Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1

2 30 Fjärrkyla 22 Innehåll Vd-ord Hållbarhet Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation Intressenter & Intervjuer 45 GRI-index 48 Bestyrkanderapport 20Intressentdialog 6 36 Elnät Gas Entreprenad 2 & Energitjänster Medarbetaren Elhandel Våra erbjudanden Tidslinje En hållbar resa 39 Fiber 3

3 Hållbarhet En del av vår affärsidé Under har den här förändringsresan intensifierats Resultatmässigt blev ett bra år för Kraftringen, pre- och i maj trädde vår nya organisation i kraft. Bland annat cis som året innan. Trots omstrukturering och två kostsam- inrättades en ny enhet, strategisk verksamhetsutveck- ma stormar så håller vi budgeten. Det vi ser är en ökad kost- ling, med ansvar för att driva bland annat organisationens nadsmedvetenhet internt vilket skapar förutsättningar för omvärldsbevakning och hållbarhetsfrågor. Nästa stora en god ekonomi. Ett gott resultat skapar också handlings- milstolpe skedde i november när vi gick från ett femtontal utrymme för fortsatta investeringar och reinvesteringar lokala varumärken för att tillsammans bli Kraftringen. som gagnar såväl våra kunder som utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett år i förändringens tecken, så skulle man kunna sammanfatta Kraftringens verksamhetsår. Kraftringen påbörjade under 2012 en omfattande förändringsresa som bland annat inneburit att vi aktivt tagit in hållbarhetsfrågan i vår kärnverksamhet. I vår nya vision och affärsidé står hållbarhet i fokus och för oss handlar det om att ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid och den värld vi lämnar efter oss. har också varit ett år där vi på många sätt tagit nya steg i vår strävan mot utvecklingen av det hållbara samhället. Vår nya biokraftvärmeanläggning i Örtofta står klar för driftsättning i början av 2014 och viktiga samarbeten kring hållbara energilösningar har startats upp kring bland annat Region Skåne, ESS, Brunnshög och MAX IV. Samtidigt har vi också utsatts för prövningar i samband med de två kraftiga stormar som drabbade våra nätområden under oktober och december. Prövningar som sätter fokus på frågor som tillgänglighet och leveranssäkerhet även detta stora utmaningar! Nästa steg på vår resa handlar till stor del om att konkretisera och tydliggöra visionen och de mål som satts upp för Som kommunägt energibolag är vårt ledord affärsmässig samhällsnytta där vi med hänsyn till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar ska säkerställa att kommuninvånarna har så god tillgång till energi som möjligt. I detta behöver vi vidareutveckla samarbetena med våra ägarkommuner och visa på den betydelse vi har som aktör i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det finns också en utmaning i att öka medvetenheten allmänt om vad branschen gör genom att öka vår synlighet. Under har vi från flera håll fått uppmärksamhet för vårt arbete och hållbarhetsfokus. Vi har bland annat deltagit som föredragshållare i sammanhang som Energy Sum- verksamheten. För att göra detta har vi som ett första steg mit och StrategiTorget Energi där jag som Kraftringens brutit ner den långsiktiga affärsplanen till verksamhets- koncernchef fick den mycket hedrande utmärkelsen Influ- planer för varje enskilt affärsområde och stabsenhet för encer of the year. Vår resa innebär till stor del att gå från det kommande året. Detta bryts i sin tur ner på avdelnings- en leverantör av infrastruktur till en viktig aktör i samhälls- nivå och därefter ända ner till individuella handlingsplaner utvecklingen. Det är också den trend vi ser att branschens för den enskilde medarbetaren. intressenter förväntar sig. I detta är synligheten och delaktighet i olika branschsammanhang en viktig del. De tre koncernövergripande affärsmålen som satts upp för verksamheten gäller motiverade medarbetare (MMI), nöjda Våra huvudutmaningar framöver består till stor del i att kunder (NKI) och ett stabilt kassaflöde. Vi har kommit en bit fortsätta det arbete som påbörjats och om att gå från ord på vägen men fortfarande återstår mycket arbete. Delak- till handling. En viktig del i detta är såklart driftsättningen tighet bland medarbetarna har varit ett ledord genom hela av Örtoftaverket, men också att fortsätta målnedbryt- vår förändringsresa. Samtidigt innebär förändringar alltid ningen och ytterligare konkretisera vårt uppdrag. Vi har en påfrestning vilket gjort att vi ser en nedgång med några alla förväntningar, stora som små, men det viktigaste under procentenheter i den senaste MMI-undersökningen kommer att vara att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och vår resa mot det hållbara samhället. I årets hållbarhetsredovisning har vi genomfört en rad intervjuer med några av våra nyckelintressenter som ett led i att utveckla vår intressentdialog. Det är bara genom dialog som vi kan få bekräftelse på att vi faktiskt är på rätt väg. Inför varumärkesbytet i november satte vi som mål att 95 % av våra kunder skulle känna till Kraftringen och vårt 4 hållbarhetskoncept i början av Att hela 93 % gjorde det i december visar att vi är en god bit på väg! Lund, mars 2014 Sylvia Michel, vd och koncernchef 5

4 Med 2021 i sikte En hållbar resa 1983 Varmvatten från reningsverket i Lund, och sedan även i Eslöv, börjar användas till fjärrvärmeproduktion 1985 Sveriges första geotermianläggning för fjärrvärmeproduktion invigs i Lund 1985 Fjärrvärme i Eslöv 1995 Kraftvärmeanläggning eldad med returträ tas 2011 Byggnationen av Örtoftaverket får klartecken i miljööverdomstolen Genom samarbete mellan Kraftringen, LTH, Lunds kommun och Solar Region Skåne, lanseras en solpotentialkarta för Lund som visar var det är lämpligast att installera solceller (maj) i drift i Lomma Brunnshögskontraktet undertecknas mellan Kraftringen, Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk och VA Syd (september) Stormarna Sven och Simone slår hårt mot Kraftringens nätområden (nov-dec) Klart att ESS ska leverera spillvärme till Kraftringens fjärrvärmenät (december) Sju varumärken blir ett. Hej Kraftringen! (november) 2015 Första leveransen av spillvärme från MAX IV till Kraftringens fjärrvärmenät 2019 ESS-anläggningen tas i bruk och kan börja leverera spillvärme till Kraftringens fjärrvärmenät 2014 Örtoftaverket invigs Kraftringens nya vision Införande av nordisk Energi för framtida slutkundsmarknad påbörjas generationer siktar hit! Lunds fjärrvärmenät tas i drift Elektriciteten gör sitt intåg i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma när elverken tas i bruk 1995 En ny gastankstation invigs i Lund och stadsbussarna börjar tanka fordonsgas istället för diesel 2006 Ett nytt biobränsleeldat värmeverk invigs i Klippan Ny vision och affärsidé Kraftringen tar belysningsuppdrag för Helsingborgs stad och etablerar kontor i Helsingborg (juni) 2012 Avsiktsförklaring tecknas mellan Region Skåne och Kraftringen avseende fossilbränslefria energilösningar för regional tillväxt och en hållbar utveckling Kraftringen börjar leverera värme och kyla till MAX IV (september) Kraftringen utformar belysningen på konsthallstorget i Malmö (december) Provdrift av Örtoftaverket påbörjas (november) 2015 Första etappen i den hållbara stadsdelen Brunnshög byggs med fokus på bl.a. nya innovativa energilösningar 2015 Via en ny ledning kopplas fjärrvärmenätet i Lund-Lomma-Eslöv samman med fjärrvärmenätet i Helsingborg och Landskrona

5 Intressenter Kraftringens verksamhet innebär många kontakter med olika grupper runt om i samhället. Som ett led i att utveckla dialogen med dessa grupper har vi genomfört en rad intervjuer för att höra vad våra intressenter tycker och tänker. Det är bara genom dialog som vi kan få bekräftelse på att vi faktiskt är på rätt väg på vår resa mot ett hållbart samhälle. Samarbete för hållbara bränslen Örtoftaverket är Kraftringens största satsning någonsin och ett nyckelprojekt för vårt arbete med att skapa hållbar energi och tillväxt. När anläggningen är i full drift, våren 2014, kommer den att stå för cirka hälften av Kraftringens årliga fjärrvärmeproduktion och även bidra med elproduktion motsvarande hela behovet i Eslövs kommun. Forskning och hållbar stadsutveckling på Brunnshög På området Brunnshög i nordöstra Lund pågår byggnationen av de två forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Runt om dessa planeras samtidigt för en ny stadsdel Lund Brunnshög som ska vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande och ett utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. Ett stort antal aktörer, däribland Kraftringen och ett antal byggbolag, medverkar för att uppnå stadsdelens mål. I Örtoftaverket förbränns toppar, grenar och andra trädrester i en panna anpassad för trä- och skogsbränsle. Även torv samt returträ som till exempel rivningsvirke kommer att vara en del av bränslemixen. För att driva en anläggning av Örtoftaverkets storlek är ett bra samarbete med bränsleleverantörer, varav en är Södra, avgörande. Det handlar om att ha långsiktiga affärsrelationer och att säkra hållbara bränsletillgångar. För oss på Södra är det viktigt med en långsiktig affärsrelation till våra kunder eftersom uttag av skogsbränsle för energiproduktion är ett långsiktigt arbete. Långt innan Örtoftaverket tagits i drift var vi tillsammans med Kraftringen ute och tittade på och diskuterade bränsletillverkningen. Det visar på en proaktivitet och ett intresse för hållbart skogs- och torvbruk som är viktigt för oss på Södra. Energibranschen har en viktig roll när det gäller att ersätta fossila bränslen med förnybara och det finns en stor potential att ersätta mer än vad som gjorts hittills. Som en större aktör har också Kraftringen både möjligheter och ansvar att driva hållbarhetsfrågan. Ett önskemål framöver hade varit att kunna sluta cirkeln att kunna återföra askan från Örtoftaverket till skogsbruket. Det skulle vara ytterligare ett steg mot hållbarhet och en utveckling vi gärna driver tillsammans med Kraftringen. Per Hermansson, försäljningsansvarig, Södra Sverige sitter på en enorm råvarutillgång i och med skogen och att kunna få avsättning även för biprodukter som grenar, toppar, sågspån och bark är en viktig del för att minska resursslöseriet. Tidigare har mycket sålts till Danmark, men i och med anläggningar som Örtoftaverket kan vi nu få avsättning på närmare håll. Kjell Gustafsson, miljöansvarig, Södra Hållbarhetsperspektivet är ju så mycket mer än det rent fysiska man ska trivas och må bra. Det ska även fungera ur ekonomiska aspekter vi ska kunna leverera ett prisvärt boende: både den första prislappen och under den fortsatta boendetiden. Det innebär ju att driftskostnaderna ska vara så låga som möjligt och där kommer Kraftringen in i bilden också! Helst skulle man ju vilja slippa betala för energin. Gunilla Hansson, projektutvecklare, PEAB Bostad AB Med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och med inriktningen att utveckla energilösningar som leder utvecklingen av det hållbara samhället utgör Kraftringen en viktig aktör för att de högt ställda mål som satts för Brunnshögsområdet ska uppnås. För att gemensamt kunna bidra till att skapa en hållbar stadsdel har Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, VA SYD och Kraftringen tillsammans formulerat Brunnshögskontraktet som undertecknades i september. Samarbetet handlar om exempelvis uppvärmning med hjälp av spillvärme, lokal elproduktion, väl utbyggd återvinning, hållbara dagvattenlösningar, och att området ska vara en testbädd där nya innovativa lösningar lyfts fram. Kraftringen har idag avtal med MAX IV om att ta hand om spillvärmen från anläggningen, samt att leverera kyla. Kraftringen kommer även vara delaktig i arbetet med att ta fram ESS klimatneutrala energilösning. Genom att ta tillvara på spillvärmen och skicka ut den i fjärrvärmenätet får boende i Lund, Lomma och Eslöv återvunnen värme istället för att resurserna skulle gått till spillo. När vi som förberedelse för projektering av MAX IV-anläggningen besökte några liknande, befintliga anläggningar runt om i världen var bilden alltid densamma. Överskottsvärmen från acceleratorerna sågs inte som en tillgång utan som ett enskilt problem som löstes genom användande av mera energi i kylmaskiner och värmeväxlare där hela energiöverskottet sedan gick till spillo antingen i luften i form av stora dimmoln runt anläggningen eller i närliggande vattendrag, detta samtidigt som lokalerna värmdes upp med el eller gas. MAX IV i Lund blir nu den första stora forskningsanläggningen i världen med att integrera de båda systemen, det vill säga att spillvärmen från anläggningen nyttjas till uppvärmning av de egna lokalerna men också i fjärrvärmesystemet. Nyckeln till detta är ett samarbete mellan Lunds universitet och Kraftringen, två aktörer med en gemensam ambition att ha ett systemperspektiv vid utvecklandet av hållbara lösningar. Återvinningsgraden som blir mycket hög utgör det sista steget i det unika MAX IV-konceptet där acceleratorerna byggs enligt en världsunik design framtagen i Lund som gör att anläggningen använder endast ca 40 % av den energi motsvarande anläggning i äldre teknik skulle behöva. Samtidigt som samarbete är nyckeln till lösningen så innebär det också en utmaning. Tre världar ska mötas forskarvärlden, energibranschen och byggbranschen alla med sina kulturer och intressen. Lars Lavesson, projektdirektör, MAX IV-laboratoriet Hållbarhetsperspektivet är ju så mycket mer än det rent fysiska man ska trivas och må bra

6 Energi från en oändlig källa Den instrålning solen har på jorden under bara en timme är mer än tillräckligt för att täcka hela världens energibehov under ett helt år. Genom att utnyttja denna näst intill oändliga energikälla kan vi med relativt små medel få förnybar energi som bidrar till att möta framtidens energibehov. På Kraftringen erbjuder vi sedan nyckelfärdiga solcellspaket i fyra storlekar (3,0 7,5 kw) där vi hjälper våra kunder hela vägen från bygglov till installation och inkoppling. För större anläggningar gör vi även kundanpassade lösningar. Under togs även en så kallad solpotentialkarta fram för Lunds stad som visar på vilka tak det är lämpligt att installera solceller. Projektet var ett samarbete mellan flera aktörer, däribland Kraftringen och LTH, och tanken är att kartan ska vara ett enkelt hjälpmedel för exempelvis fastighetsägare som är intresserade av att installera solceller. Vi installerade solceller hösten efter att min son vunnit en anläggning i Kraftringens solcellstävling. Fördelarna med egen förnybar elproduktion för privatpersoner är förstås att det sparar såväl pengar som jordens resurser. Det gör också allmänheten mer engagerad vilket i sin tur stimulerar teknikutvecklingen. Från energibranschens sida tror jag att det i framtiden blir viktigt att göra det enklare för privatpersoner att sälja överskottselen från sina solcellsanläggningar till energibolagen. Annars riskerar det att bli ett slöseri på resurser om överskottselen inte utnyttjas. För att fler ska välja att satsa på solceller tror jag också att tekniken behöver bli billigare. Även om priserna har gått ner så är det fortfarande en stor investering. Bo Larsson, solcellskund hos Kraftringen Värdefullt arbete och nya perspektiv med exjobbare på företaget Det är omöjligt att internt inneha all kunskap därför är det så viktigt att ha utbyten och samarbeten med andra organisationer och verksamheter. Under tog Kraftringen emot tio studenter från Lunds universitet som genomförde sina examensarbeten i organisationen. Ett sätt att knyta viktiga kontakter med universitetet och få nya innovativa idéer. Två av studenterna var Alma Hess och Sara Kralmark som fick två stipendier för sitt examensarbete om värmedrivna vitvaror. För oss som civilingenjörer i ekosystemteknik med inriktning mot energisystem har kopplingen till energibranschen och miljöfrågor alltid varit väldigt tydlig. Därför föll det sig också naturligt att vi gjorde vårt examensarbete på ett energibolag. För ett företag med framtidsfokus är det jätteviktigt att ta in examensarbetare Energibranschen står just nu inför en generationsväxling som innebär nya visioner och ett mycket större fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Regionalt samarbete för ett hållbart Skåne Region Skåne satsar offensivt på att bli en klimatneutral region fram till Som ett led i detta tecknades i september 2012 en avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Kraftringen i syftet att nå miljömålet om en fossilbränslefri verksamhet. Avsiktsförklaringen blev den första i sitt slag i Sverige och innebär ett samarbete med fokus på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Under har parterna arbetat vidare kring att tillsammans finna hållbara affärskoncept. Avsiktförklaringen mellan Kraftringen och Region Skåne har fått mycket uppmärksamhet och samarbetet har ett viktigt värde för båda parter. För oss var det också väldigt positivt att det var Kraftringen som tog initiativet till ett samarbete och lyhördheten gentemot våra målsättningar var en viktig framgångsfaktor. En första utmaning som vi har framför oss nu är ett projekt kring kvinnokliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Här handlar det mycket om att vi gemensamt måste tänka utanför boxen och komma med nya innovativa energilösningar. Det går inte att klara morgondagens utmaningar genom att lappa och laga i gamla strukturer och lösningar utan vi måste tänka utanför det traditionella. Jag tror att energibolagen generellt behöver utveckla sitt koncept framöver och göra mer än att bara producera och leverera energi. Man behöver hitta koncept där man i samarbetsform kan tillhandahålla någonting som skapar mervärde utifrån ett helhetsperspektiv på energilösningar som inte andra kan något den här avsiktförklaringen är ett bra exempel på. Stig Persson, chef miljöledningsenheten, Region Skåne En viktig utmaning för Kraftringen och andra energibolag är att lyfta sina produkter ur ett hållbarhets- och systemperspektiv och även att i större utsträckning öppna upp för samarbeten med andra branscher och organisationer. För ett företag med framtidsfokus är det jätteviktigt att ta in examensarbetare som kan lyfta nya idéer och inte minst se verksamheten från ett utanförperspektiv. Att få in engagerade människor i verksamheten som dessutom kan lägga all sin tid på att fokusera på ett specifikt område är mycket värt. Vi är glada över att ha fått göra vårt examensarbete på Kraftringen. Att sitta på plats på kontoret och bli integrerad i verksamheten har varit viktigt för oss och det har varit roligt att vi fått så mycket uppmärksamhet och uppskattning för vårt arbete. Då känns det att man gjort något värdefullt för företaget! Alma Hess och Sara Kralmark, examensarbetare Kraftringen 12 13

7 I stormarnas spår I slutet av oktober slog stormen Simone till mot Kraftringens nätområden med drygt strömavbrott som följd. Knappt fem veckor senare var det dags igen. Den här gången i form av stormen Sven som genom sin ihållighet ledde till drygt strömavbrott. Att drabbas av en storstörning är alltid en prövning för montörer, driftpersonal, kundservice och inte minst för alla avbrottsdrabbade kunder. Men det kan också vara en möjlighet, något som bygger relationer, skapar engagemang och utgör en viktig grund för nya erfarenheter och förbättringar. Man fick känslan av att man inte var bortglömd. Redan innan Simone hade vi börjat förbereda en övning för att testa våra rutiner inför en storstörning. Nu hann vi aldrig genomföra detta, men det gjorde att vi var lite mer förberedda än vad vi kanske annars skulle varit. Det som verkligen syns vid den här typen av störningar är att så många medarbetare har ett exceptionellt stort hjärta när det gäller verksamheten och våra kunder. Alla ställer upp och vill hjälpa till. Även våra kunder har för det mesta stor förståelse för störningarna trots att det är jättejobbigt att drabbas av långa avbrott. Från Simone och Sven tar vi med oss en lista med åtgärder att genomföra till nästa gång. Övning ger färdighet och nu återstår att samla ihop och skapa rutiner utifrån detta. Jonas Andréen, elnätschef Det värsta vid den här typen av störningar är att inte kunna ge något besked till kunderna när strömmen kommer tillbaka. Att inte kunna hjälpa till är frustrerande. Under Simone var det längesedan vi senast hade en storstörning och med en ny organisation var det många rutiner som inte fungerade. Under stormen Sven märktes en enorm skillnad i rutinerna. Internkommunikationen fungerade mycket bättre vilket gjorde att vi kunde ge riktiga svar till kunderna. Det kändes proffsigt! Den största frustrationen hos kunderna är oftast inte strömlösheten i sig, utan att inte kunna få ett svar på när strömmen är tillbaka. Jeanette Ekvall, sektionschef Kundservice Vi var utan ström fem dagar under stormen Simone och två dagar under Sven, men eftersom vi har elverk och vedspisar, så klarar vi oss utan elektricitet en tid. Det var värre under stormen Gudrun 2005, då var vi utan ström i tre veckor. Informationen på Kraftringens hemsida fungerade jättebra. Vi fick reda på hur långt arbetet kommit och hur prognosen framåt såg ut. Vi blev till och med uppringda av Kraftringen som berättade att de skulle komma dagen efter, och vad de skulle fixa först. Man fick känslan av att man inte var bortglömd! Felavhjälpningen kunde gjorts lite snabbare, men det var mycket högspänningsledningar som det var fel på och som behövde fixas innan lågspänningsledningarna. En viktig åtgärd från Kraftringens sida skulle vara att gräva ner nätet för att göra det mindre väderkänsligt. Det hade löst många problem både för dem och för oss! Kenni Lidhall, nätkund Blekinge Stormarna de senaste åren jämförelser Storm Sven Simone Berit Per Gudrun Maximal vindstyrka, m/s Antal elavbrott > 3min < 12 tim Antal elavbrott > 12 tim < 24 tim Antal elavbrott > 24 tim Längsta elavbrott, dygn Avbrottsersättning, mnkr , Återställningskostnad, mnkr 6 7 2, Andel oisolerad luftledning, % Andel häng- och jordkabel, %

8 Medarbetaren Attraktiv arbetsgivare På Kraftringen arbetar vi aktivt för en hållbar utveckling i allt vi gör och det omfattar också hur vi ser på våra medarbetare. Som medarbetare har man stort utrymme att påverka sitt arbete, lägga fram sina idéer och genomföra förändringar. Karriär för oss betyder att det ska finnas möjligheter att klättra uppåt, fördjupa sin kompetens samt att kunna öka sin bredd genom att byta mellan olika arbetsuppgifter. Vi tror på att engagemang och motivation hos våra medarbetare skapas när var och en känner att deras arbetsinsats utgör en viktig del i koncernens framtid. För att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och identifiera förbättringsområden inom företaget, genomförs varje år så kallat Motiverat Medarbetarindex (MMI). Det innebär att vi mäter våra medarbetares motivation och våra chefers ledarskap för att få återkoppling på hur attraktiva vi är som arbetsgivare. Det totala resultatet för blev 69 % att jämföra med resultatet från den förra mätningen 2012 som var 72 %. De årliga utvecklingssamtalen och uppföljningssamtalen utgör också en viktig beståndsdel i kommunikationen mellan chef och medarbetare. Trygg och säker arbetsmiljö Arbetsmiljöarbetet hos oss på Kraftringen är en integrerad och naturlig del i verksamheten. Förebyggande arbetsmiljöarbete går ut på att skapa en god och hälsosam arbetsplats, att undvika olycksfall och sjukdom och inte minst att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Arbetsmiljö och säkerhetsorganisation omfattar samtliga anställda. Central arbetsmiljökommitté ansvarar för övergripande frågor och lokal arbetsmiljögrupp för sitt eget skyddsområde. Säkerhetansvarig är en koncerngemensam resurs. Det löpande säkerhetsarbetet övervakas av lokala säkerhetsansvariga inom affärsområdena. Att rapportera tillbud är en viktig del för att förebygga olyckor och hjälpa oss att uppmärksamma vad som behöver förbättras. Under har antalet anmälda tillbud minskat från nio till sex. Totalt rapporterades fem stycken olyckor under vilket är lika många som under Tyvärr fick en av dessa olyckor dödlig utgång då en underentreprenör träffades av ett träd i samband med röjningsarbetet efter stormen Sven. Som ett led i utredningen av olyckan tittar vi över våra rutiner för riskbedömning och samordning. 25 6% <29 år 12 % % år 43 % 3 anställda avgångar styrelse ledning 259 6% 2 % <29 år 12 % % år 8,3 % 1 4% 14% 1 43 % 3 Män 259 6% 2 % <29 8,3 % år 12 % 3 Män % % år 14% 1 43 % % Kvinnor 9 2 % ,3 % år 12 % % 50< år Kvinnor 1 4% 14% % 73 18% ,2% år 812 % 6% % 5 20 % 50< år 43 % % 73 18% ,2% år 812 % 6% % 5 20 % 50< år 43 % % 73 18% 49,2% 50< år 7 % % Totalt 43 % % % % 50< år 7 % 9 19 Totalt 43 % 3 42,3% 5% 2 76 % 6 24% 57 % % % 42,3% 50< år 5% 7 % % 6 24% Totalt 43 % 57 3 % % 43 11% 42,3% Totalt 9 % 27 5% % 57 % % % Totalt 913% % % % % Totalt 913% % % Tillsvidareanställda, motsvarar 91 % av personalen personalstyrka, anställningsform och avgångar Avgångar tillsvidareanställda, motsvarar 8,6 % av personalen Visstidsanställda, motsvarar 9 % av personalen 2012 anställda avgångar styrelse ledning 28 7 % <29 år 4 22% år 44 % 4 Män 28 7 % 2 % <29 år år 8,8% Män 2 11% 22% 22% 2 44 % 4 Kvinnor 28 7 % 2 % år <29 8,8% år Kvinnor 2411% 22% 22% 2 44 % % 7 2 % ,8% år 10 % % 50< år 22 % % 22% % % ,9% år 10 % % 4 22 % 50< år 2211% % % % ,9% år 10 % % 4 22 % 50< år 2211% % % % 49,9% 50< år 16 % % Totalt 66% 6 10 % % 11% % % 50< år 16 % % Totalt 66% 6 41,3% 8% % 33% % % 41,3% 50< år 168% % % 6 33% Totalt 33% 3 66% % 38 10% 41,3% Totalt 11% 33 8% % 33% % % Totalt 8% 11% % % Totalt 8% 11% % 8% 10 Tillsvidareanställda, motsvarar 92 % av personalen personalstyrka, anställningsform och avgångar Avgångar tillsvidareanställda, motsvarar 10 % av personalen Visstidsanställda, motsvarar 8 % av personalen Trygg och säker arbetsmiljö arbetsmiljö Anmälda tillbud Olyckor Jämställdhet för oss Energibranschen har traditionellt sett varit en mansdominerad bransch, så även på Kraftringen. De senaste åren har vi däremot sett en trend mot en jämnare könsfördelning även om statistiken visar att vi fortfarande har en bit kvar. Av koncernens tillsvidareanställda är 125 kvinnor vilket motsvarar 31 % av antalet tillsvidareanställda. Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda är 10,4 %. Motsvarande procentsats för männen är 13,17 % anställda avgångar styrelse ledning Män 18 4 % <29 år 6% 1 Män 4 21% år 46 % <29 år 6% år Kvinnor 8 2 % 4 6,3% Kvinnor 321% 16% 36% 464 % % <29 6,3% år 6% % 16% år 36% 464 % % 8 2 % ,3% år 9% % 50< år 9% % 36% % % ,8% år 4 % 9% % 4 21% 50< år 9% % % ,8% år 4 % 9% % 4 21% 50< år 9% % % 49,8% 50< år 8 % % Totalt 54% 6 4 % % 9% % % 50< år 8 % % Totalt 54% 6 43,9% 5% % 46% % % 43,9% 50< år 5% 8 % % 7 37% Totalt 46% 54% % 42 11% 43,9% Totalt 8 % 23 5% % 46% % % Totalt 4% 8 % % % % Totalt 4% 8 % 523 4% 5 Tillsvidareanställda, motsvarar 93 % av personalen personalstyrka, anställningsform och avgångar Avgångar tillsvidareanställda, motsvarar 6 % av personalen Visstidsanställda, motsvarar 7 % av personalen

9 Personalförmåner Internutbildning att lära oss av varandra Rabatt på fordonsgas Du som anställd i koncernen får 100 öres rabatt på fordonsgas. Konstförening En förening för anställda inom Kraftringen. Medlemsavgiften är 400kr/år som dras automatiskt från din lön. När man som vi på Kraftringen genomgått en omfattande organisationsförändring ökar behovet av att förstå och ha kunskap om verksamheten internt. Därför inledde vi under en satsning på internutbildning för samtliga medarbetare. Syftet med utbildningen var att ge blev en varierande utbildningsdag med allt från grupparbeten till tävlingar och amatörteater. Helhetsintrycket från utbildningen fick höga betyg av medarbetarna som beskrev upplägget som tydligt, lättsamt, alla medarbetare en ny plattform att stå på och förändra varierat och fartfyllt. Kort sagt kändes det som ett väldigt gamla invanda tankemönster. lyckat koncept som blev uppskattat i verksamheten. Kaffe, te och kolsyrat vatten erbjuds kostnadsfritt liksom färsk frukt. Fribiljetter För deltagande i ett antal sport- och kulturevenemang finns fribiljetter att få. Utgångspunkten för utbildningen var vår nya vision, värdegrund och affärsidé och målet att alla medarbetare ska känna sig trygga i att agera utifrån dessa. Eftersom den största kunskapen om verksamheten finns hos medarbetarna själva så kändes det också naturligt att det var medarbetarna som höll i utbildningen för sina kollegor. Ökade kunskaper om verksamheten ökar också delaktigheten och engagemanget hos medarbetarna vilket skapar förutsättningar för oss att fortsätta resan mot vår nya vision. Annika Bengtsson, HR-partner på Kraftringen Upplägget blev en heldagsutbildning där fyra delprojektgrupper av medarbetare höll i varsin modul: Värdegrunden, Affären, Kunden och Varumärket. Uppdragen kom från en styrgrupp och därefter fick delprojekten själva planera och lämna förslag på hur de ville lägga upp sin del. Resultatet Den största kunskapen om verksamheten finns hos medarbetarna själva Rabatt på el Som medarbetare inom Kraftringen betalar du ingen fast avgift på el och du har 2 öres rabatt på nettoelpriset, vid tecknande av elavtal. Hälsa och friskvård Arbetsgivaren betalar upp till kr per år i friskvårdsbidrag och ställer upp med kostrådgivning om detta efterfrågas. Det finns även en positiv inställning till hjälp med att sluta röka eller snusa. Motionsstegen Genom att fylla i dina genomförda träningspass på ett motionskort samlar du poäng som kan bytas mot trevliga produkter i webbshopen. Situationsanpassat ledarskap ger bättre kommunikation Som ett led i att förbättra kommunikationen mellan chefer och medarbetare har vi på Kraftringen valt att satsa på modellen Situationsanpassat ledarskap respektive medarbetarskap. Modellen bygger på att varje situation kräver sin typ av ledarstil och att det är arbetsuppgiften, inte personen som är avgörande. Konceptet är enkelt att förstå och fungerar på alla nivåer i organisationen, vilket var en av anledningarna till att vi valde att satsa på just detta. Responsen efter utbildningarna har varit väldigt positiv vilket tyder på att vi gjort rätt i vår satsning. Förtroendet mellan chefer och medarbetare ökar när vi talar samma språk och kan kommunicera kring arbetsuppgifter och mål på ett effektivt sätt. Detta leder i sin tur till större trygghet och bättre arbetssituation för såväl chefer som medarbetare. Frauke Weitkämper, HR-strateg och ledarutvecklare på Kraftringen Vår ambition är alltid att samtliga chefer och medarbetare ska ha gått utbildningen och därför görs uppsamlingstillfällen årligen för nyanställda eller de som bara vill fräscha upp sina kunskaper. Utbildningen består av en e-kurs och minst en dags utbildning med uppföljning beroende på deltagarnas sammansättning och förkunskaper. Det är alltså en tidsmässigt stor satsning vi valt att göra och något vi verkligen tror ger resultat. Förtroendet mellan chefer och medarbetare ökar när vi talar samma språk 18 19

10 Intressentdialog Viktiga frågor och dialogtillfällen Kraftringens verksamhet innebär många kontakter med olika grupper i samhället. Kunskap om och en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en självklarhet och ökar kunskapen om de krav som ställs på oss. Det ger förutsättningar att kunna bedriva verksamheten effektivt och långsiktigt och hjälper oss att förstå vilka prioriteringar som måste göras. Nyckelintressenterna har identifierats genom en kartläggning av den påverkan Kraftringen har på olika grupper eller den påverkan dessa grupper har på oss. När vi väljer ut nyckelintressenter för aktiv dialog baserar vi valet på vilka grupper som påverkas av samt påverkar vår verksamhet. Nyckelintressenter Dialogtillfällen Viktiga frågor Medarbetare Ägare Kunder Intranät, ledarforum och konferenser, medarbetarsamtal, fackföreningssamarbeten, vd-blogg, interna utbildningar, medarbetarenkät Ägarforum, bolagsstämma, ägarsamråd Hemsidan, kundservice, kundtidning, kundbesök, kundevenemang, mätning av kundnöjdhet Arbetsmiljö, säkerhet, medbestämmande Resultat, miljö, etik Leveranssäkerhet, tillgänglighet, prisvärdhet Analys Kraftringen gjorde under 2011 en väsentlighetsanalys av vilka frågor som är viktigast för våra nyckelintressenter. Som en del i detta skickades en enkät ut till representanter för samtliga nyckelintressenter. Resultatet har legat till grund för urvalet av vilka hållbarhetsindikatorer som presenteras i hållbarhetsredovisningen. Resultatet av väsentlighetsanalysen finns redovisat i diagrammet nedan. Inför redovisningen har även djupintervjuer med ett antal nyckelintressenter genomförts. Läs mer på sid 9. De frågor som ansågs allra viktigast enligt enkäten var leveranssäkerhet, säker och god arbetsmiljö, professionell och tillgänglig kundservice samt förnybar produktion av el och värme. Detta avspeglar sig också i vårt hållbarhetsarbete. Socialt ansvar 1 Mänskliga rättigheter och etik 2 Säker och god arbetsmiljö 3 Mångfald i arbetslivet och icke-diskriminering 4 Goda arbetsvillkor 5 Förmåga att rekrytera och behålla kompetent personal 6 Relationer med lokalsamhället 7 Professionell och tillgänglig kundservice 8 Leveranssäkerhet 9 Arbete för att stötta sårbara kundgrupper Ekonomiskt ansvar 10 Ekonomiskt resultat Miljömässigt ansvar 11 Minska verksamhetens klimatpåverkan 12 Förnybar produktion av el och värme 13 Energirådgivning för Kraftringens kunder 14 Ställa miljökrav på leverantörer Lokalsamhället Leverantörer Myndigheter Lokala arrangemang och sponsringsaktiviteter, samarbete med samhällsplanering i kommunerna, mentorskapsprogram, stöd för nya företag, pressmeddelanden, pressträffar, partistämmor, möten med lokal- och riksdagspolitiker Upphandlingar, mässor, leverantörsbesök Dialog myndigheter individuellt och genom branschorganisationer, samarbete med exempelvis räddningstjänst och krishanteringsmyndigheter samt med lokala tillsynsmyndigheter Leveranssäkerhet, miljö, transparens Miljökrav och etiska krav på leverantörer, långsiktiga samarbeten Transparens, miljö, arbetsmiljö, säkerhet Externa intressenter Mycket viktigt Viktigt Verksamhetsstyrning 15 Öppenhet och transparens för verksamheten 16 Risk- och krishantering 17 Etiska riktlinjer i bolagsstyrningen 18 En kontinuerlig dialog med verksamhetens intressenter Universitet och skolor Arbetsmarknadsdagar, traineeprogram, samarbeten med Lunds universitet, handledning vid uppsatsskrivning och examensarbeten Rekrytering, kompetensbehov Ganska oviktigt Viktigt Mycket viktigt Internt perspektiv 20 21

11 Affärsmässig samhällsnytta Vi på Kraftringen har som kommunägt energibolag en särskild roll och ett ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta gör vi dels genom att vår verksamhet uppfyller samhällets behov av el och värme, dels genom att vi tar ett stort ansvar för att utveckla lokalsamhället och därmed bidra till hållbar tillväxt. Vårt moderna samhälle är helt beroende av att vi har en eltillgång med hög leveranssäkerhet, och i Sverige är detta en lagstadgad rättighet. Bristande leveranssäkerhet skulle innebära att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus, industrier och infrastruktur (tåg, trafikljus etc.) allvarligt hotades, vilket innebär att vi som energibolag har ett stort ansvar gentemot samhället. Såväl el som värme och gas är också produkter förknippade med en hög säkerhetsrisk. Därför måste vi alltid säkerställa att våra produkter inte orsakar skador hos allmänheten och vi tar ett stort ansvar för att se till att inga olyckor inträffar. Förutsättningarna inom både energi- och hållbarhetsområdet förändras ständigt vilket ställer krav på en flexibel organisation som kan anpassa sig efter ny lagstiftning och nya förhållanden. På Kraftringen är vår ambition att hela tiden vara steget före genom att ha en medvetenhet i organisationen kring de omvärldsfaktorer som påverkar oss, såväl från EU som på nationell nivå. Kan vi inte möta omvärldens krav och våra egna målsättningar på ett tillfredsställande sätt riskerar såväl lönsamheten som varumärket att påverkas negativt. För att kunna möta de krav som ställs på oss bevakar vi ständigt de aktuella frågorna genom vårt medlemskap i olika branschorganisationer som Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Energigas Sverige, Svenskt Gastekniskt Centrum och vidare genom andra viktiga organisationer som Sustainable Business Hub, Biogas Syd, Partnerskap för Ekonomihögskolan och Klimatallians Lund. På EU-nivå har vi även ett medlemskap i de pan-europeiska branschorganisationerna GEODE och Eurelectric. Många gånger anses ekonomiska värden stå i vägen för en hållbar utveckling. Vi menar tvärtom att en god lönsamhet och stark finansiell ställning är såväl ett resultat av som en förutsättning för att vi ska kunna bidra till miljömässiga och sociala vinster. En lönsam verksamhet ger inte bara värde för våra kunder och avkastning till ägare och finansiärer utan skapar också värden för samhället i stort genom exempelvis fler arbetstillfällen. God lönsamhet är också en förutsättning för att kunna klara av ny- och reinvesteringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med de marknadsförhållanden som gäller. En utgångspunkt för ett hållbart samhälle är att resurserna nyttjas så effektivt som möjligt ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Kundnytta På Kraftringen vill vi tillsammans med våra kunder arbeta för ett hållbart samhälle. Genom ökad kunskap om och förståelse för kundernas behov och förutsättningar vill vi lägga grunden för nya former för utvecklande kunddialog, och med en långsiktig målsättning om nöjdaste kunderna i branschen, är just kundnytta ett av våra viktigaste nyckelord. Under har en fördjupad samverkansdialog inletts med ett antal fastighetsägare kring hur vi, med utgångspunkt i hållbarhetskriterierna, tillsammans kan skapa mervärde inte bara för kunden utan också för kundens kund. Kontinuerligt uppföljningsarbete är en viktig del i kunddialogen och Kraftringens process för mätning av kundnöjdhet sker via regelbundna NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index). Under genomfördes ingen undersökning på grund av vårt varumärkesbyte, utan istället genomfördes en varumärkesundersökning i december. Undersökningen avsåg att mäta kännedomen om vårt varumärkesbyte och visade att hela 93 % av de tillfrågade kände till Kraftringen. Vår nya affärsidé bygger på att vi tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners utvecklar energilösningar som leder utvecklingen av det hållbara samhället

12 Därför är utvecklande samverkans- och samarbetsformer Vår ambition är att bli klimatneutrala och vi genomför år- Ägarnytta långsiktiga affärsbeslut som inte enbart är beroende av och nya innovativa energilösningar nyckelfaktorer för att ligen en sammanställning av växthusgasutsläppen för att Som speglas i Kraftringens vision och affärsidé så är ett konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Kapital- skapa affärsmässig kund- och samhällsnytta. Under följa upp arbetet (se diagram nedan). Sammanställningen proaktivt förhållningssätt något vi strävar efter och något strukturen bestäms av ett långsiktigt soliditetsmål, där har vi bland annat arbetat med utvecklingsprojekt inom följer GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) rekom- vi vill ska genomsyra verksamheten. Vi vill inte bara leverera nivån beslutas löpande av styrelsen. För var målet innovationsplattformar som Framtidens Urbana Försörj- mendationer. Under reviderades resepolicyn vilket det vi är skyldiga att göra, utan överträffa våra intressen- 30 % och utfallet vid utgången av året uppgick till 38,2 %. ningssystem och innovativa energieffektiviseringsprojekt ledde till förnyat fokus på val av transportfordon. Under året ters förväntningar och påvisa den ägarnytta vi har som Beslut om utdelning till våra ägare ska grundas på en sam- som exempelvis CityFied. Vi har också nära samarbeten minskade bland annat Kraftringens utsläpp från tjänste- kommunägt bolag. manvägning av Kraftringens höga ambitioner att påvisa med Region Skåne och Medicon Village kring att hitta håll- resor med flyget med 55 % (scope 3). Utsläppen ökade dock ägarnyttan, lönsamhetssituation, framtida investerings- bara affärskoncept som stärker våra respektive verksam- i scope 2 jämfört med föregående år på grund av ökad el- Kraftringens verksamhet är kapitalintensiv och en stor del planer och finansiella ställning. Den långsiktiga utdelnings- heter. användning i produktionsanläggningarna. av utvecklingen sker genom investeringar i utökad kapa- policyn är att % av resultatet efter finansnetto med citet, förbättrad produktion och effektivare energianvänd- avdrag för schablonskatt skall delas ut. Styrelsen beslu- Miljönytta Som energibolag tar vi på Kraftringen ansvar för att använda ning bland annat genom att vi ersätter gamla produktions- tade vid årsstämman om en utdelning om 60 mnkr. En av energibranschens viktigaste utmaningar inom både naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera anläggningar med nya, där Örtoftaverket är ett viktigt Koncernens vinst går tillbaka till ägarkommunerna och gyn- el-, värme- och drivmedelsproduktion är omställningen från på lokala energilösningar som både skapar stora miljö- exempel. När det gäller elnätet styrs våra investeringar till nar på så sätt dess invånare i form av kommunal service av fossila till förnybara energikällor. För oss på Kraftringen vinster och bidrar till en hållbar tillväxt i de regioner där största delen av vår strävan efter att förbättra leverans- olika slag. handlar det mycket om att ytterligare förbättra bränsle- vi verkar. Exempelvis har vi infrastruktur som går att säkerheten hos våra kunder och att på olika sätt öka säker- mixen i våra produktionsanläggningar, där det biobränsle- integrera genom till exempel kombinerad el och värme- heten hos allmänheten. Investeringarna i elnätet granskas Fördjupad information om Kraftringens ekonomiska och eldade Örtoftaverket är en viktig del. Det handlar också om produktion, som går att utveckla via smarta nät, som går av Energimarknadsinspektionen. finansiella ställning, se årsredovisningen på kraftringen.se. att utveckla erbjudanden som gör våra kunder delaktiga i att använda för ny teknik genom mikroproduktion och omställningen, till exempel genom att erbjuda nyckelfärdi- elbilar och som går att använda på nya sätt som i exemplet Kraftringen har och ska ha en stark finansiell ställning som Hur koncernens genererade resultat fördelar sig på intres- ga solcellspaket eller olika energieffektiviseringslösningar. med fordonsgas via gasnätet. Att ha ett systemperspektiv ger finansiell stabilitet och möjlighet att fatta korrekta och senter finns redovisat i nedanstående diagram. och tillsammans med andra aktörer utveckla nya energi- På Kraftringen har vi ett helhetsperspektiv för vårt an- lösningar ser vi som en viktig framgångsfaktor inom hållbar svarstagande dels genom att vi internt arbetar aktivt för utveckling och något vi aktivt driver. Viktiga exempel på klimatneutralitet, dels via vårt arbetssätt som fastställs i detta är våra samarbeten med olika spillvärmeleverantörer vårt certifierade miljöledningssystem. Det innebär att vi som de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. arbetar i enlighet med försiktighetsprincipen och alltid vidtar skyddsåtgärder då det finns risk för skada på miljö eller på människors hälsa. Våra totala växthusgasutsläpp Scope 1: Direkta utsläpp av koldioxid, lustgas och köldmedium från våra produktions- och reservkraftanläggningar samt fordon. Direkta utsläpp från produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla utsläpp, ton Koldioxid Kväveoxider Svaveloxider Total produktion, GWh Utsläppen av NO x grundar sig på kontinuerliga samt periodvisa mätningar i anläggningar. Utsläppen av svaveldioxid är beräknade utifrån bränslets svavelhalt. Övriga ämnen uppgår inte till signifikant volym för redovisning. Koncernens genererade resultat fördelat på intressenter mnkr intressenter 2012 Intäkter Kunder Genererat ekonomiskt värde Kostnader Leverantörer Löner och ersättningar Medarbetare Betalning till långivare Kreditgivare Utdelning till ägare Ägare Betalda skatter Offentlig sektor Fördelat ekonomiskt värde Behållet ekonomiskt värde Anledning till negativt behållet ekonomiskt värde beror på den stora investeringen i Örtoftaverket. Nya nyckeltal fr.o.m. år 2012 p.g.a. indikatorn ej med i 2011 års redovisning. Fördelat ekonomiskt värde 9 % 87 % Leverantörer, 87 % Medarbetare, 9 % Ägare, 2 % Kreditgivare, 1 % Offentlig sektor, 1 % Scope 2: Indirekta utsläpp från el och värme som används i våra anläggningar och kontor samt förluster i våra elnät. Scope 3: Begränsad till indirekta utsläpp från bränsletransporter och tjänsteresor

13 Elhandel En öppen marknad Kraftringen agerar både som elhandelsbolag och elproduktionsbolag. Som elproduktionsbolag är vi med och påverkar den svenska elmixen i riktning mot allt mer förnybar produktion. Som elhandelsbolag erbjuder vi våra kunder bland annat Förnybar el och Bra Miljöval el, vilket säkerställer att kundens förbrukning är baserad på förnybara energikällor. Precis som alla elhandelsbolag köper vi upp elen till våra kunder på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Elproducenterna säljer sin el till Nord Pool och det ursprung som elen får bestäms därför av vilken mix som bildas där (se diagram nedan). Ju fler producenter som säljer förnybar el till Nord Pool desto grönare blir mixen. Uppbyggnad elpris Den totala elkostnaden för våra privatkunder kan grovt fördelas på ca 42 % skatt och moms, 25 % elnätskostnader och 33 % elhandelskostnader. Nedan ser du hur elhandelspriset är uppbyggt: Elhandelspriset Inköpskostnad Nordpool Diverse myndighetsavgifter Marginalpåslag Elcertifikat Energiskatt Moms Våra erbjudanden Energibranschen utgör en viktig aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter och tjänster för att möta framtidens krav på nya, hållbara energilösningar. Genom vår nya vision och affärsidé tar vi ytterligare ansvar genom att utveckla energilösningar som leder utvecklingen av det hållbara samhället. Kraftringens verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Våra produkter och tjänster ger i sin användning ofta genom att de ersätter andra alternativ eller genom att de upprätthåller och utvecklar viktiga samhällsfunktioner miljömässiga, sociala och ekonomiska värden för både kunder, ägare och samhället i stort. För att uppmuntra energibesparing erbjuder vi våra nätkunder den kostnadsfria tjänsten Energiloggen. I Energiloggen kan du som kund följa din energiförbrukning ända ner på timnivå vilket ger bättre koll på energiekonomin och möjlighet att hitta energitjuvar i hemmet. Elens ursprung Förnybar (vind-, vattenkraft och biobränsle) Fossilt (kol, olja och torv) Kärnkraft * Siffrorna avser år 2012, aktuell statistik för publiceras av Energimarknadsinspektionen i maj % Produktnyckeltal elhandel Elförsäljning, GWh Varav produkt Bra Miljöval el eller Förnybar el Antal kunder Förnybar el i tillsvidareavtal togs bort fr.o.m % Samlad elförsäljning 33 % 38 % Bra Miljöval el och Förnybar el 29 % 33 % Nord Poolsmixen 26 27

14 Fjärrvärme Andel förnybart bränsle och återvunnen värme i koncernens fjärrvärmeproduktion Förnybart bränsle och återvunnen värme Övrigt En viktig pusselbit i det hållbara samhället 17 % 44 % 70 % 76 % 83 % 56 % 30 % 24 % Våra fjärrvärmenät sträcker ut sig i ett nät under gator och byggnader och ca m 3 vatten cirkulerar ständigt i nätet. På Kraftringen levererar vi värme till cirka hushåll 90-gradigt vatten ut till hushållen och cirka 45-gradigt vatten tillbaka till våra produktionsanläggningar. En av fjärrvärmens stora fördelar är att den produceras centralt i stora, effektiva anläggningar. Därmed kan både värmeproduktion och rening av rökgaser ske mer effektivt än i en vanlig värmepanna i ett enskilt hushåll. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet har varit en av våra enskilt viktigaste satsningar för att minska koldioxidutsläppen och vår miljöpåverkan. Fjärrvärmen blir för vart år som går allt mer baserad på förnybara och återvunna energikällor. Ett steg på vägen är Örtoftaverket som med start 2014 kommer att producera stora volymer förnybar el och värme. Även kommande leveranser av spillvärme från de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är viktiga i resan mot en fossilfri fjärrvärme. Mer information om vår mix av energikällor i fjärrvärmeproduktionen hittar du i tabellerna nedan Primärenergifaktor: 1,4 Nyckeltal per fjärrvärmenät 2005 Primärenergifaktor: 0, Primärenergifaktor: 0, Eslöv-Lomma-Lund ,55 0,56 Bjärred ,58 1,58 Södra Sandby och Dalby ,50 1,63 Genarp ,11 0,11 Klippan ,22 0,29 Ljungbyhed ,59 0,39 Östra Ljungby ,20 0,2 Primärenergifaktor: 0,55 Direkta koldioxidutsläpp (kg/mwh) Andel förnybart och återvunnen värme (%) Klimatpåverkan (kg CO 2 e/mwh levererad värme) Primärenergifaktor Produktnyckeltal Fjärrvärmeproduktion, GWh Fjärrvärmenät, antal kunder Såld volym, GWh * 912* Nätlängd, km Total egen installerad effekt värme, MW Externa anläggningar effekt värme, MW Under har åtalsanmälan om miljöbrott gjorts avseende fjärrvärmeproduktionsanläggningen i Klippan (överskridande av gränsvärde). Ärende pågår kring tolkning av villkor där Kraftringen anser att inget överskridande av gränsvärde skett. * Siffrorna har reviderats jämfört med motsvarande siffror i hållbarhetsredovisning år 2011 respektive år 2012 p.g.a. att det uppmärksammats att dessa värden inte redovisar såld volym utan i stället produktionsvolymer. Nyckeltal för andel förnybart, klimatpåverkan och primärenergifaktor grundar sig på överenskommelsen i Värmemarknadskommittén (branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO). Överenskommelsen omfattar en metod för beräkning av parametrarna resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Notera att direkta koldioxidutsläpp fördelas på producerad volym, medan klimatpåverkan fördelas på leve- rerad fjärrvärme och omfattar såväl utvinning och transport av bränsle som energiomvandling. För år 2011 finns endast värden för näten Eslöv-Lomma-Lund och Klippan. För de två näten är de direkta utsläppen 42 respektive 39 kg CO 2 /MWh producerad värme, andel förnybart och återvunnen värme 71 respektive 78 %, klimatpåverkan 108 respektive 89 kg CO 2 e/mwh levererad värme och primärenergifaktorn 0,55 respektive 0,39. Bränslemix för fjärrvärmen Direkta utsläpp per producerad energienhet fjärrvärme (kg/mwh) Avfall ingående bränsle / energikälla, gwh Bioolja 286 (265) 291 (266) 201 (185) Värmepumpar (geotermiskt vatten, värme från avloppsvatten, 234 (234) 222 (222) 235 (235) värme från fjärrkylaproduktion, värme från akvifär) Naturgas 171 (173) 187 (193) 223 (227) El till värmepumpar 112 (109) 110 (120) 117 (140) Spillvärme/ annan tillvaratagen värme* 96 (96) 91 (91) 88 (88) Returträ 75 (86) 61 (74) 59 (67) Köpt värme (flis- och halmbaserad) 40 (40) 35 (35) 29 (29) Skogsflis 39 (39) 34 (34) 32 (32) Pellets 28 (26) 35 (32) 32 (29) Briketter 13 (11) 16 (14) 14 (13) Biogas 5 (4) 4 (4) 4 (3) Olja 0,2 (0,2) 0,6 (0,1) 0,8 (0,4) El (elpanna) 0,3 (0,3) 0,3 (0,4) 0,3 (0,3) Koldioxid Kväveoxider 0,14 0,15 0,16 Svaveloxider 0,019 0,019 0,019 Miljöaspekter i vår fjärrvärmeproduktion hanteras genom vårt ISO certifierade miljöledningssystem. I energiproduktionen uppkommer bland annat askor som till viss del kan återföras till skogen som näringsämnen men som i stort återanvänds som utfyllnad vid exempelvis vägbyggnad. Det farliga avfallet behandlas separat och behandlas/ förbränns. askor, ton 2012 Biobränsleaska Flygaska Bottenaska farligt avfall, ton 2012 Oljeavfall Sotvatten 0 38 Lösningsmedel tankrengöring Nya nyckeltal fr.o.m. år Mindre mängder av farligt avfall, såsom elektronikskrot, ljuskällor och pannaska redovisas ej då dess mängd understiger 5 % av totala avfallsvolymen. 28 Inom parantes anges producerad volym fjärrvärme kopplad till respektive bränsleslag. * Spillvärme från industri samt rökgaskondensering 29

15 Fjärrkyla En dold miljölösning Värmepumparna som används vid framställningen utnyttjas till både fjärrvärme och fjärrkyla samtidigt. På så sätt blir det möjligt att ta vara på den energi som växlas från varmt till kallt, och tvärtom vilket gör systemet så energieffektivt som möjligt. Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Kallt vatten produceras i en central kylanläggning med hjälp av bland annat värmepumpar och nerkylt vatten och skickas därefter i en konstant ström ut till anslutna fastigheter. Allt som behövs är en tyst och diskret värmeväxlare som flyttar över kylan i vattnet till luften i ventilationssystemet. Värmepumparna som används vid framställningen utnyttjas till både fjärrvärme och fjärrkyla samtidigt. På så sätt kan vi återvinna den värme vi kyler bort i fjärrkylanätet och nyttiggöra den i fjärrvärmenätet, vilket gör produktionen mycket energieffektiv. Produktnyckeltal Kraftringens fjärrkylanät i Lund levererar kyla till forskning och processtekniska ändamål och för komfort i till exempel sjukhusets lokaler. Fjärrkylan ersätter ofta energislukande eldrivna luftkonditioneringsanläggningar som även innehåller skadliga freoner Fjärrkylaproduktion, GWh Antal kunder Nätlängd, km 12,65 11,3 - Koldioxidutsläpp (kg/levererad MWh kyla) Primärenergifaktor 0,59 0,

16 Gas En energikälla med potential Kraftringens gasnät är 18 mil långt och började byggas redan Idag har koncernen ett utbyggt gasnät i Lund, Bjärred, Dalby, Södra Sandby och Revinge och i nätet transporteras både naturgas och biogas. Gasmarknaden är en avreglerad marknad, vilket innebär att handelssidan och nätsidan är separerade, precis som på elmarknaden. Naturgasen används både för uppvärmning av hushåll och industrier med gaspannor och för processtekniska ändamål i tillverkningsindustrin. Precis som för elen så består gaspriset av två delar dels handelsdelen som är förbrukningen av naturgas, dels den fasta delen som består av den fasta avgiften för naturgasnätet samt en överföringsavgift. Det tas även ut en besiktningsavgift eftersom Räddningsverket har som krav att gasanläggningar ska besiktigas med viss periodicitet. Naturgasen är ett fossilt bränsle men är trots det ett av de renaste. Jämfört med kol och olja är svavelmängden i naturgas väldigt liten vilket gör att utsläppen av hälsoskadliga ämnen blir väldigt låga vid förbränning. På sikt kan biogas, som är en förnybar energikälla framställd av exempelvis avfall eller i reningsverk, ersätta naturgas i gasnätet. Detta gör gasnätet till en möjliggörare och ger det en viktig plats i det hållbara samhället. Produktnyckeltal Gashandelskunder Gasnätskunder Såld volym gas*, GWh Nätlängd, km * Fordonsgas + gas för uppvärmning/process Bjärred Södra Sandby Revinge Lund Dalby 32 33

17 Fordonsgas För din miljöbil Publika tankstationer Gunnesbo, Lund Gastelyckan, Lund Fordonsgasen är ett av de drivmedel som gör det möjligt för såväl företag som privatpersoner att gå över från fossilbränslebaserade fordon till fordon drivna på förnybara energikällor. Försäljningen av fordonsgas vid våra tankstationer har ökat med cirka 20 % per år vilket visar på ett ökat intresse för fordonsgas som drivmedel. Dalby Såld volym Nm 3 Såld volym Nm 3 Produktnyckeltal Antal kunder Såld volym, Nm Ersätter liter bensin Omvandlingsfaktor fordonsgas-bensin 1,25. Nytt nyckeltal fr.o.m. år års värden har korrigerats från tidigare års hållbarhetsredovisningar på grund av uppdaterad statistik. Idag körs renhållningsfordonen i Lund på vår fordonsgas bestående av 100 % förnybar biogas producerad i reningsverket i Lund. Fordonsgasen består av en blandning av naturgas och biogas och distribueras via gasnätet som främst finns utbyggt i södra Sverige. Fordon som drivs med fordonsgas har lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar än bensindrivna bilar. I jämförelse med motsvarande konventionella bensinfordon blir utsläppen av koldioxid % lägre om fordonsgasen består av naturgas och % lägre om det består av ren biogas. Kraftringen har sex tankställen för fordonsgas, varav tre är publika och används av privatbilister och tre är för bussar och renhållningsfordon. Under året har vi byggt om fordonsgastankstationen på Gunnesbo i Lund för att göra den mer tillgänglig och anpassad för privatbilister. Idag körs renhållningsfordonen i Lund på vår fordonsgas bestående av 100 % förnybar biogas producerad i reningsverket i Lund. Biogasproduktionen kommer att öka successivt i samhället och därmed ersätta allt mer av den naturgas som finns kvar i fordonsgasen. Biogas är förnyelsebar och kan till exempel framställas genom rötning av växtrester från jordbruk, avloppsslam och hushållssopor. Biogasen leds in på gasnätet där den blandas med naturgasen. Ökning med 108 % 34 35

18 Elnät En möjliggörare i ett hållbart samhälle Vi på Kraftringen ansvarar för drift, underhåll och investe- tera på annat sätt. Våra elnät ansluter dessutom allt mer Elnätet är en monopolverksamhet utan egentliga kon- Elnätsavgiften består av två olika delar ringar i elnätet och har idag fler är anslutnings- både stor- och småskalig ny förnybar elproduktion och är kurrenter. Istället finns det myndigheter som övervakar En fast del (abonnemangsavgift) punkter. Det kan vara allt från en liten sommarstuga i sko- därmed en förutsättning för omställningen till ett hållbart intäkterna så att de är skäliga. Myndigheten, Energimark- En rörlig del (överföringsavgift) gen till stora industrier och samhällsviktiga funktioner som energisystem. Under hade vi cirka 110 elproducenter nadsinspektionen, ställer också krav på leveranskvaliteten. t.ex. sjukhus. Alla som bor i våra nätområden har möjlighet anslutna, allt från villasolceller på någon kw till vindkrafts- Kraven på leveranserna har ökat sedan stormarna Gudrun Hur stor kostnaden blir beror på typen av abonnemang, till elanslutning via oss och enligt svensk lagstiftning har vi parker på 10 MW. och Per och kommer att fortsätta öka framöver. Inget av- storlek på säkring och årlig förbrukning. en skyldighet att ge alla tillgång till elnätet. brott får vara i mer än 24 timmar och en kund får inte ha Nästa generations elnät, så kallade smarta nät, ställs inför mer än 11 avbrott på ett år. I abonnemangsavgiften ingår följande Elen transformeras från volt ner till användbar nya utmaningar exempelvis genom lokal mikroproduktion. myndighetsavgifter hushållsel på 230 volt. Vårt nät byggs ständigt ut och sam- De nya näten, som både ska kunna ge och ta, kräver smarta För oss som energibolag innebär kraven att vi måste ha en Elsäkerhetsavgift tidigt pågår ett kontinuerligt arbete med underhåll av alla funktioner så att konsumtionen kan styras till tidpunkter driftorganisation som har beredskap dygnet runt. Driften Nätövervakningsavgift våra anläggningar för att säkerställa säkra elleveranser. med stor tillgång på förnyelsebar energi. styr och övervakar näten, sköter underhållet och åtgärdar Elberedskapsavgift Elnätet är värderat till cirka 5,5 miljarder kronor och består de fel som uppstår. Varje år hanterar Kraftringens drift- bland annat av km ledning, stationer och Omställningen till smarta nät innebär att kunden får ener- organisation cirka 900 fel. För att kunna upprätthålla och Miljöaspekter i våra elnät hanteras genom vårt ISO stolpar. giförbrukningen mätt per timme, färre och kortare avbrott utöka kvaliteten på våra nät måste vi årligen investera cirka certifierade miljöledningssystem. Bland annat sor- samt möjlighet att vara aktiv på energimarknaden. Vi han- 200 mnkr. Vilka investeringar som behöver göras och i vil- teras de större mängder skrot av metaller såsom koppar, Våra nät är möjliggörare i det hållbara samhället. Det är terar cirka 2,7 miljoner mätvärden per dygn, vilket är en för- ken ordning styrs via långtidsplaner som finns framtagna. järn och aluminium som kommer från arbeten i lednings- nödvändigt att elnäten alltid går att förlita sig på eftersom utsättning för att våra kunder ska kunna bli mer medvetna näten. Detta avfall återvinns till ny metallråvara. stora mängder el kan vara svårt att lagra eller transpor- om sin förbrukning och därmed kunna göra olika energieffektiviseringsåtgärder. Produktnyckeltal Avfall I omställningen till ett hållbart energisystem har elnätet också en viktig del i uppbyggnaden av infrastruktur för elbilsladdning. Kraftringen har i egen regi eller med samarbetspartners satt upp 15 laddstolpar i Lund och en i Hörby där kunden kan ladda sin elbil gratis. Vi har också en egen eldriven fordonspool bestående av elbilar, elmoped och elcyklar som används av personalen för bland annat transport mellan kontoren. En mils körning i elbil kostar inte mer än cirka 2 kronor i energikostnad och släpper inte heller ut några partiklar eller avgaser i närmiljön. elnät Antal nätkunder Antal nätkunder varav näringsidkare Distributionsförluster, % 4,1 3,5 3,3 strömavbrott Frekvens (antal kundavbrott 1,23 0,76 - /antal kunder) Genomsnittlig avbrottslängd 254,86 39,27 - per kund, minuter Planerade driftavbrott i 9,8 6 - förhållande till oplanerade, % kabelskrot, ton 2012 Koppar Järn och aluminium Aluminium Blandskrot Brännbart avfall 9 - Deponi 2 - Där uppgift saknas; nya nyckeltal fr.o.m. år 2012/. distributionsledningar Ovan mark, km Under mark, km hushåll som kopplats bort P.g.a. utebliven betalning Vi har inte rätt att spara informationen att kunden har varit avstängd. Uppgifterna visar endast antalet kunder som har fått brytbrevet. 37

19 Elproduktion Vi fördubblar den förnybara elproduktionen Fiber Tillväxtmöjligheter för alla Genom drifttagningen av kraftvärmeverket i Örtofta vecklingen av det hållbara samhället. En del i detta är ut- Idag har vi på Kraftringen cirka anslutna bred- Kraftringen har också blivit SKA-certifierade av våren 2014 kommer Kraftringen mer än att fördubbla byggnaden av förnybar mikroproduktion där våra kunder bandskunder via 80 mil nedgrävd fiberoptisk kabel i Svenska Stadsnätsföreningen vilket står för Säker sin förnybara elproduktion och därmed bidra till att för- blir producenter av förnybar el, något vi starkt uppmunt- Lund, Eslöv, Höör och Lomma. Tekniken är snabb och Kund Anslutning och innebär att vårt stadsnät mot- bättra elbalansen i elområde 4, det vill säga södra Sverige. rar, inte minst genom att erbjuda färdiga solcellspaket. stabil och kunden väljer fritt leverantör och tjänst. svarar deras högt ställda krav på säkerhet och kva- I och med att Örtoftaverket möjliggör samtidig produk- Just nu erbjuds internettjänster, bredbandstelefoni litet så att bredbandstrafiken inte kan manipuleras. tion av el och fjärrvärme tillvaratas naturresurserna Vi har idag uttagsrättigheter i två vattenkraftverk i norra och ip-tv, men allt eftersom den tekniska utveckling- optimalt och alla våra fjärrvärmekunder bidrar på så sätt Norge Svartisen och Kobbelv. Vår andel i Svartisen är en går framåt kommer fler tjänster efterhand. Vårt På Kraftringen erbjuder vi även svartfiber, en pro- till att skapa underlag för mer skånsk förnybar el. 3,9 % vilket ger en normal årsproduktion på 80 GWh och fibernät innebär till exempel att man kan utnyttja dukt lämpad för företagskunder som vill knyta sam- i Kobbelv 2,3 % motsvarande 15 GWh i årsproduktion. molntjänsterna med ökad lagringskapacitet och man sina lokala datanätverk eller nå kunders eller Våra sex vindkraftverk Anna, Bella och Clara i Lund, Den el som produceras kan säljas som ursprungsmärkt bandbredd fullt ut, vilket ger miljövinster i form av samarbetspartners nätverk och önskar använda Årröd i Hörby och Virke i Eslöv samt Jöns Pumpare i vattenkraft. energieffektivisering och minskat behov av resor. egen utrustning. Svartfiber är en flexibel lösning där Tomelilla ger sitt bidrag med leveranser av Bra Miljöval- kunden själv aktiverar trafiken i förbindelsen. märkt el. Under har åtalsanmälning om miljöbrott gjorts Under har vi levererat drygt 200 fiberanslut- avseende vindkraftverket Jöns Pumpare i Tomelilla (otillå- ningar till kunder i Lund, Lomma, Eslöv och Höör, vil- Kraftringen erbjuder även dygnet-runt-jour där fel- Vår affärsidé bygger på att vi gemensamt med våra ten logotyp på vindkraftverket). Logotypen på vind- ket är den högsta leveranssiffran sedan vår stads- anmälan görs och åtgärdas enligt avtalad SLA-nivå. medvetna kunder tar fram energilösningar som leder ut- kraftverket är borttagen. nätsverksamhet startade Därmed har vi slagit (SLA=Service Level Agreement). det senaste rekordet från 2012 då vi levererade strax under 200 fiberanslutningar. Produktnyckeltal Produktnyckeltal elproduktion, mwh Elproduktion, totalt Varav vindkraft Varav gasturbin (kraftvärme) Varav biobränsle (kraftvärme) Varav produktion kopplad till uttagsrättigheter Fibern skapar tillväxtmöjligheter för kommunerna vi verkar i och ger våra kunder en framtidsäkrad kommunikation som klarar informationssamhällets ökande krav. Bland annat kommer smarta nät och smarta hem att kräva en allt större kapacitet. fiber Öppet stadsnät, antal aktiva portar Uthyrning, fiberoptiskt nät, antal kunder Nätlängd, km installerad effekt el, mw Gasturbinkraftvärmeverk Vindkraft Biokraftvärme Örtofta Biokraftvärme Återbruket Totalt installerad effekt el Installerad effekt i vattenkraft (uttagsrättigheter, Norge) direkta utsläpp, g/kwh 2012 CO NO x 0,35 0,16 SO x 0,016 0,07 Nytt nyckeltal fr.o.m. år

20 Entreprenad Ett komplett utbud Energitjänster Ett helhetskoncept Kraftringen har ett komplett utbud av entreprenad, serviceoch tekniktjänster inom de två tjänsteområdena Elkraft och Belysning. Marknaden är idag södra Sverige och sysselsätter cirka 90 personer placerade på orterna Lund, Eslöv, Helsingborg och Torsås. Totalt omsätter vår entreprenadverksamhet cirka 200 miljoner kronor, och våra kunder är elnätsbolag, kommuner, byggbolag, markentreprenörer och industrier. Idag är Kraftringens entreprenadverksamhet en av de fem största i branschen. Energitjänster är ett helhetskoncept med tjänster som riktar sig till företagskunder. Tjänsterna handlar om att ge kunderna insyn i och kontroll över sin energiförbrukning, men också om att presentera och utföra konkreta åtgärder på hur denna kan minskas. På så sätt kan vi bidra till att minska kundernas miljöbelastning och även ge dem ekonomiska besparingar. Energitjänster är ett relativt nystartat koncept och vi har sett ett ökat intresse för tjänsterna hos företagskunderna. Några exempel på tjänster är: Elkraft Inom elkraftsområdet utför Kraftringen uppdrag inom både låg-, mellan- och högspänning. Det kan vara stort som smått, allt från ett mätarbyte till stora kabelprojekt i skog och mark. Vi utför tjänster inom hela anläggningens livscykel från planering, beredning, projektering till att utför den fysiska entreprenaden i fält och service samt stötta med beredskap för akuta fel. Belysning Även inom belysning utför vi tjänster inom en anläggnings hela livscykel från konsulttjänster, belysningsprojektering och ljusgestaltningar till entreprenaden i fält, service och beredskap. Några typiska objekt vi arbetar med är gator, vägar, torg, parker och idrottsplatser. Genom att installera energieffektiva armaturer kan vi minska energianvändningen och med utformning och gestaltning kan vi skapa såväl trygghet som upplevelse i offentliga miljöer. Komfortavtal Vi levererar en avtalad temperatur (t.ex. 21 C) till en flerbostadsfastighet. Kunden får en rak månadskostnad under avtalstiden som innefattar kostnader för: uppvärmning, drift- och underhåll samt fastighetsel. Solceller Vi levererar nyckelfärdiga anläggningar i fyra storlekar (3,0 till 7,5 kw) till både privat- och företagskunder. För större anläggningar gör vi kundanpassade lösningar. Energianalys Vi gör en nulägesanalys av en fastighets/verksamhets totala energianvändning. Det innebär en genomgång av tekniska installationer och industriella processer samt en kartläggning av nuvarande energisituation. Analysen resulterar i beslutsunderlag med åtgärdsförslag. Dessa åtgärder är vi sedan med och utför på mest lönsamma sätt. Vi inspekterar och ansvarar också för drift och underhåll av ljuspunkter åt kommuner i södra Sverige och är här en av de största aktörerna inom området. Under etablerade Kraftringen ett kontor i Helsingborg för att kunna sköta uppdraget att underhålla den offentliga belysningen i staden. Under året har Kraftringen även tillsammans med NCC varit med och gestaltat Malmös nya samlingspunkt vid Konsthallstorget bakom Triangeln. Det har varit ett spännande uppdrag där Kraftringen på totalentreprenad projekterat, utformat och installerat all el och belysning. Kundcase Arbetet med energieffektivisering hos Tetra Pak under på Bryggaregatan har varit mycket framgångsrikt. Genom de åtgärder som gjorts, bland annat ändring av flödesriktning i en större värmeväxlare, får Tetra Pak en besparing på minst kronor/år mot en engångsinvestering på kronor. Koldioxidminskningen beräknas till 86 ton/år

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Torsås. Herrljunga. Hallabro. Bodö. Ulricehamn. Skara. Bromölla. Nynäshamn. Kristianstad

Torsås. Herrljunga. Hallabro. Bodö. Ulricehamn. Skara. Bromölla. Nynäshamn. Kristianstad Hållbarhetsredovisning 2012 Torsås Bodö Nynäshamn Skara Herrljunga Ulricehamn Hallabro Bromölla Kristianstad Lunds Energikoncernen AB (publ) är moderbolag till en mängd mindre energi bolag och ägs, via

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 2015 DoA Fjärrvärme Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lund - Lomma - Eslöv - Klippan Ort/orter FVD20012 Lund, Bjärred, Genarp,

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Örtoftaverket Lars Hammar

Örtoftaverket Lars Hammar Örtoftaverket Lars Hammar ENERGI för framtida generationer Vår vision Vision, affärsidé och värdegrund ENERGI för framtida generationer TILLSAMMANS med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

E.ON Värme. Med värme

E.ON Värme. Med värme E.ON Värme Med värme 2 E.ON Värmes vision Med nästa generations värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället. Detta gör vi genom att skapa innovativa värmelösningar tillsammans med kund, utveckla

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer