Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret"

Transkript

1 1(49) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordf, Fredrik Ollén (M), ordf, 207 Inge Östlund (C) Susanne Säbb-Danielsson (FP), , ers för Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C), Camilla ollas Hampus (C) Peter Jonsson (M) Jan Dahlquist (S) Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén (S) Anki Dåderman (S) Lars-Erik Kalles (S), Nils Gävert (SD) Rickard Möller, (S) 207 Barbro Aastrup (S), 207,249 Hans Furn (C), 207 Tomas Grundell (FP), 207 Övriga närvarande Britt-Marie Essell (S), ers Carola von Walter, (MP), ers Rickard Möller (S), ers, ,238 Ulf Israelsson, kommunchef Lars-Erik Liss (S), ers Elisabeth Cederberg, sekreterare Jan-Erik Wikman (S), ers Lena Linderheim, Lantmäteriet, 207 Kjell Wikström (S), ers Helene Arnesson, Grönklittgruppen, 208 Barbro Aastrup (S), ers, Maria Wikström, Grönklittsgruppen, 208 Hans Furn (C), ers, ,238 Lena Fröyen, socialchef, 212, ,228 Anders Åkerlund (C), ers Lars Kratz barn- och utbildningschef, 209 Markus Gavatin (M), ers, Sharokh Nikkhah, Rättviksskolan, 209 Tomas Grundell (FP), ers, ,233 Göran Berg, rektor, Rättviksskolan, 209 Elvine Lindell (SD), ers Pia Söderström, samhällsutvförv, 249 Justerare Anki Dåderman och Fredrik Ollén, ersättare Jan Dahlquist och Susanne Säbb- Danielsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Fredrik Ollén 207 Justerare Anki Dåderman Fredrik Ollén Jan Dahlquist 207 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(49) Innehållsförteckning Ärende KS 207 Dnr Angående om omarrondering - västra Rättvik... 5 KS 207 forts KS 208 Information Grönklittsgruppen KS 209 Information från barn- och utbildningsförvaltningen... 8 KS 210 Dnr 2015/561 VA-taxa, Taxa för allmänna vattentjänster KS 211 Dnr 2015/559 Revidering av föreskrifter om hantering av hushållsavall KS 212 Dnr 2015/560 Avfallstaxa Rättviks kommun KS 213 Dnr 2015/396 Redovisning av underskott - socialförvaltningen KS 214 Dnr 2015/564 Avgifter inom vård och omsorg KS 215 Dnr 2015/496 Synpunkter och klagomål första halvåret socialförvaltningen 14 KS 216 Dnr 2015/565 Fastställande av belopp för ersättning personlig assistans KS 217 Dnr 2015/566 Avgifter boendestöd KS 218 Dnr Avgifter för korttidsvistelse/korttidstillsyn/stödfamilj KS 219 Dnr 2015/215 Ej verkställda beslut 3:e kvartalet KS 220 Dnr 2015/568 Stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen KS 221 Dnr 2015/569 Delegering av beslut avseende hyreskontrakt - socialförvaltningen.. 20 KS 222 Dnr 2015/141 Skrivelse ang Jordstrålning ett socialt samarbetsprojekt samt Frivilligcentral Viljan i Furudal KS 223 Dnr 2015/511 Rättviks naturvårdsfond KS 224 Dnr 2015/475 Handlingsplan för organiserad bärplockning KS 225 Dnr 2014/110

3 3(49) Motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete. 24 KS 226 Dnr 2015/527 Ansökan om bidrag för arkivsystem, Dalarnas Folkrörelsearkiv KS 227 Dnr 2015/474 Revisionsreglemente Rättviks kommun KS 228 Dnr 2015/517 Remissvar Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna KS 229 Dnr 2015/286 Medborgarförslag cykelväg för Tina by och Södra Rättvik KS 230 Meddelanden KS 231 Dnr 2015/575 Avtal om överlåtelse av aktier Rättviks Skoljordbruk AB KS 232 Dnr 2015/572 Ny bolagsordning Rättviks Kommun Kommunhus AB KS 233 Dnr 2015/573 Ägardirektiv Rättviks Kommun Kommunhus AB KS 234 Dnr 2015/574 Ägardirektiv Rättviks Fastigheter AB KS 235 Dnr 2015/383 Redovisning nr 2 av ej färdigbehandlade medborgarförslag KS 236 Dnr 2015/385 Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner KS 237 Dnr 2015/412 Förslag Nya Visit Dalarna KS 237 forts KS 238 Dnr 2015/ Nyemission Dalhalla Förvaltning AB KS 239 Dnr Val av ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott efter Maria Kratz (S) KS 240 Dnr Val av ledamot (efter Maria Kratz (S) och ersättare i socialutskottet. 40 KS 241 Dnr Val av ledamot i Politisk samverkanskommitté efter Maria Kratz (S) 41 KS 242 Dnr Val av ledamot (efter Linda Viklund (C)) och ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott KS 243 Dnr Val av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i personalutskottet efter Linda Viklund (C)... 43

4 4(49) KS 244 Dnr Val av ersättare i bildningsutskottet efter Linda Viklund (C) KS 245 Dnr Val av ersättare i rådet för ungdomsfrågor efter Linda Viklund (C) KS 246 Dnr Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef KS 247 Dnr Delegationsbeslut socialutskottet KS 248 Dnr Kulturpriset KS 249 Dnr Miljöpriset

5 5(49) KS 207 Dnr Angående om omarrondering - västra Rättvik Från Lantmäteriet har inkommit underrättelse om begärd förrättning avseende omarrondering västra Rättvik. Till dagens sammanträde var Lena Linderheim från Lantmäteriet inbjuden att informera om vad en omarrondering innebär. Rättviks kommun berörs av ärendet då kommunen är ägare av fastighet som är taxerad som lantbruksenhet i aktuellt område. För att en omarrondering ska få genomföras krävs att flertalet av markägarna inte motsätter sig detta. Lantmäteriet genomför därför en opinionsundersökning. En opinionsundersökning innebär att markägare får ta ställning till frågan om de motsätter sig att en omarrondering genomförs. Rättviks kommun har att ta ställning till ovanstående begärd förrättning avseende omarrondering västra Rättvik. Yttrande Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att kommunen ställer sig neutral i frågan om omarronderingen. Jäv Ledamöterna Inger Eriksson (S), Lars-Erik Kalles (S), Annette Riesbeck (C), Susanne Säbb-Danielsson (FP) meddelade att de ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. Yrkanden Jan Dahlquist (S) yrkade att Rättviks kommun ställer sig strikt neutral i frågan om omarronderingen. Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens yttrande. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att kommunstyrelsen bifallit Fredrik Olléns yrkande. Votering begärdes. Följande propositionsordning godkändes: Den som bifaller Fredrik Olléns yrkande röstar ja. Den som bifaller Jan Dahlquist yrkande röstar nej.

6 6(49) KS 207 forts Votering Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej. Följande ledamöter röstade ja: Inge Östlund (C), Camilla Ollas Hampus (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Peter Jonsson (M), Hans Furn (C) samt Thomas Grundell (FP). Följande ledamöter röstade nej: Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Jonsén (S), Nils Gävert (SD), Rickard Möller (S) samt Barbro Aastrup (S). har därmed beslutat enligt Fredrik Olléns yrkande. s beslut - Rättviks kommun ställer sig neutral i frågan avseende omarrondering västra Rättvik. Reservation Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Lars-Erik Jonsén, Rickard Möller samt Barbro Aastrup. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

7 7(49) KS 208 Information Grönklittsgruppen Helene Arnesson och Maria Wikström från Grönklittsgruppen var närvarande och informerade om utvecklingsmöjligheter vid Siljansbadets och Enåbadets campingar. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

8 8(49) KS 209 Information från barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningschef Lars Kratz, rektor Göran Berg och Sharokh Nikkhah, lärare, samtliga från Rättviksskolan, informerade om hur man tar emot och arbetar med ensamkommande och asylsökande barn i skolan. Sharokh Nikkhah kom själv som flykting från Iran 1989 och arbetar nu som lärare för flyktingbarnen på Rättviksskolan. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

9 9(49) KS 210 Dnr 2015/561 VA-taxa, Taxa för allmänna vattentjänster 2016 Från Rättviks Teknk AB förelåg förslag till ny VA-taxa 2016 för antagande. Se bilaga. Förslag Brukningsavgifterna blir oförändrade Anläggningsavgifterna höjs med 5 % Återinförande av avläsning av mätare för fritidshus Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att förslag till ny VA-taxa enligt bilaga antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige 1. Upphäva gällande VA-taxa enligt kommunfullmäktiges beslut , Anta ny Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun Den nya taxan ska gälla fr o m

10 10(49) KS 211 Dnr 2015/559 Revidering av föreskrifter om hantering av hushållsavfall Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till revidering av Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för antagande. Se bilaga. Förslag Då nuvarande textbeskrivning för 19 samt 30 inneburit ökad administration föreslås mindre justeringar i texten för att minska administrationen vid denna typ av ärende. 19 Förtydligande av skrivning. Ingen ändring av innebörd. Fastighetsinnehavare kan efter Dala Vatten och Avfalls godkännande få rätt att ersätta kärlhantering vid fastighetsgräns med ett gemensamt tillfälle. Samtliga fastighetsinnehavare ska vara överens om detta. Förutsättningarna för det gemensamma hämtstället regleras enligt avtal. 30 Omskrivning av text gällande tidsbegränsning av utsträckt hämtningsintervall. Utsträckt hämtningsintervall till var åttonde vecka för brännbart avfall kan anmälas till Dala Vatten och Avfall AB. En förutsättning är att kraven i 12 uppfylls. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att föreslagen revidering av Föreskrifter om hantering av hushållsavfall antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige 1. Anta revidering av 19 och 30 i Föreskrifter om hantering av hushållsavfall, enligt bilaga. 2. Revidering av föreskrifterna gäller

11 11(49) KS 212 Dnr 2015/560 Avfallstaxa Rättviks kommun 2016 Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny Avfallstaxa 2016 för Rättviks kommun. Se bilaga. Förslag Taxans layout förändras Avfallstaxan sänks med 1,62 % Slamtaxan blir oförändrad Sammantaget innebär detta att för 2016 föreslås en sänkning av avfallstaxan med totalt 1,06 %. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att förslag till ny Avfallstaxa Rättviks kommun 2016 enligt bilaga, antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige 1. Upphäva gällande Avfallstaxa enligt kommunfullmäktiges beslut , Anta ny Avfallstaxa Rättviks kommun 2016 enligt bilaga. 3. Den nya taxan ska gälla fr o m

12 12(49) KS 213 Dnr 2015/396 Redovisning av underskott - socialförvaltningen Socialförvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att förtydliga och se över socialförvaltningens uppkomna underskott på kronor samt ta fram åtgärdsförslag. Yttrande I yttrande från förvaltningschef Lena Fröyen redovisas förvaltningens uppkomna budgetunderskott, vidtagna åtgärder och planerade åtgärder. Se bilaga. Förvaltningschef Lena Fröyen var även närvarande och föredrog ärendet. Yrkande Annett Riesbeck (C) yrkade att socialutskottet tillsammans med förvaltningen inkommer med en ekonomisk uppföljning före 31 mars och att informationen därmed läggs till handlingarna. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut 1. Uppdra till socialutskottet att tillsammans med socialförvaltningen inkomma med en ekonomisk uppföljning före 31 mars. 2. Informationen/redovisningen läggs till handlingarna. Sändlista: Socialförvaltningen Socialutskottet B-lådan

13 13(49) KS 214 Dnr 2015/564 Avgifter inom vård och omsorg Förelåg förslag till revidering av avgifter inom vård och omsorg. Se bilaga. Yrkande Fredrik Ollén yrkade att reviderat förslag antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att socialutskottet bifallit detsamma. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta föreliggande förslag till revidering, Se bilaga. Socialchef Lena Fröyen var närvarande och redogjorde för ärendet. s förslag till kommunfullmäktige Enligt socialutskottets förslag

14 14(49) KS 215 Dnr 2015/496 Synpunkter och klagomål första halvåret socialförvaltningen Från socialförvaltningen förelåg sammanställning/redovisning av synpunkter/klagomål första halvåret Socialutskottets beslut - Sammanställningen/redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. s beslut - Sammanställningen/redovisningen läggs till handlingarna.

15 15(49) KS 216 Dnr 2015/565 Fastställande av belopp för ersättning personlig assistans Förslag om ändring gällande ersättning för personlig assistans enligt 9.2 LSS. Föreslås att ersättningen ska utgå från de verkliga kostnaderna och inom ramen för givna procentsatser. Den av kommunstyrelsen fastställda ersättningsnivån är för närvarande 220:- per timme. Enligt förslaget ska ersättningen höjas till 250:- per timme. Föreslås att kommunstyrelsens beslut upphävs. Yrkande Fredrik Ollén (M) yrkade att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta föreliggande förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att socialutskottet bifallit detsamma. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Upphäva kommunstyrelsens beslut Ersättning för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans, enligt 9.2 LSS utgår från de verkliga kostnaderna och inom ramen för ovan angivna procentsatser och höjs till 250 kr/timme. 3. Verksamheten för stöd och omsorg får i uppdrag att bevaka utvecklingen av rättsläget och vid förändring av detta återkomma i ärendet. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. s beslut Enligt socialutskottets förslag Sändlista: Socialchef

16 16(49) KS 217 Dnr 2015/566 Avgifter boendestöd Boendestöd är ett bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen, riktat till särskilda målgrupper, i ordinärt boende. Denna biståndsform har hittills varit avgiftsfri. Förelåg förslag från förvaltningen att införa avgift för boendestöd motsvarande taxa för hemtjänst i ordinärt boende. Yrkande Fredrik Ollén (M) yrkade att föreliggande förslag antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att socialutskottet bifallit detsamma. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta föreliggande förslag. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. Yrkande Anki Dåderman (S) yrkade i ändringsyrkande till socialutskottets förslag att det utifrån ärendebeskrivningen tas fram ett bättre beslutsunderlag till kommunfullmäktiges sammanträde samt att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan beslut. I detta yrkande instämde även Annette Riesbeck (C). Proposition Ordföranden ställde proposition på socialutskottets förslag och på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. s beslut 1. Uppdra till socialförvaltningen att till kommunfullmäktiges sammanträde ta fram ett bättre beslutsunderlag. 2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan beslut. Sändlista: Socialchef Kf-lådan

17 17(49) KS 218 Dnr Avgifter för korttidsvistelse/korttidstillsyn/stödfamilj I dagsläget debiteras inte den enskilde/dess företrädare/vårdnadshavare för kost vid ovanstående insatser. Enligt LSS-lagstiftningen så ska inte den enskilde debiteras några kostnader för själva insatsen, men de kostnader som ligger utöver ska den enskilde debiteras för, vilket inte tidigare har gjorts. Förelåg förslag att den enskilde eller dess företrädare debiteras de kostnader som ligger utanför själva LSS-insatsen såsom t ex kost. Debiteringen ska ske enligt gällande kommunal taxa fr o m Yrkande Fredrik Ollén (M) yrkade att föreliggande förslag antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att socialutskottet bifallit detsamma. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen - Den enskilde eller dess företrädare debiteras de kostnader som ligger utanför själva LSS-insatsen såsom t ex kost. Debiteringen sker enligt gällande taxa fr o m Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. Yrkande Fredrik Ollén yrkade bifall till socialutskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Enligt socialutskottets förslag

18 18(49) KS 219 Dnr 2015/215 Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2015 Förelåg rapport från socialförvaltningen om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service avseende 3:e kvartalet Under perioden finns inga ej verkställda beslut att rapportera. Ej heller några avbrott i verkställigheten. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen - Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. s beslut Enligt socialutskottets förslag Sändlista: Kf-lådan

19 19(49) KS 220 Dnr 2015/568 Stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringen har den 25 juni 2015 gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2015 fördela 995 miljoner kronor i stimulansmedel riktat mot kommunens äldreomsorg, vilket motsvarar 1,7 miljoner kronor för Rättviks del. Medlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre och syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Förelåg förslag från förvaltningschef Lena Fröyen att kommunstyrelsen beslutar att stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 ska riktas till kommunens särskilda boendeformer, såväl SoL som LSS. Yrkande Fredrik Ollén (M) rkade bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att socialutskottet bifallit detsamma. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen - Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 ska riktas till kommunens särskilda boendeformer, såväl SoL som LSS. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. s beslut Enligt socialutskottets förslag Sändlista: Socialchef

20 20(49) KS 221 Dnr 2015/569 Delegering av beslut avseende hyreskontrakt - socialförvaltningen I delegationsförteckningen för kommunstyrelsen socialförvaltningen finns inte något beslut om socialt hyreskontrakt. Det innebär att dessa beslut i nuläget ska fattas av kommunstyrelsen. För att underlätta handläggningen i ärenden gällande personer som är i behov av bostad genom socialt hyreskontrakt föreslås kommunstyrelsen att fatta beslut om att delegera beslutet enligt nedan: Ärendeslag: Beslut om socialt hyreskontrakt Lagrum: 4 kap 1 socialtjänstlagen Delegat: Förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef IFO var för sig. Yrkande Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till ovanstående förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att socialutskottet bifallit detsamma. Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen - Delegera beslut avseende socialt hyreskontrakt enligt ovanstående förslag. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. s beslut Enligt socialutskottets förslag Sändlista: Soc M Östberg

21 21(49) KS 222 Dnr 2015/141 Skrivelse ang Jordstrålning ett socialt samarbetsprojekt samt Frivilligcentral Viljan i Furudal En skrivelse har inkommit från Täpp Karin Hedlund i Furudal, gällande socialt samarbetsprojekt Jordstrålning där myndigheter och frivilliga skulle ingå i syfte att bl a ta till vara alla människors dolda kunskaper. Vidare har samma person insänt förslag på en Frivillig central Viljan med placering i Furudal. Yttrande Socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att man anser att samverkan mellan myndigheter, övriga organisationer och frivilliga kommuninvånare kan organiseras på många olika sätt och olika förslag från enskilda tas emot med intresse. Vidare ser förvaltningen positivt på att kraften hos de kommuninvånare som på frivillig basis ställer upp för varandra. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att socialförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar till Täpp Karin Hedlund. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Anta socialförvaltningens yttrande som kommunens svar till Täpp Karin Hedlund. Sändlista: T K Hedlund Soc

22 22(49) KS 223 Dnr 2015/511 Rättviks naturvårdsfond 2014 Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond har inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret 2014, enligt bilaga. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att årsredovisningen godkänns samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Proposition Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds årsredovisning för Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

23 23(49) KS 224 Dnr 2015/475 Handlingsplan för organiserad bärplockning Räddningschef Rune Daniels redogjorde för ett förslag till handlingsplan för organiserad bärplockning. Bakgrunden är att problemen har eskalerat kring bärplockarläger samt läger för andra verksamheter, vilket medfört att markägare och kommuninnevånare upplever stor oro och frustration. Stor osäkerhet råder för många kring juridiken runt allemansrätt och närvaro på annans mark varför denna plan kan utgöra ett stöd i dessa frågor. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta handlingsplan för organiserad bärplockning, enligt bilaga. Yrkande Anki Dåderman (S) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: Räddningschef

24 24(49) KS 225 Dnr 2014/110 Motion om att öka demokratin och effektivisera fullmäktiges arbete Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag - Inkomna motioner och medborgarförslag behandlas mer effektivt och om inte särskilda skäl, som t ex komplicerade utredningar föreligger, bereds och nås fullmäktige inom ett år. - I de fall där beredningen av en motion eller medborgarförslag inte är möjlig att färdigställa inom ett år, ska fullmäktige få en fullständig information om vad som händer i ärendet. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande s ordförande Annette Riesbeck (C) skriver i yttrande att som Karin Kers mycket riktigt påpekar ska en motion eller ett medborgarförslag beredas så fullmäktige kan fatta beslut inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. redovisar till fullmäktige två gånger per år de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Motionen ska därmed anses bifallen. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till ovanstående yttrande anses motionen bifallen. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

25 25(49) KS 226 Dnr 2015/527 Ansökan om bidrag för arkivsystem, Dalarnas Folkrörelsearkiv Dalarnas Folkrörelsearkiv befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede och står inför byte av arkivsystem. Styrelsen för Dalarnas Folkrörelsearkiv har beslutat att byta arkivsystem och anhåller om ett bidrag om kronor för Rättviks kommun för bytet. Bidraget relateras till antalet deponerade arkiv från respektive kommun. Från Rättviks kommun finns 172 arkiv. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Bevilja Dalarnas Folkrörelsearkiv kronor, under förutsättning att övriga kommuner bidrar till byte av arkivsystem. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: Dalarnas Folkrörelsearkiv

26 26(49) KS 227 Dnr 2015/474 Revisionsreglemente Rättviks kommun Revisorerna har inkommit med ett förslag till nytt revisionsreglemente för Rättviks kommun, enligt bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Upphäva KF:s beslut 27/ Anta förslag till revisionsreglemente för Rättviks kommun enligt bilaga. Yrkande Lars-Erik Kalles (S) yrkade att ärendet återremitteras för att få ett förtydligande av reglementets 17. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Ärendet återremitteras för att få ett förtydligande av reglementets 17. Sändlista: B-lådan Revisionen

27 27(49) KS 228 Dnr 2015/517 Remissvar Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. I dokumentet Förslag till gemensamma Hjälpmedelsavgifter i Dalarna presenteras det gemensamma förslaget. Se bilaga. Hjälpmedelsnämnden Dalarna har i beslut rekommenderat kommuner och landsting att besluta om gemensamma Hjälpmedelsavgifter i Dalarna från och med 1 januari Yttrande Socialförvaltningen har yttrat sig över förslaget och ser positivt på att ha gemensamma avgifter i länet och föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. Socialchef Lena Fröyen föredrog ärendet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till socialförvaltningens yttrande. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Rättviks kommun ser positivt på a+tt ha gemensamma avgifter i länet och ställer sig bakom det presenterade förslaget. Se bilaga.

28 28(49) KS 229 Dnr 2015/286 Medborgarförslag cykelväg för Tina by och Södra Rättvik Gunnar Sold, Faluvägen 38, Rättvik, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Anlägga cykelväg för Tina by och södra Rättvik, ca 250 m. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Samhällsutvecklingsförvaltningen har följande synpunkter: Det pågår idag tre olika projekt syftande till att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik från Tina / Utby mot Rättvik. I samband med reningsverkets utbyggnad planeras för en enklare gång- och cykelväg längs Rv 70. Under förutsättning att erforderliga tillstånd från TrfV erhålls bedöms denna kunna vara klar Kommunen har i ansökan för statlig medfinansiering för år 2016 äskat medel för färdigställande av gång- och cykelvägen längs Faluvägen. Inom ramen för åtgärdsvalsstudie Gärdebykorset överses behovet av och möjligheten till skyddad passage över Rv 70. En eventuell åtgärd i samband med detta bedöms dock inte vara aktuell inom de närmaste fem åren. Med ovanstående anses förslaget vara behandlat. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till ovanstående yttrande anses medborgarförslaget behandlat. s förslag till kommunfullmäktige Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag

29 29(49) KS 230 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär: 15:24 Budgetproposition för år :25 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/ kulturskolorna läsåret 2015/ :26 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB 15) med Vision 15:27 Utbildningskontrakt och Extratjänst 15:28 Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning 15:29 Budgetförutsättningar för åren Dnr 2015/11 Hjälpmedelsnämnden Protokoll Delårsbokslut 2015 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna. Dnr 2015/140 Gemensam nämnd inom socialtjänst i Leksand-Rättvik protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

30 30(49) KS 231 Dnr 2015/575 Avtal om överlåtelse av aktier Rättviks Skoljordbruk AB Förelåg skrivelse från kommunchef Ulf Israelsson angående avtal om överlåtelse av aktier Rättviks Skoljordbruk AB. Kommunfullmäktige beslutade , 30 att bilda bolaget Rättviks Skoljordbruk AB. Bolaget ligger för närvarande direkt under kommunen, men det bör snarast överföras till Rättviks Kommun Kommunhus AB. Ett förslag till avtal om överlåtelse av aktier har tagits fram av Öhrlings PWC. Se bilaga. Yrkanden Lars-Erik Kalles (S) och Anki Dåderman (S) yrkade att ärendet återremitteras för att först få en föredragning i kommunstyrelsen om vilka verksamheter som ska föras över m m. Annette Riesbeck (C) yrkade att upprättat avtal godkänns samt att på ett kommunstyrelsesammanträde, senast 15 mars, ska Rättviks Skoljordbruk ABs ordförande Jonny Jones (C) informera om skoljordbrukets verksamhet och budget. Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställde sedan proposition på Annette Riesbecks yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier Rättviks Skoljordbruk AB, enligt bilaga. s beslut - På ett kommunstyrelsesammanträde, senast 15 mars, ska Rättviks Skoljordbruk ABs ordförande Jonny Jones (C) informera om skoljordbrukets verksamhet och budget. Reservation Mot besluten och till förmån för återremissyrkandet reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Inger Eriksson, Lars- Erik Jonsén samt Lars-Erik Kalles

31 31(49) KS 232 Dnr 2015/572 Ny bolagsordning Rättviks Kommun Kommunhus AB Från kommunchef Ulf Israelsson förelåg förslag till ny bolagsordning för Rättviks Kommun Kommunhus AB. Se bilaga. Förslaget har tagits fram med anledning av förslaget att Rättviks Skoljordbruk AB ska ingå i kommunens moderbolag som ett dotterbolag. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att upprättat förslag till bolagsordning antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Anta förslag till bolagsordning för Rättviks Kommun Kommunhus AB enligt bilaga.

32 32(49) KS 233 Dnr 2015/573 Ägardirektiv Rättviks Kommun Kommunhus AB Från kommunchef Ulf Israelsson och i samråd med RKAB:s styrelse förelåg förslag till ägardirektiv för Rättviks Kommun Kommunhus. Se bilaga. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att upprättat förslag till ägardirektiv antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Anta förslag till ägardirektiv för Rättviks Kommun Kommunhus AB enligt bilaga.

33 33(49) KS 234 Dnr 2015/574 Ägardirektiv Rättviks Fastigheter AB Från kommunchef Ulf Israelsson och i samråd med ordföranden och vice ordföranden i RFAB förelåg ägardirektiv för Rättviks Fastigheter AB. Se bilaga. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att upprättat förslag till ägardirektiv antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Anta förslag till ägardirektiv för Rättviks Fastigheter AB enligt bilaga.

34 34(49) KS 235 Dnr 2015/383 Redovisning nr 2 av ej färdigbehandlade medborgarförslag Förelåg Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag. s beslut - Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag redovisas för kommunfullmäktige. Sändlista: Kf-lådan

35 35(49) KS 236 Dnr 2015/385 Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner Förelåg Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner. s beslut - Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner redovisas för kommunfullmäktige. Sändlista: Kf-lådan

36 36(49) KS 237 Dnr 2015/412 Förslag Nya Visit Dalarna Förelåg förslag till en ny organisation, Nya Visit Dalarna, ett gemensamt turistbolag för hela Dalarnas besöksnäring för godkännande. Förslaget har skickats till dalakommunerna Älvdalen, Malung-Sälen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Vansbro, Gagnef, Avesta, Hedemora, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Falun och Borlänge. Ambitionen är att Nya Visit Dalarna ska vara ett gemensamt verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som man i Dalarna satt för besöksnäringen fram till Genom detta initiativ vill man säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas samt skapa den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur man ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna. Nya Visit Dalarna ska: Säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna Vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i Vision och Strategi för besöksnäringen Beslutsförslag 1. Rättviks kommun ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna enligt förslag daterat samt ändringar gällande detta förslag (bilaga 1, daterad ). 2. Förslag till Aktieägaravtal och Bolagsordning (bilaga 2 och 3) godkänns. 3. Rättviks kommun tecknar sig för 60 aktier á kronor, totalt kronor. Nuvarande aktieinnehav hanteras enligt beskrivning sid 13 i Beslutsunderlag Nya Visit Södra Dalarna Rättviks kommun ställer sig bakom förslag till grundavtal daterat

37 37(49) KS 237 forts Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till beslutsförslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - I enlighet med ovanstående beslutsförslag (punkterna 1-4)

38 38(49) KS 238 Dnr 2015/ Nyemission Dalhalla Förvaltning AB Förelåg förslag till nyemission Dalhalla Förvaltnings AB, enligt beslut taget vid Extra bolagsstämma Se bilaga. Björn Evbjer, VD Rättviks Kommun Kommunhus AB, var närvarande och föredrog ärendet. Yrkande Jan Dahlquist (S) yrkade att det till kommunfullmäktiges sammanträde ska upprättas en tjänsteskrivelse från kommunledningen vad denna nyemission innebär för Rättviks kommun och att ärendet därmed överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut 1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 2. Uppdra till kommunledningen att till kommunfullmäktiges sammanträde inkomma med tjänsteskrivelse där det framgår vad nyemissionen innebär för Rättviks kommun. Sändlista: Kf-lådan Kommunledningen

39 39(49) KS 239 Dnr Val av ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott efter Maria Kratz (S) Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut - Utse Inger Eriksson (S) som ny ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott efter Maria Kratz(S) t o m Sändlista: I Eriksson Kansliet Löneenheten

40 40(49) KS 240 Dnr Val av ledamot (efter Maria Kratz (S) och ersättare i socialutskottet Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut 1. Utse Inger Eriksson (S) som ny ledamot i socialutskottet efter Maria Kratz (S) t o m Utse Kjell Wikström (S) som ny ersättare i socialutskottet efter Inger Eriksson (S) t o m Sändlista: I Eriksson K Wikström Kansliet Soc Löneenheten

41 41(49) KS 241 Dnr Val av ledamot i Politisk samverkanskommitté efter Maria Kratz (S) Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut - Utse Inger Eriksson (S) som ny ledamot i Politisk samverkanskommitté efter Maria Kratz (S) t o m Sändlista: I Eriksson Politisk samverkanskommitté Kansliet Löneenheten

42 42(49) KS 242 Dnr Val av ledamot (efter Linda Viklund (C)) och ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut 1. Utse Joanna Stridh (C) som ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott efter Linda Viklund (C) t o m Utse Inge Östlund (C) som ny ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott efter Joanna Stridh (C) t o m Sändlista: J Stridh I Östlund Kansliet Löneenheten

43 43(49) KS 243 Dnr Val av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i personalutskottet efter Linda Viklund (C) Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut - Utse Camilla Ollas Hampus (C) som ny ledamot och tillika 1:e vice ordförande i personalutskottet efter Linda Viklund (C) t o m Sändlista: C O Hampus Kansliet Löneenheten

44 44(49) KS 244 Dnr Val av ersättare i bildningsutskottet efter Linda Viklund (C) Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut - Utse Camilla Ollas Hampus (C) som ny ersättare i bildningsutskottet efter Linda Viklund (C) t o m Sändlista: C O Hampus Kansliet Löneenheten

45 45(49) KS 245 Dnr Val av ersättare i rådet för ungdomsfrågor efter Linda Viklund (C) Ärendet bordlades i kommunstyrelsen s beslut - Utse Joanna Stridh (C) som ny ersättare i rådet för ungdomsfrågor efter Linda Viklund (C) t o m Sändlista: J Stridh Christina Nordmark Kansliet Löneenheten

46 46(49) KS 246 Dnr Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef Anmäles delegationsbeslut fattade av samhällsutvecklingschefen enligt kommunstyrelsens beslut 3/2015. Beslut nr 33-36, under tiden Besluten förvaras i pärm på kansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

47 47(49) KS 247 Dnr Delegationsbeslut socialutskottet Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets : och Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

48 48(49) KS 248 Dnr Kulturpriset 2015 Från kulturenheten förelåg förslag till kulturpristagare Kulturenheten föreslår att Tin Gumuns utses till mottagare av 2015 års kulturpris. Deltar ej i beslut Annette Riesbeck (C) meddelade att centerpartiets ledamöter inte deltar i ärendets handläggning och beslut. s beslut - Utse Tin Gumuns till mottagare 2015 års kulturpris med följande motivering: Tin är en fantastisk eldsjäl som med sin enorma kämpaglöd jobbar med att bevara och förvalta Karl Tövåsens fäbod i Rättviks kommun, för att framtida generationer ska få ta del av vårt kulturarv, fäbodlivet. Genom att varje sommar flytta sin verksamhet på gården ut till fäboden och där leva och bruka denna som man gjort i århundraden, levandegör och utvecklar hon arvet som annars enbart skulle ha beskrivits i skrift. Här jobbar hela familjen tillsammans med volontärer och anställd personal timmar per dygn, 7 dagar i veckan för att hålla allt i gång. Tin Gumuns öppnar även upp fäboden för besökande turister för att de ska få möjligheten att se och smaka på det verkliga fäbodlivet. Sändlista: Kulturenheten T Gumuns

49 49(49) KS 249 Dnr Miljöpriset 2015 Natur- och miljösamordnare Pia Söderström var närvarande presenterade nomineringsförslag till miljöpriset Margareta Wikström, Rättvik, föreslås till mottagare av 2015 års miljöpris. s beslut - Utse Margareta Wikström, Rättvik, till mottagare av 2015 års miljöpris med följande motivering: Miljöpriset 2015 går till Margareta Wikström som varit en stark kraft i många år inom naturvårdsarbetet. Margareta har drivit naturvårdsfrågor på både lokal, regional och riksnivå. Hon har varit länskonsulent för Naturskyddsföreningen i flera år och är ordförande för den lokala kretsen. Margareta har ett stort engagemang för skogen och har initierat, stöttat och drivit på för skydd av skogsområden. Fokus har varit på att skydda den biologiska mångfalden på landskapsnivå, men hon har också framhållit skogens värde för rekreation, välbefinnande och besöksnäring. Margareta får Rättviks kommuns miljöpris 2015 för sitt stora naturvårdsengagemang, särskilt när det gäller skogsfrågor. Sändlista: M Wikström P Söderström

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-12.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Henrieta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S)

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-11:30 Beslutande Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP)

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad kl 08-30 - 10.35 Beslutande Ledamöter Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Inge Östlund (C) Hans Furn (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Lars Enlund,

Läs mer

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s)

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-09.40 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) Övriga

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(22) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.30-11.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande, 102-109,111-124 Fredrik Ollén (M), ordförande, 110 Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00 19:30 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(41) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Hans Johnson, revisor

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Lotten Kluck (L), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M) Rose-Marie Svanborg (S) ersätter Lars Halvarsson

Lotten Kluck (L), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M) Rose-Marie Svanborg (S) ersätter Lars Halvarsson 1(2) Plats och tid Korstäppans herrgård, kl. 13:30-15.00 ande Ledamöter Lotten Kluck (L), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M) Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Svanborg (S) ersätter

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(24) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Heikki Perttula (s) Kerstin Eriksson (s) Ivan Abrahamsson (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Luoto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer