Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport JANUARI - MARS 2015"

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

2 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller trädfällning, el- och teleavbrott och inställd tågtrafik, som vi känner till i Sverige. Kraftringens kunder i norra Skåne, Småland och Blekinge var bland de som drabbades hårdast. Vi har sedan dess investerat stort i att vädersäkra elnäten. Självklart enligt de krav som lagstiftningen anger men också med vår egna högt ställda a mbitionsnivå. Vi har bland annat grävt ner luftledning och, där vi fått markägarens tillstånd, breddat ledningsgator. Vi har också utvecklat verksamhetens beredskap och service i samband med storstörning. Under 2015 tar vi ytterligare steg i det arbetet, bland annat genom att informera kunder via sms inför och under leveransstörningar. Tyvärr drabbades vi av flera strömavbrott under inledningen av året. Den 3 januari fick vi ett större transformatorfel på västra mottagningsstationen i Lund som gjorde att ca av våra kunder blev strömlösa under några timmar. Den10 januari drabbade stormen Egon eldistributionen i norra Skåne och delar av Blekinge. Återställningsarbetet var omfattande och många kunder blev berättigade till avbrottsersättning. Trots detta ser vi att våra åtgärder sedan stormen Gudrun har gett effekt. Jämför vi med leveranssäkerheten för tio år sedan har våra kunder idag en mycket stabilare och mer vädertålig elförsörjning. Vår fjärrvärmeverksamhet har hög leveranssäkerhet och leveransavbrott drabbar mycket sällan våra kunder. Varje år kontrolleras fjärrvärmenätets tekniska status och vi reviderar våra reinvesteringsplaner. För närvarande pågår en modernisering av de äldre delarna av Lunds fjärrvärmenät. Under hösten 2014 ersattes sträckan Kyrkogatan-Stortorget och under inledningen av 2015 har vi lagt nya fjärrvärmerör på Stortorget. Att gräva upp gator och torg i centrala Lund är en utmaning för alla eftersom påverkan för kunder, trafik och näringsliv blir omfattande. Grävarbeten i centrala Lund kräver också extra försiktighet med hänsyn till den kulturhistoriska miljön. Därför är det självklart för oss att samverka med bland annat kunder, kommunen och arkeologer. Den 6 februari 2015 skedde en större fjärrvärmeläcka i centrala Lund vilket gav skador på gator, hus och människor. Kraftringen tar detta på största allvar och gör allt vi kan för att minimera risken för den här typen av händelser framöver. Bland annat kommer vi att påskynda utbytet av de äldsta så kallade betongkulvertrören i nära dialog med Lunds kommun. Fjärrvärme är en mycket miljövänlig och prisvärd produkt jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Sedan fjärrvärmen introducerades i Lund på 60-talet har den till exempel bidragit till att minska svavelutsläppen med över 90 %. I dagarna firar vi ettårsdagen för Örtoftaverkets invigning. Anläggningen producerar både värme och el med full kapacitet och tillgänglighet. Det senaste året har användningen av fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen minskat och de direkta koldioxidutsläppen har nästan halverats. Förnyelse av övriga produktionsanläggningar sker bland annat i Klippan där en ny biobränsleeldad panna invigs i maj. Förutom fjärrvärmeaffären ser vi bland annat en mycket stor efterfrågan på utbyggnad av fiber och energitjänster. Sammanfattat finns det många bevis för att Kraftringen nu går från ord till handling i att leda utvecklingen av hållbar energiförsörjning i Skåne! 2 Kraftringen Delårsrapport

3 Fördelat ekonomiskt värde En del i vår rapportering är att informera om vår påverkan på omgivningen och den affärsmässiga samhällsnytta vår verksamhet bidrar med till olika intressenter. Hur koncernens genererade resultat fördelar sig på intressenter finns redovisat i nedanstående tabell och diagram. Leverantörer (69 %) Medarbetare (10 %) Kreditgivare (2 %) Offentlig sektor (2 %) Ägare (0 %) Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Reinvesteringar inom el- och fjärrvärmenät fortsätter med syfte att minska riskerna för leveransavbrott. Större nyinvesteringar pågår bland annat för att ansluta forskningsanläggningen ESS i norra Lund. I samverkan med Öresundskraft och Landskrona Energi pågår sammankoppling av de tre företagens fjärrvärmesystem via en förbindelseledning mellan Örtofta och Landskrona. Första spadtaget togs i början av april 2014 och sammankopplingen beräknas vara klar under hösten Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar kommer verksamheten under 2015 att generera ett starkt kassaflöde och ett resultat efter finansiella poster på ca 270 mnkr. Lund Sylvia Michel Mnkr Intressent 2015: Intäkter Kunder Genererat ekonomiskt värde Kostnader Leverantörer Löner och ersättningar Medarbetare Betalning till långivare Kreditgivare Utdelning till ägare Ägare Betalningar skatter Offentlig sektor Fördelat ekonomiskt värde Behållet ekonomiskt värde Negativt behållet ekonomiskt värde 2013 beror på den stora investeringen i biokraftvärmeanläggningen Örtoftaverket. Kraftringen Delårsrapport

4 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Sammanfattning delårsrapport Trots en minskad försäljning ökade resultatet efter finansiella poster till 164 mnkr (157). Kraftringen fortsätter medverka i utvecklingen av den hållbara stadsdelen Brunnshög i Lund. Standard & Poors har under februari 2015 bekräftat bolagets rating till BBB+/stable/A-2. Verksamheten Kraftringen koncernen är en underkoncern som ägs av Kraftringen AB ( ) vilket i sin tur ägs av kommunerna Lund (82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). Verksamheten kommer framöver fortsatt att bedrivas inom ramen för befintligt ägardirektiv och bolagsordning samt enligt de kommunala befogenheter som är tillämpliga inom energiområdet. Koncernen bedriver energiproduktion och energidistribution, entreprenadverksamhet samt IT-kommunikation. Tyngdpunkten i verksamheten finns i Skåne. Koncernen är även etablerad i Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten. Kraftringen är Sveriges femte största elnätsägare med ca elnätskunder och en av Skånes största fjärrvärmeleverantörer med ett sammanhängande nät från Lomma, via Lund, till Eslöv och ca kunder. En omfattande förnyelse har skett i fjärrvärmeproduktionen genom bland annat investeringen i Örtoftaverket, sammankoppling av fjärrvärmenätet med Landskrona Energi och Öresundskraft, återvinning av energi från Max IV-laboratoriet samt ny biobränslepanna i Klippan. Koncernens elhandelsverksamhet säljer årligen ca GWh till ca kunder. Koncernen äger elproduktionskapacitet motsvarande ca 100 GWh och uttagsrätter i norsk vattenkraft motsvarande ca 100 GWh. Exponeringen för pris och volymrisker hanteras med handel på den nordiska elbörsen Nord Pool. Antalet anställda har under perioden varit 413 personer att jämföra med 419 under Kraftringen är på en förändringsresa med fokus på hållbar samhällsutveckling och nytänkande kring organisation och verksamhet. Mer om denna visionsresa finns att läsa i vår Hållbarhetsredovisning på koncernens webbplats planeras för normalår och avviker t. ex. energipriser, fjärrvärmeproduktionens bränslemix eller kundernas energiförbrukning påverkas omsättning och resultat. Nästan hela koncernens årsomsättning och årsresultat uppstår under månaderna november-mars till följd av temperatur och kundernas energiförbrukning. U nder övriga månader sker huvuddelen av koncernens investeringsverksamhet och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftsäker energiförsörjning. Koncernens säsongsmönster för resultat och omsättning framgår nedan. Omsättning och resultat Nettoomsättningen ökade med 20 mnkr (3%) till 813 mnkr (793). Elpriserna har varit relativt låga under perioden. Samtidigt är förbrukningen av el, gas och fjärrvärme lägre än ett normalt år till följd av det milda vädret. Trots minskade försäljningsvolymer ökade rörelseresultatet med 20 mnkr (13%) till 179 mnkr (159). Den positiva utvecklingen beror på lägre kostnader för energi på distribution och produktion samt högre marginal och volym på avtalssegmentet el. Mängden anslutningsavgifter är större vilket väger upp positivt. Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/ avskrivningar (EBITDA) uppgår till 244 (217) mnkr. Finansiella kostnader ökar eftersom ränta för finansieringen av Örtoftaverket nu resultatförs (anläggningen togs i kommerisell drift från och med april 2014). Resultat efter finansiella poster ökade med 7 mnkr (4 %) till 164 mnkr (157) Resultat efter finansiella poster, mnkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning, mnkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Säsongsvariationer Kraftringen har, precis som stora delar av energibranschen, stora säsongsmässiga variationer. Verksamheten 4 Kraftringen Delårsrapport Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

5 Investeringar Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar uppgår till 76 mnkr (215). Periodens investeringstakt är klart lägre än föregående år, vilket förklaras av förra årets investering i Örtoftaverket. Under året har fortsatta investeringar i Brunnshögsområdet (Lund) med bl a forskningsanläggningarna Max IV och ESS genomförts. Investeringen för EVITA löper på enligt plan (fjärrvärmenätet Lund- Lomma-Eslöv sammankopplas med fjärrvärmenätet i Helsingborg-Landskrona). Kassaflöde och finansiering Periodens kassaflöde uppgår till 3 mnkr (-19). Internt tillförda medel (FFO) ökade med 6 % till 212 mnkr (200). Det operativa kassaflödet, d.v.s. kassaflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till 101 mnkr (31). Resultaträkning Koncern tkr Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Resultat från andelar i intresseföretag Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Nyckeltal % Avkastning på genomsnittligt EK % Soliditet ,2 % 5,3 % 7,4 % ,4 % 39,5 % 40,0 % 2 30 Räntetäckningsgrad (ggr) Skuldsättningsgrad (ggr) ,0 25,3 11,2 1,00 0,75 0,50 0,8 1,0 1,0 10 0,25 Kraftringen Delårsrapport

6 Kommunikationsenheten, april 2015 Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -98 mnkr (-49). Likvida medel har ökat med 3 mnkr under perioden. Jämfört med 31 december 2014 minskade nettoskulden (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 4% till mnkr (2 426). Koncernens borgensåtagande har minskat med 3 mnkr sedan årsskiftet. Standard & Poor s långa rating är oförändrat, BBB+/ stable outlook, samtidigt är den korta ratingen fortsatt A 2. Fullständig kreditbedömning finns tillgänglig på Kraftringens webbplats. Koncernen har ett företagscertifikatprogram om mnkr (varav 875 mnkr utnyttjats), med rating K-1, obligationer om mnkr samt rörelsekrediter i större svenska banker. Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Balansräkning Koncern tkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Kassaflödesanalys Koncern tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Säkerheter och ansvarsförbindelser Specifikation av eget kapital Koncern tkr Ingående eget kapital Periodens resultat Övriga förändringar, t.ex. omräkningsdifferens Utgående eget kapital Kraftringen Box 25, Lund telefon kraftringen.se Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund, org.nr

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer