Referenser Bilaga 1: Analysvärden Samtliga grunddata i tabellform... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenser Bilaga 1: Analysvärden Samtliga grunddata i tabellform... 14"

Transkript

1 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Områdesbeskrivning... 2 Provtagningspunkter... 3 Diket Dyån, Spångbro... 3 Torp-Gorran... 3 Fullbro... 3 Källsta... 3 Fituna... 3 Analyser... 3 Vattenkvalitet... 4 ph... 4 Alkalinitet... 4 Syremättnad... 5 Totalkväve... 5 Totalfosfor... 6 Totalkol... 6 Klassificering... 6 Klassificering buffertkapacitet... 7 Klassificering syretillstånd... 7 Klassificering syretärande ämnen (TOC)... 8 Klassificering totalfosforförlust och totalkväveförlust... 9 Klassificering totalkväve/ totalfosfor-kvot Transport och belastningar Flödet i Fitunaån Transportberäkningar Referenser Bilaga 1: Analysvärden Samtliga grunddata i tabellform Bilaga 2: Karta Bilaga 3: Analysmetodsförteckning... 16

2 Sammanfattning Fitunaån ligger i Nynäshamns kommun, ån börjar i området kring Västra Styran och rinner därefter genom Sorundas jordbruksbygder för att till slut mynna ut i Mörkarfjärden. I Fitunaån sker utsläpp av vatten från Torps reningsverk. Fälprovtagningar ska genomföras 9 gånger per år enligt kontrollprogrammet Under 2011 har 8 provtagningar gjorts vid samtliga punkter. Ingen provtagning under februari månad på grund av stora mängder av snö. Analyserna har utförts av Nynäshamns vattenlaboratorium och Alcontrol. Vid bedömningen av vattenkvalitén har Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag rapport 4913 använts. Resultatet av det gav att hela Fitunaån har en mycket god buffertkapacitet samt visar att åsystemet är syrerikt från Källsta ned till mynningspunkten i Fitunaån. När det gäller syreätärande ämnen har åsystemet höga till mycket höga halter organiskt material i hela Fitunaån. Klassificeringen av totalkväve/ totalfosfor-kvot i Fitunaån visar en kväve och fosfor balans från Torp Gorran ned till mynningspunkten i Fitunaån. Transportberäkningarna har gjorts utifrån provtagningsresultaten och de medelveckoflöden som beräknats enligt S-HYPE-modellen. Det visade att under året transporterades det 2,1 ton totalfosfor samt 38 ton totalkväve via Fitunaån ut i Mörkarfjärden av dem kom 0,028 ton totalfosfor samt 3,6 ton totalkväve från Torp reningsverk. Inledning Torp reningsverk är dimensionerat för ca 2000 personer och betjänar tre verksamhetsområden. De är Sunnerby-Spångbro, Ristomta och Grödby. Utsläppet av vatten sker i Fitunaån som senare mynnar ut i Mörkarfjärden. Fältprovtagningar har genomförts regelbundet enligt kontrollprogram , vid sex olika provtagningspunkter uppströms och nedströms Torps reningsverk. Analyserna av proverna har utförts av Nynäshamns vattenlaboratorium och Alcontrol. I följande rapport redovisas analysresultaten samt en bedömning av förhållandena i Fitunaån. Som verktyg för bedömningarna har Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag, Rapport 4913 använts. Områdesbeskrivning Fitunaån ligger i Nynäshamns kommun, ån börjar i området kring Västra Styran och rinner därefter genom Sorundas jordbruksbygder för att till slut mynna ut i Mörkarfjärden (se även karta bilaga 2). Fitunaåns avrinningsområde omfattar 73 km 2 varav 64 % består av skog och 30 % av öppen mark (se diagram 1 nedan). Samhälle Skog Sjö Jordbruksmark Diagram 1: Markanvändningen inom hela Fitunaåns avrinningsområde. 2

3 Provtagningspunkter Provtagning har skett 8 gånger under året vid samtliga punkter. Ingen provtagning under pga. stora mängder snö. Väggarö Punkten ligger nedströms Västra och Östra Styran. Här börjar ett av de stora jordbruksområdena uppströms Sorunda. Djurtätheten inom området är bland de största inom Fituna området. Området domineras av skogsmark. Diket Dyån, Spångbro Provpunkt uppströms utsläppet från Torps reningsverk. Här slutar även jordbruksområdet uppströms Sorunda. Området domineras av öppen mark. Torp-Gorran Provpunkt nedströms Torps reningsverk. Området domineras av skogsmark, men andelen öppen mark är stor. Fullbro Provpunkt i jordbruksområde nedströms Torps reningsverk. Andelen öppen mark är stor. Källsta Biflöde till Fitunaån, vars område domineras av skogsmark. Fituna Mynningspunkt i Fitunaån. I denna provtagningspunkt beräknas flödet enligt PULS-modellen av SMHI. Analyser Analyserna har utförts enligt Svensk standard eller annan likvärdig metod. Här nedan följer de analyser som utförts vid respektive provtagningspunkt. Tabell över alla analysresultat se bilaga Vattenföringen S-HYPE-modellen SMHI Fitunaåns mynning i Mörkarfjärden Vattentemperatur C Konduktivitet (ms/m) ph Alkalinitet mekv /l Syrehalt mg O 2 /l Syremättnad % Turbiditet FNU-enheter Suspenderat material mg TS/l Totalt organiskt kol (TOC) mg C/l Färg mg Pt/l Ammoniumkväve ug N/l Nitratkväve och nitritkväve ug N/l Fosfatfosfor ug P/l Totalfosfor ug P/l Totalkväve ug N/l 3

4 Vattenkvalitet Här nedan redovisas hur några parametrar varierar under året i vid de tre stationerna Väggarö (före reningsverket), Torp-Gorran (efter reningsverket) och Fituna (mynningspunkten). ph ph under ,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 Dyån, Torp- Gorran Dyån, Väggarö Fitunaån, Fituna 6,4 6, Diagram 2: Hur ph varierade under 2011 i Väggarö, Torp-Gorran och Fituna. Alkalinitet mekv/l Alkalinitet under ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Dyån, Torp- Gorran Dyån, Väggarö Fitunaån, Fituna 0, Diagram 3: Hur ph varierade under2011 i Väggarö, Torp-Gorran och Fituna. 4

5 Syremättnad % Syremättnad under Dyån, Torp- Gorran Dyån, Väggarö Fitunaån, Fituna Diagram 4: Hur syremättnadsgraden varierade under 2011 i Väggarö, Torp-Gorran och Fituna. Totalkväve µg N/l Totalkväve under Dyån, Torp- Gorran Dyån, Väggarö Fitunaån, Fituna Diagram 5: Hur totalkvävehalten varierade under 2011 i Väggarö, Torp-Gorran och Fituna. 5

6 Totalfosfor µg P/l Totalfosfor under Dyån, Torp- Gorran 150 Dyån, Väggarö 100 Fitunaån, Fituna Diagram 6: Hur totalfosforhalten varierade under 2011 i Väggarö, Torp-Gorran och Fituna. Totalkol mg /l Totalkol under Dyån, Torp- Gorran Dyån, Väggarö Fitunaån, Fituna Diagram 7: Hur kolhalten varierade under 2011 i Väggarö, Torp-Gorran och Fituna Klassificering Kartorna nedanför motsvarar ej skalriktiga förhållanden eller geografiska sträckningar utan skall ses som en översikt. 6

7 Klassificering buffertkapacitet Bedömningen skall baseras på minst 12 provtagningar under ett år, där medianvärdet under mätperioden används för bestämning av klass enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag rapport Här sker bedömningen på endast 8 provtagningar gjorts vid samtliga punkter. Klass Benämning Alkalinitet, mekv / l 1 Mycket god buffertkapacitet >0,20 2 God buffertkapacitet 0,10 0,20 3 Svag buffertkapacitet 0,05 0,10 4 Mycket svag buffertkapacitet 0,02 0,05 5 Ingen eller obetydlig buffertkapacitet 0,02 Reningsverket Väggarö = klass 1 Källsta = klass 1 Torp-Gorran =klass 1 Fituna =klass 1 Mörkarfjärden Spångbro = klass 1 Fullbro =klass 1 Alkalinitet är ett mått på vattnets innehåll av ämnen som motverkar försurning, när en sjö försuras minskar först vattnets alkalinitet (buffertkapacitet). Klassificeringen av buffertkapacitet i Fitunaån visar att buffertkapaciteten är mycket god i hela Fitunaån. Klassificering syretillstånd Bedömningen av syretillstånd i vattendrag skall grundas på årsvis minimivärden från 12 provtagningar per år under 3 år enligt Naturvårdsverket bedömningsgrunder sjöar och vattendrag rapport Här sker bedömningen - på 9 provtagningar vid samtliga punkter under 2009, - på 8 provtagningar vid samtliga punkter utan vid Torp-Gorran där 7 provtagningar genomfördes under på 8 provtagningar vid samtliga punkter under Klass Benämning Syrehalt årsminimum (mg O 2 /l) 1 Syrerikt tillstånd 7 2 Måttligt syrerikt tillstånd Svagt syretillstånd Syrefattigt tillstånd Syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd 1 7

8 Reningsverket Väggarö = klass 4 Källsta = klass 1 Torp-Gorran =klass 3 Fituna =klass 1 Mörkarfjärden Spångbro = klass 4 Fullbro =klass 4 Vattnets syretillstånd är av vital betydelse för respirationsprocesser och andra mikrobiella och kemiska processer i ekosystemet. Halterna varierar främst beroende på temperatur, produktionsförhållanden och organisk belastning, inklusive naturligt husmus. Klassificeringen av syretillståndet i Fitunaån utgående från lägsta syrehalt, visar att i Väggarö, Spångbro, Fullbro är åsystemet syrefattigt. I Torp Gorran har åsystemet svagt syretillstånd. Från Källsta ned till utloppet vid Fituna är åsystemet syrerikt. Klassificering syretärande ämnen (TOC) Bedömningen av syretärande ämnen i vattendrag skall grundas på årsvisa medelvärden från 12 provtagningar per år under 1 år enligt Naturvårdsverket bedömningsgrunder sjöar och vattendrag rapport Här sker bedömningen på 8 provtagningar gjorts vid samtliga punkter under Klass Benämning TOC (mg /l) 1 Mycket låg halt 4 2 Låg halt Måttligt hög halt Hög halt Mycket hög halt >16 Reningsverket Väggarö = klass 5 Källsta = klass 4 Torp-Gorran =klass 5 Fituna =klass 4 Mörkarfjärden Spångbro = klass 5 Fullbro =klass 4 När vattnets mikroorganismer bryter ned organiskt material åtgår syrgas. TOC är ett mått på mängden organiskt material (syretärande ämnen). Klassificeringen av kolhalten i Fitunaån, visar höga till mycket höga halter organiskt material i hela Fitunaån. 8

9 Klassificering totalfosforförlust och totalkväveförlust Bedömningen av tillståndet hos arealspecifik förlust av totalfosfor och totalkväve, skall grundas på mätningar av halter 12 ggr/år under 3 år samt uppmätta eller beräknade dygnsvattenföringar enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag rapport Här sker bedömningen - på 9 provtagningar vid samtliga punkter under 2009, - på 8 provtagningar vid samtliga punkter utan vid Torp-Gorran där 7 provtagningar genomfördes under på 8 provtagningar vid samtliga punkter under Medelveckovärden av vattenföringen beräknades enligt S-HYPE-modellen av SMHI har använts vid beräkningar av transporterat totalfosfor och totalkväve, (se mer om transportberäkningar se sid. 11). Klass Benämning Totalfosforförlust (kg P/ha, år) 1 Mycket låga förluster 0,04 2 Låga förluster 0,04 0,08 3 Måttligt höga förluster 0,08 0,16 4 Höga förluster 0,16 0,32 5 Extremt höga förluster 0,32 Reningsverket Väggarö = klass 4 Källsta = klass 4 Torp-Gorran =klass 5 Fituna =klass 5 Mörkarfjärden Spångbro = klass 4 Fullbro =klass 4 Klassificeringen av totalfosforförlusten visar att det är höga till extrem höga förluster i Fitunaån. 9

10 Klass Benämning Totalkväveförlust (kg N/ha, år) 1 Mycket låga förluster 1 2 Låga förluster 1,0 2,0 3 Måttligt höga förluster 2,0 4,0 4 Höga förluster 4, Extremt höga förluster 16 Reningsverket Väggarö = klass 3 Källsta = klass 3 Torp-Gorran =klass 4 Fituna =klass 4 Mörkarfjärden Spångbro = klass 4 Fullbro =klass 4 Klassificeringen av totalkväveförlusten visar att det är höga förluster i i Fitunaån. Klassificering totalkväve/ totalfosfor-kvot. Bedömningen skall baseras på provtagningar perioden juni-september under ett år, där medelvärdet för mätperioden används för bestämning av klass enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag rapport Bedömningen baseras på 2 provtagningar på samtliga punkter under juni och augusti Klass Benämning Kvot N/ P juni-september 1 Kväveöverskott 30 2 Kväve-fosfor balans Måttligt kväveunderskott Stort kväveunderskott Extremt kväveunderskott <5 Reningsverket Väggarö = klass 2 Källsta = klass 3 Torp-Gorran =klass 2 Fituna =klass 2 Mörkarfjärden Spångbro = klass 3 Fullbro =klass 2 I klass 2 finns en tendens att cyanobakterier (blågrönalger) kan bilda massförekomster, i klass 3 är förekomsten av kvävefixering och kvävefixerande cyanobakterier sannolik. 10

11 Transport och belastningar Flödet i Fitunaån Flödet i Fitunaån har beräknats av SMHI med S-HYPE-modellen. Månadsflödet i Fitunaån samt från Torps reningsverk m³/s Fitunaån 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Fitunaån m3/s Torpreningsverk m3/s m³/s Torps reningsverk 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 Diagram 8: Månadsmedelflödet under året i Torp och Fituna Transportberäkningar Transportberäkningar av totalfosfor och totalkväve har beräknats utifrån de 8 provtagningar vid samtliga punkter under Varje provpunkts medelveckoflöde har beräknats utifrån varje provpunkts avrinningsområde och de medelveckoflöden som beräknats enligt S-HYPEmodellen av SMHI. De beräknade medelveckoflödena multiplicerades med motsvarande koncentrationer som erhållits genom linjär interpolering mellan mättillfällena. Här antas att halten av totalfosfor och totalkväve var konstant under en vecka samt att halterna var konstanta under de fyra sista veckorna på året. Dessa antaganden kan ha påverkat resultatet. Summa totn ton år 2011 Ton Dyån, Väggarö Dyån, Spångbro Dyån, Torp-Gorran Dyån, Fullbro Källstaån, Källsta Fitunaån, Fituna Diagram 9: Hur många ton totalkväve som transporterades vid varje punkt under

12 Tot-N, ton Torp reningsverk 9% Från övriga utsläpp till Fitunaån 91% Från Torp reningsverk släpptes 3,6 ton totalkväve ut under Summa totp ton år ,0 3,0 Ton 2,0 1,0 0,0 Dyån, Väggarö Dyån, Spångbro Dyån, Torp-Gorran Dyån, Fullbro Källstaån, Källsta Fitunaån, Fituna Diagram 10: Hur många ton totalfosfor som transporterades vid varje punkt under Tot-P, ton Från övriga utsläpp till Fitunaån 99% Torp reningsverk 1% Från Torp reningsverk släpptes 0,028 ton totalfosfor ut under

13 Summa TOC ton år Dyån, Väggarö Dyån, Spångbro Dyån, Torp- Gorran Dyån, Fullbro Källstaån, Källsta Fitunaån, Fituna Diagram 11: Hur många ton TOC som transporterades vid varje punkt under TOC, ton Från övriga utsläpp till Fitunaån 99,7% Torp reningsverk 0,3% Från Torp reningsverk släpptes 1,3 ton TOC under Referenser Naturvårdsverket, (1999) Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Stockholm, Naturvårdsverket, ISBN

14 Bilaga 1: Analysvärden Samtliga grunddata i tabellform. 14

15 Bilaga 2: Karta 15

16 Sodertaljevagen Vaggarovagen Recipientkontroll f r Torp avloppsreningsverk Frolunda malm Skogstorp Provtagningspunkter i Fituna n Bjorkmon M rkarfj rden Sodertaljevagen Frolunda Fituna Fagersjo Fagersj n Aska Stenby Soder Kallsta Fagersjo Vardberget 5 Fullbro 4 Norra Enby Enbymalmen Tungelstavagen Stangan Billsta Fracksta Torp Gorran Ragnarok Anneberg 3 Tungelstavagen SUNNERBY Gudby Torps by Hoxla 225 N Spangbro 2 Kyrkgatan Sunnerby Ottersta S Ottersta malmen Sp ngbro Vaggaro 1 Vafsla Vagg arovagen Porthus SKALA 1:40 000

17 Bilaga 3: Analysmetodsförteckning 16

Vellingebäckarna 2006

Vellingebäckarna 2006 Vellingebäckarna 2006 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007 Vellingebäckarna 2006 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning och provtagning... 3 2.1 Beskrivning... 3 2.2

Läs mer

Vellingebäckarna 2009

Vellingebäckarna 2009 Vellingebäckarna 2009 Miljö- och Byggnadsnämnden 2010 Vellingebäckarna 2009 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Beskrivning och provtagning... 3

Läs mer

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder 1 Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder Bakgrund I arbetet med en åtgärdsstrategi för Växjösjöarna (ALcontrol

Läs mer

MÖRRUMSÅN 2006 Mörrumsåns vattenvårdsförbund

MÖRRUMSÅN 2006 Mörrumsåns vattenvårdsförbund MÖRRUMSÅN 2006 Mörrumsåns vattenvårdsförbund ALcontrol AB 2007-05-04 Kund Foto på framsidan Projektledare Kvalitetsgranskning av rapport Kontaktperson Projektledare Kontaktperson Fältprovtagning Kontaktperson

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

VELLINGEBÄCKARNA 2004

VELLINGEBÄCKARNA 2004 Vellingebäckarna 2004 1 VELLINGEBÄCKARNA 2004 Vattenundersökningar i Vellingebäckarna 2004 Christel Strömsholm Trulsson Biolog Juni 2005 På uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun C. Strömsholm

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Vattenprover Innehåll: Inledning Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Förklaring -värde Alkalinitet (mekv/l) Fosfor (µg/l) Kväve halt () Inledning Vattenproverna

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

Vattendragskontroll 2010-2012

Vattendragskontroll 2010-2012 Vattendragskontroll 21- Ystads kommun Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektledare: Kontaktperson: Ystads kommun Åsa Cornander Ystads kommun, Ledning och Utveckling Tobaksgatan 11 vån 2, 271

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

VATTENRÅDET Vänerns sydöstra tillflöden. Sammanställning och utvärdering av analysresultat på fyra provpunkter

VATTENRÅDET Vänerns sydöstra tillflöden. Sammanställning och utvärdering av analysresultat på fyra provpunkter VATTENRÅDET Vänerns sydöstra tillflöden Sammanställning och utvärdering av analysresultat på fyra provpunkter MAN0036 2013 Beställare: Rapportdatum: 2013-11-30 Rapporten citeras: Projektledare: Rapportförfattare:

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005 Ulf Lindqvist Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Provpunkt 2 dammen (sediment) Provpunkt 1 Figur 1. Provtagningspunkter

Läs mer

MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund

MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund ALcontrol AB 2010-05-12 Kund Foto på framsidan Projektledare Kvalitetsgranskning av rapport Kontaktperson Projektledare Kontaktperson Mörrumsåns vattenvårdsförbund

Läs mer

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2014

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2014 Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2014 2015-04-27 2 (17) Sammanfattning Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken,

Läs mer

Vellingebäckarna 2011

Vellingebäckarna 2011 Vellingebäckarna 2011 Miljö- och Byggnadsnämnden 2012 Vellingebäckarna 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beskrivning och provtagning... 3 Beskrivning... 3 Provtagning och analys...

Läs mer

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2013

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2013 Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2013 2014-05-08 2 (17) Sammanfattning Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken,

Läs mer

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND 1(8) HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROGRAM FÖR DEN SAMORDNADE RECIPIENTKONTROLLEN I HÖJE ÅS AVRINNINGSOMRÅDE UNDER 2010 T.O.M. 2012 Inledning Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden

Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden Förfrågningsunderlag 2008-10-28 Sida 1(10) Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden Målsättning med recipientkontrollprogrammet

Läs mer

Rapport Vellingebäckarna 2012

Rapport Vellingebäckarna 2012 Rapport Vellingebäckarna 2012 2013-02-07 2 (17) Sammanfattning Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken, Hammarbäcken,

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

TORNE OCH KALIX ÄLVAR

TORNE OCH KALIX ÄLVAR Vassara älv TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 METODIK... 3 RESULTAT... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 1 MUONIO ÄLV... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 2 TORNE ÄLV, ÖVRE DELEN... 8 RESULTAT DELOMRÅDE

Läs mer

~ ALeontroi Laboratories VEGEÅN 2002. V egeåns vattendragsförbund

~ ALeontroi Laboratories VEGEÅN 2002. V egeåns vattendragsförbund ~ ALeontroi Laboratories VEGEÅN 2002 V egeåns vattendragsförbund VEGEAN 2002 ALeontroi Sammanfattning SAMMANFATTNING På uppdrag av Vegeåns vattendragsförbund utför ALeontroi AB recipientkontrollen i Vegeån.

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Oxundaåns vattenkvalitet

Oxundaåns vattenkvalitet Fakta 2013:3 Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012 Publiceringsdatum 2013-04-30 Länsstyrelsen och Oxunda vattensamverkan har under lång tid bedrivit vattenkemisk provtagning i Oxundaåns mynning. Resultaten

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån

Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån PROMEMORIA/PM 1(9) 212-3-6 Vår referens Miljöavdelningen Alice Nicolle 4-25 22 6 Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån Inledning Under de senaste decennierna har

Läs mer

Kontroll av vattenkvalitet i Bivarödsåns avrinningsområde 2014

Kontroll av vattenkvalitet i Bivarödsåns avrinningsområde 2014 Kontroll av vattenkvalitet i Bivarödsåns avrinningsområde 214 214-9-15 Administrativa uppgifter Beställare Beställarens namn: Vattenriket, Kristianstads kommun Adress: Björkhemsvägen 13 291 8 Kristianstad

Läs mer

BILAGA 2 Vattenkemi: Metodik och analysparametrarnas innebörd

BILAGA 2 Vattenkemi: Metodik och analysparametrarnas innebörd BILAGA 2 Vattenkemi: Metodik och analysparametrarnas innebörd 51 Metodik vattenkemi Lufttemperatur och nederbörd Data över lufttemperatur i form av månadsmedelvärden samt månadsnederbörd för år 2014 har

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2015 AVSEENDE ÅR 2015 Förslag april 2015 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

LYCKEBYÅN Recipientkontroll 2002

LYCKEBYÅN Recipientkontroll 2002 HS Miljölab Ett företag inom Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg LYCKEBYÅN Recipientkontroll 2002 Lyckebyån nedströms åstugan Foto: Martina Lönnbom på uppdrag av Lyckebyåns vattenförbund Del I LYCKEBYÅN

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1 Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 213 Totakväve Totakvävekoncentrationen i vattnet ökar successivt ängs oppet från nivån 46 µg N/ i ti 84 µg N/ i.1. Jämfört med 2 har haterna i år ökat

Läs mer

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 213 Wickberg & Jameson Miljökonsult AB Olaigatan 2, 71 43 Örebro Tel. 19-611 3 9 E-post. info@miljokonsulten.com www.miljokonsulten.com ÅRSRAPPORT 213 Inledning Kvarntorpsområdet var fram till

Läs mer

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Jämförelser mellan åren 1973-2010

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Jämförelser mellan åren 1973-2010 Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2 ämförelser mellan åren 973-2 Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2 Författare: Ulf Lindqvist färdig 2--5 Rapport 2: Naturvatten

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006.

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006. YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-26 Skogsängsån Huddinge 28-12-17 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting

Läs mer

Vegeån. Vattenkontroll Rapporten är upprättad av: Birgitta Bengtsson Granskning: Cecilia Holmström Uppdragsgivare: Vegeåns Vattendragsförbund

Vegeån. Vattenkontroll Rapporten är upprättad av: Birgitta Bengtsson Granskning: Cecilia Holmström Uppdragsgivare: Vegeåns Vattendragsförbund Vattenkontroll 213 Rapporten är upprättad av: Birgitta Bengtsson Granskning: Cecilia Holmström Uppdragsgivare: Vegeåns Vattendragsförbund Omslagsbild: Vegeån i Utvälinge, nära utloppet februari 214 Landskrona

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Katarina Kyllmar Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Synoptisk provpunkt V7 i typområde C6 (mars 27). Foto: Katarina Kyllmar Teknisk rapport 134 Uppsala 29

Läs mer

KÄVLINGEÅN 2013. Kävlingeåns vattenvårdsförbund

KÄVLINGEÅN 2013. Kävlingeåns vattenvårdsförbund KÄVLINGEÅN 213 Kävlingeåns vattenvårdsförbund Uppdragsgivare: Kontaktperson: Kävlingeåns vattenvårdsförbund Gert Andersson Tel: 46-54 63 75 E-post: gert.andersson@nordicsugar.com Utförare: Projektansvarig:

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Recipientkontrollen i ÄTRAN 2007. Ätrans Vattenråd

Recipientkontrollen i ÄTRAN 2007. Ätrans Vattenråd Recipientkontrollen i ÄTRAN 2007 Ätrans Vattenråd ALcontrol AB 2008-05-06 Kund Ätrans Vattenråd Foto på framsidan Högvadsån vid Sumpafallen (provtagningslokal D16) hösten 2007 (Foto: Medins Biologi AB)

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002 RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund 1 Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund Omslagsbild: Pajala kommuns bildarkiv Postadress Telefon Telefax E-post Torne/Kalix älvars

Läs mer

Dammen vid Vrams Gunnarstorp (Foto: Lars-Göran Karlsson) VEGEÅN Vegeåns vattendragsförbund

Dammen vid Vrams Gunnarstorp (Foto: Lars-Göran Karlsson) VEGEÅN Vegeåns vattendragsförbund Dammen vid Vrams Gunnarstorp (Foto: Lars-Göran Karlsson) VEGEÅN 2005 Vegeåns vattendragsförbund INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 5 AVRINNINGSOMRÅDET... 6 Orientering... 6 Geologi... 6 Markanvändning...

Läs mer

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment Vattenresurs 2 3 1 Förord Vallentunasjön är viktig som rekreationssjö. Sjön har också ett rikt fågelliv. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många

Läs mer

Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Eskilstunaåns avrinningsområde 2009

Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Eskilstunaåns avrinningsområde 2009 Hjälmarens Vattenvårdsförbund Eskilstunaåns avrinningsområde 2009 Hjälmaren, Hemfjärden vid Oset Foto Örebro kommun Projektnummer Kund 1768 Hjälmarens vattenvårdsförbund Version Datum 1.0 2010-05-10 Titel

Läs mer

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning Klämmingen, Sigtunaån, Trosaån. Foto; Bertil Karlsson, Weronica Klasson, Elin van Dooren. Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 Huddinge 2012-04-12 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting AB Telefon:

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Umeå kommuns kust. En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status

Umeå kommuns kust. En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status Sammanfattning Umeå kommun har undersökt ekologisk status för 23 kuststationer. Endast en fjärd, Täftefjärden, klarar vattendirektivets

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd 1 (14) LOVA redovisning Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi Kävlingeåns vattenråd Län: Skåne Kommun: Eslöv LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd

Läs mer

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa BILAGA 1 Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa 101 Olika variablers innebörd Från och med undersökningsåret 1999 tilllämpas Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder

Läs mer

EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT 2011

EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT 2011 EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT Program Innehåll Bakgrund Försurning Örganiskt material och färgtal Syrgasförgållanden Fosfor Kväve Metaller i vatten Ämnestransporter i vatten Tillståndsbeskrivning

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30 Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 21-12-3 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde

Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde Årsrapport 29 Medins Biologi AB Mölnlycke 21-5-2 Martin Liungman Ingrid Hårding Anders Boström Anna Henricsson Mikael Christensson Medins Biologi

Läs mer

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Provtagningar i Bällstaån 2009

Provtagningar i Bällstaån 2009 Provtagningar i Bällstaån 9-8- Dnr SV78 Provtagningar i Bällstaån 9 Christer Lännergren / LU Provtagningar i Bällstaån 9 Sammanfattning Provtagningen 9 var en upprepning av de utvidgade provtagningar längs

Läs mer

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2012

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2012 Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 0 Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 0 Författare: Ulf Lindqvist lördag februari 03 Rapport 03:9 Naturvatten i Roslagen AB Norr Malma 40

Läs mer

Kagghamraån. Rapport 2006:3. Sammanställning av vattenkemiska provtagningar och jämförelser med tidigare resultat

Kagghamraån. Rapport 2006:3. Sammanställning av vattenkemiska provtagningar och jämförelser med tidigare resultat Rapport 26:3 Norrgaån nedströms Norrgalund. Foto: Sten Modén Kagghamraån Sammanställning av vattenkemiska provtagningar 24 25 och jämförelser med tidigare resultat Miljöförvaltningen Utredningsenheten

Läs mer

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening Årsrapport recipientkontroll

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening Årsrapport recipientkontroll NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening Årsrapport recipientkontroll 21 211-4-6 Eurofins Environment AB, Box 95, 531 19 Lidköping Pelagia Miljökonsult AB, Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 97 43 Umeå RAPPORT

Läs mer

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin 2013-04-27 Valstadbäcken Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin Bildtext. Per-Anders Freyhult från Tidans Vattenförbund och markägare Gösta Sandahl och Torgny Sandstedt

Läs mer

SAGÅN - MURÅN

SAGÅN - MURÅN Sagån vid Bispebo (punkt S6). Foto: Anders Sköld, ALcontrol. SAGÅN - MURÅN 1999-23 Sala kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen INNEHÅLL SAMMANFATTNING...1 BAKGRUND...8 OMRÅDESBESKRIVNING...1 Orientering

Läs mer

RECIPIENTUNDERSÖKNING 2003

RECIPIENTUNDERSÖKNING 2003 UPPLANDS VÄSBY 20 ALcontrol Innehåll Åtgärdsplats 6, Ladbrodammen. Foto: Kent Hård, ALcontrol INFÖR BYGGNATION AV RENINGS- ANLÄGGNINGAR FÖR DAGVATTEN RECIPIENTUNDERSÖKNING 20 Upplands Väsby kommun UPPLANDS

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

LYCKEBYÅN 2014. Lyckebyåns Vattenförbund

LYCKEBYÅN 2014. Lyckebyåns Vattenförbund LYCKEBYÅN 2014 Lyckebyåns Vattenförbund Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektansvarig: Rapportansvarig: Kvalitetsgranskning: Kontaktperson: Lyckebyåns Vattenförbund Åsa Albertsson Tel. 0471-24

Läs mer

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening recipientkontroll 2011

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening recipientkontroll 2011 NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening recipientkontroll 211 Rapport 211-6-27 Eurofins Environment AB, Box 95, 531 19 Lidköping Pelagia Miljökonsult AB, Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 97 43 Umeå Författare:

Läs mer

Recipientkontroll för Lidan-Nossans vattenvårdsförbund

Recipientkontroll för Lidan-Nossans vattenvårdsförbund Recipientkontroll för Lidan-Nossans vattenvårdsförbund Årsrapport 2008 2009-09-03 RAPPORT UTFÄRDAD AV ACKREDITERAT LABORATORIUM REPORT ISSUED BY AN ACKREDITED LABORATORY Laboratorier ackrediteras av Styrelsen

Läs mer

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge Årsredovisning 1999/2 för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark JRK-gruppen Sveriges lantbruksuniversitet Miljöenheten Skåne

Läs mer

Tidan i Tidaholm, foto Ulla Eriksson TIDAN 2002. Tidans vattenförbund

Tidan i Tidaholm, foto Ulla Eriksson TIDAN 2002. Tidans vattenförbund Tidan i Tidaholm, foto Ulla Eriksson TIDAN 22 Tidans vattenförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... I BAKGRUND... 1 OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR... 4 METODIK... 5 RESULTAT: Klimat/Vattenföring/Transporter...

Läs mer

Recipientkontrollen i Lagan 2013

Recipientkontrollen i Lagan 2013 Recipientkontrollen i Lagan 2013 Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Recipientkontrollen i Lagan 2013 Medins

Läs mer

VEGEÅN Vegeåns vattendragsförbund

VEGEÅN Vegeåns vattendragsförbund VEGEÅN 29 Vegeåns vattendragsförbund ALcontrol AB 21-4-7 Kund Projektledare Korrektur Foto på framsidan Kontaktperson Projektledare Kontaktperson Fältprovtagning Vegeåns vattendragsförbund Håkan Olofsson

Läs mer

Tel. 021-39 51 56 E-post: sandra.burman@malarenergi.se. Tel. 073-633 83 05 E-post: susanne.holmstrom@alcontrol.se

Tel. 021-39 51 56 E-post: sandra.burman@malarenergi.se. Tel. 073-633 83 05 E-post: susanne.holmstrom@alcontrol.se SVARTÅN- VÄSTERÅSFJÄRDEN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Mälarenergi AB Sandra Burman Tel. 21-39 51 56 E-post: sandra.burman@malarenergi.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Recipientkontroll i Vänerns sydöstra tillflöden

Recipientkontroll i Vänerns sydöstra tillflöden Recipientkontroll i Vänerns sydöstra tillflöden Årssammanställning 2011 Alf Engdahl Ingrid Hårding Martin Liungman Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se

Läs mer

Norrviken och Väsjön. Fosfor i vatten och sediment

Norrviken och Väsjön. Fosfor i vatten och sediment Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment 2 1 Förord Norrviken och Väsjön är viktiga som rekreationssjöar. Norrviken är övergödd och har haft algblomningar under många år. Åtgärder för att förbättra

Läs mer

Bräkneån uppströms Bräkne-Hoby i närheten av provtagningspunkt 10 (Foto: Niklas Sörensson) Bräkneån 2006. Bräkneåns vattenförbund

Bräkneån uppströms Bräkne-Hoby i närheten av provtagningspunkt 10 (Foto: Niklas Sörensson) Bräkneån 2006. Bräkneåns vattenförbund Bräkneån uppströms Bräkne-Hoby i närheten av provtagningspunkt 10 (Foto: Niklas Sörensson) Bräkneån 2006 Bräkneåns vattenförbund INNEHÅLL SAMMANFATTNING...1 INLEDNING...2 RESULTAT... 5 Lufttemperatur och

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Reviderad 2015-01-04 med tillägg av bilaga med tabell över miljötillståndet Kontaktpersoner Jonas Hagström

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 212 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Effekter i skog, mark och vatten. Presenterat av Filip Moldan (IVL), Martin Rappe George (SLU) och Göran Lindström (SMHI)

Effekter i skog, mark och vatten. Presenterat av Filip Moldan (IVL), Martin Rappe George (SLU) och Göran Lindström (SMHI) Effekter i skog, mark och vatten Presenterat av Filip Moldan (IVL), Martin Rappe George (SLU) och Göran Lindström (SMHI) Resultat från lokala, välundersökta Metodik och data avrinningsområden Analys av

Läs mer

SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP

SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP MILJÖVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET WWW.CEC.LU.SE WWW.LU.SE Lunds universitet Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

LYCKEBYÅN Recipientkontroll 2004

LYCKEBYÅN Recipientkontroll 2004 HS Miljölab Ett företag inom Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg LYCKEBYÅN Recipientkontroll 2004 Mynningen Foto: Martina Lönnbom på uppdrag av Lyckebyåns vattenförbund LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL

Läs mer

Kalixälven Byt ut bild!

Kalixälven Byt ut bild! Kalixälven Byt ut bild! TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 RESULTAT... 6 Resultat delområde 1 Muonio älv... 6 Resultat Delområde 2 Torne älv, övre delen... 9 Resultat Delområde

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer