REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik Version 1.0 HSN REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

2 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING BEGREPP OCH BESKRIVNINGAR VÅRDKONTAKT ÖPPEN VÅRD Vårdkontakter i öppen vård Enskilt besök Gruppbesök på mottagning Teambesök Gruppteambesök på mottagning Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Indirekt vårdkontakt Besök som övergår till vårdtillfälle SLUTEN VÅRD Behandling under vårdtillfälle Konsultation under vårdtillfälle Överflyttningar mellan olika kliniker DIAGNOS OCH ÅTGÄRD (primärklassificering) Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärd GERIATRISK VÅRD Geriatrisk sluten vård PSYKIATRISK VÅRD... 14

3 3 (14) 1. INLEDNING Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting (SLL) omfattar både öppen och sluten vård. Rapportering ska göras från patientadministrativa system (PAS). Vårdkontakterna grupperas i NordDRG 2012 för både öppen och sluten vård. Regelverket beskriver vad som ska rapporteras in till SLL. Dessa uppgifter utgör underlag för rapportering till Socialstyrelsens patientregister (PAR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utöver detta kan man i patientjournal dokumentera åtgärdskoder för egen uppföljning. I avtal regleras om indirekta vårdkontakter ska rapporteras. I regelverket används i första hand nationella termer, begrepp och definitioner när sådana finns. I andra hand används regionalt (inom SLL) fastställda begrepp och beskrivningar. Vid rapportering ska ibland regionalt fastställda begrepp tillämpas även om de skiljer sig från de nationella. Kursiv text i dokumentet markerar att begreppet finns beskrivet i nedanstående tabell. Dokumentet Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2012 ingår i regelverket som en bilaga.

4 2. BEGREPP OCH BESKRIVNINGAR 4 (14) Begrepp Beskrivning Kommentar assisterande hälsooch sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i den aktuella vårdkontakten enbart för att assistera behandlingsansvarig bidiagnos ett eller flera tillstånd som utöver huvuddiagnosen haft betydelse för vårdkontakten dagmedicin dagkirurgi dagsjukvård distanskonsultation enskilt besök på mottagning enskilt besök på annan plats (psykiatri) gruppbesök på mottagning gruppteambesök på mottagning hembesök dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver extern kontakt mellan läkare genom remiss, brev, telefon eller telemedicin, där läkare gör en medicinsk bedömning och lämnar remissvar utan patientbesök besök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning besök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats än mottagning eller patientens bostad besök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning besök där fler än en patient samtidigt möter ett vårdteam på mottagning besök i patients bostad eller motsvarande Exempel på dagmedicin kan vara dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård. Länk till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har upprättat en förteckning över vilka DRG som räknas till dagkirurgi. Länk till Socialstyrelsen. Inkluderar dagmedicin och dagkirurgi. Länk till Socialstyrelsen. Skilj från teambesök. Skilj från teambesök på annan plats. Skilj från gruppteambesök. Skilj från gruppbesök.

5 huvuddiagnos hälso- och sjukvårdspersonal indirekt vårdkontakt konferens med patient konferens om patient konsultation nybesök närståendesamtal oplanerat vårdtillfälle oplanerat öppenvårdsbesök planerat vårdtillfälle det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård vårdkontakt utan att patienten är närvarande möte mellan patient och fler än en hälso- och sjukvårdpersonal från ett eller flera vårdområden. möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden utan att patienten är närvarande vårdkontakt där patienten bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande) och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande hälso- och sjukvårdspersonal besök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande närstående företräder patienten vid ett besök utan att patienten är närvarande vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats öppenvårdsbesök för vilket tid inte har avtalats vårdtillfälle för vilket tid har avtalats 5 (14) Se vidare Socialstyrelsens termbank. Kontakten ska kunna knytas till enskild patient. Konferensen kan innebära fysiskt möte eller ske i form av telefon- eller videokonferens. Konferensen kan innebära fysiskt möte eller ske i form av telefon- eller videokonferens. Skilj från distanskonsultation. Oplanerat vårdtillfälle är en administrativ benämning. Oplanerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning. Planerat vårdtillfälle är en administrativ benämning. I den nationella statistiken räknas ett vårdtillfälle som planerat oberoende av när tid avtalats. Med planerad vård i SLL avses att man har överenskommit om en tid i förväg dock senast dagen innan.

6 planerat öppenvårdsbesök preoperativt besök självständig hälsooch sjukvårdspersonal sluten vård teambesök på annan plats (psykiatri) teambesök i hemmet (psykiatri) teambesök på mottagning telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård vårdenhet öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats besök som innehåller förberedelser inför en planerad operation har självständigt behandlingsansvar och gör kvalificerad bedömning av patientens vårdbehov samt planerar och genomför den vårdinsats som behövs hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet besök där en patient möter ett vårdteam på annan plats än mottagning eller patientens bostad besök där en patient möter ett vårdteam i patientens bostad besök där en patient möter ett vårdteam på mottagning kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal som gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård 6 (14) Planerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning. I den nationella statistiken räknas ett öppenvårdsbesök som planerat oberoende av när tid avtalats. Med planerad vård i SLL avses att man har överenskommit om en tid i förväg dock senast dagen innan. Kan innebära möte med flera hälso- och sjukvårdspersonal t ex operatör, anestesiolog m fl. Som självständig hälso- och sjukvårdspersonal räknas även hälso- och sjukvårdspersonal som på delegation av verksamhetschef utför vissa åtgärder och därmed har journalföringsansvar. Skilj från dagsjukvård. Patienten möter hela vårdteamet samtidigt. Patienten möter hela vårdteamet samtidigt. Patienten möter hela vårdteamet samtidigt. Bedömningen av vad som anses vara en vårdenhet sker idag inte med enhetliga nationella principer utan varje huvudman avgör avgränsningen i det enskilda fallet. Vårdenhet kan vara t.ex. vårdcentral, sjukhus, klinik, basenhet, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.

7 vårdgivare vårdkontakt vårdteam statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs grupp av samverkande hälsooch sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter 7 (14) I vårdsystem inom SLL används begreppet i vissa fall med betydelsen hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakt. Inom SLL används dessutom vissa indirekta vårdkontakter. Teamet består av fler än en självständig hälso- och sjukvårdspersonal som gemensamt fattar beslut om fortsatt utredning och/eller behandling. vårdtillfälle vårdkontakt i sluten vård Vårdtillfälle avgränsas av inoch utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). återbesök öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande öppen vård hälso- och sjukvård som inte är Inkluderar dagsjukvård. sluten vård eller hemsjukvård öppenvårdsbesök vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal

8 8 (14) 3. VÅRDKONTAKT Vårdkontakt rapporteras av den vårdenhet, där patienten är inskriven för sluten vård, eller vid öppen vård, den vårdenhet där besöket sker. Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård rapporteras av den vårdenhet som journalför vårdkontakten. Rapporteringen förutsätter att vårdkontakten och underlaget för diagnoser och åtgärder dokumenteras i journalen. 4. ÖPPEN VÅRD Vårdkontakt med läkare i öppen vård ska rapporteras med diagnos- och relevanta åtgärdskoder. Vårdkontakt med andra personalkategorier ska rapporteras med relevanta åtgärdskoder och kan dessutom rapporteras med diagnoskoder Vårdkontakter i öppen vård Vårdkontakter som ska rapporteras: Enskilt besök Rapporteras i PAS som Nybesök enskilt (BTYP 1 0), Återbesök enskilt (BTYP 1), Hembesök (BTYP 2). Besök på akutmottagning ska rapporteras som ett (1) enskilt besök oavsett om patienten bedömts av flera olika specialister på akutmottagningen. Preoperativt besök ska rapporteras som ett (1) enskilt besök. Närståendesamtal där närstående företräder en patient vid ett besök utan patientens närvaro rapporteras på patientens personnummer/patientjournal med aktuell diagnoskod och åtgärdskod XS001 Närståendesamtal Gruppbesök på mottagning Vid gruppbesök ska rapportering ske för samtliga patienter var för sig. Vid information och undervisning till grupp av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter såsom t ex diabetesskolor, smärtskolor eller dylikt rapporteras BTYP 1 8 med aktuell diagnoskod och åtgärdskod GB009 Information och undervisning riktad till patient Teambesök Endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid det aktuella besöket ska rapportera besöket och anges som vårdgivare 1. Övriga medverkande hälso- och sjukvårdspersonal ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. 1 Enligt tabell BTYP i SLL:s codeserver

9 9 (14) Vid konferens med patient och/eller patientens företrädare närvarande rapporteras Teambesök (BTYP 1 A), aktuell diagnoskod och åtgärdskod XS007 Konferens med patient Gruppteambesök på mottagning Vid gruppteambesök ska rapportering ske för samtliga patienter var för sig. Endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid det aktuella besöket ska rapportera besöket och anges som vårdgivare 1. Övriga medverkande hälso- och sjukvårdspersonal ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. Vid information och undervisning av vårdteam till grupp av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter såsom t ex diabetesskolor, smärtskolor eller dylikt rapporteras BTYP B med aktuell diagnoskod och åtgärdskod GB009 Information och undervisning riktad till patient Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök. Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning. Följande kontakter ska inte rapporteras: Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning eller inte. Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till telefonkontakten. Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och provsvar. Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt. Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc Indirekt vårdkontakt Indirekta vårdkontakter som ska rapporteras: Distanskonsultation är en extern kontakt mellan läkare dvs konsultationer utanför den egna vårdenheten/sjukhuset. o Endast den som blir konsulterad rapporterar vårdkontakten. o Rapporteras med BTYP 1 4 o Aktuell diagnoskod o Åtgärdskod XS004 Distanskonsultation. Konferens om patient o Rapporteras med BTYP 1 4 o Aktuell diagnoskod o Åtgärdskod XS008 Konferens om patient. 1 Enligt tabell BTYP i SLL:s codeserver

10 10 (14) o o o Endast den som har det huvudsakliga behandlingsansvaret ska rapportera konferensen. Övriga personalkategorier som deltar i konferensen ska anges som vårdgivare 2, 3 osv och dessa kan dokumentera sin medverkan i den egna vårdenhetens journal. Samtliga patienter som tas upp vid konferensen ska rapporteras var för sig Besök som övergår till vårdtillfälle Besök på akutmottagning som leder till inskrivning i sluten vård vid samma sjukhus ska räknas som en del av vårdtillfället och inte DRG-rapporteras. Ett planerat besök i öppen vård som kompliceras så att patienten måste skrivas in i sluten vård vid samma verksamhetsområde ska räknas som en del av vårdtillfället och inte DRG-rapporteras. 5. SLUTEN VÅRD För att rapportera en vårdkontakt i sluten vård ska det framgå av dokumentationen att läkarens bedömning är att patienten ska vårdas minst över den pågående eller kommande natten. 1 Vårdkontakter i sluten vård ska rapporteras med diagnos- och relevanta åtgärdskoder. Av dokumentationen ska det klart framgå att rapporterade diagnoser varit av betydelse under vårdtillfället. Denna dokumentation bör återfinnas i epikris/slutanteckning Behandling under vårdtillfälle Behandlingar/utförda åtgärder som har medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras där patienten är inskriven i sluten vård. Detta gäller oavsett om en åtgärd utförs på annat ställe än där patienten är inskriven. Undantag från detta är sedan tidigare pågående dialys- och/eller strålbehandling som ska rapporteras som ett besök där behandlingen utförs. Tidigare bokat besök utan medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras där besöket sker Konsultation under vårdtillfälle Konsultation under vårdtillfälle ska inte rapporteras som en separat vårdkontakt. Åtgärder som utförs av den konsulterande hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapporteras som ingående i vårdtillfället när detta DRG-rapporteras. 1 Undantag finns för psykiatrin, se Kompletterande regelverk för rapportering av vårdkontakter inom vuxenpsykiatrisk vård år 2012.

11 5.3. Överflyttningar mellan olika kliniker 11 (14) Om patient av medicinska skäl flyttas mellan olika kliniker ska vården på respektive klinik räknas som ett separat vårdtillfälle. Flytt inom klinik oavsett fysisk lokalisation räknas som ett vårdtillfälle. 6. DIAGNOS OCH ÅTGÄRD (primärklassificering) Diagnoser klassificeras enligt ICD-10-SE, åtgärder enligt KVÅ. För vårdtillfälle och för läkares vårdkontakter i öppen vård exklusive primärvård ska diagnoser och relevanta åtgärder rapporteras till PAR. Indirekta vårdkontakter rapporteras inte till PAR. Härutöver klargör SLL i avtal vad som ska rapporteras av läkare i primärvård och av andra personalkategorier inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos ska tillämpas vid rapporteringen. Särskilda anvisningar finns för diagnosklassificering i öppen vård. I länkar nedan finns vägledande exempel på klassificering i sluten vård respektive öppen vård. 10.pdf pdf 6.1. Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en öppenvårdskontakt. Val av huvuddiagnos görs när vårdkontakten avslutas och den då formulerade huvuddiagnosen dokumenteras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. För nedanstående vårdkontakter gäller särskilda klassifikationsregler. cytostatika- eller strålbehandling av malign tumör dialysbehandling av njursvikt eftervård och kontrollundersökning I dessa fall anges kontaktorsaken som huvuddiagnos 1. Sjukdomen som behandlas eller har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Vid utredning av misstänkt sjukdom anges i första hand en symtomdiagnos under pågående utredning. När utredningen avslutas anges den diagnos man kommit fram till, antingen en sjukdomsdiagnos eller en symtomdiagnos. Har man uteslutit den misstänkta sjukdomen kan man, om ingen lämplig sjukdoms- eller symtomdiagnos föreligger, använda en Z-kod för observation för det misstänkta tillståndet. 1 Kontaktorsaken är ingen diagnos men ska i detta sammanhang rapporteras som första kod.

12 För komplikationer till vård gäller att dessa rapporteras som bidiagnoser om de inträffar under ett vårdtillfälle. En komplikation rapporteras som huvuddiagnos om den är den huvudsakliga anledningen till ett nytt vårdtillfälle. 12 (14) En vårdkontakt som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i ICD-10-SE. Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden inte är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden inte är känd) Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnos rapporteras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten Åtgärd För vårdkontakten relevanta åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten ska dokumenteras och rapporteras enligt KVÅ. Länk till Socialstyrelsen. För patient som remitteras för åtgärd som utförs av annan hälso- och sjukvårdspersonal vid vårdenhet som DRG-rapporterar ska denna åtgärd endast rapporteras där den utförs. Om patienten remitteras för åtgärd inom medicinsk service (som inte DRGrapporterar) kan åtgärden rapporteras vid den öppenvårdskontakt/vårdtillfälle då remissen skrivs. Åtgärder vid normalbesök behöver inte rapporteras. Regelverk normalbesök

13 13 (14) GERIATRISK VÅRD Geriatrisk sluten vård Inom den slutna geriatriska vården skall rehabiliteringsåtgärder rapporteras som tilläggsdebitering. T-koderna T90 och T91 skall användas för rapportering av rehabiliteringsåtgärder. Detta i avvaktan på att de nationella rehabiliteringsgrupperna kan används i NordDRG. För att rapportera tilläggskoden T90 eller T91 (rehabiliteringsåtgärder) skall RINS (rehabiliteringsinsatser, se nedan) vara uppfyllt. Vidare gäller för T90 att KATZ (Katz Activities of Daily Living Index) är mindre än D. För T91 gäller att KATZ är lika med eller större än D. För att få rapportera RINS = Ja, gäller följande: Vårdtiden skall vara minst 6 (in- och utskrivningsdag räknas som en dag). Insatserna skall utföras under vårdtiden. Vårdtiden omfattar inte patienter som är utskrivningsklara (punkt 4 undantaget). Punkten 1 nedan är uppfylld samt ytterligare minst en punkt. Patienten och/eller närstående skall vara närvarande och utförda insatser skall vara dokumenterade i journalen. Om behandling/möte ställs in, men hälso- och sjukvårdspersonalens resurser ändå tagits i anspråk, som om behandlingen/mötet blivit av, får detta räknas som utförd insats. Rehabiliteringsinsatserna (RINS) är: 1. Behandling av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut minst 0,35 gånger per vårddag (antalet behandlingar/antalet vårddagar exkl utskrivningsklara). 2. Möte/behandling med kurator/logoped/psykolog/dietist minst 2 gånger sammanlagt. 3. Ett hembesök av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Ytterligare hembesök med sjukgymnast/arbetsterapeut kan räknas till punkt Samtal med hälso- och sjukvårdspersonal för planering inför utskrivning. Minst tre hälso- och sjukvårdspersonal (=yrkeskategorier) vid gemensamma och/eller enskilda samtal.

14 14 (14) PSYKIATRISK VÅRD Länk till regelverk kommer så snart dokumentet är färdigställt. Kompletterande regelverk för rapportering av vårdkontakter inom vuxenpsykiatrisk vård år 2012

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering

Vårdkontakter regler vid registrering Upprättare: Gunilla Lindqvist, Informatiksamordnare Margareta Högström, Kvalitetsutvecklare Revisionsnr Diarienr. 1() Granskare: Ingrid Åsberg, Verksamhetsutvecklare Fastställandedatum 2010-09-16 Fastställare:

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator Diagnosklassificering Att ställa diagnos och att klassificera koda Hur ICD-10-SE är uppbyggd Öppenvårdskodning Bra att veta Att ställa diagnos Utifrån den behandlingsansvariges specifika kompetens i ord

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Socialstyrelsens HälsodataregisterH Cancerregistret Medicinska födelseregistret Registret för övervakning av fosterskador Patientregistret

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Fortbildning 2013-04-16 för distriktsläkare och distriktssköterskor Läkemedelsgenomgångar inom 1 Läkemedelshandläggare

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem

Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem Stockholms läns landsting NVSO 1997-12-16 Sida 1(8) Minnesanteckningar begreppsmodellering Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem 1997-12-11 Plats: Astrakan, Gävlegatan 22, Stockholm Närvarande: Göran Holmberg,

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman

Registrering och Datainsamling i VG Primärvård. 2012-10-10 Lars Björkman Registrering och Datainsamling i VG Primärvård 2012-10-10 Lars Björkman Vad ska insamlade uppgifter användas till VG Primärvård Beräkning av ersättningssystemets komponenter Underlag för uppföljning enligt

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Cosmic Vårdval fysioterapi/ sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering

Cosmic Vårdval fysioterapi/ sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Division hälsa habilitering rehabilitering 1.1 16 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Caisa Hedlund Jan Hultbäck 2015-05-01

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer