DOM z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro"

Transkript

1 KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö kommun Malmö ÖVERKLGT VGÖRNDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 5 februrui 2014 i mål nr, se bilaga SKEN Personlig assistans KMMRRÄTTENS VGÖRNDE Kamman-ätten avslår överklagandet. YRKNDEN M.M. yrkar att personlig assistans ska beviljas med 123 timmar per vecka. Hon anför bl.a. följande. v praxis framgår att 5 timmar är tillräckligt för att berättiga till insatsen personlig assistans. Om hennes hjälpbehov beaktas utifrån ingivna läkarintyg innebär det att hennes grundläggande behov sammru.1taget är av tillräcklig omfattning för att hon ska vara berättigad till personlig assistru.1s. - Hennes behov av hjälp i samband med av- och påklädning har inte beaktats i tillräcklig grad eftersom hon behöver Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1531 Stora Nygatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 KMMRRÄTTEN l GÖTEBORG Sida 2 Mål nr hjälp med dragkedjor, att knäppa och knäppa upp knappar, dra av och på byxor som fastnar vid foten och att dra tröjan över huvudet. - När det gäller hjälpbehovet för personlig hygien är detta stön-e än vad kommunen beaktat eftersom man inte tagit hänsyn till att hon även behöver hjälp med att torka sig och tvätta händerna efter att hon kissat. - När hon vissa dagar är på dåligt humör eller ledsen behöver hon hjälp med att äta och ibland bli matad. - Det finns ett behov av tolkning när hon ska göra sig förstådd och kommunicera med utomstående. Hennes lärare och de som dagligen arbetar nära henne förstår henne men obekanta personer och klasskamrater förstår inte vad hon säger. Hon behöver därför en tredje pa11 som stöd i kommunikationen för att bli förstådd. Ett barn i skolåldern behöver nonnalt inte sina föräldrar för att kommunicera med andra. Stadsområdesnämnden anser att kamman-ätten ska avslå överklagandet och anför bl.a. följande. Tanken är inte att alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning eller vid måltider ska kunna grunda rätt till personlig assistans. Det är alltså inte enbai1 fråga om ett visst antal timmars behov utan det måste sättas i relation till en helhetsbedömning där speciell kompetens och integritetskänsliga moment vägs in. Nämndens bedömning är att hjälpbehov i sainband med av- och påklädning har minskat i det avseendet att det inte är av den personliga och integritetsnära karaktär som åsyftas med personlig assistans i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. -När det gäller behov av stöd vid toalettbesök har nämnden beräknat tid för personlig hygien som även omfattar avduschning samt byte av trosskydd vaije dag. Detta är tid som beräknats i de grundläggande behoven. -v intyget från dr Forslund framgår att kan äta själv men behöver hjälp med att dela mat. Det fitms inte längre ett behov av aktiv hjälp i måltidssituationen utan he1mes behov är av mer motiverande karaktär. - är begränsad i sin kommunikation. Hon bedöms dock ha utvecklat sin verbala föm1åga så att hon inte är i behov av en tredje part för att göra sig förstådd eller kommunicera. Omfattningen av hjälpbehovet om 5

3 KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 3 Mål nr timmar per vecka för de grundläggande behoven är endast till mycket begränsad del av den integritetsnära och personliga karaktär som åsyftas med insatsen personlig assistans. SKÄLEN FÖR KMMRRÄTTENS VGÖRNDE Frågan är om har rätt till personlig assistans enligt LSS. Stadsområdesnämnden har beräknat he1mes behov av hjälp med de gmndläggande behoven till 5 titmnar per vecka. Detta avser uteslutande hjälp med personlig hygien i fonn av hjälp vid toalettbesök, duschning och tandborstning. För att klä av och på sig, måltider och att kommunicera med andra har någon tid för hjälp inte beaktats. Kammarrätten instän1mer i underinstansemas bedömning när det gäller den tid som har beaktats för hjälp med ovannämnda grundläggande behov. Det kan därvid konstateras att hjälpbehov i stor utsträckning består av aktiverings- och motivationsinsatser, vilka inte räknas till de gmndläggande behoven. Frågan är dänned om den godtagna tidsåtgången om 5 timmar för hjälp med personlig hygien är av tillräcklig omfattning för att ska anses vara berättigad till personlig assistans. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 57 fastslagit att någon bestämd undre tidsgräns för hjälpen med att tillgodose de grundläggande behoven inte låter sig uppställas samt uttalat bl.a. följande. Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de gmndläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans. Även om själva tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en san1lad bedömning göras bl.a. med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det fömtsätter någon

4 KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 4 Mål nr specifik kompetens. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter måste beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs framstår som en viktig faktor. Vid en samlad bedö1miing av vad som framkommit om behov av hjälp med den personliga hygienen i vissa situationer finner kammarrätten att detta hjälpbehov inte är av sådan omfattning att hon är berättigad till personlig assistans. Överklagandet ska därför avslås. HUR MN ÖVERKLGR, se bilaga B (formulär -f).

5 FÖRVLTNINGSRÄTTEN I MLMÖ vdelning Meddelad i Malmö [9 if acja Sida I (5) V Mål nr KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö kommun Malmö ÖVERKLGT BESLUT Rosengård SDF:s i Malmö kommun beslut den 30 maj 2013 SKEN Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) FÖRVLTNINGSRÄTTENS VGÖRNDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Det intem1istiska beslutet från den 26 juni 2013 upphör därmed att gälla. Dok.Id Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 6 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 FÖRVLTNINGSRÄTTEN I MLMÖ Sida 2 BKGRUND har ansökt om personlig assistans enligt LSS med 123 timmar per vecka. Genom det överklagade beslutet avslogs ansökan. Som skäl härför angavs bl.a. följande. Det bedöms att hjälpbehov avseende de grundläggande behoven endast till mycket begränsad del är av den integritetsnära och personliga karaktär som åsyftas med insatsen personlig assistans. SDF Rosengård bedömer att kan med andra insatser enligt LSS samt eventuellt även med insatser enligt socialtjänstlagen uppnå goda levnadsvillkor enligt 7 LSS. Rosengård SDF har dock genom beslut den 1juni2013 beviljat personlig assistans jämlikt 9 kap. 2 LSS med 16 timmar per vecka under perioden den 1 juni - 31 juli 2013 i syfte att vårdnadshavare ska ges tillfälle att ansöka om andra insatser. Förvaltningsrätten har i interimistiskt beslut den 26 juni 2013 förordnat att ska beviljas personlig assistans med 16 timmar per vecka från den l augusti 2013 till det datum rätten slutligen avgör målet. YRKNDE OCH INSTÄLLNING I överklagande vidhåller anför bl.a. följande. genom ombud, sin ansökan och har genom beslut den 30 april 2012 beviljats personlig assistans med 16 timmar per vecka, varav 10 timmar av hjälp behovet bedömdes som grundläggande behov. Nämndens bedömning att grundläggande behov på ett år har minska från 10 tinunar till 5 timmar saknar grund. Det bestrids att. har blivit mer självständig och i behov av mindre hjälp. Hennes vårdnadshavare framför att är i behov av utökad hjälp för de grundläggande behoven. Intygen från överläkare Marianne Forslund och från skola styrker omfattningen och karaktären av det grundläggande hjälpbehov som framförts av vårdnadshavare samt att det grnnd-

7 FÖRVLTNINGSRÄTTEN I MLMÖ Sida 3 läggande behovet är tillräckligt omfattande för att berättiga till personlig assistans. tt hjälpbehov kan variera i järnrörelse mellan i skolan och hemmet är högst naturligt. Det är hjälpbehovet i hemmet som är avgörande. har ett omfattande grnndläggande hjälpbehov med personlig hygien, på- och avklädning, måltider och kommunikation. Hjälpbehovet aktualiseras vid åtskilliga tillfällen per dag. Eftersom hon är i behov av hjälp med sina grnndläggande behov ska även hennes andra personliga hjälpbehov tillgodoses med personlig assistans. För den händelse att förvaltningsrätten inte bedömer att med aktiv tillsyn/övervakning som ett grnndläggande behov bör under alla förhållanden hjälpbehovet med tillsyn/övervakning samt aktiverings- och motiveringsinsatser bedömas som ett övrigt behov. Stadsområdesnämnd Öster i Malmö konunun bestrider bifall till överklagandet. SKÄLEN FÖR VGÖRNDET Tillämpliga bestämmelser mm Enligt 1 LSS innehåller lagen bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt bl.a. personer med utvecklingsstöming eller autism. v 7 framgår att personer som anges i I har rätt till sådana insatser enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Till de insatser som kan beviljas hör enligt 9 LSS biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (punkt 2). Personlig assistans definieras i 9 a första stycket som personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). v paragrafens andra stycke följer att den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov också har rätt till sådan insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

8 FÖRVLTNINGSRÄ TTEN I MLMÖ Sida 4 Rätten till biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans är avsedd att omfatta svårt funktionshindrade som behöver hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider och med annan personlig service. I begreppet personlig assistans ligger att det ska vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv. Den enskilde ska ha behov av assistans för att kum1a klara sådana mycket personliga angelägenheter som den personliga hygienen, att inta måltider, att kommunicera med andra. Insatsen bör vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade fall. Något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn självfallet betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger (prop. 1992/93: 159 s f.). Även i rättspraxis har betonats att det ska vara fråga om hjälp eller stöd i situationer av krävande eller på andra sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag där hänsyn till den personliga integriteten gör att det finns ett särskilt intresse av att själv kunna avgöra vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. Tanken är således inte att alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning eller vid måltider ska kunna grunda rätt till personlig assistans Gfr RÅ 2009 ref. 57). v rättspraxis följer vidare att åtgärder för att motivera och aktivera en funktionshindrad och tillsyn inte ansetts avse de grundläggande behoven. Det har däremot sådant behov av aktiv tillsyn som närmast haft karaktären av övervakning Gfr RÅ 1997 ref 28 och RÅ 1997 ref. 23 I). Förvaltningsrättens bedömning i nu förevarande mål Det är i målet ostridigt att tillhör personkrets enligt LSS. Fråga i målet är om hennes hjälpbehov är av den karaktär och omfattning att hon är berättigad till personlig assistans enligt LSS. Rosengård SDF har i den utredning som ligger till grund för det överklagade beslutet bedömt att totala hjälpbehov med de grundläggande behoven uppgår till fem timmar per vecka. Den hjälp om har bedömts ha avseende grundläggande behov rör personlig hygien. Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå Rosengård SDF:s bedömning av hjälpbehov med de grundläggande behoven. Hjälpbehovet får anses som relativt ringa. Utredningen i målet ger inte heller stöd för att det krävs att den som utför hjälpen har ingående kunskaper om hälsotillstånd. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av det nu anförda att det hjälpbehov som nwnera har är av den art och omfattning

9 FÖRV LTNINGSRÄTTEN I MLMÖ Sida 5 som krävs för att hon ska ha rätt till insatsen personlig assistans enligt LSS. Överklagandet ska därför avslås och det intermistiska beslutet från den 26 juni 2013 upphör att gälla. HUR MN ÖVERKLGR, se bilaga (DV3109/IB) Lena Palmer har föredragit målet