Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik Sundin (S) Laila Borger (S) Anita Tärneborg (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP), Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anneli Karlsson (KL) Lis Linnberg (FP) Filip Djupenström (SD) Kurt Kvarnström (S), ersättare för Susanne Berger (S) Maarit Hessling (M), ersättare för Curt-Åke Cocce Larsson (KD) Anders Friberg, kommundirektör Ann-Sofi Hopstadius, ekonom 40 och 49 Mats Myrén, kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet torsdag 9 april 2015 kl 08:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde Kommunstyrelsen ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 36 Information 3 37 Margaretha Olofsson Skoglunds medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen 5 38 Kurt Kvarnströms medborgarförslag om förbättrad trafik i Brunnbäck 8 39 Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Inventering av servicetjänster Södra Dalarnas Serviceteam Utredningsuppdrag Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors Eva Thomsons medborgarförslag om kolonilotter Gunilla Berglunds (C) motion om giftfri kommun Samordnad organisation för all samhällsbetald trafik i kommunen Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Gamla Byn inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2014 för Avesta Vatten och Avfall AB Fyllnadsval efter Maarit Hessling (M) som ersättare i plan- och näringslivsutskottet Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar 74

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 36 Information Aktuella styrelsefrågor, respektive ordförande redovisar Kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande: - Dialog har inletts om regionindelning på regeringsnivå. - Verksamhetsdagar har genomförts i Region Dalarna ang regionindelning. - Invigning av Campus Avesta har skett. - Ingenjörsdag har genomförts. - Bostadskampanjen har startat och pågår till 15 maj. - Nyföretagarservice ska besluta om ev flytt till nya lokaler. - Frukostmöte har genomförts hos Preem. Kommande blir i Dalahästen och Torp. - Läget för Avesta Stadsutveckling. Bildningsstyrelsen ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande: - Horndals förskola är klar. Invigning sker under våren. - Byggnation av förskolan i Krylbo har påbörjats. Inflyttning vid årsskiftet nattisplatser i Talgoxen. - Öppen förskola vid familjecentralen. En dag i veckan fler barn i förskolan sedan ett år tillbaka fler elever i grundskolan under terminen % av årskurs 9-elever i Avesta har valt Karlfeldtgymnasiet. - Fina priser för ungdomsföretag. - Stor tillströmning av flyktingar under första kvartalet Problem att erbjuda Svenska för invandrare (SFI). - Upphandling av entreprenör för SFI för att möte det stora behovet. - Rekrytering av arbetsmarknadschef är i slutfasen. - Redovisas aktuella ärenden som ska behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde denna vecka. - Budgetprognos 4,5 Mkr. Ett balanspaket tas fram.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 36 (forts) Omsorgsstyrelsen Ordförande Jan-Åke Andersson (S) lämnar information om följande: - Nytt avtal ska tecknas om ensamkommande flyktingbarn. Avtalet ska delas upp i två omgångar för att nå 36 platser efter etapp boende i kö för äldreboende vilken är en minskning. - Tillfälligt korttidsboende startar 8 april för att erbjuda boende för de personer kommunen har betalningsansvar för. Bedöms behov av denna lösning i ca 3 månader. Seniorcentrum stängs under en månad för att lösa personalbehovet. - Jan-Åke Andersson (S) besvarar frågor ang semestervikarier inom vård och omsorg, konsekvenser för Seniorcentrum och informationsinsatser. Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB ordförande Gamla Byn AB Laila Borger (S) lämnar information om följande: - Projekteringar inleds för integration äldreboende och förskoleverksamheten. - 6 vakanta lägenheter. - Innan årsskiftet beräknas att Avesta Industristad AB hyr ut ytterligare kvadratmeter. - Ombyggnad av köket i Johan Olovskolan. - Styrelseutbildningsdag har genomförts. - Bostäder i f d Bruksklubben. Bullernormer? - SABO-hus i Krylbo har diskuterats. - Planeringsdag ska genomföras för styrelsen under hösten Renovering av fastighet mittemot arkivet för att få bort mögel. Energiåtgärder ska också vidtagas. - Gula villan vid Jansbo är ute för försäljning. Avesta Vatten och Avfall AB Patrik Sundin (S) lämnar information om följande: - Avgifter för matavfallsprojektet ska beredas. - Informationsmaterial ska tas fram inför matavfallsprojektet både papper och via en utvecklad webbinformation.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 37 Margaretha Olofsson Skoglunds medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen Dnr KK14/ Margareta Olofsson Skoglund föreslår i medborgarförslaget att en fontän med kraftiga, höga strålar anläggs vid Åsbobron mot forsen. Det skulle bli ett vackert blickfång när man cyklar, promenerar eller går kanotleden. Som alternativ två kan fontänen anläggas utanför Holmen. Margareta Olofsson Skoglunds förslag: - Anlägg en fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen. Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 2014 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 april 2014 att remittera medborgarförslaget till teknisk service och stadsmiljörådet för yttrande. Teknisk service yttrande tillika tekniska utskottets yttrande: Teknisk service ställer sig positiva till medborgarförslaget. Teknisk service påbörjade samtal kring en liknande anläggning under 2013 då vi fick budgetanslag för offentliga miljöer. Marknadsundersökning på tekniska lösningar har genomförts. Vid tekniska utskottets sammanträde 24 september 2014 fick teknisk service i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och återkomma med förslag samt att skrivelsen utgör svar på medborgarförslaget. Kompletterande yttrande/förslag från teknisk service tillika tekniska utskottets yttrande: Det finns olika lösningar för Älv etablerad fontän. En fast lösning kräver någon form av fundament att anlägga fontänen på. En annan lösning är att anlägga en flytande fontän som förankras i älvens botten. Var en fontän skall placeras måste noggrant utredas ur elsäkerhetssynpunkt. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 37 (forts) En fontän liknande följande bild skulle kunna placeras nedströms Åsbobron. En annan alternativ lösning skulle kunna se ut liknande bilden nedan och placeras i älven utanför Holmen/Gamla Byn. Den skulle kunna ses från fler håll, t ex vid passage över Kyrkbron. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 37 (forts) Tekniska utskottet beslutade att förslaget till kommunstyrelsen ändras till att medborgarförslaget tillstyrks. Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Beredning - Margareta Olofsson Skoglunds medborgarförslag 14 februari Kommunfullmäktige 24 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april Stadsmiljörådet anteckningar 28 maj Teknisk service yttrande nr , 1 september Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 september Teknisk service yttrande nr 11.15, 6 mars Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 mars Kommunstyrelsens beslut - Medborgarförslaget tillstyrks. - Teknisk service får i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och ta fram ekonomiska underlag till mål och budget samt göra risk- och säkerhetsanalyser. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Ekonomichefen

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 38 Kurt Kvarnströms medborgarförslag om förbättrad trafik i Brunnbäck Dnr KK14/ Kurt Kvarnström anför följande i sitt medborgarförslag: Täktstigen mot Björkarsboleden borde öppnas upp. En sådan justering skulle underlätta och förbättra för många på hela Brunnbäcks Täkt att åkt ut till Riksväg 70 för vidare färd mot Avesta eller Sala. Kurt Kvarnströms förslag: - Täktstigen (Brunnbäcks Täkt i Karlbo) öppnas upp mot Björkarsboleden. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 november 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande. Teknisk service yttrande tillika tekniska utskottets yttrande: Frågan om hur bostadsområdena i Brunnbäck/Björkarsbo trafikmässigt skall försörjas har varit uppe för diskussion ända sedan mitten av 70-talet. Delar av området (nordost om Täktstigen) planlades och byggdes ut under 50- och 60-talet. I början av 70-talet planlades ytterligare tre bostadsområden i Brunnbäck/Björkarsbo. Områdena exploaterades och byggdes ut i etapper under senare delen av 70-talet. Den kraftiga expansionen med förändringar av trafikmönster och trafikflöden medförde en våg av skrivelser, protestlistor, tidningsartiklar m m. Enligt ursprungsplanerna skulle hela det exploaterade bostadsområdet trafikmässigt klaras via Karlbovägen, en matargata, parallell med Täktstigen/Hösthornsgränd från Brunnbäcksvägen med anslutning till dåvarande Rv 70 ca 200 m öster om Karlbo skola. År 1975 tillsändes kommunen en protestlista från ett 70-tal boende i området kring Täktstigen/Hösthornsgränd med förslag på att Täktstigen skulle byggas ut och fungera som uppsamlingsled i stället för den planerade Karlbovägen. Överklagande och diskussioner resulterade i att ej bygga ut Karlbovägen i hela dess sträckning. Uppdrag gavs vidare till dåvarande gatukontoret att upprätta en utredningsplan för Björkarsboleden delen Täktstigen Rv70, söder om befintlig bebyggelse vid Karlbo skola.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 38 (forts) Den kraftiga exploateringen i området under senare delen av 70-talet och början av 80-talet kanske är förklaringen till intensiteten i diskussionen hur trafikförsörjningen skulle lösas där opinionen var mycket splittrad. År 1978 inkom till kommunen ånyo en protestlista från ett 60-tal boende i området nu med krav på att trafiken från det nya bostadsområdet skulle ges en ny utfart allt för att minska trafiken längs Täktstigen. År 1980 inkom till kommunen ytterligare en lista från ett hundratal boende med krav på att den tidigare planerade Karlbovägen snarast skulle färdigställas. Året därpå (1981) genomförde kommunen en enkät för boende i Brunnbäcksområdet allt för att klarlägga inställningen till om Karlbovägen skull byggas ut eller inte. Under perioden kulminerade också antalet inkomna skrivelser, listor och tidningsartiklar hur trafikförsörjningen skulle klaras ut i Brunnbäcksområdet. Ett av förslagen tillsammans med ett 40-tal namnunderskrifter var att Karlbovägen inte skulle byggas ut enligt tidigare planering. I stället förordades en förlängning av Björkarsboleden med anslutning till dåvarande Rv 70 söder om Karlbo skola. Under åren från 70-talet till 1992 fanns möjlighet att färdas mellan de aktuella områdena då Karlbovägen mellan Björkarboleden och Vinterorgelstigen var öppen för fordonstrafik. En ny dragning av Rv 70, Brovallen Nordanö Åsbo påbörjades vid mitten av 80-talet med invigning Återigen gavs möjlighet att förändra trafikflöden och trafikmönster inom Brunnbäcks- och Björkarsboområdet. I och med denna förändring skapades samma förutsättningar som föreslås i det nu aktuella medborgarförslaget. I början av 90-talet inkom en skrivelse från boende utmed Täktstigen med önskemål om avstängning av Täktstigen mot Vinterorgelstigen för att förbättra trafiksituationen på Täktstigen. Beslut togs att Karlbovägen under en försöksperiod på ett år skulle hållas öppen endast för gång- och cykeltrafik. Mätningar genomfördes av trafikmängder och hastigheter både före och efter regleringen. Resultatet av försöksperioden där Karlbovägen var avstängd har av boende på båda sidor om avstängningen upplevts som positivt. Trafikmängden och medelhastigheten på Täktstigen minskade med ca 35 % respektive ca 20 %.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) I början av 90-talet inkom en skrivelse från boende utmed Täktstigen med önskemål om avstängning av Täktstigen mot Vinterorgelstigen för att förbättra trafiksituationen på Täktstigen. Beslut togs att Karlbovägen under en försöksperiod på ett år skulle hållas öppen endast för gång- och cykeltrafik. Mätningar genomfördes av trafikmängder och hastigheter både före och efter regleringen. Resultatet av försöksperioden där Karlbovägen var avstängd har av boende på båda sidor om avstängningen upplevts som positivt. Trafikmängden och medelhastigheten på Täktstigen minskade med ca 35 % respektive ca 20 %. År 1993 tog dåvarande tekniska styrelsens tekniska utskott beslut om en permanent avstängning av Karlbovägen mellan Björkarsboleden och Vinterorgelstigen. Sammanfattningsvis: - Åsikterna hur trafikförsörjningen inom Brunnbäck/Björkarsboområdena skall klaras ut har under åren varit mycket splittrat. - Under perioden 1987 och 1992 efter att nuvarande Rv 70 byggts fanns möjlighet för motorfordon att trafikera mellan områdena alltså samma förutsättningar som föreslås i medborgarförslaget. Utvärderingen utmynnade dock i beslut om en permanent avstängning av Karlbovägen. - Försöksperioden med avstängning av Karlbovägen mellan Björkarsboleden- Vinterorgelstigen upplevdes positivt. - Efter det senaste beslutet 1993 om permanent avstängning för trafiken mellan områdena har kommunen förutom medborgarförslaget inga indikationer på önskemål om en förändring av nuvarande trafikförhållanden. - Om medborgarförslaget genomförs finns överhängande risk att tidigare splittring och åsikter vad som trafikmässigt är bäst för området återupprepas och karusellen är återigen igång. Beredning - Kurt Kvarnströms medborgarförslag 9 oktober Kommunfullmäktige 27 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 november Teknisk service yttrande nr 7.15, 3 mars Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 mars

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunfullmäktige - Medborgarförslaget avslås med hänvisning till teknisk service skrivelse.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet 2015 Dnr KK15/ Avesta OK ansöker om medfinansiering av karnevalsloppet Avesta OK arrangerar Karnevalsloppet varje år. Avesta OK tycker själva att arrangemanget är en härlig tillställning som bidrar starkt till att Avestafestivalen blir den stora folkfest som vi alla Avestabor vill att den ska vara. Avesta OK har under många år fått hyra toalettvagn och vattentunna från kommunen. Förra året hyrde Avesta OK också plats på kommunens digitala tavlor ute vid riksvägen. Avesta OK undrar om detta kanske är utgifter som Avesta kommun skulle kunna sponsra Avesta OK med? Dels för att Avesta OK lägger ner ett så stort ideellt arbete med Karnevalsloppet och dels för att Karnevalsloppet är bra marknadsföring för Avesta kommun: Det kommer en hel del människor från andra orter som får en positiv bild av Avesta med sig hem. Avesta OK får också ofta höra under Karnevalsloppskvällen att våra egna invånare tycker att Avesta lever upp och blir en gladare stad i och med loppet, och det är kanske ännu viktigare - att göra kommunen attraktiv för oss som bor här. Beredning - Avesta OK:s skrivelse 30 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Kommunstyrelsens beslut - Avesta OK beviljas som marknadsföringsbidrag. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). Avesta OK Administrativa chefen

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK15/ Controller Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +3,9 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +1,2 mkr, omsorgsstyrelsen med +1,9 mkr bildningsstyrelsen +0,3 mkr samt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med +0,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag -0,1 och finansnetto + 0,6 mkr. Kommunens totala resultat är +11,6 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +6,1 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +5,5 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med -7,5 mkr. Kommunstyrelsen visar en budget i balans. Inom styrelsen redovisas över- och underskott, där bland annat snörröjningen hittills beräknas till ett underskott med 1 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos -4 mkr. Försörjningsstödet har ett underskott med 0,7 mkr och antalet hushåll har i genomsnitt ökat med 17 per månad jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har prognostiserat med 134 nya hushåll, vilket är en ökning av försörjningsstödet med 4,6 mkr under Bildningsstyrelsen prognostiserar efter februari, ett underskott om -3,5 mkr vid årets slut. Framförallt är det resultatenheterna för förskola och grundskola som inte kommer att ha budget i balans vid årets slut, främst beroende på barn- och elevökningar. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd prognosticerar en budget i balans för året. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 2 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika som budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 5 mkr, vilket är 3,2 mkr sämre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 7 mkr. De utgörs bland annat av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, Källhagens industriområde, Finkan i Gamla byn. Samtliga styrelser Ekonomichefen

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår nu till 76 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 53 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 9,2 mkr. Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har minskat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2015 Februari 2014 Förändring Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 18 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda vilket motsvarar ca 11 årsanställda. Januari 2015 Januari 2014 Förändring Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 19,5 årsarbetare. Den största ökningen är vid Bildningsförvaltningen som ökat med 8,9 årsanställda lärare. Februari 2015 Februari 2014 Förändring , ,6 + 19,5 Samtliga styrelser Ekonomichefen

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För kommunen uppgår sjuktalet till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. I jämförelse med motsvarande tid föregående 12-månadersperiod är det en ökning från 5,60 %. Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 5,59 %, (3,67 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,76 %, (3,46 %) för 12-månadersprioden, vilket är en relativt låg nivå. Omsorgsförvaltningen har ökat till 7,58 %, (6,11 %) för de senaste 12 månaderna och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 6,12 %, (5,59 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 6,1 dagar. Nivån för samma period 2014 var 5,6 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Samtliga styrelser Ekonomichefen

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vid kommunstyreslens behandling av ärendet medverkar ekonom Ann-Sofi Hopstadius och redogör för ärendet. Återbetalning av premier för AFA-försäkringen utbetalas under 4:e kvartalet med 8-10 Mkr. Kommunstyrelsens beslut - Månadsrapport för februari 2015, inklusive årsprognos för Avesta kommun, godkänns. Samtliga styrelser Ekonomichefen

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Inventering av servicetjänster Södra Dalarnas Serviceteam Dnr KK14/ Administrativa chefen Göran Johansson anför följande: Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 19 januari ansökan från Södra Dalarnas serviceteam om förlängning av avtalet med Avesta kommun. Södra Dalarnas serviceteam är ett socialt företag med säte inom Avesta kommun. Serviceteamet erbjuder en rad olika tjänster inom catering, trädgårdsarbete, städ, kompletterande hemtjänst, service inom äldreomsorg, t ex promenader och andra sociala aktiviteter. Serviceteamet utför uppdrag för privatpersoner, föreningar, kommunen m fl. Kommunstyrelsen har tecknat avtal för år 2013 och beslutat att förlänga avtalet Avtalet har omfattat köp av tjänster för kronor/år från Serviceteamet, vilket motsvarar 500 timmar/år. Kommunstyrelsen beslutade följande: - Avtalet med Södra Dalarnas Servicetema förlängs inte. - Koncernledningsgrupen ges i uppdrag att inventera behov av servicetjänster med hänsyn taget till befintliga avtal. - Förslag presenteras för kommunstyrelsen senast mars Uppdraget har hanterats av koncernledningsgruppen. Respektive förvaltningschef/bolagschef har genomfört inventeringen. Vid mötet 11 februari 2015 konstaterades att behov endast finns av enklare servicetjänster som SIVA-service (Skola, Integration, Vuxenlärande och Arbetsmarknad) normalt utför. Förvaltningschef Fredrik Juthman, bildningsförvaltningen, gavs i uppdrag att pröva behovet att upphandla entreprenör kopplad till SIVA-service för enklare serviceuppgifter. Administrativa chefens förslag: - Inventeringen av behov av servicetjänster godkänns. Södra Dalarnas Serviceteam Bildningsstyrelsen

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Kommunstyrelsen 19 januari Kommunkansliets skrivelse 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar inte Gunilla Berglund (C) i beredning och beslut med hänvisning till jäv. Kommunstyrelsens beslut - Inventeringen av servicetjänstbehov godkänns. Södra Dalarnas Serviceteam Bildningsstyrelsen

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Utredningsuppdrag Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Kommunalråden Lars Isacsson (S), Avesta och Åsa Eriksson (S), Norberg har diskuterat samverkan inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar. Susanne Berger (S) föreslår att en utredning genomförs för att analysera samverkanseffekter. Beredning - Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) följande. - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att Norbergs kommun fattar motsvarande beslut. - Kostnaden för utredningen, som beräknas till kronor fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag. Kommunstyrelsens beslut - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att Norbergs kommun fattar motsvarande beslut. - Kostnaden för utredningen, som beräknas till kronor fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. Norbergs kommun Kommundirektören

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni 2015 Dnr KK15/ Mattias Öberg, Avesta Lions Club, söker medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för åttonde året i följd. Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande, cruising, tivoli, knallar, kocktävling, mini tuff tuff-tåg m m samt veteranmopedcruising med upp till 900 deltagare. Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan, lärare, personal från socialtjänsten m m). Den lyckade Blåsa Grönt kampanjen planeras att genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna. Avesta Lions Club efterfrågar samarrangemang och samarbete med Avesta 2020 i samband med Avestafestivalen. Avesta Lions Club har tjugo personer per kväll som tjänstgör och anlitar även personal från andra föreningar. Utbudet av tivoli är utökat och antalet utställare kommer att vara ca 80 som tidigare. Samordning med Karnevalsloppet har skett. Upplägget blir ungefär som år 2014 med familjeaktiviteter under lördagen och inhägnad / entrébelagd musikunderhållning på gräsmattan mellan stadshuset och White Monkey på kvällen. Avesta Lions Club har som målsättning att ha en låg entreavgift så att man når en så bred publik som möjligt. Samtidigt har Avesta Lions Club har ambitionen att engagera artist/artister som lockar en stor publikmängd. Avesta Lions Club är en hjälporganisation och samhällsnyttig, ideell förening som de senaste åren skänkt mellan och kronor. Varje insamlad nettokrona skänks till välgörande ändamål både i och utanför Avesta kommun. Detta arrangemang kommer Avesta kommun och dess invånare till godo. År 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 beviljades kommunal medfinansiering med kronor med kronor, Avestafestivalen 2008 då det var en "öppen fest" beviljades kronor i kommunal medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, beviljades bidrag om kronor och en förlustgaranti som inte utlöstes. Avesta Lions Club Administrativa chefen

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Lions Club har de 4 senaste åren gjort en förlust på musikarrangemanget på ca kronor/år. Årets budget bygger på att det kommer ca 800 besökare som beräknas ge kronor i intäkter. Kostnaden för ett musikarrangemang med acceptabel kvalité beräknas hamna på ca kronor. De stora kostnaderna är för artister, personal, el och scen. Därutöver har Lions kostnader för områdesstaket, kravallstaket, städning, transporter, vakter, sjukvårdare, tillstånd m m. Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta kommun för musikarrangemanget med kronor. Avesta Lions Clubs målsättning med ett sådant musikarrangemang är att ge invånarna i Avesta samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare. Avesta Lions Club ansöker om följande: - Medfinansiering med kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Avesta kommun tar det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70. Beredning - Avesta Lions Clubs skrivelse 17 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars Avesta Lions Club Administrativa chefen

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunstyrelsens beslut - Medfinansiering beviljas med kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). Avesta Lions Club Administrativa chefen

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors Karin Perers (C) och Eva Gustafsson anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Fabulous Fors lyder svaret när unga berättar om sitt lokala centrum och om ortens utvecklingsmöjligheter. Fabulous Fors engelska för fantastiska Fors uttalas med sådan inlevelse att Fors blir force det engelska ordet för kraft. Ja, det finns verkligen kraft i Fors och hos forsborna som kunnigt och hängivet engagerar sig för Fors framtid. Förnyelsen drivs framåt av både unga och vuxna i Fors och omgivande landsbygd genom föreningar och andra grupper, bland annat fokusgrupper bildade vid möten i projektet Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län (finansierat av Tillväxtverket och länsstyrelserna). Under 2013 formaliserades samordningen av lokala initiativ i Föreningen Forsgruppen. Människor enskilt och tillsammans uträttar storverk. Många års dialog om den fysiska utformningen av Fors centrum blev under 2013 konkret när forsbor vandrade ut och iakttog, analyserade och värderade miljöer under ledning av landskapsarkitekter. Med sin yrkeserfarenhet som grund sammanfattade landskapsarkitekterna forsbornas tankar om Fors centrum i bilder och ritning som fick stort positivt gensvar. Vacker torgbildning med social funktion, lättillgänglig och snyggt utformad återvinningsstation, generösa busshållplatser med väderskydd, minipark där nuvarande kioskbyggnad är belägen, tydlighet vid vägskälet till Missionskyrkan och Folkets hus är några gemensamma slutsatser. Ytterligare dialog behövs för att i detalj avgöra exakt var de olika funktionerna ska placeras på de ytor som står till buds. Ett utmärkt underlag finns i redovisningarna från granskningen och idésamtalen som genomfördes med Fors IK som arrangör. Arbetet för förnyelse av Fors centrum är nu i ett skede då Avesta kommuns medverkan är absolut nödvändig. I åratal har kommunen i ord uttryckt sitt intresse. Det är hög tid att gå från ord till handling. Formella planändringar förutsätter kommunala beredningar och beslut. Verkställighet av idéer kan som på andra håll i kommunen även i Fors fordra samverkan mellan kommun, företag och invånare.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 18 februari 2015 kl 09:00-10:50 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl 09.00-10.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 393 Motion om att anta ett miljömål om Giftfri miljö, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 14:00-13:55 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,20 Beslutande Övriga deltagande Roy Uppgård, kd Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson,

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Wojciech Nedzewicz (MP), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Elisabeth

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Amanda Isacsson

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,00 16,40 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Isa-Susanne Kenving,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD).

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD). Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 16 juni 2014, klockan 16.00-17.10. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer