REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik Version 1.0 HSN REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

2 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING BEGREPP OCH BESKRIVNINGAR VÅRDKONTAKT ÖPPEN VÅRD Vårdkontakter i öppen vård Enskilt besök Gruppbesök på mottagning Teambesök Gruppteambesök på mottagning Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Indirekt vårdkontakt Besök som övergår till vårdtillfälle SLUTEN VÅRD Behandling under vårdtillfälle Konsultation under vårdtillfälle Överflyttningar mellan olika kliniker DIAGNOS OCH ÅTGÄRD (primärklassificering) Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärd GERIATRISK VÅRD Geriatrisk sluten vård PSYKIATRISK VÅRD... 14

3 3 (14) 1. INLEDNING Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting (SLL) omfattar både öppen och sluten vård. Rapportering ska göras från patientadministrativa system (PAS). Vårdkontakterna grupperas i NordDRG 2012 för både öppen och sluten vård. Regelverket beskriver vad som ska rapporteras in till SLL. Dessa uppgifter utgör underlag för rapportering till Socialstyrelsens patientregister (PAR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utöver detta kan man i patientjournal dokumentera åtgärdskoder för egen uppföljning. I avtal regleras om indirekta vårdkontakter ska rapporteras. I regelverket används i första hand nationella termer, begrepp och definitioner när sådana finns. I andra hand används regionalt (inom SLL) fastställda begrepp och beskrivningar. Vid rapportering ska ibland regionalt fastställda begrepp tillämpas även om de skiljer sig från de nationella. Kursiv text i dokumentet markerar att begreppet finns beskrivet i nedanstående tabell. Dokumentet Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2012 ingår i regelverket som en bilaga.

4 2. BEGREPP OCH BESKRIVNINGAR 4 (14) Begrepp Beskrivning Kommentar assisterande hälsooch sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i den aktuella vårdkontakten enbart för att assistera behandlingsansvarig bidiagnos ett eller flera tillstånd som utöver huvuddiagnosen haft betydelse för vårdkontakten dagmedicin dagkirurgi dagsjukvård distanskonsultation enskilt besök på mottagning enskilt besök på annan plats (psykiatri) gruppbesök på mottagning gruppteambesök på mottagning hembesök dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver extern kontakt mellan läkare genom remiss, brev, telefon eller telemedicin, där läkare gör en medicinsk bedömning och lämnar remissvar utan patientbesök besök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning besök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats än mottagning eller patientens bostad besök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning besök där fler än en patient samtidigt möter ett vårdteam på mottagning besök i patients bostad eller motsvarande Exempel på dagmedicin kan vara dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård. Länk till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har upprättat en förteckning över vilka DRG som räknas till dagkirurgi. Länk till Socialstyrelsen. Inkluderar dagmedicin och dagkirurgi. Länk till Socialstyrelsen. Skilj från teambesök. Skilj från teambesök på annan plats. Skilj från gruppteambesök. Skilj från gruppbesök.

5 huvuddiagnos hälso- och sjukvårdspersonal indirekt vårdkontakt konferens med patient konferens om patient konsultation nybesök närståendesamtal oplanerat vårdtillfälle oplanerat öppenvårdsbesök planerat vårdtillfälle det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård vårdkontakt utan att patienten är närvarande möte mellan patient och fler än en hälso- och sjukvårdpersonal från ett eller flera vårdområden. möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden utan att patienten är närvarande vårdkontakt där patienten bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande) och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande hälso- och sjukvårdspersonal besök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande närstående företräder patienten vid ett besök utan att patienten är närvarande vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats öppenvårdsbesök för vilket tid inte har avtalats vårdtillfälle för vilket tid har avtalats 5 (14) Se vidare Socialstyrelsens termbank. Kontakten ska kunna knytas till enskild patient. Konferensen kan innebära fysiskt möte eller ske i form av telefon- eller videokonferens. Konferensen kan innebära fysiskt möte eller ske i form av telefon- eller videokonferens. Skilj från distanskonsultation. Oplanerat vårdtillfälle är en administrativ benämning. Oplanerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning. Planerat vårdtillfälle är en administrativ benämning. I den nationella statistiken räknas ett vårdtillfälle som planerat oberoende av när tid avtalats. Med planerad vård i SLL avses att man har överenskommit om en tid i förväg dock senast dagen innan.

6 planerat öppenvårdsbesök preoperativt besök självständig hälsooch sjukvårdspersonal sluten vård teambesök på annan plats (psykiatri) teambesök i hemmet (psykiatri) teambesök på mottagning telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård vårdenhet öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats besök som innehåller förberedelser inför en planerad operation har självständigt behandlingsansvar och gör kvalificerad bedömning av patientens vårdbehov samt planerar och genomför den vårdinsats som behövs hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet besök där en patient möter ett vårdteam på annan plats än mottagning eller patientens bostad besök där en patient möter ett vårdteam i patientens bostad besök där en patient möter ett vårdteam på mottagning kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal som gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård 6 (14) Planerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning. I den nationella statistiken räknas ett öppenvårdsbesök som planerat oberoende av när tid avtalats. Med planerad vård i SLL avses att man har överenskommit om en tid i förväg dock senast dagen innan. Kan innebära möte med flera hälso- och sjukvårdspersonal t ex operatör, anestesiolog m fl. Som självständig hälso- och sjukvårdspersonal räknas även hälso- och sjukvårdspersonal som på delegation av verksamhetschef utför vissa åtgärder och därmed har journalföringsansvar. Skilj från dagsjukvård. Patienten möter hela vårdteamet samtidigt. Patienten möter hela vårdteamet samtidigt. Patienten möter hela vårdteamet samtidigt. Bedömningen av vad som anses vara en vårdenhet sker idag inte med enhetliga nationella principer utan varje huvudman avgör avgränsningen i det enskilda fallet. Vårdenhet kan vara t.ex. vårdcentral, sjukhus, klinik, basenhet, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.

7 vårdgivare vårdkontakt vårdteam statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs grupp av samverkande hälsooch sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter 7 (14) I vårdsystem inom SLL används begreppet i vissa fall med betydelsen hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakt. Inom SLL används dessutom vissa indirekta vårdkontakter. Teamet består av fler än en självständig hälso- och sjukvårdspersonal som gemensamt fattar beslut om fortsatt utredning och/eller behandling. vårdtillfälle vårdkontakt i sluten vård Vårdtillfälle avgränsas av inoch utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). återbesök öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande öppen vård hälso- och sjukvård som inte är Inkluderar dagsjukvård. sluten vård eller hemsjukvård öppenvårdsbesök vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal

8 8 (14) 3. VÅRDKONTAKT Vårdkontakt rapporteras av den vårdenhet, där patienten är inskriven för sluten vård, eller vid öppen vård, den vårdenhet där besöket sker. Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård rapporteras av den vårdenhet som journalför vårdkontakten. Rapporteringen förutsätter att vårdkontakten och underlaget för diagnoser och åtgärder dokumenteras i journalen. 4. ÖPPEN VÅRD Vårdkontakt med läkare i öppen vård ska rapporteras med diagnos- och relevanta åtgärdskoder. Vårdkontakt med andra personalkategorier ska rapporteras med relevanta åtgärdskoder och kan dessutom rapporteras med diagnoskoder Vårdkontakter i öppen vård Vårdkontakter som ska rapporteras: Enskilt besök Rapporteras i PAS som Nybesök enskilt (BTYP 1 0), Återbesök enskilt (BTYP 1), Hembesök (BTYP 2). Besök på akutmottagning ska rapporteras som ett (1) enskilt besök oavsett om patienten bedömts av flera olika specialister på akutmottagningen. Preoperativt besök ska rapporteras som ett (1) enskilt besök. Närståendesamtal där närstående företräder en patient vid ett besök utan patientens närvaro rapporteras på patientens personnummer/patientjournal med aktuell diagnoskod och åtgärdskod XS001 Närståendesamtal Gruppbesök på mottagning Vid gruppbesök ska rapportering ske för samtliga patienter var för sig. Vid information och undervisning till grupp av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter såsom t ex diabetesskolor, smärtskolor eller dylikt rapporteras BTYP 1 8 med aktuell diagnoskod och åtgärdskod GB009 Information och undervisning riktad till patient Teambesök Endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid det aktuella besöket ska rapportera besöket och anges som vårdgivare 1. Övriga medverkande hälso- och sjukvårdspersonal ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. 1 Enligt tabell BTYP i SLL:s codeserver

9 9 (14) Vid konferens med patient och/eller patientens företrädare närvarande rapporteras Teambesök (BTYP 1 A), aktuell diagnoskod och åtgärdskod XS007 Konferens med patient Gruppteambesök på mottagning Vid gruppteambesök ska rapportering ske för samtliga patienter var för sig. Endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid det aktuella besöket ska rapportera besöket och anges som vårdgivare 1. Övriga medverkande hälso- och sjukvårdspersonal ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. Vid information och undervisning av vårdteam till grupp av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter såsom t ex diabetesskolor, smärtskolor eller dylikt rapporteras BTYP B med aktuell diagnoskod och åtgärdskod GB009 Information och undervisning riktad till patient Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök. Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning. Följande kontakter ska inte rapporteras: Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning eller inte. Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till telefonkontakten. Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och provsvar. Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt. Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc Indirekt vårdkontakt Indirekta vårdkontakter som ska rapporteras: Distanskonsultation är en extern kontakt mellan läkare dvs konsultationer utanför den egna vårdenheten/sjukhuset. o Endast den som blir konsulterad rapporterar vårdkontakten. o Rapporteras med BTYP 1 4 o Aktuell diagnoskod o Åtgärdskod XS004 Distanskonsultation. Konferens om patient o Rapporteras med BTYP 1 4 o Aktuell diagnoskod o Åtgärdskod XS008 Konferens om patient. 1 Enligt tabell BTYP i SLL:s codeserver

10 10 (14) o o o Endast den som har det huvudsakliga behandlingsansvaret ska rapportera konferensen. Övriga personalkategorier som deltar i konferensen ska anges som vårdgivare 2, 3 osv och dessa kan dokumentera sin medverkan i den egna vårdenhetens journal. Samtliga patienter som tas upp vid konferensen ska rapporteras var för sig Besök som övergår till vårdtillfälle Besök på akutmottagning som leder till inskrivning i sluten vård vid samma sjukhus ska räknas som en del av vårdtillfället och inte DRG-rapporteras. Ett planerat besök i öppen vård som kompliceras så att patienten måste skrivas in i sluten vård vid samma verksamhetsområde ska räknas som en del av vårdtillfället och inte DRG-rapporteras. 5. SLUTEN VÅRD För att rapportera en vårdkontakt i sluten vård ska det framgå av dokumentationen att läkarens bedömning är att patienten ska vårdas minst över den pågående eller kommande natten. 1 Vårdkontakter i sluten vård ska rapporteras med diagnos- och relevanta åtgärdskoder. Av dokumentationen ska det klart framgå att rapporterade diagnoser varit av betydelse under vårdtillfället. Denna dokumentation bör återfinnas i epikris/slutanteckning Behandling under vårdtillfälle Behandlingar/utförda åtgärder som har medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras där patienten är inskriven i sluten vård. Detta gäller oavsett om en åtgärd utförs på annat ställe än där patienten är inskriven. Undantag från detta är sedan tidigare pågående dialys- och/eller strålbehandling som ska rapporteras som ett besök där behandlingen utförs. Tidigare bokat besök utan medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras där besöket sker Konsultation under vårdtillfälle Konsultation under vårdtillfälle ska inte rapporteras som en separat vårdkontakt. Åtgärder som utförs av den konsulterande hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapporteras som ingående i vårdtillfället när detta DRG-rapporteras. 1 Undantag finns för psykiatrin, se Kompletterande regelverk för rapportering av vårdkontakter inom vuxenpsykiatrisk vård år 2012.

11 5.3. Överflyttningar mellan olika kliniker 11 (14) Om patient av medicinska skäl flyttas mellan olika kliniker ska vården på respektive klinik räknas som ett separat vårdtillfälle. Flytt inom klinik oavsett fysisk lokalisation räknas som ett vårdtillfälle. 6. DIAGNOS OCH ÅTGÄRD (primärklassificering) Diagnoser klassificeras enligt ICD-10-SE, åtgärder enligt KVÅ. För vårdtillfälle och för läkares vårdkontakter i öppen vård exklusive primärvård ska diagnoser och relevanta åtgärder rapporteras till PAR. Indirekta vårdkontakter rapporteras inte till PAR. Härutöver klargör SLL i avtal vad som ska rapporteras av läkare i primärvård och av andra personalkategorier inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos ska tillämpas vid rapporteringen. Särskilda anvisningar finns för diagnosklassificering i öppen vård. I länkar nedan finns vägledande exempel på klassificering i sluten vård respektive öppen vård pdf pdf 6.1. Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en öppenvårdskontakt. Val av huvuddiagnos görs när vårdkontakten avslutas och den då formulerade huvuddiagnosen dokumenteras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. För nedanstående vårdkontakter gäller särskilda klassifikationsregler. cytostatika- eller strålbehandling av malign tumör dialysbehandling av njursvikt eftervård och kontrollundersökning I dessa fall anges kontaktorsaken som huvuddiagnos 1. Sjukdomen som behandlas eller har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Vid utredning av misstänkt sjukdom anges i första hand en symtomdiagnos under pågående utredning. När utredningen avslutas anges den diagnos man kommit fram till, antingen en sjukdomsdiagnos eller en symtomdiagnos. Har man uteslutit den misstänkta sjukdomen kan man, om ingen lämplig sjukdoms- eller symtomdiagnos föreligger, använda en Z-kod för observation för det misstänkta tillståndet. 1 Kontaktorsaken är ingen diagnos men ska i detta sammanhang rapporteras som första kod.

12 För komplikationer till vård gäller att dessa rapporteras som bidiagnoser om de inträffar under ett vårdtillfälle. En komplikation rapporteras som huvuddiagnos om den är den huvudsakliga anledningen till ett nytt vårdtillfälle. 12 (14) En vårdkontakt som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i ICD-10-SE. Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden inte är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden inte är känd) Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnos rapporteras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten Åtgärd För vårdkontakten relevanta åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten ska dokumenteras och rapporteras enligt KVÅ. Länk till Socialstyrelsen. För patient som remitteras för åtgärd som utförs av annan hälso- och sjukvårdspersonal vid vårdenhet som DRG-rapporterar ska denna åtgärd endast rapporteras där den utförs. Om patienten remitteras för åtgärd inom medicinsk service (som inte DRGrapporterar) kan åtgärden rapporteras vid den öppenvårdskontakt/vårdtillfälle då remissen skrivs. Åtgärder vid normalbesök behöver inte rapporteras. Regelverk normalbesök

13 13 (14) GERIATRISK VÅRD Geriatrisk sluten vård Inom den slutna geriatriska vården skall rehabiliteringsåtgärder rapporteras som tilläggsdebitering. T-koderna T90 och T91 skall användas för rapportering av rehabiliteringsåtgärder. Detta i avvaktan på att de nationella rehabiliteringsgrupperna kan används i NordDRG. För att rapportera tilläggskoden T90 eller T91 (rehabiliteringsåtgärder) skall RINS (rehabiliteringsinsatser, se nedan) vara uppfyllt. Vidare gäller för T90 att KATZ (Katz Activities of Daily Living Index) är mindre än D. För T91 gäller att KATZ är lika med eller större än D. För att få rapportera RINS = Ja, gäller följande: Vårdtiden skall vara minst 6 (in- och utskrivningsdag räknas som en dag). Insatserna skall utföras under vårdtiden. Vårdtiden omfattar inte patienter som är utskrivningsklara (punkt 4 undantaget). Punkten 1 nedan är uppfylld samt ytterligare minst en punkt. Patienten och/eller närstående skall vara närvarande och utförda insatser skall vara dokumenterade i journalen. Om behandling/möte ställs in, men hälso- och sjukvårdspersonalens resurser ändå tagits i anspråk, som om behandlingen/mötet blivit av, får detta räknas som utförd insats. Rehabiliteringsinsatserna (RINS) är: 1. Behandling av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut minst 0,35 gånger per vårddag (antalet behandlingar/antalet vårddagar exkl utskrivningsklara). 2. Möte/behandling med kurator/logoped/psykolog/dietist minst 2 gånger sammanlagt. 3. Ett hembesök av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Ytterligare hembesök med sjukgymnast/arbetsterapeut kan räknas till punkt Samtal med hälso- och sjukvårdspersonal för planering inför utskrivning. Minst tre hälso- och sjukvårdspersonal (=yrkeskategorier) vid gemensamma och/eller enskilda samtal.

14 14 (14) PSYKIATRISK VÅRD Länk till regelverk kommer så snart dokumentet är färdigställt. Kompletterande regelverk för rapportering av vårdkontakter inom vuxenpsykiatrisk vård år 2012

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4711 sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik vardinformatik@sll.se

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering Hälsooch sjukvård Region Gävleborg

Vårdkontakter regler vid registrering Hälsooch sjukvård Region Gävleborg Diarienr: Ej tillämpligt 1(15) Dokument ID: 09-31022 Fastställandedatum: 2016-02-16 Revisionsnr: 5 Giltigt t.o.m.: 2018-02-16 Upprättare: Gunilla M Siltberg Lindqvist Fastställare: Staffan Gullsby Vårdkontakter

Läs mer

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes Journalgranskning avseende användande av tilläggskod T91 för rapportering av rehabiliteringsinsatser under 2012 vid Brommageriatriken och Danderydsgeriatriken i Stockholms läns landsting Veronika Stemme

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade

Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade Kartläggning av landstingens regelverk för rapportering av andra yrkeskategorier än läkare i den öppna specialiserade vården 2012-12-16 Uppdrag avseende landstingens regelverk och registrering av vårdkontakter

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering

Vårdkontakter regler vid registrering Upprättare: Gunilla Lindqvist, Informatiksamordnare Margareta Högström, Kvalitetsutvecklare Revisionsnr Diarienr. 1() Granskare: Ingrid Åsberg, Verksamhetsutvecklare Fastställandedatum 2010-09-16 Fastställare:

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp 2017-03-15 Dnr 32041/2016 1(5) Resultat av terminologiremiss om och relaterade begrepp Begreppen i denna sammanställning är resultatet av ett terminologiarbete. Begreppen har förankrats dels internt på

Läs mer

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator Diagnosklassificering Att ställa diagnos och att klassificera koda Hur ICD-10-SE är uppbyggd Öppenvårdskodning Bra att veta Att ställa diagnos Utifrån den behandlingsansvariges specifika kompetens i ord

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta.

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Manual för Psykiatri, psykolog Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Grundmall Psykiatri, psykolog

Läs mer

Kontakttyper läkare PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg

Kontakttyper läkare PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg Checklista Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-132945 Fastställandedatum: 2015-12-14 Giltigt t.o.m.: 2017-12-14 Upprättare: Margareta E Högström Fastställare: Margareta Högström Kontakttyper

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen. Ersätter den tidigare termen Identitetskontroll/Id-band.

Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen. Ersätter den tidigare termen Identitetskontroll/Id-band. Manual för Psykiatri, fysioterapeut Mallen är avsedd att användas vid fysioterapeutisk / sjukgymnastisk behandling inom VUP,BUP och RP. Grundmall Psykiatri, fysioterapeut Dikteringstidpunkt Används om

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Psykiatrisk vård för vuxna (1) Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan

Psykiatrisk vård för vuxna (1) Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan HSN 1409-1176 Utomlänsprislistor, exklusive moms, för privat driven psykiatri inom SLL Gäller fr o m 20170401 Psykiatrisk vård för vuxna (1) Vårdgivare Prima vuxenpsykiatri Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva Slutrapport av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Sabbatsberg, Handen och Järva April Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning...

Läs mer

Manual för Psykiatri mott, nybesök (tvärprofessionell)

Manual för Psykiatri mott, nybesök (tvärprofessionell) Manual för Psykiatri mott, nybesök (tvärprofessionell) Mallen är avsedd att användas vid nybesök till öppenpsykiatrisk enhet. Med nybesök avses här besök av patient som är ny för enheten. Mallen används

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Socialstyrelsens HälsodataregisterH Cancerregistret Medicinska födelseregistret Registret för övervakning av fosterskador Patientregistret

Läs mer

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård Dnr 3875/2012 1(8) Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning,, öppen vård, hemsjukvård Begreppen i denna remiss är resultatet från fortsättningen av det terminologiarbete som är en del

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Manual för Psykiatri utredning, psykolog. Mallen är avsedd att användas vid psykologutredning inom VUP, BUP och RP.

Manual för Psykiatri utredning, psykolog. Mallen är avsedd att användas vid psykologutredning inom VUP, BUP och RP. Manual för Psykiatri utredning, psykolog Mallen är avsedd att användas vid psykologutredning inom VUP, BUP och RP. Grundmall Psykiatri utredning, psykolog Dikteringstidpunkt Används om dikteringen görs

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Kontakttyper sjuksköterska PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg

Kontakttyper sjuksköterska PMO/JIII - checklista Primärvård Region Gävleborg Checklista Diarienr: Ej tillämpligt 1(16) Dokument ID: 09-132992 Fastställandedatum: 2016-12-22 Giltigt t.o.m.: 2017-12-22 Upprättare: Margareta E Högström Fastställare: Margareta Högström Kontakttyper

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen 2 (7) Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 Webdoc:... 3 Övriga journalleverantörer:... 3

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Rikssektionen för Diagnoskodning Stockholm Primärkodningens betydelse för KPP Den är obefintlig 2 MEN TILLSAMMANS Primärkodning +

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2017-03-08 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 CGM J4:... 3 Webdoc:... 3 Rapp:... 4 Övriga journalleverantörer:...

Läs mer

Manual för Psykiatri, kurator

Manual för Psykiatri, kurator Manual för Psykiatri, kurator Mall för kurator inom VUP, och RP, såväl inom öppen som sluten vård. Innehåller mall-i-mall för Psykosocial utredning. Grundmall Psykiatri, kurator Dikteringstidpunkt Används

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö

Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö Allmänt sid 2 Medicinsk registrering översikt sid 4 Medicinsk registrering öppen vård sid 6 Besöksregistrerade vårdkontakter sid 6 Ej besöksregistrerade

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer