Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik Sundin (S) Laila Borger (S) Anita Tärneborg (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP), Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anneli Karlsson (KL) Lis Linnberg (FP) Filip Djupenström (SD) Kurt Kvarnström (S), ersättare för Susanne Berger (S) Maarit Hessling (M), ersättare för Curt-Åke Cocce Larsson (KD) Anders Friberg, kommundirektör Ann-Sofi Hopstadius, ekonom 40 och 49 Mats Myrén, kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet torsdag 9 april 2015 kl 08:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde Kommunstyrelsen ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 36 Information 3 37 Margaretha Olofsson Skoglunds medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen 5 38 Kurt Kvarnströms medborgarförslag om förbättrad trafik i Brunnbäck 8 39 Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Inventering av servicetjänster Södra Dalarnas Serviceteam Utredningsuppdrag Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors Eva Thomsons medborgarförslag om kolonilotter Gunilla Berglunds (C) motion om giftfri kommun Samordnad organisation för all samhällsbetald trafik i kommunen Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Gamla Byn inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2014 för Avesta Vatten och Avfall AB Fyllnadsval efter Maarit Hessling (M) som ersättare i plan- och näringslivsutskottet Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar 74

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 36 Information Aktuella styrelsefrågor, respektive ordförande redovisar Kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande: - Dialog har inletts om regionindelning på regeringsnivå. - Verksamhetsdagar har genomförts i Region Dalarna ang regionindelning. - Invigning av Campus Avesta har skett. - Ingenjörsdag har genomförts. - Bostadskampanjen har startat och pågår till 15 maj. - Nyföretagarservice ska besluta om ev flytt till nya lokaler. - Frukostmöte har genomförts hos Preem. Kommande blir i Dalahästen och Torp. - Läget för Avesta Stadsutveckling. Bildningsstyrelsen ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande: - Horndals förskola är klar. Invigning sker under våren. - Byggnation av förskolan i Krylbo har påbörjats. Inflyttning vid årsskiftet nattisplatser i Talgoxen. - Öppen förskola vid familjecentralen. En dag i veckan fler barn i förskolan sedan ett år tillbaka fler elever i grundskolan under terminen % av årskurs 9-elever i Avesta har valt Karlfeldtgymnasiet. - Fina priser för ungdomsföretag. - Stor tillströmning av flyktingar under första kvartalet Problem att erbjuda Svenska för invandrare (SFI). - Upphandling av entreprenör för SFI för att möte det stora behovet. - Rekrytering av arbetsmarknadschef är i slutfasen. - Redovisas aktuella ärenden som ska behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde denna vecka. - Budgetprognos 4,5 Mkr. Ett balanspaket tas fram.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 36 (forts) Omsorgsstyrelsen Ordförande Jan-Åke Andersson (S) lämnar information om följande: - Nytt avtal ska tecknas om ensamkommande flyktingbarn. Avtalet ska delas upp i två omgångar för att nå 36 platser efter etapp boende i kö för äldreboende vilken är en minskning. - Tillfälligt korttidsboende startar 8 april för att erbjuda boende för de personer kommunen har betalningsansvar för. Bedöms behov av denna lösning i ca 3 månader. Seniorcentrum stängs under en månad för att lösa personalbehovet. - Jan-Åke Andersson (S) besvarar frågor ang semestervikarier inom vård och omsorg, konsekvenser för Seniorcentrum och informationsinsatser. Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB ordförande Gamla Byn AB Laila Borger (S) lämnar information om följande: - Projekteringar inleds för integration äldreboende och förskoleverksamheten. - 6 vakanta lägenheter. - Innan årsskiftet beräknas att Avesta Industristad AB hyr ut ytterligare kvadratmeter. - Ombyggnad av köket i Johan Olovskolan. - Styrelseutbildningsdag har genomförts. - Bostäder i f d Bruksklubben. Bullernormer? - SABO-hus i Krylbo har diskuterats. - Planeringsdag ska genomföras för styrelsen under hösten Renovering av fastighet mittemot arkivet för att få bort mögel. Energiåtgärder ska också vidtagas. - Gula villan vid Jansbo är ute för försäljning. Avesta Vatten och Avfall AB Patrik Sundin (S) lämnar information om följande: - Avgifter för matavfallsprojektet ska beredas. - Informationsmaterial ska tas fram inför matavfallsprojektet både papper och via en utvecklad webbinformation.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 37 Margaretha Olofsson Skoglunds medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen Dnr KK14/ Margareta Olofsson Skoglund föreslår i medborgarförslaget att en fontän med kraftiga, höga strålar anläggs vid Åsbobron mot forsen. Det skulle bli ett vackert blickfång när man cyklar, promenerar eller går kanotleden. Som alternativ två kan fontänen anläggas utanför Holmen. Margareta Olofsson Skoglunds förslag: - Anlägg en fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen. Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 2014 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 april 2014 att remittera medborgarförslaget till teknisk service och stadsmiljörådet för yttrande. Teknisk service yttrande tillika tekniska utskottets yttrande: Teknisk service ställer sig positiva till medborgarförslaget. Teknisk service påbörjade samtal kring en liknande anläggning under 2013 då vi fick budgetanslag för offentliga miljöer. Marknadsundersökning på tekniska lösningar har genomförts. Vid tekniska utskottets sammanträde 24 september 2014 fick teknisk service i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och återkomma med förslag samt att skrivelsen utgör svar på medborgarförslaget. Kompletterande yttrande/förslag från teknisk service tillika tekniska utskottets yttrande: Det finns olika lösningar för Älv etablerad fontän. En fast lösning kräver någon form av fundament att anlägga fontänen på. En annan lösning är att anlägga en flytande fontän som förankras i älvens botten. Var en fontän skall placeras måste noggrant utredas ur elsäkerhetssynpunkt. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 37 (forts) En fontän liknande följande bild skulle kunna placeras nedströms Åsbobron. En annan alternativ lösning skulle kunna se ut liknande bilden nedan och placeras i älven utanför Holmen/Gamla Byn. Den skulle kunna ses från fler håll, t ex vid passage över Kyrkbron. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 37 (forts) Tekniska utskottet beslutade att förslaget till kommunstyrelsen ändras till att medborgarförslaget tillstyrks. Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Beredning - Margareta Olofsson Skoglunds medborgarförslag 14 februari Kommunfullmäktige 24 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april Stadsmiljörådet anteckningar 28 maj Teknisk service yttrande nr , 1 september Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 september Teknisk service yttrande nr 11.15, 6 mars Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 mars Kommunstyrelsens beslut - Medborgarförslaget tillstyrks. - Teknisk service får i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och ta fram ekonomiska underlag till mål och budget samt göra risk- och säkerhetsanalyser. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 38 Kurt Kvarnströms medborgarförslag om förbättrad trafik i Brunnbäck Dnr KK14/ Kurt Kvarnström anför följande i sitt medborgarförslag: Täktstigen mot Björkarsboleden borde öppnas upp. En sådan justering skulle underlätta och förbättra för många på hela Brunnbäcks Täkt att åkt ut till Riksväg 70 för vidare färd mot Avesta eller Sala. Kurt Kvarnströms förslag: - Täktstigen (Brunnbäcks Täkt i Karlbo) öppnas upp mot Björkarsboleden. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 november 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande. Teknisk service yttrande tillika tekniska utskottets yttrande: Frågan om hur bostadsområdena i Brunnbäck/Björkarsbo trafikmässigt skall försörjas har varit uppe för diskussion ända sedan mitten av 70-talet. Delar av området (nordost om Täktstigen) planlades och byggdes ut under 50- och 60-talet. I början av 70-talet planlades ytterligare tre bostadsområden i Brunnbäck/Björkarsbo. Områdena exploaterades och byggdes ut i etapper under senare delen av 70-talet. Den kraftiga expansionen med förändringar av trafikmönster och trafikflöden medförde en våg av skrivelser, protestlistor, tidningsartiklar m m. Enligt ursprungsplanerna skulle hela det exploaterade bostadsområdet trafikmässigt klaras via Karlbovägen, en matargata, parallell med Täktstigen/Hösthornsgränd från Brunnbäcksvägen med anslutning till dåvarande Rv 70 ca 200 m öster om Karlbo skola. År 1975 tillsändes kommunen en protestlista från ett 70-tal boende i området kring Täktstigen/Hösthornsgränd med förslag på att Täktstigen skulle byggas ut och fungera som uppsamlingsled i stället för den planerade Karlbovägen. Överklagande och diskussioner resulterade i att ej bygga ut Karlbovägen i hela dess sträckning. Uppdrag gavs vidare till dåvarande gatukontoret att upprätta en utredningsplan för Björkarsboleden delen Täktstigen Rv70, söder om befintlig bebyggelse vid Karlbo skola.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 38 (forts) Den kraftiga exploateringen i området under senare delen av 70-talet och början av 80-talet kanske är förklaringen till intensiteten i diskussionen hur trafikförsörjningen skulle lösas där opinionen var mycket splittrad. År 1978 inkom till kommunen ånyo en protestlista från ett 60-tal boende i området nu med krav på att trafiken från det nya bostadsområdet skulle ges en ny utfart allt för att minska trafiken längs Täktstigen. År 1980 inkom till kommunen ytterligare en lista från ett hundratal boende med krav på att den tidigare planerade Karlbovägen snarast skulle färdigställas. Året därpå (1981) genomförde kommunen en enkät för boende i Brunnbäcksområdet allt för att klarlägga inställningen till om Karlbovägen skull byggas ut eller inte. Under perioden kulminerade också antalet inkomna skrivelser, listor och tidningsartiklar hur trafikförsörjningen skulle klaras ut i Brunnbäcksområdet. Ett av förslagen tillsammans med ett 40-tal namnunderskrifter var att Karlbovägen inte skulle byggas ut enligt tidigare planering. I stället förordades en förlängning av Björkarsboleden med anslutning till dåvarande Rv 70 söder om Karlbo skola. Under åren från 70-talet till 1992 fanns möjlighet att färdas mellan de aktuella områdena då Karlbovägen mellan Björkarboleden och Vinterorgelstigen var öppen för fordonstrafik. En ny dragning av Rv 70, Brovallen Nordanö Åsbo påbörjades vid mitten av 80-talet med invigning Återigen gavs möjlighet att förändra trafikflöden och trafikmönster inom Brunnbäcks- och Björkarsboområdet. I och med denna förändring skapades samma förutsättningar som föreslås i det nu aktuella medborgarförslaget. I början av 90-talet inkom en skrivelse från boende utmed Täktstigen med önskemål om avstängning av Täktstigen mot Vinterorgelstigen för att förbättra trafiksituationen på Täktstigen. Beslut togs att Karlbovägen under en försöksperiod på ett år skulle hållas öppen endast för gång- och cykeltrafik. Mätningar genomfördes av trafikmängder och hastigheter både före och efter regleringen. Resultatet av försöksperioden där Karlbovägen var avstängd har av boende på båda sidor om avstängningen upplevts som positivt. Trafikmängden och medelhastigheten på Täktstigen minskade med ca 35 % respektive ca 20 %.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) I början av 90-talet inkom en skrivelse från boende utmed Täktstigen med önskemål om avstängning av Täktstigen mot Vinterorgelstigen för att förbättra trafiksituationen på Täktstigen. Beslut togs att Karlbovägen under en försöksperiod på ett år skulle hållas öppen endast för gång- och cykeltrafik. Mätningar genomfördes av trafikmängder och hastigheter både före och efter regleringen. Resultatet av försöksperioden där Karlbovägen var avstängd har av boende på båda sidor om avstängningen upplevts som positivt. Trafikmängden och medelhastigheten på Täktstigen minskade med ca 35 % respektive ca 20 %. År 1993 tog dåvarande tekniska styrelsens tekniska utskott beslut om en permanent avstängning av Karlbovägen mellan Björkarsboleden och Vinterorgelstigen. Sammanfattningsvis: - Åsikterna hur trafikförsörjningen inom Brunnbäck/Björkarsboområdena skall klaras ut har under åren varit mycket splittrat. - Under perioden 1987 och 1992 efter att nuvarande Rv 70 byggts fanns möjlighet för motorfordon att trafikera mellan områdena alltså samma förutsättningar som föreslås i medborgarförslaget. Utvärderingen utmynnade dock i beslut om en permanent avstängning av Karlbovägen. - Försöksperioden med avstängning av Karlbovägen mellan Björkarsboleden- Vinterorgelstigen upplevdes positivt. - Efter det senaste beslutet 1993 om permanent avstängning för trafiken mellan områdena har kommunen förutom medborgarförslaget inga indikationer på önskemål om en förändring av nuvarande trafikförhållanden. - Om medborgarförslaget genomförs finns överhängande risk att tidigare splittring och åsikter vad som trafikmässigt är bäst för området återupprepas och karusellen är återigen igång. Beredning - Kurt Kvarnströms medborgarförslag 9 oktober Kommunfullmäktige 27 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 november Teknisk service yttrande nr 7.15, 3 mars Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 mars

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunfullmäktige - Medborgarförslaget avslås med hänvisning till teknisk service skrivelse.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet 2015 Dnr KK15/ Avesta OK ansöker om medfinansiering av karnevalsloppet Avesta OK arrangerar Karnevalsloppet varje år. Avesta OK tycker själva att arrangemanget är en härlig tillställning som bidrar starkt till att Avestafestivalen blir den stora folkfest som vi alla Avestabor vill att den ska vara. Avesta OK har under många år fått hyra toalettvagn och vattentunna från kommunen. Förra året hyrde Avesta OK också plats på kommunens digitala tavlor ute vid riksvägen. Avesta OK undrar om detta kanske är utgifter som Avesta kommun skulle kunna sponsra Avesta OK med? Dels för att Avesta OK lägger ner ett så stort ideellt arbete med Karnevalsloppet och dels för att Karnevalsloppet är bra marknadsföring för Avesta kommun: Det kommer en hel del människor från andra orter som får en positiv bild av Avesta med sig hem. Avesta OK får också ofta höra under Karnevalsloppskvällen att våra egna invånare tycker att Avesta lever upp och blir en gladare stad i och med loppet, och det är kanske ännu viktigare - att göra kommunen attraktiv för oss som bor här. Beredning - Avesta OK:s skrivelse 30 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Kommunstyrelsens beslut - Avesta OK beviljas som marknadsföringsbidrag. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). Avesta OK Administrativa chefen

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK15/ Controller Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +3,9 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +1,2 mkr, omsorgsstyrelsen med +1,9 mkr bildningsstyrelsen +0,3 mkr samt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med +0,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag -0,1 och finansnetto + 0,6 mkr. Kommunens totala resultat är +11,6 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +6,1 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +5,5 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med -7,5 mkr. Kommunstyrelsen visar en budget i balans. Inom styrelsen redovisas över- och underskott, där bland annat snörröjningen hittills beräknas till ett underskott med 1 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos -4 mkr. Försörjningsstödet har ett underskott med 0,7 mkr och antalet hushåll har i genomsnitt ökat med 17 per månad jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har prognostiserat med 134 nya hushåll, vilket är en ökning av försörjningsstödet med 4,6 mkr under Bildningsstyrelsen prognostiserar efter februari, ett underskott om -3,5 mkr vid årets slut. Framförallt är det resultatenheterna för förskola och grundskola som inte kommer att ha budget i balans vid årets slut, främst beroende på barn- och elevökningar. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd prognosticerar en budget i balans för året. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 2 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika som budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 5 mkr, vilket är 3,2 mkr sämre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 7 mkr. De utgörs bland annat av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, Källhagens industriområde, Finkan i Gamla byn. Samtliga styrelser Ekonomichefen

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår nu till 76 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 53 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 9,2 mkr. Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har minskat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2015 Februari 2014 Förändring Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 18 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda vilket motsvarar ca 11 årsanställda. Januari 2015 Januari 2014 Förändring Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 19,5 årsarbetare. Den största ökningen är vid Bildningsförvaltningen som ökat med 8,9 årsanställda lärare. Februari 2015 Februari 2014 Förändring , ,6 + 19,5 Samtliga styrelser Ekonomichefen

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För kommunen uppgår sjuktalet till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. I jämförelse med motsvarande tid föregående 12-månadersperiod är det en ökning från 5,60 %. Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 5,59 %, (3,67 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,76 %, (3,46 %) för 12-månadersprioden, vilket är en relativt låg nivå. Omsorgsförvaltningen har ökat till 7,58 %, (6,11 %) för de senaste 12 månaderna och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 6,12 %, (5,59 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 6,1 dagar. Nivån för samma period 2014 var 5,6 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Samtliga styrelser Ekonomichefen

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vid kommunstyreslens behandling av ärendet medverkar ekonom Ann-Sofi Hopstadius och redogör för ärendet. Återbetalning av premier för AFA-försäkringen utbetalas under 4:e kvartalet med 8-10 Mkr. Kommunstyrelsens beslut - Månadsrapport för februari 2015, inklusive årsprognos för Avesta kommun, godkänns. Samtliga styrelser Ekonomichefen

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Inventering av servicetjänster Södra Dalarnas Serviceteam Dnr KK14/ Administrativa chefen Göran Johansson anför följande: Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 19 januari ansökan från Södra Dalarnas serviceteam om förlängning av avtalet med Avesta kommun. Södra Dalarnas serviceteam är ett socialt företag med säte inom Avesta kommun. Serviceteamet erbjuder en rad olika tjänster inom catering, trädgårdsarbete, städ, kompletterande hemtjänst, service inom äldreomsorg, t ex promenader och andra sociala aktiviteter. Serviceteamet utför uppdrag för privatpersoner, föreningar, kommunen m fl. Kommunstyrelsen har tecknat avtal för år 2013 och beslutat att förlänga avtalet Avtalet har omfattat köp av tjänster för kronor/år från Serviceteamet, vilket motsvarar 500 timmar/år. Kommunstyrelsen beslutade följande: - Avtalet med Södra Dalarnas Servicetema förlängs inte. - Koncernledningsgrupen ges i uppdrag att inventera behov av servicetjänster med hänsyn taget till befintliga avtal. - Förslag presenteras för kommunstyrelsen senast mars Uppdraget har hanterats av koncernledningsgruppen. Respektive förvaltningschef/bolagschef har genomfört inventeringen. Vid mötet 11 februari 2015 konstaterades att behov endast finns av enklare servicetjänster som SIVA-service (Skola, Integration, Vuxenlärande och Arbetsmarknad) normalt utför. Förvaltningschef Fredrik Juthman, bildningsförvaltningen, gavs i uppdrag att pröva behovet att upphandla entreprenör kopplad till SIVA-service för enklare serviceuppgifter. Administrativa chefens förslag: - Inventeringen av behov av servicetjänster godkänns. Södra Dalarnas Serviceteam Bildningsstyrelsen

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Kommunstyrelsen 19 januari Kommunkansliets skrivelse 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar inte Gunilla Berglund (C) i beredning och beslut med hänvisning till jäv. Kommunstyrelsens beslut - Inventeringen av servicetjänstbehov godkänns. Södra Dalarnas Serviceteam Bildningsstyrelsen

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Utredningsuppdrag Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Kommunalråden Lars Isacsson (S), Avesta och Åsa Eriksson (S), Norberg har diskuterat samverkan inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar. Susanne Berger (S) föreslår att en utredning genomförs för att analysera samverkanseffekter. Beredning - Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) följande. - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att Norbergs kommun fattar motsvarande beslut. - Kostnaden för utredningen, som beräknas till kronor fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag. Kommunstyrelsens beslut - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att Norbergs kommun fattar motsvarande beslut. - Kostnaden för utredningen, som beräknas till kronor fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. Norbergs kommun Kommundirektören

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni 2015 Dnr KK15/ Mattias Öberg, Avesta Lions Club, söker medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för åttonde året i följd. Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande, cruising, tivoli, knallar, kocktävling, mini tuff tuff-tåg m m samt veteranmopedcruising med upp till 900 deltagare. Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan, lärare, personal från socialtjänsten m m). Den lyckade Blåsa Grönt kampanjen planeras att genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna. Avesta Lions Club efterfrågar samarrangemang och samarbete med Avesta 2020 i samband med Avestafestivalen. Avesta Lions Club har tjugo personer per kväll som tjänstgör och anlitar även personal från andra föreningar. Utbudet av tivoli är utökat och antalet utställare kommer att vara ca 80 som tidigare. Samordning med Karnevalsloppet har skett. Upplägget blir ungefär som år 2014 med familjeaktiviteter under lördagen och inhägnad / entrébelagd musikunderhållning på gräsmattan mellan stadshuset och White Monkey på kvällen. Avesta Lions Club har som målsättning att ha en låg entreavgift så att man når en så bred publik som möjligt. Samtidigt har Avesta Lions Club har ambitionen att engagera artist/artister som lockar en stor publikmängd. Avesta Lions Club är en hjälporganisation och samhällsnyttig, ideell förening som de senaste åren skänkt mellan och kronor. Varje insamlad nettokrona skänks till välgörande ändamål både i och utanför Avesta kommun. Detta arrangemang kommer Avesta kommun och dess invånare till godo. År 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 beviljades kommunal medfinansiering med kronor med kronor, Avestafestivalen 2008 då det var en "öppen fest" beviljades kronor i kommunal medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, beviljades bidrag om kronor och en förlustgaranti som inte utlöstes. Avesta Lions Club Administrativa chefen

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Lions Club har de 4 senaste åren gjort en förlust på musikarrangemanget på ca kronor/år. Årets budget bygger på att det kommer ca 800 besökare som beräknas ge kronor i intäkter. Kostnaden för ett musikarrangemang med acceptabel kvalité beräknas hamna på ca kronor. De stora kostnaderna är för artister, personal, el och scen. Därutöver har Lions kostnader för områdesstaket, kravallstaket, städning, transporter, vakter, sjukvårdare, tillstånd m m. Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta kommun för musikarrangemanget med kronor. Avesta Lions Clubs målsättning med ett sådant musikarrangemang är att ge invånarna i Avesta samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare. Avesta Lions Club ansöker om följande: - Medfinansiering med kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Avesta kommun tar det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70. Beredning - Avesta Lions Clubs skrivelse 17 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Avesta Lions Club Administrativa chefen

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunstyrelsens beslut - Medfinansiering beviljas med kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). Avesta Lions Club Administrativa chefen

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors Karin Perers (C) och Eva Gustafsson anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Fabulous Fors lyder svaret när unga berättar om sitt lokala centrum och om ortens utvecklingsmöjligheter. Fabulous Fors engelska för fantastiska Fors uttalas med sådan inlevelse att Fors blir force det engelska ordet för kraft. Ja, det finns verkligen kraft i Fors och hos forsborna som kunnigt och hängivet engagerar sig för Fors framtid. Förnyelsen drivs framåt av både unga och vuxna i Fors och omgivande landsbygd genom föreningar och andra grupper, bland annat fokusgrupper bildade vid möten i projektet Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län (finansierat av Tillväxtverket och länsstyrelserna). Under 2013 formaliserades samordningen av lokala initiativ i Föreningen Forsgruppen. Människor enskilt och tillsammans uträttar storverk. Många års dialog om den fysiska utformningen av Fors centrum blev under 2013 konkret när forsbor vandrade ut och iakttog, analyserade och värderade miljöer under ledning av landskapsarkitekter. Med sin yrkeserfarenhet som grund sammanfattade landskapsarkitekterna forsbornas tankar om Fors centrum i bilder och ritning som fick stort positivt gensvar. Vacker torgbildning med social funktion, lättillgänglig och snyggt utformad återvinningsstation, generösa busshållplatser med väderskydd, minipark där nuvarande kioskbyggnad är belägen, tydlighet vid vägskälet till Missionskyrkan och Folkets hus är några gemensamma slutsatser. Ytterligare dialog behövs för att i detalj avgöra exakt var de olika funktionerna ska placeras på de ytor som står till buds. Ett utmärkt underlag finns i redovisningarna från granskningen och idésamtalen som genomfördes med Fors IK som arrangör. Arbetet för förnyelse av Fors centrum är nu i ett skede då Avesta kommuns medverkan är absolut nödvändig. I åratal har kommunen i ord uttryckt sitt intresse. Det är hög tid att gå från ord till handling. Formella planändringar förutsätter kommunala beredningar och beslut. Verkställighet av idéer kan som på andra håll i kommunen även i Fors fordra samverkan mellan kommun, företag och invånare.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 18 februari 2015 kl 09:00-10:50 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11.05 Beslutande Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Karl-Johan Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum mv onsdag 7 januari 2015 kl 08:30-10:00 Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Lis Linnberg (FP) Laila Borger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:20-17:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:00-14.00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Gunilla Berglund (C) Maarit Hessling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-12.05 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Övriga deltagande Erik Nordén, VD Oskar Gustafsson, VA-ingenjör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Bygdegården Jubel, Sjövik, klockan 12:45-12:55 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Pia Aronsson

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 12:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl 09:00-12:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-10-28 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:30 Beslutande Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande 19-25 och 27 Laila Borger (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,05 17,25 Beslutande Anders Eriksson Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström, Ordförande Kalle Hedin Leif Eriksson Gerd Svedberg

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Övriga deltagande Erik Nordén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Jan-Åke Andersson (S) Johan Thomasson (M) Gunilla

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 19 september 2012 kl 09:00-11:00. Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) ersättare för Wojciech

Läs mer

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nytt i listan är skuggat

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nytt i listan är skuggat Datum 2016-10-03 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50, Avesta 9:00 10:45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-09-14 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Tisdag 27 september 2016 klockan 17.00 OBS! Veckodag!

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,35 18,00 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,20 Beslutande Övriga deltagande Roy Uppgård, kd Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

2015-01-13. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2015-01-13. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 29 Motion om att anta ett miljömål om Giftfri miljö, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl 09.00-10.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2014-06-18 Plats och tid Östansjö, kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Emma Ode (mp) Mattias

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 14-21. Ordförande... Anslags uppsättande 2015-04-07 Anslags nedtagande 2015-04-30

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 14-21. Ordförande... Anslags uppsättande 2015-04-07 Anslags nedtagande 2015-04-30 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Köket i Gränden, kl 16,20 18,15 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, närvaro till kl 17,45 Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson,

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, 82-85 och 87 Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande

Läs mer

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 27 augusti 2014 kl 09:00-11:10 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) Jan-Åke

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Övriga deltagande Erik Nordén, VD Daniel Zetreus, miljöingenjör 1 Lennart

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,30 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-07 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,00 16,40 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Isa-Susanne Kenving,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling, ersättare för Mia Bergkvist Jan-Olof Källström

Patrik Sundin, ordförande Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling, ersättare för Mia Bergkvist Jan-Olof Källström Plats och tid Bjurfors Hotell & Konferens, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling, ersättare för Mia Bergkvist Jan-Olof Källström Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. Närvaro Närv Frånv

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. Närvaro Närv Frånv 1(16) Plats och tid Gillbergarummet, Städet, Järnvägsgatan 9, Säffle kl 14.00 16.15 Ajourneringar - ande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Helen

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 393 Motion om att anta ett miljömål om Giftfri miljö, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-14:55 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Lillebil Lundkvist (MP) ersättare

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 14.00 15.30 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Rut Johansson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Roy Uppgård Leif Eriksson Bo Brännström Martti

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Lennart Palm (S), ordförande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Lillebil Grass (M) Karin Perers (C)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S)

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) 1(15) Plats och tid Kulltorps skola, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande (närvarande 48-58) Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Övriga

Läs mer