Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER"

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2014

2 Spännande samarbete med framtidens samhällsbyggare Kraftringen fortsätter på den inslagna vägen för att bidra till ett fossilfritt Skåne. Att upprätthålla en aktiv dialog med alla intressenter känns viktigare än någonsin. Under året har Kraftringens intressenter intervjuats för att bl a ge sin syn på Kraftringens roll i energiomställningen till fossilfri produktion, energieffektivisering, säkra energileveranser och systemeffektivitet. Intressentdialogen ska ligga till grund för en ny hållbarhetsstrategi med fokus på att leda utvecklingen av det hållbara samhället. På vårt nybyggda biokraftvärmeverk i Örtofta har intrimningsarbete och finjustering pågått under sommaren. I början på september togs anläggningen i drift igen och nu är den så kallade eldningssäsongen igång. Arbetet med att koppla samman vårt fjärrvärmenät med det i Landskrona - Helsingborg fortskrider enligt plan och beräknas vara klart för driftstart under Kraftringen är sedan tidigare djupt involverad genom energileveranser till och tillvaratagande av restvärme från de världsunika forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Utöver detta har Kraftringens strategi för hela Brunnshögsområdet blivit tydligare. Vi går från att vara infrastruktur ägare till att inta en ledande position för hållbar stadsutveckling. Bland höstens alla aktiviteter kan nämnas att vi, tillsammans med Akademiska Hus, invigt en omfattande solenergianläggning på LTH:s område i Lund. Anläggningen bygger på teknik i absolut framkant med högeffektiva solcellspaneler. Kraftringen deltog i september som medarrangör till Öresund Electric Car Rally. Förutom att vi tog emot de tävlande vid ett arrangemang på Mårtenstorget i Lund körde Kraftringen-med arbetare olika delsträckor. Kraftringen slutade på en hedrande andraplats bland ett stort antal tävlande. I början på september startades årets upplaga av Spänningssökarna. Ett Kraftringen-initiativ där samtliga nionde klasser i våra ägarkommuner bjudits in att delta för att stimulera och engagera till nya kreativa förslag på energilösningar. Spänningssökarna är utformat som en tävling, där bästa förslag vinner en klassresa till London. Med 42 anmälda klasser och drygt 1000 skolelever som engagerade deltagare och framtida samhällsbyggare överträffas alla förväntningar. Kraftringens resultatutveckling är fortsatt, trots mildare väderlek och lägre energileveranser än normalt, klart bättre än beräknat och föregående år. Örtoftaverkets biobränslebaserade värme- och elproduktion innebär både bättre ekonomi och renare luft. Ett riktigt bra exempel på affärsmässig samhällsnytta! 2 Kraftringen Delårsrapport

3 Fördelat ekonomiskt värde En del i vår rapportering är att informera om vår påverkan på omgivningen och den affärsmässiga samhällsnytta vår verksamhet bidrar med till olika intressenter. Hur koncernens genererade resultat fördelar sig på intressenter finns redovisat i nedanstående tabell och diagram. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Investeringen i Örtoftaverket har inneburit en betydande finansiell ansträngning för koncernen. Den finansiella belastningen har dock minimerats genom att projektet har hållit tidplan och gått bättre än budget. Örtoftaverket är ett viktigt bidrag till en mer hållbar energiförsörjning i Skåne. Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar under resten av året bedöms helårsresultatet till ca 270 mnkr. Leverantörer (86 %) Medarbetare (13 %) Kreditgivare (3 %) Offentlig sektor (4 %) Ägare (4 %) Lund Sylvia Michel Mnkr Intressent 2014: Intäkter Kunder Genererat ekonomiskt värde Kostnader Leverantörer Löner och ersättningar Medarbetare Betalning till långivare Kreditgivare Utdelning till ägare Ägare Betalningar skatter Offentlig sektor Fördelat ekonomiskt värde Behållet ekonomiskt värde Negativt behållet ekonomiskt värde beror på den stora investeringen i biokraftvärmeanläggningen Örtoftaverket. Kraftringen Delårsrapport

4 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Sammanfattning delårsrapport Trots en minskad försäljning ökade resultatet efter finansiella poster till 198 mnkr (155). Kraftringen fortsätter medverka i utvecklingen av den hållbara stadsdelen Brunnshög i Lund. Standard & Poors har bekräftat bolagets rating och reviderade negative outlook till stable outlook. Verksamheten Kraftringen koncernen är en underkoncern som ägs av Kraftringen AB ( ) vilket i sin tur ägs av kommunerna Lund (82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). Koncernen bedriver energiproduktion och energidistribution, entreprenadverksamhet samt IT-kommunikation. Tyngdpunkten i verksamheten finns i Skåne. Koncernen är även etablerad i Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten. Koncernen är Sveriges femte största elnätsägare med ca elnätskunder. Koncernen är en av Skånes största fjärrvärmeleverantörer med ett sammanhängande nät från Lomma, via Lund, till Eslöv och ca kunder. En omfattande förnyelse har skett i fjärrvärmeproduktionen genom bl. a. investeringen i Örtoftaverket, sammankoppling av fjärrvärmenätet med Landskrona Energi och Öresundskraft, återvinning av energi från Max IV-laboratoriet samt ny biobränslepanna i Klippan. Koncernens elhandelsverksamhet säljer årligen ca GWh till ca kunder. Koncernen äger elproduktionskapacitet motsvarande ca 100 GWh och uttagsrätter i norsk vattenkraft motsvarande ca 100 GWh. Exponeringen för pris och volymrisker hanteras med handel på den nordiska elbörsen Nord Pool. Antalet anställda har under perioden varit 412 personer att jämföra med 427 under Koncernen har gjort en förändringsresa med fokus på hållbar samhällsutveckling och nytänkande kring organisation och verksamhet. Mer om denna visionsresa finns att läsa i vår hållbarhetsredovisning på koncernens webbplats Säsongsvariationer Kraftringen har, precis som stora delar av energibranschen, stora säsongsmässiga variationer. Verksamheten planeras för normalår och avviker t. ex. energipriser, fjärrvärmeproduktionens bränslemix eller kundernas energiförbrukning påverkas omsättning och resultat. Nästan hela koncernens årsomsättning och årsresultat uppstår under månaderna november-mars till följd av temperatur och kundernas energiförbrukning. Under övriga månader sker huvuddelen av koncernens investeringsverksamhet och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftsäker energiförsörjning. Koncernens säsongsmönster för resultat och omsättning framgår nedan. Omsättning och resultat Nettoomsättningen minskade med 164 mnkr (-8 %) till mnkr (1 928). Elpriserna har varit relativt låga under perioden. Samtidigt har förbrukningen av el, gas och fjärrvärme varit markant lägre än ett normalår till följd av framförallt högre temperaturer än medel. Detta kombinerat har påverkat omsättningen negativt. Trots minskade försäljningsvolymer ökade rörelseresultatet med 65 mnkr (41 %) till 224 mnkr (159). Den positiva utvecklingen beror på lägre kostnader för energi på distribution och produktion samt högre marginaler inom elförsäljning. Under perioden har avskrivningarna av Örtoftaverket påbörjats. Avskrivningar, totalt sett, minskar efter ändrade avskrivningprinciper för nätanläggningar. Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/ avskrivningar (EBITDA) uppgår till 400 (339) mnkr. R esultat efter finansiella poster ökade med 42 mnkr (27 %) till 198 mnkr (155). Finansiella kostander ökar till följd av ökade skuldsättning för att finansiera Örtoftaverket Resultat efter finansiella poster, mnkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning, mnkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kraftringen Delårsrapport

5 Investeringar Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar uppgår till 377 mnkr (804). Investering i Örtoftaverket uppgår till 187 mnkr (651 mnkr). Anläggningen invigdes i april och producerar värme och el enligt plan. Periodens investeringstakt är, exklusive Örtoftaverket, klart högre än föregående år. Under första halvåret har fortsatta investeringar i Brunnshögsområdet (Lund) med bl. a. forskningsanläggningarna Max IV och ESS genomförts. Investeringen för EVITA löper på enligt plan (fjärrvärmenätet Lund-Lomma-Eslöv sammankopplas med fjärrvärmenätet i Helsingborg-Landskrona). Resultaträkning Koncern tkr Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel i årets resultat Periodens resultat Nyckeltal % Avkastning på genomsnittligt EK * % Soliditet * ,4 % 5,7 % 6,9 % ,6 % 41,3 % 38,2 % Räntetäckningsgrad (ggr) Skuldsättningsgrad (ggr) 30 1,00 1, ,3 8,2 5,5 0,75 0,50 0,25 0,7 0, * Avkastning på genomsnittligt EK samt Soliditet är föregående perioder ej omräknade då detta endast har en mycket marginell påverkan. Läs mer på sidan 6 under redovisningsprinciper Kraftringen Delårsrapport

6 Kassaflöde och finansiering Periodens kassaflöde, exklusive investeringen i Örtoftaverket, uppgår till ca 133 mnkr (719). Föregående års siffra påverkades av upptagna lån om 554 mnkr. Internt tillförda medel (FFO) ökade med 15 % till 335 mnkr (292). Det operativa kassaflödet (inklusive investering i Örtoftaverket) d.v.s. kassaflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till 150 mnkr (-486). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -368 mnkr (554). Likvida medel har minskat med 54 mnkr under perioden. Jämfört med 31 december 2013 ökade nettoskulden (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 5 % till mnkr (2 291). Skuldsättningsgraden är 1,2 ggr, vilket är något över skuldsättningsgraden vid årets början. Koncernens borgensåtagande har minskat med 76 mnkr sedan årsskiftet. Standard & Poor s långa rating har höjts från BBB+/ negative outlook till BBB+/stable outlook medan den korta ratingen är fortsatt A 2. Projektrisken för byggandet av Örtofta kraftvärmeverk har minskat väsentligt i och med färdigställandet av anläggningen vilket motiverat höjningen. S&Ps fullständiga kreditbedömning finns tillgänglig på koncernens hemsida. Koncernen har ett företagscertifikatprogram om mnkr (varav 1000 mnkr utnyttjats), med rating K-1, obligationer om mnkr samt rörelsekrediter i större svenska banker. Redovisningsprinciper I denna delårsrapport tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd (K3 reglerna) vilket är ett skifte från tidigare rapporter vilka tillämpade Redovisningsrådets RR 20. I de fall detta påverkat redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har beloppen för motsvarande perioder räknats om i enlighet med dessa nya regler och principer, utom i de fall detta specifikt angivits. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Balansräkning Koncern tkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Koncern tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Specifikation av eget kapital Koncern tkr Ingående eget kapital Periodens resultat Övriga förändringar, t.ex. utdelning, omräkningsdifferens Utgående eget kapital Kraftringen Delårsrapport

7 Kraftringen Delårsrapport

8 Kommunikationsavdelningen, oktober Kraftringen Energi AB (publ) Box Lund Besöksadress: Råbyvägen 37 Telefon Fax Miljöcertifierat enligt ISO Epost Organisationsnummer: Webbplats

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer