DOM Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun Alafors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Meddelad i Göteborg Mål nr Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 30 augusti 2010 i mål nr, se bilaga A SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, I.SS KAMMARRÄTTENS AV GÖRANDE Kammarrätten bifaller överklagandet och fastställer Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 februari YRKANDEN M.M. Vård- och omsorgsnämnden yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och anför bl.a. följande. C har många förmågor och klarar stora delar av sin personliga hygien samt på- och avklädning självständigt. En del av det stöd som C har behov av är handräckning. Ci. behov av viss hjälp i samband med dusch, på- och avklädning samt att se över kroppen så alt det inte finns några klämskador är marginell och inte av sådan personlig och integritetskänslig karaktär att det berättigar till personlig assistans. Hans stödbehov Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax E-post: kammarratten. Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:40

2 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG. Sida 2 Mål nr motsvarar 4 timmar och 40 minuter per vecka, vilket inte kan anses omfattande. Nämnden hänvisar till RÅ 2009 ref. 57. c anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Han har den 1 juli 2008 och den 28 juli 2009 blivit beviljad personlig assistans då hans behov ansågs vara av den karaktär och omfattning att han bör fä stöd enligt LSS för att tillförsäkras goda levnadsvillor. Skillnaden är att det gjorts en bostadsanpassning så han inte längre behöver göra en förflyttning ner till källaren. Behoven är lika integritetskänsliga som tidigare. Ingenting i hans sjukdomsbild har förbättrats eller ändrats så att han inte skulle vara i behov av samma stöd som tidigare, tvärtom har han blivit äldre och hans behov av stöd för att leva ett eget självständigt liv har blivit större. Han har en fastställd invaliditetsgrad på 87 procent. Det krävs en stor flexibilitet av hans omgivning för att skjutsa och förflytta honom, men också för att hjälpa honom om han ramlar eller om det sker andra olyckor. Han har ett stort behov av integritet och han försöker efter bästa fönnåga klara så många moment som möjligt av sina grundläggande behov. Detta medför att han f'ar förslitningsskador med svår smärta som följd. Kommunen har i dag inget annat stöd som kan ersätta assistansen och den flexibilitet det innebär i hans liv. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 9 a LSS ges personlig assistans för hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Frågan i målet är om C behov av hjälp är av den art och omfattning att han har rätt till personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 2 LSS. Nämnden har beräknat C _ behov av hjälp med de grnndläggande behoven till 4 timmar och 40 minuter per vecka avseende hygien

3 / KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 3 Mål ur samt på- och avklädning. Personlig assistans ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Det är inte alla praktiska hjälpbehov vid t.ex. måltider som räknas in. Kammarrätten delar förvalt11ingsrättens bedömning att C _ behov av hjälp med tillredning av mat och hjälp med framdukning och undanplockning vid måltider inte är att anse som ett sådant behov som ingår i de grundläggande behoven Gfr RÅ 2009 ref. 57). Inte heller c behov av framtagning och rengöring av urtappningsredskap samt hjälp vid förflyttningar och hjälp att ta sig till och från aktiviteter, träning etc. kan hänföras till de grundläggande behoven. Av uh edningen i målet framgår att G behov av handgriplig praktisk hjälp inte är av så stor tidsmässig omfattning. Han har däremot behov av att någon i olika situationer finns till hands och kan hjälpa honom om något oförutsett sk-ulle hända. Sådan tillsyn anser kammarrätten är av alhnän karaktär och kräver inte ingående kunskaper om och omfattas enligt praxis inte av de grundläggande behoven (jfr RÅ 1997 ref. 23 I). Även om det inte föreligger något krav på att hjälpbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning, har däremot tidsfaktorn betydelse. Ju stöne stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till personlig assistans föreligger. Sammantaget gör kammanätten bedömningen att Cl behov av hjälp inte är av det kvalificerade slag och av den omfattning som förutsätts för att Cl ; ska vara berättigad till personlig assistent. Överklagandet ska därmed bifallas och nämn-. dens beslut fastställas.

4 I KAMMARRÄTTEN I.GÖTEBORG Sida 4 Mål nr HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Anders Cedhagen, 1 pf/$ -- /,..,..;-- Liselotte Tagaeus referent

5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:1 KLAGANDE c Ställföreträdare: MOTPART Ale kommun Vård- och omsorgsnämnden Alaf ors ÖVERKLAGAT BESLUT Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 februari 2010 SAKEN Personlig assistent enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att C' förklaras berättigad till personlig assistent enligt 9 2 LSS. Förvaltningsrätten överlämnar till Vård- och omsorgsnämnden att bestämrria omfattningen av assistansen samt från vilken tidpunkt den ska utgå. Dok.Id Postadress Box Besöksadress Sten Sturegatan 14 Telefon Telefax Göteborg E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning I 2 YRKANDEN M.M. C har tidigare varit beviljad personlig assistans till och med den 8 januari Vid stadsdelsnämndens utredning inför omprövning av assistansen gjordes bedömningen att hans behov av hjälp för att tillgodose de grundläggande behoven inte längre var så omfattande som förutsätts i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att de ger rätt till personlig assistans. Ansökan om personlig assistans avslogs därför den 19 februari c överklagar beslutet och yrkar att hans ansökan om personlig assistans beviljas samt anför i huvudsak följande. Behoven anges inte vara tillräckligt omfattande men beslutet häl)visar inte till någon minimigräns för antal timmar, varför detta inte kan bemötas. I ansökan har han uppgett ytterligare hjälpbehov som borde ingå i beräkningen av de grundläggande behoven, nämligen 1 timme och 55 minuter för hjälp i samband med måltider samt 1 timme och 45 minuter för hjälp med personlig hygien. Han kan inta mat på egen hand men har ingen möjlighet att tillaga den eller att plocka fram vare sig mat eller porslin eftersom han har svårt att komma åt eller nå det från skåpen och riskerar att t.ex. spilla eller bränna sig. Att endast räkna med den tid det tar att äta och inte inkludera tiden för att förbereda och få fram maten kan inte anses tillgodose att han får sitt dagliga behov av mat. När det gäller den personliga hygienen har han behov av hjälp varje morgon (eller varje timme när han har urinvägsinfektion) med urtappningsredskapen till sin kateter. Han kan själv sköta tappningen men behöver hjälp med att fylla vatten i katetern, koppla ihop den med urinpåsen och sätta fast den på sängen, samt att hämta, tömma och slänga redskapen. Stadsdelsnämnden anser att överklagandet ska avslås.

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG S KÄL 3 Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande omfattas av personkretsen i 1 3 LSS om funktionshindrena är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. De som omfattas av personkretsen har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt (7 LSS). Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans hör till insatserna enligt lagen (9 punkt 2). Personlig assistans definieras i 9 a första stycket LSS som sådant personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Av andra stycket i paragrafen framgår att den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov även har rätt till sådan insats för andra personliga behov om de inte tillgodoses på annat sätt. Den personliga assistansen bör enligt förarbetena vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Den enskilde ska vidare ha ett klart behov av personlig assistans i de situationer det är fråga om och bör ges ett avgörande inflytande på vem som ska ge hjälpen. Det anges också att något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning inte föreligger, men att tidsfaktorn självfallet har betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till birräde av assistent

8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 4 föreligger (se prop. 1992/93: 159 s. 63 ff. och 174 ff.). Regeringsrätten uttalade i RÅ 2009 ref. 57 att någon bestämd undre tidsgräns inte låter sig uppställas, samtidigt som det är uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans. Även om själva tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en: samlad bedömning göras bl.a. med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompetens. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter måste beaktas, samt hur ofta hjälpen behövs. I förarbetena till definitionen i 9 a LSS framgår att bestämmelsen är införd för att klargöra att personlig assistans ska avse individuellt anpassade hjälpinsatser åt den som på grund av sitt funktionshinder behöver praktisk hjälp i vardagliga situationer. Bestämmelsen tydliggör vilka hjälpbehov som, efter en individuell prövning, krävs för att personlig assistans ska komma i fråga (se prop. 1995/96:146 s. 13.). Regeringsrätten har i RÅ 2009 ref. 57 uttalat att inte all hjälp, även för de grundläggande behoven, kan anses vara av sådan karaktär att de ska ingå i en sådari individuell prövning. Bl.a. hjälp att tillreda och plocka fram mat till bordet är inte sådan hjälp som ska ingå. Fön1altningsrättens bedömning C, omfattas av personkretsen i 1 3 LSS och har enligt 7 samma lag rätt till insatser enligt lagen om han har behov av stöd och hjälp som inte tillgodoses på annat sätt. Rätten till personlig assistent avgörs genom en prövniri.g av de grundläggande behoven enligt 9 a LSS. Frågan i målet är således om C hjälpbehov är av sådan

9 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 5 karal'tär och omfattning att han är berättigad till insatsen personlig assistans enligt LSS. Enligt Vård- och omsorgsnämndens beräkning omfattar C: bergs behov av hjälp med de grundläggande behoven 4 timmar och 40 minuter per vecka. C anser att de grundläggande behoven ska omfatta ytterligare 3 timmar och 40 minuter för måltider och personlig hygien. Liksom i RÅ 2009 ref. 57 anser dock förvaltningsrätten att hjälp med tillagning och framplockning av mat, samt framtagning och rengörning av urtappningsredskap för kateter, inte ät av det personliga och integritetskänsliga slag att det bör beaktas vid bedömningen av hans rätt till personlig assistent. C grundläggande behov uppgår således till 4 timmar och 40 minuter. Nästa fråga blir om en omfattning av 4 tinunar och 40 minuter kan anses vara tillräcklig för att beviljas personlig assistent. Med hänsyn till resonemanget i RÅ 2009 ref. 57 gör förvaltningsrätten följande bedömning. Själva tidsåtgången för den hjälp Cl behöver är vid varje enskilt tillfälle inte påfallande stor, men sammantaget uppgår det till en inte marginell tidsåtgång. De behov som har räknas med i bedömningen är av personlig och integritetskänslig karaktär och de måste tillgodoses minst två gånger om dagen. Med hänsyn härtill anser förvaltningsrätten att omfattningen av C grundläggande behov inte kan anses vara så begränsade att rätt till personlig assistent inte skulle föreligga. Han har därför rätt till personlig assistent för att tillgodose sina grundläggande behov. Därmed har han även rätt till sådan assistans för övriga personliga behov om de inte tillgodoses på annat sätt. Överklagandet ska därför bifallas och det ankommer på Vård- och omsorgsnämnden att närmare beräkna omfattningen av assistansen som ska utgå, samt från vilken tid denna ska utgå.

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 6 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DY 3109/lB) ;/t.r!ltidj Ann Rittri I avgörandet har råd.mannen Ann Rittri, ordförande, samt nämndemännen John Rundberg, Gilbert Ariderälv och Sanja Ring deltagit. Föredragande i målet har varit Sara Isman.

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m 3995-13 KLAGANDE. - - -- - -- - - -- ---- -- - -- --- - -------- - - - ---------ölil b u"

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM I.. 0 RGRINGSRATTNS 1 (5) Mål nr 2781-2782-08 meddelad i Stockhohn den 1 7 juni 2009 KLAGAND Ombud Hanna riksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Rätten till personlig assistans

Rätten till personlig assistans Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i socialrätt, 30 högskolepoäng Rätten till personlig assistans En ansats att klargöra innebörden av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap

Läs mer