DOM Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg"

Transkript

1 KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO eddelad i Göteborg ål nr Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten i almös dom den 13 december 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Personlig assistans KAARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. YRKA.NDEN.. Vård- och omsorgsnämnden yrkar att kammarrätten fastställer nämndens beslut att inte har rätt till insatsen personlig assistans och anför i huvudsak följande. tillhör sedan tidigare personkrets 3 jämlikt 1 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och är beviljad ledsagarservice. Han har även möjlighet att ansöka om hemvårdsinsatser och trygghetslan11 enligt socialtjänstlagen. Nämnden instämmer i att har ett visst hjälpbehov med de grundläggande behoven och då främst med hygienen även om han klarar delar av sin hygien själv. Detta kan inte anses vara Dok.Id l Postadress Box I 50 Göteborg Besöksad ress Stora Nygatan 2 I Telefon Telefax 03 I E-post: Expeditionstid måndag -!Tedag 08:00-16:00

2 KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO Sida 2 ål nr tillräckliga skäl för att bevilja en person personlig assistans enligt LSS. Det hjälpbehov har kan väl tillgodoses med hjälp- och stödinsatser i form av hemvård enligt socialtjänstlagen. anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. Hans grundläggande behov uppgår till 12 timmar och 35 minuter per vecka vilket är tillräckligt omfattande för att beviljas insatsen personlig assistans. Den hjälp han behöver är av det mest integritetsnära slaget såsom hjälp med personlig hygien och av- och påklädning som kräver aktiv hjälp av en annan person. I tiden för de grundläggande behoven ingår också förflyttningar. Hans situation är idag sådan att han låter bli att utföra daglig duschning och utför bara den allra nödvändigaste påklädningen för att han har så svåra smärtor. Han kan ut:fura vissa av behoven själv men med så stora besvär och på bekostnad av så stor energianvändning att han inte orkar genomföra någon annan aktivitet den dagen. Skillnaderna i kvalitet mellan hemvård enligt socialtjänstlagen och personlig assistans enligt LSS är så stora och måste tas i beaktande vid fastställande av vilken insats som ska beviljas. SKALEN FÖR KAARRÄTTENS AVGÖRANDE Kamman-ätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. Överklagandet ska därför avslås. HUR AN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (fomrnlär 1). Niclas Falkendal j/1"---_ Anders Bengtsson '.t o. ).J,' )f(/)?'7- /,'.,,,.1 Il ',.,. '... '. #/ 1. lrberit Nilsson <. -1 n referent,,g j!eb a dgren \_J

3 Sida I (4) FÖRVALTNINGSRÄTTEN I ALÖ Avdelning l DO 2Uf3-12 t 3 eddelad i ål nr almö Bilaga A KLAGANDE OTPART Vård- och omsorgsnämnden Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Vård- och omsorgsnämndens beslut den 1 juli 2013 SAKEN Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FÖRVALTNINGSRÄ TTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att har rätt till insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Vård- och omsorgsnämnden för beräkning av antalet assistanstimmar. Dok.Id Postadress Box 4522 Besöksadress Kalendegatan 6 Telefon Telefax Expeditionstid måndag - fredag almö E-post: 08:00-16:00

4 FÖRVALTNINGSRÄ TTEN I ALÖ DO Sida BAKGRUND V cµ-d- och omsorgsnämnden beslutade att avslå ansökan om personlig assistans med motiveringen att hjälpbehovet avseende de grundläggande behoven inte är styrkt och att. inte har så omfattande behov av hjälp med sina grundläggande behov att förutsätt- ningar finns för att bevilja personlig assistans enligt 9 a lagen om stöd - och service till vissa funktionshindrade, LSS. YRKANDE OCH INSTÄLLNING yrkar att han beviljas personlig assistans med totalt 12 timmar och 35 minuter per vecka avseende personlig hygien, på- och avklädning och förflyttningar i samband härmed. Han uppger i huvudsak följande. Det är med stora besvär och på bekostnad av stor energianvändning som han klarar sig utan hjälp. För att han överhuvudtaget skulle kunna medverka i ADL-bedömningen hade han tagit smärtstillande mediciner på grund av smärta i axiar och armar. Som det är idag låter han bli att utföra daglig dusch och utför bara den allra nödvändigaste påklädningen för att han har så svåra smärtor. Detta och svåra smärtor vid påklädning f'ar till följd att han sitter hemma, oftast halvklädd och oduschad de allra flesta dagruna. Han orkar inte ta sig utanför lägenheten för då måste han duscha och har han duschat har han inte längre ork att göra det han planerade. Den hjälp han behöver är av det mest integritetsnä.ra slaget då han i dessa situationer är helt eller delvis avklädd. Det är angeläget att den hjälp han behöver ges av en person som han valt och har förtroende för. Vård- och omsorgsnämnden bestrider ändring.

5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I ALÖ DO Sida SKÄLEN FÖR A VGÖRANDET ed personlig assistans enligt 9 2 LSS avses enligt 9 a samma lag ett personligt utfonnat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp rned sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). När det gäller tillämpningsområdet fcir insatsen personlig assistans har det betonats i lagens förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Vad lagstiftaren främst åsyftat är sådana hjäljjbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. Någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven kan inte utan vidare anses vara berättigad till personlig assistans. En samlad bedömning måste göras bl.a. med hänsyn till om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompetens. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter måste beaktas. Även hur ofta hjälpen ges framstår som en viktig faktor Gfr RÅ 2009 ref.57). Av utredningen framgår att : har behov av hjälp med sina grundläggande behov utöver vad som får anses vara normalt för en vuxen person utan funktionsnedsättning. har gjort gällande att han har behov av hj älp vid hygiensituationen framförallt vid daglig dusch och vid påklädning samt vid förflyttningar vid dessa situationer.

6 FÖRVALTl\lJNGSRÄTTEN I ALÖ DOI\1 Sida klarar förvisso av situationerna själv med viss svårighet. Samtidigt säger han sig emellertid vara tvungen att ta smärtstillande medel för att klara av dem och att hans ork då inte räcker till annat. Att han har bl.a. kronisk överbelastningsvärk stöds av ingivna intyg och joumalanteckningar. Förvaltningsrätten konstaterar att syftet med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor med målet att personer som omfattas av lagen, vilket ostridigt gör enligt 1 3 LSS, får möjlighet att leva som andra (se 5 LSS). Utifrån denna synvinkel och mot bakgrund av att har behov av hjälp i integritetskänsliga situationer, är det förvaltningsrättens bedömning att han har rätt till personlig assistans för att uppnå goda levnadsvillkor (7 LSS). Förvaltningsrätten bifaller därfcir överklagandet på så sätt att förklaras berättigad till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 2 LSS. Omfattningen av insatsen ankommer det på Vård- och omsorgsnämnden att beräkna. HUR AN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lB) (lit cc cz CAJ V\1 -.fadeleine Westberg. I avgörandet har även nämndemännen Preben Karlsson, Reinhold Knutsson och onica Persson deltagit. Rätten är enig. Gunilla Risberg Ekholm har föredragit målet.

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Personkrets och grundläggande behov

Personkrets och grundläggande behov Personkrets och grundläggande behov Bedömningen av grundläggande rekvisit för assistansersättning Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Anna-Klara

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet i Stockholms län Rapport 2011 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av domar enligt LSS i Kammarrätten. Vi

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer