SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Representanter från WPD Representant från Svea Skog Lars Enlund, samhällsutvecklingschef, 7-8 Justerare Erja Eloranta (S) och Henrieta Vedberg (M), ersättare Anders Björkman (S) och Susanne Säbb-Danielsson (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Jonny Jones Justerare Erja Eloranta Henrieta Vedberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(36) Närvaro- och omröstningslista Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jan Dahlquist S X 2 Annette Riesbeck C X 3 Anki Dåderman S X 4 Henrieta Vedberg M X 5 Catrin Gumuns C X 6 Anders Björkman S X 7 Christer Karlsson S X 8 Rune Daniels C X 9 Åsa Björklund M X 10 Kerstin Eliz S X 11 Birgitta Dahlkvist C X 12 Susanne Säbb Danielsson FP X 13 Solveig Hansson S X 14 MP 15 Helena Back C X 16 Christina Gustavsson M X 17 Jan-Erik Wikman S X 18 Jimmy Uppling V X 19 Erja Eloranta S X 20 Anders Ehrling C X 21 Anna Hagwall SD - 22 Lena Johansson KD - 23 Per-Olof Back fr 20.15, S X 24 Agneta Frisk M X 25 C 26 Britt-Marie Essell S X 27 Bertil Mårshans S X 28 Linda Viklund C X 29 Tomas Grundell FP X

3 3(36) Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 30 Kerstin Forsberg S X 31 Markus Gavatin M X 32 Anders Åkerlund C X 33 Lars-Erik Liss S X 34 Gösta Sarholm SPI X 35 Stig Fredriksson fr o m kl MP X 36 Birgitta Borgvall S X 37 Hans-Erik Hellborg C - 38 Karin Kers V - 39 Lars-Erik Steger M X Ordförande: Jonny Jones C X Närvarolista KF 2014 Ej närvarande 4 Totalt 34

4 4(36) Innehållsförteckning Ärende Debatt... 6 Information från Svea Skog och WPD... 7 KF 17 Dnr 2011/39 42 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden Revidering av de Lokala Ordnings- föreskrifterna gällande fyrverkerier... 8 KF 17 forts KF 17 forts KF 18 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid KF 19 Dnr 2014/ Interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa ekonomin KF 20 Dnr 2014/ Interpellation om att det dras ner på kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd KF 21 Dnr 2014/ Lån till Furudals Hockeycenter AB KF 21 forts KF 22 Dnr 2014/ Komplettering av den Lokala Ordningsstadgan Rättvik KF 22 forts KF 23 Dnr Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter KF 23 forts KF 24 Dnr 2010/ Detaljplan för gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick) KF 24 forts KF 25 Dnr 2013/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31 december KF 26 Dnr 2014/93 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet KF 27 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om snedvriden konkurrens när det gäller försäljning av produkter och tjänster KF 28 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen KF 29 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om att flytta Stiernhööks-gymnasiets djurhus till växthuset som inte används... 26

5 5(36) KF 30 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om politisk innovation med underifrånperspektiv KF 31 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik KF 32 Dnr 2014/98 81 Inlämnat medborgarförslag om Hjärtans stig i Rättvik KF 33 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal KF 35 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 34 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan KF 35 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 36 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete KF 37 Dnr 2014/ Inlämnad motion om integration istället för segregation KF 38 Dnr 2014/ Inlämnad motion om Siljansöringen... 36

6 6(36) Debatt Sammanträdet ajournerades en timme för debatt om ungdomsfrågor partierna emellan.

7 7(36) Information från Svea Skog och WPD Representanter från WPD var närvarande och presenterade företagets verksamhet och informerade om de båda vindkraftparkerna Broboberget och Lännaberget. En representant från Svea Skog informerade om omgivningarna runt vindkraftparkerna.

8 8(36) KF 17 Dnr 2011/39 42 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna gällande fyrverkerier Malin Hammare, Jarlvägen 7 B, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden. Nyårsfyrverkeri/raketer inom bostadsområden vid nyår och sista april. Kan detta vara möjligt att få göra. Vid en och samma gård på Golfvägen sköts det både fyrverkeri och raketer. s beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar bland annat vad som står i regelverk och lokala föreskrifter, samt exempel på hur andra kommuner löst frågan. Rättviks kommun har inte antagit några lokala föreskrifter om fyrverkerier eller användande av pyroteknisk utrustning. I ordningslagen finns grundläggande krav på tillstånd för användning av pyrotekniska varor. Kommunen har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats eller för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas. Enligt förarbetena till ordningslagen är det angeläget att kommunen noga prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområden. Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder lätt till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det ska heller inte finnas risk för oklarheter vid tillämpning av föreskrifterna.

9 9(36) KF 17 forts Kommunchefen föreslår en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider såsom nyårs- och valborgsmässoafton enligt nedan: Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan på nyårsafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast användas med tillstånd från polismyndigheten. Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdsinrättningar, servicehus. Yrkanden Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till kommunchefens förslag samt att medborgarförslaget därmed anses behandlat. Annette Riesbeck (C) yrkade i tilläggsyrkande att även påskafton ska ingå som traditionell högtid och räknas med vid användandet av fyrverkerier. Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att allmänna utskottet bifallit desamma. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen 1. Komplettera kommunens Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter med en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider såsom nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton enligt följande: - Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. - Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast användas med tillstånd från polismyndigheten. - Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdinrättningar och servicehus.

10 10(36) KF 17 forts 2. Ordningsföreskrifterna ska träda i kraft Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Rune Daniels (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

11 11(36) KF 18 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C). Se bilaga 1. s beslut - Interpellationen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) för besvarande på nästa sammanträde. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

12 12(36) KF 19 Dnr 2014/ Interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa demokratin Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa demokratin. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande. Bilaga 1. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

13 13(36) KF 20 Dnr 2014/ Interpellation om att det dras ner på kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om att det dras ner på antalet kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande. Bilaga 1. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

14 14(36) KF 21 Dnr 2014/ Lån till Furudals Hockeycenter AB Förelåg skrivelse från ekonomichef Sven Kanth, som även var närvarande och föredrog ärendet. Furudals Hockeycenter AB hyr ishallen i Furudal av Rättviks Förvaltningsfastigheter AB (RFAB). Furudals Hockeycenter AB är ett helägt dotterbolag till IFK Ore. Furudals Hockeycenter AB har obetalda hyror till RFAB för perioden oktober 2012 t o m april 2013 på sammanlagt kronor. Kommunen har i tidigare beslut beviljat Furudals Hockeycenter AB bidrag med 5 månadshyror. RFAB kan inte, mot bakgrund av att hyresfordran är sedan 2012, vänta längre på att den ska betalas. Återstår därför kravåtgärder eller att fordran skrivs av i bolaget. Ekonomichefen föreslår följande: 1. Kommunen beviljar Furudals Hockeycenter AB ett lån på kronor vilket motsvarar den hyresskuld man har till RFAB. 2. Lånevillkor ska gälla enligt bifogad Revers. 3. Reversen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck. 4. Lånet ska utbetalas till RFAB och gälla reglering av Furudals Hockeycenter ABs hyresskuld oktober 2012 t o m april Jäv Ledamoten Inge Östlund (C) meddelade att han ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslagspunkter. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Sändlista: Furudals Hockeycenter AB Ekonomichef, RFAB, Ks ordf

15 15(36) KF 21 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Besluta i enlighet med ovanstående förslagspunkter från ekonomichefen. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

16 16(36) KF 22 Dnr 2014/ Komplettering av den Lokala Ordningsstadgan Rättvik Kommunchef Ulf Israelsson har kommit in med förslag om komplettering av den Lokala Ordningsstadgan. Han skriver följande: Under och i anslutning till evenemanget Classic Car Week uppstår det bland annat problem med vildcamping. För att i någon mån stävja denna företeelse föreslås att den lokala ordningsstadgan kompletteras med en paragraf med följande lydelse: Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 2, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunchefens förslag. Proposition Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen 1. Komplettera den Lokala Ordningsstadgan med en paragraf som får följande lydelse: - Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställs med offentlig plats i 2, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. 2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft Sändlista: Kommunchef M Clarstedt

17 17(36) KF 22 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Rune Daniels (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

18 18(36) KF 23 Dnr Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter Miljö- och byggnadsnämnden har i protokoll , 28 föreslagit kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Lokala hälsoskyddsföreföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter. Föreskrifter med tillhörande kartor föreligger som bilaga. En del i miljömålen är att säkerställa god dricksvattenkvalitet och ge tillfredställande skydd för alla vattentäkter med en kapacitet på över 10 kbm/dygn eller 50 personekvivalenter anslutna. Berörda grundvattentäkter i Rättviks kommun svarar för dricksvattenförsörjningen av cirka 770 personekvivalenter. I utredningen har lokala hälsoskyddsföreskrifter använts som form för att skydda grundvattentäkterna istället för att upprätta vattenskyddsområden. Syftet med att upprätta lokala hälsoskyddsföreskrifter för de enskilda grundvattentäkterna är att få närboende och verksamhetsutövare att iaktta försiktighet i området, vara till hjälp vid kommunens ärendehantering samt vid planläggning av områden. Utredningen av de olika grundvattentäkterna har visat att den största risken mot dessa är kontaminering från ytvatten, enskilda avlopp samt installation av värmepumpsanläggningar för utvinning av värme i mark- och grundvatten. Berörda grundvattentäkter i Rättviks kommun är belägna i följande byar: Blecket, Born, Brändan, Dalbyn, Gulleråsen, Harasviken, Lenåsen, Nittsjö, Västbjörka, Västergrav, Öja, Övre Gärdsjö samt Östbjörka. Miljöinspektör Jeanette Back redogjorde för ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Anta upprättat förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter enligt bilaga. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande i ärendet. Sändlista: Miljö- och byggnadsnämnden

19 19(36) KF 23 forts s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

20 20(36) KF 24 Dnr 2010/ Detaljplan för gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick) Från samhällsutvecklingsförvaltningen förelåg förslag till detaljplan för Gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick), för antagande. Detaljplanen har varit utställd under tiden 23 december februari Detaljplanen medger att befintlig bebyggelse vid Vidablick kompletteras med bostäder och verksamheter. Samtidigt förses kulturhistoriskt värdefulla byggnader med skyddsbestämmelser. Kommunarkitekt Birgitta Johansson redogjorde för ärendet. Yrkanden Anders Åkerlund (C) yrkade att detaljplanen godkänns och antas samt att: Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn. I detta yrkande instämde även Inge Östlund (C). Lars-Erik Jonsèn (S) yrkade att detaljplanen godkänns och antas samt att: Byggnation får ej påbörjas innan nya vägen är klar. I detta yrkande instämde även Jan Dahlquist (S) och Anki Dåderman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att kommunstyrelsen bifallit Anders Åkerlunds yrkande. Votering begärdes. Följande propositionsordning godkändes: Den som bifaller Anders Åkerlunds yrkande röstar ja. Den som bifaller Lars-Erik Jonsèns yrkande röstar nej. Votering Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej. Följande ledamöter röstade Ja: Inge Östlund (C), Anders Åkerlund (C), Hans Furn (C), Fredrik Ollèn (M), Henrieta Vedberg (M), Susanne Säbb- Danielsson (FP) samt Annette Riesbeck (C). Följande ledamöter röstade nej: Jan Dahlquist (S), Anders Björkman (S), Jan-Erik Wikman (S), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Jonsèn (S) samt Maria Kratz (S). Sändlista: B-lådan

21 21(36) KF 24 forts Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Anders Åkerlunds yrkande. Kommunstyrelsens beslut 1. Detaljplanen för Gärdebyn 4:3 m fl, daterad i februari 2014, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 2. Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn. Reservation Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Anders Björkman, Lars-Erik Jonsèn, Jan-Erik Wikman samt Maria Kratz. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande i ärendet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet återemitteras för ytterligare utredning. I detta yrkande instämde även Gösta Sarholm (SPI) och Anders Björkman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

22 22(36) KF 25 Dnr 2013/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31 december 2013 Rättviks kommun har till Inspektionen för vård och omsorg rapporterat in att det under fjärde kvartalet 2013 inte finns några ej verkställda beslut att rapportera. Av de tidigare 2 inrapporterade besluten gällande Avbrott i verkställighet, tillhörande verksamhetsområde Kontaktperson SoL, har det ena verkställts och det andra avslutats utan verkställighet, i det fallet kommer behovet att tillgodoses genom utökade insatser inom hemtjänsten. Rapporten föreligger som bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 december 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag s beslut - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 december 2013 läggs till handlingarna.

23 23(36) KF 26 Dnr 2014/93 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen och översänt inspektionsprotokoll för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten. Protokollet föreligger som bilaga. Kommunstyrelsens beslut - Inspektionsprotokollet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. s beslut - Inspektionsprotokollet läggs till handlingarna. Sändlista: Överförmyndaren

24 24(36) KF 27 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om snedvriden konkurrens när det gäller försäljning av produkter och tjänster Kjerstin Otterclou, Ågatan 10 B, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. I medborgarförslaget ifrågasätts kulturhusets försäljning av främst dalalitteratur, men även annan försäljning som förekommer Förslag Att Rättviks kommun ser till att snedvriden konkurrens ej får förekomma. Det är viktigt att ha ett väl fungerande näringsliv, som ger goda förutsättningar för att handla lokalt. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: K Otterclou Au-lådan

25 25(36) KF 28 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen Lars Solebrant. Höök Olles väg 12, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen. Kommer man från parken eller Backavägen och ska åka mot OK, är det svårt att se gående som vill korsa gatan på kvällen, tänker speciellt på skolbarnen. Dessutom bör trottoaren vid vårdcentralen få en avfasning så det går lätt att komma ner med en rullstol eller rollator s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: B-lådan L Solebrant

26 26(36) KF 29 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om att flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används Camilla Buvall, Stumsnäs Västbyvägen 25, Vikarbyn, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-Lådan C Buvall

27 27(36) KF 30 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om politisk innovation med underifrånperspektiv Anna-Lena Lärfors, Östanvik, Landsvägen 52, Furudal, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Politisk innovation med underifrånperspektiv. Rättviks kommuns verkliga tillgångar är natur, miljö och kultur inte skattekronor. Ren luft, rent vatten, giftfri miljö är immateriella tillgångar som inte synliggörs i någon offentlig redovisning eller budget Med ett innovativt tänkande och genom att ta hjälp av ny forskning, nya kunskaper och redan beslutade politiska direktiv, kan kommunen bli en föregångare i arbetet för miljöutveckling och positiv tillväxt. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: A-L Lärfors B-lådan

28 28(36) KF 31 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik Gunhild Mattsson, Dalbyn Lindgatan 10, Furudal, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Inrätta bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: G Mattsson B-lådan

29 29(36) KF 32 Dnr 2014/98 81 Inlämnat medborgarförslag om Hjärtans stig i Rättvik Anitha Svensson, Storgatan 21, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Göra en Hjärtans stig i Rättvik, där vem som helst kan gå och där man samtidigt får en bild över orten man befinner sig på. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: A Svensson B-lådan

30 30(36) KF 33 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att ett kommunfullmäktigemöte per termin förläggs till Furudal. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

31 31(36) KF 35 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - att kostnaderna för att öppna tidigare och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

32 32(36) KF 34 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att neddragningen inom elevhälsan, skolkurator och skolpsykolog stoppas - att Rättviks kommun skyndsamt kontaktar de anställda inom elevhälsan för att ta reda på hur omfattande problemet med elever som ej får tillgång till kurator är samt hur och var förstärkningen av antalet kuratorer ska ske - att Rättviks kommun så fort som möjligt utökar kuratorstjänsterna för att säkerställa att alla elevers lagliga rätt till tillgång till skolkurator uppfylls s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen beredning. Sändlista: B-lådan

33 33(36) KF 35 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - Kostnaden för att öppna och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn, utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen frö beredning. Sändlista: B-lådan

34 34(36) KF 36 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete Ärendeberedning Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Inkomna motioner och medborgarförslag behandlas mer effektivt och om inte särskilda skäl, som t ex komplicerade utredningar föreligger, bereds och nås fullmäktige inom ett år - I de fall där beredningen av en motion eller medborgarförslag inte är möjlig att färdigställa inom ett år, ska fullmäktige få en fullständig information om vad som händer i ärendet s beslut - Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

35 35(36) KF 37 Dnr 2014/ Inlämnad motion om integration istället för segregation Lena Johansson och Per Rondahl, kristdemokraterna, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att Rättviks kommun tillhandahåller praktikplatser i vår verksamhet för flyktingar som så önskar. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

36 36(36) KF 38 Dnr 2014/ Inlämnad motion om Siljansöringen Rune Daniels, centerpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Siljansöringen måste räddas genom restaureringen av Österdalälven, men också genom restaureringen av Enån med Draggån och Ickån. Förslag Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som Länsstyrelsen pekat på i sin rapport 2012:22 samt anvisar de medel som behövs utöver Länsstyrelsens tillgängliga medel för ändamålet för att kunna genomföra åtgärderna. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00 19:30 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(22) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.50 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Birgitta Borgvall (S), ersättare Christina Nilsson Padilla,skolkurator, 2 Fredrik

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) 1(12) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.20 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) Övriga

Läs mer

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.20 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-12.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Henrieta

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Inge Östlund (C) Hans Furn (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Lars Enlund,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.30-11.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande, 102-109,111-124 Fredrik Ollén (M), ordförande, 110 Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Thomas Grundell (FP), ersättare Carl Wickman, 152 Lars Hansson, 153 Justerare Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-08:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(44) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP)

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad kl 08-30 - 10.35 Beslutande Ledamöter Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret i Rättvik

Kommunledningskontoret i Rättvik 1(2) Plats och tid Samlingssalen, Furudals gamla kommunhus 18:00-21:15 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Barbro Aastrup (S), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S)

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-11:30 Beslutande Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell

Läs mer

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(41) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Hans Johnson, revisor

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(49) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 13.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordf, 208-249 Fredrik Ollén (M), ordf, 207 Inge Östlund (C) Susanne Säbb-Danielsson (FP), 208-249,

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: RÄTTVIK Plats: Västra skolan, Hyttgatan 27, Falun Dnr: 201-5778-10 Rösträkningen och

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S) 1(16) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.30 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro

Läs mer

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s)

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-09.40 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) Övriga

Läs mer

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, 08.30-10.55 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Hans Furn (C) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Markus Gavatin (M) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(10) Plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00-17.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Arne Ottosson (M), ordförande Karolina Sköld (C) ersätter Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S),

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00-21:45 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10.45 Beslutande Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:50 Beslutande Hans Furn (C), ordförande Jonny Jones (C) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Kjell Wikström

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C), ersättare för Peter Jonsson (M) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(27) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C), 92-93, 102-103 Anders Åkerlund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Anki Dåderman (S) Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S) Lars-Erik Jonsén (S) Lars-Erik Kalles (S) Nils Gävert (SD)

Anki Dåderman (S) Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S) Lars-Erik Jonsén (S) Lars-Erik Kalles (S) Nils Gävert (SD) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:25 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf. Fredrik Ollén (M) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Per Segerstéen (M) Camilla Ollas Hampus (C) Hans Furn (C)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik 1(2) Plats och tid Hedslund, Insikten, 09:00-09.45 Beslutande Annette Riesbeck, c, ordförande, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Anki Dåderman, s, Margareta Jobs, kd, Leksand Eva Jonasson,

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16:00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Lars

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:10 Beslutande Yvonne Junell (C), ordf. Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer