Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio"

Transkript

1 Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss!

2 Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag, som tillhandahåller logistik och tjänster inom läkemedels- och sjukvårdssektorn. Vårt proaktiva och förebyggande arbetssätt ser till att patienter får de produkter och det stöd de behöver för optimal vård. Vår Vision är en hälsosammare värld där fler människor kan leva livet till dess fulla potential. Vår Mission är att på ett passionerat och effektivt sätt erbjuda meningsfulla och innovativa apotekstjänster som inspirerar människor till ett mer positivt liv. Utifrån vår Vision och vår Mission arbetar vi som en sammansvetsad grupp där alla delar de värderingar som uttrycks i de här etiska riktlinjerna: Vi bryr oss verkligen om varandra och varje enskild kunds hälsa och välmående. Vi ser innovation som en naturlig del för att hitta de bästa lösningarna åt våra kunder. Vi värdesätter kompetens och delar med oss av den. Vi tror att hög kompetens och best praxis måste spridas till alla genom ett samarbete över gränserna mellan funktioner, verksamheter och länder. Vi strävar efter att hela tiden höja vår kompetens för att bättre kunna ta hand om våra kunder och öka produktiviteten i våra system, för sjukvården kan inte vänta. Vi strävar även efter att i varje möte dela med oss av vår kundskap för att hjälpa kunden till ett hälsosammare liv. Vi går verkligen in för att ta vårt ansvar och för att tillhandahålla god vård och bidra till ett uthålligt system som klarar framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill inspirera människor till ett mer positivt och aktivt liv och vi skapar långsiktiga relationer med kunder, samarbetspartners och kollegor för att uppnå våra mål. Utifrån denna grundläggande övertygelse strävar vi efter att skapa förtroende. Förtroende är en förutsättning för allt samarbete. Det kan ta lång tid att vinna ett förtroende men ett vunnet förtroende kan gå förlorat på mycket kort tid. Just detta understryker vikten av våra etiska riktlinjer: De hjälper oss hitta vägar för att motivera och skapa förtroende i vårt dagliga arbete. 2 (11)

3 Som en internationell koncern bedriver Celesio verksamhet på många fronter på grundval av olika kulturella, lokala, nationella och internationella konventioner, lagar och bestämmelser. Trots skillnader mellan ekonomier och samhällen har Celesio vissa kärnvärden och ansvarsområden. Vi strävar efter att skapa förtroende, respekt och öppenhet, både inom och utanför vår företagsgrupp. Celesio kräver att alla bolag och deras anställda tillämpar reglerna om integritet och ärlighet på högsta nivå, och att det dagliga arbetet bedrivs med hög noggrannhet, omsorg, flit och rättvisa. Detta betyder att var och en som arbetar för Celesio måste följa alla lagar och bestämmelser som gäller i det land där verksamheten bedrivs, och själv ta ansvar enligt denna Uppförandekod. Dessa etiska regler ska ges högsta prioritet, och vi måste förstå dem, ha tilltro till dem och tillämpa dem fullt ut. De etiska reglerna är obligatoriska och har inga undantag; alla inom Celesio har ansvar för att reglerna och värderingarna tillämpas. Etiska regler (Uppförandekoden) kan inte täcka alla situationer där juridiska eller etiska frågor dyker upp; reglernas syfte är att förhindra felsteg och främja ärligt och anständigt uppträdande i relationerna till andra. Detta syfte sträcker sig längre än till de ämnen som behandlas här. Celesio reviderar dessa etiska regler med jämna mellanrum, och gör ändringar när framtida händelser gör detta motiverat. Om en anställd är osäker om vilket agerande som är rätt, eller vill fråga om de etiska reglerna eller en konkret situation i vardagen, står bolagets Compliance Officer till förfogande för frågor som även kan behandlas konfidentiellt. //namnteckning// //namnteckning// //namnteckning// Markus Pinger Dr Marion Helmes Stephan Borchert CEO, Celesio AG CFO, Celesio AG CMO, Celesio AG 3 (11)

4 INNEHÅLL Sida 1. Tillämplighet Grundläggande aspekter Lagstiftningens krav Engagemang för våra affärspartner Ansvar och föredöme Företagets samhällsansvar Mänskliga rättigheter Produktsäkerhet Miljöskydd Hälsa och säkerhet Ömsesidig respekt och ingen diskriminering Externa kontakter Skydd av företagets tillgångar & hantering av företagets egendom Företagets utrustning och lokaler Immateriell egendom Intressekonflikter Konkurrens på lika villkor Förbud mot bedrägeri Hinder mot pengatvätt Förbud mot korruption samt hantering av gåvor och andra förmåner Donationer, sponsring och andra former av bidrag Skydd av konfidentiell information och data; hinder mot insideraffärer Protokoll och rapporter (dokumentation) Sekretess Dataskydd och datasäkerhet Insiderinformation Användning av mejl, internet och andra kommunikationsvägar Media och PR Slå larm Kontakter i samband med regelefterlevnad (11)

5 1. Tillämplighet De här etiska reglerna (Uppförandekoden) gäller globalt för hela Celesio- gruppen. När orden "Celesio", "företaget" eller "koncernen" används menas alltid samtliga bolag inom Celesio- gruppen. Varje företag i koncernen och dess nationella styrelse har det direkta ansvaret för tillämpningen av Uppförandekoden och de interna riktlinjerna. De etiska reglerna (denna Uppförandekod) ersätter inga lagar, bolagsordningar eller andra bestämmelser, stadgar eller liknande. Om de etiska reglerna strider mot lokal lagstiftning kan enskilda regler få modifieras, förutsatt att deras huvudsakliga innehåll och syfte inte ändras och att de godkänns skriftligen av Group Compliance Officer. 2. Grundläggande aspekter 2.1 Lagstiftningens krav Alla anställda inom Celesio måste följa de lagar och bestämmelser som gäller för vårt legala system samt hålla en hög etisk nivå enligt vår Uppförandekod när verksamheten bedrivs. 2.2 Engagemang för våra affärspartner Centralt för vår verksamhet är strävan efter att skapa ett mervärde för våra affärspartner. Celesio arbetar därför proaktivt och preventivt för att säkerställa att våra affärspartner får det stöd som behövs för att uppnå optimala resultat. Vi tillhandahåller våra tjänster på ett professionellt, vänligt och respektfullt sätt, vi behandlar våra affärspartners information konfidentiellt och vi reagerar korrekt och snabbt på alla klagomål. 2.3 Ansvar och föredöme Varje anställd har ansvar för Celesios rykte. Särskilt företagsledare måste alltid vara föredömen och främja en kultur på arbetsplatsen som präglas av förnuft och etik. Detta är en oavvislig del av ledarskapet. Varje ledare bär ansvar, inom det egna ansvarsområdet, att se till att ingen begår sådana brott mot våra etiska regler eller gällande lag som skulle kunna förebyggas med korrekt tillsyn. Att en ledare har delegerat uppgifter friskriver inte vederbörande från detta ansvar. 3. Företagets samhällsansvar Celesio är införstått med sitt samhällsansvar som företag. Detta är en del av vår tradition och vår 5 (11)

6 syn på affärsverksamheten och agerandet i kontakt med kunder, anställda, aktieägare och allmänhet. Celesio ser inte sig självt enbart som en partner till industri- och handelsföretag, utan också som en aktiv samhällsmedlem. 3.1 Mänskliga rättigheter Celesio anstränger sig för att tillämpa principerna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och respekterar mänskliga rättigheter inom koncernens inflytandesfär. Vi anstränger oss för att se till att Celesio inte är delaktigt i några brott mot mänskliga rättigheter. Vi fördömer alla former av slaveri och följer alla lagar mot barnarbete. 3.2 Produktsäkerhet Vi är försiktiga när vi hanterar produkter och utför tjänster för våra kunder. Vår affärsmässiga framgång bygger på långsiktiga relationer med våra kunder. Vi anstränger oss för att erbjuda dem produkter och tjänster som är säkra och av hög kvalitet. 3.3 Miljöskydd Celesio ser miljöskydd som en viktig aspekt av verksamheten. Vi skaffar alla miljötillstånd, godkännande och registreringar som krävs, vi håller dem uppdaterade och vi följer de anvisningar som ges beträffande drift och rapportering. Alla anställda förväntas stödja Celesio i arbetet för att skydda och bevara våra naturresurser. 3.4 Hälsa och säkerhet Celesio skapar säkra arbetsmiljöer och försöker efter bästa förmåga se till att arbetsprocesser, arbetsplatser och arbetsutrustning följer gällande lagar och interna riktlinjer för att upprätthålla hälsa och säkerhet i arbetet. Våra anställda får inte sprida, inneha eller använda olagliga eller obehöriga substanser inom Celesios lokaler/anläggningar, eller förtära alkohol eller andra lagliga substanser på ett sätt som kan påverka deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt. 3.5 Ömsesidig respekt och ingen diskriminering Vi tolererar ingen diskriminering eller mobbning, oavsett syftet, varken direkt eller indirekt, fysisk, psykisk eller verbal, eller i annan form. Alla anställda ska behandlas med samma respekt och värdighet och ges samma möjligheter att utvecklas personligen och karriärmässigt. Ömsesidig respekt är en central princip för vår företagskultur. Vi uppmuntrar därför våra anställda att stötta både varandra och utomstående. 6 (11)

7 3.6 Externa kontakter Vi har korrekta och juridiskt oklanderliga relationer till alla statliga beslutsfattare, politiska partier och intresseorganisationer, myndigheter, ideella föreningar och fackförbund. När vi har kontakt med dessa grupper uppträder vi alltid ärligt och öppet och vi följer alla tillämpliga lagar. Kontakter med statliga organ kan förekomma i den normala verksamheten (införskaffande av licenser eller övriga godkännanden, teckna avtal m.m.), vid politiskt lobbyarbete eller vid besvarande av frågor från myndigheter eller rättsliga organ eller andra förfrågningar (t.ex. utskottsförhör, utredningar, rättstvister och liknande). 4. Skydd av företagets tillgångar & hantering av företagets egendom 4.1 Företagets utrustning och lokaler Alla anställda är skyldiga att skydda företagets utrustning, egendom och lokaler mot förlust, stöld, skada och missbruk. Anställda får inte använda utrustning eller lokaler för personlig vinning (ekonomisk eller annan) utöver det som erhålls från Celesio som ersättning och förmåner i samband med anställningen. 4.2 Immateriell egendom Celesio inser värdet av immateriell egendom, exempelvis patent, mönster, varumärken, affärshemligheter och upphovsrättigheter, inklusive dataprogram. Celesio skyddar och försvarar sina egna immateriella rättigheter. Samtidigt måste andra rättigheter respekteras. Celesios anställda får inte göra intrång på andras immateriella rättigheter. 5. Intressekonflikter Alla anställda förväntas agera rättvist och lojalt mot företaget. Alla beslut som fattas i verksamhet ska ligga i linje med Celesios intressen; inte personliga intressen. Därför måste varje anställd ta eget ansvar och upprätthålla en tydlig åtskillnad mellan affärsverksamheten och privatlivet. Allmänt bör anställda undvika varje investering, aktivitet, samröre eller situation som står i strid med eller förefaller strida mot det egna fristående omdömet om vad som står i företagets intresse eller som kan leda till en situation där den anställdes personliga, familjerelaterade eller ekonomiska intressen strider mot företagets. Varje potentiell intressekonflikt ska rapporteras till närmaste chef. 7 (11)

8 6. Konkurrens på lika villkor Celesio tror på rättvis och fri konkurrens. Därför tillåts inga kontakter med konkurrenter som sker i syfte att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen, eller som får detta till följd. Anställda som kontaktas av konkurrenter, affärspartner eller tredje part i sådant syfte måste utan dröjsmål rapportera detta till företagets Compliance Officer. Om någon anställd känner osäkerhet ska råd inhämtas från företagets Compliance Officer. > Närmare detaljer återfinns i våra interna riktlinjer. 7. Förbud mot bedrägerier Celesio tolererar inga bedrägliga metoder, varken riktade mot företaget eller mot tredje part. Stöld, förskingring och motsvarande handlingar är strängt förbjudna. Beslut och åtgärder med ekonomiska följder måste anpassas till fyra ögon principen. > Närmare detaljer återfinns i våra interna riktlinjer. 8. Penningtvätt Celesio vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att pengatvätt sker inom företagets inflytandesfär. 9. Förbud mot korruption samt hantering av gåvor och andra förmåner Celesio och dess anställda tolererar inte korruption i någon form. Vårt arbete med affärspartner och potentiella affärspartner baseras på objektiva, begripliga kriterier, som kvalitet, service, pris och uthållighet samt på affärspartnerns pålitlighet och integritet. Det är därför inte tillåtet att ta emot eller ens efterfråga förmåner av något slag, som skulle påverka eller ge intryck av att påverka ett affärsbeslut. När affärsgåvor eller underhållning delas ut eller tas emot, sker detta på ett öppet sätt som överensstämmer med företagets regler, branschstandard och tillämplig lagstiftning. Varje utdelad eller mottagen förmån, som gåvor eller inbjudningar, måste överensstämma med gällande lag och får inte strida mot givarens eller mottagarens regler. Anställda vid Celesio måste informera sin chef om varje gåva (eller annan förmån) vars värde överstiger 10 euro (ca 85 kronor) som de erbjudits, oavsett vilken typ av gåva eller förmån det gäller. 8 (11)

9 Det är endast i undantagsfall tillåtet att ta emot gåvor, om dessa är tillfälliga eller av reklamtyp och har begränsat värde (mindre än 50 euro, ca 425 kronor). Kontanta gåvor (pengar) får aldrig förekomma. Inbjudningar till affärsmåltider eller liknande kan accepteras, om de ligger inom normalt godtagen affärspraxis och inte överstiger en rimlig kostnadsnivå. Förmåner som inte kan godtas måste avvisas och/eller returneras. Den standard vi tillämpar för våra affärspartner gäller också för oss själva, och vi respekterar våra affärspartners regler i den mån vi känner till dessa. Förmåner till anställda hos våra affärspartner ska ske på ett sätt så att avsikten inte kan missförstås. Vi ger därför inga förmåner som skulle kunna orsaka en intressekonflikt hos mottagaren, eller gåvor med ett avsevärt värde (mer än 50 euro, ca 425 kronor). Kontanta gåvor (pengar) får aldrig förekomma. Inbjudningar till affärsmåltider eller liknande kan ges, om de ligger inom normalt godtagen affärspraxis och inte överstiger en rimlig kostnadsnivå. Gåvor eller andra förmåner får inte ges till personer som arbetar åt eller företräder det allmänna (exempelvis stat, kommun, Landsting ). Många lagar innehåller stränga regler om affärsrelationer, avtalsförhandlingar och avtalsvillkor för statliga organ och deras tjänstemän. Alla anställda som bedriver affärer med ett statligt organ, myndighet eller tjänsteman måste känna till och följa dessa regler. > Närmare detaljer återfinns i våra interna riktlinjer. 10. Donationer, sponsring och andra former av bidrag Celesio är införstått med sitt ansvar i frågor som gäller utbildning, kultur och samhälle. Vi ger därför penningbidrag eller andra bidrag eller utför tjänster utan kostnad. Alla bidrag har en rimlig storlek, sker öppet och följer gällande lag. Inga bidrag får ges till en person eller en organisation om detta skulle kunna skada Celesios rykte. Bidragets tidpunkt, storlek och mottagare ska dokumenteras noggrant. Donationer får inte ges till enskilda, politiker, politiska partier eller deras närstående organisationer. Donationer i form av betalningar till privata konton får aldrig ske. > Närmare detaljer återfinns i våra interna riktlinjer. 9 (11)

10 11. Skydd av konfidentiell information och data; hinder mot insideraffärer 11.1 Protokoll och rapporter (dokumentation) All relevant information (dvs. information som har rättslig, skattemässig eller bokföringsmässig anknytning) ska dokumenteras och sparas. Dokumentationen måste vara fullständig, korrekt, noggrann, precis och begriplig samt i alla avseenden följa tillämplig lagstiftning. Anställda som hanterar ekonomiska ärenden eller redovisningsfrågor har ett särskilt ansvar Sekretess Information är en värdefull tillgång för ett företag. Celesio skyddar sin egen konfidentiella och företagsegna information, liksom sådan information som yppas av tredje part, exempelvis leverantörer, affärspartner och kunder. Konfidentiell information får inte yppas eller spridas inom eller utanför företaget utan vederbörlig behörighet. Sekretessen upprätthålls särskilt i fråga om interna frågor som inte har offentliggjorts. Hit hör exempelvis detaljer som gäller koncernens organisation och egendom, liksom frågor som gäller affärer, tillverkning, forskning och utveckling eller interna redovisningssiffror. Skyldigheten att upprätthålla sekretess gäller också efter den tidpunkt då en anställning upphört Dataskydd och datasäkerhet Vi är medvetna om att koncernens framgångar som helhet är beroende av såväl ett globalt nätverk med informationsvägar som pålitlig och säker hantering av data. En hög standard måste upprätthållas i fråga om datakvalitet, dataförvaltning och databegränsning. Personuppgifter ska bara insamlas, bearbetas eller användas i den utsträckning detta medges av lagen och/eller har medgetts av den berörda personen. Alla anställda ansvarar för att skydda sina behörighetskoder Insiderinformation Insiderinformation är sådan information som inte är allmänt känd och som skulle kunna påverka aktiekursen om den blev allmänt känd. Insiderinformation får inte användas på ett obehörigt sätt eller utan tillstånd yppas för personer utanför koncernen (t.ex. journalister, finansanalytiker, kunder, konsulter, familjemedlemmar eller vänner). Även inom koncernen får sådan information bara vidarebefordras om den mottagande parten behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter. Vidare måste den anställda hela tiden kontrollera att insiderinformation skyddas eller hålls inlåst så att inga obehöriga får tillgång till den. 10 (11)

11 12. Användning av mejl, internet och andra kommunikationsvägar Celesios informationstekniska resurser måste användas ansvarsfullt och i överensstämmelse såväl med dessa etiska regler som med gällande lagstiftning. 13. Media och PR För att allmänheten ska få tydlig och korrekt information ska all kommunikation med media hanteras av kommunikationsansvarig på koncernnivå, någon medlem av ledningsgruppen för koncernen eller en utsedd informatör. På "sociala medier" som Facebook, internet- forum och bloggar ska vårt företag, dess anställda, kunder, partner och produkter behandlas med respekt. > Närmare detaljer återfinns i våra interna riktlinjer. 14. Slå larm Celesio uppmanar sina anställda att öppet och direkt ta upp frågor som oroar dem. Alla anställda förväntas rapportera alla omständigheter som tyder på att något brott har skett mot lagen, dessa etiska regler eller våra interna riktlinjer. Alla sådana rapporter behandlas konfidentiellt. Den som lämnar en rapport gällande en kollega kommer att skyddas. Å andra sidan tolererar vi inte att denna möjlighet missbrukas. Alla anställda ska kontakta sin närmaste chef, sin lokala Compliance Officer, koncernens Compliance Officer eller det telefonnummer som är avsett för sådana frågor (extern Compliance officer). Denna externa Compliance officer är skyldig att skydda din anonymitet om du så begär. 15. Kontakter i samband med regel efterlevnad Om en anställd har frågor eller vill ge förslag som berör denna Uppförandekod eller vårt program för regel efterlevnad eller om tveksamhet råder huruvida en föreslagen åtgärd är laglig eller överensstämmer med Celesios kärnvärderingar, bör vederbörande rådfråga sin närmaste chef eller sin lokala Compliance Officer. 11 (11)

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare!

Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare! 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501 26 januari 2010 Uppförandekod Bästa medarbetare! En av de faktorer som kommer att hjälpa oss att nå målet

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer