Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör, kl Mikael Jansson, resultatenhetschef Gunni Olsson, fd resultatenhetschef Tommy Åhlberg, ekonom Britt-Marie Lundberg, sekreterare Jan Gustaf Eriksson, planerare Bo-Göran Lindström, enhetschef Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Gunilla Berglund (C) Prästgatan 50 torsdag 25 augusti 2011 kl Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Prästgatan 50 Britt-Marie Lundberg

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 36 Information 3 37 Månadsrapport juli 2011, inkl årsprognos 4 38 Säker skolväg, Skogsbo ro 5 39 Remiss Anders Lundbergs medborgarförslag om utbyggnad av lek- och fritidsplatser 7 40 Investeringsansökan, rivning kiosker vid Avesta/Krylbo station 8 41 Delgivningar 10

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 36 Information Verksamhetsinformation Pågående verksamhet, dnr KK11/ Resultatenhetschefen redovisar reviderad rapport. - parkeringsavtal/arrende p-platser; delrapport vid nästa TU 21/9. - markavtal för ledningar i allmän platsmark; fördjupad information vid nästa TU 21/9. Pågående investeringar, dnr KK11/ Ekonom Tommy Åhlberg delar ut och informerar om reviderad rapport pågående investeringar. Bidrag enskilda vägar Jan-Gustaf Eriksson, planerare, informerar om enskilda vägar, drift- och iståndsättningsbidrag. Förslag till beslut presenteras vid nästa möte.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 37 Månadsrapport juli 2011, inkl årsprognos Dnr KK11/ Tekniska utskottets ekonomiska utfall efter juli månad visar ett underskott i förhållande till budget med -3,8 Mkr. Årsprognosen för tekniska utskottet uppgår till ett underskott med ca -4,5 mkr. Den negativa prognosen för tekniska utskottet beror främst på höga kostnader för vinterväghållning men även samhällsbetalda resor visar finansieringsproblem. Även flera övriga verksamheter ser i nuläget ut att få problem att klara sin ekonomi. Beredning - Månadsrapport juli 2011, inkl årsprognos. Vid tekniska utskottets behandling av ärendet redogör ekonomen för rapporten. Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport juli 2011, inkl årsprognos för teknisk service godkänns Kommunstyrelsen

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 38 Säker skolväg, Skogsbo ro Dnr KK11// Bildningsstyrelsen har inkommit med framställan om förbättrad trafiksäkerhet angående skolvägar inom Skogsbo ro. Mikael Westberg (S), Susanne Berger (S) och Måna Hesslerud (M), har deltagit i träff med föräldrar till elever tillhörande Skogsbo ro. Vid träffen framkom önskemål och förslag om att trafiksäkerheten bör ses över angående skolvägarna inom upptagningsområdet Skogsbo ro. Bildningsstyrelsen beslutade att föreslå Tekniska utskottet följande: - där cykelbanan, mellan Åsgårdsvägen Rutboområdet, korsar Grytnäsvägen, bör farthinder (vägbula) anläggas - nuvarande sträcka med 30 km-hastighetsbegränsning utanför Klockarskolan, ska förlängas förbi korsningen Uggelbergsvägen Grytnäsvägen - övriga korsningar längs cykelbanan, vid Alfhemsvägen och Åsgårdsvägen, ses över ur trafiksäkerhetssynpunkt - där cykelbanan slutar vid Brunnsvägen bör en del av vägbanans del markeras som cykelbana (målas) - befintlig skylt för 30 km-hastighetsbegränsning bakom Skogsbo skola, flyttas till Birger Carlssons väg - utreda trafiksäkerheten vid det befintliga farthindret längs Get Johannas väg. Utifrån ovan föreslagna önskemål och förslag till trafiksäkerhetsåtgärder angående skolvägar inom Skogsbo ro föreslås tekniska utskottet besluta att teknisk service i samråd med Skogsbo ro utreder möjligheter och kostnader utifrån Bildningsstyrelsen framställan.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 38 (forts) Beredning - Bildningsstyrelsens beslut Teknisk service skrivelse nr Tekniska utskottets beslut - Teknisk service får i uppdrag att i samråd med Skogsbo ro utreda möjligheter och kostnader utifrån Bildningsstyrelsen framställan om förbättrad trafiksäkerhet angående skolvägar inom Skogsbo ro.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 39 Remiss Anders Lundbergs medborgarförslag om utbyggnad av lek- och fritidsplatser Dnr KK11/ Anders Lundberg anför i medborgarförslag att det långt tillbaka i tiden fanns fotbollsplaner på minst tre olika platser i olika bostadsområden i Skogsbo. Klockarvallen är idag en idrottsplats dit ishockey- eller fotbollsintresserade ungdomar kan utöva sin sport. Tidigare fanns det anläggningar för de allra minsta medborgarna och där kunde även de små få utöva dessa idrotter. Dagens idrottsanläggningar är väl frekventerade och det är problem med tillträdet till dessa för vanliga människor, tiden räcker inte till för alla. Anders Lundbergs förslag: - De gamla planerna som det finns lämningar kvar runt om i kommunen, återställs på ett enkelt sätt, så att dessa kvartersplaner passar för småttingarna och deras föräldrar. Förslag till yttrande: Värdet för en kommun av att ha väl utvecklade möjligheter till en aktiv fritid för alla kommuninnevånarna är en framgångsfaktor som ofta lyfts fram i många sammanhang. Kommunen har ett stort ansvar i denna fråga. Under hösten fastställs budgetramarna för I och med att medborgarförslaget innehåller förslag om ekonomiska satsningar är det rimligt att hänskjuta medborgarförslaget till Mål och budget Beredning - Anders Lundbergs medborgarförslag den 2 februari. - Kommunfullmäktige den 28 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april Teknisk service skrivelse nr Förslag till kommunstyrelsen - Medborgarförslaget är besvarat med det yttrande som teknisk service redovisat. Kommunstyrelsen

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 40 Investeringsansökan, rivning kiosker vid Avesta/Krylbo station Dnr KK11/ Vid februarimötet 2011 behandlade tekniska utskottet investeringsansökan vad gällde rivning av lilla kiosken med anläggande av 12 st parkeringsplatser vid järnvägsstationen i Krylbo för bättre miljö och fler parkeringsmöjligheter. Ärendet återremitterades dock till teknisk service för framtagande av förstudie för översyn av hela området pga förändrade förutsättningar i Stationsparken vad gäller parkeringar, grönytor m m. Kommunen har även köpt in den s k grillkiosken varför denna byggnad och markyta skall omfattas av förändringsplanerna. Under våren 2011 uttrycket Masarna Speedway önskemål om så var möjligt att montera ner de båda byggnaderna och uppföra dessa på annan plats. Efter genomgång med byggentreprenör har intresset från Masarnas sida svalnat för en återvinning av kioskbyggnaderna. Planeringen är nu att riva de båda byggnaderna och bereda plats för parkeringar och utökat parkområde. För att vinna tid, stoppa förfallet som lätt kan bli kring övergivna byggnader och förbättra miljön kring Stationsparken föreslås som en första etapp selektiv rivning av de båda byggnaderna. Projektet slutförs i en andra etapp omfattande förstudie om parkeringsmöjligheter i området utanför Stationsparksområdet, anläggande av 12 st parkeringar samt utökat och kompletterat parkområde. Kostnaden för selektiv rivning av de båda byggnaderna är uppskattat till kr som är en första del i den slutliga kompletteringen av bl a Stationsparken. Med 33 års avskrivning medför investeringen en kapitaltjänstkostnad på kr/år vilket icke inryms i teknisk service budgetram. Teknisk service föreslår tekniska utskottet tillstyrka investeringsansökan på kr för selektiv rivning av kioskbyggnaderna som en första del i den slutliga lösningen för Stationsparken och samtidigt föreslå kommunstyrelsen godkänna investeringen med tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader på kr/år. Beredning - Teknisk service ansökan om investeringsbudget selektiv för rivning av kiosker Avesta/Krylbo station nr Kommunstyrelsen

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 40 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Investeringsansökan på kr för selektiv rivning av kioskbyggnaderna, som en första del i ombyggnaden av Stationsparken, godkänns. - Finansieringen av kapitaltjänstkostnader/driftskostnader sker inom kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar & politiken/kommande sammanträden samt i pärm vid sammanträdet. 1. Dnr KK11/ Ola Belins skrivelse angående cykeltrafik på gångbanor i Avesta kommun. 2. Dnr KK11/ Johnny Göranssons skrivelse angående trafiksituationen på Järnvägsgatan, Krylbo 3. Dnr KK11/ Skrivelse från Grönvallens Vattenförening efter möte Teknisk service skrivelse till Grönvallens Vattenförening ang avyttrande av kommunalt vattenledningsnät i Rembo/Grönvallen. 4. Dnr KK11/ Teknisk service skrivelse till Riisböll AS ang gatuvärme kv Spoven och gågatan Avesta centrum. 5. Dnr KK11/ Länsstyrelsen Dalarnas län underrättelse 27 juni 2011, dnr angående utfyllnad/dumpade massor i Dalälven på fastigheten Karlbo S:4, Avesta kommun. Teknisk service svarsskrivelse dnr till Länsstyrelsen Dalarna ang ovanstående. 6. Dnr KK11/ Polismyndigheten Dalarnas beslut om polismyndighetens handläggning av tillståndsärenden enligt ordningslagen. 7. Jordbruksverkets bekräftelse på Avesta kommuns registrering för införsel av hov- och klövdjur för offentlig förevisning från EU-länder. 8. Transportstyrelsen och Trafikverkets brev om hastighetsöversyn inom tättbebyggt området. 9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:32 Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) 10. Dnr KK11/ Beställning Geohydrologisk undersökning på Uppsjödeponin. 11. Kommunstyrelsens beslut Säker skolväg. 12. Kommunstyrelsens beslut T eknisk service ansökan om investeringsbudget för leasing av personbil. 13. Kommunstyrelsens beslut Teknisk service ansökan om investeringsbudget för inköp av gräsklippare. 14. Kommunstyrelsens beslut Teknisk service ansökan om investeringsbudget för ombyggnad av del av Djäknehyttevägen. 15. Kommunstyrelsens beslut Väntkur Horndals tågstation. 16. Kommunstyrelsens beslut Svar på revisionsrapporten Granskning av handläggning av sanering av Sländan. 17. Kommunstyrelsens beslut Svar på revisionsrapporten Kommunens kapital i form av gator och vägar. 18. Kommunstyrelsens beslut Kommunrevisionens granskningsrapport Granskning av kvalitetssäkring och riskanalys för verksamheter som bedrivs i entreprenadform. 19. Kommunstyrelsens beslut Uppsjödeponin. 20. Kommunstyrelsens beslut Teknisk service ansökan om investeringsbudget busshållplats Karlbo skola. 21. Kommunstyrelsens beslut Delegationsordning för kommunstyrelsen.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer