DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning Meddelad i Stockholm Mål nr Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 november 2011 i mål nr , se bilaga A SAKEN Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och förklarar, med delvis bifall till överklagandet, att : har rätt till ekonomiskt stöd för kostnader avseende personlig assistans enligt LSS under 70 timmar för perioden den 25 april den 9 maj Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. Dok.Id Postadress Box \...,,,., C'... 1.\.,.. 1- Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax Expeditionstid måndag - fredag l\q 00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Sida2 j Avdelning 04 Mål nr YRKANDEN M.M. yrkar att kammarrätten, med upphävande av förvaltningsrättens dom, beviljar henne ekonomisk ersättning för utökad personlig assistans till följd av operationen i den omfattning kammarrätten anser skälig. Till stöd för sin talan anför hon bl.a'. följande. Förvaltningsrättens dom är felaktig. Av åberopatjäkarintyg framgår att ett utökat behov av hjälp förelegat och under vilken tidsperiod behovet förelåg. Genom utredningen i övrigt har redogjorts för hur det utökade behovet har sett ut. Av läkarintyget framgår att hon var i behov av hjälp med förflyttningar och för att sköta sin hygien mellan den 19 april 2010 och den 19 maj De två första veckorna efter operationen var hon för skör för att kunna vara i skolan och givetvis uppstod då omedelbart behov av personlig assistans under dagtid för henne. I skolan har hon inte någon egen elevassistent som kan bistå henne med hjälp på samma sätt som en personlig assistent kan göra. Första veckan då hon var tillbaka efter operationen räckte inte skolans insatser till och hon behövde därför ha en personlig assistent med sig för att få hjälp med de direkta behov som uppstod som en följd av operationen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad (nämnden) bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. har, som förvaltningsrätten också framhåller i domskälen, redan beviljats personlig assistans enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) med 68 timmar i veckan. Det framgår inte av det ingivna läkarintyget att den redan beviljade assistanstiden inte skulle räcka till. Vad gäller behov av personlig assistans i skolan är det skolans ansvar att se till att resurser tillförs verksamheten med hänsyn till barnets behov.

3 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 Sida 3 Mål nr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 7 LSS har den som omfattas av LSS rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9' om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Av 9 andra punkten LSS framgår att kommunen har skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS (numera 51 kap. socialförsäkringsbalken). Kommunens skyldighet enligt denna bestämmelse inträder bl.a. vid behov av tillfälliga utökningar av insatsen (se prop. 1992/93:159 s. 177 och prop. 1996/97:146 s. 10). Av förarbetsuttalanden och rättspraxis framgår att det normala föräldraansvaret för barn ska beaktas på så sätt att endast hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för barn i ifrågavarande ålder ska läggas till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans enligt LSS (se bet. 1995/96:SoU s. 18, RÅ 1997 ref. 23 och RÅ 2008 ref. 17). Av utredningen framgår att har ett omfattande hjälpbehov för vilket hon beviljats assistansersättning med 68 timmar per vecka. Ersättningen avsåg personlig assistans på kvällar efter skolan och på helgerna medan det hjälp behov hon hade på morgonen räknats in i föräldraansvaret. Av utredningen framgår också att vanliga fall gick i skolan sju timmar varje vardag och att assistansersättning inte utgick för denna tid. I skolan fanns elevassistenter som hon delade med andra barn. Det är ostridigt i målet att vistades i hemmet från den 25 april 2010 då hon skrevs ut från sjukhuset och två veckor framåt. Kammarrätten konstaterar att nämnden inte har ifrågasatt att vistelsen i

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 Sida4 Mål nr hemmet hade samband med operationen eller att denna konvalescenstid var behövlig. Enligt kammarrättens mening måste det förhållandet att. vistades hemma efter operationen ha inneburit att ett faktiskt hjälpbehov funnits som inte täcktes av beviljade assistanstimmar enligt LASS. Med hänsyn till omfattningen av grundläggande hjälpbehov och till att operationen också hade samband med hennes funktionshinder kan föräldraansvaret inte anses inverka på hennes rätt till ytterligare persolllig assistans under den tid hon vistades i hemmet efter operationen. Kammarrätten bedömer att :har rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans enligt LSS under sju timmar varje vardag under den aktuella tiden, dvs. sammanlagt 70 timmar. Vad gäller frågan om rätt till personlig assistans under tiden på sjukhuset och i skolan finner kammarrätten att det genom utredningen inte kan anses visat att det rorelegat behov av detta. ffijr MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1 ). q l.!tft;r. ernelius Lundahl Pär Hemmingsson on - arrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor dforande referent Axel Holmgren föredragande

5 ' 4! FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 11!),--h/,/. A. t:f(4) KLAGANDE MOTPART Skarpnäck stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Johanneshov ÖVERKLAGAT BESLUT Skarpnäck stadsdelsnämnd i Stockholms stads beslut SAKEN Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). SLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet Dok.Id Postadress Stor::le-hnl:ni Besöksadress Tegeluddsvägen 1 Telefon E-nost: Telefax Expeditionstid måndag- fredag Q no- 1 'i:nn

6 I. FÖRVALTNINGSRÄ.TTEN Allmänna avdeiningen Sida " I BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Skarpnäck stadsdelsnämnd (stadsdelsnämnden) beslutade den 11 maj 2010 att avslå ansökan om tillfälligt utökad personlig 8;5Sistans med 320 timmar avseende två veckor efter hemkomst från sjukhuset efter operation samt ytterligare fyra veckor i skolan. Som skäl för beslutet angavs att behovet är tillgodosett genom föräldraansvaret samt genom skolans ansvar. överklagar beslutet och yrkar att hon ska beviljas skälig ekonomisk ersättning för utökad personlig assistans med 1 O timmar. Till stöd för sin talan anför hon bl.a följande. Det faktiska behovet av utökad assistans uppgick till 160 timmar istället för de ansökta 320 timmarna. Under sjukhilsvistelsen behövde hon hjälp av en assistent då hennes. funktionsnedsättning gör henne beroende av hjälp av någon med ingående kunskaper om henne och som kan hjälpa henne att kommunicera med 1 utomstående. Assistansen tillgodosedde hennes grundläggande behov som inte kunde tillgodoses genom sjukvårdspersonalen eftersom deras ansvarsområde i första hand är direkt sjukvårdande. Den 25 april blev hon utskriven från sjukhuset och fick återvända hem. De två efterföljande veckorna var hon dock tvungen att stanna hemma från skolan för att fortsätta sitt till:frisknande efter den omfattande operationen. Hennes balans har varit nedsatt under hel läkningsperioden. He es förflyttnings- lllöjligheter har varit starkt begränsade under denna tid. Assistenten har behövt lyfta henne för att hjälpa henne med förflyttningar. När hon..... återvände till skolan var hori. inte helt återställd varför det var nödvändigt för hennes mamma att följa med i egenshp av personlig assistent under. den första veckan. Hon hade under perioden fortsatta behov av assistans med förflyttningar som skolpersonajen inte kunde bistå med. mamma arbetar inte och har därför ingen förlorad arbetsinko som berättigar till föräldrapenning.

7 ,\ :. FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen Sida Stadsdelsnämnden vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. mamma fick i god tid rore den planerade operation n information om sina rättigheter att ansöka om tillfällig roräldrapemiing i amhand med den planerade operationen. Genom att avstå från.andra samhällsinsatser innebär det inte att det ska ses som att behovet inte är tillgodosett.. : är beviljad personlig assistans enligt LASS där tid för kommunicering ingår. bedöms inte ha så stora problem med att kommunicera att det skulle innebära. utökad rätt under.sjukhusvistelsen. Om har behov av särskilt stöd i skolan.. som inte tillgodoses inom rarri.en för den ordinarie verksamheten är det skolans ansvar att se till att resurser tillförs verksamheten med hänsyn till barnets behov.. SKÄL Det är ostridigt.i målet att tillhör personkretsen i LSS. Frågan i målet är om hon haft rätt till ekonomiskt stöd för 160 timmar utökad personlig assistans under totalt fyra veckor i samband med operation av skolios i april/maj 2010, dvs. ca åtta timmar per dag utöver tidigare beviljad LASS om ca tio timmar per dag. Förvaltningsrättens. prövning i rorevarande mål är således begränsad till denna fråga. Med insatsen personlig assistans avses e gt 9 a första stycket LSS ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Av 9 2 LSS framgår at,t en av insatserna ror särskilt stöd och särskild service är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga

8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Alhnänna avdelningen Sida I kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socia1försäkringsbalken (SFB). Kommilnen har ansvaret för att tillhandahålla personlig assistans när behovet inte tillgodoses genom de beviljade assistanstimmarna enligt 51 kap. SFB. En person som har beviljats ett visst antal assistanstimmar med statlig ersättning kan sålede inte begära ytterligare ersättning från kommunen enbart på den grunden att den beviljade assistansersättningen inte är tillräckligt hög. Om det däremot tillfälligt behövs ytterligare assistanstimmar så är det kommunen som är ansvarig för att såväl tillhandahålla assistansen som att finansiera den (prop. 1996/97:146 s. 10). var vid tidpunkten för beslutet beviljad personlig assistans enligt LASS (nuvarande SFB) med 68 timmar i veckan. Av läkarintyg daterat den 25 april 2010, un ertecknat biträdande överläkaren, framgår att J. var i behov av hjälp med personlig hygien samt förflyttningar ror perioden den 19 april-19 maj Förvaltningsrätten konstaterar dock att det varken av läkarintyg eller övrig utredning i mål t.framgår i vilken omfattning : hade ett. utökat hjälpbehov under aktuell period. Förvaltningsrätten finner därför att det av utredningen i målet inte kan anses visat att :var i behov av tillfälligt utökad personlig assista"ns i samband med operationen utöver d redan beviljade assistanstimmarna'enligt LASS. överklagandet ska därför avslås. :t; HUR MAN ÖVERKLAGAR, fi i4. se bilaga (Dv 3199/la) gnell l; gsrä skal I avgörandet har även nämndemännen Roger Karlsson; Alexander Wilen Löfgren samt Valeria Nagy Seidel deltagit. Föredragande har varit Anna- K.ar.in von age.

9 \, Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Hogsrn. förvajtningsdomsto.ien. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrritten. överklagandet ska ha koinmit in till kammarrätten inom tre. veckor från den: dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden. för överklagande för det allmänna räkn dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen ror överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsomm.at:...: jul- eller nyårsafton., räcker det att slcrivelsen kommer in nästa vardag. Far att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta rorvaltningsa mstolen "fordras att.prövnmgstillståndmeddelas. Högsta fcirvaltningsdomstolen lämnarprövningst:il.lstånd om det är av vikt ror ledning av rattstill.ämpningen att talan prövas eder.om det roreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom a:tt grund :for resning föreligger eller att målets utgång i.k:ammacrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövn±ngstill.stånd mte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är dä:rf"orv:iktigt att det.kl.art och tydligt framgår. av överklagandet till Högsta fcirvaltningsdomstolen varför man a:i:.iser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med över.klagande ska UDdertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; 1. den aandes namn, personnummerlorganis:ttionsnwnmer, yrlcc, postadress och telcfunnummcr. Des.sutom ska adress och telefonnummert111 arbetsplatsen och cvcmucll rnpiats därklagande:n.ka:n:näs för dclg:ivni:ng om dessa uppgifter inte. tidigare uppgetts i målet om Dågon person- eller adressuppgift andras är det vikrigc aii.amriälan snarast.göfs till Högsta forva!tningsdomstolen.. 2. det beslut son! över.klagas med uppgift om ka:mma:rnittcns mmm, måhnmnncr samt dagen ffir beslmet 3. de skä1 som klagwden vill åberopa filr sin begäran om att :fä prövningsrillstånd. 4. den ändring av 1cmnnamittens beslut som klagandl"jj vill fä till stånd och sk.ålen for detta 5.. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. DVIJJ Formulär 1

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer