DOM Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE"

Transkript

1 KAMMARRÄTIEN I GÖTEBORG Avdelning Meddelad i Göteborg Mål nr Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans AB Box Göteborg MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE örvaltningsrätten i Karlstads dom den 29 januari.2013 i mål m, se bilagaa SAKEN Assistansersättning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten bifaller överklagandet endast på så sätt att beviljas ytterligare en timma dubbel assistans vid bassängträningen. YRKANDEN M.M. yrkar att han ska beviljas assistansersättning i enlighet med a11sökan och anför följande. Han har ansökt om assistans under sin vakna tid och dubbelassistans vid utomhusaktiviteter. Av intyget den 10 februari 2012 utfärdat av specialistläkaren Birgitta Magnusson framgår att han under dagtid är beroende av personlig assistans. Arbetsterapeuten Dok.Id Post.adress Box Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 ICAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida2 Mål nr Anna-Lena Johansson skriver i ett intyg den 7 juli 2009 att han är i behov av nära assistans hela dygnet. I ett intyg från sjukgymnasten Andre rank den 29 maj 2009 sägs att han behöver minst en assistent som är närvarande hela dagen. Han ställer sig frågande till varför ovanstående inte anses tillräckligt för att styrka hans behov av tillsyn. V arken örsäkringskassan eller förvaltningsrätten har presenterat konkret stöd för att så inte skulle vara fallet. Han kan inte anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan de sökta timmarna. Behov av tillsynskaraktär kan ingå i andra personliga behov utöver de grundläggande behoven, jfr RÅ 2010 ref. 17. Dubbelassistans är en förutsättning för att utomhusaktiviteter över huvud taget ska kunna genomföras. örvaltningsrätten uttrycker att han har behov av dubbelassistans, men beviljas sedan inte behovet fullt ut. Det är för övrigt fullständigt orimligt att utrora samtliga aktiviteter utanför det egna hemmet som kräver dubbelassistans på en timme per vecka totalt. Enligt domar från Kammarrätten i Göteborg den 9 juli 2008, mål nr och den 7 oktober 2008, mål nr samt Kammarrätten i Sundsvall den 4 augusti 2009, mål nr , ska dubbelassistans beviljas för hela den tid som aktiviteten pågår, trots att den andre assistenten endast utför punktinsatser, eftersom det är en förutsättning för att aktiviten över huvud taget ska kmma genomföras. örvaltningsrättens dom strider därför mot praxis. Dessutom sägs i prop. 1992/93:159 s. 64 att hjälp i form av personlig assistans ska vara ett medel för att undvika isolering. örsäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Det finns inget i den medicinska utredningen som visar att av medicinska skäl eller av annan anledning behöver aktiv tillsyn under all sin vakna tid. Någon ny utredning som visat detta har inte heller presenterats. Bedömningen av behovet av dubbel assistans är skälig utifrån angivet hjälpbehov.

3 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 3 Mål nr SKÄLEN ÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Assistans all vaken tid har beviljats assistans all sin valma tid med undantag för en timme under dagen då han vilar eller tittar på TV och då örsäkringskassan bedömt att han inte har behov av assistans. Det framgår inte av utredningen att har behov av assistans under denna tid. Dubbel assistans vid aktivitet utanför hemmet I normalfallet avser beräkningen av dubbel assistans endast de moment där den dubbla assistansen behövs, dvs. den aktiva tiden (j:fr Kammarrätten i Stockholms dom den 5 januari 2009 i mål nr och Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 juli 2008 i mål nr ). Om hjälpbehovet är av sådan art att det är förenat med allvarliga hälsorisker att medge assistans endast för aktiva insatser kan emellertid undantag göras (j:fr Kammarrätten i Stockholms dom den 13 oktober 2008 i mål m ). Denna kammarrätt har i en dom den 9 juli 2008 i mål nr avseende aktiviteter utanför hemmet i form av bl.a. simning, ansett att det med hänsyn till lagstiftarens intentioner om att man ska kunna leva som andra i motsvarande ålder, är nödvändigt att räkna med hela den tid som aktiviteten pågår. yrkar att han beviljas dubbel assistans med ytterligare sex timmar och 30 minuter per vecka för bland annat bassängträning och möjlighet att gå ut. örsälaingskassan har beviljat dubbel assistans för 30 minuter per vecka i samband med bassängträning och 30 minuter per vecka för hjälp i samband med utomhusaktiviter, dvs. den tid som det faktiskt tar att utföra de aktiva åtgärderna. menar att han har behov av dubbel assistans hela den tid som han genomför aktiviter utanför hemmet och att han annars inte har möjlighet att genomföra några aktiviteter.

4 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 4 Mål nr Enligt lagstiftarens intentioner ska kunna leva som andra i motsvarande ålder. Av intyg från och telefonsamtal mellan örsäkringskassan och sjukgymnasten Andre rank framgår att har behov av dubbel assistans under hela sin bassängträning. Utredningen ger alltså stöd för att beräkningen av behovet av dubbel assistans ska ske med utgångspunkt i den totala tidsåtgången för aktiviteten. Det f'ar enligt kammarrättens mening därför anses rimligt att beräkna behov av dubbel assistans till en högre nivå än vad örsäkringskassan gjort i fråga om bassängträningen. Av utredningen framgår att bassängträning med ombyte och duschning tar sammanlagt en tinnne och 30 minuter. ska då beviljas ytterligare en timme dubbel assistans avseende bassängträning. När det gäller övriga aktiviteter har det inte kommit fram något skäl att berälma behovet av dubbel assistans på annat sätt än örsäkringskassan gjort. HlJR MÅN ÖVbRK.LAGAR, se bilaga B (fonnulär 4). 1a1,Ji.A [t{1iju-- Ewa Hag d Linander I cf/,. David Ankerson referent

5 ÖRVALTNINGSRÄTTEN Ulrik Hollman Meddelad i Karlstad 8llaa It MålJ Beredningsgr 2 Sida I (5) KLAGANDE Ombud: Johan Håkansson Vivida Assistans AB Box Örebro MOTPART örsäkringskassan, Processjuridiska enheten Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT örsäkringskassans beslut den 15 maj 2012, se bilaga 1 SAKEN Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken - SB SLUT örvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Pc;1stadress Box Karlstad Besöksadress Rådhuset, Stora torget Telefon Telefax E-post: Expeditionstid m dag- fredag 08:00-16:00

6 ÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida2 BAKGRUND örsäkringskassan beslutade den 13 december 2011 att bevilja assistansersättning med upp till timmar per sex månader. Det motsvarar i genomsnitt 98 timmar och 15 minuter i veckan. Han får assistansesättning från och med det datum han fatt ökade kostnader för assistans, men tidigast från och med mars ansökte om utökad assistansersättning. Ansökan kom in till örsäkringskassan den 26 april Eftersom det har förflutit mer än två år sedan hans rätt till assistansersättning senast prövades har örsäkringskassan även gjort en ny prövning av rätten till assistansersättning. örsäkringska8san omprövade beslutet den 15 maj 2012 men ändrade det inte. YRKMIDEN M.M. överklagar beslutet och yrkar att han beviljas assistansersättning med i genomsnitt 109,5 timmar per vecka och anför bland annat följande. örsäkringskassan har beslutat att delvis avslå hans ansökan om utökad assistansersättning. Han överklagar beslutet i de delar som gäller 1 timma per dag utan personlig assistans samt dubbel assistans vid träning och utevistelser. Han medger i och för sig att det förekommer kortare tidsrymder under dagen då han inte behöver någon praktisk hjälpinsats. Av naturliga orsaker är det dock omöjligt att förutse vid vilka tidpunkter de återkommande praktiska hjälpinsatserna är nödvändiga. Det förekommer emellertid aldrig att det går en hel sammanhängande timme utan insatser från assistenter. Därför är det nödvändigt att han ständigt har någon vid sin sida som kan ge honom den hjälp han behöver, när han behöver den. örsäkringskassan har inte ifrågasatt de intyg eller de uppgifter som ligger till grund för beslutet. Konsekvenserna av hans funk:tionsnedsättning och behov av hjälp förefaller därför vara ostridigt. Som stöd för att han inte kan......: ' beviljas dubbelassitans i yrkad omfattning har örsäkringskassan hänvisat

7 ÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida3 till Kammarrätten i Stockhohhld&riJ:\ien 5 januari 2009 i mål nr Det bör dock noteras att den domen enbart avser hjälpinsatser i hemmet, där lyften är lättare att planera tidsmässigt. Det finns dock mer relevanta domar som berör fritidsaktiviteter utanför hemmet, där behovet av dubbelassistans är mer ororutsägbart (se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 4 augusti 2009 i mål nr och Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 juli 2008 i mål nr ). Beträffande aktiviteter utanfor hemmet ska, enligt kammarrätternas domar, dubbelbemanning beviljas för hela tiden som aktiviteten pågår. Med hänsyn till hans funktionsnedsättning och ålder är den tidsåtgång som redovisats för träning och utevistelser inte på något sätt orimlig. Han är i behov av tillsyn och behov av tillsynskaraktär kan ingå i andra personliga behov utöver de grundläggande behoven och ef-: tersom örsäkringskassan redan konstaterat att han har rätt till assistansersättning ska han även ha rätt till sina övriga behov. '' '.J 1 örsäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bland annat följande. Vaken tid som sammanlagt inte har behov av aktiva insatser av personlig assistans har av örsäkringskassan skälighetsbedömts till en timme per dygn. örsäkringskassan ska här inte ta hänsyn till schemaläggningsproblem och liknande utan enbart beakta den faktiska tiden som han har behov av personlig assistans. Det har inte framkommit annat än att det finns kortare perioder varje dag då han inte har behov av personlig assistans, exempelvis när han vilar. Vad gäller frågan om han har rätt till dubbel assistans i ytterligare omfattning anser örsäkringskassan att den skälighetsbedömning som har gjorts av behovet av dubbel assistans i det överklagade beslutet är riktigt. SKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. Utredning i målet

8 .. ÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida4 Sjukgymnasten Andre frank, Vuxenhabiliteringen har i intyg den 29 maj 2009 framgår bland annat roijande. I flera träningsprogram ser han att har blivit ostadigare nu jämfört med några år sedan. ör att få till en effektiv och varierande träning så skulle behöva hjälp av två personer. Även när han badar så är det svårt att klara av att på ett säkert sätt hjälpa i omklädningsrummet om man är ensam assistent som dessutom själv ska byta om. Nu under sommarhalvåret skulle han vilja att : :far chans att gå-träna korta sträckor utomhus. Han skulle behöva göra det flera gånger i veckan men det är inte tillräckligt säkert när assistenterna är ensamma med honom. De behöver ta med hans rullstol om han. J behöver sätta sig. Då ska de hantera både och rullstolen. Av örsäkringskassans journalanteckning den 24 oktober 2011 _framgår bland annat att vid samtal med Andre rank har han uppgett att det behövs två assistenter vid badet. Det behövs två assistenter i omklädningsrummet, i badet behövs det en person, men den andra personen måste finnas med vid badet, på kanten, för att kunna hämta saker, hjälpa till med vissa övningar. örvaltni11gsrättens bedöm1iing rågorna i målet är dels om har rätt till assistansersättning all vaken tid och dels om han har rätt till dubbelassistans vid bassängträning och uteaktiviteter. Av förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 1995/96:146 s. 12 f och s. 20) och praxis Gfr RÅ 2010 ref. 17) framgår att den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov också har rätt till stad ror sina andra personliga behov. Assistans all vaken tid Av handlingarna i målet framkommer att det saknas en timina per dag för att ska vara beviljad assistansersättning all vaken tid.

9 ÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida 5 Vidare framkommer att det finns stunder under dagen då inte har behov av aktiva insatser, som under dagsvilan eller vid tv-tittande. Med anledning av detta finner förvaltningsrätten, i likhet med örsäkringskassan, att det är då skäligt att göra avdrag med en timma per dag från assistansersättningen då han inte har behov av hjälp all vaken tid. Dubbel assistans Den utredning som finns i målet visar att är i behov av dubbel assistans dels då han byter om infor simträningen och dels vid uteaktiviteter. örvaltningsrätten anser att i målet är det inte visat att beviljad tid med dubbel assistans är otillräcklig. Skäl att beräkna tiden för dubbel assistans på annat sätt än örsäkringskassan saknas därför. Mot bakgrund av detta finner förvalt.tiingsrätten att : inte har rätt till assistansersättning utöver vad örsäkringskassan har beviljat honom. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/lB). ; asson I avgöran et har förutom f.d. lagmannen Hans-Erik Jonasson även deltagit

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m 3995-13 KLAGANDE. - - -- - -- - - -- ---- -- - -- --- - -------- - - - ---------ölil b u"

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 0 3 eddelad i Göteborg ål m 7037-13 Sida l (4) KLAGAI\1DE Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm OTPART Försäkringskassan

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

DOM 2014-02-26 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-02-26 Meddelad i Göteborg KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2014-02-26 Meddelad i Göteborg Sida l (6) Mål nr 5703-13 KLAGANDE Länstrafiken Örebro AB, 556184-3334 Ombud: Advokat Johanna Näslund Advokatfirman Lindahl KB Box

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM I.. 0 RGRINGSRATTNS 1 (5) Mål nr 2781-2782-08 meddelad i Stockhohn den 1 7 juni 2009 KLAGAND Ombud Hanna riksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80

Läs mer