Strategisk planering för länsbiblioteken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk planering för länsbiblioteken"

Transkript

1 UPPSATS KVALITETSMÄSSAN Strategisk planering för länsbiblioteken Utveckling för kommunbiblioteken Friskt vågat - GötaPriset Uppsats Kvalitetsmässan 2003

2 Pacta Guideline, Bengt Lorentzon, UPPSATS KVALITETSMÄSSAN Regionbibliotek Kalmar, Christer Bergqvist, Länsbibliotek Sydost, Ulf Redmo, Strategisk planering för länsbiblioteken Utveckling för kommunbiblioteken Sammanfattning Länsbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet. Uppdraget är att bistå de kommunala biblioteken och utveckla den samlade biblioteksverksamheten. Målet är att öka kvaliteten för bibliotekens kunder. Länsbiblioteken finansieras av landsting och staten. Pacta Guideline AB är ett värdeskapande konsultbolag inom strategi, kvalitet och utvärdering. Konsulterna utformar tillsammans med kunderna tjänsterna. Kunder är kommuner, landsting och statliga organisationer. Pacta Guidelines insats ska var en framgångsfaktor för uppdragsgivaren. Uppsatsen är utformad för att väcka intresse för strategisk planering som kvalitetsverktyg i alla verksamheter inom kommuner, landsting och statliga organisationer. Kommunbiblioteken har under ett drygt sekel byggts upp för att svara för medborgarnas efterfrågan av bl.a. information i olika former. Utvecklingen av att söka, lagra, strukturera och distribuera information utvecklas i ett rasande tempo. Den tekniska utvecklingen och intresset för nya medier är mycket högt. Dessa omvärldsförutsättningar påverkar direkt kommunbibliotekens verksamhet, utformning, innehåll och organisation. Samtidigt ska kommunbiblioteken svara för service av traditionella bibliotekstjänster. I detta scenario har kommunbiblioteken ett tuffare uppdrag. Kommunbiblioteken har en outnyttjad potential i att berika och utveckla kommunal verksamhet. Detta beror på att kommunerna inte har upptäckt möjligheten men förhållandet visar också att kommunbiblioteken måste skärpa sin profil. Länsbibliotekens uppgift är att stärka kommunbibliotekens roll som en aktiv part i utvecklingen utifrån ett samhälls- och medborgarintresse. Detta är bakgrunden till att länsbiblioteken i södra och västra Sverige under hösten 2002 tillsammans med konsultbolaget Pacta Guideline utvecklat Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken. Uppsatsen beskriver hur länsbiblioteken har definierat sin position, distansen som ska tillryggaläggas och destinationen för sitt arbete. Vid Kvalitetsmässan 2003 kommer författarna att avslutande berätta om projektets resultat och mervärde för kommuninvånarna, kommunbiblioteken, länsbiblioteken och de politiska uppdragsgivarna. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 2 (15)

3 STRATEGISK PLANERING FÖR LÄNSBIBLIOTEKEN UTVECKLING FÖR KOMMUNBIBLIOTEKEN SAMMANFATTNING...2 VAD ÄR STRATEGISK PLANERING OCH HAR MAN NÅGON NYTTA AV DEN?...4 Av Bengt Lorentzon, Pacta Guideline... 4 DET HELA BÖRJADE I ATEN...4 MAN DRICKER INTE GÄRNA SUR MJÖLK...4 SOM MAN ROPAR FÅR MAN SVAR...4 POLITISKA OCH KULTURELLA SKILLNADER BESTÄMMER STRATEGIN...5 INTERNA ARBETSPROCESSER BESTÄMMER STRATEGIN...5 PLANERING SOM UNDERLAG FÖR VAL AV STRATEGI...5 EVOLUTIONEN ÄR AVGÖRANDE...5 MÅL SOM INTE ÄR MÄTBARA ÄR MENINGSLÖSA...6 Miljardbelopp slösas årligen bort...6 TAKTIK ORDNINGSFÖLJD FÖR HANDLINGSPLANERNA...6 Alla flygplan kan inte starta och landa samtidigt...6 VISION ÄR DET ÖVERGRIPANDE MÅLET STRATEGIN HUR DU KOMMER DIT...7 HIMMEL ELLER HELVETE...7 ETT STORT STEG FÖR MÄNSKLIGHETEN...7 EN RIKTIGT BRA VISION...7 UTBILDNING OCH PRAKTISKT ARBETE MED STRATEGISKA PLANER...8 Det är inte riskfritt att sätta upp en vision...8 ETT LÄNSBIBLIOTEK ÄR INTE ETT BIBLIOTEK...9 Av Christer Bergqvist, Kalmar Regionbibliotek och Ulf Redmo, Länsbibliotek Sydost... 9 VARFÖR ÄR STRATEGISK PLANERING VIKTIGT OSS?...9 UPPSLAGSBÖCKER OCH FACKLITTERATUR FÖRSVINNER FRÅN BOKHYLLORNA...9 Ny Internetportal...10 VILKA ÄR DE BÄRANDE TANKARNA I STRATEGIN?...10 Gemensam strategi för länsbiblioteken...10 HUR UTFORMAR LÄNSBIBLIOTEKEN SINA STRATEGISKA PLANER?...10 Regionbibliotek Kalmar...10 Länsbibliotek Sydost...11 HUR UTFORMAS HANDLINGSPLANER OCH TAKTIK VID LÄNSBIBLIOTEKEN...12 Regionbibliotek Kalmar...12 Länsbibliotek Sydost...13 HUR HAR DEN STRATEGISKA PLANERINGEN FÖRANKRATS?...13 Regionbibliotek Kalmar...13 Länsbibliotek Sydost...13 HUR GÅR VI VIDARE...13 Regionbiblioteket i Kalmar...13 Länsbibliotek Sydost...14 VIKTIGA ERFARENHETER SOM VI GJORDE UNDER KURSEN...15 Regionbiblioteket Kalmar...15 Länsbibliotek Sydost...15 ADRESSER...15 Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 3 (15)

4 Vad är strategisk planering och har man någon nytta av den? Av Bengt Lorentzon, Pacta Guideline. Det hela började i Aten I det antika Grekland på 400-talet före vår tidräkning valdes tio strateger. En av strategerna utsågs till att leda hären och vara överbefälhavare. Dessa strateger var folkvalda politiker med ett avgörande politiskt inflytande. Strategerna kunde både bli omvalda och förlora valet. Strateg är en sammansättning av de grekiska orden stratos som betyder här och ordet ago som betyder leda. En av de mest kända strategerna under antiken var statsmannen Perikles. Han var partiordförande för det demokratiska partiet. Perikles ledde strategkollegiet (regeringen) under 30 år. Under hans regeringstid blev Aten den främsta industri-, handels och kulturstaden i Medelhavsområdet. Parthenon uppfördes. I praktiken var Aten världsledande. Man dricker inte gärna sur mjölk Förklaring till vad en strategi är kan enligt min mening göras mycket enkel. Strategi är att tänka före du handlar. I den mån är alla människor strateger. Utveckling av en strategi kräver ett metodiskt tänkande där uppdraget och omvärlden analyseras. Strategin ska leda fram till att en övergripande målsättning uppnås. Strategi var under lång tid ett militärt begrepp för hur en stad eller en nation skulle avskräcka eventuella fiender, försvara sig eller för att vinna ett krig. Strategi har idag en betydelse långt utöver de militära frågorna. Strategibegreppet används inom exempelvis politik, kultur, sport och näringsliv vilket överensstämmer med den ursprungliga betydelsen Samtidigt är det idag otydligt vilka strategier olika organisationer har för att uppnå sina visioner. Strategierna har blivit så inbäddade i verksamheten att de knappt är urskiljbara för ledare och medarbetare. Strategier borde också ha en bäst före datum. Man dricker ju inte gärna gammal mjölk. Länsbiblioteken i södra och västra Sverige definierade sitt uppdrag med att bistå och stödja kommunbibliotekens utveckling. Länsbiblioteken såg att det fanns en outnyttjad potential hos kommunbiblioteken. Kommunbiblioteken ska berika och utveckla kommunal verksamhet. Frågan var hur länsbiblioteken skulle forma en framgångsrik strategi. Vi ska återkomma till denna fråga. Först ska jag berätta om varför strategiska slutsatser kan bli olika. Som man ropar får man svar Olika strateger har olika betraktelsesätt för hur världen fungerar och varför man bör handla på ett speciellt vis. Ett aktuellt exempel är skillnaden mellan Saddam Husseins och George Buschs världssyn. Detta kallas för strategiska doktriner. Vi ska därför titta närmare på fyra strategiska utgångspunkter. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 4 (15)

5 Politiska och kulturella skillnader bestämmer strategin Hur man ser på världen beror på vilken politisk och kulturell uppfattning man har. Vi vet att det finns flera uppfattningar om krisen i Mellersta Östern, men också i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, miljö osv. Inom strategiteori kallas detta för systemteori. Man anser således att man ska handla efter de förutsättningarna som finns inom en stad, en nation eller världsdel för att nå det övergripande målet. Översätter vi detta till biblioteksvärlden så finns det viktiga skillnader mellan biblioteken. Enligt systemteoretisk strategi kan man inte lyckas med ett projekt om man inte tar hänsyn till och utgår från regionala och lokala skillnader. Denna strategiteori har influenser från sociologin. Interna arbetsprocesser bestämmer strategin Processteori utgår från hur arbetsorganisationen fungerar och hur det interna lärandet går till. Enligt detta synsätt måste länsbiblioteken ta hänsyn till sina egna och folkbibliotekens arbetsprocesser för att lyckas. Genom förändring av arbetsprocesserna utvecklas arbetet och verksamheten. Denna strategiteori har influenser från psykologin. Planering som underlag för val av strategi Den klassiska strategin utformas genom interna analyser och planer. Denna teori utgår från att man genom planering kan nå sitt mål. Inom biblioteksområdet innebär detta att planering och analys avgör vilken strategi som länsbiblioteken ska välja. Denna strategiteori är mest känd från ekonomisk planering och militär organisation. Det har länge funnits en övertro till planeringens värde. Planerarna bortser ofta ifrån att planerna måste läsas och förstås av dem som ska utföra arbetet. Ett gap uppstår och planeringens värde begränsas därför till direktionsrummen. Jag har träffat planerare som är förvånade över att målet om minskad sjukfrånvaro eller budget i balans inte uppnåddes. Hade alla bara handlat efter planen Evolutionen är avgörande Enligt den fjärde teorin finns synsättet att evolutionen är avgörande. Strategerna ser världsdelars, nationers och till och med kommuners evolution som underlag för utveckling av en framgångsrik strategi. Enligt detta synsätt ska länsbiblioteken utgå från och försöka förstå hur läns- och kommunbiblioteken utvecklas i omvärlden. Denna teori har influenser från biologin och ibland pratar man om Darwinism. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 5 (15)

6 Mål som inte är mätbara är meningslösa Genomförande av strategi sker i operationer. Inom kirurgin, matematiken och det militära är detta ett välkänt begrepp. Operation handlar om hur man med ett metodiskt genomförande uppnår ett operativt önskat resultat. Exempelvis ska en operation av ett lårbensbrott återställa patientens rörelseförmåga. Pacta Guideline har översatt begreppet operation till strategiska handlingsplaner. Detta begrepp är anpassat till verksamhet inom staten, landsting och kommunerna. En strategisk handlingsplan måste ha ett mätbart mål. Det man kan mäta kan man också styra. Mål som inte är mätbara är meningslösa. Kör du bil eller flyger ett flygplan kan du utan mål hamna på helt oväntade platser. I värsta fall kan det inträffa olyckor. Detsamma gäller för alla verksamheter, företag och organisationer. Ett mätbart mål innebär att du vet när målet är uppnått och du kan bilda dig en uppfattning om hur du kan göra förbättringar. Miljardbelopp slösas årligen bort Ett metodiskt angreppssätt skiljer sig från ett slumpmässigt förfarande. Handlingsplanen gör att du upprepar åtgärder som ger bra resultat. Inom sjukvården ser patienterna detta som en självklarhet. Avsaknaden av handlingsplan gör att arbetet tar längre tid och att felaktigt utfört arbete måste göras om. Detta kostar antagligen miljardbelopp varje år inom offentlig verksamhet. Länsbiblioteken behöver således utforma handlingsplaner med mätbara mål som anger hur strategin ska genomföras. Handlingsplaner behövs på alla de områden som strategin omfattar. Taktik ordningsföljd för handlingsplanerna Det finns ytterligare ett begrepp som är viktigt att känna till. Det är taktik. Detta ord ger vardagligt ett intryck att något skumt är på gång, att det finns baktankar och dolda avsikter. Inom strategisk planering är det inte så. Taktik kommer från grekiskan taktike och anger hur man bäst och i vilken ordningsföljd man bör genomföra handlingsplanerna, operationerna. Får man exempelvis in en akutpatient till ett sjukhus med både ett benbrott och en hjärtinfarkt måste man bestämma i vilken ordning operationerna ska göras för att bäst kunna hjälpa patienten. Detta är taktiken. En strategi är en överordnad mall för hur sjukhuset ska handla för att kunna rädda så många patienter som möjligt. Till akutmottagningen kan det exempelvis dagligen komma 100-tals patienter med olika behov. Alla flygplan kan inte starta och landa samtidigt Taktik kan också beskrivas med hur en flygledning ger start- och landningstillstånd för olika flygplan. Det är uppenbart att alla flygplan inte kan landa och starta samtidigt. En prioritering måste göras utifrån flygledningens och flygplatsens kapacitet. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 6 (15)

7 Inom offentlig förvaltning är det samma sak. Alla handlingsplaner kan inte starta och avslutas samtidigt även om man gärna vill. Ingen organisation har så stora resurser. Länsbiblioteken måste alltså genomföra sina handlingsplaner på ett taktiskt vis så att kommunbiblioteken är med på rätt plan och att mellanlandningarna är gjorda så att deltagarna hinner med transfer till sina nya flighter. Det är ju ingen bra idé genomföra flygningen när passagerarna stå kvar på marken. Vision är det övergripande målet strategin hur du kommer dit För att veta vad som ska uppnås måste alla organisationer ha en vision. Visionen är det övergripande målet. Ordet vision kommer från latinets visio vilket betyder syn eller uppenbarelse. Många kommuner, landsting och statliga myndigheter saknar en samlande vision. Frågar man chefer och medarbetare så har de inte tänkt på frågan. Många olika målbilder eller visioner finns parallellt. Självklart kan man inte uppnå något som man inte känner till. Himmel eller helvete Den kanske mest kända visionen är om paradiset och helvetet. Långt fram i vår tid har det funnits en världsbild om att jorden och människorna är medelpunkten i universum. Ovanför människorna fanns himlen och helvetet var beläget i jordens innanmäte. Detta var en mycket stark och tydlig vision som styrde all mänsklig aktivitet under många århundraden. Strategierna och handlingsplaner utformades av kyrkan för att nå visionen (att komma till paradiset). På 1500-talet ruckades denna världsbild när Kopernikus, med risk för sitt liv introducerade den heliocentriska världsbilden. Sedan dess har positionen för jorden genom ny kunskap bestämts längre och åter längre bort från centrum av universum. Ett stort steg för mänskligheten En i nutid mycket kraftig vision är president John F. Kennedys uttalande 1961 om att USA inom tio år skulle sätta en man på månen. Visionen uppnåddes. Den 21 juli 1969 tog astronauterna Neil Armstrong och Edwin Aldrin de första stegen på månen. Deras kamrat, Michael Collins kretsade under tiden runt månen med Apolloskeppet (vem kommer ihåg honom). Visionen var kraftfull därför att den baserads på en hållbar analys av möjligheterna. Den är dessutom tydligt mätbar. Kraftfullheten ligger i att vision var fattbar och tydlig för alla organisationer och människor som skulle omsätta den i strategier, handlingsplaner och taktiska upplägg. Visionen var en utmaning för forskare, industrin, finansiärer och tals medarbetare. En riktigt bra vision En riktigt bra vision ska man kunna uppnå. Även om det är svårt och tar lång tid. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 7 (15)

8 Inom industrin uttrycks ofta visioner om att verksamheten ska bli världsledande och helst uppnå monopol. Fast drömmen om monopol uttalas inte högt. Konkurrens är drivkraften till förbättringar. Konkurrensen är således inget självändamål Det är möjligt att bli världsledande. Det går att sälja flest lastbilar eller flest operativsystem vilket är mätbart. Det är däremot mycket ovanligt att uppnå monopol. Det finns samhällsregler om konkurrenshindrande verksamhet. Kända fordonsföretag och datorföretag har fått begränsa sin verksamhet utifrån dessa regler. Inom den offentliga sektorn är det också möjligt för en verksamhet att bli världsledande. Problemet är att det uppstår en rad mätproblem för att bestämma när verksamheten har nått målet. Ett projekt om benchmarking i världen blir stort. I detta perspektiv är det bättre att bestämma en vision som är mer hanterlig och förmår engagera både kunder, leverantörer, uppdragsgivare och medarbetare. Utbildning och praktiskt arbete med strategiska planer Länsbiblioteken i södra och västra Sverige formulerade gemensamt att det behövdes strategisk planering för att bistå och biträda kommunbibliotekens utveckling. Den avgörande frågan var hur kommunbibliotekens kraft skulle länkas in i kommunerna för att berika och utveckla kommunernas verksamhet. Tillsammans med konsultbolaget Pacta Guideline utformades en interaktiv utbildning i strategisk planering för länsbibliotekens konsulenter och chefer. Utbildningen utformades i fyra rubriker: 1. Kunskap om den nuvarande positionen. 2. Kunskapen om distansen. 3. Kunskap om destinationen. 4. Kunskap om metoderna. Utbildningen varvades med introduktioner och praktiska övningar. Deltagarna fick till uppgift att kapitel för kapitel under utbildningen skriva fram en strategisk plan för sitt länsbibliotek. Ett skarpt läge uppstod. Detta innebar att kursdeltagarna från fem regionbibliotek omgående måste tillämpa metoder och kunskaper i strategisk planering. Det är inte riskfritt att sätta upp en vision Analys gjordes för att bestämma länsbibliotekens nuvarande position genom att gå igenom krav och förväntningar från politiker, kunder och medarbetare. Analys gjordes av konkurrens- och marknadssituationen. Länsbiblioteken måste ha de tjänster och den kunskap som efterfrågas idag och tillräcklig smidighet för att utvecklas. Strategin är således hur man tar sig mellan den nuvarande positionen till den uppsatta destinationen - visionen. Detta är inte riskfritt. All utveckling kan ifrågasättas. Ett av de största hoten är misslyckandet. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 8 (15)

9 För att klara genomförande av strategin krävs tydliga handlingsplaner och en bestämd taktik. I de kommande avsnitten ska vi berätta om hur detta arbete praktiskt har gått till väga. Vi kommer emellertid inte att kunna berätta hela historien i denna uppsats. Projektet är i full gång just nu. Kom och lyssna på oss på Kvalitetsmässan. Då får du hela vår berättelse med resultat och erfarenheter. Ett länsbibliotek är inte ett bibliotek Av Christer Bergqvist, Kalmar Regionbibliotek och Ulf Redmo, Länsbibliotek Sydost. Ett Länsbibliotek är inte ett bibliotek. Länsbiblioteken är främst till för att stödja och utveckla verksamheten för kommunbiblioteken genom rådgivning, utbildning och utvecklingsarbete Länsbiblioteken finansieras av stat och landsting. Regionbibliotek Kalmar tillhör Regionförbundet i Kalmar län. Uppdragsgivaren är regionförbundets styrelse. Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län och styrs av nämnd med sex politiker. Varför är strategisk planering viktigt oss? Vi såg att snabba omvärldsförändringar med en accelererande ökning av informationsutbudet och utveckling av IT innebär möjligheter för biblioteken att förstärka sin roll i den demokratiska samhällsutvecklingen och det livslånga lärandet. Detta har direkt effekt för kommunmedborgarna. Länsbiblioteken uppgift är att genom strategisk planering ge kommunbiblioteken en framträdande roll i denna utveckling. För detta krävs ett utvecklat och metodisk arbetssätt vid länsbiblioteken. Uppslagsböcker och facklitteratur försvinner från bokhyllorna Metoderna för att lagra, distribuera och söka information ökar i ett rasande tempo. Bakom denna utveckling ligger främst utvecklingen inom IKT. Denna förkortning står för Information, Kommunikation och Teknologi. Databaser för information, elektroniska böcker och tidskrifter gör sitt intåg på marknaden och Internet är på väg att bli den huvudsakliga informationskällan för studerande och kunskapsföretag. Den information man förut hämtade i böcker och tryckta rapporter finns idag på nätet. Att hitta rätt information vid rätt tillfälle skapar försprång. Problemet är att det är svårare att kontrollera om uppgifterna är riktiga. Läsaren måste nu i högre grad granska och jämföra den information han tar emot. Vår analys ger vid handen att facklitteratur i pappersformat på sikt kommer att ge vika för de elektroniska böckerna, som kan laddas ner i en handdator. Inte minst gäller detta för uppslagsverk, årsböcker, studielitteratur och manualer av olika slag. Däremot Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 9 (15)

10 bedömer vi att skönlitteratur och barnlitteratur kommer att stå sig länge i sin nuvarande form. Ny Internetportal Länsbiblioteken i södra och västra Sverige har gått samman i ett projekt kring uppbyggnad av en Internetportal. En första version av portalen blir klar till hösten 2003 och beräknas tas i full drift inom något år. Här kommer bibliotekspersonal och bibliotekens kunder att enkelt och lätt kunna söka i kataloger över tryckt och digitalt material i fullversion och i sökögonblicket bli länkad vidare till intressanta och relevanta informationskällor. Bibliotekskunden kan också i Internetportalen få hjälp att utarbeta en personlig sökprofil över särskilda intresseområden. Detta innebär att han/hon fortlöpande får en automatisk uppdatering inom sin profil direkt till sin e-postlåda. Redan nu finns det flera andra sökmotorer som är direkt riktade till kunderna. Vilka är de bärande tankarna i strategin? Gemensam strategi för länsbiblioteken Ökad samverkan mellan länsbiblioteken behövs för att ta till vara den samlade kompetensen, resurserna och erfarenheterna för utveckling av kommunbiblioteken. Idén med samverkan bygger på att varje länsbibliotek är för litet för att helt på egen hand klara av att driva utvecklingsarbetet. De viktiga områdena i den gemensamma strategin är nya former för informations- och mediaförsörjning och kompetensutveckling för läns- och kommunbibliotekens medarbetare. Exempel på konkreta åtgärder är: Utbildningsplattform för läns- och kommunbibliotekens medarbetare. o Bredd- och spetsutbildningar. o Utbildningstekniker och pedagogiska metoder. Organisation för gemensamt samarbete. o Samverkan i verksamhetsfrågor och projekt. o Teknikprojekt inom media och informationsförsörjning för 126 kommuner för 3,8 miljoner medborgare. Gemensam webbsida för projekt. o Ge snabb information till kommunbiblioteken. Hur utformar länsbiblioteken sina strategiska planer? Vid varje länsbibliotek slutförs arbetet med att utarbeta länsvisa strategier. Detta anknyter till att en strategisk plan måste vara politiskt och kulturellt förankrad inom det egna länet. Regionbibliotek Kalmar Vår strategiska plan innehåller följande delar: en vision. vårt uppdrag. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 10 (15)

11 våra kärnuppgifter. fem övergripande och prioriterade verksamhetsområden spelregler och arbetssätt. Utifrån strategin inventerade medarbetarna samtliga arbetsuppgifter och behov av nya. Uppgiften gick ut på självklarheten att ett litermått som mest rymmer en liter. Litermåtten var överfyllda med arbetsuppgifter. Prioriteringar var nödvändiga. I personalgruppen var man överens om att prioritera efter vem som var beställaren. Prioriteringsordningen var: 1. Uppdragsgivaren (Regionbiblioteket i Kalmar och Kulturrådet). 2. Kunden (kommunbiblioteken). 3. Medarbetarna (medarbetarna vid Regionbiblioteket). Resultatet blev att stryka uppgifter som inte beställts av uppdragsgivaren eller kunden. Exempel på uppdrag som fick läggas i malpåse var en framtidsgrupp, organisationsutredningar och rekryteringsprojekt som ska växla in yngre bibliotekspersonal för att klara generationsväxlingen. Länsbibliotek Sydost Vi har regelbundna inplanerade heldagsarbetsmöten då vi diskuterar, rapporterar och stämmer av pågående insatser och tar ställning till ev. omprioriteringar och fördelning av arbetsuppgifter. Vid dessa tillfällen har vi också fortsatt arbetet med den strategiska planen. Vi har bl.a. gått igenom ägareförhållande och organisation, krav från huvudmän, målsättning och verksamhetsinriktning med prioriteringar av verksamhetsområden, ramar och lagverk, primära och sekundära målgrupper för länsbibliotekets tjänster, intressenter och samverkansparter, arbetsprocesser och stödprocesser och viktiga utvecklingsfrågor. Ett viktigt inslag var att se över verksamheten utifrån fyra perspektiv: Vilka nya initiativ skall sås: Livslångt lärande biblioteken som lärcentra. Ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Vad skall vi låta växa: Stöd till kommunbibliotekens planer. Övergång till digital talbokshantering. Vad skall vi skörda: Projekt kring bibliotekens roll i utbildnings- och kunskapssamhället. Integrationsprojekt för barn och ungdom. Vad ska vi plöja: Underhållningskurser ersätts med kompetensutveckling. Gamla rutiner för fjärrlån mellan bibliotek ersätts med nya lösningar. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 11 (15)

12 Verksamhetsgenomgången var i själva verket mer omfattande. Uppräkningen ovan är viktiga exempel på åtgärder. Ett problem var dock att sätta gränser och göra tydliga prioriteringar. Vissa punkter upplevde vi som extra komplicerade, bl.a. frågan om kursverksamhet och kompetensutveckling. Länsbiblioteken har idag en omfattande och uppskattad kursverksamhet som riktar sig till kommunbiblioteken. Kursplaneringen föregås också av frågor till kommunbiblioteken där de kan lämna synpunkter på genomförda kurser och förslag till nya. Vi upplever att en del av kurserna i första hand fungerar som allmän inspiration men utan tillräcklig koppling och uppföljning till den pågående verksamheten. Vi är överens om att prioritera en starkare inriktning på kompetensutveckling. Frågan är dock om vi konsekvent ska plöja ner alla inspirations/"underhållningskurser" eller om några har ett berättigande. Hur utformas handlingsplaner och taktik vid länsbiblioteken Regionbibliotek Kalmar För att förverkliga visionen och de prioriterade områdena håller vi på att färdigställa den strategiska planen. Inom de fem prioriterade områdena, som utgörs av chefer och medarbetare, politiker, verksamheter, ny informationsteknologi och omvärldsbevakning, görs ett antal prioriteringar. Under avsnittet Politiker kan man läsa: Framtidskonferenser. Nämnd- och kommunstyrelsebesök. Utbildning av nämndspolitiker. Politisk strategigrupp. Biblioteksplaner. För varje prioriterat delområde ovan skall finnas en handlingsplan med uppgifter om innehåll, tidplan och ansvar. Ett exempel från området Politiker får åskådliggöra: Senast 2004 skall samtliga kommunstyrelse ha besökts. Ett program för dessa besök tas fram. Hösten 2003 anordnas utbildningsdagar för ansvariga nämndspolitiker med inriktning på biblioteksplaner. Den politiska strategigruppen för uppföljning av Vision och strategi, träffas minst en gång per år. Hela personalen träffades för att dela ut ansvar och tidsätta de nya handlingsplanerna ett resultat av den strategiska planen. Eftersom gruppen är en trygg grupp kunde vi utan större svårigheter välja bort vissa handlingsplaner och lägga till nya. Dessutom har vi, utifrån strategin, att prioriterat fyra av 40 handlingsplaner. De prioriterade handlingsplanerna är: Kommun- och länsövergripande projekt. Arbete för den politiska nivån. Insatser för att få igång strategiska planer för kommunbiblioteken. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 12 (15)

13 Webbplats som verktyg för kommunbibliotekens utveckling. Vårt sätt att arbeta med handlingsplaner för varje delområde i den strategiska planen underlättar dels den egna uppföljningen och dels uppföljningen mot den politiska nivån. Länsbibliotek Sydost En viktig bas för länsbiblioteksverksamheten är den nuvarande planen för inriktning och mål. Vi har nu börjat se över planen mot bakgrund av våra erfarenheter från kursen strategisk planering. Ett viktigt inslag här har varit att ta fram ett nytt förslag till vision och strategi- och verksamhetsplan för den närmaste treårsperioden. Mot denna bakgrund avser vi också att vidareutveckla och tydliggöra handlingsplaner beträffande insatser i rätt tid till rätt målgrupp. Vi måste ta hänsyn till utvecklingsstadium, önskemål och prioriteringar från de olika kommunbiblioteken. Våra handlingsplaner förutsätter också ett systematiskt uppbyggande av nätverk mot viktiga samverkansparter, t.ex. länsbibliotek, bildningsorganisationer, universitets/högskolebibliotek. Hur har den strategiska planeringen förankrats? Regionbibliotek Kalmar För uppföljning mot våra uppdragsgivare, Regionförbundets politiker och ledning, planeras följande: Möte med Regionförbundets styrelse två gånger per år: uppföljning och ev. revidering av den strategiska planen. Möte med Regiondirektören en gång per månad för bl.a. uppföljning av handlingsplanerna. Minst ett möte per år med strategigruppen (representanter för ansvariga nämnder i länet och Regionförbundets styrelse). Politikerutbildning under hösten. Framtidskonferenser vartannat år med start Kommunstyrelsebesök: Före 2004 har samtliga 12 kommunstyrelser besökts. Länsbibliotek Sydost Vi lämnar ett förslag till strategi- och verksamhetsplan för den kommande mandatperioden till den nya nämnden. Detta görs under särskilda utbildnings- och planeringsdagar med början under våren. Vi kommer att arbeta vidare utifrån fastställda politiska riktlinjer. Vi tar också upp frågor om målsättning och verksamhetsinriktning för länsbibliotek och kommunbibliotek vid samrådsmöten för bibliotekschefer och olika personalgrupper. Hur går vi vidare Regionbiblioteket i Kalmar Tre viktiga saker återstår innan planerna kan användas fullt ut i verksamheten Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 13 (15)

14 Antagande av strategin i Regionförbundets styrelse. Konkretisering av de olika handlingsplanerna. Förankring av handlingsplanerna på kommunbiblioteken. För varje handlingsplan finns en ansvarig person, men även ett bollplank. Tanken är nu att personalen i olika konstellationer skall sitta ner under våren och lägga upp konkreta handlingsplaner som är tidsatta och mätbara. Vidare skall innehåll och upplägg klart framgå. Våren 2003 kommer de handlingsplaner, som är färdiga, att presenteras inför länets bibliotekschefer och hösten kommer att användas för en remissbehandling. Redan nu kan vi dock säga att ett genomförande av handlingsplanerna kommer att leda till en utveckling vid kommunbiblioteken. De är inte framtagna i ett vakuum, utan bygger på analyser, dialog och samarbete med kommunbiblioteken under de senaste åren. De områden där vi förväntar den främsta utvecklingen är inom kompetensutveckling och verksamhetsplanering. Från och med 2004 är det tänkt att planerna kan användas fullt ut i Regionbibliotekets verksamhet. Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost kommer att fortsätta arbetet med handlingsplaner i kontinuerlig kontakt med politiska uppdragsgivare, kommunbibliotek och samverkansparter. Vi kommer att fortsätta våra insatser för att stödja och inspirera kommunbiblioteken att utveckla egna strategiska planer. Viktiga områden är social biblioteksverksamhet, barnverksamhet, stöd till vuxnas lärande. Vi träffas i arbetsgrupper men vi besöker också kommunbiblioteken enligt upplagda scheman. Kommunbiblioteken kan sägas utgöra både målgrupper, samverkansparter och uppdragsgivare för länsbibliotekens tjänster. Vår uppfattning är att kommunbiblioteken överlag har en klar ambition att anpassa sin verksamhet till samhällsutvecklingen för att möta ökade krav från gamla och nya grupper av biblioteksanvändare. I det sammanhanget finns också medvetenhet om att det finns angelägna kopplingar mellan övergripande länsstrategier och den lokala verksamhetsinriktningen. Men självfallet finns också svårigheter på vägen. Biblioteken, såväl länsbibliotek som kommunbibliotek, har långtifrån obegränsade resurser för att problemfritt klara både nuvarande verksamhet och samtidigt arbeta med kompetensutveckling och utveckling av ny/förändrad verksamhet. Det finns också i alla organisationer en viss trögrörlighet i varierande grad. Man behöver veta mer och få tid att reflektera över konsekvenser av nya åtaganden. Arbetet kring strategiska frågor och prioriteringar blir av avgörande vikt för fortsatta framgångar, men arbetet tar också tid och kraft. Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 14 (15)

15 Vi avser emellertid inte att fastna i attityden "varför - det går inte". Vi vill fortsätta vårt utvecklingsarbete och tänka "varför inte- det kan gå! Viktiga erfarenheter som vi gjorde under kursen Regionbiblioteket Kalmar Den största vinsten med kursen i strategisk planering har varit att vi numera tänker mer systematiskt och målinriktat. För varje större arbetsinsats eller projekt infinner sig med automatik frågorna om mål, avgränsningar, tidplan och ansvar. Vi tror att ett dylikt arbetssätt är nödvändigt om man arbetar i en utvecklingsinriktad organisation, som har mål och sikte inställt på förändringsarbete som en naturlig del av verksamheten. Något vi måste bli bättre på är att kunna göra prioriteringar, inte bara lägga till nya uppgifter, utan att också kunna ta bort. Här har vi mycket att lära, men kursen har givit oss en knuff på vägen. En tredje lärdom är att samtliga medarbetare tidigare inte insåg värdet av strategisk planering. Numera omfattas vi alla av denna tanke. Länsbibliotek Sydost Kursen innebar att deltagarna fick ännu bättre tid och möjlighet att lära känna varandra. Våra länsbibliotek har olika politiska organisationer och omfattningen av våra uppdrag varierar. Vi diskuterade en hel del om i vilken utsträckning länsbiblioteken gjorde/borde göra direkta serviceinsatser till andra målgrupper än kommunbiblioteken; bl.a. lärare, omsorgspersonal, förvaltningar, föreningar. Vi var dock överens om att länsbiblioteken måste förstärka sin konsultativa roll. Kommunbiblioteken utvecklas framför allt genom hjälp till självhjälp. Den övervägande erfarenheten blev också att länsbiblioteken framför allt har mycket gemensamt och att vi ska fördjupa och stärka vårt samarbete och vår strategi för gemensamma projekt. --- Adresser Adress Bengt Lorentzon Pacta Guideline Linnégatan Göteborg Christer Bergqvist Kalmar Läns Bibliotek Box Kalmar Ulf Redmo Länsbibliotek Sydost Soft Center Ronneby Tfn Fax E-post nforbund.se Webb Strategisk planering för länsbiblioteken utveckling för kommunbiblioteken 15 (15)

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Stöd för analys och handlingsplan

Stöd för analys och handlingsplan Stöd för analys och handlingsplan En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

VP Verksamhetsplan

VP Verksamhetsplan VP 2017 Verksamhetsplan Budget Lärande och biblioteksstöd Detta arbetar vi med I området ingår att kompetensutveckla länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. Kurser,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR After Action Review, - En process för ständig utveckling After Action Review av Räddningstjänstens insatser Reflexiv dialog 1+1=3 Projektidé Skapa ett pedagogiskt fundament för i samverkan. Projektmål

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Bengt Källgren Regionbibliotek Västra Götaland

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Bengt Källgren Regionbibliotek Västra Götaland Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001 Bengt Källgren Regionbibliotek Västra Götaland REGIONBIBLIOTEK VÄSTRA GÖTALAND Bill-projekten i Västra Götaland Billprojekten är en del av utvecklingsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL

Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL 2 Förord Löneavtalen har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak bygga på tariffer o ch generella lönepåslag som lades fast

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer