SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2"

Transkript

1 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Birgitta Borgvall (S), ersättare Christina Nilsson Padilla,skolkurator, 2 Fredrik Ollèn (M), Ks 1:e vice ordförande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Justerare Crister Karlsson (S) och Hans Nyberg (M), ersättare Lars-Erik Jonsèn (S) och Susanne Säbb Danielsson (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Elisabeth Cederberg Ordförande Jonny Jones (C) Justerare Crister Karlsson (S) Hans Nyberg (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(31) Närvaro- och omröstningslista Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jan Dahlquist S X 2 Mikael Stenhols C X 3 Anki Dåderman S X 4 Henrieta Vedberg M X 5 Inge Östlund C X 6 Anders Björkman S X 7 Maria Kratz S X 8 Rune Daniels C X 9 Christina Gustafsson M X 10 Lars-Erik Jonsén S X 11 Birgitta Dahlkvist C X 12 Susanne Säbb Danielsson FP X 13 Christer Karlsson S X 14 MP - 15 Yvonne Junell C X 16 Hans Nyberg M X 17 Jan-Erik Wikman S X 18 Jimmy Uppling V X 19 Erja Eloranta S X 20 Anders Ehrling C X 21 Anna Hagwall SD - 22 Lena Johansson KD - 23 Per-Olof Back S X 24 Peter Jonsson M X 25 C X 26 Britt-Marie Essell S X 27 Bertil Mårshans S X 28 Linda Viklund C X 29 Susanne Säbb-Danielsson FP X

3 3(31) Närvaro Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 30 Kerstin Forsberg S X 31 Markus Gavatin M X 32 Anders Åkerlund C X 33 Lars-Erik Liss S X 34 Gösta Sarholm SPI X 35 Stig Fredriksson MP X 36 Britt-Marie Dalgärde S X 37 Hans-Erik Hellborg C X 38 Karin Kers V X 39 Lars-Erik Steger M X Ordförande: Jonny Jones C X Närvarolista KF 2013 Ej närvarande Totalt 36

4 4(31) Innehållsförteckning Ärende Allmänhetens frågestund... 6 KF 1 Information från kommunfullmäktiges och kommun- styrelsens presidier... 7 KF 2 Information om arbetet med likabehandling på Rättviksskolan... 8 KF 3 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid... 9 KF 4 Dnr 2013/ Motion om att minska administrationen för lärarna KF 4 forts KF 4 forts KF 5 Dnr 2012/ Motion om alkolås i Rättviks kommuns tjänstebilar KF 5 forts KF 5 forts KF 6 Dnr 2012/ Motion om utnyttjande av solvärme/solenergi KF 6 forts KF 7 Dnr 2012/ Motion om att ersätta pappershandlingar med digitala dokument och läsplattor KF 7 forts KF 8 Dnr 2010/ Motion om en bredare budgetberedning KF 8 forts KF 9 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budget- behandlingen KF 9 forts KF 10 Dnr 2013/ Revidering av Finanspolicyn KF 10 forts KF 11 Dnr 2013/ Delegationer inom överförmyndarverksamheten KF 12 Dnr 2013/2 11 Avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden Roland Wildtberg (MP) KF 13 Dnr 2014/77 73 Inlämnat medborgarförslag om demensteam i hemtjänsten KF 14 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om utplacering av bänkar i Rättvik KF 15 Dnr 2013/

5 5(31) Inlämnad motion om att alla barn och föräldrar ska ha samma rätt till förskola erbjud barnomsorg på obekväm arbetstid KF 16 Dnr 2014/88 45 Inlämnat medborgarförslag om hundlatriner... 31

6 6(31) Allmänhetens frågestund Sammanträdet ajournerades i 7 minuter för allmänhetens frågestund.

7 7(31) KF 1 Information från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier s ordförande Jonny Jones (C) informerade om en ändring i foldern Sammanträdesdagar 2014 : s sammanträde i oktober flyttas till den 6 november. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Inge Östlund (C) informerade om att ett förslag till barnomsorg på obekväm arbetstid ska tas upp i kommunstyrelsen den 11 februari. Förslaget innebär att Dal Jerkskolan kommer att ha öppet måndagar fredagar kl Informerades vidare att 2013 års resultat ser positivt ut med ett plus på ca 8-9 milj. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

8 8(31) KF 2 Information om arbetet med likabehandling på Rättviksskolan Skolkurator Christina Nilsson-Padilla var närvarande och visade en film om arbetet med likabehandling på Rättviksskolan. Rättviksskolan har bildat ett likabehandlingsråd bestående av elever och personal som tillsammans lär sig mer om och arbetar förebyggande mot mobbning. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt, tryggheten har ökat bland eleverna och det är mer sällan att någon elev känner sig mobbad s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

9 9(31) KF 3 Dnr 2013/ Interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade interpellation om utnyttjande av statliga stödet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C). Se bilaga 1. s beslut - Interpellationen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) för besvarande på nästa sammanträde. Sändlista: Ks ordförande Kf-lådan

10 10(31) KF 4 Dnr 2013/ Motion om att minska administrationen för lärarna Moderaterna, genom Henrieta Vedberg, inlämnade motion om att minska administrationen för lärarna. Se bilaga. I motionen föreslås att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över vilka ytterligare arbetsuppgifter som, utöver regeringens förslag, kan lyftas bort från lärarna. Målet ska vara att lärare får mer tid för pedagogisk verksamhet, istället för att lägga tid på administration. s beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Barn- och utbildningschef Lars Kratz har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a att Regeringen föreslår en ändring i skollagen som innebär att avskaffa individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen (IUP) i åk 6-9 och att minska kraven på IUP med skriftliga omdömen i åk 1-5, så att skriftliga planer endast upprättas en gång per läsår istället för varje termin. Lagändringen föreslås träda i kraft den 19 november Ytterligare en förändring är att skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram avskaffas. Eleverna har samma rätt till stöd som tidigare, men fokus är förebyggande åtgärder inom ramen för ordinarie undervisning. Dock kan vårdnadshavare begära att få det särskilda stödet dokumenterat i ett åtgärdsprogram. Beslutet om särskilt stöd ska fattas av rektor och som tidigare har vårdnadshavare möjlighet att överklaga beslutet och dess innehåll. Det är tänkt att lagförslaget efter remissförfarandet ska träda i kraft under våren Regeringens förslag innebär att den formella dokumentationen som överlämnas till elever och vårdnadshavare minskar, t ex vid särskilt stöd och utvecklingssamtal. Dock kvarstår den professionella dokumentationen, t ex att dokumentera elevens kunskapsutveckling för kommunikation med eleven, underlag för betygssättning samt vid insatser för särskilt stöd. Förvaltningen bedömer att lärares administrativa uppgifter kommer att minska i tillräcklig grad genom de lagförslag som regeringen har kommit med. Sändlista: L Kratz, H Vedberg

11 11(31) KF 4 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande konstatera att lärarnas administrativa uppgifter kommer att minska i tillräcklig grad genom regeringens lagförslag samt att uppmana förvaltningen att kontinuerligt arbeta med att beakta behovet med att reducera administrationen för lärarna. Motionen anses därmed behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande konstatera att lärarnas administrativa uppgifter kommer att minska i tillräcklig grad genom regeringens lagförslag. 2. Uppmana förvaltningen att kontinuerligt arbeta med att beakta behovet med att reducera administrationen för lärarna. 3. Motionen anses därmed behandlad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Ollèn (M) föredrog ärendet. Yrkanden Henrieta Vedberg (M) yrkade att motionen ska anses bifallen. I detta yrkande instämde även Karin Kers (V), Anders Åkerlund (C), Stig Fredriksson (MP) samt Anders Björkman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och på Henrieta Vedbergs yrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit det senare. s beslut 1. Med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande konstatera att lärarnas administrativa uppgifter kommer att minska i tillräcklig grad genom regeringens lagförslag.

12 12(31) KF 4 forts 2. Uppmana förvaltningen att kontinuerligt arbeta med att beakta behovet med att reducera administrationen för lärarna. 3. Motionen anses därmed bifallen.

13 13(31) KF 5 Dnr 2012/ Motion om alkolås i Rättviks kommuns tjänstebilar Henrieta Vedberg, moderaterna, har inlämnat rubricerade motion. Se bilaga. har tidigare fattat beslut om att alkolås monteras i de bilar som ägs, eller leasas i mer än ett år av Rättviks kommun. Gäller också de bilar som ägs av de kommunägda bolagen. Moderaterna anser nu att detta är en alldeles för hög kostnad för kommunen och vill att en översyn görs. Förslag I syfte att minska kommunens utgifter föreslår moderaterna i Rättvik att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 111 och att man istället ser över ett billigare alternativ. s beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Inköpssamordnare Sören Jonsson har inkommit med yttrande i ärendet och föreslår att följande beslut fattas. - Upphäva kommunfullmäktiges beslut , Samtliga förare av fordon som ägs eller leasas av Rättviks kommun och kommunägda bolag ska genomgå alkoholkontroll. - Alkoholkontrollen ska genomföras genom att alkolås monteras i respektive fordon eller med annan teknisk lösning där föraren genomför motsvarande kontroll. - Undanta utryckningsfordon inom räddningstjänsten från kravet på alkolås. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till Sören Jonssons yttrande samt att motionen därmed anses behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Sändlista: H Vedberg S Jonsson

14 14(31) KF 5 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut , Samtliga förare av fordon som ägs eller leasas av Rättviks kommun och kommunägda bolag ska genomgå alkoholkontroll. 3. Alkoholkontrollen ska genomföras genom att alkolås monteras i respektive fordon eller med annan teknisk lösning där föraren genomför motsvarande kontroll. 4. Undanta utryckningsfordon inom räddningstjänsten från kravet på alkolås. 5. Motionen anses därmed behandlad. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att ärendet återremitteras för att se över och kostnadsberäkna andra lösningar. Proposition Ordföranden ställde proposition på Inge Östlunds återremissyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Kommunstyrelsens beslut - Ärendet återremitteras för att se över och kostnadsberäkna andra lösningar. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och hänvisar till trafikverkets rapport kallad alkoskåp, funktion, kvalitet och mätnoggrannhet. Yttrandet föreligger som bilaga. Yrkande Fredrik Ollèn (M) och Inge Östlund (C) yrkade att alkolåsen i kommunens tjänstebilar tas bort helt och hållet. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.

15 15(31) KF 5 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut , 111, avseende montering av alkolås i kommunens tjänstebilar. 2. Motionen anses därmed bifallen. Yrkande Ordförande Annette Riesbeck (C) yrkade i tillägg att personalenheten får i uppdrag att se över rutinerna för hur kommunen hanterar frågan om stickprovstester för att kontrollera nykterheten hos de som använder kommunens tjänstebilar. Proposition Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut , 111, avseende montering av alkolås i kommunens tjänstebilar. 2. Personalenheten får i uppdrag att se över rutinerna för hantering av frågan om stickprovstester för att kontrollera nykterheten hos de som använder kommunens tjänstebilar. 3. Motionen anses därmed bifallen. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Ollèn (M) föredrog ärendet. Yrkande Anders Björkman (S) och Henrieta Vedberg (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

16 16(31) KF 6 Dnr 2012/ Motion om utnyttjande av solvärme/solenergi Vänsterpartiet, genom Kekke Paulsson, lämnade in rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att tillsätta en utredning som undersöker möjligheterna för produktion av värme/varmvatten med solenergi till, i första hand, kommunens egen verksamhet. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Yttranden har inkommit från samhällsbyggnadsberedningen, RTAB samt RFAB. Samhällsbyggnadsberedningen ställer sig positiv till motionen och föreslår att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att undersöka vidare om alternativa energikällor. Gruppen föreslås bestå av både politiker och tjänstemän samt representanter från RTAB och RFAB, energi- och klimatrådgivare och representanter från samhällsbyggnadsberedningen. RTAB påtalar att tekniken för solenergi måste utvecklas både då det gäller investeringskostnaden samt att kunna ta till vara på den energi som solen ger innan en investering lönar sig. Speciellt i ett solfattigt land som Sverige. Att installera solvärme för att producera fjärrvärme är inte tänkbart i dagsläget. Kan dock vara ett alternativ den dagen en ny panna ska upphandlas, om ca 25 år. För det krävs givetvis att utvecklingen för att ta till vara solenergi utvecklas. RFAB ställer sig bakom ovanstående yttrande från RTAB vad gäller den tekniska bedömningen. I dagsläget finns heller ingen möjlighet till finansiering av någon förändring av de energisystem som RFAB tidigare investerat i. Vid eventuella framtida byggnationer kommer frågan om ett samverkande energisystem med i huvudsak förnyelsebar energiteknik vara ett förstahandsalternativ i områden där det gäller det kommunala värmeverksnätet inte är brukbart.

17 17(31) KF 6 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till RTAB och RFABs yttranden är det i dagsläget inte tänkbart att installera solvärme. Därmed avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Med hänvisning till yttrandena från RTAB och RFAB är det i dagsläget inte tänkbart att installera solenergi. 2. Motionen avslås därmed. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkanden Anders Björkman (S) och Inge Östlund (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Karin Kers (V) yrkade bifall till motionen. I detta yrkande instämde även Hans-Erik Hellborg (C) och Stig Fredriksson (MP). Proposition Ordföranden ställde proposition på Karin Kers yrkande och på kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige bifallit det senare. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag Reservation Mot beslutet reserverade sig Karin Kers (V), Jimmy Uppling (V), Hans-Erik Hellborg (C) samt Stig Fredriksson (MP).

18 18(31) KF 7 Dnr 2012/ Motion om att ersätta pappershandlingar med digitala dokument och läsplattor Vänsterpartiet, genom Kekke Paulsson, lämnade in rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att hitta tekniska lösningar för att handlingar till kommunens olika politiska organ kan delas ut digitalt istället för i pappersform, samt att köpa in läsplattor som lånas ut till ledamöter och ersättare. s beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar att det i dag finns möjligheter att på ett enkelt sätt skicka möteshandlingar till politiker och tjänstemän digitalt. Tekniken som åsyftas ät att via ett system i kommunen kunna ladda upp en applikation som möjliggör presentation av handlingar direkt på en surfplatta. Erfarenheterna från andra kommuner visar på ett antal möjliga vinster med införande av surfplattor i det politiska arbetet: * minskade kostnader genom minskat antal utskrifter, kopieringar och frankeringar * effektivisering av nämndadministrationen * minskad mängd pappershandlingar * förenklad hantering och organisering av handlingar * ett steg mot framtidens e-förvaltning genom digital dokumenthantering Kanslienheten kommer under 2014 att se över Rättviks kommuns dokumentoch informationshanteringssystem. Uppdraget sker i tre etapper. Etapperna omfattar bl a utredning, analys, upphandling, införande, genomförande och förvaltningsfas av ett nytt dokument- och informationshanteringssystem. Detta nya system kommer att förenkla hela ärendehanteringsprocessen. Sändlista: K Kers fvb

19 19(31) KF 7 forts Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att kommunstyrelsen tycker att det är intressant och ställer sig positiv till att man ser över alternativa lösningar till de omfattande pappersutskick som sker och med hänvisning till kommunchefens yttrande anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen tycker att det är intressant att titta på alternativa lösningar till de omfattande pappersutskick som sker till kommunens förtroendevalda, tänkbara lösningar framöver kan vara ipads eller surfplattor. 2. Kommunstyrelsen är positivt inställd till tekniska lösningar som underlättar uppdraget som förtroendevald och minskar miljöbelastningen. 3. I översynen för nytt dokument- och informationshanteringssystem ska digitaliseringen av handlingar till de förtroendevalda prioriteras. Vad gäller inköp av läsplatta till förtroendevalda och hur det ska hanteras ekonomiskt får kanslienheten återkomma till när man får klart hur det nya systemet är utformat. 4. Med hänvisning till ovanstående och kommunchefens yttrande anses motionen behandlad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

20 20(31) KF 8 Dnr 2010/ Motion om en bredare budgetberedning Kekke Paulsson, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. I motionen anförs att först när kommunstyrelsen kommer med sitt förslag till kommunfullmäktige så får de mindre partierna, som inte sitter med i kommunstyrelsen, möjlighet att sätta sig in i frågorna. Motionären föreslår därmed följande: * Att kommunstyrelsen adjungerar en representant från de fullmäktigepartier som inte har plats i kommunstyrelsen, till de sammanträden som behandlar budgetärenden för nästkommande år. s beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsens för beredning. Yttrande Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet och påtalar följande: I samband med budgetarbetet inför både 2013 och 2014 års budget har samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige inbjudits att medverka i dels budgetkonferensen där samtliga förvaltningar utförligt redovisade föregående års bokslut och dels information från förvaltningarna vid 2 tillfällen under våren. Vid dessa informationstillfällen redovisades bl a följande punkter: * Omvärldsbevakning * Förvaltningarnas ansvarsområde/uppdrag * Ekonomi * Verksamhet och verksamhetsförändringar * Nyckeltal/jämförelser med andra kommuner * Framtida utmaningar * Investeringsbudget Utifrån dessa informationstillfällen vid de senaste två årens hantering av budgeten anser vi att det skett en breddning av budgetberedningen som är mer långtgående än vad förslagställaren anger i sin motion. Sändlista: K Kers f v b

21 21(31) KF 8 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande anses motionen behandlad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

22 22(31) KF 9 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budgetbehandlingen Kekke Paulsson, vänsterpartiet, har inlämnat rubricerade motion. Se bilaga. Förslag I motionen föreslås att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med att kommunövergripande mål och budget behandlas för verksamhetsåret 2014 och framöver, även behandlar de strategiska målen. s beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet enligt följande: Strukturen för de kommunala övergripande målen gjordes om inför 2013 och 2014 års budgetbehandling. Målen fick en lite mer precis prägel i och med att varje delområde avslutades med därför prioriterar vi i punktform. Detta kompletteras med att varje förvaltning tar fram verksamhetsmål och aktiviteter som godkänns i kommunstyrelsen. Detta anser jag sammantaget som ett bättre sätt att kunna målstyra verksamheten. Därmed avslås motionen. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.

23 23(31) KF 9 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Yrkanden Anders Björkman (S) yrkade att ärendet återremitteras till partigrupperna för yttrande. I detta yrkande instämde även Karin Kers (V), Hans-Erik Hellborg (C) samt Inge Östlund (C). Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. s beslut - Ärendet återremitteras till partigrupperna för yttrande.

24 24(31) KF 10 Dnr 2013/ Revidering av Finanspolicyn Från ekonomichef Sven Kanth förelåg förslag till revidering av kommunens Finanspolicy. Enligt kommunens Finanspolicy har ekonomienheten och ekonomichefen rätt att ingå avtal med olika s k försäkringsinstrument. Ett relativt vanligt förekommande är ränteswap. Enligt ekonomichefen har det den senaste tiden framkommit att en del kommuner och kommunala bolag träffat avtal om olika försäkringsinstrument, där det visat sig att det inneburit stora förluster. För övrigt torde det även kunna ifrågasättas om de som gjort affärerna haft den fulla kunskapen om dessa relativt avancerade avtal och dess risker. Mot bakgrund av detta föreslår ekonomichefen att beslutanderätten i dessa frågor läggs på politisk nivå. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till ekonomichefens förslag innebärande att beslutanderätten flyttas till kommunstyrelsen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Dokumentet Finanspolicy för kommunkoncernen revideras enligt följande: Punkten 3.7 Försäkringsinstrument Finansförvaltningen kan ingå sedvanliga ändras till Kommunstyrelsen kan ingå sedvanliga Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: S Kanth

25 25(31) KF 10 forts s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag

26 26(31) KF 11 Dnr 2013/ Delegationer inom överförmyndarverksamheten Överförmyndare Nicke Welin Berger har utfärdat nya delegationsbestämmelser för överförmyndarverksamheten, enligt bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - De nya delegationsbestämmelserna för överförmyndarverksamheten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag s beslut - Delegationsbestämmelserna läggs till handlingarna. Sändlista: N Welin-Berger

27 27(31) KF 12 Dnr 2013/2 11 Avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden Roland Wildtberg (MP) Roland Wildtberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. s beslut Entlediga Roland Wildtberg (MP) från uppdraget som ersättare i valnämnden. 2. Val av ny ersättare bordläggs. s beslut Ärendet bordläggs. s beslut - Ärendet bordläggs. Sändlista: Kf-lådan

28 28(31) KF 13 Dnr 2014/77 73 Inlämnat medborgarförslag om demensteam i hemtjänsten Agneta Andersson, Dalfors, Knacknäsvägen 23, Furudal, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Demensteam i hemtjänsten. Varför har inte Rättviks kommun demensteam i hemtjänsten? Är något sådant på gång? Hur tänker politikerna kring demensvården i Rättviks kommun? s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sändlista: A Andersson Au-lådan

29 29(31) KF 14 Dnr 2014/ Inlämnat medborgarförslag om utplacering av bänkar i Rättvik Göran Ambell, Offerbacksvägen 5, Rättvik, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Utplacering av bänkar i Rättvik. I Rättvik har vi två dominerande kategorier av människor, åldringar och turister. För bägge grupper finns det ett stort behov av enkla bänkar placerade utefter lämpliga vägar. s beslut - Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sändlista: G Ambell Au-lådan

30 30(31) KF 15 Dnr 2013/ Inlämnad motion om att alla barn och föräldrar ska ha samma rätt till förskola erbjud barnomsorg på obekväm arbetstid Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. I motionen föreslås att: * Rättviks kommun söker statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid under nästa ansökningsperiod. * Rättviks kommun erbjuder alla barn förskola i samma utsträckning (minst 30 h/vecka) oavsett om deras föräldrar är föräldralediga, arbetslösa eller arbetar på obekväm arbetstid. * Rättviks kommun minskar barngruppernas storlek i förskolan genom att taket för gruppstorleken ska sätta gränsen för det faktiska antalet barn som är på plats vid samma tillfälle. s beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

31 31(31) KF 16 Dnr 2014/88 45 Inlämnat medborgarförslag om hundlatriner Kristina Janovic, Jarlvägen 1 B, Rättvik, m fl, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Förslag Hundlatriner. s beslut - Medborgarförslaget avvisas då relativt likalydande medborgarförslag redan är under behandling (dnr 2013/310 45). Sändlista: K Janovic

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00 19:30 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) 1(12) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.20 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) Övriga

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.55 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C), 167-171 Henrieta

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-08:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders

Läs mer

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.20 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-12.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Henrieta

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.30-11.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande, 102-109,111-124 Fredrik Ollén (M), ordförande, 110 Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Thomas Grundell (FP), ersättare Carl Wickman, 152 Lars Hansson, 153 Justerare Jan

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Inge Östlund (C) Hans Furn (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Lars Enlund,

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S) 1(16) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.30 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s)

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-09.40 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) Övriga

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: RÄTTVIK Plats: Västra skolan, Hyttgatan 27, Falun Dnr: 201-5778-10 Rösträkningen och

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(44) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:10 Beslutande Yvonne Junell (C), ordf. Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(41) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Hans Johnson, revisor

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16:00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00-21:45 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik 1(2) Plats och tid Hedslund, Insikten, 09:00-09.45 Beslutande Annette Riesbeck, c, ordförande, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Anki Dåderman, s, Margareta Jobs, kd, Leksand Eva Jonasson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10.45 Beslutande Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunledningskontoret i Rättvik

Kommunledningskontoret i Rättvik 1(2) Plats och tid Samlingssalen, Furudals gamla kommunhus 18:00-21:15 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Barbro Aastrup (S), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S)

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-11:30 Beslutande Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:50 Beslutande Hans Furn (C), ordförande Jonny Jones (C) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Kjell Wikström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C), ersättare för Peter Jonsson (M) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer