SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Representanter från WPD Representant från Svea Skog Lars Enlund, samhällsutvecklingschef, 7-8 Justerare Erja Eloranta (S) och Henrieta Vedberg (M), ersättare Anders Björkman (S) och Susanne Säbb-Danielsson (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Jonny Jones Justerare Erja Eloranta Henrieta Vedberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(36) Närvaro- och omröstningslista Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jan Dahlquist S X 2 Annette Riesbeck C X 3 Anki Dåderman S X 4 Henrieta Vedberg M X 5 Catrin Gumuns C X 6 Anders Björkman S X 7 Christer Karlsson S X 8 Rune Daniels C X 9 Åsa Björklund M X 10 Kerstin Eliz S X 11 Birgitta Dahlkvist C X 12 Susanne Säbb Danielsson FP X 13 Solveig Hansson S X 14 MP 15 Helena Back C X 16 Christina Gustavsson M X 17 Jan-Erik Wikman S X 18 Jimmy Uppling V X 19 Erja Eloranta S X 20 Anders Ehrling C X 21 Anna Hagwall SD - 22 Lena Johansson KD - 23 Per-Olof Back fr 20.15, S X 24 Agneta Frisk M X 25 C 26 Britt-Marie Essell S X 27 Bertil Mårshans S X 28 Linda Viklund C X 29 Tomas Grundell FP X

3 3(36) Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 30 Kerstin Forsberg S X 31 Markus Gavatin M X 32 Anders Åkerlund C X 33 Lars-Erik Liss S X 34 Gösta Sarholm SPI X 35 Stig Fredriksson fr o m kl MP X 36 Birgitta Borgvall S X 37 Hans-Erik Hellborg C - 38 Karin Kers V - 39 Lars-Erik Steger M X Ordförande: Jonny Jones C X Närvarolista KF 2014 Ej närvarande 4 Totalt 34

4 4(36) Innehållsförteckning Ärende Debatt... 6 Information från Svea Skog och WPD... 7 KF 17 Dnr 2011/39 42 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden Revidering av de Lokala Ordnings- föreskrifterna gällande fyrverkerier... 8 KF 17 forts KF 17 forts KF 18 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid KF 19 Dnr 2014/ Interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa ekonomin KF 20 Dnr 2014/ Interpellation om att det dras ner på kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd KF 21 Dnr 2014/ Lån till Furudals Hockeycenter AB KF 21 forts KF 22 Dnr 2014/ Komplettering av den Lokala Ordningsstadgan Rättvik KF 22 forts KF 23 Dnr Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter KF 23 forts KF 24 Dnr 2010/ Detaljplan för gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick) KF 24 forts KF 25 Dnr 2013/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31 december KF 26 Dnr 2014/93 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet KF 27 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om snedvriden konkurrens när det gäller försäljning av produkter och tjänster KF 28 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen KF 29 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om att flytta Stiernhööks-gymnasiets djurhus till växthuset som inte används... 26

5 5(36) KF 30 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om politisk innovation med underifrånperspektiv KF 31 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik KF 32 Dnr 2014/98 81 Inlämnat medborgarförslag om Hjärtans stig i Rättvik KF 33 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal KF 35 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 34 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan KF 35 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 36 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete KF 37 Dnr 2014/ Inlämnad motion om integration istället för segregation KF 38 Dnr 2014/ Inlämnad motion om Siljansöringen... 36

6 6(36) Debatt Sammanträdet ajournerades en timme för debatt om ungdomsfrågor partierna emellan.

7 7(36) Information från Svea Skog och WPD Representanter från WPD var närvarande och presenterade företagets verksamhet och informerade om de båda vindkraftparkerna Broboberget och Lännaberget. En representant från Svea Skog informerade om omgivningarna runt vindkraftparkerna.

8 8(36) KF 17 Dnr 2011/39 42 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna gällande fyrverkerier Malin Hammare, Jarlvägen 7 B, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Förbud mot fyrverkerier/raketer i bostadsområden. Nyårsfyrverkeri/raketer inom bostadsområden vid nyår och sista april. Kan detta vara möjligt att få göra. Vid en och samma gård på Golfvägen sköts det både fyrverkeri och raketer. s beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar bland annat vad som står i regelverk och lokala föreskrifter, samt exempel på hur andra kommuner löst frågan. Rättviks kommun har inte antagit några lokala föreskrifter om fyrverkerier eller användande av pyroteknisk utrustning. I ordningslagen finns grundläggande krav på tillstånd för användning av pyrotekniska varor. Kommunen har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats eller för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas. Enligt förarbetena till ordningslagen är det angeläget att kommunen noga prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområden. Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder lätt till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det ska heller inte finnas risk för oklarheter vid tillämpning av föreskrifterna.

9 9(36) KF 17 forts Kommunchefen föreslår en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider såsom nyårs- och valborgsmässoafton enligt nedan: Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan på nyårsafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast användas med tillstånd från polismyndigheten. Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdsinrättningar, servicehus. Yrkanden Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till kommunchefens förslag samt att medborgarförslaget därmed anses behandlat. Annette Riesbeck (C) yrkade i tilläggsyrkande att även påskafton ska ingå som traditionell högtid och räknas med vid användandet av fyrverkerier. Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att allmänna utskottet bifallit desamma. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen 1. Komplettera kommunens Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter med en allmän restriktion av användandet av pyrotekniska varor förutom vid traditionella högtider såsom nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton enligt följande: - Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. - Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast användas med tillstånd från polismyndigheten. - Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdinrättningar och servicehus.

10 10(36) KF 17 forts 2. Ordningsföreskrifterna ska träda i kraft Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Rune Daniels (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

11 11(36) KF 18 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C). Se bilaga 1. s beslut - Interpellationen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) för besvarande på nästa sammanträde. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

12 12(36) KF 19 Dnr 2014/ Interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa demokratin Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om att öka effektiviteten och säkerställa demokratin. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande. Bilaga 1. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

13 13(36) KF 20 Dnr 2014/ Interpellation om att det dras ner på kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om att det dras ner på antalet kuratorer i grundskolan när de idag inte hinner med alla barn som behöver stöd. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande. Bilaga 1. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet bordläggs på grund av att Karin Kers (V) inte var närvarande. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: K Kers Kf-lådan

14 14(36) KF 21 Dnr 2014/ Lån till Furudals Hockeycenter AB Förelåg skrivelse från ekonomichef Sven Kanth, som även var närvarande och föredrog ärendet. Furudals Hockeycenter AB hyr ishallen i Furudal av Rättviks Förvaltningsfastigheter AB (RFAB). Furudals Hockeycenter AB är ett helägt dotterbolag till IFK Ore. Furudals Hockeycenter AB har obetalda hyror till RFAB för perioden oktober 2012 t o m april 2013 på sammanlagt kronor. Kommunen har i tidigare beslut beviljat Furudals Hockeycenter AB bidrag med 5 månadshyror. RFAB kan inte, mot bakgrund av att hyresfordran är sedan 2012, vänta längre på att den ska betalas. Återstår därför kravåtgärder eller att fordran skrivs av i bolaget. Ekonomichefen föreslår följande: 1. Kommunen beviljar Furudals Hockeycenter AB ett lån på kronor vilket motsvarar den hyresskuld man har till RFAB. 2. Lånevillkor ska gälla enligt bifogad Revers. 3. Reversen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck. 4. Lånet ska utbetalas till RFAB och gälla reglering av Furudals Hockeycenter ABs hyresskuld oktober 2012 t o m april Jäv Ledamoten Inge Östlund (C) meddelade att han ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslagspunkter. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Sändlista: Furudals Hockeycenter AB Ekonomichef, RFAB, Ks ordf

15 15(36) KF 21 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Besluta i enlighet med ovanstående förslagspunkter från ekonomichefen. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

16 16(36) KF 22 Dnr 2014/ Komplettering av den Lokala Ordningsstadgan Rättvik Kommunchef Ulf Israelsson har kommit in med förslag om komplettering av den Lokala Ordningsstadgan. Han skriver följande: Under och i anslutning till evenemanget Classic Car Week uppstår det bland annat problem med vildcamping. För att i någon mån stävja denna företeelse föreslås att den lokala ordningsstadgan kompletteras med en paragraf med följande lydelse: Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 2, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunchefens förslag. Proposition Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen 1. Komplettera den Lokala Ordningsstadgan med en paragraf som får följande lydelse: - Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställs med offentlig plats i 2, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. 2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft Sändlista: Kommunchef M Clarstedt

17 17(36) KF 22 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Rune Daniels (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

18 18(36) KF 23 Dnr Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter Miljö- och byggnadsnämnden har i protokoll , 28 föreslagit kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Lokala hälsoskyddsföreföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter. Föreskrifter med tillhörande kartor föreligger som bilaga. En del i miljömålen är att säkerställa god dricksvattenkvalitet och ge tillfredställande skydd för alla vattentäkter med en kapacitet på över 10 kbm/dygn eller 50 personekvivalenter anslutna. Berörda grundvattentäkter i Rättviks kommun svarar för dricksvattenförsörjningen av cirka 770 personekvivalenter. I utredningen har lokala hälsoskyddsföreskrifter använts som form för att skydda grundvattentäkterna istället för att upprätta vattenskyddsområden. Syftet med att upprätta lokala hälsoskyddsföreskrifter för de enskilda grundvattentäkterna är att få närboende och verksamhetsutövare att iaktta försiktighet i området, vara till hjälp vid kommunens ärendehantering samt vid planläggning av områden. Utredningen av de olika grundvattentäkterna har visat att den största risken mot dessa är kontaminering från ytvatten, enskilda avlopp samt installation av värmepumpsanläggningar för utvinning av värme i mark- och grundvatten. Berörda grundvattentäkter i Rättviks kommun är belägna i följande byar: Blecket, Born, Brändan, Dalbyn, Gulleråsen, Harasviken, Lenåsen, Nittsjö, Västbjörka, Västergrav, Öja, Övre Gärdsjö samt Östbjörka. Miljöinspektör Jeanette Back redogjorde för ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Anta upprättat förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter enligt bilaga. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande i ärendet. Sändlista: Miljö- och byggnadsnämnden

19 19(36) KF 23 forts s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

20 20(36) KF 24 Dnr 2010/ Detaljplan för gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick) Från samhällsutvecklingsförvaltningen förelåg förslag till detaljplan för Gärdebyn 4:3 m fl (Vidablick), för antagande. Detaljplanen har varit utställd under tiden 23 december februari Detaljplanen medger att befintlig bebyggelse vid Vidablick kompletteras med bostäder och verksamheter. Samtidigt förses kulturhistoriskt värdefulla byggnader med skyddsbestämmelser. Kommunarkitekt Birgitta Johansson redogjorde för ärendet. Yrkanden Anders Åkerlund (C) yrkade att detaljplanen godkänns och antas samt att: Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn. I detta yrkande instämde även Inge Östlund (C). Lars-Erik Jonsèn (S) yrkade att detaljplanen godkänns och antas samt att: Byggnation får ej påbörjas innan nya vägen är klar. I detta yrkande instämde även Jan Dahlquist (S) och Anki Dåderman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att kommunstyrelsen bifallit Anders Åkerlunds yrkande. Votering begärdes. Följande propositionsordning godkändes: Den som bifaller Anders Åkerlunds yrkande röstar ja. Den som bifaller Lars-Erik Jonsèns yrkande röstar nej. Votering Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej. Följande ledamöter röstade Ja: Inge Östlund (C), Anders Åkerlund (C), Hans Furn (C), Fredrik Ollèn (M), Henrieta Vedberg (M), Susanne Säbb- Danielsson (FP) samt Annette Riesbeck (C). Följande ledamöter röstade nej: Jan Dahlquist (S), Anders Björkman (S), Jan-Erik Wikman (S), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Jonsèn (S) samt Maria Kratz (S). Sändlista: B-lådan

21 21(36) KF 24 forts Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Anders Åkerlunds yrkande. Kommunstyrelsens beslut 1. Detaljplanen för Gärdebyn 4:3 m fl, daterad i februari 2014, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 2. Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn. Reservation Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Anders Björkman, Lars-Erik Jonsèn, Jan-Erik Wikman samt Maria Kratz. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande i ärendet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet återemitteras för ytterligare utredning. I detta yrkande instämde även Gösta Sarholm (SPI) och Anders Björkman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

22 22(36) KF 25 Dnr 2013/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31 december 2013 Rättviks kommun har till Inspektionen för vård och omsorg rapporterat in att det under fjärde kvartalet 2013 inte finns några ej verkställda beslut att rapportera. Av de tidigare 2 inrapporterade besluten gällande Avbrott i verkställighet, tillhörande verksamhetsområde Kontaktperson SoL, har det ena verkställts och det andra avslutats utan verkställighet, i det fallet kommer behovet att tillgodoses genom utökade insatser inom hemtjänsten. Rapporten föreligger som bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 december 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag s beslut - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 december 2013 läggs till handlingarna.

23 23(36) KF 26 Dnr 2014/93 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen och översänt inspektionsprotokoll för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten. Protokollet föreligger som bilaga. Kommunstyrelsens beslut - Inspektionsprotokollet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. s beslut - Inspektionsprotokollet läggs till handlingarna. Sändlista: Överförmyndaren

24 24(36) KF 27 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om snedvriden konkurrens när det gäller försäljning av produkter och tjänster Kjerstin Otterclou, Ågatan 10 B, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. I medborgarförslaget ifrågasätts kulturhusets försäljning av främst dalalitteratur, men även annan försäljning som förekommer Förslag Att Rättviks kommun ser till att snedvriden konkurrens ej får förekomma. Det är viktigt att ha ett väl fungerande näringsliv, som ger goda förutsättningar för att handla lokalt. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: K Otterclou Au-lådan

25 25(36) KF 28 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen Lars Solebrant. Höök Olles väg 12, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Gatulampa vid rondellen på Centralgatan samt avfasning av trottoar vid vårdcentralen. Kommer man från parken eller Backavägen och ska åka mot OK, är det svårt att se gående som vill korsa gatan på kvällen, tänker speciellt på skolbarnen. Dessutom bör trottoaren vid vårdcentralen få en avfasning så det går lätt att komma ner med en rullstol eller rollator s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: B-lådan L Solebrant

26 26(36) KF 29 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om att flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används Camilla Buvall, Stumsnäs Västbyvägen 25, Vikarbyn, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-Lådan C Buvall

27 27(36) KF 30 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om politisk innovation med underifrånperspektiv Anna-Lena Lärfors, Östanvik, Landsvägen 52, Furudal, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Politisk innovation med underifrånperspektiv. Rättviks kommuns verkliga tillgångar är natur, miljö och kultur inte skattekronor. Ren luft, rent vatten, giftfri miljö är immateriella tillgångar som inte synliggörs i någon offentlig redovisning eller budget Med ett innovativt tänkande och genom att ta hjälp av ny forskning, nya kunskaper och redan beslutade politiska direktiv, kan kommunen bli en föregångare i arbetet för miljöutveckling och positiv tillväxt. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: A-L Lärfors B-lådan

28 28(36) KF 31 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik Gunhild Mattsson, Dalbyn Lindgatan 10, Furudal, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Inrätta bagageinlämning vid Resecentrum i Rättvik. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: G Mattsson B-lådan

29 29(36) KF 32 Dnr 2014/98 81 Inlämnat medborgarförslag om Hjärtans stig i Rättvik Anitha Svensson, Storgatan 21, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Göra en Hjärtans stig i Rättvik, där vem som helst kan gå och där man samtidigt får en bild över orten man befinner sig på. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: A Svensson B-lådan

30 30(36) KF 33 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att ett kommunfullmäktigemöte per termin förläggs till Furudal. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

31 31(36) KF 35 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - att kostnaderna för att öppna tidigare och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

32 32(36) KF 34 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att neddragningen inom elevhälsan, skolkurator och skolpsykolog stoppas - att Rättviks kommun skyndsamt kontaktar de anställda inom elevhälsan för att ta reda på hur omfattande problemet med elever som ej får tillgång till kurator är samt hur och var förstärkningen av antalet kuratorer ska ske - att Rättviks kommun så fort som möjligt utökar kuratorstjänsterna för att säkerställa att alla elevers lagliga rätt till tillgång till skolkurator uppfylls s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen beredning. Sändlista: B-lådan

33 33(36) KF 35 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - Kostnaden för att öppna och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn, utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen frö beredning. Sändlista: B-lådan

34 34(36) KF 36 Dnr 2014/ Inlämnad motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete Ärendeberedning Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Inkomna motioner och medborgarförslag behandlas mer effektivt och om inte särskilda skäl, som t ex komplicerade utredningar föreligger, bereds och nås fullmäktige inom ett år - I de fall där beredningen av en motion eller medborgarförslag inte är möjlig att färdigställa inom ett år, ska fullmäktige få en fullständig information om vad som händer i ärendet s beslut - Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

35 35(36) KF 37 Dnr 2014/ Inlämnad motion om integration istället för segregation Lena Johansson och Per Rondahl, kristdemokraterna, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att Rättviks kommun tillhandahåller praktikplatser i vår verksamhet för flyktingar som så önskar. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

36 36(36) KF 38 Dnr 2014/ Inlämnad motion om Siljansöringen Rune Daniels, centerpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Siljansöringen måste räddas genom restaureringen av Österdalälven, men också genom restaureringen av Enån med Draggån och Ickån. Förslag Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som Länsstyrelsen pekat på i sin rapport 2012:22 samt anvisar de medel som behövs utöver Länsstyrelsens tillgängliga medel för ändamålet för att kunna genomföra åtgärderna. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer