Syvi-nytt nov Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist"

Transkript

1 Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

2 Ordförande har ordet Onsala Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté för ett väl utfört arbete. Än en gång fick vi på de två fortbildningsdagarna i Katrineholm ta del av intressanta föreläsningar och även lära lite nytt. Referat från föredragen samt en sammanställning av utvärderingen redovisas på annan plats i tidningen. Som vanligt ägde också SYVI:s årsmöte rum i samband med konferensdagarna. På mötet valdes Helena Just Knutsson från Saltå By, och Gunlis Lundholm från Västerås in som nya styrelseledamöter. Ny revisor blev Ronnie Sesone. Nästa års konferens kommer att förläggas till Katrineholm september. Välkomna! Årsmöte kommer att äga rum i Katrineholm 23/9 på kvällen. Här hemma har jag varit på två konferenser ordnade av skolverket. Den första handlade om övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Det trycktes mycket på samverkan mellan Skola, AF, FK, LSS och Daglig verksamhet. En representant från arbetslivet berättade om sina positiva erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättningar i sitt företag. Han såg hos många av dem en drivkraft och lojalitet. Själv tänker jag, att både drivkraft och lojalitet samt många andra sociala förmågor är väl så viktiga som att på sitt APL klara kursmålen. Den andra konferensen handlade om studie-och yrkesvägledning för elever med utvecklingsstörning. Det pratades mycket om vikten av att eleverna ska få stöd i att göra väl underbyggda val. För elever med utvecklingsstörning krävs då, att vi för eleven konkretiserar och visualiserar. Vi behöver lämna samtalsrummet och tillsammans ge oss ut på olika studiebesök för att uppleva och förstå. Det nämndes också, att det är viktigt att vägledaren har kunskaper om utvecklingsstörning. Är det numera alltid så?... undrar jag. Men ack så viktigt! Det nämndes också flera gånger, att vi ska ha höga förväntningar på eleven. Det ska vi självklart ha, men vi får inte heller glömma, att förväntningarna ska vara rimliga, om eleven ska lyckas nå målet att få en anställning. Och framför allt också behålla sin anställning. Skolverket har utgett en ny skrift, som heter Studie-och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Den vill jag varmt rekommendera, då den är mycket läsvärd. Bara tio sidor, men bra! Finns att beställa från Skolverket genom Fritzes kundservice. Tel: Skolverketfritzes.se Detta SYVI-Nytt kommer ut före jul, men skriver dessa rader redan nu, då jag kommer att tillbringa november månad på sydligare breddgrader. Vi kommer hem till första advent och lagom till att tända ljus i mörka december och invänta julen. Så hoppas jag, att vi ses riktigt många av oss på konferensen i Katrineholm september Med en önskan om en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År till Er Alla! Åsa Tholin Ordförande

3 Utveckling av högskoleutbildning för personer som studerat på gymnasiesärskolan Hälsoinspiratörsprojektet 2011 inleddes ett treårigt utvecklingsprojekt vid Högskolan i Gävle i samverkan med SUH (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott) och Riksförbundet FUB. Projektet genomfördes med stöd från Allmänna Arvsfonden. Den huvudsakliga bakgrunden till projektet var att personer med utvecklingsstörning har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden och samtidigt var den enda grupp som fortfarande var utestängda från högskoleutbildning. Möjligheterna till livslångt lärande efter gymnasiesärskolan var alltså starkt begränsade även om det redan fanns en del möjligheter på gymnasial nivå via folkbildning och kommunal vuxenutbildning (särvux/lärvux). Arbetsmarknaden förändras så att de arbeten som personer med utvecklingsstörning tidigare utbildats mot inte längre finns i tillräcklig omfattning. Precis som för personer utan utvecklingsstörning blir behoven av vidare utbildning allt större för att kunna svara mot kraven och bli attraktiva på såväl dagens som morgondagens arbetsmarknad. Utbildning kan här både vara ett redskap för att få det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden likväl som vid omställningar på arbetsmarknaden för att få nytt jobb istället för att då komma till daglig verksamhet. Redan i inledningen av projektprocessen blev det tydligt att det var nödvändigt att ta ett samlat nationellt grepp om aktuell fråga och börja förbereda en förändring på systemnivå. Detta ledde redan 2011 till bildandet av Nationella Samverkansgruppen för Livslångt Lärande för personer med utvecklingsstörning, som efterhand kom att innefatta alla berörda myndigheter. Redan från start inleddes också en omfattande omvärldsanalys, som genomfördes parallellt med själva Hälsoinspiratörsprojektet (HIP), men visade sig bli en avgörande katalysator för att möjliggöra utvecklingen inom HIP i Sverige. Omvärldsanalysen ledde till många internationella samarbeten och 2013 också till en milstolpe i utvecklingen då det internationella nätverket för inkluderande högre utbildning för personer med utvecklingsstörning bildades och fick namnet Optimize U. Sverige är representerat i nätverkets ledningsgrupp genom Kennet Fröjd och Elin Lund Jonsson. Bland de största framstegen inom projektet har varit utveckling av pedagogik och didaktik samt olika typer av anpassningar, som gör att personer med lindrig utvecklingsstörning kan tillgodogöra sig högskoleutbildning. Inom ramen för projektet har även genomförts ett antal utbildningsinslag och examinationer tillsammans med högskolestudenter utan utvecklingsstörning, som bekräftat högskolemässigheten i verksamheten. Nationella Samverkansgruppen slutför för närvarande arbetet med en nationell rapport som redovisar det utvecklingsarbete som genomförts från 2011 och fram

4 tills nu. Den rapporten kommer att publiceras omkring årsskiftet. Måndag 2 februari arrangeras en konferens om Livslångt Lärande för personer med utvecklingsstörning på GIH i Stockholm. Där kommer också rapporten att finnas tillgänglig. Vid konferensen presenteras bl.a. flera goda exempel på lärande efter gymnasiesärskolan inom allt från folkbildning och särvux/lärvux till högskola. Konferensen invigs av Gymnasie- och Kunskapsminister Aida Hadzialic. Programmet hittar du på Elin Lund Jonsson och Kennet Fröjd Köping 7 november 2014 Hej! Gunlis heter jag och har arbetat med ungdomar med rätt till särskolan sedan Det har blivit många härliga år med många möten och också många förändringar. Bland annat flyttat huvudmannaskap från landsting och omsorg till dagens särskola med större likheter med grundskola och gymnasieskola vad gäller tex kunskapsinhämting. Jag trivs bäst i mötet med eleverna. Jag har arbetat som hushållslärare, specialpedagog och nu som SYV på särskolan i Köping. Mina anställningar innan har varit i Karlskoga, Hallstahammar och Västerås. Jag är utbildad specialpedagog inriktning utvecklingsstörning samt påbyggnadsutbildning Vägledning för elever med funktionshinder. Min uppgift är låta varje elev bli mött, tagen på allvar och att bli lyssnad till. Min uppgift är också att skapa broar och samverkansarenor så att vi på bästa sätt kan vägleda våra elever in i vuxenvärlden. Att se möjligheter in i framtiden! Min vision är att alla ska få finnas i samma del, inte bara i en annan del, men utifrån var och ens förutsättningar. Jag tycker att SYVI alltid gjort en viktig insats för särskolans elevgrupp med bland annat kloka skrivelser och bra utbildningsdagar. Jag hoppas att jag med min medverkan i SYVI s styrelse kan stötta och fortsatt utveckla detta arbete. På min fritid sitter jag helst i fårhagen och filosoferar tillsammans med mina tackor som alla har sina olika personligheter och egenheter. Det händer väl också att jag och min gubbe vidgar våra vyer i något av jordens alla länder. Tjing Gunlis

5 Hej! Helena heter jag och jag har blivit invald som suppleant i styrelsen. Jag har på olika sätt arbetat med personer med utvecklingsstörning sedan Jag har vuxit upp på Solåkrabyn, som är en bygemenskap för vuxna med utvecklingsstörning som ligger i Järna strax utanför Södertälje. Jag började arbeta på en daglig verksamhet i Södertälje kommun 1987 och har sedan dess flyttat runt lite i Sverige. Efter olika utbildningar och annat som kan hända i livet hamnade jag till slut på Saltåskolan i Järna. Här jobbar jag sedan 12 år tillbaka som studie och praktiksamordnare. Saltåskolan är en idéburen, icke vinstdrivande och Waldorfinspirerad gymnasiesärskola med tillhörande elevhem. Jag tycker att det är ett roligt och utmanande arbete att möta och vägleda eleverna mot ett framtida vuxenliv. Våra elever kommer till oss från hela landet. De stora skillnaderna jag möter i de olika kommunerna och med de olika myndigheterna, slutar aldrig att förvånar mig. Tolkningen av de lagar och förordningar som styr de insatser och rättigheter som våra ungdomar har, borde vara likvärdiga i hela landet. Jag ser fram emot att få delta i styrelsens arbete, att försöka påverka och uppmärksamma myndigheterna på våra ungdomars behov och stora kapacitet. Helena Just Knutsson Saltåskolan Skolverkets konferens i Göteborg Studie-och yrkesvägledning för elever med utvecklingsstörning. Jan Lindblom från Skolverket utgick från allmänna råden och sa, att alla vinner på väl underbyggda val. Erfarenheter kan man få genom t.ex. studiebesök, praktik och besök från arbetslivet. Det är viktigt att få kunskap/kännedom om sig själv för att veta vilka valalternativ man har. Skolan ska vara likvärdig, men elevernas behov av vägledning kan se olika ut. Sylvia Lindqvist från skolverket pratade om nya gymnasiesärskolan, GYS Vid val av program och programfördjupning ska skolan titta på arbetsmarknaden inom skolans upptagningsområde elevernas möjlighet att få arbete möjlighet för APL skolans personella och materiella resurser Viktigt att det görs i denna ordning. Kurser eller delar av kurser kan vara arbetsplatsförlagda. Minst 22 veckor. Löpande kommunikation mellan skolan och arbetsplatsen. Samarbete med en gymnasieskolas lokala programråd. Bygga nätverk med arbetslivet. Ingemar Hertting från Skolverket pratade om särskild utbildning för vuxna.

6 Tillgång till studie- och yrkesvägledning Vad bestämmer vad eleven ska studera? Mål med utbildningen? (inte för att vidmakthålla kunskaper) Individperspektiv: Individens behov Behov och efterfrågan på arbetsmarknaden Tradition och organisation APL - vad är viktigt? Förbered handledarna. Förbered eleverna. Arbetslivets krav utbildningens mål? Viktigt att ha höga förväntningar, tyckte Ingemar. Lotta Granér från SPSM pratade om hur man gör i det dagliga arbetet. Vi ska utgå från styrdokument och skollag. Utvecklingsstörning utvecklingsmöjligheter Arbeta mycket med elevens identitet (NinjaKoll bra). Identiteten består av många delar, där utvecklingsstörningen är en liten del. Lotta refererade till en undersökning, som visade att äldre kvinnor identifierade sig med sin utvecklingsstörning. Men så är det inte bland yngre personer. Lotta pratade också om vägledningssamtalet, där utvecklingsstörningen är en utmaning. Elever med utvecklingsstörning har en begränsad abstraktionsförmåga. Viktigt att konkretisera och visualisera. Inför samtal och möten är det bra att förbereda eleven. - syftet med samtalet/mötet - vem/vilka ska vara med? - vad ska vi prata om? Förbered eleven i olika situationer: - vad ska jag göra? hur ska jag göra? - varför ska jag göra? med vem ska jag göra? när/hur ska jag börja - när/hur ska jag sluta? Det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren har kunskaper om utvecklingsstörning. Det handlar mer om gradskillnad, inte artskillnad. Ibland är det mer som förenar än skiljer. Carina och Therese berättade om Lärvux i Stockholm. Två rektorer, en från Kalix och en från Gnosjö, berättade om hur de arbetar med GYS 2013 och med APL. Bengt Weidow från Skolverket berättade efter besök på ett antal skolor om hur APL har fungerat. Han berättade bl.a. att APL har varit svårt inom estetiska

7 programmet och man också har svårt att se lämpliga arbeten. Troligen kommer detta program inte att finnas kvar framöver. Dagen avslutades med en frågestund. // Åsa Skolverkets konferens i Göteborg Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Konferensen startade med en gemensam presentation av representanter från Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet. Pia Ekman från Arbetsförmedlingen är AF:s samordnare för Göteborgs kranskommuner vad gäller ungdomar med funktionsnedsättningar. Hon beskrev hur man genom samverkan skola, AF, FK, LSS och Daglig verksamhet arbetar i dessa kommuner med ungdomar med funktionsnedsättning. En arbetsgång finns beskriven i foldern optimalt samarbete samma målbild i arbetet med unga med funktionsnedsättningar. Christina Åkerstedt från Försäkringskassan pratade också om vikten av samverkan med AF. Hon gick igenom om olika aktivitetsersättningar och rätten till dem. Anita Boman från myndigheten för delaktighet hade en genomgång av hur man med olika anpassningar kan hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar. Därefter fick vi höra två röster från arbetslivet. Johan Svensson från Primär Fastighetsförvaltning berättade om företagets samverkan med AF. Företaget har i projektet anställt 25 arbetslösa ungdomar, alla med gymnasieutbildning. När företaget påbörjar sin interna utbildning med dessa ungdomar, visar det sig att de flesta av dem har någon funktionsnedsättning. Johan tror på en framtida potential hos dessa ungdomar, då han ser att de flesta av dem har en drivkraft och lojalitet. Anna-Stina Todelius berättar om sitt städbolag med 23 anställda, Dessa representerar många olika nationaliteter och många har någon funktionsnedsättning. Anna-Stinas motto är: alla kan inte allt, men tillsammans blir vi bäst. Efter lunch kom lärare Anita Hildén och pratade utifrån rubriken om olika funktionsnedsättningar och förmågor. Med annorlunda bemötande och olika hjälpmedel kan man plocka fram ungdomarnas förmågor. Anita hade en genomgång av hur man med olika anpassningar kan hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar.

8 Därefter var det dags för Mary Ann Jakobsson att prata om (H)järnkoll. Mary Ann fick sin egen diagnos, ADHD och Aspèrgers vid 39 års ålder. Hon är ensamstående mor till fyra barn. En son fick diagnos ADD och Aspèrgers vid femton års ålder. Idag läser han på Chalmers. En annan son har ADHD, Autism och dyslexi. Han studerar på Ädelfors folkhögskola. Mary Ann berättade om, hur hon fått kämpa för och med sina barn under deras uppväxt och skoltid. Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Inga problem sa Mary Ann, om bara grundskolan tar sitt ansvar och inte grundskolan förstör skolgången för dessa elever. Sedan hade jag inte möjlighet att stanna längre, utan missade sista delen av konferensen. // Åsa

9 SYVI Riksföreningen Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Verksamhetsberättelse Styrelsen för riksföreningen SYVI, särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening, avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Suppleanter Åsa Tholin ordförande Roland trygg Lotta Granér vice ordförande Helena Just Knutsson, adjungerad för Gunilla Månsson sekreterare Anders Drougge Mattias Schlyter kassör Christel Lindqvist hemsideansvarig Konferenskommitté Christel Lindqvist Lotta Granér Mattias Schlyter Valberedning Gunilla Jonsson, sammankallande Jozef Skerjantz, Bengt-Åke Klang Syvi-redaktör Christel Lindqvist Styrelsen har under verksamhetsåret: - Utvärderat föregående års fortbildningskonferens. - Planerat och genomfört årets fortbildningskonferens på Hotell Statt i Katrineholm. - Fortlöpande uppdaterat medlemsmatrikeln. - Uppdaterat hemsidan på SYVI.se. - Skapat Nyhetsbrev på hemsidan. - Webb-baserat SYVI-nytt. - Haft fortlöpande kontakter med företrädare för olika myndigheter och organisationer med speciellt fokus på Skolverket. - Fortsatt kontakt med vägledarföreningen för ett framtida samarbete. - Deltagit i Skolverkets arbete med allmänna råden för Studie- och yrkesvägledning. - SYVI har representerats i referensgruppen i forskningsprojektet Särskolaoch sen. - Fortsatt samarbete med föreningen Supported Employment. - Tidigare styrelsemedlem i SYVI Bo Carlsson har samlat och sammanställt föreningens protokoll, konferensinbjudningar, remissvar och olika skrivelser till myndigheter. Detta ska han lämna in till Riksarkivet, som har intresse av riksföreningen SYVI:s arbete genom åren. - Utfört ett arbete med att revidera föreningens stadgar. - Reviderat etiska reglerna för föreningen.

10 SYVI har under verksamhetsåret haft 70 betalande medlemmar. Styrelsen har arbetet efter vad stadgar och verksamhetsplan anvisat. Förutom konstituerande möte har styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen. Protokollen har lagts in på SYVI:s hemsida. SYVI-nytt har utkommit med 3 nummer under verksamhetsåret, samtliga i digital form. Där kan medlemmarna läsa och informera varandra om vad som är på gång i branschen. SYVI:s medlemmar uppmanas att inkomma med bidrag som utmanar, berikar och inspirerar vår verksamhet samt lämna synpunkter på tidningen och styrelsens arbete. Vi vill att SYVI-nytt ska vara, inte endast ett styrelsens informationsorgan, utan ett informations- och kommunikationsorgan för en rikstäckande och livaktig förening, där alla är delaktiga och aktiva. Genom SYVI-nytt ska det finnas möjlighet att sprida information om allt regionalt arbete som görs samt goda exempel och idéer utifrån hela landet. Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hälsar samtidigt våra nya medlemmar välkomna till föreningen. För SYVI:s styrelse Åsa Tholin Ordförande SYVI Riksföreningen Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Verksamhetsåret Förslag till verksamhetsplan Styrelsen har till uppgift att under verksamhetsåret: Hålla sig underrättad om de förslag och tagna beslut, som rör vårt uppdrag och påverkar vår verksamhet. Särskilt regeringens direktiv till olika myndigheter, som dels kan påverka elevernas möjlighet till arbete, dels utformningen av studie- och yrkesvägledning i sär- och specialskolan samt särskild utbildning för vuxna. Hålla sig underrättad om implementeringen av gymnasiesärskolan GYS särskilt avseende APL. Hålla sig uppdaterad på skollagens innehåll och hålla sig underrättad om dess konsekvenser vad gäller elever mottagna i särskolan. Ha kontakt med politiker och tjänstemän med särskoleansvar. Utvärdera fortbildningskonferensen Planera och genomföra fortbildning hösten 2015.

11 Värva nya medlemmar. Framhålla behovet till berörda myndigheter av nyrekrytering, fortbildning och utbildning för studie- och yrkesvägledning med specialkompetens inom särskola och specialskola. Samarbeta med Arbetsförmedlingen, Autism och Aspèrgerförbundet, Fackliga organisationer, Försäkringskassan, Handikapporganisationerna FUB/ALA, Myndigheten för delaktighet, Samverkansförbundet, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska föreningen Supported Employment, och Sveriges vägledarförening Sprida SYVI:s riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i sär- och specialskolan. Utge SYVI-nytt som webbtidning. Kontinuerligt uppdatera SYVI:s hemsida. Sprida kännedom om SYVI:S verksamhet via hemsidan SYVI.se Stödja regionala aktiviteter inom Riksföreningen SYVI. Uppdatera medlemsmatrikel För SYVI:s styrelse Åsa Tholin ordförande

12 SYVI konferens Lars Werner Rättslig rådgivare i Utbildnings-departementet och ledamot i Skolväsendets överklagande-nämnd. Har arbetat i mer än 20 år med skol-juridiska frågor och är ofta anlitad föreläsare inom den statliga rektorsutbildningen och olika typer av fortbildning riktad mot skolans personal. Har skrivit ett flertal böcker på det skoljuridiska området. Mattias Schlyter var den ut styrelsen som skulle ta anteckningar och eftersom han inte var på plats får denna lilla text representera Lars föreläsning. Sammanfattning av Bengt Weidows föreläsning, APL hur blev det? Hans PowerPoint presentationen finns på SYVIs hemsida En genom gång av de nya Nationella programmen och programmålen. Viktigt att tänka på att programmålen inte är mål som eleven skall uppfylla, utan vad utbildningen skall ha som mål att erbjuda eleven. Gymnasiesärskolans programstruktur överensstämmer till stor del med den 3 åriga gymnasieskolans programstruktur. Information om de olika programfördjupningspaketen och de stora möjligheterna att tillgodose elevernas individuella behov och intressen. Genom att välja kurser som helt APL-förläggs, kan elever gå i samma klass/grupp men ändå läsa olika kurser. Skolan skall sätta samman ett paket av kurser som skall ge eleven bästa förutsättningen till arbete inom yrkesområdet. Skolan måste se hur arbetsmarknaden ser ut och var skolan kan få APL platser, innan man beslutar vilket program skola skall erbjuda. Skolan kan anpassa kurserna i programfördjupningen efter lokala förhållanden på arbetsmarknaden. Det är viktigt att APL är ämnesplanestyrt och inte lever sitt eget liv. Enligt läroplanen är det ett krav att samverka med arbetslivet, detta kan ske på olika sätt. Genom att tex bilda lokala programråd och skapa egna samverkansorgan med berörda parter. Tidskrävande, det är viktigt att den lärare som är ansvarig för den APL förlagda kursen får den tid som krävs. Organisationen, av APL verksamheten ser olika ut. Det är inte alltid så bra om en och samma person är ansvarig för APL, det blir mycket sårbart.

13 Kompetensen, hos de som arbetar med APL är viktig, inte bara den sociala kompetensen i samband med rekvireringen, utan även branschkunskapen och att man är insatt i yrkesområdet. Kvalitén, på APL är viktig, i den undersökning som skolinspektionen gjorde 2011 visade stora brister. Inga besök av yrkesläraren under perioden, dålig kunskap om kursen och målen som skall uppnås på arbetsplatsen, dåligt med uppföljning när eleven återkom till skolan. Arbetsmiljön på arbetsplatsen är också viktig och att eleven har gjort besök före starten på APL. Det görs en stor satsning för att höja och stärka kvalitén i APL. Skolverket erbjuder en rad bidrag- och stöd åtgärder. Och hur ser det då ut just nu? Implementeringen på går, långt kvar, svårigheter med programmet Estetiska verksamheter, skolorna lägger ner ett omfattande arbete med att omvandla praktik till APL. Det finns en insikt i att man måste arbeta med skolans egen personal för att lyckas få ut eleverna. Skillnaden mot den 3 åriga gymnasieskolan är stor, det är en mer arbetskrävande process som möter andra svårigheter. Nätverksskapandet är mer omfattande för gymnasiesärskolan då man skall nätverka med Fk, Af, kommunen och arbetsplatsen samtidigt som man skall sköta skolans eget arbete. När det gäller bedömningen efter avslutad APL, görs ett stort arbete ute på skolorna just nu. Även här finns möjlighet till stöd från Skolverket. En ny situation för gymnasiesärskolorna, med mer fokus på elevernas arbetslivsanknytning och kompetens hos skolans personal om vilka krav som ställs på eleverna i arbetslivet. Även grundsärskolan har fått större krav på sig i vägledningen, eleverna måste vara inställda på programmets yrkesutgång.

14 Matts Daludd föreläste om projektet UFFE som står för Unga funktionshindrade för etablering, Målgruppen är unga i LSS med aktivitetsersättning har en förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering. Man arbetar med att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar med aktivitetsersättning som finns inom LSS har möjlighet att ta ett arbete/påbörja studier alternativt ta del av ett fortsatt fördjupat samarbete och vilka behov detta i så fall är förknippat med. Försäkringskassan har ett antal unga med aktivitetsersättning som är inom LSS och där det är svårt att avgöra om det är möjligt med arbete/studier. Det har då visat sig finnas behov av en mjukare övergång till fördjupat samarbete mellan Fk och Af. I denna process kommer SESAM-handläggare att utifrån Supported Employment-metodiken vara den röda tråden för de personer som är aktuella för processen. Max 15 deltagare/sesam-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader. Det är en fördel om deltagaren kan behålla sitt LSS-beslut under tiden i UFFE Projekttiden är slut men UFFE har gått över till AFFE, andra unga med förmågebegränsade för etablering, och som arbetar på samma sätt. SIUS-konsulent Lisa Back Lisa arbetar i området Nordvästra Skåne. Hon har en tidig samverkan med skolan och hon arbetar enligt Supported Employment-metoden. SIUS-processen startar under 4:e skolåret i gymnasiesärskolan. Idag finns det 800 SIUS-konsulenter i Sverige. 1. Januari-februari. Sökandeanalys. Lisa är ute på skolorna för att lära känna eleverna. 2. Mars-april. Ackvirering av platserna. 3. April-maj. Arbetsanalys och introduktion. Lisa gör en arbetskravsanalys och en arbetsplatsanalys. Hon gör också en analys av individens/elevens förutsättningar. Lisa är med ute på introduktionen på arbetsplatsen, alltifrån en dag till två veckor beroende på behovet. 4. Juli. Anställning. 5. Uppföljning. Framgångsfaktorer SIUS-Skolsamverkan: Respekt Dialog Ärlighet Kunskapsutbyte Informationsöverlämning Återkoppling /Åsa

15 Lisbeth Carlborgs föreläsning avslutade årets konferens. Lisbeth Carlborg prästvigdes i Storkyrkan, Stockholm Efter många år som församlingspräst i både storstad och i skärgårdsbygd föreläser hon nu och arbetar som handledare åt olika kommuner, företag och organisationer. Hon håller föredrag med hela kroppen som redskap och budskapet åskådliggörs med berättelser ur hennes eget liv. Att sluta kontrollera när något händer, det är då man vågar släppa taget och saker börja hända, säger Lisbeth Carlborg. Hon talar om att utöka sin komfortzon, att mota bort rädslan och släppa in kärleken. Efter att under studietiden ha arbetat mycket på olika sjukhus förstod jag att det som ändå finns, när inte glädjen finns, kan vara närhet. Det vill jag ge dem jag möter. Att få arbeta med människor, att få göra skillnad lockade mig även om mycket då verkade så svårt, hur kan man möta människor som mist den de älskar mest eller är svårt sjuka, fortsätter Lisbeth? Hon ger råd kring hur man klarar utmaningarna i sin vardag, hur man delegerar uppgifter på ett bra sätt och hur du sätter gränser och säger ifrån. (Lisbeth är en människa du helt enkelt måste uppleva.) Lotta Granér

16 Utvärdering SYVI-konferens 2014 Efter varje konferens gör vi en utvärdering. Här är en något förkortad text av utvärderingarna. Ni har varit mycket flitiga och skrivit mycket fritext, vilket uppskattas mycket men gör det svårt att få med allt. Föreläsarna: Medel på en skala 1-5 där 1 är mindre bra 2 bra 3 mycket bra 4 utmärkt 5 lysande, alltså nästan som det gamla skolbetygen. Lars Werner Skoljuridik Medel: 4,6 Amooshe Ghodsi BEO Medel: 3,3 Skolverket APL-utvecklare Medel: 1,7 Bengt Weidow APL-hur blev det? Medel: 2,6 Matts Daludd UFFE Medel: 2,4 Lisa Back SIUS Medel: 3,1 Styrelsen SYVI-information Medel: 3,5 Lisbeth Carlborg Låt det frusna vara. Medel: 4,4 Det ni tyckt till i fritext är bland annat att: Bra möten med kloka människor! Att ni är fantastiska som lyckas få ihop så bra program år efter år. Det hade räckt med en APL-föreläsare och antingen Lisa eller Matts APL känns som det kommer att bli stora svårigheter med Att servicen, fikabrödet, maten har blivit bättre, vi slipper delicatobakverk. Toppen! Att den här konferensen ger så mycket! Det är trevligt att träffa kollegor. Arbeta aktivt med att få till ett nationellt synsätt gällande samarbete/samverkan Fk/Af. Visa de bra exempel som finns Det måste finnas en ersättare om någon föreläsare uteblir vilket sker alltför ofta. Att vedertagna ("nya") begrepp ska användas. Det ska inte sägas "vanliga gymnasiet" =3åriga gymnasiet. Till nästa konferens skulle jag vilja höra: Högre chefer från Fk, Af, Skolverket, skolinspektionen...så man kan ha en debatt. Lärvux, fler goda samverkansexempel, exempel på "skapade" arbeten APL Jessica Arvidsson Halmstad. Bengt Weidow pratade om hennes avhandling som blev klar dec 2015 ang. vad elever gör efter flera år som gått gysär Elever med låg begåvning och anpassningar/pedagogik på gymnasieskolans introduktionsprogram. Vägar vidare

17 Mer om det individuella programmet och om eleverna med svår till måttlig utvecklingsstörning Någon föreläsare som kan "peppa" oss och inspirera oss. Det vore kul att få skratta tillsammans Önskar en panel, Fk, Af, EDV, HAB, där vi kan förbereda oss och ställa frågor. utifrån vad jag hört så är det många kommuner som arbetar olika tex Fk. Önskar träffa några högre personer inom varje myndighet som kan ge oss tydliga svar direkt. Lite mer om IMIND Några har påpekat att vi måste ersätta en föreläsare som uteblir med en annan med likande arbete. Det har varit omöjligt för oss att få ihop det ibland. Försäkringskassans uteblivande har vi fått besked på samma dag och andra lite innan men inte lyckats hitta en ersättare. Detta är naturligtvis något vi beklagar djupast. Glädjande är dock alla positiva utrop som vi får. Arbetet med nästa års konferens är igång och åsikter om föreläsare och annat tas tacksamt emot. Ni kan maila oss eller skriva i kommentersfältet på hemsidan. Kommittén består av: Lotta Graner Christel Lindqvist Mattias Schlyter Bengt Weidow Skolverket

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6 Mars 2014 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Ordförande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning Skolverket Stockholm Uppsala den 8 november 2013 Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning No one can predict the

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244

Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244 Nr 2 2013 Innehåll Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ordförande har ordet 2 Nätverksträff i SNORPF-regionen 3 Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244 Konferensen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning

Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning 1 (37) Dnr.62-2012:1354 Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning Förord Att välja sin framtid är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening: Synliggöra Sveriges Vägledarförening Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt Utveckla vägledningsprofessionen

Läs mer

Ungdomar till studier Utvecklingsområden

Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Syfte Ge ungdomar och unga vuxna i Luleå bättre förutsättningar till arbete och/eller fortsatta studier. Genom utökad väglednings och utbildningssatsning

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE)

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga i LSS med aktivitets ersättnin g 1 Avstäm nings - möte 2 Gem ensa m kartl äggni ng 3 Arbete 4 Studier 5 Beho vsbe döm ning 6 Befintlig plats 7 Annan plats

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Budgetpropositionen 2013

Budgetpropositionen 2013 Bakgrund Budgetpropositionen 2013 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam KOLL PÅ LÄGET Bakgrund Insikten om funktionsnedsättningen Dialogen mellan verksamheterna Godtycklighet i stödinsatser Aktivitetsersättningen skolan vuxenlivet Läkarintyg Alla har uppdraget men ingen kan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd.

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. välkommen till mässan hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. Nämnden för hälsa och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mässan

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Intresseråd

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Intresseråd Protokoll 2014-12-09 STÅ 2008/200 Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Intresseråd Plats Närvarande: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm Greger Bååth, ordförande SPSM Sara König Eriksson,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Saltåskolans systematiska kvalitetsarbete läsåret 2013/2014

Saltåskolans systematiska kvalitetsarbete läsåret 2013/2014 Saltåskolans systematiska kvalitetsarbete läsåret 2013/2014 2(6) Skolans kvalitetsarbete ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kvalitetsarbete är en ständigt pågående process.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-2010 Omfattar verksamheten som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010

Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-2010 Omfattar verksamheten som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010 Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-2010 Omfattar verksamheten som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010 Föreningens årsmöte hölls den 21 oktober, varvid stadgar och verksamhetsplan antogs

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer