KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct GB Rev: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3"

Transkript

1 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct GB Rev: 3

2 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram till koncernledningen - vårt dagliga arbete formar allmänhetens uppfattning och anseendet hos KAEFER. Det avgör vår framgång, inte bara som ett företag, men också som individer. Vårt hållbara tänkesätt, våra höga hälso- & säkerhets standarder, våra kunders tillfredsställelse och vår ekonomiska utveckling är alla direkta resultat av våra egna handlingar och det sätt på vilket vi utför dem. Vi är inte bara isolatorer, interiörinredare, ställningsbyggare, ingenjörer eller kontorsarbetare - vi är KAEFER ambassadörer över hela världen! Alla våra medarbetare över hela världen påverkar och formar KAEFER på lokal och global nivå. Resultatet: ett skickligt och globalt sammanlänkat företag som förbinder sig att fullfölja visionen "att eliminera energislöseriet" genom att leva upp till sitt uppdrag att erbjuda de mest professionella kompletta isoleringslösningarna till sina kunder varje dag. Därigenom har vi alla, naturligtvis, ett juridiskt och moraliskt ansvar för våra handlingar: att teckna avtal, bygga relationer med våra kunder och följa hälso- & säkerhetsriktlinjer är bara några aspekter av den dagliga verksamheten där olämpligt beteende inte bara sätter företaget, utan även den enskilde, i underläge. Kulturell mångfald inom gruppen innebär en rad olika rättsliga former och moraliska normer. Samtidigt är ett gemensamt åtagande viktigt för att överskrida gränserna för KAEFER i de enskilda länderna, efter vår förståelse av "gemensam anda - lokal mångfald". Det är de skäl som tvingar oss att införa KAEFER s uppförandekod. Det ska fungera som den underliggande koden för KAEFER-koncernen och alla dess anställda. På detta sätt strävar vi efter att erbjuda en professionell, hållbar och etisk modell för KAEFER s anställda att göra affärer över hela världen. Jag önskar dig massor av lycka i att följa vår kod.. Peter Hoedemaker Chairman KAEFERS FÖRETAGSETIK 2

3 1. Inledning och omfattning RIKTLINJER INTEGRITET UPPFÖRANDEKOD KAEFER står för välutbildade och motiverade medarbetare, teknisk kompetens, kvalitet, säkerhet, nytänkande och kundorientering. Denna företagsprofil uppstår genom det laglydiga och etiska beteendet hos alla våra medarbetare. Under sina affärstransaktioner har KAEFER många juridiska skyldigheter som måste uppfyllas. Detta leder inte bara till att ett antal skyldigheter skall uppfyllas inom en viss period, utan också nödvändiga kontroller, eftersom underlåtenhet i enlighet med bestämmelserna kan leda till betydande ekonomiska förluster och skador på KAEFER s rykte, samt orsaka konkurrensnackdelar. KAEFER s rykte är uppbyggt på agerandet och integriteten hos våra medarbetare. KAEFER s uppförandekod ska hjälpa alla anställda att garantera sig mot legala nackdelar och ansvarsfrågor, att organisera nödvändiga kontroller så effektivt som möjligt och för att optimera motivationen att stödja förbättringar i våra processer och rutiner. KAEFER s uppförandekod är ett brett ramverk och tar inte upp alla situationer där frågor om företagsetik kan uppstå, men bör fungera som en riktlinje för alla våra medarbetare världen över. KAEFER s Uppförandekod är en bindande intern standard som gäller för alla affärstransaktioner och verksamheter utifrån gällande lagar. Den gäller för alla individer och enheter som hör till KAEFER-gruppen, oavsett position eller plats. Alla våra ledare och medarbetare ansvarar för efterlevnaden av KAEFER s Uppförandekod. I händelse av att lokal lagstiftning, som gäller för en region, ett land eller företag, kräver mer än vad som anges i denna kod, måste den strängare ordningen eller lagstiftningen efterföljas. KAEFERS FÖRETAGSETIK 3

4 II. Ansvar för varje Kaefer-anställd RÄTTVISA TILLFÖRLITLIG SAMVERKAN SAMARBETE Alla KAEFER s anställda bidrar till en företagsmiljö som kännetecknas av rättvist samarbete. Tolerans och förtroendefullt samspel under dagtill-dag aktiviteter tillhör de grundläggande övertygelserna i bolaget. Utöver detta har varje anställd förbundit sig till ett ansvarsfullt beteende och integritet. Personlighet och värdighet för varje individ måste respekteras. Ömsesidig uppskattning är baserad på intern övertygelse och en vilja att delta. Det innebär också att problemen på arbetsplatsen kan diskuteras och lösningar kan sökas gemensamt. Först då kan en atmosfär som präglas av öppenhet, tolerans och rättvisa utvecklas. KAEFER s anställda ska bidra till en positiv atmosfär genom sitt beteende mot varandra. Möjligheten att lära känna och komma att respektera andra kulturer och mentaliteter under samarbetet är berikande och en värdefull kvalitet. När det gäller medarbetarnas beteende, representerar de också företaget och dess rykte utåt, och utövar ett inflytande på kulturen internt. Som ett resultat krävs ett rättvist och respektfullt beteende mot kunder, leverantörer och andra personer utanför bolaget i samband med en affärsrelation. Varje medarbetare ska vara medveten om de lagbestämmelser som gäller för hans eller hennes ansvarsområde, iaktta dessa och skall även överlämna respektive förordningar till andra. Dessutom ska bestämmelserna i anställningsavtalet och i de relevanta företagens interna regler följas. För att bevara KAEFER s rykte, bör denna KAEFER s Uppförandekod inte bara observeras under arbetstid, utan dess principer och innehåll bör också iakttas vid utanför arbetetaktiviteter som berör bolagets intressen, eller i situationer där de anställda ses som representanter för företaget. Det krävs att alla medarbetare också hjälper andra kollegor att följa reglerna, och att de samarbetar med företaget när det gäller tillämpningen av bestämmelserna. KAEFER s anseende och framgång kan endast garanteras genom en gemensam ansträngning i tillämpningen av dessa bestämmelser. KAEFERS FÖRETAGSETIK 4

5 III. Ansvar för KAEFER s ledning ETIK FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL VÄRDIGHET Vid genomförandet av etiska riktlinjer och den med nödvändighet associerade ledningens beteende bör ledningen stödja tolerans och rättvisa i arbetsmiljön. På detta sätt kan ledningens beteende bidra till att säkerställa att vederbörlig respekt tas till personlighet och värdighet för alla anställda. Genom en öppen attityd gentemot de anställda kan ledningen skapa arbetsro i vilken ett utbyte av idéer är möjlig. Inom ramen för sina skyldigheter kan förvaltningen förhindra oacceptabelt beteende. Ledningen måste agera som medlare i händelse av konfliktsituationer. Var och en av KAEFER s chef ska: > Föregå med gott exempel i överensstämmelse med KAEFER s Uppförandekod och tillämpliga lagar > Främja efterlevnaden genom att etablera en miljö där kränkningar tas på allvar > Uppmuntra hans/hennes anställda att tala öppet om sina problem så kommer dessa att behandlas på ett effektivt sätt > Se till att åtgärder enligt affärsresultat inte äventyrar efterlevnaden av KAEFER s uppförandekod. KAEFERS FÖRETAGSETIK 5

6 IV. Beteende gentemot tredje man KRITERIER GÅVOR 1. Kontakter med leverantörer, kunder och andra affärspartners. ÖPPENHET Leverantörer ska identifieras och anlitas enbart på kriterierna pris, kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Varken personliga relationer eller beviljande av material eller icke-materiella förmåner kan tillåtas att få påverka sådana beslut. Privata företag och finansiella transaktioner i strid med KAEFER s intressen eller som kan påverka besluten för de anställda och deras verksamhet på uppdrag av KAEFER måste avstås ifrån. Särskilt följande bestämmelser om gåvor, inbjudningar till måltider och organiserade evenemang, etc. måste observeras: 1.1 KAEFER s anställda får inte ta emot några gåvor, presenter, tjänster eller förmåner av något slag på grund av sin ställning, från någon person eller enhet som kan påverka deras objektivitet eller har något inflytande i en kommersiell, yrkesmässig eller administrativ relation. Dessutom får KAEFER s anställda inte direkt eller indirekt erbjuda gåvor, tjänster eller andra förmåner till kunder, leverantörer eller andra personer eller enheter som har eller kan ha förbindelser av något slag med företaget, i syfte att ha en olaglig påverkan på sådana relationer. Vid tillämpningen av KAEFER s Uppförandekod skall gåvor, presenter eller förmåner tillåtas om de uppfyller följande villkor: > Om de tillåts enligt lokal lagstiftning och etiska principer i sina respektive kulturer; > Om de inte strider mot de värden om etik och öppenhet som antagits av KAEFER; > Om de inte skadar företagets rykte, och > Om de levereras eller tas emot med stöd av en allmänt accepterad affärspraxis eller social sed eller består av föremål eller förmåner med ett symboliskt eller ekonomiskt obetydligt värde. Alla gåvor eller förmåner som erbjuds till eller tas emot av KAEFER s anställda som inte uppfyller de krav som ställs i denna KAEFER Uppförandekod och därför inte är tillåtna skall avvisas eller returneras, förutsatt att detta inte kommer att allvarligt kränka den person eller de juridiska personer som erbjuder dem, i vilket fall avdelningschefen skall underrättas. KAEFERS FÖRETAGSETIK 6

7 IV. Beteende gentemot tredje man INBJUDNINGAR GODKÄNNANDE PERSONLIGA FÖRDELAR 1.2 Som gäst hos affärspartners, får anställda bara acceptera inbjudningar till evenemang eller affärsmåltider om inbjudan har skickats frivilligt, om inbjudan tjänar ett berättigat affärssyfte och om den är organiserad inom ramen för sedvanligt samarbete (t.ex. en lunch under ett seminarium eller ett möte, en mottagning vid slutet av en händelse eller en kvällsmåltid i samband med händelser som varat flera dagar). Anställda måste informera sina överordnade om hur ofta och anledningen till måltider eller arrangemang som betalas av affärspartners och måste ha dessa godkända. 1.3 Deltagande i idrottsevenemang eller besök på idrottsevenemang, utställningar och andra arrangemang som gäst hos en och samma affärspartner är som regel bara tillåtet två gånger per år. 1.4 Om KAEFER s anställda får varor eller tjänster från leverantörer eller kunder för privat bruk, är det marknadspriset som skall betalas och betalningen ska dokumenteras. 1.5Det är inte tillåtet att begära eller ta emot lån eller andra finansiella tjänster i någon form från leverantörer eller kunder för sin egen personliga fördel.. KAEFERS FÖRETAGSETIK 7

8 IV. Beteende gentemot tredje man SPONSRING AFFÄRSHEMLIGHETER EGENDOM 1.6 Leverantörer och kunder får inte agera som sponsorer för affärspartners kan endast erhållas medelst källor som är både lagliga personliga evenemang och festligheter som födelsedagsfirande, och etiskt försvarbara, t.ex. via pressen, internet, allmänt tillgängliga pensionsfest för anställd etc. En anställd får varken begära eller ta databaser, filialer eller branschtidningar eller andra icke-hemliga emot stöd av leverantörer för välgörenhetsarrangemang eller för källor. Information om marknader, leverantörer, kunder och andra liknande ändamål, antingen i hans eller hennes eget namn eller i affärspartners kan endast begäras eller godtas om det är lagligt att namnet på företaget, om det inte har godkänts av ansvarig lokal acceptera och använda denna information. Inga försök skall göras ledning. I annat fall finns risken att, i valet av leverantörer, andra med hjälp av olagliga eller oetiska metoder såsom stöld, mutor, kriterier än pris, kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet också har spelat spioneri eller brott mot sekretessavtal, att förvärva affärshemligheter en roll, inte kan uteslutas. eller annan konfidentiell eller skyddad information av en underleverantör, kund eller annan affärspartner. Vid insamlandet av 1.7 KAEFER respekterar rättigheter och egendom hos tredje part. information om marknader, leverantörer, kunder och andra Information om marknader, leverantörer, kunder och andra affärspartners ska KAEFER s anställda alltid identifiera sig som sådana. KAEFER respekterar rättigheter och egendom hos tredje part. KAEFERS FÖRETAGSETIK 8

9 IV. Beteende gentemot tredje man BROTT ANTI-KORRUPTION LAGAR 2. Relationer med myndigheter och mellanhavanden med regeringar och kunder 2.1 Betalningar, lån eller andra värdesaker som beviljats av KAEFER, dotterbolag till KAEFER eller deras anställda, till tjänstemän eller statsförvaltningens anställda i syfte att erhålla order eller förmåner för KAEFER, dess dotterbolag eller andra personer, är inte tillåtet. 2.2 KAEFER står mot korruption i alla former och iakttar korruptionsbekämpande lagar som antagits av respektive länder, regioner och allmänt accepterade internationella konventioner. KAEFER förbjuder betalningar till medlemmar i regeringar, tjänstemän, eller politiska organ i utbyte mot order eller andra förmåner för KAEFER eller dess anställda. KAEFER tillåter inte någon medarbetare att hänge sig på något sätt i en handling eller aktivitet för sig själv eller för företaget som kränker lagar mot korruption. 2.3 Konsekvenserna av brott mot dessa lagar för KAEFER och de personer som deltar i sådana kränkningar kan vara mycket stora, även utvidgas till böter eller fängelsestraff. För frågor som rör tillämpningen av gällande lagar i ens eget ansvarsområde, bör anställda kontakta Corporate Legal & Insurance eller mejla till KAEFERS FÖRETAGSETIK 9

10 IV. Beteende gentemot tredje man INTRESSEN REPRESENTATION INITIATIV 3. Bisysslor Utan uttryckligt medgivande från KAEFER s ledning får anställda inte delta i styrelsen, tillsynsorganet eller rådgivande styrelse i ett annat företag. Anställda får inte utföra regelbundna bisysslor som strider mot berättigade intressen i bolaget eller som kan försämra deras arbetsprestationer åt KAEFER. Utöver detta får medarbetarna inte engagera sig på uppdrag av samarbetspartners eller konkurrenter utan att dessförinnan få uttryckligt samtycke av den lokala ledningen. Arbetstagarinflytande i icke-vinstdrivande organisationer, t.ex. i samhället eller i medborgarinitiativ, är tillåtet och anses önskvärt av KAEFER. Sådant deltagande får dock inte stå i strid med KAEFER s berättigade intressen. Begränsningar gäller om den anställde framstår som en representant för KAEFER eller betraktas som sådan. Med tanke på deras ställning och deras kompetensområden inom företaget, är befattningshavare föremål för större begränsningar här än anställda. 4. Intressekonflikter KAEFER s anställda har en skyldighet att undvika personlig eller yrkesmässig verksamhet som skapar intryck av intressekonflikt - detta inträffar när en individs privata intressen på något sätt inkräktar på deras ansvar hos KAEFER. KAEFERS FÖRETAGSETIK 10

11 V. Interna Kontroller DATASKYDD SKYDD EFTERLEVNAD 1. Skydd av företagets egendom/sekretess Anställda är skyldiga att skydda företagets egendom från förlust, stöld och missbruk. Anställda måste upprätthålla strikt sekretess med avseende på alla handels-och affärshemligheter, både under deras arbete och efter slutet av arbetsförhållandet. Alla bestämmelser om skydd, även uppgifter om företag, interna regler, måste beaktas. 2. System för intern kontroll/dokument KAEFER använder interna kontrollsystem för att säkerställa att lagen följs och interna regler för att skydda företagets egendom, för att förhindra missbruk, samt att bidra till att omhändertagande och transaktioner endast genomförts i företagets namn med lämpligt tillstånd. Anställda måste se till att alla affärstransaktioner omsorgsfullt dokumenteras fullt ut. Företagsutgifter måste åtföljas av noggrann och snabb fakturering. Affärsdokument är KAEFER s exklusiva egendom och måste beredas och förvaras i enlighet med företagets bestämmelser. KAEFERS FÖRETAGSETIK 11

12 VI. Efterlevnad av KAEFER s Uppförandekod av anställda och leverantörer MEDVETENHET RELATIONER 1. Efterlevnad Brott mot KAEFER s Uppförandekod eller andra av KAEFER s förordningar eller riktlinjer kan leda till disciplinära åtgärder, uppsägning av anställningsförhållandet och att ytterligare rättsliga åtgärder tas. Det åligger varje medlem av ledningen vid KAEFER att säkerställa att alla medarbetare är medvetna om dessa regler och följa bestämmelserna i dessa. Personal som inte uppfyller dessa krav måste också i detta fall räkna med disciplinära åtgärder och rättsliga konsekvenser. 2. Leverantörer. KAEFER stöder och uppmuntrar sina leverantörer att införa och genomföra jämförbara principer i sina egna bolag. KAEFER förväntar sig av sina leverantörer att de tillämpar dessa principer som grund för ömsesidiga relationer. KAEFER anser att detta är en mycket god grund för en varaktig affärsrelation. 3. Frågor om KAEFER s Uppförandekod. IVid osäkerhet eller frågor om korrekt beteende i enlighet med dessa direktiv, bör anställda ta upp frågan med sina överordnade eller med deras personalavdelning. Skulle det misslyckas att komma till klarhet kan anställda kontakta (där frågan kommer, om så önskas, att behandlas konfidentiellt). KAEFERS FÖRETAGSETIK 12

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Wihlborgs affärsetik

Wihlborgs affärsetik Wihlborgs affärsetik En stor del av vår framgång beror på våra långsiktiga relationer och vårt arbetssätt. Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; kunskap, ärlighet, handlingskraft

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING 1(6) INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INNEHÅLL 1 DEFINITIONER 2 BAKGRUND OCH SYFTE 3 TILLÄMPLIGHET 4 GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER 4.1 Godkännande av förmån 4.2 Förmånens karaktär

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Förbindelse avseende affärsetik leverantör. Etikavtal

Förbindelse avseende affärsetik leverantör. Etikavtal Etikavtal Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- anläggnings och bostadsutvecklingsföretag med 6 100 anställda och en omsättning på 18 miljarder NKR (2011). Våra värderingar är profesjonell, redelig,

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct)

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) Professionella och senior associerade konsultmedlemmar ska följa förhållningsreglerna Grundval Foodservice Consultants Society International (FSCI) eftersträvar att

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer