Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Justerare Lars-Erik Jonsén (S) och Markus Gavatin (M), ersättare Lars-Erik Liss (S) och Peter Jonsson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-20 Elisabeth Cederberg Ordförande Anna-Maja Roos (C) Justerare Lars-Erik Jonsén (S) Markus Gavatin (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(36) Närvaro- och omröstningslista Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Annette Riesbeck C X 2 Jan Dahlquist S X 3 Åke Östlund C X 4 Erja Eloranta S - 5 Markus Gavatin M X 6 Rune Daniels C X 7 Maria Kratz S X 8 Anna Hagwall SD X 9 C 10 Lars-Erik Jonsén S X 11 Henrieta Vedberg M X 12 Stefan Halling MP X 13 Jonny Jones C X 14 Anki Dåderman S X 15 Henrik Bergfeldt V X 16 Jessica Junell C X 17 Lars-Erik Kalles S X 18 Yvonne Junell C X 19 Nils Gävert SD X 20 Peter Jonsson M X 21 Britt-Marie Essell S X 22 Sverker Eriksson C X 23 Lars-Erik Liss S X 24 Linda Wiklund C X 25 Karin Elfving MP X 26 Mari Bergfeldt S X 27 Jan-Erik Westlund C X 28 Hans Nyberg M X 29 Susanne Säbb Danielsson FP X

3 3(36) Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 30 Conny Ploog S X 31 Marie Henriks-Backlund C X 32 Elvine Lindell SD X 33 Christer Karlsson S X 34 Gabriella Dalgärde V X 35 Tin Gumuns C - 36 Kerstin Rösiö KD X 37 Inger Eriksson S X 38 Agneta Wallander M X 39 Hans Furn C - Ordförande: Anna-Maja Roos X Närvarolista KF 2014 Ej närvarande 3 Totalt 36

4 4(36) Innehållsförteckning Ärende KF 1 Dnr Information från kommunstyrelens och kommunfullmäktiges presidier... 6 KF 2 Dnr 2014/ Medborgarförslag om att flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används... 7 KF 2 forts KF 3 Dnr 2013/ Medborgarförslag om att starta ett kvälls- och nattdagis i Rättviks kommun... 9 KF 3 forts KF 4 Dnr 2013/ Medborgarförslag om avtal med Migrationsverket om mottagande av vuxna flyktingar KF 4 forts KF 4 forts KF 5 Dnr 2013/ Motion om att alla barn och föräldrar ska ha samma rätt till förskola erbjud barnomsorg på obekväm arbetstid KF 5 forts KF 6 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna KF 7 Dnr 2013/ Motion om mottagande av vuxna flyktingar KF 7 forts KF 8 Dnr 2014/ Motion om lokal integrationsenhet i Rättvik KF 8 forts KF 9 Dnr 2014/ Motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan KF 9 forts KF 10 Dnr 2014/ Motion om idrottsbibliotek KF 10 forts KF 11 Dnr 2014/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 30 september KF 12 Dnr 2013/ Remiss Långsiktig regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd KF 12 forts KF 13 Dnr Fyllnadsval av ersättare i valnämnden

5 5(36) KF 14 Dnr Fyllnadsval av två revisorer till Rättviks Kommun- hus AB KF 15 Dnr Fyllnadsval av revisorer till Rättviks Fastigheter AB KF 16 Dnr Fyllnadsval av 2 revisorer i Rättviks Teknik AB KF 17 Dnr Val av ledamot i Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen med Leksands kommun efter framlidne Titti Roswall (M) KF 18 Dnr Fyllnadsval av ersättare till individnämnden KF 19 Dnr Fyllnadsval av ledamot till Stiftelsen Danielsgården KF 20 Dnr Inlämnad motion om informationsskyltar vid infartslederna till Rättvik... 36

6 6(36) KF 1 Dnr Information från kommunstyrelens och kommunfullmäktiges presidier Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) informerade om Dalastrategin som är ett regionalt utvecklingsarbete inom Region Dalarna. s ordförande Anna-Maja Roos (C) meddelade att fullmäktiges presidium kommer att kontakta gruppledarna och ordförandena i beredningarna för att diskutera formerna m m för fullmäktige. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

7 7(36) KF 2 Dnr 2014/ Medborgarförslag om att flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används Ärendebeskrivning Camilla Buvall, Stumsnäs Västbyvägen 25, Vikarbyn, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Flytta Stiernhööksgymnasiets djurhus till växthuset som inte används. s beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden I yttranden från bildningsberedningen och barn- och utbildningsförvaltningen påtalas att flytt av djurvårdsinriktningens verksamhet och djur till växthusen redan är påbörjad, helt i linje med medborgarförslaget. Annette Riesbeck (C) yrkade att med hänvisning till de inkomna yttrandena från bildningsberedningen och barn- och utbildningsförvaltningen anses medborgarförslaget bifallet. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till inkomna yttranden från bildningsberedningen och barn- och utbildningsförvaltningen anses medborgarförslaget bifallet. Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. Sändlista: B-lådan

8 8(36) KF 2 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Jonny Jones (C) yrkade att ärendet återemitteras för ytterligare utredning. I detta yrkande instämde även Lars-Erik Kalles (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet åreremitteras för ytterligare utredning.

9 9(36) KF 3 Dnr 2013/ Medborgarförslag om att starta ett kvälls- och nattdagis i Rättviks kommun Ärendebeskrivning Handikappföreningarnas Hus, genom Hans Waxell m fl, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Kräver att kommunen omedelbart börjar planera för ett nattdagis. Problemet som man ser, är att i många familjer tvingas maken/makan att arbeta på annan ort och därför inte kan komma hem under veckorna och hjälpa till med barnpassningen. s beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar följande: Efter att en undersökning gjorts i kommunen, har man tagit beslut i kommunstyrelsen, att till hösten 2014 starta upp en avdelning i Rättviks kommun med öppettider måndag till fredag mellan för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Annette Riesbeck (C) yrkade att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och till undersökningen som kommunen gjort, avslås medborgarförslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yttrande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Sändlista: H Waxell

10 10(36) KF 3 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och till undersökningen som kommunen gjort, avslås medborgarförslaget. Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Anki Dåderman (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

11 11(36) KF 4 Dnr 2013/ Medborgarförslag om avtal med Migrationsverket om mottagande av vuxna flyktingar På ordförandes fråga beslutade allmänna utskottet att uppta ärendet till behandling. Ärendebeskrivning Bengt Staffas, HVB-hemmet Närheten, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Att Rättviks kommun tar vara på möjligheten att skriva avtal med Migrationsverket om att ta emot även vuxna personer med uppehållstillstånd. s beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att Rättviks kommun tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen Dalarna om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Annette Riesbeck (C) yrkade att det uppdras till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar. Sändlista: B Staffas A Hagwall

12 12(36) KF 4 forts 2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik var närvarande och redogjorde för ärendet. n Inge Östlund (C) yrkade avslag på allmänna utskottets förslag. Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkande till allmänna utskottets förslag följande tillägg i förslagspunkt 1: samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Proposition Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag, på Inge Östlunds avslagsyrkande och på allmänna utskottets förslag med Anki Dådermans tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. Kommunstyrelsens beslut - Uppdra till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut anses medborgarförslaget behandlat. Reservation Mot beslutet reserverade sig Inge Östlund (C). n Anki Dåderman (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Hagwall (SD) yrkade att ärendet återremitteras för att undersöka vad kommunmedborgarna tycker. Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

13 13(36) KF 4 forts s beslut - Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut anses medborgarförslaget behandlat.

14 14(36) KF 5 Dnr 2013/ Motion om att alla barn och föräldrar ska ha samma rätt till förskola erbjud barnomsorg på obekväm arbetstid Ärendebeskrivning Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. I motionen föreslås att: * Rättviks kommun söker statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid under nästa ansökningsperiod. * Rättviks kommun erbjuder alla barn förskola i samma utsträckning (minst 30 h/vecka) oavsett om deras föräldrar är föräldralediga, arbetslösa eller arbetar på obekväm arbetstid. * Rättviks kommun minskar barngruppernas storlek i förskolan genom att taket för gruppstorleken ska sätta gränsen för det faktiska antalet barn som är på plats vid samma tillfälle. s beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande yttrande i ärendet: * Ett beslut har tagits att man i Rättviks kommun ska utöka de befintliga öppettiderna inom barnomsorgen på en avdelning från för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Statsbidrag är ansökt inom giltig ansökningsperiod. * Rättviks kommun följer Skollagen (2010:800) där erbjudande om förskola beskrivs i 8 kap 6. * Idag mäts barngruppens storlek på antal volymtimmar som barnen är på förskolan. Barn under 3 år räknas x 1,5 volymtimme. Sändlista: K Kers

15 15(36) KF 5 forts Annette Riesbeck (C) yrkade att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och enkätundersökningen som gjorts under 2013 avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och enkätundersökningen som gjorts under 2013 avslås motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Anki Dåderman (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

16 16(36) KF 6 Dnr 2014/ Motion om att utöka öppettiderna även på förskolorna ute i byarna Ärendebeskrivning Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Kommunen undersöker hur många föräldrar som efterfrågar utökade öppettider och från/till vilket klockslag - Kostnaden för att öppna och stänga senare på åtminstone en förskola i Furudal och en i Vikarbyn, utreds samt att man strävar efter att utöka öppettiderna på förskolan i Furudal och Vikarbyn s beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. _ Yttranden I yttranden från bildningsberedningen och barn- och utbildningsförvaltningen påtalas att den enkät/utredning som utförts under 2013 visade på ett mindre behov av att öka öppettider på förskolorna. I den nu befintliga verksamheten har ansökningar om plats för obekväm tid inte speglat behovet. Bildningsberedningen anser dock att en regelbunden behovsenkät bör göras. Annette Riesbeck (C) yrkade att med hänvisning till de inkomna yttrandena avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till yttrandena från bildningsberedningen och barn- och utbildningsförvaltningen om att ansökningar om plats för obekväm tid inte speglat behovet, avslås motionen. Sändlista: K Kers

17 17(36) KF 6 forts Annette Riesbeck (C) yrkade i ändringsyrkande till allmänna utskottets förslag att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten på flexibla lösningar som kan utöka öppettiderna på förskolorna i Furudal och Vikarbyn. Därmed anses motionen besvarad. Proposition Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag och på Annette Riesbecks yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. Kommunstyrelsens beslut - Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att se över möjligheten på flexibla lösningar som kan utöka öppettiderna på förskolorna i Furudal och Vikarbyn. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut anses motionen behandlad. Anki Dåderman (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

18 18(36) KF 7 Dnr 2013/ Motion om mottagande av vuxna flyktingar På ordförandens fråga beslutade allmänna utskottet at uppta ärendet till behandling. Ärendebeskrivning Socialdemokraterna, genom Anders Björkman, inlämnade motion om mottagande av vuxna flyktingar. Se bilaga. I motionen föreslås att Rättviks kommun i likhet med många andra kommuner tecknar avtal med Migrationsverket för mottagande av vuxna flyktingar. s beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att Rättviks kommun tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen Dalarna om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Annette Riesbeck (C) yrkade att det uppdras till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2015/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar. Sändlista: A Björkman

19 19(36) KF 7 forts 2. Motionen anses därmed behandlad. Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik var närvarande och redogjorde för ärendet. n Inge Östlund (C) yrkade avslag på allmänna utskottets förslag. Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkande till allmänna utskottets förslag följande tillägg i förslagspunkt 1: samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Proposition Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag, på Inge Östlunds avslagsyrkande och på allmänna utskottets förslag med Anki Dådermans tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. Kommunstyrelsens beslut - Uppdra till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut anses motionen behandlad. Reservation Mot beslutet reserverade sig Inge Östlund (C). Anki Dåderman (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

20 20(36) KF 8 Dnr 2014/ Motion om lokal integrationsenhet i Rättvik Ärendebeskrivning Socialdemokraterna Kerstin Forsberg och Anki Dåderman inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. I motionen påtalas bl a att flera vuxna flyktingar har under senaste året bosatt sig i Rättviks kommun som bl a anhöriginvandrare. De ensamkommande flyktingpojkarna blir väl omhändertagna och får ett fungerande mottagande, men däremot så saknas det ett fungerande mottagande för de vuxna. Förslag Att Rättviks kommun instiftar en integrationsenhet/samordnare snarast möjligt. s beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Lovisa Rocking och Linda Bergström från boendet Närheten var närvarande och redogjorde för ärendet. Yttrande Socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att Rättviks kommun tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen Dalarna om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Annette Riesbeck (C) yrkade att det uppdras till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar.

21 21(36) KF 8 forts 2. Motionen anses därmed behandlad. Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik var närvarande och redogjorde för ärendet. n Inge Östlund (C) yrkade avslag på allmänna utskottets förslag. Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkande till allmänna utskottets förslag följande tillägg i förslagspunkt 1: samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Proposition Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag, på Inge Östlunds avslagsyrkande och på allmänna utskottets förslag med Anki Dådermans tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. Kommunstyrelsens beslut - Uppdra till allmänna utskottet att direkt efter nyår 2014/2015 skyndsamt tillsammans med socialförvaltningen se över möjligheten att teckna avtal om mottagning av flyktingar samt att med stöd av den årliga grundersättningen planera och inrätta en integrationsenhet/samordnare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut anses motionen behandlad. Reservation Mot beslutet reserverade sig Inge Östlund (C). Anki Dåderman (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag Sändlista: K Forsberg

22 22(36) KF 9 Dnr 2014/ Motion om att stoppa neddragningen av antalet kuratorer i grundskolan Ärendebeskrivning Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - att neddragningen inom elevhälsan, skolkurator och skolpsykolog stoppas - att Rättviks kommun skyndsamt kontaktar de anställda inom elevhälsan för att ta reda på hur omfattande problemet med elever som ej får tillgång till kurator är samt hur och var förstärkningen av antalet kuratorer ska ske - att Rättviks kommun så fort som möjligt utökar kuratorstjänsterna för att säkerställa att alla elevers lagliga rätt till tillgång till skolkurator uppfylls s beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande yttrande i ärendet: Barn- och utbildningsförvaltningen planerar och tilldelar resurser utifrån den budget som tilldelas verksamheten varje år. Det sjunkande elevantalet i kommunens skolor är också en påverkande faktor. Detta har lett till neddragningen av kuratortjänst i budget Annette Reisbeck (C) yrkade att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande samt att medel för ändamålet finns i förvaltningens budget för 2015 anses motionen behandlad. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att medel för ändamålet finns i förvaltningens budget för 2015 anses motionen behandlad. Sändlista: K Kers

23 23(36) KF 9 forts Yttrande Till dagens sammanträde har även bildningsberedningen yttrat sig i ärendet och påtalar att man ställer sig bakom motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag _ Karin Elfving (MP) yrkade bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och på kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige bifallit det senare. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag _

24 24(36) KF 10 Dnr 2014/ Motion om idrottsbibliotek Ärendebeskrivning Vänsterpartiet, genom Karin Kers, har inlämnat rubricerade motion. Se bilaga. I motionen föreslås att Rättviks kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna. s beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Yttranden har inkommit från bildningsberedningen och samhällsutvecklingsförvaltningen. Bildningsberedningen ställer sig positiv till motionen och föreslår att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till bidrag för ovanstående verksamhet och om Regeringens fritidspeng kan täcka en sådan utgift. Beredningen föreslår vidare att förvaltningen även undersöker vad kostnaderna skulle bli för att ställa en lokal till förfogande för utlåning samt underhåll och bemanning. Samhällsutvecklingsförvaltningen påtalar bl a att idrottsföreningar anordnar byteskvällar etc, där urväxt utrustning säljs till låga priser, alternativt skänks eller byts bort. Vidare finns ofta någon form av TA-Till-Vara/Returbutik i många kommuner, där begagnad idrottsutrustning finns att köpa till låga priser. I Rättvik finns ovanstående möjligheter samt att vissa föreningar lånar ut utrustning till nybörjare. Att starta ett idrottsbibliotek i enlighet med motionärens förslag, skulle innebära ytterligare uppgifter för de redan ansträngda ideella krafterna i föreningarna. Biblioteket ska bemannas, utrustning ska underhållas, bl a skridskor slipas, skidor underhållsvallas etc. Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att frågan är viktig och kan därmed verka för att information om föreningars befintliga bytesdagar/marknader marknadsförs i vidare kretsar än vad som görs idag. Sändlista: K Kers

25 25(36) KF 10 forts Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås. Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande avslås motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Henrik Bergfeldt (V) yrkade bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och på kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige bifallit det senare. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

26 26(36) KF 11 Dnr 2014/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 30 september Ärendebeskrivning Rättviks kommun har till Länsstyrelsen rapporterat in att det finns inga ej verkställda beslut, eller beslut med avbrott i verkställighet att rapportera under tredje kvartalet Rapporten föreligger som bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 30 september 2014 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens beslut Enligt allmänna utskottets förslag s beslut - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 30 september 2014 läggs till handlingarna.

27 27(36) KF 12 Dnr 2013/ Remiss Långsiktig regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd Ärendebeskrivning Förelåg skrivelse från socialförvaltningen. Region Dalarna har på remiss översänt förslag till Långsiktig hållbar stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Inför nya överenskommelser för 2014 mellan regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för utveckling och evidensbaserad socialtjänst, ställdes krav på samtliga regioner och län att presentera en plan för en långsiktig hållbar regional stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälsooch sjukvård från 2016, då nuvarande överenskommelser upphör och därmed det finansiella stödet via stimulansbidrag. Det går inte att förvänta sig att allt utvecklingsarbete ska ske med stöd av stimulansbidrag. Kommuner och landsting behöver samverka sinsemellan för att klara gemensamma åtaganden, men kommunerna måste också hitta vägar att samverka i de för dem gemensamma utvecklingsprocesser. En enskild kommun klarar inta av att upprätthålla en helt egen stödstruktur. Förslaget innebär en utökning med 3,0 årsarbetare till en kostnad av kr/år att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 % mellan sig, grundat på befolkningstal. För Rättviks kommun innebär det en kostnad på ca kr/år. Slutlig fördelningsnyckel inför 2016 tas fram på grundval av befolkningsfördelningen i Dalarna 31 december Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik var närvarande och redogjorde för ärendet. Fredrik Ollén (M) yrkade att förslaget godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Kommunstyrelsens beslut - Godkänna förslag till Långsiktig hållbar stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Sändlista: Region Dalarna, socialchef

28 28(36) KF 12 forts Det har framkommit att beslut i detta ärende ska tas i kommunfullmäktige. s beslut - Godkänna förslag till Långsiktig hållbar stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.

29 29(36) KF 13 Dnr Fyllnadsval av ersättare i valnämnden Kommunstyrelsens beslut Utse 8 ledamöter och 8 ersättare Ledamöter Birgitta Dahlkvist (C) Agnetha Wallander (M) Britt Wikman (S) Magnus Werkmästar (KD) Tomas Grundell (FP) Carola von Valter (MP) Kaisa Anjou (V) Elvine Lindell (SD) Ordförande: Agnetha Wallander Vice ordförande: Britt Wikman Ersättare Anna-Maja Roos (C) Henrieta Vedberg (M) Lars-Erik Jonsèn (S) Vakant (KD) Maria Bergström (FP) Emely Bakken (MP) Henrik Bergfeldt (V) Margareta Gävert (SD) s beslut - Utse Rolf Sköld (KD) till ersättare i valnämnden. Sändlista: R Sköld A Wallander M Östberg Personalenheten

30 30(36) KF 14 Dnr Fyllnadsval av två revisorer till Rättviks Kommunhus AB s beslut Utse 5 ledamöter och 2 revisorer fr o m bolagsstämman våren 2015 t o m bolagsstämman våren Ledamöter Annette Riesbeck (C) Jonny Jones (C) Peter Jonsson (M) Erja Eloranta (S) Jan Dahlquist (S) Ordförande: Annette Riesbeck Vice ordförande: Peter Jonsson Revisorer Vakant Vakant s beslut - Utse 2 revisorer fr o m bolagsstämman våren 2015 t o m bolagsstämman våren Revisorer Leif Andersson (M) Olle Nordkvist (S) Sändlista: L Andersson O Nordkvist A Riesbeck M Östberg Personalenheten

31 31(36) KF 15 Dnr Fyllnadsval av revisorer till Rättviks Fastigheter AB s beslut Utse 9 ledamöter och 2 revisorer fr o m bolagsstämman våren 2015 t o m bolagsstämman våren Ledamöter Hans Furn (C) Anders Ehrling (C) Jessica Junell (C) Bertil Ryss (C) Anders Roswall (M) K-G Hammarberg (S) Harry Hedberg (S) Lotta G Hed (S) Kaisa Anjou (V) Ordförande: Anders Roswall Vice ordförande: K-G Hammarberg Revisorer Vakant Vakant s beslut - Utse 2 revisorer fr o m bolagsstämman våren 2015 t o m bolagsstämman våren Revisorer Leif Andersson (M) Olle Nordkvist (S) Sändlista: L Andersson O Nordkvist A Roswall M Östberg Personalenheten

32 32(36) KF 16 Dnr Fyllnadsval av 2 revisorer i Rättviks Teknik AB s beslut Utse 9 ledamöter och 2 revisorer fr o m bolagsstämman våren 2015 t o m bolagsstämman våren Ledamöter Inge Östlund Sverker Eriksson (C) Jan-Erik Westlund (C) Ulrica Momqvist (M) Lars-Erik Steger (M) Lars-Erik Jonsèn (S) Christer Karlsson (S) Per-Olof Back (S) Marie Bergfeldt (S) Ordförande: Inge Östlund Vice ordförande: Lars-Erik Jonsèn Revisorer Vakant Vakant s beslut - Utse 2 revisorer fr o m bolagsstämman våren 2015 t o m bolagsstämman våren Revisorer Peter Rolander (C) Torsten Hedlund (S) Sändlista: P Rolander T Hedlund RTAB M Östberg Personalenheten

33 33(36) KF 17 Dnr Val av ledamot i Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen med Leksands kommun efter framlidne Titti Roswall (M) Ärendebeskrivning har att utse ny ledamot i Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen med Leksands kommun efter framlidne Titti Roswall (M). s beslut - Utse Henrieta Vedberg (M) till ny ledamot i Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen efter Titti Roswall (M). Sändlista: H Vedberg Gemensamma nämnden M Östberg Personalenheten

34 34(36) KF 18 Dnr Fyllnadsval av ersättare till individnämnden s beslut Utse 3 ledamöter och 3 ersättare Ledamöter Fredrik Ollèn (M) Yvonne Junell (C) Maria Kratz (S) Ordförande: Fredrik Ollèn _ Ersättare Vakant (KD) Anders Åkerlund (C) Inger Eriksson (S) s beslut - Utse Susanne Säbb-Danielsson (FP) till ersättare i individnämnden. Sändlista: Soc S Säbb Danielsson M Östberg Personalenheten

35 35(36) KF 19 Dnr Fyllnadsval av ledamot till Stiftelsen Danielsgården s beslut Utse 2 ledamot och 2 ersättare Ledamot Vakant Ove Hansson (S) Ersättare Anna Andersson (FP) Kerstin Ehlis (S) s beslut - Utse Linda Viklund (C) till ledamot i Stiftelsen Danielsgården. Sändlista: L Viklund Stift Danielsgården M Östberg Personalenheten

36 36(36) KF 20 Dnr Inlämnad motion om informationsskyltar vid infartslederna till Rättvik Ärendebeskrivning Moderaterna, genom Fredrik Ollén, inlämnade motion om informationsskyltar vid infartslederna till Rättvik. Se bilaga. I motionen föreslås att kommunen ser över skyltningen på infartslederna till Rättvik i syfte att: - Skapa en bra, stilig och tydlig struktur - Ge näringslivet goda förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet - Marknadsföra kommunen s beslut - Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: B-lådan

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00 19:30 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) 1(12) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.20 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Thomas Grundell (FP), ersättare Carl Wickman, 152 Lars Hansson, 153 Justerare Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(44) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.50 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Birgitta Borgvall (S), ersättare Christina Nilsson Padilla,skolkurator, 2 Fredrik

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-12.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Henrieta

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.30-11.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande, 102-109,111-124 Fredrik Ollén (M), ordförande, 110 Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders

Läs mer

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(41) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Hans Johnson, revisor

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: RÄTTVIK Plats: Västra skolan, Hyttgatan 27, Falun Dnr: 201-5778-10 Rösträkningen och

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00-21:45 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Kommunledningskontoret i Rättvik

Kommunledningskontoret i Rättvik 1(2) Plats och tid Samlingssalen, Furudals gamla kommunhus 18:00-21:15 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Barbro Aastrup (S), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S) 1(16) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.30 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-08:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(49) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 13.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordf, 208-249 Fredrik Ollén (M), ordf, 207 Inge Östlund (C) Susanne Säbb-Danielsson (FP), 208-249,

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S)

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-11:30 Beslutande Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Inge Östlund (C) Hans Furn (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Lars Enlund,

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:10 Beslutande Yvonne Junell (C), ordf. Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP)

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad kl 08-30 - 10.35 Beslutande Ledamöter Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) Övriga närvarande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16:00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Lars

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:50 Beslutande Hans Furn (C), ordförande Jonny Jones (C) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Kjell Wikström

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C), ersättare för Peter Jonsson (M) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Anki Dåderman (S) Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S) Lars-Erik Jonsén (S) Lars-Erik Kalles (S) Nils Gävert (SD)

Anki Dåderman (S) Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S) Lars-Erik Jonsén (S) Lars-Erik Kalles (S) Nils Gävert (SD) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:25 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf. Fredrik Ollén (M) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Per Segerstéen (M) Camilla Ollas Hampus (C) Hans Furn (C)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s)

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-09.40 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00-19:55 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Carola von Walter (MP), ers Ulf Israelsson, kommunchef Terese Renbro, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), Barbro Aastrup (S) 1(7) Plats och tid Hedslund, Insikten 08:30 12:05 Beslutande Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), 62-71 Barbro Aastrup

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik 1(2) Plats och tid Hedslund, Insikten, 09:00-09.45 Beslutande Annette Riesbeck, c, ordförande, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Anki Dåderman, s, Margareta Jobs, kd, Leksand Eva Jonasson,

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, 08.30-10.55 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Hans Furn (C) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Markus Gavatin (M) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(27) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C), 92-93, 102-103 Anders Åkerlund (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer