ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 Datum Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad

2 Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 5 AFA.12 Beställare... 5 AFA.121 Beställarens kontakperson under anbudstiden... 5 AFA.122 Beställarens kontakperson för visning av arbetsområdet... 5 AFA.21 Översiktlig information om objektet... 5 AFA.22 Objektets läge... 6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 7 AFB.1 Former m m för upphandling... 7 AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling... 7 AFB.13 Entreprenadform... 7 AFB.14 Ersättningsform... 7 AFB. 2 Förfrågningsunderlag... 7 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag... 7 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag... 7 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag... 8 AFB.25 Frågor under anbudstiden... 8 AFB.3 Anbudsgivning... 8 AFB.31 Anbuds form och innehåll... 8 AFB.311 Huvudanbud... 9 AFB.313 Alternativa utföranden AFB.32 Anbudstidens utgång AFB.33 Anbuds giltighetstid AFB.34 Adressering AFB. 4 Anbudsöppning AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet AFB.53 Prövning av anbud AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFC.1 Omfattning AFC.11 Kontraktshandlingar AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten AFC.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter AFC.151 Varor från entreprenören AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)... 13

3 Sida 3 (19) AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare AFC.221 Kvalitetsledning AFC.222 Miljöledning AFC.23 ÄTA-arbeten AFC.25 Beställarens krav på sekretess AFC.3 Organisation AFC.31 Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud AFC.32 Entreprenörens organisation AFC.321 Entreprenörens ombud AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte AFC.333 Byggmöten AFC.34 Arbetsledning och anställda AFC.342 Arbetsledning AFC.35 Underentreprenörer AFC.371 Samordning av arbeten AFC.4 Tider AFC.41 Tidsplan AFC.42 Igångsättningstid AFC.45 Färdigställandetider AFC.511 Vite AFC.521 Tidsbonus AFC.53 Ansvar och avhjälpande AFC.53 Ansvar mot tredje man AFC.54 Försäkringar AFC.55 Ansvar för brandskydd AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten AFC.5511 Beställarens tillståndsansvarige AFC.57 Avhjälpande AFC.6 Ekonomi AFC.62 Betalning AFC.622 Betalningsplan AFC.624 Fakturering AFC.7 Besiktning AFC.8 Hävning AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1272 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls AFG.3 Skydd m m AFG.311 Skydd av arbete AFG.32 Skyddsanordningar AFG.34 Bullerskydd AFG.35 Dammskydd AFG.4482 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls AFG.6 Ursparing, håltagning, igensättning och tätning... 19

4 Sida 4 (19) AFG.61 Ursparing och håltagning AFG.611 Samordning av ursparing och håltagning AFG.62 Igensättning och tätning AFG.621 Samordning av igensättning och tätning AFG.82 Renhållning AFG.832 Städning och slutrengöring... 19

5 Sida 5 (19) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. AMA AF 12 texter som är gällande för denna entreprenad är angivna under respektive kod och rubrik (indragen text i storlek 9). Övrig text är av beställaren kompletterande text under respektive kod. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12 Beställare Konstfack Box Stockholm Organisationsnummer Konstfack erbjuder utbildning inom konst, konsthantverk, design och bildpedagogik. Gemensamt för våra utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund. Konstfack är Sveriges största högskola inom det konstnärliga området och har ca 900 studenter och 200 anställda. Konstfack är sedan 2004 beläget vid Telefonplan söder om Stockholms innerstad. Mer information om Konstfack hittar du på AFA.121 Beställarens kontakperson under anbudstiden Nils-Erik Sandberg Inköpsansvarig Telefon: E-post: AFA.122 Beställarens kontakperson för visning av arbetsområdet Peter Landén Fastighetschef E-post: Beställarens lokaler finns tillgängliga för visning under perioden 2 april 16 april. Besök ska förbokas. Boka tid hos Eventuella frågor vid visning som gör att ny information om upphandlingen uppkommer kommer att besvaras på under rubriken Upphandling. AFA.21 Översiktlig information om objektet Beställaren har fått examensrätt i slöjd där undervisningen ska starta ht Beställaren vill därför färdigställa två slöjdsalar. En för mjuk slöjd och en för hård slöjd. I samband med detta görs också en utökning av det.

6 Sida 6 (19) Upphandlingens syfte är att säkerställa en entreprenör som ansvarar för utförandeentreprenaden och säkerställer att de efterfrågade lokalerna färdigställs i god tid innan utbildningens start. AFA.22 Objektets läge Konstfack Fastighetsbeteckning: Hus 01 Telefonfabriken LM Ericssons väg Hägersten

7 Sida 7 (19) AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) enligt bestämmelserna under tröskelvärdet för byggentreprenad. AFB.1 Former m m för upphandling AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling, enligt 15 kap. 3 i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen annonseras hos Visma Opic och Mercel Sverige. AFB.13 Entreprenadform Upphandlingen avser utförandeentreprenad AFB.14 Ersättningsform Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering. AFB. 2 Förfrågningsunderlag AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller förfrågningsunderlag i PDF-form via AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förteckning av handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget enligt AB 04 kap. 1 3 med motsvarande koder. 2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter. 3. AB 04 (Bifogas ej) 9 Administrativa föreskrifter (AF) 9.1 Sanningsförsäkran 11 Beskrivning 11.1 Rambeskrivning inklusive rumsbeskrivning 12 Ritningar 12.1 Planer, mått och littera Plan 2, A Uppställningar - Glaspartier och dörrar, A Uppställningar Ljudabsorbenter, A Planer befintlig situation Plan 2, A Planer el, data och tele Plan 2, A

8 Sida 8 (19) AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Förtydliganden och kompletteringar av förfrågningsunderlag kan göras om brister i förfrågningsunderlaget framkommer. Dessa kommer i förekommande fall att publiceras senast sex (6) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud på AFB.25 Frågor under anbudstiden Beställaren ser det som mycket angeläget att anbudsgivare kontaktar beställaren om det finns oklarheter i förfrågningsunderlaget. Frågor ska ställas via e-post till beställarens kontaktperson (se AFA.121) i så god tid att svar kan lämnas senast sex (6) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud. Frågor och svar som har betydelse för anbudsgivare kommer att publiceras på Anbudsgivare är skyldiga att hålla sig uppdaterade under anbudstiden. AFB.3 Anbudsgivning Det förutsätts att anbudsgivaren, under anbudstiden, besöker beställaren för att på så sätt skaffa sig kännedom om omständigheter som kan påverka utförandeentreprenaden men som inte framgår av förfrågningsunderlaget med bilagor. Anbudsgivaren äger inte rätt till extra ersättning för arbeten som föranletts av förhållanden som denne genom ovanstående undersökning kunnat inhämta kännedom om. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudet ska: vara förslutet och tydligt märkt med Anbud och diarienummer EKO 2013/14. vara skrivet på svenska. vara inkommet i tid. innehålla anbudsgivarens namn och organisationsnummer inkl. kontaktperson och kontaktuppgifter. vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga följande bevisning: a. Ekonomisk ställning Företagets riskklass från UC AB eller annat likvärdigt företag. Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader. Om ovanstående krav inte kan uppfyllas kan företaget på annat sätt bevisa sin ekonomiska ställning, vilket beställaren kommer att bedöma i prövningen av anbudsgivaren. b. Teknisk kapacitet i form av erfarenhet Två referensobjekt, avseende liknande uppdrag som det som beskrivs i detta förfrågningsunderlag, där det framgår att anbudsgivaren har varit ansvarig för genomförandet av utförandeentreprenaden. Datum för uppdraget ska anges.

9 Sida 9 (19) Ställ upp beskrivningen av referensuppdragen såhär: Produktionsdatum Beskrivning av objekt Beställare Kontaktuppgifter till beställaren c. Yrkesmässig kapacitet En kort beskrivning av företagets verksamhet där det framgår att anbudsgivaren har gedigen erfarenhet av att driva utförandeentreprenad, d.v.s. har bedrivit verksamhet av liknande uppdrag som det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag under minst fyra (4) år. d. Underleverantör En beskrivning över vilka underleverantörer som entreprenören avser att genomföra entreprenaden med samt vilka delar av entreprenaden underleverantör kommer att utföra (se AFB.311). e. Kvalitetsledning Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO 9001 (intyget ska vara giltigt vid tidpunkt för anbudets undertecknande) eller en beskrivning av de metoder som används för att fortlöpande verifiera och värdera organisationens processer/tjänsters kvalitet så att de motsvarar kundernas behov och krav. f. Miljöledning Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO (intyget skall vara giltigt vid tidpunkt för anbudets undertecknande) eller en beskrivning som minst ska innehålla: - En redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr anbudsgivarens handlande inom miljöområdet (miljöpolicy). - Anbudsgivarens rutiner för ständiga förbättringar inom miljöområdet. - Anbudsgivarens rutiner och kriterier för inköp av miljöpåverkande insatsvaror. g. Arbetsledning CV med namn och beskrivning av utbildning och arbetslivserfarenhet för arbetsledare/platschef eller motsvarande (se AFC.342). Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga följande uppgifter: h. Pris Anbudets prissättning ska lämnas som ett totalpris på hela entreprenaden. Priset ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Priset inkluderar samtliga kostnader, som t.ex. resekostnader. i. Sanningsförsäkran Underskriven och inskannad sanningsförsäkran. Originalet ska, vid förfrågan, kunna skickas in till upphandlande enhet. AFB.311 Huvudanbud Endast huvudanbud accepteras

10 Sida 10 (19) AFB.313 Alternativa utföranden Alternativa utföranden accepteras ej. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudet ska ha en giltighetstid på minst tre (3) månader efter sista dag att lämna anbud. AFB.34 Adressering Anbud sänds till nedanstående adress. Postadress Konstfack Att: Registrator Box Stockholm Anbud kan också lämnas in personligen eller med bud på nedanstående adress. Detta ska göras i beställarens reception inom öppettiderna måndag-fredag Besöksadress Konstfack LM Ericssons väg Hägersten Observera att anbud via fax eller e-post ej accepteras. AFB. 4 Anbudsöppning Anbudsöppning sker, enligt LOU, kl på beställarens besöksadress. AFB.5 AFB.51 Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare a. Omständigheter som medför uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandlingen, enligt LOU 10 kap. 1. Beställaren kan, vid grundad misstanke, komma att begära att anbudsgivaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. b. Omständigheter som får medföra uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandlingen, enligt LOU 10 kap. 2. Beställaren kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger enligt LOU 10 kap. 2 (se AFB.31 och AFB.52).

11 Sida 11 (19) AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära uppgifter från behörig myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt och arbetsgivaravgift. Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter eller sociala avgifter. AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet a. Juridisk ställning Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registrering och betalning för sociala avgifter och skatter. b. Ekonomisk ställning Anbudsgivarens riskklass från UC AB eller annat likvärdigt företag ska lägst klassificeras i riskklass 3 eller motsvarande. c. Anti-diskriminering Anbudsgivaren ska i sin verksamhet i Sverige följa Diskrimineringslagen (2008:567). Anbudsgivaren ska när Konstfack begär det redovisa vilka åtgärder som leverantören har vidtagit enligt Diskrimineringslagen (2008:367). Anbudsgivaren ska, om denne använder underleverantör, i sina kontrakt med denne ålägga underleverantören den skyldighet som anges ovan. Anbudsgivaren svarar gentemot beställaren för underleverantörers brott mot diskrimineringslagen. Anbudsgivaren ska också tillse att beställaren på begäran kan ta del av underleverantörs åtgärder, planer m.m. d. Teknisk kapacitet i form av erfarenhet Anbudsgivaren ska, under de fem (5) senaste åren ha varit ansvarig för genomförandet av minst två (2) utförandeentreprenader. e. Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska, under minst fyra (4) år, ha bedrivit verksamhet av liknande uppdrag som det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. AFB.53 Prövning av anbud Inledningsvis kontrolleras de formella kraven enligt AFB.31. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från vidare prövning. Sedan prövas anbudsgivarens lämplighet enligt AFB.52. Anbudsgivare som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från vidare prövning. Därefter sker en prövning av att samtliga skallkrav är uppfyllda. Uppfyllelse av dessa krav är en förutsättning för att anbudsgivarens anbud ska kunna utvärderas. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen lägst pris. Detta innebär att anbud som uppfyller samtliga ställda krav till lägst pris kommer att antas som entreprenör i denna upphandling.

12 Sida 12 (19) AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Beslut samt beslutsunderlag för val av entreprenör kommer att meddelas samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas. Tilldelningsmeddelandet skickas via e-post, varför det är viktigt att anbudsgivaren anger sin e-post i kontaktuppgifterna. Avtalsspärr gäller enligt 16 kap. 1 i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtal kan tidigast tecknas tio dagar efter det att beslut har meddelats. AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

13 Sida 13 (19) AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFC.1 Omfattning Entreprenaden omfattar rivning av delar, ombyggnad av två ateljéer och delar av förråd till slöjdsalar samt en utökning av det på Konstfack. I entreprenaden ingår att självständigt ansvara för utförande av arbetet. AFC.11 Kontraktshandlingar Utöver bestämmelserna i förfrågningsunderlaget gäller AB 04 (bifogas ej). Beställaren kommer att upprätta avtal vilket ska undertecknas av entreprenören. Avtalet träder i kraft i och med dess undertecknande, under förutsättning att inte överprövning sker enligt LOU. Avtalet löper till dess att entreprenaden är avslutad dock längst till och med AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 På följande punkter har ändringar gentemot AB 04 utförts. AFD.371 AFD.53 AFD.57 AFD.8 Samordning av arbeten Ansvar mot tredje man Avhjälpande Hävning AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 1. Demontering och montering av kortläsare till inpasseringssystem, Swesafe 2. Arbete gällande befintlig spånsug, LH Produkter Mälardalen AB AFC.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFC.151 Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter ska även säkerhetsblad eller varuinformationsblad tillhandahållas. AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö De uppgifter som enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 och 7 och anslutande föreskrifter ankommer på beställaren i egenskap av byggherre (den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete), ska åvila entreprenören såsom självständig uppdragstagare. Beställaren överlåter således byggarbetsmiljöansvaret till entreprenören. AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

14 Sida 14 (19) AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Entreprenören ska komma in med uppgift om ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för utförande senast i samband med startmöte. Personen ska uppfylla de krav som framgår av AFS 2008:16 6 om byggnads- och anläggningsarbete. Utbildningsintyg ska uppvisas i samband med avtalsskrivning. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande. AFC.221 Kvalitetsledning Entreprenören ska arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat kvalitetssystem. AFC.222 Miljöledning Entreprenören ska arbeta efter ett miljöledningssystem, antingen i form av ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat miljöledningssystem. AFC.23 ÄTA-arbeten Se AB 04 kap Underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftigen enligt AB o4 kap AFC.25 Beställarens krav på sekretess Entreprenören omfattas i denna entreprenad av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). AFC.3 AFC.31 Organisation Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud Peter Landén, tel , mobil , e-post: AFC.32 Entreprenörens organisation AFC.321 Entreprenörens ombud Anges i kontrakt. AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte Startmöte ska hållas i beställarens lokaler. AFC.333 Byggmöten Vid byggmöte ska i tillämpliga delar följande frågor behandlas. 1. Handlingar Överlämnade ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterial med mera, ritningsleveransplan och ändringar i form av PM och ritningar. 2. Tekniska frågor Tekniska och produktionsspecifika förändringar av projektet.

15 Sida 15 (19) 3. Tidplan och resurser Tidplaner, förändringar av tider, arbetskraftssituationer med mera. 4. Hinder 5. Kvalitet och miljö Entreprenörens kvalitetsplan- och miljöplan, kontrollplan, miljöplan och egenkontroll. Samordnad kontroll. 6. Arbetsmiljö 7. Brandskydd och brandfarliga heta ämnen 8. Ekonomi Ersättning för kontraktsarbetena, ÄTA-arbeten, betalningsplan, säkerhet med mera. 9. Allmänna arbeten och hjälpmedel. Etablering med mera. 10. Myndigheter Information, anvisningar och beslut från myndigheter. 11. Besiktningar och syneförrättningar. 12. Administrativa frågor Organisatoriska frågor, ordningsfrågor, samordning, administrativa rutiner, försäkringsfrågor med mera 13. Övriga frågor AFC.34 Arbetsledning och anställda Entreprenören får byta ut den föreslagna arbetsledaren/platschefen eller motsvarande mot annan med motsvarande kompetens endast efter skriftligt medgivande från beställaren. AFC.342 Arbetsledning Den arbetsledning som entreprenören avser att tillhandahålla för entreprenaden ska ha minst tre (3) års erfarenhet av arbetsledning av uppdrag motsvarande det som efterfrågas i denna upphandling. Till anbudet ska CV med namn och beskrivning av utbildning och arbetslivserfarenhet bifogas för arbetsledare/platschef eller motsvarande. AFC.35 Underentreprenörer I anbudet redovisade underentreprenörer är godkända, såvida beställaren inte angett annat. Entreprenören äger inte rätt att anlita ny underentreprenör eller byta underentreprenör utan beställarens skriftliga godkännande. Entreprenör svarar för underentreprenörs arbete så som för sitt eget. AFC.371 Samordning av arbeten Ändringar av AB 04 kap 3 9 Beställaren ansvarar för att hans egna arbeten samordnas med entreprenörens och med sidoentreprenörernas så att arbeten kan fastställas enligt tidplanen. Entreprenören ansvarar för all övrig samordning. AFC.4 Tider AFC.41 Tidsplan Entreprenören ska snarast upprätta förslag till den detaljerade tidsplan som efter överenskommelse med beställaren ska gälla för entreprenaden. Tidsplanen ska minst omfatta aktiviteter med angivande av tidsåtgång och avstämningspunkter gentemot beställaren.

16 Sida 16 (19) Beställaren ska godkänna tidsplan innan uppdraget startar. Entreprenören ska därefter tillsammans med beställaren aktivt arbeta efter gällande tidsplan AFC.42 Igångsättningstid Byggstart för entreprenaden ska vara AFC.45 Färdigställandetider Entreprenaden ska vara färdigställd och klar för besiktning AFC.511 Vite Inträffar leverans senare än avtalad tid och detta inte beror på beställaren är denne berättigat till vite. Vitet ska utgå med 5 % av totalpriset per påbörjad förseningsvecka, dock sammanlagt högst 10 %. AFC.521 Tidsbonus En tidsbonus om 1 % av totalpriset utgår i det fall entreprenaden färdigställs för besiktning senast AFC.53 Ansvar och avhjälpande AFC.53 Ansvar mot tredje man Se AB 04 kap Med ändring av AB 04 kap ska andra stycket utgå, varigenom entreprenören övertar beställarens ansvar gentemot tredje man. AFC.54 Försäkringar Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören teckna allrisk- och ansvarsförsäkringar enligt AB 04 kap som minst ska omfatta Minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, Bilaga 1 i AMA AF 12. Med tillägg till AFD.54: Entreprenören ska styrka att han innehar nödvändiga allrisk- och ansvarsförsäkringar genom att senast vid startmöte uppvisa intyg från försäkringsgivaren. Entreprenören ska till beställaren överlämna nytt intyg om försäkringar förnyas under entreprenadtiden. AFC.55 Ansvar för brandskydd AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten. AFC.5511 Beställarens tillståndsansvarige Peter Landén, tel , mobil , e-post:

17 Sida 17 (19) AFC.57 Avhjälpande Se AB 04 kap med följande ändringar. AB 04 kap andra stycket, första meningen ändras till: Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast inom tre (3) veckor räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. AFC.6 AFC.62 Ekonomi Betalning AFC.622 Betalningsplan Se AB 04, kap AFC.624 Fakturering Fakturamottagare är Konstfack, FE 24, Strömsund. På fakturan ska referens 122 anges. Ostridig faktura betalas 30 dagar netto. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra avgifter accepteras ej. AFC.7 Besiktning Se AB 04 kap. 7. AFC.8 Hävning AB 04 kap. 8 1 kompletteras enligt följande: Beställaren har rätt att häva avtalet, helt eller delvis, om förutsättningarna för uppdragets genomförande väsentligen förändras eller entreprenören inte kan fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

18 Sida 18 (19) AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1272 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls Entreprenören tillhandahålls utrymme i befintlig byggnad att användas som bod. Utrymme omfattar, toalett, omklädningsrum med dusch utan skåp, lunchutrymme med mikrovågsugn. Entreprenören kan korttidsförvara varor och gods i beställarens godsmottagning. AFG.3 Skydd m m AFG.311 AFG.32 Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. Entreprenören ska skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden. Entreprenören ska proppa eller skyddstäcka egna öppna rörändar, kanaler och dylikt till skydd mot damm, främmande föremål eller skada. Entreprenören ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt. Skyddsanordningar Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, ska denne - rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) - vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras - återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete. Med tillägg till AFG.32: Entreprenören svarar för skyddsanordningar för samtliga i entreprenaden ingående arbeten. Entreprenören ska se till att krav på utförande och säkerhet motsvaras av vad som anges i gällande lagar, förordningar och avtal. Om entreprenören för in farliga ämnen på arbetsplatsen eller utför arbete som medför hälsoeller olycksrisk, ska denne i förväg informera byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) om detta samt anordna erforderliga skydd. Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och rivningsarbeten ska denne informera ansvarig för byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) samt anordna erforderligt skydd. AFG.34 Bullerskydd Entreprenören ska ansvara för bullerskydd. Ljudnivån på maskiner och arbeten ska med hänsyn till omgivningen hållas inom miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden. Extra hänsyn ska tas till rådande undervisningssituation hos beställaren. AFG.35 Dammskydd Entreprenören ska förse arbetsplatsutrymme med nödvändig avskärmning/täckning mot damm på omgivande ytor och inventarier. Frånluftskanaler ska skyddas och igensättas.

19 Sida 19 (19) AFG.4482 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls Beställarens truck och saxlift får användas av entreprenören. Truck och saxlift ska bokas enligt beställarens rutiner. Förare ska uppvisa giltigt utbildningsbevis samt inneha körtillstånd som utfärdas av beställaren. AFG.6 Ursparing, håltagning, igensättning och tätning AFG.61 Ursparing och håltagning Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement ska utföras enligt konstruktionshandling. Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement som inte redovisas på konstruktionshandling fordrar beställarens tillstånd. Håltagning ska utföras så att byggnadsdel inte onödigtvis skadas. Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran till den som svarar för samordning av ursparning och håltagning lämna uppgift om storlek och läge för ursparning och håltagning. Om sådan samordnare inte är utsedd, ska uppgifterna lämnas till beställaren. Arbete som beror på att entreprenören inte i tid lämnat uppgift ska bekostas av entreprenören. AFG.611 Samordning av ursparing och håltagning Entreprenören ska samordna utsättning av ursparing och håltagning samt planera arbetsutförandet. Med tillägg till AFG.611: Entreprenören ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och håltagning ska utföras, infordra uppgifter om ursparing och håltagning från sido- eller underentreprenör samt samordna dessa uppgifter med på ritning redovisad ursparing och håltagning. Entreprenören ska till beställaren omgående meddela fel i läge eller brist på utrymme. AFG.62 Igensättning och tätning AFG.621 Samordning av igensättning och tätning Entreprenören ska samordna igensättning och tätning samt planera arbetsutförandet. Med tillägg till AFG.621: Med efterlagning avses lagning efter skada. Entreprenören ska utföra efterlagning på den egna entreprenaden. Entreprenören ska före efterlagning, som kommer att dölja av annan utfört arbete, hos beställaren förvissa sig om att arbetet är färdigt. AFG.82 AFG.832 Renhållning Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. Entreprenören ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. Vid rengöring och renhållning ska anvisade uppsamlingsställen för avfall användas. Entreprenören ska svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall. Entreprenören ska källsortera avfall. Städning och slutrengöring Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning.

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer