DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m KLAGANDE ölil b u"<:l: Kers tin AI1dersson Humana Assistans AB Box Örebro MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 20 juni 2013 i mål nr, se bilaga A SAKEN Personlig assistans KA.l\.1MARRÄTTENSAVGÖRANDE Krum11an-ätten avslår överklagandet. YRKANDEN M.M. yrkar att kanunan-ätten ska fastställa att hon tillhör personkretsen enligt 1 3 lagen (1993:387) om stöd oh servie till vissa funktionshindrade, förkoriad LSS, oh att hon därmed ska beviljas fortsatt personlig assistans enligt 9 2 LSS i ansökt omfattning. Hon vidhåller vad hon har anfört i förvaltningsrätten oh tillägger följande. Eftersom hennes hjälpbehov i flera fall är av nära oh integritetskänslig karaktär vill hon ha Dok.Id Postadress Box I 50 Göteborg Bsöksadrss Stora Nygatan 21 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 2 Mål nr möjlighet att välja vem som ska hjälpa henne oh när hjälpen ska utföras. Hennes kognitiva svårigheter medför att hon inte orkar med att det är många olika personer som hjälper henne. Detta är anledningen till att hon i vissa fall har nekat att ta emot den hjälp som nämnden har erbjudit. Med hänsyn -1illJ1ennes lmgnitiyanerlsärtning o_hjill_att vissa.av-hennes.hjälpheho.v_är av speifik karaktär är det otroligt påfrestande för henne att ständigt instrnera ny personal hur hjälpen ska utföras. Hon är inte tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan personlig assistans eftersom hon har ett stöite hjälpbehov än det som omfattas av de nuvarande insatserna oh då hjälpen bör utföras av ett fåtal av henne utvalda personer. Av sheman från nämnden framgår att hjälpen under en viss period utfördes av sjutton olika personer oh att det vid flera tillfällen var oklait vem som skulle komma. Därutöver har hon!att shemat en veka i förväg enligt önskemål vid endast fem tillfällen under elva vekors tid. Hennes anhöriga har ofta sovit hos hem1e för att kunna hjälpa till under nätterna. Anledningen till att detta inte framgår av tidrapportema från den period hon hade personlig assistans är att hon inte haft någon beviljad insats på nätterna. I dagsläget ligger hon vaken på nätterna för att vänta på hjälp eftersom personalen ofta inte kommer på utsatt tid. Nämndens uppgifter om att hon självständigt kan ta på sig sitt stå/gåskal oh att hon har en permobi! stämmer inte. Hon kan köra bil sådana sträkor som hon väl käm1er till. Dok är det en stor risk att hon hanmar fel, vilket framgår av det mediinska underlaget. Ett exempel på följderna av hennes kognitiva nedsättning i kombination med avsaknad av känsel är att hon somnat intilj en värmefläkt vilket orsakat en andra gradens brännskada på foten. Av nämndens uh edning avseende hemtjänst oh ledsagare enligt soialtjänstlagen (2001 :453), framgår att hon har betydande svårigheter oh omfattande behov av hjälp. Hon har bland annat beviljats hemtjänst med

3 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 3 Mål nr timmar per veka enbart för personlig omsorg, vilket tyder på att hon tillhör den personkrets som har rätt till insatser enligt LSS. Att det ser ut som att hon klarar myket på egen hand beror på att hennes anhöiiga oh vänner till familjen hjälper henne i stor utsträkning Nämnden anser att överklagandet ska avslås oh hänvisar till vad myndigheten tidigare anfört med följande tillägg. Omfattningen av det bistånd C har beviljats med stöd av soialtjänstlagen grundar sig på hennes egna önskemål oh uppgifter om behov av hjälp. Hittills har det dok visat sig att hon inte har ett sådant omfattande hjälpbehov som hon har uppgett. Vidare har hon försvårat utredningsförfarandet oh verkställigheten av de ansökta oh beviljade insatserna. klarar självständigt uppgivna behov av nära oh integritetskänslig karaktär. Hon har fätt viss handräkning vid vissa moment men dok inte vid alla tillfällen. Av tidrapporterna från den tid C hade personlig assistans framgår att hon inte haft hjälp på nätterna, vilket tyder på att hon inte behöver hjälp till toaletten i den utsträkning hon har uppgett. I samband med avbokningar av hemtjänst under natten har hon även meddelat utförarna att hon klarar momenten självständigt. Vidare kan hon sätta på sig stå/gåskaiet på egen hand oh hon förflyttar si g i närområdet med pennobil. Hon ordnar själv frukost oh lunh oh vill inte laga mat med personalen. Det bistånd som har utfö11s i enlighet med de behov C har uppgett oh som hon till viss del har tagit emot är storhandling oh viss hjälp med städ oh tvätt. Vid vissa tillfällen har hon dok tagit emot ytterligare hjälp. önskemål beträffande personalen har tillgodosetts till stor del oh personalen har begränsats i antal. Trots detta har hon avbokat flertalet överenskomna tider. Därutöver har konsekvenserna av den kognitiva nedsättning C uppgett inte varit märkbara vid utförande av hjälpen. Hon har vidare avböjt att ha trygghetslann.

4 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida4 Mål nr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Att en funktionshindrad tillhör personkretsen enligt 1 LSS är en första förntsättning för rätt till personlig assistans. Frågan i målet är om C \jq!!4!1_fq.r.l}_ mndym_befilgt.tiu11.örg _personkretsen enligtj_ _J LSS. Personkretstillhörighet Det är ostridigt att C har varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på nonnalt åldrande oh som medför att hon behöver praktisk hjälp i den dag)jga livsföringen. Enligt kammarrättens mening :far hennes fysiska funktionshinder även anses vara stora. KammatTätten bedömer dok att det inte är visat att hennes kognitiva nedsättning utgör ett varaktigt oh stort psykiskt funktionshinder. Av utredningen framgår att C klarar flertalet vardagsrutiner på egen hand oh att hon i stor utsträkning har avböjt de insatser som nämnden har beviljat henne. Mot denna bakgrnnd finner kammattätten i likhet med förvaltningsrätten att C fl.mktionshinder inte kan anses förorsaka sådana betydande svårigheter i den dagliga livsfö1ingen oh därmed ett omfattande behov av stöd oh servie som förntsätts för att hon ska höra till personkretsen enligt l 3 LSS. Då C inte tillhör personkretsen finns det inte förutsättningar för att bevilja he1me sökt insats enligt LSS. Överklagandet ska därför avslås. /.!/) HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B omrnlär 4).,Äi =- (_ -:Ju (/; gitto/ e ef5 on. L e1. f ergsh om. ' fanne atl'sson referent.. \\Wll l \ \l.w) /;) / -Ui f./.t!,-?1 /'' F!- /Rebeka Isaksson

5 ;,]'..,_,!T\b. ;.._ i.--. Sida I (6) FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning Meddelad i Bilaga ÅråI nr Enhet 1:5 Göteborg KLAGANDE Ombud: Marie-Louise Eriksson Humana Assistans AB Box Örebro MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs Stad Box Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Stadsdelsnämndens beslut den 19 februari 2013 SAKEN Biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd oh servie till vissa funktionshindrade, LSS; nu fråga om personkretstillhörighet SLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id I Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Sten Sturegatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 1 Sida 2 BAKGRUND Stadsdelsnämnden (nämnden) avslog den 19 februari 2013 C ansökan om biträde av personlig assistent med motiveringen att hon -- filte..anses.. tillhöra.p.ersonkretsen.enligt_l.. LSS "'--- YRKANDEN M.M.. överklagande yrkar att hon beviljas personlig assistent oh anför i huvudsak följande. Nämndens beslut innebär att hon inte längre har rätt till en myket betydelsefull insats som är helt avgörande för att hon ska uppnå goda levnadsvillkor oh en möjlighet att leva som andra. Hon har varit beviljad personlig assistent under flera år oh inte förrän nu har hennes personkretstillhörighet ifrågasatts. Att vara hänvisad till insatser enligt soialtjänstlagen skulle innebära ett direkt hot mot hennes hälsa då hon inte längre skulle uppnå goda levnadsvillkor. Nämndens beslut grundas inte på någon rorbättring av hennes hälsotillstånd eller minskning av hennes hjälpbehov. De nytillkomna intygen visar på ett större hjälpbehov än den omfattning av personlig assistans som hon tidigare varit beviljad. Hon behöver hjälp med dush oh intimhygien, toalettbesök, hjälp att ta på underkläder, kläder oh ytterkläder, hjälp under måltider, att laga mat/fika, hjälp med förflyttningar både i hemmet oh i andra miljöer, hjälp med hushållssysslor, mediinering, läkarbesök, fritidsaktiviteter oh träning. Hon kan inte förflytta sig själv utan hjälpmedel. Vidare är hennes funktionshinder förenat med omfattande kognitiva besvär. Nämnden har inte bedömt den samlade effekten av hennes diagnos. Om hon använder sina motoriska förmågor sker det på bekostnad av henne mående oh livskvalite. Hon kan rent motoriskt utföra vissa moment men blir på grund av den

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 1 Sida3 efterföljande tröttheten beroende av en annan person för att få behoven tillgodosedda under resterande tid av dygnet. Hennes funktionshlnder orsakar henne betydande svårigheter i den dagliga livsfiringen eftersom hon inte på egen hand klarar vardagsrutinema Nämndens inställning Nämnden anser att det inte framkommit några skäl att ompröva tidigare fattat beslut oh a.nlör i huvudsak filjande. Hos den enskilde kan situationen oh förmågorna variera över tid. Enligt uttalande från Högsta rorvaltningsdomstolen finns det inget hinder för återkallelse av gynnande beslut om beslutet har försetts med förbehåll om återkallelse (RÅ 2000 ref 16). Om det finns anledning att göra nya bedömningar så tidsbegränsas beslut oh i varje enskilt fall görs kontinuerligt en bedömning om beslutet ska tidsbegrä.11sas till ett år eller om beslutet ska gälla en annan tidsperiod. Att har bedömts tillhöra personkretsen oh haft tillgång till personlig assistans bakåt i tiden betyder därmed inte att insatsen ska anses adekvat enligt de rättsliga förutsättriingar oh bedömningar som i dag föreligger. Den senaste utredningen visar tydligt att de behov som föreligger i fall kan oh bör tillgodoses genom andra insatser än personlig assistans. SKÄL Tillämpliga bestämmelser m. m. Av 1 LSS framgår att lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd oh särskild servie åt personer med utveklingsstöming, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande oh bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra varaktiga fysiska eller psy-

8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 1 DOl\1 Sida4 kiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora oh förorsakar betydande svårigheter i den dagliga iivsroringen oh därmed ett omfattande behov av stöd eller servie E filig7 - tss - ha:r - p - r sone r -sum-arr ges -i -I-- -rätt-till-insat-ser-i-f-erm-av:--sfil: :: skilt stöd oh särskild servie enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring oh om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga oh samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utfom1as så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem oh stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Av 9 a LSS framgår att med personlig assistans enligt 9 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora oh varaktiga föp_jtionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av oh på sig, att kommuniera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Enligt furarbetena innebär betydande svårigheter i vardagen bl.a. att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus oh utomhus sysselsättning eller att utföra nödvändig träning oh behandling. Vidare ska funktionshindret ha en sådan karaktär att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt. Assistansen ska vara förbehållen laävande eller i olika avseenden komplierade situationer, i regel av myket personlig karaktär. Vid bedömningen av om den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring måste jämförelser göras med den livsfiring som kan anses normal för personer i samma ålder. (prop. 1992/93:159 s oh s. i 72).

9 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning I Sida 5 Förvaltningsrättens bedömning Frågan i målet är om C kan anses tillhöra personkretsen i 1 LSS oh därmed ha rätt till insatser med stöd av denna lag F örvaltningsrätten konstaterar att det av utredningen i målet framgår att inte lider av en utveklingsstörning, autism eller autismliknande tiilstånd. Vidare lider hon inte av ett begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. Därmed återstår frågan om C. kan anses lida av ett varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande oh som är stort oh förorsakar betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring så att hon därmed har ett omfattande behov av stöd eller servie. Av handlingarna i målet framgår att C har ett ryggmärgsbråk, s.k. vattenskalle med ventrikelshunt oh är förlamad. Funktionsh.indret kan inte annat än bedömas som ett varaktigt fysiskt hinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Frågan därefter är om det förorsakar henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen oh att hon därmed har ett omfattande behov av stöd oh servie. Det har inte framkommit annat än att C klarar sin dagliga hygien även om hon behöver viss hjälp med toalett.besök, klä sig själv, äta oh drika själv. Vidare kan hon förflytta sig oh hon kan kommuniera. För att beviljas stöd oh servie enligt LSS måste samtliga kriterier i lagen uppfyllas. Förvaltningsrätten anser att utredningen i målet ger stöd för att de hjälpinsatser somc är i behov av till stor del består av motivationsoh aktiveringsinsatser. Det framgår inte, av vare sig lälarintyg eller ADLbedömningen vid vårdplaneringen, att C har sådana betydande svårigheter i vardagen eller att funktionshindren är av sådan karaktär att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt. Personer som helt eller i stor utsträkning själva klarar av att på egen hand sköta sina

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 1 Sida6 personliga behov oh som enbart har behov av motivations- oh aktiveringsinsatser har inte rätt till stöd oh servie enligt LSS. Det är emellertid viktigt att dessa personer i stället tar sina behov tillgodosedda genom andra insatser. Eftersom hon inte uppfyller alla kriterier i 1 LSS kan hon inte anse tillhöra personkretsen i den samma. öy!..l:l:& et ska därfor avslå.: rmanöverklagar, se bilaga 1 (DV3J09/l b) _ // -Louise Bjomsson. I avgörandet har råd.mannen Ann-Louise Bjömsson, ordfarande, samt nämndemännen Babman Esmailnejad, Kent Sund oh Barbro Prästbaka deltagit. Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Camilla Kristiansson de Groot.

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer