ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 Datum Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad

2 Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 5 AFA.12 Beställare... 5 AFA.121 Beställarens kontakperson under anbudstiden... 5 AFA.122 Beställarens kontakperson för visning av arbetsområdet... 5 AFA.21 Översiktlig information om objektet... 5 AFA.22 Objektets läge... 6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 7 AFB.1 Former m m för upphandling... 7 AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling... 7 AFB.13 Entreprenadform... 7 AFB.14 Ersättningsform... 7 AFB. 2 Förfrågningsunderlag... 7 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag... 7 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag... 7 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag... 8 AFB.25 Frågor under anbudstiden... 8 AFB.3 Anbudsgivning... 8 AFB.31 Anbuds form och innehåll... 8 AFB.311 Huvudanbud... 9 AFB.313 Alternativa utföranden AFB.32 Anbudstidens utgång AFB.33 Anbuds giltighetstid AFB.34 Adressering AFB. 4 Anbudsöppning AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet AFB.53 Prövning av anbud AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFC.1 Omfattning AFC.11 Kontraktshandlingar AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten AFC.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter AFC.151 Varor från entreprenören AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)... 13

3 Sida 3 (19) AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare AFC.221 Kvalitetsledning AFC.222 Miljöledning AFC.23 ÄTA-arbeten AFC.25 Beställarens krav på sekretess AFC.3 Organisation AFC.31 Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud AFC.32 Entreprenörens organisation AFC.321 Entreprenörens ombud AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte AFC.333 Byggmöten AFC.34 Arbetsledning och anställda AFC.342 Arbetsledning AFC.35 Underentreprenörer AFC.371 Samordning av arbeten AFC.4 Tider AFC.41 Tidsplan AFC.42 Igångsättningstid AFC.45 Färdigställandetider AFC.511 Vite AFC.521 Tidsbonus AFC.53 Ansvar och avhjälpande AFC.53 Ansvar mot tredje man AFC.54 Försäkringar AFC.55 Ansvar för brandskydd AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten AFC.5511 Beställarens tillståndsansvarige AFC.57 Avhjälpande AFC.6 Ekonomi AFC.62 Betalning AFC.622 Betalningsplan AFC.624 Fakturering AFC.7 Besiktning AFC.8 Hävning AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1272 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls AFG.3 Skydd m m AFG.311 Skydd av arbete AFG.32 Skyddsanordningar AFG.34 Bullerskydd AFG.35 Dammskydd AFG.4482 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls AFG.6 Ursparing, håltagning, igensättning och tätning... 19

4 Sida 4 (19) AFG.61 Ursparing och håltagning AFG.611 Samordning av ursparing och håltagning AFG.62 Igensättning och tätning AFG.621 Samordning av igensättning och tätning AFG.82 Renhållning AFG.832 Städning och slutrengöring... 19

5 Sida 5 (19) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. AMA AF 12 texter som är gällande för denna entreprenad är angivna under respektive kod och rubrik (indragen text i storlek 9). Övrig text är av beställaren kompletterande text under respektive kod. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12 Beställare Konstfack Box Stockholm Organisationsnummer Konstfack erbjuder utbildning inom konst, konsthantverk, design och bildpedagogik. Gemensamt för våra utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund. Konstfack är Sveriges största högskola inom det konstnärliga området och har ca 900 studenter och 200 anställda. Konstfack är sedan 2004 beläget vid Telefonplan söder om Stockholms innerstad. Mer information om Konstfack hittar du på AFA.121 Beställarens kontakperson under anbudstiden Nils-Erik Sandberg Inköpsansvarig Telefon: E-post: AFA.122 Beställarens kontakperson för visning av arbetsområdet Peter Landén Fastighetschef E-post: Beställarens lokaler finns tillgängliga för visning under perioden 2 april 16 april. Besök ska förbokas. Boka tid hos Eventuella frågor vid visning som gör att ny information om upphandlingen uppkommer kommer att besvaras på under rubriken Upphandling. AFA.21 Översiktlig information om objektet Beställaren har fått examensrätt i slöjd där undervisningen ska starta ht Beställaren vill därför färdigställa två slöjdsalar. En för mjuk slöjd och en för hård slöjd. I samband med detta görs också en utökning av det.

6 Sida 6 (19) Upphandlingens syfte är att säkerställa en entreprenör som ansvarar för utförandeentreprenaden och säkerställer att de efterfrågade lokalerna färdigställs i god tid innan utbildningens start. AFA.22 Objektets läge Konstfack Fastighetsbeteckning: Hus 01 Telefonfabriken LM Ericssons väg Hägersten

7 Sida 7 (19) AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) enligt bestämmelserna under tröskelvärdet för byggentreprenad. AFB.1 Former m m för upphandling AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling, enligt 15 kap. 3 i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen annonseras hos Visma Opic och Mercel Sverige. AFB.13 Entreprenadform Upphandlingen avser utförandeentreprenad AFB.14 Ersättningsform Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering. AFB. 2 Förfrågningsunderlag AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller förfrågningsunderlag i PDF-form via AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förteckning av handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget enligt AB 04 kap. 1 3 med motsvarande koder. 2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter. 3. AB 04 (Bifogas ej) 9 Administrativa föreskrifter (AF) 9.1 Sanningsförsäkran 11 Beskrivning 11.1 Rambeskrivning inklusive rumsbeskrivning 12 Ritningar 12.1 Planer, mått och littera Plan 2, A Uppställningar - Glaspartier och dörrar, A Uppställningar Ljudabsorbenter, A Planer befintlig situation Plan 2, A Planer el, data och tele Plan 2, A

8 Sida 8 (19) AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Förtydliganden och kompletteringar av förfrågningsunderlag kan göras om brister i förfrågningsunderlaget framkommer. Dessa kommer i förekommande fall att publiceras senast sex (6) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud på AFB.25 Frågor under anbudstiden Beställaren ser det som mycket angeläget att anbudsgivare kontaktar beställaren om det finns oklarheter i förfrågningsunderlaget. Frågor ska ställas via e-post till beställarens kontaktperson (se AFA.121) i så god tid att svar kan lämnas senast sex (6) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud. Frågor och svar som har betydelse för anbudsgivare kommer att publiceras på Anbudsgivare är skyldiga att hålla sig uppdaterade under anbudstiden. AFB.3 Anbudsgivning Det förutsätts att anbudsgivaren, under anbudstiden, besöker beställaren för att på så sätt skaffa sig kännedom om omständigheter som kan påverka utförandeentreprenaden men som inte framgår av förfrågningsunderlaget med bilagor. Anbudsgivaren äger inte rätt till extra ersättning för arbeten som föranletts av förhållanden som denne genom ovanstående undersökning kunnat inhämta kännedom om. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudet ska: vara förslutet och tydligt märkt med Anbud och diarienummer EKO 2013/14. vara skrivet på svenska. vara inkommet i tid. innehålla anbudsgivarens namn och organisationsnummer inkl. kontaktperson och kontaktuppgifter. vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga följande bevisning: a. Ekonomisk ställning Företagets riskklass från UC AB eller annat likvärdigt företag. Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader. Om ovanstående krav inte kan uppfyllas kan företaget på annat sätt bevisa sin ekonomiska ställning, vilket beställaren kommer att bedöma i prövningen av anbudsgivaren. b. Teknisk kapacitet i form av erfarenhet Två referensobjekt, avseende liknande uppdrag som det som beskrivs i detta förfrågningsunderlag, där det framgår att anbudsgivaren har varit ansvarig för genomförandet av utförandeentreprenaden. Datum för uppdraget ska anges.

9 Sida 9 (19) Ställ upp beskrivningen av referensuppdragen såhär: Produktionsdatum Beskrivning av objekt Beställare Kontaktuppgifter till beställaren c. Yrkesmässig kapacitet En kort beskrivning av företagets verksamhet där det framgår att anbudsgivaren har gedigen erfarenhet av att driva utförandeentreprenad, d.v.s. har bedrivit verksamhet av liknande uppdrag som det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag under minst fyra (4) år. d. Underleverantör En beskrivning över vilka underleverantörer som entreprenören avser att genomföra entreprenaden med samt vilka delar av entreprenaden underleverantör kommer att utföra (se AFB.311). e. Kvalitetsledning Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO 9001 (intyget ska vara giltigt vid tidpunkt för anbudets undertecknande) eller en beskrivning av de metoder som används för att fortlöpande verifiera och värdera organisationens processer/tjänsters kvalitet så att de motsvarar kundernas behov och krav. f. Miljöledning Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO (intyget skall vara giltigt vid tidpunkt för anbudets undertecknande) eller en beskrivning som minst ska innehålla: - En redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr anbudsgivarens handlande inom miljöområdet (miljöpolicy). - Anbudsgivarens rutiner för ständiga förbättringar inom miljöområdet. - Anbudsgivarens rutiner och kriterier för inköp av miljöpåverkande insatsvaror. g. Arbetsledning CV med namn och beskrivning av utbildning och arbetslivserfarenhet för arbetsledare/platschef eller motsvarande (se AFC.342). Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga följande uppgifter: h. Pris Anbudets prissättning ska lämnas som ett totalpris på hela entreprenaden. Priset ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Priset inkluderar samtliga kostnader, som t.ex. resekostnader. i. Sanningsförsäkran Underskriven och inskannad sanningsförsäkran. Originalet ska, vid förfrågan, kunna skickas in till upphandlande enhet. AFB.311 Huvudanbud Endast huvudanbud accepteras

10 Sida 10 (19) AFB.313 Alternativa utföranden Alternativa utföranden accepteras ej. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudet ska ha en giltighetstid på minst tre (3) månader efter sista dag att lämna anbud. AFB.34 Adressering Anbud sänds till nedanstående adress. Postadress Konstfack Att: Registrator Box Stockholm Anbud kan också lämnas in personligen eller med bud på nedanstående adress. Detta ska göras i beställarens reception inom öppettiderna måndag-fredag Besöksadress Konstfack LM Ericssons väg Hägersten Observera att anbud via fax eller e-post ej accepteras. AFB. 4 Anbudsöppning Anbudsöppning sker, enligt LOU, kl på beställarens besöksadress. AFB.5 AFB.51 Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare a. Omständigheter som medför uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandlingen, enligt LOU 10 kap. 1. Beställaren kan, vid grundad misstanke, komma att begära att anbudsgivaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. b. Omständigheter som får medföra uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandlingen, enligt LOU 10 kap. 2. Beställaren kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger enligt LOU 10 kap. 2 (se AFB.31 och AFB.52).

11 Sida 11 (19) AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära uppgifter från behörig myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt och arbetsgivaravgift. Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter eller sociala avgifter. AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet a. Juridisk ställning Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registrering och betalning för sociala avgifter och skatter. b. Ekonomisk ställning Anbudsgivarens riskklass från UC AB eller annat likvärdigt företag ska lägst klassificeras i riskklass 3 eller motsvarande. c. Anti-diskriminering Anbudsgivaren ska i sin verksamhet i Sverige följa Diskrimineringslagen (2008:567). Anbudsgivaren ska när Konstfack begär det redovisa vilka åtgärder som leverantören har vidtagit enligt Diskrimineringslagen (2008:367). Anbudsgivaren ska, om denne använder underleverantör, i sina kontrakt med denne ålägga underleverantören den skyldighet som anges ovan. Anbudsgivaren svarar gentemot beställaren för underleverantörers brott mot diskrimineringslagen. Anbudsgivaren ska också tillse att beställaren på begäran kan ta del av underleverantörs åtgärder, planer m.m. d. Teknisk kapacitet i form av erfarenhet Anbudsgivaren ska, under de fem (5) senaste åren ha varit ansvarig för genomförandet av minst två (2) utförandeentreprenader. e. Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska, under minst fyra (4) år, ha bedrivit verksamhet av liknande uppdrag som det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. AFB.53 Prövning av anbud Inledningsvis kontrolleras de formella kraven enligt AFB.31. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från vidare prövning. Sedan prövas anbudsgivarens lämplighet enligt AFB.52. Anbudsgivare som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från vidare prövning. Därefter sker en prövning av att samtliga skallkrav är uppfyllda. Uppfyllelse av dessa krav är en förutsättning för att anbudsgivarens anbud ska kunna utvärderas. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen lägst pris. Detta innebär att anbud som uppfyller samtliga ställda krav till lägst pris kommer att antas som entreprenör i denna upphandling.

12 Sida 12 (19) AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Beslut samt beslutsunderlag för val av entreprenör kommer att meddelas samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas. Tilldelningsmeddelandet skickas via e-post, varför det är viktigt att anbudsgivaren anger sin e-post i kontaktuppgifterna. Avtalsspärr gäller enligt 16 kap. 1 i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtal kan tidigast tecknas tio dagar efter det att beslut har meddelats. AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

13 Sida 13 (19) AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFC.1 Omfattning Entreprenaden omfattar rivning av delar, ombyggnad av två ateljéer och delar av förråd till slöjdsalar samt en utökning av det på Konstfack. I entreprenaden ingår att självständigt ansvara för utförande av arbetet. AFC.11 Kontraktshandlingar Utöver bestämmelserna i förfrågningsunderlaget gäller AB 04 (bifogas ej). Beställaren kommer att upprätta avtal vilket ska undertecknas av entreprenören. Avtalet träder i kraft i och med dess undertecknande, under förutsättning att inte överprövning sker enligt LOU. Avtalet löper till dess att entreprenaden är avslutad dock längst till och med AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 På följande punkter har ändringar gentemot AB 04 utförts. AFD.371 AFD.53 AFD.57 AFD.8 Samordning av arbeten Ansvar mot tredje man Avhjälpande Hävning AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 1. Demontering och montering av kortläsare till inpasseringssystem, Swesafe 2. Arbete gällande befintlig spånsug, LH Produkter Mälardalen AB AFC.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFC.151 Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter ska även säkerhetsblad eller varuinformationsblad tillhandahållas. AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö De uppgifter som enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 och 7 och anslutande föreskrifter ankommer på beställaren i egenskap av byggherre (den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete), ska åvila entreprenören såsom självständig uppdragstagare. Beställaren överlåter således byggarbetsmiljöansvaret till entreprenören. AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

14 Sida 14 (19) AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Entreprenören ska komma in med uppgift om ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för utförande senast i samband med startmöte. Personen ska uppfylla de krav som framgår av AFS 2008:16 6 om byggnads- och anläggningsarbete. Utbildningsintyg ska uppvisas i samband med avtalsskrivning. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande. AFC.221 Kvalitetsledning Entreprenören ska arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat kvalitetssystem. AFC.222 Miljöledning Entreprenören ska arbeta efter ett miljöledningssystem, antingen i form av ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat miljöledningssystem. AFC.23 ÄTA-arbeten Se AB 04 kap Underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftigen enligt AB o4 kap AFC.25 Beställarens krav på sekretess Entreprenören omfattas i denna entreprenad av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). AFC.3 AFC.31 Organisation Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud Peter Landén, tel , mobil , e-post: AFC.32 Entreprenörens organisation AFC.321 Entreprenörens ombud Anges i kontrakt. AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte Startmöte ska hållas i beställarens lokaler. AFC.333 Byggmöten Vid byggmöte ska i tillämpliga delar följande frågor behandlas. 1. Handlingar Överlämnade ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterial med mera, ritningsleveransplan och ändringar i form av PM och ritningar. 2. Tekniska frågor Tekniska och produktionsspecifika förändringar av projektet.

15 Sida 15 (19) 3. Tidplan och resurser Tidplaner, förändringar av tider, arbetskraftssituationer med mera. 4. Hinder 5. Kvalitet och miljö Entreprenörens kvalitetsplan- och miljöplan, kontrollplan, miljöplan och egenkontroll. Samordnad kontroll. 6. Arbetsmiljö 7. Brandskydd och brandfarliga heta ämnen 8. Ekonomi Ersättning för kontraktsarbetena, ÄTA-arbeten, betalningsplan, säkerhet med mera. 9. Allmänna arbeten och hjälpmedel. Etablering med mera. 10. Myndigheter Information, anvisningar och beslut från myndigheter. 11. Besiktningar och syneförrättningar. 12. Administrativa frågor Organisatoriska frågor, ordningsfrågor, samordning, administrativa rutiner, försäkringsfrågor med mera 13. Övriga frågor AFC.34 Arbetsledning och anställda Entreprenören får byta ut den föreslagna arbetsledaren/platschefen eller motsvarande mot annan med motsvarande kompetens endast efter skriftligt medgivande från beställaren. AFC.342 Arbetsledning Den arbetsledning som entreprenören avser att tillhandahålla för entreprenaden ska ha minst tre (3) års erfarenhet av arbetsledning av uppdrag motsvarande det som efterfrågas i denna upphandling. Till anbudet ska CV med namn och beskrivning av utbildning och arbetslivserfarenhet bifogas för arbetsledare/platschef eller motsvarande. AFC.35 Underentreprenörer I anbudet redovisade underentreprenörer är godkända, såvida beställaren inte angett annat. Entreprenören äger inte rätt att anlita ny underentreprenör eller byta underentreprenör utan beställarens skriftliga godkännande. Entreprenör svarar för underentreprenörs arbete så som för sitt eget. AFC.371 Samordning av arbeten Ändringar av AB 04 kap 3 9 Beställaren ansvarar för att hans egna arbeten samordnas med entreprenörens och med sidoentreprenörernas så att arbeten kan fastställas enligt tidplanen. Entreprenören ansvarar för all övrig samordning. AFC.4 Tider AFC.41 Tidsplan Entreprenören ska snarast upprätta förslag till den detaljerade tidsplan som efter överenskommelse med beställaren ska gälla för entreprenaden. Tidsplanen ska minst omfatta aktiviteter med angivande av tidsåtgång och avstämningspunkter gentemot beställaren.

16 Sida 16 (19) Beställaren ska godkänna tidsplan innan uppdraget startar. Entreprenören ska därefter tillsammans med beställaren aktivt arbeta efter gällande tidsplan AFC.42 Igångsättningstid Byggstart för entreprenaden ska vara AFC.45 Färdigställandetider Entreprenaden ska vara färdigställd och klar för besiktning AFC.511 Vite Inträffar leverans senare än avtalad tid och detta inte beror på beställaren är denne berättigat till vite. Vitet ska utgå med 5 % av totalpriset per påbörjad förseningsvecka, dock sammanlagt högst 10 %. AFC.521 Tidsbonus En tidsbonus om 1 % av totalpriset utgår i det fall entreprenaden färdigställs för besiktning senast AFC.53 Ansvar och avhjälpande AFC.53 Ansvar mot tredje man Se AB 04 kap Med ändring av AB 04 kap ska andra stycket utgå, varigenom entreprenören övertar beställarens ansvar gentemot tredje man. AFC.54 Försäkringar Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören teckna allrisk- och ansvarsförsäkringar enligt AB 04 kap som minst ska omfatta Minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, Bilaga 1 i AMA AF 12. Med tillägg till AFD.54: Entreprenören ska styrka att han innehar nödvändiga allrisk- och ansvarsförsäkringar genom att senast vid startmöte uppvisa intyg från försäkringsgivaren. Entreprenören ska till beställaren överlämna nytt intyg om försäkringar förnyas under entreprenadtiden. AFC.55 Ansvar för brandskydd AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten. AFC.5511 Beställarens tillståndsansvarige Peter Landén, tel , mobil , e-post:

17 Sida 17 (19) AFC.57 Avhjälpande Se AB 04 kap med följande ändringar. AB 04 kap andra stycket, första meningen ändras till: Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast inom tre (3) veckor räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. AFC.6 AFC.62 Ekonomi Betalning AFC.622 Betalningsplan Se AB 04, kap AFC.624 Fakturering Fakturamottagare är Konstfack, FE 24, Strömsund. På fakturan ska referens 122 anges. Ostridig faktura betalas 30 dagar netto. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra avgifter accepteras ej. AFC.7 Besiktning Se AB 04 kap. 7. AFC.8 Hävning AB 04 kap. 8 1 kompletteras enligt följande: Beställaren har rätt att häva avtalet, helt eller delvis, om förutsättningarna för uppdragets genomförande väsentligen förändras eller entreprenören inte kan fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

18 Sida 18 (19) AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1272 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls Entreprenören tillhandahålls utrymme i befintlig byggnad att användas som bod. Utrymme omfattar, toalett, omklädningsrum med dusch utan skåp, lunchutrymme med mikrovågsugn. Entreprenören kan korttidsförvara varor och gods i beställarens godsmottagning. AFG.3 Skydd m m AFG.311 AFG.32 Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. Entreprenören ska skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden. Entreprenören ska proppa eller skyddstäcka egna öppna rörändar, kanaler och dylikt till skydd mot damm, främmande föremål eller skada. Entreprenören ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt. Skyddsanordningar Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, ska denne - rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) - vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras - återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete. Med tillägg till AFG.32: Entreprenören svarar för skyddsanordningar för samtliga i entreprenaden ingående arbeten. Entreprenören ska se till att krav på utförande och säkerhet motsvaras av vad som anges i gällande lagar, förordningar och avtal. Om entreprenören för in farliga ämnen på arbetsplatsen eller utför arbete som medför hälsoeller olycksrisk, ska denne i förväg informera byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) om detta samt anordna erforderliga skydd. Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och rivningsarbeten ska denne informera ansvarig för byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) samt anordna erforderligt skydd. AFG.34 Bullerskydd Entreprenören ska ansvara för bullerskydd. Ljudnivån på maskiner och arbeten ska med hänsyn till omgivningen hållas inom miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden. Extra hänsyn ska tas till rådande undervisningssituation hos beställaren. AFG.35 Dammskydd Entreprenören ska förse arbetsplatsutrymme med nödvändig avskärmning/täckning mot damm på omgivande ytor och inventarier. Frånluftskanaler ska skyddas och igensättas.

19 Sida 19 (19) AFG.4482 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls Beställarens truck och saxlift får användas av entreprenören. Truck och saxlift ska bokas enligt beställarens rutiner. Förare ska uppvisa giltigt utbildningsbevis samt inneha körtillstånd som utfärdas av beställaren. AFG.6 Ursparing, håltagning, igensättning och tätning AFG.61 Ursparing och håltagning Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement ska utföras enligt konstruktionshandling. Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement som inte redovisas på konstruktionshandling fordrar beställarens tillstånd. Håltagning ska utföras så att byggnadsdel inte onödigtvis skadas. Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran till den som svarar för samordning av ursparning och håltagning lämna uppgift om storlek och läge för ursparning och håltagning. Om sådan samordnare inte är utsedd, ska uppgifterna lämnas till beställaren. Arbete som beror på att entreprenören inte i tid lämnat uppgift ska bekostas av entreprenören. AFG.611 Samordning av ursparing och håltagning Entreprenören ska samordna utsättning av ursparing och håltagning samt planera arbetsutförandet. Med tillägg till AFG.611: Entreprenören ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och håltagning ska utföras, infordra uppgifter om ursparing och håltagning från sido- eller underentreprenör samt samordna dessa uppgifter med på ritning redovisad ursparing och håltagning. Entreprenören ska till beställaren omgående meddela fel i läge eller brist på utrymme. AFG.62 Igensättning och tätning AFG.621 Samordning av igensättning och tätning Entreprenören ska samordna igensättning och tätning samt planera arbetsutförandet. Med tillägg till AFG.621: Med efterlagning avses lagning efter skada. Entreprenören ska utföra efterlagning på den egna entreprenaden. Entreprenören ska före efterlagning, som kommer att dölja av annan utfört arbete, hos beställaren förvissa sig om att arbetet är färdigt. AFG.82 AFG.832 Renhållning Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. Entreprenören ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. Vid rengöring och renhållning ska anvisade uppsamlingsställen för avfall användas. Entreprenören ska svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall. Entreprenören ska källsortera avfall. Städning och slutrengöring Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning.

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer