DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 13 mars 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Personlig assistans KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box 2302 I Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. Mål nr YRKANDEN M.M. c yrkar att han medges rätt till tillfällig utökning av den personliga assistansen under mars Han anför i huvudsak följande till stöd för sin talan. Vid tidpunkten för kommunens beslut var han drygt nio år gammal. Av Försäkringskassans utredning framgår att han, även när han inte vårdas akut på sjukhus, har ett ständigt behov av hjälp för att klara flera av sina grundläggande och övriga behov, däribland kommunikation med omvärlden. Den hjälp han framför allt varit i behov av omfattas inte heller av föräldraansvaret för barn i jämförbar ålder. Barn i hans ålder utan funktionshinder behöver inte hjälp för att kunna kommunicera. Nämnden bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Enbart den omständigheten att ett barn på grund av sjukdom inte kan vistas i exempelvis skolan eller på ett korttidsboende kan inte medföra att rätt till utökad personlig assistans föreligger. Personalen på sjukhuset torde, även i förhållande till barn med den typ av funktionsnedsättning som C har, vara van vid att tillgodose de behov som uppstår efter en operation. Det går inte heller att bortse från föräldraansvaret. c tillägger bl.a. följande. Ansökan om tillfällig utökad personlig assistans avser den tid som han i vanliga fall skulle ha vistats i skolan och på korttidsvistelse utanför hemmet under och efter sjukhusvistelsen. Det får anses uppenbart att sjukhuset inte har kunnat tillhandahålla personal som har kunnat tillgodose samtliga hjälpbehov under sjukhusvistelsen bland annat mot bakgrund av att det krävs ingående kunskaper om honom och hans funktionsnedsättning. Det kan inte heller anses ligga inom sjukvårdens ansvar att tillgodose det behovet.

3 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. Mål nr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE c tillhör den personkrets som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Under var han beviljad assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning med 8,56 timmar per skoldag och 13, 14 timmar per ledig dag. Frågan i målet är om C har rätt till tillfällig utökning av den personliga assistansen under den tid då han vårdades på sjukhuset och i hemmet till följd av den operation som han har genomgått. Kammarrätten gör följande bedömning. c: har på grund av sina funktionshinder ett omfattande omvårdnadsbehov. Under den tid då han vårdades på sjukhus har sjukvårdshuvudmannen haft det huvudsakliga ansvaret för vården av honom. Hans omvårdnadsbehov under den tiden får därför i huvudsak anses ha kunnat tillgodoses av sjukvårdspersonalen. Av utredningen framgår att C även har särskilda svårigheter att kommunicera. För ett nioårigt barn som läggs in på sjukhus för operation bör det i normalfallet, oavsett om barnet har funktionshinder eller inte, kunna förväntas att en förälder är närvarande, inte bara som stöd och tröst utan även för att kommunicera med barnet och med sjukvårdspersonalen. Det bör också kunna förväntas att en förälder vårdar barnet i hemmet under den eftervård som behövs. Kammarrätten anser mot bakgrund av det anförda att det extra hjälpbehov som uppkommit till följd av C operation och som inte har kunnat tillgodoses på annat sätt får anses falla inom ramen för föräldraansvaret. Han har därför inte haft behov av en tillfällig utökning av den personliga assistansen för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Överklagandet ska således avslås.

4 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. Mål nr HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Annica Lindblom kammarrättsråd ordförande Gunilla Berendt kammarrättsråd referent Fredrik Hammarström kammarrättsråd Jonas Ljungberg föredragande

5 Bilaga A FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 1 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Assistansia AB Box Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommuns beslut den 19 april 2011 SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box I 48 Uppsala Besöksadress Kungsgatan 49 Telefon Telefax E-post: forvaltningsratteni Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA I BAKGRUND Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun (nämnden) beslutade den I 9 april 20 I I att avslå C ansökan om tillfällig utökning av insatsen personlig assistans enligt 9 2 LSS med hänvisning till föräldraansvaret samt sjukvårdshuvudmannens ansvar. YRKANDEN M.M. C yrkar att han beviljas ersättning för en tillfällig utökning av den personliga assistansen och anför bland annat följande. Han har flera funktionsnedsättningar och fler hjälpbehov än enbart behov av tillsyn. Han kommunicerar med ljud, kroppsspråk och blick. Han behöver hjälp för att kommunicera med bilder. Sjukhuset har inte kunnat tillhandahålla personal som kan tillgodose hans samtliga hjälpbehov under vistelsen och han har därför fått ha med sig personlig assistent i den omfattning han är beviljad assistansersättning för en vanlig dag. Utökningen avser det utökade behovet jämfört med en vanlig skoldag eller ledig dag. Föräldrar till barn i hans ålder har inget ansvar för att kommunicera åt sina barn. Det saknas skäl för att beakta ett onormalt föräldraansvar i den bit som ställer krav på ingående kunskaper om honom för att bland annat bistå med hjälp med kommunikation. Nämnden har missförstått rättsläget eftersom en tillfällig utökning som föranleds av sjukdom och avstående från korttidsvistelse är just den situation som lagstiftaren åsyftat. Nämndens motivering ger inte svar på frågan varför utökningen av hjälpbehovet inte skulle träffas av bestämmelsen. Det föreligger en avsevärd skillnad till arbetsinsatsens omfattning mellan att vårda ett friskt barn och att vårda ett barn med hans funktionsnedsättningar. Det kvarstår ett behov av utökad personlig assistans oaktat teoretisk möjlighet till ersättning för vård av barn (VAB) för vissa av dagarna. De dagar han är hemma från korttidsvistelse som infaller på helger uppstår heller ingen möjlighet till uttag av ersättning för V AB. Det hjälpbehov som nämnden ålägger hans föräldrar ansvar för är av en annan karaktär än vad som ryms inom ett normalt föräldraansvar. Bedömningen av hjälpbehovets

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA karaktär är inte avhängigt frågan om det gäller dubbelassistans eller om det är livsuppehållande insatser. Behovet skiljer sig åt från hans vanliga assistansberättigade behov och det är vad bedömningen av hjälpbehovets karaktär ska avse. Nämnden vidhåller sitt beslut. SKÄL Tillämpliga bestämmelser I 7 första stycket LSS anges följande. Personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt , om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 l och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt Av 9 2 LSS framgår att en av insatserna för särskilt stöd och service är biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Utredningen i målet I nämndens utredning anges bland annat följande. C tillhör personkretsen enligt 1 LSS och är beviljad assistansersättning enligt lagen om assistansersättning, LASS (numera 51 kap. socialförsäkringsbalken), med 69, 10 timmar per skolvecka och 92 timmar per lovvecka. Han är även beviljad korttidsvistelse enligt 9 6 LSS i form av korttidshem med sju dygn per månad. Den 9 mars 2011 genomgick han en akut operation och ansökte därför om tillfällig utökad personlig assistans för tiden han vistades på sjukhus samt därefter i hemmet då han inte kunde vara i skolan eller på korttidshemmet. Förvaltningsrättens bedömning C tillhör den personkrets som omfattas av LSS och han har därmed rätt till insatser enligt lagen om han behöver sådan hjälp i sin livsföring

8 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Ansökan i målet gäller tillfällig utökning av personlig assistans under och efter en sjukhusvistelse under mars Den tid hjälpbehovet avser har förflutit. I rättspraxis har slagits fast att insatsen personlig assistans till sin natur är sådan att den inte kan beviljas retroaktivt Ufr RÅ 2006 ref. 76). En ansökan om kostnader för personlig assistans kan dock beviljas retroaktivt under förutsättning att han eller hon har haft kostnader för personlig assistans. I målet har inte framgått i vilken omfattning C haft personlig assistans och om han således har haft kostnader för vilket det yrkas ersättning. Förvaltningsrätten finner oavsett att C kan ha beaktansvärt intresse av att få sin sak prövad. För de olika situationer som assistansersättning inte kan utges men där behov ändå föreligger av personlig assistans har kommunen ansvar för att såväl faktiskt tillhandahålla assistansen som att finansiera denna. Det gäller i första hand de fall när behovet av personlig assistans inte överstiger 20 timmar i veckan men det kan också gälla vid tillfälliga utökningar av insatsen, t.ex. under semesterresor eller när den ordinarie personliga assistenten är sjuk. Om behovet tillfälligt uppstår av en utökning av assistansinsatserna bör behovet av utökad assistans prövas av kommunen inom ramen för LSS (prop. 1992/93: 159 s. 70 och s. 177). Av utredningen i målet framgår att C redan före den aktuella operationen hade ett omfattande hjälpbehov för vilket han beviljats assistansersättning. Förvaltningsrätten finner det också klarlagt att C. funktionshinder medför att han har ett större behov av omvårdnad än vad som normalt gäller ett icke funktionshindrat barn i samma ålder. Behovet vid kortare sjukperioder får dock anses vara omfattat av redan beviljade assistanstimmar vilka fritt kan fördelas över året. Det har i målet inte gjorts gällande annat än att det varit fråga om en tillfällig sjukhusvistelse och det har inte heller framkommit i vilken omfattning C kunnat tillgodoses av personalen på sjukhuset. Även C behov faktiskt inte behov av

9 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA utökad personlig assistans i hemmet efter operationen får anses falla in under det kontinuerliga behov för vilket han redan är beviljad assistansersättning enligt LASS och det allmänna föräldraansvaret. Ett barn i motsvarande ålder utan funktionshinder kan behöva omfattande stöd vid sjukdom eller efter en operation. Därtill konstaterar förvaltningsrätten att det i målet inte heller är visat att C! tillfälligt utökade hjälpbehov gett upphov till en kostnad av ersättningsgill natur. Det är inte visat att C har haft behov av ytterligare personlig assistans under den aktuella perioden för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor och överklagandet ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lA) Lina Törnqvist rådman I avgörandet har även deltagit nämndemännen Torbjörn Eriksson, Karin Fall och Annika Lundegård. Målet har föredragits av Nicklas Rydgren.

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m 3995-13 KLAGANDE. - - -- - -- - - -- ---- -- - -- --- - -------- - - - ---------ölil b u"

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer