DOM Meddelad i Jönköping. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-06-09. Meddelad i Jönköping. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm 103 51 Stockholm"

Transkript

1 KAJ"VIiWARRÄ TTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 OM Meddelad i Jönköping Mål nr Sida 1 (4) KLAGANE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans Box Örebro MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANE F örvaltningsrätten i Linköpings dom den 14 november 2013 i mål nr, se bilag<l: A SAKEN Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) KAlYIlVIARRÄTTENSAVGÖRAt E Klaganden/ombudet Motparten/ombudet Kammarrätten avslår överklagandet Försilkringskl!SSan Förvaltningsrättcn Socialstyrelsen El För kännedom För åtgärd 0 För delgivning okid Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditions tid Box 2203 Slottsgatan (vx) måndag - fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00 wwwkammanatteuijonkopingdomstolse

2 KAIVJMARRÄ TTEN I JÖNKÖPING Avdelning I OM Sida 2 Mål m YRKANEN : yrkar att kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden och beviljar honom assistansersättning Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås VA PARTERNA ANFÖRT e olika momenten under lavemangsbehandlingen utförs i ett sammanhang med endast mycket korta avbrott och behandlingen ska därför i sin helhet betraktas som ett grundläggande behov Försäkringskassan benämner tiden mellan de aktiva momenten under behandlingen som väntetid et saknas rältsligt stöd för att under dagtid tillämpa väntetid istället för aktiva insatser Försäkringskassan har först under skriftväxlingen i kanunanätten noterat att tennen väntetid är felaktig, vilket ter sig märkligt och förefaller vara en efterhandskonstruktion som bör lämnas utan hänseende hänvisar till bla olika kammanättsdomar Försäkringskassan Försäkringskassan har i det aktuella ärendet med begreppet väntetid, som tidigare benämndes jour, enbart avsett "i väntan på" Av utredningen framgår att i : behöver hjälp med iordningställande och intag av lavemang samt en timme därefter hjälp med rengöring et saknas stöd i de medicinska underlagen för att han under den tinune han däremellan sitter på toaletten är i behov av insatser hänförliga till de grundläggande behoven Frågan i målet är om också tiden mellan

3 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 OM Sida 3 Mål m momenten ska rälmas som gnmdläggande behov Försäkringskassan anser att det inte rör sig om sådan kortare väntetid som medför att hela situationen kan betraktas som ett gnmdläggande behov Försäkringskassan hänvisar till olika kammarrättsdomar SKÄLENFÖRKAMNIARRÄTTENS AVGÖRANE Tillämpliga bestämmelser och rättsfall samt relevant utdrag ur Försäkringskassans vägledning framgår av förvaltningsrättens dom omfattas av personkretsen i 1 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa :funktionshindrade Frågan i målet är om han är berättigad till assistansersättning enligt SFB, för vilket krävs att tidsåtgången för att tillgodose de grundläggande behoven överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka Försäkringskassan har bedömt att grundläggande behov uppgår till i genomsnitt 16 tinunar 45 minuter per vecka Karnmanätten finner inte stöd i utredningen för att beräkna tidsåtgången på annat sätt för de hjälpbehov som Försäkringskassan har beaktat Avgörande för frågan om i är berättigad till assistansersättning blir således om ytterligare tid för grundläggande behov ska beaktas under den väntan som uppstår i samband med den dagliga lavemangsbehandlingen har anfört att väntan uppgår till åtta tinunar per vecka Av utredningen i målet framgår att de behov som uppstår under väntan på toaletten främst är kontroll och korrigering av hans sittställning, spolning samt handräckning av föremål som han har tappat på golvet, tex mobiltelefonen Enligt kanunarrättens mening får en lavemangsbehandling typiskt sett

4 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 OM Sida 4 Mål m anses vara en aktivitet med moment av mycket integritetskänslig karaktär Behandlingen är i förevarande mål dock så utdragen och im1efattar så skilda delmoment att dessa ändå bör delas upp e delmoment av integritetskänslig karaktär som krävs för att det grundläggande behovet i sin helhet ska kullla tillgodoses måste därvid beaktas Försäkringskassan har i sitt omprövnings beslut beaktat 1 timme 10 minuter per vecka för att rätta till sittställning Kammarrätten bedömer att behovet av tillsyn samt spolning kan ske i samband med detta och att det bör imynm1as i den tid som Försäkringskassan beaktat Att bistå med upplockning av föremål som r tappat på golvet kan inte anses utgöra grundläggande behov eller en nödvändig insats för att de grundläggande behoven ska kunna tillgodoses Enligt kammaitättens mening framgår inte av utredningen i målet att delmomentet med konigering av sittställningen behöver ske så frekvent och att tiden mellan insatserna är så kort, att lavemangsbehandlingen i sin helhet ska bedömas som ett grundläggande behov et har inte heller framkommit att behöver sådan aktiv tillsyn av övervakande karaktär som utgör ett grundläggande behov behov av hjälp med de grundläggande behoven är därmed sammantagna inte av den omfattningen att assistansersättning kan beviljas Överklagandet ska följaktligen avslås HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (fommlär 4) Anna Flyme Ahlstrand referent Föi dragande: aniel Brenander

5 OM Meddelad i Linköping Aktbilaga 11 Mål nr Enhet2 BilagaA Sida 1 (6) KLAGANE : Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans Box Örebro MOTPA RT Försäkringskassan Processjuridiska enheten Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans beslut den 23 april 2013 SAKEN Assistansersättning FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANE Överklagan avslås okid Postadress Box Linköping Besöksadrcss Brigadgatan 3 Telefon E-post: Telefax Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 OM Sida2 BAKGRUN, YRKANEN MM Försäkringskassan beslutade den 7 januari 2013 att dra in assistansersättning från och med febrnari 2013 Vid omprövning den 23 april ändrade inte kassan sitt tidigare beslut Som skäl angavs i huvudsak följande För att fä assistansersättning måste behovet av personlig assistans för de grnndläggande behoven uppgå till mer än 20 timmar per vecka Försäkringskassan har beaktat tid för hjälp i samband med duschning, rakning, extra tvätt, insmörjning, nagel- och hårvård med 4,53 timmar per vecka För av- och påklädning har 3,68 timmar per vecka eaktats För toabesök har 7,37 timmar per vecka beaktats, vilket innebär att all yrkad tid förutom 8 timmar per vecka för väntetid för lavemang har gc;>dtagits Viss k01iare tid kan uppstå mellan olika moment vid toabesök Om rpomenten utförs i ett sammanhang och en annan person måste närvara C?Ch hj lpa till kan hela situationen betraktas som gnmdläggande hjälpbehov i har dock anfört att assistenten inte behöver närvara under hela den tid som han sitter på toa et räcker att assistenten kontrollerar ll! h sitter var femte minut och spolar då samtidigt Assistenten kan äve omma in för att ta upp saker som han har tappat Försäkringskassan eqömer att dessa moment inte utförs i ett sammanhang e insatser som behövs för att rätta till sittställningen kan dock beaktas med 1, 17 timmar J'l yecka Hjälp att ta upp tappade föremål bedöms inte höra till grundläggan e behov Totalt har således 16, 75 timmar per vecka beaktats för de grun läggande behoven och e har därmed inte rätt till assistansersättning yrkar att han ska beviljas assistansersättning och anför som skäl bla följande Ytterligare åtta timmar avseende lavemanget ska tas upp som hänförligt till de grundläggande behoven]cirsäkringskassan kallar denna tid för väntetid Stöd för att kalla det vänt tid finns inte i praxis eller Försäkringskassans vägledning Situationen r stället bedömas enligt Försäkringskassans vägledning 2003 :6, version12 s 107, där följande :,I,,

7 OM Sida3 kan utläsas "Personlig hygien kan innefatta ett fl rtal olika moment et innebär att viss kortare väntetid kan uppstå mella de_ssa, som till exempel mellan toalettbesök och att tvätta sig Om momenten' utförs i ett sammanhang och en annan person måste närvara och hjälpa till i badrwnmet när : den försäkrade sköter sin personliga hygien är hela situationen av en sådan integritetsnära karaktär att den är att betrakta som ett gmndläggande behov" När han är på toa är assistenten ständigt närvarande och utfår ständiga ingripanden All tid bör därför räknas in i den totala omfattningen av ( de grundläggande behoven En analogi bör kunna göras till Kammarrätten i Göteborgs domar, mål nr och mål nr I det första konstaterades det att den enskilde var i behov av dubbelassistans upder hela tiden en aktivitet pågår för att den skulle kunna genorn(åras I det andra fick den enskilde assistansersättning för lzj älp vid hela måltids ituationen Hjälpbehovet bestod bla av att iordningsställa mat, äta, motivera och rengöra -, = : För att kateteriseringen och hjälpbehovet vid lavem?ng ska kunna genomföras är han i behov av assistans under hela aktiviteten Momenten kan inte genomföras om han inte beviljas assistans för den tid det tar, eftersom det är frekventa insatser under hela den tid som momentet pågår Han får hjälp med att komma på toastolen, ordna med lavemang, assistenten ser till att allt sitter rätt och ser då och då till så att det inte blir stopp, rättar till hans sittställning, tar boli lavemang, mm Allt detta krä r närvaro och uppmärksamhet från assistenten och är inom ramen fö personlig hygien och således ett grundläggande behov Försäkringskassan motsätter sig en ändring av stft beslut \

8 OM Sida4 SKÄLEN FÖR RÄTTENS AVGÖRANE Tillämpliga bestämmelser mm Enligt 7 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har personer som anges i 1 LSS rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt Personer som anges i 1 1 och 2 har, under samma förutsätti:llngar, även rätt till insatser enligt 9 10 en enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor Insatserna ska vara varaktiga och samordnade e ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras fönnåga att leva ett självständigt liv Enligt 9 2 LSS är biträde av personlig assistent enav de insatser som kan ges Med personlig assistans avses enligt 9 a LS,S_ ett per onligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den s9m på grund av stora och varaktiga funktionsbinder behöver hjälp med sin personliga hygien, ' måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den fynktionshindrade (gnmdläggande behov) en som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt Av 51kap2 socialförsäkringsbalken (2010:110, SFB) framgår att en försäkrad som omfattas av 1 LSS kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a " samma lag :' '

9 OM Sida5 Enligt? 1 kap 3 SFB krävs för rätt till assistansersättning att den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a LSS Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2009 ref 57 uttalat att för att rätt till personlig assistans ska föreligga krävs, förutom personkretstillhörigheten, att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär e hj älpbehov som åsyftas är sådana som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge hjälpen och hur den ska ges et är inte all hjälp med tex måltider eller påklädning som kan anses vara av detta kvalificerade slag Förvaltuingsrättens bedömning I målet är ostridigt att tillhör den R ersonkrets som enligt I LSS har rätt till insatser enligt lagen och att h äi; i behov av personlig assistans Frågan i målet är om behöyer personlig assistans med i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka fö sjna grundläggande behov bar gjort gällande att hans grundläggande hjälpbehov avseende toabesök är väsentligt mer omfattande än Försäkringskassans beräkning om 8,54 timmar per vecka (tömma kateter 3,57 timmar, ge lavemang 2 timmar, hjälp att fä igång lavemang 0,40 timmar, förflyttning till och från toastol 0,53 timmar, ffi:edicinering i kateter 0,70 ti ar, omläggning av sår 0,17 timmar och rätta till sittställning I, 17 timmar): menar att han härutöver är i behov av 8 t ar personlig ssi tans för lavemanget Han behöver bla hjälp med att komma på!oastolen och att assistenten ordnar med lavemanget på olika sätt och rättar till hans sittställ : ning Assistenten går också in till honom var femte minut under tiden la-

10 OM Sida 6 vemanget verkar bla för att se till att han sitter rätt- och spolar då samtidigt menar att dessa olika moment :ska bedömas i ett sammanhang och ingå i beräkningen av hans grundläggande behov Rätten fmner att det av utredningen framgår att inte är i behov av att ha en assistent närvarande i badrummet under hela den tid då lavemanget verkar men att han är i behov av att assistenten befinner sig i närheten av honom för att då och då kunna vara behjälplig på olika sätt (_ - Behovet av att assistenten befinner sig i närheten är inte av sådan privat karaktär att det i sig kan hänföras till hans grundl ggande beh v Rätten anser mot bakgrund av detta, och vid en sarnmant - pedömning av vad som framkommit i målet, att utredningen inte ger : illräckligt stöd för att har ett så omfattande hjälpbehov avseende toabesöken att hela den sammanlagda tiden kan beaktas Med anled1?1ng av detta finns det heller inte skäl att bedöma detta gmndlägg de behov på annat sätt än Försäkringskassan gjort Mot bakgrund av det anförda, och då det inte heller i övrigt har framkommit skäl att beräkna grundläggan e hjäl behov till mer än 20 timmar i veckan, har han inte rätt till assistansersättning Överklagan : ska därmed avslås ] : : \Jt!AMAMWI Tommy Svensson,wJ, I avgörandet har även nämndemätmen LeifTollen, Ulla Petterson Carvalho och Carina Plomen deltagit Föredragande har varit Elin Tollin,:-

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m 3995-13 KLAGANDE. - - -- - -- - - -- ---- -- - -- --- - -------- - - - ---------ölil b u"

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Rättsfallsöversikt personlig assistans

Rättsfallsöversikt personlig assistans Rättsfallsöversikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Rätten till personlig assistans

Rätten till personlig assistans Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i socialrätt, 30 högskolepoäng Rätten till personlig assistans En ansats att klargöra innebörden av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap

Läs mer

Personkrets och grundläggande behov

Personkrets och grundläggande behov Personkrets och grundläggande behov Bedömningen av grundläggande rekvisit för assistansersättning Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Anna-Klara

Läs mer

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 0 3 eddelad i Göteborg ål m 7037-13 Sida l (4) KLAGAI\1DE Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm OTPART Försäkringskassan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer