;;u!' GÖTEBORG Avdelning 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ";;u!' GÖTEBORG Avdelning 2"

Transkript

1 ' aidf KAMMARRÄTTEN I ;;u!' GÖTEBORG Meddelad i Göteborg Mål nr 401 l-l l Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Ann-Christin Björk ACA Assistans & Livskvalitet Metallvägen Mölnlycke MOTPART Stadsdelsnämnden Västra Göteborg i Göteborgs kommun Box Västra Frölunda ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2 maj 2011 i mål nr, se bilaga A SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS KAMMARRÄTTENS AV GÖRANDE Kammarrätten bifaller överklagandet och förklarar, med undanröjande av underinstansernas avgöranden, att är berättigad till ekonomisk stöd till skäliga kostnader för personlig assistans vid sjukhusvistelse och vid efterföljande vård i hemmet under perioden den oktober 2010 i enlighet med ansökan. Det ankommer på stadsdelsnämnden att utreda omfattningen av ersättningsgilla kostnader. YRKANDEN M.M. yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, medger ersättning för kostnader för tillfällig utökning av personlig Dok.Id Postadress Box I 50 Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:40

2 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 2 Mål nr ( assistans under sjukhusvistelse och efterföljande vård i hemmet enligt LSS. Han anför utöver vad han tidigare anfört bl.a. följande. Det har aldrig varit avsikten att de personliga assistenterna ska ta över ansvaret för hans omvårdnad under sjukhusvistelsen eftersom det är sjukhusets ansvar. Däremot vet inte sjukvårdspersonalen hur man bryter hans spasticitet, hur man kommunicerar med honom eller förstår honom och tolkar hans signaler. De vet inte heller hur han helst vill ligga, sitta eller vad han vill prata om samt vad som gör honom rädd eller hur man tröstar honom. Han har ett gravt flerfunktionshinder, vilket barnneurolog Barbro Westerberg intygar i sitt läkarintyg, och han behöver hjälp i alla situationer. När han befann sig på sjukhuset blev han mer spastisk på grund av att han hade ont och han kunde dessutom inte ligga som han är van vid. Detta medförde att han var mer vaken på nätterna än vad som är vanligt för honom. Med anledning härav räckte de beviljade timmarna inte till. Ansökan avser även timmar då han skulle ha varit på korttidsboendet då han inte är beviljad assistans på kvällar och nätter. Hans föräldrar tillika personliga assistenter har inte kunnat vara på sina ordinarie arbeten utan de har varit tjänstlediga för att han behövde hjälp dygnet runt. Assistansen är utförd men har inte betalats ut eftersom han inte fått ersättning för timmarna. Assistanskostnaden finns och det finns timlistor som kan styrka detta. Stadsdelsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat. SKÄLEN FÖR KAl\tlMARRÄTTENS AVGÖRANDE Av 2 och 9 2. LSS, i tillämplig lydelse, framgår att kommunen ska svara för insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS (se prop. 1992/93:159 s. 70 och 177 samt prop. 1996/97:146 s. 10). Kommunen har således det yttersta ansvaret för att alla som omfattas av agens personkrets och som behöver personlig assistans får sådan assistans.

3 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 3 Mål nr LSS ger den enskilde funktionshindrade rätt till antingen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Av utredningen i målet, bl.a. ett intyg den 14 december 20 I 0 av överläkaren i neuropediatrik Barbro Westerberg, framgår att har en cpskada som medför att han har svårt med huvud- och bålkontroll och inte kan sitta själv eller förflytta sig själv. Han bar även en svårbehandlad epilepsi, som trots medicinering, medför kramper. Vidare har han en medelsvår kognitiv utvecklingsstörning och saknar talspråk.. yrkande avser ersättning för til1fälligt utökade kostnader för utförd assistans i samband med sjukhusvistelse och efterföljande vård i hemmet på grund av en axelfraktur. Den begärda ersättningen avser en sammanlagd tid av 69,5 timmar. Av dessa avser 48,5 timmar tid för sjukhusvistelse under sju dagar och avser assistanstid på nätterna medan resterande 21 timmar avser tid för eftervård i hemmet under fyra dagar under den del av dygnet då han inte redan är beviljad ersättning. Kammarrätten gör följande bedömning Inledningsvis kan konstateras att för rätt till personlig assistans enligt LSS under tid som den funktionshindrade vårdas tillfälligt på sjukhus krävs inte, till skillnad från vad som gäller för rätten till assistansersättning enligt LASS, att det föreligger särskilda skäl för det. Utredningen i målet visar att på grund av sina funktionshinder behöver omfattande hjälp med sina grundläggande behov. Det ansvar som åvilar sjukvårdhuvudmannen avser i första hand direkt sjukvårdande insatser, i förevarande fall att ge vård för hans axelfraktur. Även om så är fallet torde sjukvårdspersonalen under sjukhusvistelsen i viss utsträckning tillgodose hans grundläggande behov. Som framgår ovan har emellertid särskilda svårigheter att kommunicera eftersom

4 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida4 Mål nr 40 l 1-11 han saknar talspråk. Det :far därmed också anses klarlagt att det krävs ingående kunskaper om och hans funktionshinder för att k.llnna tolka hans ljud, mimik och andra kroppssignaler och därmed kunna kommunicera med honom. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta uppgifter att sjukvårdpersonalen inte kan tolka hans signaler och därmed inte kan tillgodose hans grundläggande behov av kommunicering. Detsamma gäller hans uppgifter om svår smälta och svårigheter att sova på nätterna. Vid sådant förhållande anser kammanätten att, för att uppnå goda levnadsvillkor, haft behov av tillfälligt utökad personlig assistans under sjukhusvistelsen i yrkad omfattning. Vidare finner kammarrätten att vad som framkommit om kvarstående smärtproblematik efter sjukhusvistelsen och den effekt detta haft på hans sömn medför, i beaktande av hans grava flerfunktionshinder, att det även förelegat behov av tillfälligt utökad assistans i yrkad omfattning under eftervården i hemmet. Det förhållandet att föräldrarna, tillika personliga assistenter åt. utfört assistansen föranleder ingen annan bedömning. Enligt är assistansen således utförd och han yrkar därför ersättning för kostnaden härför. Till den del han haft ersättningsgilla kostnader är han berättigad till yrkad ersättning. Det får ankomma på nämnden att utreda omfattningen av ersättningsgilla kostnader. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). vf1 i /I!' 1 t... \fik,{ a S 5ren i-. \ 1 amue sson --., r C \u1 ti Caril1a-Ciester referent

5 FÖRV ALTNINGSRÄ TTEN df Meddelad i Mål nr Enhet 2:6 Sida 1 (7) Göteborg KLAGANDE Ombud: Anne-Lie ordansson ACA Assistans & Livskvalitet Metallvägen Mölnlycke MOTPART Stadsdelsnämnden Västra Göteborg Box Västra Frölunda ÖVERKLAGAT BESLUT Stadsdelsnämnden Tynnered i Göteborgs beslut den 21december2010 SAKEN Personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och serv.ice till vissa funktionshindrade, förkortad LSS SLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Sten Sturegatan måndag - fredag Göteborg E-post: 09:00-15:00

6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida2 BAKGRUND : ansökte den 22 oktober 2010 om tillfälligt utökad assistans i samband med att han den 18 oktober 2010 brutit sin axel och blivit inneliggande på sjukhus. Sammantagen begärd tid för sjukdomsperioden var 69,5 timmar. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg (nämnden) avslog den 21 december 2011 ansökan om tillfälligt utökad personlig assistans med 69,5 timmar i samband med sjukdom. Beslutet motiverades med att inte bedöms vara i behov av personlig assistans under sjukhusvistelsen. Sjukhuset bedöms ha kompetens att ta hand om svårt sjuka personer oavsett funktionsnedsättning. Vad gäller utökning av assistans på nätterna när konunit hem från sjukhuset bedöms tidigare beviljade timmar för vaken natt vara tillräckliga. YRKANDEN M.M. yrkar att han beviljas assistans i enlighet med ansökan och anför i huvudsak följande. Han behöver sina personliga assistenter med sig på sjukhus. Han behöver en person som kan tolka hans ljud, mimik och andra kroppssignaler och förklara för vårdpersonalen vad vill säga och hur han mår. Eftersom han kommunicerar under dygnets alla timmar när han är vaken behöver han assistans dygnet runt. V årdpersonalen kan aldrig klara av att konununicera med honom eftersom man behöver känna honom oerhört väl för att kunna tolka honom. Eftersom han är beviljad personlig assistans på sjukhus av Försäkringskassan är det märkligt att nämnden tänker annorlunda. Hade olyckan skett en vecka då inte skulle vara på korttidsverksaniliet hade han fått ha sina assistenter med sig. Han vill ha en mer grundlig förklaring på vad nämnden menar när de bedömer att de beviljade timmarna på natten räcker. Han har redan

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida3 idag för lite timmar på natten och en ansökan angående detta ligger hos Försäkringskassan.. behöver övervakning hela tiden och med smärtorna på grund av axelbrottet krävs ännu mer insatser under natten. Smärta ökar hans spänningar i kroppen vilket gör att han har svårt att slappna av. bifogar intyg utfärdat av Barbro Westerberg, överläkare i neuropediatrik, av vilket i huvudsak följande framgår.. har svåra sammansatta funktionshinder vilka gör att han är beroende av hjälp i alla situationer. Han kan inte tala men ger vissa ljud och håller nu på att lära sig att kommunicera via Bliss. I samband med att han f'ar infektion med feber blir hans kramper sämre. Detta kan komma när som helst på dygnet, även på natten, och då behövs övervakning. Mediciskt är således ständigt i behov av tillsyn och hjälp samt ofta av behandlingar av akut karaktär. Nämnden vidhåller fattat beslut. SKÄL Tillämpliga bestämmelser m. m. Av 7 LSS framgår följande. Personer som omfattas av lagens personkrets har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behöv inte tillgodoses på annat sätt. Av 9 andra punkten LSS framgår att insatser enligt 7 kan ges i fann av biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Av 9 a första och andra stycket LSS framgår följande. Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal per-

8 FÖRVAL TNINGSRÄTTEN Sida 4 soner åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förntsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grnndläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Av förarbetena till LSS framgår bland am1at följande. För att viss insats enligt 9 ska kunna nekas den funktionshindrade på grund av att behovet tillgodoses på annat sätt, ska behovet också faktiskt tillgodoses på amat sätt. Behovet tillgodoses på annat sätt t.ex. när en nära anhörig frivilligt svarar för insatsen som ett led i familjerelationen. Ett behov kan också, helt eller till viss del, tillgodoses genom en förälders ansvar enligt föräldrabalken för den nom1ala vårdnaden av ett barn. Av andra förarbeten (prop. 1995/96:146 s. 15) framgår bland annat följande gällande rätten till personlig assistans enligt lagen (1993 :389) om assistansersättning, LASS. Om särskilda skäl föreligger bör den personliga assistenten kunna följa med och bistå den funktionshindrade personen vid kortare sjukhusvistelser. Detta kan gälla t.ex. vid akut intagning på sjukhus i de fall där karaktären av funktionshindret gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten finns till hands. Avsikten är emellertid inte att personlig assistans ska ersätta den omvårdnad sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge. Utredningen är beviljad personlig assistans enligt LASS med cirka 91 timmar per vecka. Han är även beviljad korttidsvistelse med 182 dygn per år samt korttidstillsyn.

9 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida 5 blev inlagd på sjukhus den 19 oktober 2010 på grund av att han brutit sin ena axel. Han stannade på sjukhus till den 25 oktober 2010 för att sedan vårdas hemma under perioden den oktober Enligt ansökan om personlig assistans behövde. vaken assistans dygnet runt under sjukdomstiden. Den 19 och 20 oktober 2010 skulle han ha varit på korttidsboende vilket innebär att han inte är beviljad assistans efter kl dessa dagar. Familjen ansöker därför om assistans för resterande timmar av dygnet. Perioden den oktober skulle varit hemma. För denna period ansöker familjen om assistans för de timmar han inte redan är beviljad vaken assistans. är sedan tidigare beviljad tre timmar vaken assistans per natt. Perioden den oktober vårdades han hemma och ansökan avser även här de timmar som fattas för hel vaken natt. Annelie ohansson på ACA Assistans, som företräder i det nu aktuella målet, har till nämnden uppgivit bland annat följande. Försäkringskassan har gett, tillåtelse att erhålla assistans även under sjukhusvistelse eftersom han har ett så omfattande funktionshinder. Hans assistenter är på sjukhuset på dagar och kvällar., föräldrar tura om att vara där på nätterna. Förvaltningsrättens bedömning Det överklagade beslutet gäller sjukhusvistelse och efterföljande vård i hemmet i oktober Personlig assistans enligt LSS syftar till att avhjälpa ett behov avseende förestående tid och kan därför inte utgå retroaktivt Gfr RÅ 2006 ref. 76). Det är inte heller visat att har haft ökade kostnader för personlig assistans som kan ersättas i efterhand. Även

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sida 6 om tiden för sjukhusvistelsen har passerat anser förvaltningsrätten dock att har ett befogat intresse av att frågan prövas i sak. Det är i målet ostridigt att tillhör personkretsen i 1 LSS och att han därmed har rätt till de insatser som anges i lagen. Av stadsdelsnämndens utredning framgår att varit inlagd på sjukhus under perioden den oktober Under perioden den oktober 2010 har han vårdats han i hemmet. Den första frågan i målet är om har haft rätt till tillfälligt utökad personlig assistans under den tidsperiod han vistats p å sjukhus. Un-. der sjukhusvistelse ligger ansvar för vård och omvårdnad på hälso- och sjukvården. Personlig assistans vid kortare sjukhusvistelser bör beviljas endast om det föreligger särskilda skäl. Det har inte framkommit i 111ålet att det föreligger sådana särskilda skäl att personlig assistans är nödvändig för att behov ska kunna tillgodoses. Hans behov får således anses vara tillgodosedda genom sjukvårdspersonalens ansvar. Nästa fråga är om har haft rätt till tillfälligt utökad personlig assistans under den tid han har vistats i hemmet. Vad gäller denna tidsperiod framkommer ingenting annat än att ökade behov av tillsyn och hjälp har tillgodosetts genom föräldrarnas försorg. Det har inte framkommit att till följd av sjukdom har haft ett sådant omfattande hjälpbehov att det går utöver vad han redan beviljats assistans för samt vad som omfattas av ett normalt föräldraansvar. Sammanfattningsvis innebär det ovan sagda att nämnden har haft fog för sitt beslut att inte bifalla ansökan om tillfälligt utökad assistans.

11 ,. FÖRV ALTNINGSRÄ TTEN Sida 7 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/lB) 11.t 'A Rådman I avgörandet har även nämndemännen Gladys Yannelli, Lennart Andren och Marie Skoglundh deltagit. ' Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarie Tove Andersson.

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m 3995-13 KLAGANDE. - - -- - -- - - -- ---- -- - -- --- - -------- - - - ---------ölil b u"

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM I.. 0 RGRINGSRATTNS 1 (5) Mål nr 2781-2782-08 meddelad i Stockhohn den 1 7 juni 2009 KLAGAND Ombud Hanna riksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80

Läs mer

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 0 3 eddelad i Göteborg ål m 7037-13 Sida l (4) KLAGAI\1DE Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm OTPART Försäkringskassan

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer