Prov 2 Redovisning RDBESK december 1994

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prov 2 Redovisning RDBESK 1100 3 december 1994"

Transkript

1 Prov 2 Redovisning RDBESK december 1994 Namn: Poäng: (max 100) Provet består av fyra delar, DEL A (20 p) - tio enkla kryssfrågor, DEL B (32 p) - åtta uppgifter, som kort besvaras på inlämningspapper, DEL C (36 p) - en bokslutstablå samt DEL D (12 p) - Nyckeltal i Gambrokoncernen. ( DEL A Påståendena nedan är antingen sanna eller falska. Kryssa för rätt alternativ! 2 poäng för helt rätt placerat kryss, annars noll. RÄTT FEL 01. Vad som är god redovisningssed framgår av Bokföringslagen. 02. Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder. 03. En förskottsbetalning till leverantör betraktas som kortfristig skuld. 04. Konstaterad kursförlust ska krediteras kontot Erhållet koncernbidrag bokförs i kredit på kontot Vinst på sålda maskiner bör ej redovisas som extraordinär intäkt. 07. Konto 1390 används bl.a. till upplupna intäkter. 08. Föräldrakooperationer räknas som ideeella föreningar. 09. LIFO-metoden ger alltid en försiktigare värdering av varulager. 10. Goodwill får årligen skrivas av med högst 10% E:\RDFILERNA\RDH42.WPD

2 DEL B Besvara frågorna på det separata utdelningspapperet. Du kan få mellan noll och fyra poäng per uppgift. 1. Redogör för försiktighetsprincipen. Hur skulle försiktighetsprincipen kunna användas vid värderingen av a) en långsiktig fordran i utländsk valuta? b) en långfristig skuld i utländsk valuta? 2. Exportjohan bokförde den 11/ en faktura till en kund i Yemen. Fakturabeloppet var US-dollars. Bokföringsdagens valutakurs var 8,000 kr för 1$. Vid bokslutstidpunkten den 31/ är fordran ännu oreglerad. Dollarkursen är nu 8,500 kr och frågan är om det behövs någon korrigering av fordrans värde? Vad anser Du? 3. Kan ett AB låna ut pengar till VD:n i bolaget? Ange motivering/källa till svaret. 4. I vilket läge måste en kontrollbalansräkning upprättas i ett AB? 5. Man delar in tillgångarna på balansräkningen i omsättnings- resp. anläggningstillgångar. Hur och var definieras vari skillnaden består? 6. Vilka obeskattade reserver finns det numera? Beskriv de tre viktigaste. 7. Aktiebolagen delas från den 1 januari in i två kategorier. Vilka då? Redogör för vilka krav på storlek av aktiekapital som gäller för dessa två. 8. Två frågor till, om AB: a) När ska årsredovisningshandlingarna senast avlämnas till revisorerna? b) När ska en revisionsberättelse senast överlämnas till bolagets styrelse? E:\RDFILERNA\RDH42.WPD

3 DEL C BOKSLUTSTABLÅ - CAROLIN TRADING AB 1. Gör bokslut för Carolin Trading AB, räkenskapsåret 19x6. Din utgångspunkt blir saldobalansen för 19x6 som finns införd på den bilagda bokslutstablån. Företaget önskar betala så lite skatt som möjligt och därför ska maximalt tillåtna avskrivningar göras enligt reglerna för räkenskapsenlig avskrivning liksom största tillåtna avsättning till periodiseringsfond. Beakta följande upplysningar och avrunda till närmsta hundratal i förekommande fall - dock avrundas ej skatten. a. Varulagrets inventerade nettovärde den 31/12 19x6 är kr. b. Skulden för semesterlöner vid 19x6 års slut beräknas till 12% av de utbetalda bruttolönerna. c. Ränta och amortering på banklånet betalas varje år den 30/3 och den 30/9. Räntesatsen är 15%. d. Hyran för första kvartalet 19x7 har betalats och bokförts i dec. 19x6 med kr. f. Inventarierna har anskaffats enligt följande: Anskaffningsår 19x4 19x5 19x6 Anskaffningsvärde kr kr kr Inga utrangeringar eller försäljningar av inventarier har ägt rum under 19x6. g. Alla de skatteinbetalningar som skett under 19x6 har debiterats konto Den preliminära F-skatten för 19x6 var kr. 5/12 härav har betalats in under 19x6. Debiterad kvarstående skatt för 19x5 är kr enligt den skattsedel som kom i dec. 19x6. Den överensstämmer med den i föregående bokslut beräknade kvarskatten. Skattesatsen är 30%. RDH42.WPD

4 Konto Saldobalans Omföringar Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit BALANSRAPPORT Tillgångar 1040 CHECKRÄKNING KUNDFORDRINGAR INTERIMSFORDRINGAR 1510 VARULAGER INVENTARIER Värdem. INVENTARIER Skulder och eget kapital 2110 LEVERANTÖRSSKULDER SKATTESKULD UPPLUPNA SEM.LÖNER UPPLUPNA ARB.GIV.AVG UPPLUPNA RÄNTOR MOMSREDOVISNING PERSONALSKATTER PERIODISER.FOND (1) PERIODISER.FOND (2) 2740 BANKLÅN AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD VINST REDOVISAT RESULTAT RESULTATRAPPORT Intäkter 3010 FÖRSÄLJNING Kostnader 4010 VARUINKÖP ª VARULAGER 5010 LÖNER ARBETSGIVARAVGIFTER LOKALKOSTNADER KONTORSKOSTNADER REKLAMKOSTNADER DIVERSE KOSTNADER AVSKRIVNINGAR 8120 RÄNTEKOSTNADER Återförd PERIODIS.FOND (1) 8879 Avsättn PERIODIS.FOND (2) 8910 SKATTEKOSTNAD REDOVISAT RESULTAT SUMMA RDH42.WPD

5 DEL D - Några nyckeltal i Gambrokoncernen Studera bifogade blad som hämtats ur Gambros årsredovisning a) Beräkna soliditeten. b) Beräkna kassa- och balanslikviditet. c) Beräkna avkastningen på eget kapital. d) Beräkna avkastningen på totalt kapital. Svar till DEL A Facit följer!!!! S F sid 1 F 36 2 S F 45 4 F 54 5 S 69 6 S 83 7 S 94 8 F F F 110 DEL B - Essäfrågorna 1 sid 75. Lägsta värdets princip för tillgångar, högsta värdets princip för skulder. Intäkter och kostnader bedöms pessimistiskt. a) Kursvinst avsätts till Valutakursreserv, konto 8895 Kursförlust kostnadsförs däremot gm att konto 3720 debiteras, fastän en orealiserad kursförlust. (Kursen kan ju vända igen!!) - Se f.ö. sid 98 och 105. b) Dito enligt högsta värdets princip. Se f.ö. BFN R7 i FAR:s samlingsvolym Speciellt där punkterna 22, 24 och 26. RDH42.WPD

6 2 sid 105. Dessutom p 28 och 31 i FAR (BFN:s rekommendation R 7). Fordran är mer värd vid bokslutstillfället än vid faktureringen 20 dagar tidigare. Huvudprincipen är numera att bokslutsdagens kurs skall gälla och resultatet för 1993 alltså ökar med *(8,5-8,0) = kr; fastän det är en orealiserad kursvinst. Men i förvaltningsberättelsen bör Exportjohan redogöra för om denna fordran betalats ännu och i så fall vilken betalningskurs som gällt!! 3 Enligt ABL får vissa personer inte låna pengar av ett AB; s.k. förbjudna lån. Detta gäller exempelvis VD och styrelsemedlemmar. Se Aktiebolagslagen 12 kap. 7. Lagen gäller sen 1987 och tillkom i syfte att minska missbruk med att sådana lån används för konsumtion och med avdragsrätt för låntagaren, dvs en suverän skatteplanering för den som då kunde utnyttja detta. 4 Då halva aktiekapitalet förbrukats måste en kontroll-br upprättas. Se ABL 13 kap Bokföringslagen, BFL, anger i 13 att "Med AT förstås tillgång, som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen. Med OT förstås annan tillgång." Det är således avsikten med innehavet som bestämmer om det är det ena eller det andra. T.ex. aktier finns av båda slagen. En bil kan vara OT hos en bilhandlare med AT hos en Taxirörelse. 6 Bland obeskattade reserver märks Periodiseringsfonder, Ackumulerade överavskrivningar och Valutakursreserv. Den senare är företagsekonomiskt motiverad (erforderlig) reserv i företaget (BFN R7 p. 26). De båda förstnämnda är att se som tillåtna resultatplaneringsåtgärder, som kan vara fördelaktiga för företaget ur beskattningssynpunkt. 7 Publika AB för vilka krävs ett aktiekapital om kr samt Privata AB där aktiekapitalet är tillräckligt. Redan bildade AB har dispens till 1/ med inbetalning av AK upp till minbeloppsgränsen. 8 a) Årsredovisningshandlingarna skall lämnas till revisorerna senast 1 månad före bolagsstämman. Se ABL 11 kap. 3. b) Revisorerna skall för varje räkenskapsår överlämna sin revisionsberättelse till bolagets styrelse senast 2 veckor före ordinarie bolagsstämma. ABL 10 kap. 10. RDH42.WPD

7 DEL C Carolin Trading AB (bokslutstablån) Det blir resultat före bokslutsdispositioner: kr Resultat före skatt: kr Årets skattekostnad: Nettoresultatet Balansomslutningen blir kr kr a) 34% b) 113 resp 151% c) 29% d) 14% (13,6) Svaren till DEL D DEL A kryssfråga 9 ger anledn kopiera in facit fr f94. om försiktighetsprincipen först; man väljer de lägre intäkterna och högre kostnaderna vid val mellan två olika värden & vid tveksamheter. Om LIFO & FIFO är att säga att vid prisändringar kan detta metodval påverka varukostnaden (via UB varulager) och därmed resultatet. Lågt värderat utgående varulager ger lägre resultat och vice versa. Faktaboken sid 107 ger LIFO (SIFU på svenska) betyget "..är för de flesta företag inte naturlig... - men metoden kan dock användas för att ta bort prisstegringseffekterna vid lagervärdering och ger därigenom en försiktigare värdering" Under tider av stigande priser skulle följaktligen LIFO kunna ge ett lägre resultat än FIFO. Kanhända därför, (?) så godtar inte taxeringsmyndigheterna LIFO-metoden. Vid prissänkning ger FIFU-metoden lägre resultat och kan därför anses vara förenlig med försiktighetsprincipen. Bokföringslagen ( 14) stipulerar som huvudregel lägsta värdets princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkliga värdet skall väljas. Syftet är att härigenom förhindra ett för högt värde på balansräkningen, strikt i överensstämmelse med försiktighetsprincipen. Alternativregeln om att lagret får tas upp till 97% av det samlade anskaffningsvärdet går i samma riktning. Det gäller numera att man får ta upp även en sådan intäkt som är orealiserad /klart avsteg från försiktighetsprincipen/ sedan BFN R 7 kom och med ikraftträdande RDH42.WPD

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer