Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik Sundin (S) Laila Borger (S) Anita Tärneborg (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP), Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anneli Karlsson (KL) Lis Linnberg (FP) Filip Djupenström (SD) Kurt Kvarnström (S), ersättare för Susanne Berger (S) Maarit Hessling (M), ersättare för Curt-Åke Cocce Larsson (KD) Anders Friberg, kommundirektör Ann-Sofi Hopstadius, ekonom 40 och 49 Mats Myrén, kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet torsdag 9 april 2015 kl 08:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde Kommunstyrelsen ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 36 Information 3 37 Margaretha Olofsson Skoglunds medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen 5 38 Kurt Kvarnströms medborgarförslag om förbättrad trafik i Brunnbäck 8 39 Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Inventering av servicetjänster Södra Dalarnas Serviceteam Utredningsuppdrag Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors Eva Thomsons medborgarförslag om kolonilotter Gunilla Berglunds (C) motion om giftfri kommun Samordnad organisation för all samhällsbetald trafik i kommunen Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Gamla Byn inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2014 för Avesta Vatten och Avfall AB Fyllnadsval efter Maarit Hessling (M) som ersättare i plan- och näringslivsutskottet Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar 74

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 36 Information Aktuella styrelsefrågor, respektive ordförande redovisar Kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande: - Dialog har inletts om regionindelning på regeringsnivå. - Verksamhetsdagar har genomförts i Region Dalarna ang regionindelning. - Invigning av Campus Avesta har skett. - Ingenjörsdag har genomförts. - Bostadskampanjen har startat och pågår till 15 maj. - Nyföretagarservice ska besluta om ev flytt till nya lokaler. - Frukostmöte har genomförts hos Preem. Kommande blir i Dalahästen och Torp. - Läget för Avesta Stadsutveckling. Bildningsstyrelsen ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande: - Horndals förskola är klar. Invigning sker under våren. - Byggnation av förskolan i Krylbo har påbörjats. Inflyttning vid årsskiftet nattisplatser i Talgoxen. - Öppen förskola vid familjecentralen. En dag i veckan fler barn i förskolan sedan ett år tillbaka fler elever i grundskolan under terminen % av årskurs 9-elever i Avesta har valt Karlfeldtgymnasiet. - Fina priser för ungdomsföretag. - Stor tillströmning av flyktingar under första kvartalet Problem att erbjuda Svenska för invandrare (SFI). - Upphandling av entreprenör för SFI för att möte det stora behovet. - Rekrytering av arbetsmarknadschef är i slutfasen. - Redovisas aktuella ärenden som ska behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde denna vecka. - Budgetprognos 4,5 Mkr. Ett balanspaket tas fram.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 36 (forts) Omsorgsstyrelsen Ordförande Jan-Åke Andersson (S) lämnar information om följande: - Nytt avtal ska tecknas om ensamkommande flyktingbarn. Avtalet ska delas upp i två omgångar för att nå 36 platser efter etapp boende i kö för äldreboende vilken är en minskning. - Tillfälligt korttidsboende startar 8 april för att erbjuda boende för de personer kommunen har betalningsansvar för. Bedöms behov av denna lösning i ca 3 månader. Seniorcentrum stängs under en månad för att lösa personalbehovet. - Jan-Åke Andersson (S) besvarar frågor ang semestervikarier inom vård och omsorg, konsekvenser för Seniorcentrum och informationsinsatser. Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB ordförande Gamla Byn AB Laila Borger (S) lämnar information om följande: - Projekteringar inleds för integration äldreboende och förskoleverksamheten. - 6 vakanta lägenheter. - Innan årsskiftet beräknas att Avesta Industristad AB hyr ut ytterligare kvadratmeter. - Ombyggnad av köket i Johan Olovskolan. - Styrelseutbildningsdag har genomförts. - Bostäder i f d Bruksklubben. Bullernormer? - SABO-hus i Krylbo har diskuterats. - Planeringsdag ska genomföras för styrelsen under hösten Renovering av fastighet mittemot arkivet för att få bort mögel. Energiåtgärder ska också vidtagas. - Gula villan vid Jansbo är ute för försäljning. Avesta Vatten och Avfall AB Patrik Sundin (S) lämnar information om följande: - Avgifter för matavfallsprojektet ska beredas. - Informationsmaterial ska tas fram inför matavfallsprojektet både papper och via en utvecklad webbinformation.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 37 Margaretha Olofsson Skoglunds medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen Dnr KK14/ Margareta Olofsson Skoglund föreslår i medborgarförslaget att en fontän med kraftiga, höga strålar anläggs vid Åsbobron mot forsen. Det skulle bli ett vackert blickfång när man cyklar, promenerar eller går kanotleden. Som alternativ två kan fontänen anläggas utanför Holmen. Margareta Olofsson Skoglunds förslag: - Anlägg en fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen. Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 2014 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 april 2014 att remittera medborgarförslaget till teknisk service och stadsmiljörådet för yttrande. Teknisk service yttrande tillika tekniska utskottets yttrande: Teknisk service ställer sig positiva till medborgarförslaget. Teknisk service påbörjade samtal kring en liknande anläggning under 2013 då vi fick budgetanslag för offentliga miljöer. Marknadsundersökning på tekniska lösningar har genomförts. Vid tekniska utskottets sammanträde 24 september 2014 fick teknisk service i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och återkomma med förslag samt att skrivelsen utgör svar på medborgarförslaget. Kompletterande yttrande/förslag från teknisk service tillika tekniska utskottets yttrande: Det finns olika lösningar för Älv etablerad fontän. En fast lösning kräver någon form av fundament att anlägga fontänen på. En annan lösning är att anlägga en flytande fontän som förankras i älvens botten. Var en fontän skall placeras måste noggrant utredas ur elsäkerhetssynpunkt. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 37 (forts) En fontän liknande följande bild skulle kunna placeras nedströms Åsbobron. En annan alternativ lösning skulle kunna se ut liknande bilden nedan och placeras i älven utanför Holmen/Gamla Byn. Den skulle kunna ses från fler håll, t ex vid passage över Kyrkbron. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 37 (forts) Tekniska utskottet beslutade att förslaget till kommunstyrelsen ändras till att medborgarförslaget tillstyrks. Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Beredning - Margareta Olofsson Skoglunds medborgarförslag 14 februari Kommunfullmäktige 24 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april Stadsmiljörådet anteckningar 28 maj Teknisk service yttrande nr , 1 september Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 september Teknisk service yttrande nr 11.15, 6 mars Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 mars Kommunstyrelsens beslut - Medborgarförslaget tillstyrks. - Teknisk service får i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och ta fram ekonomiska underlag till mål och budget samt göra risk- och säkerhetsanalyser. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 38 Kurt Kvarnströms medborgarförslag om förbättrad trafik i Brunnbäck Dnr KK14/ Kurt Kvarnström anför följande i sitt medborgarförslag: Täktstigen mot Björkarsboleden borde öppnas upp. En sådan justering skulle underlätta och förbättra för många på hela Brunnbäcks Täkt att åkt ut till Riksväg 70 för vidare färd mot Avesta eller Sala. Kurt Kvarnströms förslag: - Täktstigen (Brunnbäcks Täkt i Karlbo) öppnas upp mot Björkarsboleden. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 november 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande. Teknisk service yttrande tillika tekniska utskottets yttrande: Frågan om hur bostadsområdena i Brunnbäck/Björkarsbo trafikmässigt skall försörjas har varit uppe för diskussion ända sedan mitten av 70-talet. Delar av området (nordost om Täktstigen) planlades och byggdes ut under 50- och 60-talet. I början av 70-talet planlades ytterligare tre bostadsområden i Brunnbäck/Björkarsbo. Områdena exploaterades och byggdes ut i etapper under senare delen av 70-talet. Den kraftiga expansionen med förändringar av trafikmönster och trafikflöden medförde en våg av skrivelser, protestlistor, tidningsartiklar m m. Enligt ursprungsplanerna skulle hela det exploaterade bostadsområdet trafikmässigt klaras via Karlbovägen, en matargata, parallell med Täktstigen/Hösthornsgränd från Brunnbäcksvägen med anslutning till dåvarande Rv 70 ca 200 m öster om Karlbo skola. År 1975 tillsändes kommunen en protestlista från ett 70-tal boende i området kring Täktstigen/Hösthornsgränd med förslag på att Täktstigen skulle byggas ut och fungera som uppsamlingsled i stället för den planerade Karlbovägen. Överklagande och diskussioner resulterade i att ej bygga ut Karlbovägen i hela dess sträckning. Uppdrag gavs vidare till dåvarande gatukontoret att upprätta en utredningsplan för Björkarsboleden delen Täktstigen Rv70, söder om befintlig bebyggelse vid Karlbo skola.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 38 (forts) Den kraftiga exploateringen i området under senare delen av 70-talet och början av 80-talet kanske är förklaringen till intensiteten i diskussionen hur trafikförsörjningen skulle lösas där opinionen var mycket splittrad. År 1978 inkom till kommunen ånyo en protestlista från ett 60-tal boende i området nu med krav på att trafiken från det nya bostadsområdet skulle ges en ny utfart allt för att minska trafiken längs Täktstigen. År 1980 inkom till kommunen ytterligare en lista från ett hundratal boende med krav på att den tidigare planerade Karlbovägen snarast skulle färdigställas. Året därpå (1981) genomförde kommunen en enkät för boende i Brunnbäcksområdet allt för att klarlägga inställningen till om Karlbovägen skull byggas ut eller inte. Under perioden kulminerade också antalet inkomna skrivelser, listor och tidningsartiklar hur trafikförsörjningen skulle klaras ut i Brunnbäcksområdet. Ett av förslagen tillsammans med ett 40-tal namnunderskrifter var att Karlbovägen inte skulle byggas ut enligt tidigare planering. I stället förordades en förlängning av Björkarsboleden med anslutning till dåvarande Rv 70 söder om Karlbo skola. Under åren från 70-talet till 1992 fanns möjlighet att färdas mellan de aktuella områdena då Karlbovägen mellan Björkarboleden och Vinterorgelstigen var öppen för fordonstrafik. En ny dragning av Rv 70, Brovallen Nordanö Åsbo påbörjades vid mitten av 80-talet med invigning Återigen gavs möjlighet att förändra trafikflöden och trafikmönster inom Brunnbäcks- och Björkarsboområdet. I och med denna förändring skapades samma förutsättningar som föreslås i det nu aktuella medborgarförslaget. I början av 90-talet inkom en skrivelse från boende utmed Täktstigen med önskemål om avstängning av Täktstigen mot Vinterorgelstigen för att förbättra trafiksituationen på Täktstigen. Beslut togs att Karlbovägen under en försöksperiod på ett år skulle hållas öppen endast för gång- och cykeltrafik. Mätningar genomfördes av trafikmängder och hastigheter både före och efter regleringen. Resultatet av försöksperioden där Karlbovägen var avstängd har av boende på båda sidor om avstängningen upplevts som positivt. Trafikmängden och medelhastigheten på Täktstigen minskade med ca 35 % respektive ca 20 %.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) I början av 90-talet inkom en skrivelse från boende utmed Täktstigen med önskemål om avstängning av Täktstigen mot Vinterorgelstigen för att förbättra trafiksituationen på Täktstigen. Beslut togs att Karlbovägen under en försöksperiod på ett år skulle hållas öppen endast för gång- och cykeltrafik. Mätningar genomfördes av trafikmängder och hastigheter både före och efter regleringen. Resultatet av försöksperioden där Karlbovägen var avstängd har av boende på båda sidor om avstängningen upplevts som positivt. Trafikmängden och medelhastigheten på Täktstigen minskade med ca 35 % respektive ca 20 %. År 1993 tog dåvarande tekniska styrelsens tekniska utskott beslut om en permanent avstängning av Karlbovägen mellan Björkarsboleden och Vinterorgelstigen. Sammanfattningsvis: - Åsikterna hur trafikförsörjningen inom Brunnbäck/Björkarsboområdena skall klaras ut har under åren varit mycket splittrat. - Under perioden 1987 och 1992 efter att nuvarande Rv 70 byggts fanns möjlighet för motorfordon att trafikera mellan områdena alltså samma förutsättningar som föreslås i medborgarförslaget. Utvärderingen utmynnade dock i beslut om en permanent avstängning av Karlbovägen. - Försöksperioden med avstängning av Karlbovägen mellan Björkarsboleden- Vinterorgelstigen upplevdes positivt. - Efter det senaste beslutet 1993 om permanent avstängning för trafiken mellan områdena har kommunen förutom medborgarförslaget inga indikationer på önskemål om en förändring av nuvarande trafikförhållanden. - Om medborgarförslaget genomförs finns överhängande risk att tidigare splittring och åsikter vad som trafikmässigt är bäst för området återupprepas och karusellen är återigen igång. Beredning - Kurt Kvarnströms medborgarförslag 9 oktober Kommunfullmäktige 27 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 november Teknisk service yttrande nr 7.15, 3 mars Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 mars

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunfullmäktige - Medborgarförslaget avslås med hänvisning till teknisk service skrivelse.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet 2015 Dnr KK15/ Avesta OK ansöker om medfinansiering av karnevalsloppet Avesta OK arrangerar Karnevalsloppet varje år. Avesta OK tycker själva att arrangemanget är en härlig tillställning som bidrar starkt till att Avestafestivalen blir den stora folkfest som vi alla Avestabor vill att den ska vara. Avesta OK har under många år fått hyra toalettvagn och vattentunna från kommunen. Förra året hyrde Avesta OK också plats på kommunens digitala tavlor ute vid riksvägen. Avesta OK undrar om detta kanske är utgifter som Avesta kommun skulle kunna sponsra Avesta OK med? Dels för att Avesta OK lägger ner ett så stort ideellt arbete med Karnevalsloppet och dels för att Karnevalsloppet är bra marknadsföring för Avesta kommun: Det kommer en hel del människor från andra orter som får en positiv bild av Avesta med sig hem. Avesta OK får också ofta höra under Karnevalsloppskvällen att våra egna invånare tycker att Avesta lever upp och blir en gladare stad i och med loppet, och det är kanske ännu viktigare - att göra kommunen attraktiv för oss som bor här. Beredning - Avesta OK:s skrivelse 30 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Kommunstyrelsens beslut - Avesta OK beviljas som marknadsföringsbidrag. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). Avesta OK Administrativa chefen

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK15/ Controller Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +3,9 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +1,2 mkr, omsorgsstyrelsen med +1,9 mkr bildningsstyrelsen +0,3 mkr samt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med +0,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag -0,1 och finansnetto + 0,6 mkr. Kommunens totala resultat är +11,6 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +6,1 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +5,5 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med -7,5 mkr. Kommunstyrelsen visar en budget i balans. Inom styrelsen redovisas över- och underskott, där bland annat snörröjningen hittills beräknas till ett underskott med 1 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos -4 mkr. Försörjningsstödet har ett underskott med 0,7 mkr och antalet hushåll har i genomsnitt ökat med 17 per månad jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har prognostiserat med 134 nya hushåll, vilket är en ökning av försörjningsstödet med 4,6 mkr under Bildningsstyrelsen prognostiserar efter februari, ett underskott om -3,5 mkr vid årets slut. Framförallt är det resultatenheterna för förskola och grundskola som inte kommer att ha budget i balans vid årets slut, främst beroende på barn- och elevökningar. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd prognosticerar en budget i balans för året. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 2 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika som budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 5 mkr, vilket är 3,2 mkr sämre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 7 mkr. De utgörs bland annat av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, Källhagens industriområde, Finkan i Gamla byn. Samtliga styrelser Ekonomichefen

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår nu till 76 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 53 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 9,2 mkr. Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har minskat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2015 Februari 2014 Förändring Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 18 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda vilket motsvarar ca 11 årsanställda. Januari 2015 Januari 2014 Förändring Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 19,5 årsarbetare. Den största ökningen är vid Bildningsförvaltningen som ökat med 8,9 årsanställda lärare. Februari 2015 Februari 2014 Förändring , ,6 + 19,5 Samtliga styrelser Ekonomichefen

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För kommunen uppgår sjuktalet till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. I jämförelse med motsvarande tid föregående 12-månadersperiod är det en ökning från 5,60 %. Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 5,59 %, (3,67 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,76 %, (3,46 %) för 12-månadersprioden, vilket är en relativt låg nivå. Omsorgsförvaltningen har ökat till 7,58 %, (6,11 %) för de senaste 12 månaderna och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 6,12 %, (5,59 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 6,1 dagar. Nivån för samma period 2014 var 5,6 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Samtliga styrelser Ekonomichefen

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vid kommunstyreslens behandling av ärendet medverkar ekonom Ann-Sofi Hopstadius och redogör för ärendet. Återbetalning av premier för AFA-försäkringen utbetalas under 4:e kvartalet med 8-10 Mkr. Kommunstyrelsens beslut - Månadsrapport för februari 2015, inklusive årsprognos för Avesta kommun, godkänns. Samtliga styrelser Ekonomichefen

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Inventering av servicetjänster Södra Dalarnas Serviceteam Dnr KK14/ Administrativa chefen Göran Johansson anför följande: Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 19 januari ansökan från Södra Dalarnas serviceteam om förlängning av avtalet med Avesta kommun. Södra Dalarnas serviceteam är ett socialt företag med säte inom Avesta kommun. Serviceteamet erbjuder en rad olika tjänster inom catering, trädgårdsarbete, städ, kompletterande hemtjänst, service inom äldreomsorg, t ex promenader och andra sociala aktiviteter. Serviceteamet utför uppdrag för privatpersoner, föreningar, kommunen m fl. Kommunstyrelsen har tecknat avtal för år 2013 och beslutat att förlänga avtalet Avtalet har omfattat köp av tjänster för kronor/år från Serviceteamet, vilket motsvarar 500 timmar/år. Kommunstyrelsen beslutade följande: - Avtalet med Södra Dalarnas Servicetema förlängs inte. - Koncernledningsgrupen ges i uppdrag att inventera behov av servicetjänster med hänsyn taget till befintliga avtal. - Förslag presenteras för kommunstyrelsen senast mars Uppdraget har hanterats av koncernledningsgruppen. Respektive förvaltningschef/bolagschef har genomfört inventeringen. Vid mötet 11 februari 2015 konstaterades att behov endast finns av enklare servicetjänster som SIVA-service (Skola, Integration, Vuxenlärande och Arbetsmarknad) normalt utför. Förvaltningschef Fredrik Juthman, bildningsförvaltningen, gavs i uppdrag att pröva behovet att upphandla entreprenör kopplad till SIVA-service för enklare serviceuppgifter. Administrativa chefens förslag: - Inventeringen av behov av servicetjänster godkänns. Södra Dalarnas Serviceteam Bildningsstyrelsen

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Kommunstyrelsen 19 januari Kommunkansliets skrivelse 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar inte Gunilla Berglund (C) i beredning och beslut med hänvisning till jäv. Kommunstyrelsens beslut - Inventeringen av servicetjänstbehov godkänns. Södra Dalarnas Serviceteam Bildningsstyrelsen

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Utredningsuppdrag Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Kommunalråden Lars Isacsson (S), Avesta och Åsa Eriksson (S), Norberg har diskuterat samverkan inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar. Susanne Berger (S) föreslår att en utredning genomförs för att analysera samverkanseffekter. Beredning - Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) följande. - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att Norbergs kommun fattar motsvarande beslut. - Kostnaden för utredningen, som beräknas till kronor fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag. Kommunstyrelsens beslut - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att Norbergs kommun fattar motsvarande beslut. - Kostnaden för utredningen, som beräknas till kronor fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. Norbergs kommun Kommundirektören

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni 2015 Dnr KK15/ Mattias Öberg, Avesta Lions Club, söker medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för åttonde året i följd. Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande, cruising, tivoli, knallar, kocktävling, mini tuff tuff-tåg m m samt veteranmopedcruising med upp till 900 deltagare. Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan, lärare, personal från socialtjänsten m m). Den lyckade Blåsa Grönt kampanjen planeras att genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna. Avesta Lions Club efterfrågar samarrangemang och samarbete med Avesta 2020 i samband med Avestafestivalen. Avesta Lions Club har tjugo personer per kväll som tjänstgör och anlitar även personal från andra föreningar. Utbudet av tivoli är utökat och antalet utställare kommer att vara ca 80 som tidigare. Samordning med Karnevalsloppet har skett. Upplägget blir ungefär som år 2014 med familjeaktiviteter under lördagen och inhägnad / entrébelagd musikunderhållning på gräsmattan mellan stadshuset och White Monkey på kvällen. Avesta Lions Club har som målsättning att ha en låg entreavgift så att man når en så bred publik som möjligt. Samtidigt har Avesta Lions Club har ambitionen att engagera artist/artister som lockar en stor publikmängd. Avesta Lions Club är en hjälporganisation och samhällsnyttig, ideell förening som de senaste åren skänkt mellan och kronor. Varje insamlad nettokrona skänks till välgörande ändamål både i och utanför Avesta kommun. Detta arrangemang kommer Avesta kommun och dess invånare till godo. År 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 beviljades kommunal medfinansiering med kronor med kronor, Avestafestivalen 2008 då det var en "öppen fest" beviljades kronor i kommunal medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, beviljades bidrag om kronor och en förlustgaranti som inte utlöstes. Avesta Lions Club Administrativa chefen

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Lions Club har de 4 senaste åren gjort en förlust på musikarrangemanget på ca kronor/år. Årets budget bygger på att det kommer ca 800 besökare som beräknas ge kronor i intäkter. Kostnaden för ett musikarrangemang med acceptabel kvalité beräknas hamna på ca kronor. De stora kostnaderna är för artister, personal, el och scen. Därutöver har Lions kostnader för områdesstaket, kravallstaket, städning, transporter, vakter, sjukvårdare, tillstånd m m. Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta kommun för musikarrangemanget med kronor. Avesta Lions Clubs målsättning med ett sådant musikarrangemang är att ge invånarna i Avesta samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare. Avesta Lions Club ansöker om följande: - Medfinansiering med kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Avesta kommun tar det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70. Beredning - Avesta Lions Clubs skrivelse 17 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Avesta Lions Club Administrativa chefen

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunstyrelsens beslut - Medfinansiering beviljas med kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). Avesta Lions Club Administrativa chefen

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors Karin Perers (C) och Eva Gustafsson anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Fabulous Fors lyder svaret när unga berättar om sitt lokala centrum och om ortens utvecklingsmöjligheter. Fabulous Fors engelska för fantastiska Fors uttalas med sådan inlevelse att Fors blir force det engelska ordet för kraft. Ja, det finns verkligen kraft i Fors och hos forsborna som kunnigt och hängivet engagerar sig för Fors framtid. Förnyelsen drivs framåt av både unga och vuxna i Fors och omgivande landsbygd genom föreningar och andra grupper, bland annat fokusgrupper bildade vid möten i projektet Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län (finansierat av Tillväxtverket och länsstyrelserna). Under 2013 formaliserades samordningen av lokala initiativ i Föreningen Forsgruppen. Människor enskilt och tillsammans uträttar storverk. Många års dialog om den fysiska utformningen av Fors centrum blev under 2013 konkret när forsbor vandrade ut och iakttog, analyserade och värderade miljöer under ledning av landskapsarkitekter. Med sin yrkeserfarenhet som grund sammanfattade landskapsarkitekterna forsbornas tankar om Fors centrum i bilder och ritning som fick stort positivt gensvar. Vacker torgbildning med social funktion, lättillgänglig och snyggt utformad återvinningsstation, generösa busshållplatser med väderskydd, minipark där nuvarande kioskbyggnad är belägen, tydlighet vid vägskälet till Missionskyrkan och Folkets hus är några gemensamma slutsatser. Ytterligare dialog behövs för att i detalj avgöra exakt var de olika funktionerna ska placeras på de ytor som står till buds. Ett utmärkt underlag finns i redovisningarna från granskningen och idésamtalen som genomfördes med Fors IK som arrangör. Arbetet för förnyelse av Fors centrum är nu i ett skede då Avesta kommuns medverkan är absolut nödvändig. I åratal har kommunen i ord uttryckt sitt intresse. Det är hög tid att gå från ord till handling. Formella planändringar förutsätter kommunala beredningar och beslut. Verkställighet av idéer kan som på andra håll i kommunen även i Fors fordra samverkan mellan kommun, företag och invånare.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer