behandlingen av den åkomma som patienten vårdas för, ska åtgärden ses som en konsultinsats. Ersättningen för konsultinsatsen får sjukhusen komma överens om. Strålbehandling och dialysbehandling är undantagna från detta. Flyttningar mellan kliniker (2013) En patient behandlas för bröstsmärtor på medicinkliniken. Ramlar ur sängen på natten och bryter höften. Remitteras till ortopedkliniken och opereras för sin kollumfraktur. Vårdas där under några dygn. Patienten skrivs sedan åter in på medicinkliniken för fortsatt utredning/behandling av sina bröstsmärtor. Hur ska detta registreras? Detta rapporteras som tre vårdtillfällen, eftersom patienten remitteras till ortopedkliniken för åtgärd som inte har medicinskt samband med vårdtillfället på medicinkliniken. 6. DIAGNOS OCH ÅTGÄRD Hur kodar man minnesutredning? ( ) Hur kodar man minnesutredning i öppen vård? Det är den vid vårdkontaktens slut formulerade huvuddiagnosen som ska klassificeras och rapporteras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges, ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. Under Sida 14

17 pågående utredning anges som huvuddiagnos en kod för patientens symtom exempelvis någon av följande: R41.3 Minnesstörning UNS R41.8A Lindrig kognitiv störning, subjektiv Även R41.8W Andra symtom och sjukdomstecken (dessa beskrivs) som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning kan vara aktuell. Om man under utredningen påvisar en objektiv minnesstörning men ännu inte har hållpunkter för en demensdiagnos kan koden F06.7 Lindrig kognitiv störning användas. Vid vårdkontakt där utredningen avslutas anges kod för den huvuddiagnos läkaren kommit fram till. Det kan vara en sjukdomsdiagnos, exempelvis hypothyreos, en lindrig kognitiv störning eller en demensdiagnos. Kvarstår patientens symtom utan att utredningen visat något bakomliggande tillstånd kan symtomkoderna ovan fortsatt vara aktuella. Om man, efter utredning, kommer fram till att inget av dessa tillstånd föreligger kan man, vid utredningens avslutande, som huvuddiagnos ange Z03.2A Observation för misstänkt kognitiv störning. Åtgärder av betydelse för besöket anges enligt KVÅ. Exempel på koder är: PA009 Bedömning av minnesfunktioner (Bedömning av korttidsminne, långtidsminne samt att återge minnen.) AA052 Screeningtest av kognitiva funktioner i samband med demensutredning Testas med MMSE-SR formulär (pdf)(mini Mental State Examination, svensk revidering) och MMSE-SR manual (pdf). Utöver detta kan en lång rad åtgärdskoder vara aktuella att rapportera under utredningen, exempelvis koder för Neuropsykologisk undersökning, Undersökning av kommunikationsförmåga, Klinisk funktions- och aktivitetsbedömning, Psykosocial utredning, DT hjärna, MRT hjärna och Lumbalpunktion. Vid utvidgad utredning (steg II-utredning eller fullständig utredning) enligt Regionalt Vårdprogram Demens 2011 SLL, rapporteras åtgärdskod UU013, UU014 och UU015 enligt följande: UU013 Minnesutredning steg II påbörjad: Rapporteras vid den första vårdkontakt som är starten på en utvidgad utredning (steg IIutredning eller fullständig utredning) enligt Regionalt Vårdprogram Demens. UU014 Minnesutredning steg II pågående: Rapporteras vid vårdkontakter som är en del av en utvidgad utredning (steg II-utredning eller fullständig utredning) enligt Regionalt Vårdprogram Demens UU015 Minnesutredning steg II avslutad: Rapporteras vid den avslutande vårdkontakten i en fullt genomförd utvidgad utredning (s.k. steg II-utredning eller fullständig utredning) enligt Regionalt Vårdprogram Demens. Med en fullständig utredning avses att tillämpliga Sida 15

18 delar av i vårdprogrammet ingående undersökningar har genomförts och dokumenterats samt att diagnos har ställts efter diagnosrond/diagnoskonferens. Sida 16

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4711 sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik vardinformatik@sll.se

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp 2017-03-15 Dnr 32041/2016 1(5) Resultat av terminologiremiss om och relaterade begrepp Begreppen i denna sammanställning är resultatet av ett terminologiarbete. Begreppen har förankrats dels internt på

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats.

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. 2014-12-02 4 1(7) Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. Definition direktinläggning Inläggning på akutgeriatrisk vårdplats av multisjuk äldre patient i

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes Journalgranskning avseende användande av tilläggskod T91 för rapportering av rehabiliteringsinsatser under 2012 vid Brommageriatriken och Danderydsgeriatriken i Stockholms läns landsting Veronika Stemme

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen 2 (7) Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 Webdoc:... 3 Övriga journalleverantörer:... 3

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2017-03-08 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 CGM J4:... 3 Webdoc:... 3 Rapp:... 4 Övriga journalleverantörer:...

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade

Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade vården 2012-12-16 Uppdrag avseende landstingens regelverk och registrering av vårdkontakter

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av:

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av: 1(5) Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl. hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/väelvårdsplats Västmanlandsmodellen Demensutredning och uppföljning för personer i ordinärt boende Patientansvarig

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering

Vårdkontakter regler vid registrering Upprättare: Gunilla Lindqvist, Informatiksamordnare Margareta Högström, Kvalitetsutvecklare Revisionsnr Diarienr. 1() Granskare: Ingrid Åsberg, Verksamhetsutvecklare Fastställandedatum 2010-09-16 Fastställare:

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07 PM Vård av patient med behov av specialiserad palliativ vård Enhet/förvaltning: Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Förvaltningschef Bengt Wittesjö, Blekingesjukhuset Förvaltningschef Anders Rehnholm, Primärvården

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman Registrering och Datainsamling i VG Primärvård 2012-10-10 Lars Björkman Vad ska insamlade uppgifter användas till VG Primärvård Beräkning av ersättningssystemets komponenter Underlag för uppföljning enligt

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva Slutrapport av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Sabbatsberg, Handen och Järva April Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning...

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering Hälsooch sjukvård Region Gävleborg

Vårdkontakter regler vid registrering Hälsooch sjukvård Region Gävleborg Diarienr: Ej tillämpligt 1(15) Dokument ID: 09-31022 Fastställandedatum: 2016-02-16 Revisionsnr: 5 Giltigt t.o.m.: 2018-02-16 Upprättare: Gunilla M Siltberg Lindqvist Fastställare: Staffan Gullsby Vårdkontakter

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Rutinbeskrivning. Uppföljning av tillgänglighet Primärvård

Rutinbeskrivning. Uppföljning av tillgänglighet Primärvård Rutinbeskrivning Uppföljning av tillgänglighet Primärvård Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) Byte av Diarie från ITC 2011-243

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Avdelningen för vårdinformatik Diarienummer: LS Slutrapport. Granskning av indirekta kontakter och telefonkontakter i SLL 2008

Avdelningen för vårdinformatik Diarienummer: LS Slutrapport. Granskning av indirekta kontakter och telefonkontakter i SLL 2008 Avdelningen för vårdinformatik Diarienummer: LS 0902-0110 Slutrapport Granskning av indirekta kontakter och telefonkontakter i SLL 2008 Mars 2009 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Sjukgymnast - alla kontakttyper Sjukgymnast alla kontakttypsgrupp 20110115 Personaluppdrag Kontakttyp klartext Kontakttyp JIII Beskrivning Kommentarer

Sjukgymnast - alla kontakttyper Sjukgymnast alla kontakttypsgrupp 20110115 Personaluppdrag Kontakttyp klartext Kontakttyp JIII Beskrivning Kommentarer Sjukgymnast - alla kontakttyper Sjukgymnast alla kontakttyps 20110115 Personaluppdrag Kontakttyp klartext Kontakttyp JIII Beskrivning Kommentarer SGsjg Mottbesök Öppenvårdsbesök på mottagning, där en SGsjg

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för kuratorer inom primärvården. - en översikt

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för kuratorer inom primärvården. - en översikt Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för kuratorer inom primärvården - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ, för kuratorer

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer