SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Representanter från WPD Representant från Svea Skog Lars Enlund, samhällsutvecklingschef, 7-8 Justerare Erja Eloranta (S) och Henrieta Vedberg (M), ersättare Anders Björkman (S) och Susanne Säbb-Danielsson (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Jonny Jones Justerare Erja Eloranta Henrieta Vedberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(36) Närvaro- och omröstningslista Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jan Dahlquist S X 2 Annette Riesbeck C X 3 Anki Dåderman S X 4 Henrieta Vedberg M X 5 Catrin Gumuns C X 6 Anders Björkman S X 7 Christer Karlsson S X 8 Rune Daniels C X 9 Åsa Björklund M X 10 Kerstin Eliz S X 11 Birgitta Dahlkvist C X 12 Susanne Säbb Danielsson FP X 13 Solveig Hansson S X 14 MP 15 Helena Back C X 16 Christina Gustavsson M X 17 Jan-Erik Wikman S X 18 Jimmy Uppling V X 19 Erja Eloranta S X 20 Anders Ehrling C X 21 Anna Hagwall SD - 22 Lena Johansson KD - 23 Per-Olof Back fr 20.15, S X 24 Agneta Frisk M X 25 C 26 Britt-Marie Essell S X 27 Bertil Mårshans S X 28 Linda Viklund C X 29 Tomas Grundell FP X

3 3(36) Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 30 Kerstin Forsberg S X 31 Markus Gavatin M X 32 Anders Åkerlund C X 33 Lars-Erik Liss S X 34 Gösta Sarholm SPI X 35 Stig Fredriksson fr o m kl MP X 36 Birgitta Borgvall S X 37 Hans-Erik Hellborg C - 38 Karin Kers V - 39 Lars-Erik Steger M X Ordförande: Jonny Jones C X Närvarolista KF 2014 Ej närvarande 4 Totalt 34

4 4(36) Innehållsförteckning Ärende Debatt... 6 Information från Svea Skog och WPD... 7 KF 17 Dnr 2011/39 42 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden Revidering av de Lokala Ordnings- föreskrifterna gällande fyrverkerier... 8 KF 17 forts KF 17 forts KF 18 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid KF 19 Dnr 2014/ Interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa ekonomin KF 20 Dnr 2014/ Interpellation om att det dras ner på kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd KF 21 Dnr 2014/ Lån till Furudals Hockeycenter AB KF 21 forts KF 22 Dnr 2014/ Komplettering av den Lokala Ordningsstadgan Rättvik KF 22 forts KF 23 Dnr Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter KF 23 forts KF 24 Dnr 2010/ Detaljplan för gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick) KF 24 forts KF 25 Dnr 2013/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31 december KF 26 Dnr 2014/93 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet KF 27 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om snedvriden konkurrens när det gäller försäljning av produkter och tjänster KF 28 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen KF 29 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om att flytta Stiernhööks-gymnasiets djurhus till växthuset som inte används... 26

5 5(36) KF 30 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om politisk innovation med underifrånperspektiv KF 31 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik KF 32 Dnr 2014/98 81 Inlämnat medborgarförslag om Hjärtans stig i Rättvik KF 33 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal KF 35 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 34 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan KF 35 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 36 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete KF 37 Dnr 2014/ Inlämnad motion om integration istället för segregation KF 38 Dnr 2014/ Inlämnad motion om Siljansöringen... 36

6 6(36) Debatt Sammanträdet ajournerades en timme för debatt om ungdomsfrågor partierna emellan.

7 7(36) Information från Svea Skog och WPD Representanter från WPD var närvarande och presenterade företagets verksamhet och informerade om de båda vindkraftparkerna Broboberget och Lännaberget. En representant från Svea Skog informerade om omgivningarna runt vindkraftparkerna.

8 8(36) KF 17 Dnr 2011/39 42 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna gällande fyrverkerier Malin Hammare, Jarlvägen 7 B, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden. Nyårsfyrverkeri/raketer inom bostadsområden vid nyår och sista april. Kan detta vara möjligt att få göra. Vid en och samma gård på Golfvägen sköts det både fyrverkeri och raketer. s beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar bland annat vad som står i regelverk och lokala föreskrifter, samt exempel på hur andra kommuner löst frågan. Rättviks kommun har inte antagit några lokala föreskrifter om fyrverkerier eller användande av pyroteknisk utrustning. I ordningslagen finns grundläggande krav på tillstånd för användning av pyrotekniska varor. Kommunen har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats eller för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas. Enligt förarbetena till ordningslagen är det angeläget att kommunen noga prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområden. Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder lätt till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det ska heller inte finnas risk för oklarheter vid tillämpning av föreskrifterna.

9 9(36) KF 17 forts Kommunchefen föreslår en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider såsom nyårs- och valborgsmässoafton enligt nedan: Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan på nyårsafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast användas med tillstånd från polismyndigheten. Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdsinrättningar, servicehus. Yrkanden Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till kommunchefens förslag samt att medborgarförslaget därmed anses behandlat. Annette Riesbeck (C) yrkade i tilläggsyrkande att även påskafton ska ingå som traditionell högtid och räknas med vid användandet av fyrverkerier. Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att allmänna utskottet bifallit desamma. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen 1. Komplettera kommunens Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter med en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider såsom nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton enligt följande: - Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. - Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast användas med tillstånd från polismyndigheten. - Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdinrättningar och servicehus.

10 10(36) KF 17 forts 2. Ordningsföreskrifterna ska träda i kraft Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Rune Daniels (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

11 11(36) KF 18 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C). Se bilaga 1. s beslut - Interpellationen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) för besvarande på nästa sammanträde. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

12 12(36) KF 19 Dnr 2014/ Interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa demokratin Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa demokratin. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande. Bilaga 1. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

13 13(36) KF 20 Dnr 2014/ Interpellation om att det dras ner på kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om att det dras ner på antalet kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande. Bilaga 1. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

14 14(36) KF 21 Dnr 2014/ Lån till Furudals Hockeycenter AB Förelåg skrivelse från ekonomichef Sven Kanth, som även var närvarande och föredrog ärendet. Furudals Hockeycenter AB hyr ishallen i Furudal av Rättviks Förvaltningsfastigheter AB (RFAB). Furudals Hockeycenter AB är ett helägt dotterbolag till IFK Ore. Furudals Hockeycenter AB har obetalda hyror till RFAB för perioden oktober 2012 t o m april 2013 på sammanlagt kronor. Kommunen har i tidigare beslut beviljat Furudals Hockeycenter AB bidrag med 5 månadshyror. RFAB kan inte, mot bakgrund av att hyresfordran är sedan 2012, vänta längre på att den ska betalas. Återstår därför kravåtgärder eller att fordran skrivs av i bolaget. Ekonomichefen föreslår följande: 1. Kommunen beviljar Furudals Hockeycenter AB ett lån på kronor vilket motsvarar den hyresskuld man har till RFAB. 2. Lånevillkor ska gälla enligt bifogad Revers. 3. Reversen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck. 4. Lånet ska utbetalas till RFAB och gälla reglering av Furudals Hockeycenter ABs hyresskuld oktober 2012 t o m april Jäv Ledamoten Inge Östlund (C) meddelade att han ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslagspunkter. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Sändlista: Furudals Hockeycenter AB Ekonomichef, RFAB, Ks ordf

15 15(36) KF 21 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Besluta i enlighet med ovanstående förslagspunkter från ekonomichefen. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

16 16(36) KF 22 Dnr 2014/ Komplettering av den Lokala Ordningsstadgan Rättvik Kommunchef Ulf Israelsson har kommit in med förslag om komplettering av den Lokala Ordningsstadgan. Han skriver följande: Under och i anslutning till evenemanget Classic Car Week uppstår det bland annat problem med vildcamping. För att i någon mån stävja denna företeelse föreslås att den lokala ordningsstadgan kompletteras med en paragraf med följande lydelse: Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 2, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunchefens förslag. Proposition Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen 1. Komplettera den Lokala Ordningsstadgan med en paragraf som får följande lydelse: - Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställs med offentlig plats i 2, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. 2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft Sändlista: Kommunchef M Clarstedt

17 17(36) KF 22 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Rune Daniels (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

18 18(36) KF 23 Dnr Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter Miljö- och byggnadsnämnden har i protokoll , 28 föreslagit kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Lokala hälsoskyddsföreföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter. Föreskrifter med tillhörande kartor föreligger som bilaga. En del i miljömålen är att säkerställa god dricksvattenkvalitet och ge tillfredställande skydd för alla vattentäkter med en kapacitet på över 10 kbm/dygn eller 50 personekvivalenter anslutna. Berörda grundvattentäkter i Rättviks kommun svarar för dricksvattenförsörjningen av cirka 770 personekvivalenter. I utredningen har lokala hälsoskyddsföreskrifter använts som form för att skydda grundvattentäkterna istället för att upprätta vattenskyddsområden. Syftet med att upprätta lokala hälsoskyddsföreskrifter för de enskilda grundvattentäkterna är att få närboende och verksamhetsutövare att iaktta försiktighet i området, vara till hjälp vid kommunens ärendehantering samt vid planläggning av områden. Utredningen av de olika grundvattentäkterna har visat att den största risken mot dessa är kontaminering från ytvatten, enskilda avlopp samt installation av värmepumpsanläggningar för utvinning av värme i mark- och grundvatten. Berörda grundvattentäkter i Rättviks kommun är belägna i följande byar: Blecket, Born, Brändan, Dalbyn, Gulleråsen, Harasviken, Lenåsen, Nittsjö, Västbjörka, Västergrav, Öja, Övre Gärdsjö samt Östbjörka. Miljöinspektör Jeanette Back redogjorde för ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Anta upprättat förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter enligt bilaga. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande i ärendet. Sändlista: Miljö- och byggnadsnämnden

19 19(36) KF 23 forts s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

20 20(36) KF 24 Dnr 2010/ Detaljplan för gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick) Från samhällsutvecklingsförvaltningen förelåg förslag till detaljplan för Gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick), för antagande. Detaljplanen har varit utställd under tiden 23 december februari Detaljplanen medger att befintlig bebyggelse vid Vidablick kompletteras med bostäder och verksamheter. Samtidigt förses kulturhistoriskt värdefulla byggnader med skyddsbestämmelser. Kommunarkitekt Birgitta Johansson redogjorde för ärendet. Yrkanden Anders Åkerlund (C) yrkade att detaljplanen godkänns och antas samt att: Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn. I detta yrkande instämde även Inge Östlund (C). Lars-Erik Jonsèn (S) yrkade att detaljplanen godkänns och antas samt att: Byggnation får ej påbörjas innan nya vägen är klar. I detta yrkande instämde även Jan Dahlquist (S) och Anki Dåderman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att kommunstyrelsen bifallit Anders Åkerlunds yrkande. Votering begärdes. Följande propositionsordning godkändes: Den som bifaller Anders Åkerlunds yrkande röstar ja. Den som bifaller Lars-Erik Jonsèns yrkande röstar nej. Votering Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej. Följande ledamöter röstade Ja: Inge Östlund (C), Anders Åkerlund (C), Hans Furn (C), Fredrik Ollèn (M), Henrieta Vedberg (M), Susanne Säbb- Danielsson (FP) samt Annette Riesbeck (C). Följande ledamöter röstade nej: Jan Dahlquist (S), Anders Björkman (S), Jan-Erik Wikman (S), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Jonsèn (S) samt Maria Kratz (S). Sändlista: B-lådan

21 21(36) KF 24 forts Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Anders Åkerlunds yrkande. Kommunstyrelsens beslut 1. Detaljplanen för Gärdebyn 4:3 m fl, daterad i februari 2014, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 2. Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn. Reservation Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Anders Björkman, Lars-Erik Jonsèn, Jan-Erik Wikman samt Maria Kratz. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande i ärendet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet återemitteras för ytterligare utredning. I detta yrkande instämde även Gösta Sarholm (SPI) och Anders Björkman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

22 22(36) KF 25 Dnr 2013/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31 december 2013 Rättviks kommun har till Inspektionen för vård och omsorg rapporterat in att det under fjärde kvartalet 2013 inte finns några ej verkställda beslut att rapportera. Av de tidigare 2 inrapporterade besluten gällande Avbrott i verkställighet, tillhörande verksamhetsområde Kontaktperson SoL, har det ena verkställts och det andra avslutats utan verkställighet, i det fallet kommer behovet att tillgodoses genom utökade insatser inom hemtjänsten. Rapporten föreligger som bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 december 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag s beslut - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 december 2013 läggs till handlingarna.

23 23(36) KF 26 Dnr 2014/93 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen och översänt inspektionsprotokoll för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten. Protokollet föreligger som bilaga. Kommunstyrelsens beslut - Inspektionsprotokollet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. s beslut - Inspektionsprotokollet läggs till handlingarna. Sändlista: Överförmyndaren

24 24(36) KF 27 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om snedvriden konkurrens när det gäller försäljning av produkter och tjänster Kjerstin Otterclou, Ågatan 10 B, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. I medborgarförslaget ifrågasätts kulturhusets försäljning av främst dalalitteratur, men även annan försäljning som förekommer Förslag Att Rättviks kommun ser till att snedvriden konkurrens ej får förekomma. Det är viktigt att ha ett väl fungerande näringsliv, som ger goda förutsättningar för att handla lokalt. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: K Otterclou Au-lådan

25 25(36) KF 28 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen Lars Solebrant. Höök Olles väg 12, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen. Kommer man från parken eller Backavägen och ska åka mot OK, är det svårt att se gående som vill korsa gatan på kvällen, tänker speciellt på skolbarnen. Dessutom bör trottoaren vid vårdcentralen få en avfasning så det går lätt att komma ner med en rullstol eller rollator s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: B-lådan L Solebrant

26 26(36) KF 29 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om att flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används Camilla Buvall, Stumsnäs Västbyvägen 25, Vikarbyn, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-Lådan C Buvall

27 27(36) KF 30 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om politisk innovation med underifrånperspektiv Anna-Lena Lärfors, Östanvik, Landsvägen 52, Furudal, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Politisk innovation med underifrånperspektiv. Rättviks kommuns verkliga tillgångar är natur, miljö och kultur inte skattekronor. Ren luft, rent vatten, giftfri miljö är immateriella tillgångar som inte synliggörs i någon offentlig redovisning eller budget Med ett innovativt tänkande och genom att ta hjälp av ny forskning, nya kunskaper och redan beslutade politiska direktiv, kan kommunen bli en föregångare i arbetet för miljöutveckling och positiv tillväxt. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: A-L Lärfors B-lådan

28 28(36) KF 31 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik Gunhild Mattsson, Dalbyn Lindgatan 10, Furudal, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Inrätta bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: G Mattsson B-lådan

29 29(36) KF 32 Dnr 2014/98 81 Inlämnat medborgarförslag om Hjärtans stig i Rättvik Anitha Svensson, Storgatan 21, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Göra en Hjärtans stig i Rättvik, där vem som helst kan gå och där man samtidigt får en bild över orten man befinner sig på. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: A Svensson B-lådan

30 30(36) KF 33 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att ett kommunfullmäktigemöte per termin förläggs till Furudal. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

31 31(36) KF 35 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - att kostnaderna för att öppna tidigare och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

32 32(36) KF 34 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att neddragningen inom elevhälsan, skolkurator och skolpsykolog stoppas - att Rättviks kommun skyndsamt kontaktar de anställda inom elevhälsan för att ta reda på hur omfattande problemet med elever som ej får tillgång till kurator är samt hur och var förstärkningen av antalet kuratorer ska ske - att Rättviks kommun så fort som möjligt utökar kuratorstjänsterna för att säkerställa att alla elevers lagliga rätt till tillgång till skolkurator uppfylls s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen beredning. Sändlista: B-lådan

33 33(36) KF 35 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - Kostnaden för att öppna och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn, utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen frö beredning. Sändlista: B-lådan

34 34(36) KF 36 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete Ärendeberedning Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Inkomna motioner och medborgarförslag behandlas mer effektivt och om inte särskilda skäl, som t ex komplicerade utredningar föreligger, bereds och nås fullmäktige inom ett år - I de fall där beredningen av en motion eller medborgarförslag inte är möjlig att färdigställa inom ett år, ska fullmäktige få en fullständig information om vad som händer i ärendet s beslut - Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

35 35(36) KF 37 Dnr 2014/ Inlämnad motion om integration istället för segregation Lena Johansson och Per Rondahl, kristdemokraterna, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att Rättviks kommun tillhandahåller praktikplatser i vår verksamhet för flyktingar som så önskar. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

36 36(36) KF 38 Dnr 2014/ Inlämnad motion om Siljansöringen Rune Daniels, centerpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Siljansöringen måste räddas genom restaureringen av Österdalälven, men också genom restaureringen av Enån med Draggån och Ickån. Förslag Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som Länsstyrelsen pekat på i sin rapport 2012:22 samt anvisar de medel som behövs utöver Länsstyrelsens tillgängliga medel för ändamålet för att kunna genomföra åtgärderna. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.55 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C), 167-171 Henrieta

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer