DOM Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box Angered

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered"

Transkript

1 _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box Angered MOTPAT Ombud: Anton Samuels LSS Assistans Drakegatan Göteborg ÖVEKLAGAT AVGÖANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 juli 2010 i mål nr, se bilagaa SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) KAMMAÄTTENS AVGÖANDE Kammarrätten bifaller stadsdelsnämndens överklagande delvis och förklarar, med ändring av förvaltningsrättens dom, berättigad till personlig assistans med 43 timmar och 20 minuter per vecka. YKANDEN M.M. Stadsdelsnämnden yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, fastställer nämndens beslut. Till stöd för sin talan anför nämnden bl.a. följande. Den beviljade assistanstiden på 33 timmar och Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:40

2 KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG Sida2 Mål m minuter per vecka är skälig och motsvarar behov för att uppnå goda levnadsvillkor. I förvaltningsrättens dom framgår inte hur rätten kommit fram till att 56 timmar i veckan anses som skäligt. Anledningen till att beräkning för momenten toalettbesök, avoch påklädning, matsituationer, förflyttning och ledsagning skiljer sig från nämndens beräkning är att av- och påklädning delvis finns med i beräkningen för toalettbesök och dusch. Likaså finns förflyttningar delvis med under dessa moment. När det gäller nämndens beräkning i matsituationen har hänsyn tagits till frarndulming och sönderdelning. När det gäller tillagning av gemensamma måltider hänvisas till makars gemensamma ansvar för hemmet då lever i hushållsgemenskap med sin sambo. Vidare har Försäkringskassan bedömt att behoven av personlig assistans för de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka. bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Stadsdelsnämnden tar i sin överklagan inte upp något nytt som är skäl nog för att upphäva förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten har gjort en saklig och riktig bedömning. Stadsdelsnämnden har i sitt beslut konsekvent gjort tidsavdrag för hennes hjälpbehov både vid de grundläggande behoven och hennes övriga behov. Kammarrätten har den 28 juli 2010 förordnat att den överklagade domen tills vidare inte ska gälla. SKÄLEN FÖ KAMMAÄTTENS AVGÖANDE Det är ostridigt att. har rätt till insatsen personlig assistans. Fråga i målet är omfattningen av hennes behov av sådan assistans. Genom stadsdelsnämndens beslut beviljades. assistans med 33 timmar och 20 minuter per vecka. Av den utredning som ligger till grund för beslutet framgår att hon har ett omfattande hjälpbehov och

3 KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG Sida 3 Mål nr att de situationer för vilka hon beviljats assistans avser dusch, tvättning, övrig hygien, toalettbesök dag- och nattetid, av- och påklädning, måltider, förflyttningar, medicinintag, träning, hushållsarbete och korrespondens. Kammarrätten anser att stadsdelsnämndens beräkning av tidsåtgång för de olika momenten väsentligen kan godtas. Enligt kammarrättens mening f'ar dock tidsåtgången för hygien (inklusive tvättning) och för medicinering anses något lågt beräknad. Det finns därför anledning att, utöver av nämnden godtagen tid, bevilja personlig assistans för hygien med två timmar per vecka och ror medicinering med en timme per vecka. Därutöver föreligger ett behov av assistanshjälp för att ska ges möjlighet att komma ut på promenader. Kammarrätten finner att detta hjälpbehov, som inte alls har beaktats av stadsdelsnämnden, skäligen kan beräknas uppgå till sju timmar per vecka. Då det i övrigt inte finns skäl att frångå den bedömning av tidsåtgången som stadsdelsnämnden gjort ska nämndens överklagande bifallas delvis och beviljas personlig assistans med 43 timmar och 20 minuter per vecka i stället för av förvaltningsrätten godtagna 56 timmar per vecka. HU MAN ÖVEKLAGA, se bilaga B (formulär 1). Ewa Mårdberg? c t l( "j Cecilia Holmdahl / referent

4 FÖVALTNINGSÄTTEN I GÖTEBOG Meddelad i Göteborg Enhet 2:1 f'6,. )L;;te;t. Sida I (6) Mål nr 4tJ l ( KLAGANDE Ombud Anton Samuels LSS Assistans Drakegatan Göteborg MOTPAT Stadsdelsnämnden Gunnared i Göteborg Box Angered ÖVEKLAGAT BESLUT Stadsdelsnämndens beslut den 12 oktober 2009 SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993:387, LSS) om stöd och service till vissa funktionshindrade SLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att förklaras berättigad till persorilig assistans med 56 timmar per vecka räknat från dagen för stadsdelsnänmdens beslut. Dok.Id 3365 Postadress Box Besöksadress Sten Sturegatan 14 Telefon 03 l Telefax Göteborg E-post: Ex editionstid måndag - fredag 09:00-15:00

5 FÖVALTNINGSÄTTEN I GÖTEBOG Sida2 YKANDEN M. M.. har ansökt om personlig assistans med 106 timmar i veckan. Stadsdelsnämnden har beviljat henne personlig assistans med 33 timmar och 20 milluter i veckan. Nämnden konstaterar att har en varaktig funktionsnedsättning som medför ett så pass stort hjälpbehov att hon bedöms tillhöra personkretsen enligt 1 punkt 3 LSS. överklagar och yrkar i första hand att förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut och beviljar personlig assistans i en omfattning av 112 timmar per vecka från och med tidpunkten för ansökan. I andra hand yrkar hon att förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut och beviljar personlig assistans från och med tidpunkten för ansökan samt visar målet åter till kommunen för närmare beräkning av antalet timmar. Till stöd för sina yrkanden anför hon bl. a. följande. Hon drabbades i maj 2004 av en stroke har sedan dess en vänstersidig förlamning. Vänster ann fungerar inte och vänster ben fungerar endast till fem procent. På grund av sin dåliga balans kan hon inte sitta och är till följd av det mestadels sängliggande. Hennes motoriska och fysiska förmåga är således mycket nedsatt och vid flera aktiviteter helt obefintlig. Hon är helt beroende av rullstol och att ha någon i sin omedelbara närhet. På grund av nedsättningen i vänstersidan har hon till och med svårt att styra och förflytta sig själv i rullstolen. Hon kan inte ställa sig upp eller stå upp själv. Funktionshindret innebär inte endast en fysisk oförmåga att hjälpa sig själv utan även en svår psykisk nedsättning. Hon har således både ett fysiskt och ett psykiskt funktionshinder. Hon måste ha hjälp med varje moment som ingår i de grundläggande behoven såsom personlig hygien, av- och påklädning samt vid matsituatio-

6 FÖVALTNINGSÄTTEN I GÖTEBOG Avdelning2 Sida3 nen. Det enda hon klarar av är att äta själv samt att borsta tänderna. Hon. uppskattar tidsåtgången för de grundläggande behoven till 53,73 timmar i veckan. När det gäller övriga behov såsom förflyttningar, medicinering, omläggning av liggsår, ledsagning, promenader, träning, städning och inköp uppskattar hon den totala tidsåtgången till 63,5 timmar i veckan. Stadsdelsnämnden vidhåller att den beviljade tiden på.33 timmar och 2q minuter i veckan för både de grundläggande behoven och övriga behov motsvarar behov och att hon därmed uppnår goda levnadsvillkor. I överklagandet yrkar att hon ska beviljas personlig assistans från och med ansökningsdatum. Nämnden motsätter sig yrkandet eftersom det är nödvändigt med en viss utredningstid för att dels kunna inhämta uppgifter och dels för att kunna få till stånd ett hembesök innan beslut kan fattas. Dessutom finns det inget som talar för att assistans har utförts från ansökningsdatum då har erhållit den högsta nivån av handikappersättningen för sitt hjälpbehov och även har hemvårdsbidrag för att kunna ersätta den som hjälper henne. Beträffande omfattningen av den hjälp som behöver för att få sina grundläggande behov tillgodosedda menar nämnden att tiden för blöjbyte, för hjälp vid måltider,. hjälp med att ta på ytterkläder och hjälp med av- öch påklädning i samband med toalettbesök kan ifrågasättas. Slutligen hävdar nämnden att det vid hembesök hos och hennes sambo framgick att mycket väl kunde vara ensam de gånger då sambon skulle uträtta något ärende. Nämnden menar därför att hon inte är i behov av ständigt aktiv tillsyn. Inte heller behövs några ingående kunskaper om och hennes funktionshinder eftersom hon själv kan be om hjälp och tala om på vilket sätt hon vill ha den utförd.

7 FÖV ALTNINGSÄTTEN I GÖTEBOG SKÄL Sida4 Tillämpliga bestämmelser Enligt 7 LSS har personer som omfattas av lagen rätt till insatser i fann av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Av 9 2 LSS framgår att biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, är en sådan insats som kan beviljas. Med personlig assistans avses enligt 9 a LSS personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Av förarbetena (prop. 1992/93: 159, s. 64 f. och s. 174 f. samt prop. 1995/96: 146, s. 13) framgår bl.a. följande. Assistansen ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra. Personlig assistans ska således avse individuellt anpassade hjälpinsatser åt den som på grund av sitt funktionshinder behöver praktisk hjälp i vardagliga situationer. Det betyder inte att någon grupp som omfattas av LSS ska utestängas från rät-

8 FÖVALTNINGSÄTTEN I GÖTEBOG DOIVI Sida 5 ten till personlig assistans, utan att det tydliggörs vilka hjälpbehov som, efter individuell prövning, krävs för att personlig assistans ska komma i fråga. Det är främst personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande behoven som blir berättigade till insatsen personlig assistans. Personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina personliga behov och som enbart har behov av motivations- och aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans. Enligt regeringens uppfattning är det viktigt att dessa personer i stället f'ar sina behov tillgodosedda genom andra insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen, som i många fall på ett bättre sätt kan tillgodose behoven. Något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn självfallet betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger. Vårdnadshavare till barn med funktionshinder har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Förvaltningsrättens bedömning har en så varaktig och omfattande funktionsnedsättning som medför ett så stort hjälpbehov att hon tillhör den personkrets som omfattas av LSS. Det är också klart att hennes funktionsnedsättning innebär att hon behöver hjälp med att få sina grundläggande behov tillgodosedda. har då också rätt till personlig assistans för att för att få andra kvalificerade personliga behov för livsföring tillgodosedda. Frågan i målet blir därför hur stort hennes hjälpbehov kan anses vara. och nämnden har i skriftväxlingen utförligt redogjort för vilka problem hon har i sin dagliga livsföring. Däremot skiljer sig deras

9 FÖVALTNINGSÄTTEN I GÖTEBOG Sida 6 bedömning på ett markant sätt åt av hur stort hjälpbehovet är. Enligt behöver hon hjälp 112 timmar i veckan medan nämnden menar att hennes behov kan tillgodoses om hon får personlig assistans med 33 timmar och 20 minuter i veckan. Det skall i det sammanhanget noteras att hjälpinsatsema ska vara av sådan omfattning att hon genom insatserna tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Förvaltningsrätten anser att den beräkning som stadsdelsnämnden gjort av till vad F hjälpbehov inte förefaller vara rimlig med hänsyn taget själv har uppgett. Nämndens beräkning av tidsåtgången skiljer sig från främst avseende toalettbesök, avoch påklädning, matsituationer, förflyttning och ledsagning. Förvaltningsrätten menar därför att är berättigad till personlig assistans med ytterligare timmar utöver de som nämnden har beviljat. Det innebär att enligt förvaltningsrättens bedömning ska beviljas personlig assistans med skäliga 56 timmar i veckan räknat från dagen för nämndens beslut. HU MAN ÖVEKLAGA, se bilaga 1 (DV 3109/1 B) u,,,,_j Cm1 B';;,.gl, I avgörandet har deltagit rådmannen Curt Borglund, ordförande, samt nämndemännen Britt-Marie Björklund, Lennart Ekberg och Bo-Christer Windehem. Föredragande har varit Per-Åke Pettersson.

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer