DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Kista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista"

Transkript

1 KAMMARRÄTTN Avdelning Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans AB Box Solna ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 26 september 2013 i mål nr, se bilaga A SAKN Stöd och service till vissa funktionshindrade KAMMARRÄTTNS AVGÖRAND Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stads beslut i den del som beslutet har gått emot och visar målet åter till nämnden för förnyad handläggning. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksacl ress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax post: xpeditionsticl måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTN Avdelning 04 Mål nr YRKANDN M.M. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom. Till stöd för sin talan hänvisar nämnden till Försäkringskassans omprövningsbeslut från den 13 juni 2012 och utredningen som legat till grund för det. Vidare anför nämnden i huvudsak följande. Förvaltningsrätten har i sitt avgörande gjort en helt annan bedömning och tolkning av behovet av aktiv tillsyn än vad både nämnden och Försäkringskassan har gjort. Förvaltningsrätten har bedömt att har behov av aktiv tillsyn i form av övervakande karaktär och att det annars föreligger fara för eller annans liv, vilket i det aktuella fallet får anses vara helt felaktigt. bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Det tycks ostridigt att han har ett tillsynsbehov. Parterna är dock oense vad gäller det absoluta behovet av tillsyn för att förhindra att han skadar sig själv eller andra i sin omgivning. Oavsett hur detta tillsynsbehov ska klassificeras vill han hänvisa till rätts praxis (RÅ 2010 ref. I 7) samt förarbetena (prop. 1992/93: 159, s. 64 ), av vilka framgår att den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov även har rätt till insats enligt 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till andra funktionshindrade, LSS, för andra personliga behov, såsom tillsyn, om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Av detta följer att om hans behov av tillsyn inte bedöms vara av den karaktären att det omfattas av grundläggande behov ska det i stället beaktas under andra personliga behov. SKÄLN FÖR KAMMARRÄTTNS AV GÖRAND I målet är ostridigt att tillhör personkretsen i I I LSS och att han har rätt till insatsen personlig assistans för att kunna tillgodose sina grundläggande behov. Parterna är dock oeniga i frågan om behov av tillsyn.

3 KAMMARRÄTTN Avdelning 04 Mål nr Kammarrätten gör följande bedömning Av utredningen framgår att i har problem med återkommande aggressiva utbrott och självskadebeteende och att han, i vart fall när han vistats i skolan, bedömts behöva ständig tillsyn. Även nämnden har i sin utredning angett att behöver viss tillsyn och att han inte kan lämnas ensam hemma. Det får alltså anses utrett att har ett behov av tillsyn. Kammarrätten anser att utredningen inte visar att denna tillsyn är av sådant slag att den förutsätter ingående kunskaper om honom. Tillsynsbehovet kan därför inte räknas som ett grundläggande behov i den mening som avses i LSS. ftersom är berättigad till personlig assistans för sina grundläggande behov har han dock rätt till assistans även för tillsyn som inte hänför sig till hans grundläggande behov, i den mån hans behov av sådan tillsyn inte kan tillgodoses på annat sätt Gfr RÅ 2010 ref. 17). Utredningen i målet ger stöd för att har ett visst behov av tillsyn, men inte alls i den omfattning som förvaltningsrätten har beviljat. Utredningen är dock inte tillräcklig för att kammarrätten ska kunna bedöma i vilken utsträckning har behov av tillsyn. Mot den bakgrunden ska förvaltningsrättens dom upphävas liksom nämndens beslut i den del som beslutet har gått emot. Målet ska visas åter till nämnden för utredning av i vilken omfattning har behov av tillsyn som inte hänför sig till hans grundläggande behov.

4 KAMMARRÄTTN Avdelning 04 Mål nr HUR MAN ÖVRKLAGAR, se bilaga B (formulär I). va Lenberg Karlsson kammarrättsråd ordförande Karin Sederholm kammarrättsråd Lina Konradsen tf. assessor referent Petter Löfdahl kammarrättsfiskal föredragande

5 Bilaga A FÖRVALTNINGSRÄTTN nhet Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGAND Vårdnadshavare:. Ombud: Pia Ahlström Adena Personlig Assistans AB Box Solna MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Kista ÖVRKLAGAT BSLUT Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stads beslut SAKN Personlig assistans FÖRVALTNINGSRÄTTNS AVGÖRAND Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar berättigad till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med ytterligare 27 timmar och 4 minuter per vecka från och med augusti Dok.Id Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen 1 Telefon Telefax post: xpeditionstid måndag - fredag 09:00-15 :00

6 2 FÖRVALTNINGSRÄTTN YRKANDN M.M. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad (nämnden) beslutade den 22 mars 2013 att delvis avslå ansökan om personlig assistans som avsåg totalt 48 timmar per vecka. Nämnden beviljade honom personlig assistans enligt 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med 71 timmar och 45 minuter per månad. Som skäl för beslutet angavs att tillförsäkras goda levnadsvillkor med beviljad insats. yrkar att han ska beviljas ekonomisk ersättning för personlig assistans i en omfattning av totalt 45 timmar per vecka från och med augusti Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. Utöver hjälp med de grundläggande behoven är han i behov av aktiv tillsyn under all vaken tid samt av kvalificerad aktiverings- och motiveringsinsats för att överhuvudtaget klara av en del av de praktiska hjälpbehoven. Det har hänt att han t.ex. har dunkat huvudet i väggen eller golvet, slagit knogarna mot hårda ytor och skallat personalen. Utbrotten kommer dagligen och det kan vara upp till fyra utbrott per dag. Nämnden vidhåller sitt beslut. SKÄLN FÖR AVGÖRANDT I målet är ostridigt att. tillhör den personkrets enligt 1 LSS, som har rätt till insatsen personlig assistans om han har behov av sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Med personlig assistans enligt 9 2 LSS avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien,

7 FÖRVALTNINGSRÄTTN 3 måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a första och andra stycket LSS). Nämnden har beviljat personlig assistans för hans grundläggande behov och andra personliga behov i en omfattning av 71 timmar och 45 minuter per månad, vilket motsvarar 17 timmar och 56 minuter per vecka. Frågan i målet är om är i behov av ytterligare personlig assistans eller om hans behov är tillgodosedda genom de i beslutet beviljade timmarna. Av utredningen i målet framgår i huvudsak följande. är beviljad korttidsvistelse med 6 dygn per månad. På korttidshemmet har han bl.a. följande hjälpbehov. Han behöver hjälp med duschning och efterföljande insmö1jning samt med att borsta tänderna. När han ska klä på sig är det svårt och han vet inte i vilken ordning han ska göra det, vilket innebär att personal måste vara med vid på- och avklädning. Vid toalettbesök behöver han hjälp med byxorna och under tiden som han är på toaletten brukar han banka i väggen och skrika. Han måste ha en personal i närheten under toalettbesöken och behöver dessutom hjälp med torkning. För att tvätta händerna behöver han påminnelse och vägledning. Han äter själv men har svårt att begränsa sitt matintag och blir arg när han inte rar fler portioner. n personal måste vara med honom vid måltiden för att skära maten, begränsa po1tionerna och för att han inte ska bli stressad. Han säger inte till när han är hungrig eller törstig utan det läser personalen av. Han kan säga enstaka ord men har inget tal och det är svårt att veta vad han

8 FÖRVALTNINGSRÄTTN 4 vill. När ingen förstår honom brukar han få utbrott och kan då dunka huvudet i väggen eller i golvet, skrika och gråta. Han har inget lokalsinne och känner ingen fara för trafiken, vilket innebär att han måste vara under uppsikt under hela utevistelsen. I alla situationer finns det personal till hans förfogande. I skolan har 1 bl.a. följande hjälpbehov. Avseende personlig hygien behöver han hjälp vid duschning och tandborstning. Vid toalettbesök behöver han hjälp med att torka sig, tvätta händerna och torka dem. n personal följer alltid med honom när han ska gå på toaletten. Han klarar av att ta på och av sig jackan om någon säger till men behöver hjälp med att klä på och av sig på nedre delen av kroppen. När han ska äta måste en personal alltid sitta bredvid honom. Han äter själv men behöver hjälp med att ta mat och reglera hur mycket han ska äta. Han har inget tal utan klarar endast av enstaka ord och ekoljud. Lärarna arbetar med hans kommunikation med hjälp av bilder som stöd. Han har behov av stöd under dagens samtliga aktiviteter och bör inte lämnas ensam, eftersom han behöver ständig tillsyn. När han går på promenader behöver han ha en personal som går bredvid honom eftersom han inte har något riskmedvetande och inte heller förmågan att se olika faror. I vissa situationer kan han uppvisa ett självdestruktivt beteende och det händer att han skallar personal. Han har personal som enbart är med honom hela dagen. Förvaltningsrätten anser att det av utredningen i målet framgår att har grundläggande hjälpbehov avseende personlig hygien och kommunikation med andra samt andra personliga hjälpbehov avseende måltider, på- och avklädning och aktiv tillsyn under all vaken tid. ftersom har personal som hjälper honom med hans behov både i skola, fritids samt på korttidsvistelse får hans behov av hjälp anses tillgodosett när han är på dessa verksamheter. Det är således, enligt

9 5 FÖRVALTNINGSRÄTTN förvaltningsrättens bedömning, under vaken tid som han inte befinner sig på dessa verksamheter, i genomsnitt 45 timmar per vecka, som det föreligger rätt till personlig assistans eftersom behovet inte kan anses vara tillgodosett på annat sätt. Med hänsyn till att nämnden redan har beviljat personlig assistans med 17 timmar och 56 minuter per vecka ska överklagandet bifallas på så sätt att han beviljas ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med ytterligare 27 timmar och 4 minuter per vecka från och med augusti HUR MAN ÖVRKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga (DV 3109/1 A). Daniel Sjölund Rådman Nämndemännen Annelie Gustavsson, Margareta Olgart Holmberg och Björn Liljedahl har också deltagit i avgörandet. Madeleine Lahdo har föredragit målet.

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Personkrets och grundläggande behov

Personkrets och grundläggande behov Personkrets och grundläggande behov Bedömningen av grundläggande rekvisit för assistansersättning Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Anna-Klara

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer