DOM: Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : Meddelad i Göteborg Mål nr Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden Västra Hisingen i Göteborgs kommun Box Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 13 februari 2014 i mål nr , se bilaga A SAKEN Personlig assistans KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Kammanätten avslår överklagandet. YRKANDEN M.M. K yrkar att kamma1tätten skall bevilja prövningstillstånd och att kammarrätten fastställer att han har rätt till insatsen personlig assistans enligt LSS. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1531 Stora Nygatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida2 Mål nr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammanätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. KammarTätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

3 11/:J // Meddelad i Göteborg Sida 1 (8) Mål nr Avdelning 2 Enhet 23 KLAGANDE K Ombud: Jur.kand. EmmaKoskelainen LSS Assistans Johan på Gårdas Gata 5 A Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden Västra Hisingen i Göteborgs Strul Box Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT ( Stadsdelsnämndens beslut den 26 juni 2013 SAKEN Personlig assistans enligt 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshinchade, LSS SLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Sten Sturegatan måndag- fredag E-post: 08 :00-16:00

4 BAKGRUND Sida2 K har Downs syndrom samt diagnosen mental retardation, ospecificerad svårighetsgrad. Han är beviljad korttidstillsyn samt ledsagaraservice med 30 timmar per månad i enlighet med LSS. Tre fjärdedels vårdbidrag är beviljat från Försäkringskassan.. Efter att K ansökt om att han skulle beviljas personlig assistans beslutade stadsdelsnämnden att avslå ansökan eftersom K inte bedömdes ha behov av stöd för sina grundläggande behov i sådan omfattning eller under så stor del av dygnet som lcrävs för att personlig assistans ska kunna beviljas. Nämnden bedömde vidare att varaktigheten gällande olika behov var högst tveksam då K endast vistats en kort tid i Sverige och inte.tidigare fått möjlighet till kontinuerlig träning för att utveckla sin självständighet eller sin sociala förmåga. K behov bedömdes tillgodosedda genom den redan beviljade insatsen ledsagarservice och genom vårdbidraget. YRKANDEN M.M. överklagande K yrkar att han ska beviljas personlig assistans och anför i huvudsak följande. Han är i behov av hjälp med all ADL såsom påklädning, hygien och tillsyn. Han har stora problem att klara av det dagliga livet på gnmd av sina funktionshinder och är i behov av mycket prah.'tisk hjälp och vägledning. Han förstår inte konsekvenserna av sina handlingar och kan inte heller vistas i trafiken. Vid bedömningen av om den enskilde har behov av insatser i sin livsföring måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för per-

5 Sida 3 soner i samma ålder. Stadsdelsnämnden har inte någonstans specificerat vilket eller vilka behov som en frisk person i motsvarande ålder har. Stadsdelsnämnden är av den uppfattningen att hans behov kan tillgodoses genom andra insatser, såsom vårdbidrag och ledsagarservice. Mot detta kan sägas för att kunna neka en funktionshindrad en viss insats med hänvisning till att behovet tillgodoses på annat sätt krävs att behovet också faktiskt tillgodoses på annat sätt, vilket nämnden inte har kunnat visa, då den hjälp som han behöver inte kan tillgodoses genom andra insatser då det rör sig om olika slags hjälp och annan typ av hjälp. Han är i behov av fysisk nära handgriplig hjälp i all ADL, vilket inte insatserna ledsagarservice ( och vårdbidrag kan tillgodose. Av domar från kammarrätterna framgå! att man fastställt att olika insatser inte ersätter personlig assistans. Av praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen framgår att det förhållandet att vårdbidrag uppbärs inte har någon betydelse vid bedömningen av rätten till personlig assistans och att det inte heller är möjligt att neka en person rätt till personlig assistans på den grunden. Stadsdelsnämnden har baserat sitt avslagsbeslut på tveksamheter. Det är osäkert huruvida tveksamheter till ett ställningstagande kan anses vara en tillräcklig grund ror att avslå en ansökan då nämnden har en utredningsskyldighet och har ett lagreglerat ansvar för att ärendet blir ordentligt utrett. För att beviljas personlig assistans enligt LSS räcker det att den enskilde har ett behov av hjälp med de grundläggande behoven. Vare sig i lagtexten eller i förarbetena har det angetts någon neq.re gräns för att den tidsmässiga omfattningen av hjälpbehovet, utöver att hjälpbehovet inte rar anses vara obetydligt. Kammarrätten i Göteborg har ansett att ett hjälpbehov uppgående mellan tre och fem timmar per vecka var tillräckligt för att den enskilde skulle anses berättigad till personlig assistans.

6 Sida4 Vad gäller den personliga hygienen så är han i behov av hjälp med att ändra vattenteniperaturen i duschen. Han behöver också hjälp vid toaler( besök. Eftersom han inte tycker om att borsta tänderna behöver han fysisk hjäip med det. Han har svårt att :fa på sig kläderna på rätt sätt och har svårigheter att knäppa knappar, knyta skor och dra upp dragkedjor. Han behöver också hjälp i matsituationen då han annars kan glömma att tugga maten och därvid riskera att sätta i halsen. Vidare behöver han hjälp med att begränsa matintaget. På natten händer det ofta att han går upp och det är då viktigt att hans föräldrar håller koll på honom eftersom han annars kan skada sig eller lämna bostaden. Nämndens påstående om att han inte är i behov av hjälp med kommunikationen är felaktigt och det medicinska underlaget visar att han har ett stort behov i demia del. Nämnden menar vidare att hans behov av övervakning är av sådan allmän karaktär att detta hjälpbehov inte faller inom ramen för de grundläggande behoven, men den bedömningen styrks inte av de ingivna läkarintygen: Dessa beskriver tvärtemot tydligt hans situation och krav på övervakning, eftersom han inte själv förstår faror och dä..rmed. kan skada både sig själv och andra i omgivningen. I utredningen belyses flera sådana incidenter. Intygen visar att han är i behov av tillsyn dygnet runt och den aktiva tillsynen laäver ingående kunskaper om honom. Stadsdelsnämndens inställning Stadsdelsnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande till stöd för sin talan. Utredningen visar att K inte har behov av assistans med de grundläggande behoven i sådan omfattning att personlig assistans bör beviljas. En stor del av den hjälp som K är i behov av handlar om motiverings- och aktiveringsinsatser och sådan hjälp ger inte rätt till personlig assistans.

7 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN S KÄL Sida 5 Tillämplig lagstiftning Av 7 LSS framgår att personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 I - 9 om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. ( ; I 9 2 LSS anges att biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans till den del behovet av stöd inte ( täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken är en sådan insats. I 9 a LSS stadgas att med personlig assistans enligt 9 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt dem som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrades grundläggande behov. Förvaltningsrättens bedömning Stadsdelsnämnden har i sitt beslut kommit fram till att K behov tillgodoses genom den beviljade insatsen ledsagarservice. Förvaltningsrätten delar inte denna bedömning utan anser det rorhållandet att K är beviljad ledsagarservice saknar betydelse vid bedömningen av rätt till personlig assistans. Skälet till detta är att insatsen ledsagarservice har till syfte att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder och avsikten med insatsen är att den enskilde ska :fa hjälp att komma ut bland andra människor för att besöka vänner eller delta i kulturlivet, se prop. 1992/93:159 sid. 178.

8 Sida 6 Stadsdelsnämnden har också ansett att det förhållandet att vårdbidrag utgår medför att K behov är tillgodosedda. Högsta Förvaltningsdomstolen har i RÅ 1997 ref. 23 I uttalat att det förhålla."1.det att ett funktionshindrat barn uppburit helt vårdbidrag inte skulle påverka bedömningen av hans rätt till personlig assistans. I lagförarbetena anförs att det är främst storleken på vårdbidraget som kan komma att påverkas av att rätt till personlig assistans föreligger, se prop. 1992/93:159 sid. 66. Mot bakgrund härav anser förvaltningsrätten att det förhållandet att familjen uppbär vårdbidrag inte ska påverka bedömningen av K rätt till personlig ( assistans. Det är ostridigt att K tillhör den personkrets som har rätt till insatser enligt LSS under förutsättning att han behöver sådan hjälp i sin livsföring för att tillförsäkras goda levnadsvillkor och för det fallet att hans behov inte tillgodoses på annat sätt. Högsta Förvaltningsdomstolen uttalar i RÅ 2009 ref. 57 att, när det gäller tillämpningsormådet ror insatsen personlig assistans, är det fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur av i regei mycket personligt slag. Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen ska det vara fråga om sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för att den personliga integriteten och däf den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämi-na vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. Det är inte all hjälp med t.ex. måltider eller påklädning som kan anses vara av ett sådant kvalificerat slag. Ar 2003 slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast att aktiverings- och moti" vationsinsatser av olika slag normalt sett inte räknas till de grundläggande behoven, se RÅ 2003 ref. 33.

9 Sida 7 Av utredningen framgår att K behöver mycket stöd och hjälp i sin dagliga livsföring, men att han motoriskt klarar av det mesta själv. När det gäller stöd i samband med måltider framgår att K klarar av att äta och dricka själv rrien att han behöver hjälp med beredning av maten och begränsning av matintaget. Detta innebär att hans behov av hjälp vid måltider inte är av det personliga och integritetskänsliga slag att det kan hänföras till de grundläggande behoven. K föräldrars beskrivning av hans hjälpbehov visar att han har ett visst behov av handgriplig hjälp i samband med vissa hygiensituationer och ibland i saniband med av- och påklädning. Av handlingarna framgår dock inte annat än att de handgripliga hjälpinsatserna i dessa delar endast är i mycket begr ad omfattning och att han till stor del kan utföra det mesta på egen hand med hjälp av påminnelser och muntliga instruktioner. Det har inte heller kommit fram att han har omfattande svårigheter i sin kommunicering med andra, annat än tillfälliga sådana mot bakgrund av att han nyligen börjat lära sig svenska. Det är således inte fråga om kom.munikationssvårigheter som kräver medverkan av någon med ingående kunskaper om just honom för att han ska kunna förstå utomstående samt själv kunna göra sig förstådd. K har även ett visst behov av tillsyn i sin vardag. Tillsyn kan räknas som ett grundläggande behov, under förutsättning att den tillsyn en person behöver är av övervakande karaktär och att den måste ges av ett begränsat antal personer eller förutsätter ingående kunskaper om personen, s.k. aktiv tillsyn Gfr RÅ 1997ref23 I och RÅ 2003 ref33). Utredningen ger inte stöd för att den tillsyn K behöver kan anses utgöra aktiv tillsyn. Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att K behov av hjälp inte är av sådan karaktär och omfattning som krävs för att

10 .. FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida& han ska ha rätt till personlig assistans enligt LSS. Överklagandet ska därför avslås. MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/ 1 b),. Y-' -Louise Bjömsson I avgörandet har chefsrådmannen Ann-.Louise Bjömsson, ordförande, samt nämndemännen Bertil Alhult, Bengt Kjellgren och Annika Svensson deltagit. Föredragande har varit ilirvaltningsrättsnotarien Gabriella Fossum.

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Rättsfallsöversikt personlig assistans

Rättsfallsöversikt personlig assistans Rättsfallsöversikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet i Stockholms län Rapport 2011 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av domar enligt LSS i Kammarrätten. Vi

Läs mer